Transcript
 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 1 23/2

  Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak.

  LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 23/2GEOGRAFIKERJA KURSUSKertas 2Februari Julai

  1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.

  2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.

  3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.

  4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoranyang ditetapkan.

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 2 23/2

  ARAHAN KEPADA CALON

  Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

  1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

  2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dariFebruari hingga Julai berpandukan senarai semak.

  3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajianhendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi5 kilometer persegi.

  4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahapKod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidakmenulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahappenguasaan minimum.

  5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untukmencari dan mengumpul fakta geografi.

  6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu.

  7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporandapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidakkurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

  8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer padakertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon TimesNew Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer / foto dalam kajiantidak mempengaruhi pemarkahan.

  9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.

  10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

  11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

  12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursusdilaksanakan.

  13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 3 23/2

  TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULA

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep kitar semula

  Jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula

  Kepentingan kitar semula

  Masalah / halangan amalan kitar semula

  Langkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  ATAU

  TUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman pendudukdi kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep migrasi dalaman penduduk

  Pola migrasi dalaman penduduk

  Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk

  Kesan migrasi dalaman penduduk

  Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  TUGASAN TAMAT

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 4 23/2

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

  AMALAN KITAR SEMULA

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nombor halaman/ muka surat

  Menyatakan penghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepada tigapihak atau lebih

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan satuaspek pendahuluan sahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluan ataulebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  2

  Tajuk Amalan Kitar Semula

  di Kawasan Kajian

  Nota: Lokasi termasukkawasan kajian, bandar /daerah dan negeri

  Senarai kandungan Perkara / butiran Halaman

  Nota: Halaman 1 bermuladari aspek penghargaan

  Penghargaan Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan Pihak luar /

  responden

  Nota: Nyatakan namapihak yang dihargai

  Pendahuluan Menamakan tajuk

  kajian Sebab-sebab

  pemilihan kawasankajian

  Tempoh masa kajiandijalankan

  Nota: Sebab-sebabpemilihan kawasan kajianperlu berkaitan dengantajuk

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 5 23/2

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Menyediakan satu petadaerah / zon / bahagianyang lengkap dengan:- tajuk dan bingkai

  (1m)- nama kawasan

  kajian dan arahmata angin(1m)

  Nota: Tandakan kawasankajian

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  Objektif kajian Konsep kitar semula Jenis-jenis bahan dan

  amalan kitar semula Kepentingan amalan

  kitar semula Masalah / halangan

  amalan kitar semula Langkah /cadangan

  mengatasi masalahdalam melaksanakanamalan kitar semula

  Penerapan nilai atauunsur patriotismedalam dapatan kajian

  Nota: Objektif mestidimulakan dengan katakerja yang sesuai

  Kawasan kajianNama kawasan kajian

  Latar belakang /sejarah kawasankajian

  Lokasi kawasankajian

  Pandang darat fizikalkawasan kajian

  Jarak dari bandar /pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah /

  zon / bahagian

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 6 23/2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat danlengkap dengan

  - tajuk dan bingkai(1m)

  - arah mata angin danpetunjuk (1m)

  - simbol piawai (1m)- kekemasan dan

  kesempurnaan peta(1m)

  Nota: Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  2

  6

  2

  - Peta kawasankajian

  Kaedah kajian Pemerhatian Temu bual Soal selidik Rujukan

  Nota 1: Mana-manakaedah yang munasabahditerima

  Nota 2: Mana-manakaedah kajian hendaklahberkaitan dengan dapatankajian dan rujukan

  Nota 3: Bilanganresponden:

  Temu bual minimum 3 orang

  Soal selidik minimum 20 orang

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 7 23/2

  Mentakrifkan konsepkitar semula denganringkas

  Menghuraikan konsepkitar semula denganlengkap berserta contohyang relevan

  Menyatakan tiga jenisbahan atau lebih

  ATAU

  Menyatakan tiga amalankitar semula atau lebih

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan satuamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan duaamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan tigaamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan empatatau lebih amalan kitarsemula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan empatatau lebih amalan kitarsemula serta menerapkannilai atau unsurpatriotisme

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8 1

  2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2

  6

  Dapatan kajian8.1 Konsep kitar semula

  8.2 Jenis bahan danamalan kitar semula

  Jenis bahan:- kertas- kaca- mineral- getah- plastik- tekstil- sisa makanan- kayu- air

  Nota : Jenis bahan lainyang sesuai diterima

  Amalan kitarsemula:- menjual/

  membeli- mengguna

  semula- memberi

  sumbangankepada pihaklain

  - menghasilkanbahan baru

  Nota: Mana-mana amalankitar semula yangmunasabah diterima

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 8 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.3 Kepentingan kitarsemula

  Menjimatkanpenggunaan sumber

  Menambahpendapatan

  Peluang pekerjaan Mengurangkan

  pencemaran Memupuk kesedaran

  pentingnya kitarsemula

  Memupuk sikapberjimat cermat

  Menceriakanpersekitaran

  Menggalakkan dayakreativiti dan inovasi

  Mengurangkanpenggunaan sumber

  Nota: Mana-manakepentingan yangmunasabah diterima

  Menghuraikan satukepentingan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan duakepentingan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan tigakepentingan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan empatkepentingan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan empatatau lebih kepentingankitar semula di kawasankajian serta menerapkannilai atau unsurpatriotisme

  1

  2

  3

  4

  5

  5

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 9 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.4 Masalah / halanganamalan kitar semula:

  Sikap Kurang pengetahuan Kurang galakan Kurang kemudahan Harga terlalu rendah Kecurian Kurang pusat

  pengumpulan Kurang kerjasama Masalah pengurusan

  Nota: Mana-manamasalah yang berkaitandan munasabah diterima

  8.5 Langkah / cadanganuntuk mengatasimasalah dalammelaksanakan kitarsemula:

  Kempen Pendidikan Kursus / bengkel /

  latihan Menyediakan

  kemudahan / pusatpengumpulan

  Kerjasama denganpihak berkuasa /komuniti

  Gotong-royong Menubuhkan Kelab

  Pencinta AlamSekitar

  Nota: Mana-mana langkahyang munasabah diterimatetapi hendaklah berkaitandengan masalahdi kawasan kajian

  Menghuraikan satumasalah / halangan amalankitar semula di kawasankajian

  Menghuraikan duamasalah / halangan amalankitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan tigamasalah / halangan amalankitar semula di kawasankajian

  Menghuraikan tiga ataulebih masalah / halanganamalan kitar semuladi kawasan kajian sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme

  Menghuraikan satulangkah untuk mengatasimasalah dalammelaksanakan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan dualangkah untuk mengatasimasalah dalammelaksanakan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan tigalangkah atau lebih untukmengatasi masalah dalammelaksanakan kitar semuladi kawasan kajian

  Menghuraikan tigalangkah atau lebih untukmengatasi masalah dalammelaksanakan kitar semuladi kawasan kajian sertapenerapan nilai atau unsurpatriotisme

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  4

  4

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 10 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Bahan grafik

  Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran

  Nota:(a) Bina dua bahan

  grafik yang berlainan(b) Graf atau carta pai

  mesti disertakandengan jadual

  (c) Bahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatan kajian

  (d) Bahan grafik mestiberkaitan dengankaedah kajian

  Rumusan Rumusan

  keseluruhan tentangdapatan kajian

  Penerapan nilai atauunsur patriotisme

  Jadual :- tajuk dan sumber

  (1m)- data (1m)

  Graf:- tajuk- petunjuk- label paksi X dan

  paksi Y- skala- plotan

  Nota: markahmaksimum 2m

  Carta pai:- tajuk dan petunjuk

  (1m)- ketepatan sudut dan

  peratus (1m)

  Peta minda :- tajuk dan idea utama

  (1m)- maklumat (1m)

  Rajah aliran:- tajuk dan idea utama

  (1m)- maklumat (1m)

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajian

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajian sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  4

  9

  2

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 11 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Lampiran Surat pengenalan diri

  murid Surat kebenaran

  membuat kajian Surat makluman

  kepada ibu bapa /penjaga

  Surat kebenaran ibubapa / penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar / foto Bahan daripada

  pelbagai sumber majalah, akhbar,internet

  Nota: Mana-mana lampiranyang relevan dengan kajian

  1

  2

  2

  10 Menyertakan tiga bahan lampiran

  Menyertakan empat atau lebih bahan lampiran

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 12 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Rujukan Buku teks Atlas Buku rujukan Internet Artikel Majalah Jurnal Surat khabar Buletin Orang sumber

  Nota 1: Sila rujuk bukuPanduan Pelaksanaan danPenilaian Kerja KursusPMR Geografi halaman 17

  Nota 2: Rujukan mestiberkaitan dengan kaedahkajian

  Penilaian umum

  Dua rujukan denganformat penulisan yangbetul

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul

  Susunan mengikut format,kemas dan teliti

  1

  2

  1

  2

  1

  50

  11

  12

  JUMLAH MARKAH

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 13 23/2

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2

  MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isikandungan bersertanombor halaman /muka surat

  Menyatakanpenghargaan kepadatiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepadatiga pihak atau lebih

  Menamakan tajukkajian danmenghuraikan satuaspek pendahuluansahaja

  Menamakan tajukkajian danmenghuraikan duaaspek pendahuluan ataulebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  2

  Tajuk Migrasi Dalaman

  Penduduk diKawasan Kajian

  Nota: Lokasi termasukkawasan kajian, bandar/ daerah dan negeri

  Senarai kandungan Perkara / butiran Halaman

  Nota: Halaman 1bermula dari aspekpenghargaan

  Penghargaan Pengetua Guru mata

  pelajaran Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan Pihak luar /

  responden

  Nota: Nyatakan namapihak yang dihargai

  Pendahuluan Menamakan tajuk

  kajian Sebab-sebab

  pemilihan kawasan Tempoh masa

  kajian dijalankan

  Nota: Sebab-sebabpemilihan kawasankajian perlu berkaitandengan tajuk

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 14 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Objektif kajian Konsep migrasi

  penduduk Pola migrasi

  penduduk Faktor yang

  mempengaruhimigrasi dalamanpenduduk

  Kesan migrasidalaman penduduk

  Cadangan mengatasikesan migrasidalaman penduduk

  Penerapan nilai atauunsur patriotismedalam dapatan kajian

  Nota: Objektif mestidimulakan dengan katakerja yang sesuai

  Kawasan kajianNama kawasan kajian

  Latar belakang /sejarah kawasankajian

  Lokasi kawasankajian

  Pandang darat fizikalkawasan kajian

  Jarak dari bandar /pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah /

  zon / bahagian

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Menyediakan satu petadaerah / zon / bahagianyang lengkap dengan:

  - tajuk dan bingkai(1m)

  - nama kawasan kajiandan arah mata angin(1m)

  Nota: Tandakan kawasankajian

  2

  2

  5

  6

  2

  1

  2

  2

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 15 23/2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat danlengkap dengan

  - tajuk dan bingkai (1m)- arah mata angin dan

  petunjuk (1m)- simbol piawai (1m)- kekemasan dan

  kesempurnaan peta(1m)

  Nota: Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satu kaedahsahaja

  Menghuraikan dua kaedahatau lebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  - Peta kawasankajian

  Kaedah kajian Pemerhatian Temu bual Soal selidik Rujukan

  Nota 1: Mana-manakaedah yang munasabahditerima

  Nota 2: Mana-manakaedah kajian hendaklahberkaitan dengan dapatankajian dan rujukan

  Nota 3: Bilanganresponden: Temu bual minimum 3 orang Soal selidik minimum 20 orang

  4

  1

  2

  6

  2

  7

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 16 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Dapatan kajian8.1 Konsep migrasi

  penduduk

  8.2 Pola migrasipenduduk dikawasan kajian

  Luar bandar keluar bandar

  Luar bandar kebandar

  Bandar ke luarbandar

  Bandar ke bandar

  Nota: Berikan pola migrasiyang terdapat di kawasankajian sahaja

  3

  Mendefinisikan konsepmigrasi penduduk denganringkas

  Menghuraikan konsepmigrasi penduduk denganlengkap berserta contohyang relevan

  Menyatakan pola migrasipenduduk di kawasankajian

  Menyata danmenghuraikan satu polamigrasi pendudukberserta dengan contohdi kawasan kajian

  Menyata danmenghuraikan dua polamigrasi pendudukberserta dengan contohdi kawasan kajian

  8 1

  2

  1

  2

  3

  2

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 17 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.3 Faktor yangmempengaruhi migrasidalaman pendudukdi kawasan kajian

  Arahan majikan Ikut keluarga Melanjutkan pelajaran Peluang pekerjaan Bersara Perkahwinan Bencana alam Governan Kemudahan asas Kadar upah Petempatan baru Meningkatkan taraf

  hidup Darjah ketersampaian

  Nota: Mana-mana faktoryang munasabah diterima

  Menyatakan tiga faktor

  Menyata danmenghuraikan satufaktor

  Menyata danmenghuraikan duafaktor

  Menyata danmenghuraikan tigafaktor

  Menyata danmenghuraikan empatfaktor

  Menyata danmenghuraikan empatatau lebih faktor sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  6

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 18 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.4 Kesan migrasidalaman pendudukdi kawasan kajian

  8.4.1 Kesan positif Penduduk bertambah Buruh bertambah Masyarakat majmuk Struktur penduduk

  berubah Komposisi penduduk

  berubah Pasaran bertambah Taraf hidup

  meningkat Hasil pertanian

  bertambah

  8.4.2 Kesan negatif Masalah sosial Pengangguran Persaingan pekerjaan

  dengan penduduktempatan

  Masalah perumahan /setinggan

  Struktur pendudukberubah

  Komposisi pendudukberubah

  Tanah terbiar Hasil pertanian

  merosot Pasaran bertambah /

  berkurang

  Nota: Berikan sekurang-kurangnya tiga kesannegatif

  Menghuraikan satu kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan dua kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan tiga kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan empatkesan migrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan lima kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan lima kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  6

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 19 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.5 Cadangan mengatasikesan migrasi dalamanpenduduk

  Wujudkan RukunTetangga

  Kuat kuasa undang-undang

  Wujudkan peluangpekerjaan

  Membina rumah kosrendah / percuma /PPRT

  Meningkat kemudahankesihatan

  Penyatuan tanah Memberi insentif

  modal Mewujudkan pusat

  pemasaran

  Nota : Cadangan mestiberkaitan dengan kesannegatif yang dinyatakan

  Menghuraikan satucadangan mengatasi kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan duacadangan mengatasikesan migrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan tigacadangan mengatasi kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian

  Menghuraikan tigacadangan mengatasi kesanmigrasi dalamandi kawasan kajian sertamenerapkan nilai atauunsur patriotisme

  1

  2

  3

  4

  4

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 20 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Bahan grafik

  Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran

  Nota :(a) Bina dua bahan grafik

  yang berlainan(b) Graf atau carta pai

  mesti disertakandengan jadual

  (c) Bahan grafikdipersembahkandalam mana-manaaspek dapatan kajian

  (d) Bahan grafik mestiberkaitan dengankaedah kajian

  Jadual :- tajuk dan sumber

  (1m)- data (1 m)

  Graf:- tajuk- petunjuk- label paksi X dan

  paksi Y- skala- plotan

  Nota : markahmaksimum 2m

  Carta pai:- tajuk dan petunjuk

  (1m)- ketepatan sudut dan

  peratus (1m)

  Peta minda :- tajuk dan idea

  utama (1m)- maklumat (1m)

  Rajah aliran:- tajuk dan idea

  utama (1m)- maklumat (1m)

  2

  2

  2

  2

  2

  4

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 21 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Rumusan Rumusan keseluruhan

  tentang dapatankajian

  Penerapan nilai atauunsur patriotisme

  Lampiran

  Surat pengenalan dirimurid

  Surat kebenaranmembuat kajian

  Surat maklumankepada ibu bapa/penjaga

  Surat kebenaran ibubapa / penjaga

  Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar / foto Bahan daripada

  pelbagai sumber majalah, akhbar,internet

  Nota: Mana-manalampiran yang relevandengan kajian

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajian

  Rumusan keseluruhantentang dapatan kajianserta menerapkan nilaiatau unsur patriotisme

  Menyertakan tiga bahanlampiran

  Menyertakan empat ataulebih bahan lampiran

  1

  2

  1

  2

  2

  2

  9

  10

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 22 23/2

  PANDUAN PENSKORAN TAMAT

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  Rujukan Buku teks Atlas Buku rujukan Internet Majalah Jurnal Surat khabar Buletin Orang sumber

  Nota 1: Sila rujuk bukuPanduan Pelaksanaan danPenilaian Kerja KursusPMR Geografi halaman 17

  Nota 2: Rujukan mestiberkaitan dengan kaedahkajian

  Penilaian umum

  Dua rujukan denganformat penulisan yangbetul

  Tiga rujukan atau lebihdengan format penulisanyang betul

  Susunan mengikut format,kemas dan teliti

  1

  2

  1

  2

  1

  50

  11

  12

  JUMLAH MARKAH

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /Error /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 600 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /Error /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice