Transcript
 • Z A K O N

  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNINOM POSTUPKU

 • 2

  Z A K O N

  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNINOM POSTUPKU

  lan 1.

  U Zakonu o parninom postupku (Slubene novine Federacije BiH, br. 53/03,

  73/05 i 19/06) u lanu 2. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

  (2) Sud ne moe odbiti da odluuje o zahtjevu za koji je nadlean..

  Dosadanji stav (2) postaje stav (3).

  lan 2.

  lan 7. mijenja se i glasi:

  (1) Stranke su dune iznijeti sve injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvruju te injenice.

  (2) Sud e razmotriti i utvrditi samo injenice koje su stranke iznijele i odrediti izvoenje samo onih dokaza koje su stranke predloile, ako zakonom nije drugaije odreeno.

  (3) Sud je ovlaten utvrditi i injenice koje stranke nisu iznijele i naloiti izvoenje dokaza koje stranke nisu predloile ako iz rezultata rasprave i dokazivanja proizilazi da stranke idu za tim da raspolau zahtjevima kojima ne mogu raspolagati (lan 3. stav 2.)..

  lan 3.

  U lanu 10. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

  (1) Stranka ima pravo da sud odlui o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku..

  Dosadanji stav (1) postaje stav (2).

  lan 4.

  lan 16. mijenja se i glasi:

  (1) Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi da li rjeavanje spora spada u sudsku nadlenost.

  (2) Kada sud u toku postupka, do pravomonosti odluke, utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud nego neki drugi organ vlasti oglasit e se nenadlenim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tubu.

 • 3

  (3) Kada sud u toku postupka utvrdi da za rjeavanje spora nije nadlean sud u Bosni i Hercegovini, po slubenoj dunosti proglasit e se nenadlenim, ukinut e provedene radnje u postupku i odbaciti tubu..

  lan 5.

  lan 17. mijenja se i glasi:

  Sud do pravomonosti odluke, po slubenoj dunosti, pazi na svoju stvarnu nadlenost..

  lan 6.

  U lanu 25. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Sud u sluaju sumnje o postojanju i obimu imuniteta moe zatraiti obavjetenje od ministarstva nadlenog za poslove pravosua..

  lan 7.

  Iza lana 32. podnaslov i lan 33. mijenjaju se i glase:

  Nadlenost u sporovima radi zatite prava na osnovu pisane garancije proizvoaa

  lan 33.

  Za suenje u sporovima za zatitu prava na osnovu pisane garancije protiv proizvoaa koji je dao garanciju nadlean je, osim suda ope mjesne nadlenosti za tuenog, i sud ope mjesne nadlenosti za prodavca koji je pri prodaji stvari uruio kupcu pisanu garanciju proizvoaa..

  lan 8.

  Iza lana 33. dodaje se podnaslov i novi lan 33a. koji glase:

  Nadlenost u sporovima radi zatite prava potroaa

  lan 33a.

  Za suenje u sporovima za zatitu prava potroaa, pored suda ope mjesne nadlenosti, nadlean je i sud na ijem podruju potroa ima prebivalite, odnosno boravite..

  lan 9.

  lan 53. mijenja se i glasi:

  (1) Parnini postupak se pokree tubom.

  (2) Tuba mora sadravati:

 • 4

  1) odreen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih potraivanja (tubeni zahtjev),

  2) injenice na kojima tuilac zasniva tubeni zahtjev,

  3) dokaze kojima se utvruju te injenice,

  4) naznaku vrijednosti spora,

  5) druge podatke koje u skladu sa odredbama lana 334. ovog zakona mora imati svaki podnesak.

  (3) Ako je tuilac u tubi naveo pravni osnov, sud nije vezan uz njega..

  lan 10.

  U lanu 54. u stavu 1. iza rijei odnosa, dodaju se rijei: povredu prava linosti.

  Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

  (3) Tuba za utvrenje moe se podnijeti radi utvrivanja postojanja, odnosno nepostojanja injenice ako je to predvieno posebnim zakonom ili drugim propisom.

  (4) Tuba za utvrenje povrede prava linosti moe se podnijeti, bez obzira na to da li je postavljen zahtjev za naknadu tete ili drugi zahtjev u skladu sa posebnim zakonom..

  Dosadanji st. (3) i (4) postaju st. (5) i (6).

  U stavu 6. broj 3 zamjenjuje se brojem 5.

  lan 11.

  U lanu 56. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

  (2) Ako tuilac preinauje tubu zbog okolnosti koje su nastale nakon podnoenja tube tako da iz iste injenine osnove zahtijeva drugi predmet ili novanu sumu, tueni se takvom preinaenju ne moe protiviti..

  Dosadanji stav (2) postaje stav (3).

  lan 12.

  U lanu 58. stav 1. mijenja se i glasi:

  (1) Tuilac moe, do zakljuenja glavne rasprave, svoju tubu preinaiti tako da umjesto prvobitno tuenog tui drugu osobu..

 • 5

  lan 13.

  lan 59. mijenja se i glasi:

  (1) Tuilac moe povui tubu bez pristanka tuenog prije nego to je tuba dostavljena tuenom. Tuba se moe povui i nakon dostave tuenom sve do zakljuenja glavne rasprave, ako tueni na to pristane. Ako se tueni u roku osam dana od dana obavijesti o povlaenju tube ne izjasni o tome, smatrat e se da je pristao na povlaenje.

  (2) Tuba se, uz izriit pristanak tuenog, moe povui i nakon zakljuenja glavne rasprave do pravomonosti odluke kojom se postupak pred prvostepenim sudom dovrava. U tom sluaju tueni svoj zahtjev za naknadu trokova postupka mora postaviti najkasnije u svojoj saglasnosti za povlaenje tube.

  (3) Ako u sluaju iz stava 2. ovog lana doe do povlaenja tube prije nego to je prvostepeni sud donio svoju odluku, odnosno prije nego to je ona u povodu albe dostavljena drugostepenom sudu, prvostepeni sud e rjeenjem utvrditi da je tuba povuena, odnosno rjeenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i utvrditi da je tuba povuena. Tim e rjeenjem odluiti i o zahtjevu tuenog za naknadu trokova postupka.

  (4) Ako doe do povlaenja tube pred prvostepenim sudom nakon donoenja prvostepene odluke, dok je postupak u povodu albe u toku pred drugostepenim sudom, prvostepeni sud e odmah obavijestiti drugostepeni sud da je dolo do povlaenja tube.

  (5) Ako u sluaju iz stava 2. ovog lana doe do povlaenja tube nakon to je predmet dostavljen drugostepenom sudu, drugostepeni sud e, ako prije toga nije odluio po albi, rjeenjem utvrditi da je presuda bez pravnog dejstva i da je tuba povuena. Istim rjeenjem sud e odluiti i o zahtjevu tuenog za naknadu trokova postupka.

  (6) Podnesak kojim se, u sluaju iz stava 2. ovog lana, povlai tuba, podnosi se putem prvostepenog suda koji moe, ako cijeni da je to potrebno, odrati roite sa strankama radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti za povlaenje tube.

  (7) Tuilac moe svoju tubu povui i na roitu pred drugostepenim sudom.

  (8) Povuena tuba smatra se kao da nije ni bila podnesena i moe se ponovo podnijeti..

  lan 14.

  Iza lana 61. dodaje se novo poglavlje IIIa. i l. od 61a. do 61f. koji glase:

  IIIa. - POSTUPAK ZA RJEAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA

 • 6

  lan 61a.

  (1) Ako u postupku pred prvostepenim sudom u veem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od znaaja za odluivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud e po slubenoj dunosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rjeavanja spornog pravnog pitanja.

  (2) Sud koji je pokrenuo postupak za rjeavanje spornog pravnog pitanja duan je zastati sa postupkom dok se ne okona postupak pred Vrhovnim sudom Federacije.

  lan 61b.

  (1) Zahtjev iz lana 61a. stav 1. ovog zakona treba sadravati kratak prikaz utvrenog stanja stvari u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraa sa zahtjevom za rjeavanje spornog pravnog pitanja. Sud e uz zahtjev priloiti i sopstveno tumaenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjanjavanje.

  (2) Ako stranka predloi pokretanje postupka za rjeavanje spornog pravnog pitanja, a protivna stranka nije bila u mogunosti izjasniti se o prijedlogu, sud e dostaviti prijedlog drugoj stranci na izjanjenje u roku osam dana od dana dostavljanja prijedloga.

  (3) Prvostepeni sud duan je uz zahtjev za rjeavanje spornog pravnog pitanja dostaviti predmet i Vrhovnom sudu Federacije.

  lan 61c.

  (1) Vrhovni sud Federacije odbacit e nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rjeavanje spornog pravnog pitanja.

  (2) Zahtjev iz stava 1. ovog lana je nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije ve donio odluku.

  lan 61d.

  (1) Vrhovni sud Federacije rjeava sporno pravno pitanje po pravilima postupka za

  usvajanje pravnih stavova. (2) Vrhovni sud Federacije odbit e rijeiti sporno pravno pitanje ako ono nije od

  znaaja za odluivanje u veem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.

  (3) Vrhovni sud Federacije duan je rijeiti sporno pravno pitanje u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.

  lan 61e.

  (1) U odluci povodom zahtjeva za rjeavanje spornog pravnog pitanja Vrhovni sud Federacije iznosi razloge kojima obrazlae zauzeto pravno shvatanje.

 • 7

  (2) Odluka iz stava 1. ovog lana dostavlja se sudu koji je pokrenuo postupak i objavljuje na internet stranici Vrhovnog suda Federacije ili na drugi pogodan nain.

  lan 61f.

  Ako je Vrhovni sud Federacije rijeio sporno pravno pitanje, stranke u postupku u kome se postavlja isto sporno pravno pitanje nemaju pravo traiti njegovo rjeavanje u parnici koja je u toku..

  lan 15.

  U lanu 71. stav 2. mijenja se i glasi:

  (2) Ako tueni osporava tubeni zahtjev, odgovor na tubu mora sadravati i razloge iz kojih se tubeni zahtjev osporava, injenice na kojima tueni zasniva svoje navode i dokaze kojima se utvruju te injenice..

  lan 16.

  U lanu 73. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Ukoliko odgovor na tubu bude odbaen ili povuen u skladu sa lanom 336. stav 3. ovog zakona, smatrat e se da tueni nije odgovorio na tubu..

  lan 17.

  Iza lana 78. dodaje se novi lan 78a. koji glasi:

  lan 78a.

  Ako stranka ili njen zakonski zastupnik nije u stanju jasno i odreeno izjasniti se o predmetu raspravljanja, a nema punomonika, sud e upozoriti na potrebu da uzme punomonika..

  lan 18.

  U lanu 83. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

  (1) Ako pred istim sudom tee vie parnica izmeu istih osoba ili u kojima je ista osoba protivnik raznih tuilaca ili raznih tuenih, sud moe, na prijedlog stranaka ili po slubenoj dunosti, rjeenjem spojiti sve te parnice radi zajednikog raspravljanja, ako bi se time ubrzalo raspravljanje ili smanjili trokovi. Za sve spojene parnice sud e donijeti zajedniku presudu.

  (2) Sud moe, na prijedlog stranaka ili po slubenoj dunosti, odrediti da se odvojeno raspravlja o pojedinim zahtjevima iz iste tube, te e nakon zavretka odvojenog raspravljanja donijeti posebne odluke o tim zahtjevima..

 • 8

  lan 19.

  U lanu 87. iza rijei postupka dodaju se rijei: do njegovog pravomonog okonanja.

  Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

  (2) Ako je sudska nagodba zakljuena nakon donoenja prvostepene presude, prvostepeni sud donijet e rjeenje kojim e utvrditi da je prvostepena presuda bez dejstva..

  lan 20.

  U lanu 92. dodaje se stav 4. koji glasi:

  (4) Ako sudska nagodba bude ponitena, postupak se nastavlja kao da sudska nagodba nije ni bila zakljuena..

  lan 21.

  U lanu 99. u stavu 1. u taki 2) iza rijei tubu, dodaju se rijei: ukljuujui izvoenje dokaza itanjem isprava.

  lan 22.

  U lanu 103. rije iznose zamjenjuje se rijeima: mogu iznijeti.

  lan 23.

  U lanu 112. u stavu 3. na kraju druge reenice, iza rijei obavijetena dodaje se zarez i rijei: osim ako su na tom roitu iznesene nove injenice.

  Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

  (4) Sud moe po slubenoj dunosti odgoditi zakazano roite samo u sluajevima predvienim ovim zakonom..

  lan 24.

  U lanu 114. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Ako se roite dri pred novim sudijom sud moe, uz saglasnost stranaka, odluiti da se ponovo ne sasluavaju svjedoci i vjetaci i da se ne obavlja novi uviaj, ve da se proitaju zapisnici o izvoenju tih dokaza..

  lan 25.

  U lanu 115. stav 3. se brie.

  Dosadanji st. (4), (5) i (6) postaju st. (3), (4) i (5).

 • 9

  lan 26.

  U lanu 124. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Ako stranka ne postupi po nalogu suda, sud je ovlaten po slubenoj dunosti pribaviti i izvesti te dokaze..

  lan 27.

  Iza lana 129. dodaje se novi lan 129a. koji glasi:

  lan 129a.

  (1) Ako sudu nije poznato pravo koje vai u stranoj dravi, zatrait e obavjetenje od organa uprave nadlenog za poslove pravosua.

  (2) Sud moe i od stranke zatraiti da podnese javnu ispravu izdatu od nadlenog inozemnog organa, kojom se potvruje koje pravo vai u stranoj dravi..

  lan 28.

  U lanu 132. u stavu 1. iza rijei pravno dodaju se rijei: ili fiziko.

  lan 29.

  U lanu 164. dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

  (2) Sud moe odluiti da se saslua samo jedna stranka ako se uvjeri da drugoj stranci, odnosno osobi koja se ima sasluati za tu stranku nisu poznate sporne injenice ili ako sasluanje te stranke nije mogue.

  (3) Ako u toku postupka stranka umre ili ponovno sasluanje stranke nije mogue ili je oteano iz drugih razloga, sud e proitati zapisnik sa iskazom te stranke..

  lan 30.

  lan 183. se brie.

  lan 31.

  U lanu 191. stav 4. mijenja se i glasi:

  (4) U obrazloenju sud e izloiti: zahtjeve stranaka, injenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su izveli, koje je od tih injenica sud utvrivao, zato i kako ih je utvrdio, a ako ih je utvrdio dokazivanjem, koji su dokazi izvedeni, te kako ih je ocijenio. Sud e posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio odluujui o zahtjevima stranaka, a izjasnit e se, ako je to potrebno, i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora, te o njihovim prijedlozima i prigovorima o kojima nije dao svoje razloge u odlukama koje je ve donio tokom postupka..

 • 10

  lan 32.

  U lanu 192. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Ako stranka ne predloi donoenje dopunske presude u roku iz stava 1. ovog lana, smatrat e se da je tuba u tom dijelu povuena..

  lan 33.

  U lanu 208. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

  (2) Presuda zbog proputanja ne moe se pobijati zbog pogreno ili nepotpuno utvrenog injeninog stanja..

  Dosadanji stav (2) postaje stav (3).

  Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

  (4) Kada se presuda na osnovu priznanja i presuda na osnovu odricanja pobija zbog toga to je izjava o priznanju ili odricanju data u bitnoj zabludi ili pod uticajem prisile ili prevare, stranka moe u albi iznijeti i nove injenice, te predloiti nove dokaze koji se tiu tih mana u volji..

  lan 34.

  lan 209. mijenja se i glasi:

  (1) Povreda odredaba parninog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donoenje zakonite i pravilne presude.

  (2) Povreda odredaba parninog postupka uvijek je od uticaja na donoenje zakonite i pravilne presude u sljedeim sluajevima:

  1) ako je u donoenju presude uestvovao sudija koji je po zakonu morao biti iskljuen ili izuzet (lan 357. ZPP);

  2) ako je odlueno o zahtjevu koji nije u sudskoj nadlenosti (lan 16. ZPP); 3) ako je sud odluio o tubenom zahtjevu za koji je stvarno nadlean vii sud; 4) ako je protivno odredbama ovog zakona sud zasnovao svoju odluku na

  nedozvoljenim raspolaganjima stranaka (lan 3. stav 3. ZPP); 5) ako je sud donio presudu bez glavne rasprave; 6) ako je protivno odredbama ovog zakona sud donio presudu na osnovu

  priznanja, presudu na osnovu odricanja i presudu zbog proputanja; 7) ako je protivno odredbama ovog zakona sud odbio zahtjev stranke da se u

  postupku slui svojim jezikom i pismom i da prati tok postupka na svom jeziku; 8) ako je u postupku kao tuilac ili tueni uestvovalo lice koje ne moe biti

  stranka u postupku, ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlateno lice, ili ako parnino nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno punomonik stranke nije imao potrebno ovlatenje za voenje parnice ili pojedine radnje u postupku, ako voenje

 • 11

  parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno;

  9) ako je odlueno o zahtjevu o kojem ve tee parnica ili kojeg se tuilac odrekao ili o kojem je ve prije pravomono presueno ili o kojem je ve zakljuena sudska nagodba ili nagodba koja po posebnim propisima ima svojstvo sudske nagodbe;

  10) ako je protivno zakonu bila iskljuena javnost na glavnoj raspravi; 11) ako je presudom prekoraen tubeni zahtjev; 12) ako je odlueno o nepravovremeno podnesenoj tubi, a zbog toga je tubu

  trebalo odbaciti (lan 67. stav 1. taka 2.); 13) ako prije podnoenja tube nije proveden zakonom predvien postupak

  mirnog ili drugaijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tubu trebalo odbaciti.

  (3) Zbog povreda odredaba parninog postupka iz stava 2. taka 7. ovog lana, albu moe izjaviti samo stranka koje se ti nedostaci tiu..

  lan 35.

  U lanu 213. u stavu 3. iza rijei odrekla dodaju se rijei: prava na albu, a iza rijei od dodaje se rije izjavljene.

  lan 36.

  Iza lana 213. dodaje se novi lan 213a. koji glasi:

  lan 213a.

  U sluaju da podnosilac albe odustane od izjavljene albe, prvostepeni sud e rjeenjem utvrditi odustanak od albe..

  lan 37.

  U lanu 215. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Primjerak objanjenja u povodu navoda albe sudija prvostepenog suda dostavit

  e strankama koje mogu dati svoje izjanjenje u roku osam dana..

  lan 38.

  U lanu 216. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) U sluaju iz stava 2. ovog lana na odgovarajui nain e se primjenjivati

  odredbe lana 215. stav 3. ovog zakona..

  lan 39.

  U lanu 217. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Ako drugostepeni sud ocijeni da bi prvostepenu presudu trebalo ponovo ukinuti

  nakon to je ona ve jednom ukinuta povodom albe, duan je zakazati raspravu,

 • 12

  osim ako se radi o presudi na osnovu priznanja, presudi na osnovu odricanja i

  presudi zbog proputanja..

  Dosadanji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5).

  lan 40.

  U lanu 221. iza rijei postupka dodaju se rijei: iz lana 209. stav 2. ta. 2), 3), 8),

  9), 12) i 13) ovog zakona.

  lan 41.

  U lanu 224. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

  (2) Prvostepena presuda se povodom albe moe ukinuti i predmet vratiti

  prvostepenom sudu na ponovno odluivanje samo jednom, osim ako se radi o

  presudi na osnovu priznanja, presudi na osnovu odricanja i presudi zbog

  proputanja..

  lan 42.

  Iza lana 224. dodaje se novi lan 224a. koji glasi:

  lan 224a.

  Sud e rjeenjem utvrditi da je prvostepena presuda bez dejstva i da je alilac

  odustao od albe, ako su stranke zakljuile sudsku nagodbu u toku postupka po

  albi..

  lan 43.

  U lanu 225. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

  (2) Drugostepeni sud e rjeenjem utvrditi da je podnosilac albe odustao od

  podnesene albe ako je to propustio uiniti prvostepeni sud.

  (3) Ako je podnosilac albe odustao od albe u postupku pred drugostepenim

  sudom, sud e rjeenjem utvrditi odustanak od albe.

  lan 44.

  lan 227. mijenja se i glasi:

  (1) Drugostepeni sud e u sjednici vijea ili na osnovu odrane rasprave rjeenjem

  ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti istom prvostepenom sudu radi

  odravanja nove glavne rasprave ako utvrdi da postoji jedan od sljedeih razloga

  iznesenih u albi:

  1) ako je protivno odredbama ovog zakona sud donio presudu na osnovu priznanja ili

  presudu na osnovu odricanja ili presudu na osnovu proputanja;

 • 13

  2) ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem, a posebno proputanjem dostave nije

  data mogunost da raspravlja pred sudom, a to je postupanje bilo od uticaja na

  donoenje zakonite i pravilne presude;

  3) ako je sud donio presudu bez glavne rasprave;

  4) ako je presudu donio sudija koji je po zakonu morao biti iskljuen ili izuzet;

  5) ako je protivno odredbama ovog zakona sud odbio zahtjev stranke da se u

  postupku slui svojim jezikom i pismom i prati tok postupka na svom jeziku.

  (2) Ako drugostepeni sud utvrdi da je u prvostepenom postupku odlueno o zahtjevu

  koji nije u sudskoj nadlenosti ili o zahtjevu po tubi koja je podnijeta poslije zakonom

  propisanog roka ili ako prije podnoenja tube nije proveden zakonom predvieni

  postupak mirnog ili drugaijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tubu trebalo

  odbaciti, ili o kojem ve tee parnica ili o kojem je ve prije pravomono presueno ili

  kojeg se tuilac odrekao ili o kojem je ve zakljuena sudska nagodba, ukinut e

  prvostepenu presudu i odbaciti tubu.

  (3) Ako drugostepeni sud utvrdi da je u prvostepenom postupku kao tuilac ili tueni

  uestvovala osoba koja ne moe biti stranka u postupku ili ako stranku u postupku

  koja je pravno lice nije zastupala ovlatena osoba ili ako parnino nesposobnu

  stranku nije zastupao zakonski zastupnik, ili ako zakonski zastupnik, odnosno

  punomonik stranke nije imao potrebna ovlatenja za voenje parnice, odnosno

  obavljanje pojedinih radnji u postupku, ako voenje parnice, odnosno obavljanje

  pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno, s obzirom na prirodu

  povrede ukinut e prvostepenu presudu i vratiti predmet nadlenom prvostepenom

  sudu ili e ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tubu.

  (4) Ako drugostepeni sud utvrdi da je prvostepenu presudu donio stvarno nenadlean

  sud, ukinut e prvostepenu presudu i predmet ustupiti stvarno nadlenom sudu.

  (5) Kad drugostepeni sud ukine presudu prvostepenog suda i predmet vrati istom

  sudu na ponovno suenje, moe narediti da se nova glavna rasprava ili

  pripremno roite odri pred drugim sudijom.

  (6) U obrazloenju rjeenja kojim se prvostepena presuda ukida treba navesti koje su

  odredbe parninog postupka povreene i u emu se povrede sastoje..

  lan 45.

  Iza lana 227. dodaje se novi lan 227a. koji glasi:

  lan 227a.

  (1) Drugostepeni sud e rjeenjem ukinuti presudu prvostepenog suda i predmet

  vratiti na ponovno suenje ako utvrdi da je prvostepenom presudom prekoraen

 • 14

  tubeni zahtjev na nain da je odlueno o neemu drugom a ne o onome to je

  traeno.

  (2) Ako utvrdi da je prvostepenom presudom prekoraen tubeni zahtjev na nain da

  je dosueno vie od onoga to je traeno, drugostepeni sud e rjeenjem ukinuti

  presudu prvostepenog suda u dijelu u kojem je prekoraen tubeni zahtjev..

  lan 46.

  U lanu 229. taka 5) mijenja se i glasi:

  5) ako je prvostepeni sud iz injenica koje je utvrdio izveo nepravilan zakljuak o

  postojanju drugih injenica na kojima je zasnovana presuda..

  lan 47.

  lan 232. mijenja se i glasi:

  Drugostepeni sud vratit e sve spise prvostepenom sudu sa dovoljnim brojem

  ovjerenih prepisa svoje odluke radi predaje tom sudu, strankama i drugim

  zainteresiranim osobama. Prvostepeni sud duan je odmah dostaviti odluke

  drugostepenog suda, a najkasnije u roku osam dana raunajui od dana prijema

  spisa..

  lan 48.

  Iza lana 232. dodaje se lan 232a. koji glasi:

  lan 232a.

  (1) Ako je drugostepeni sud propustio odluiti u pogledu svih dijelova presude koji se

  pobijaju albom ili ako je propustio donijeti sve odluke koje je odbacujui, odnosno

  odbijajui ili uvaavajui albu trebalo donijeti ili ako je propustio odluiti u pogledu

  jedne ili vie albi, alilac moe u roku 30 dana od dostave drugostepene odluke

  predloiti drugostepenom sudu da svoju odluku dopuni.

  (2) Prijedlog za donoenje drugostepene dopunske odluke ne moe se podnijeti zbog

  toga to drugostepeni sud nije odluio o svim razlozima zbog kojih je alba izjavljena

  ili na koje je bio duan paziti po slubenoj dunosti.

  (3) Prijedlog iz stava 1. ovog lana podnosi se prvostepenom sudu, koji ga je duan

  bez odgode zajedno sa spisom proslijediti drugostepenom sudu.

  (4) Na postupak u povodu prijedloga iz stava 1. ovog lana na odgovarajui nain se

  primjenjuju odredbe l. od 192. do 194. ovog zakona..

 • 15

  lan 49.

  lan 237. mijenja se i glasi:

  (1) Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravomone presude donesene u drugom

  stepenu u roku 30 dana od dana dostave prijepisa presude.

  (2) Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravomone presude ne

  prelazi 30.000,00 konvertibilnih maraka a u privrednim sporovima 50.000,00

  konvertibilnih maraka.

  (3) Izuzetno, Vrhovni sud Federacije moe dopustiti reviziju u svim predmetima ako

  ocijeni da bi odluivanje po reviziji bilo od znaaja za primjenu prava u drugim

  sluajevima.

  (4) U sluajevima u kojima revizija nije dozvoljena prema odredbi stava 2. ovog

  lana, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostepene presude ako odluka o

  sporu zavisi od rjeenja nekog materijalno-pravnog ili procesno-pravnog pitanja

  vanog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj

  primjeni, a naroito u sluaju:

  1) ako o tom pitanju revizijski sud jo uvijek nije zauzeo shvatanje odluujui u

  pojedinim predmetima na sjednici odjeljenja, a rije je o pitanju u kojem postoji

  razliita praksa drugostepenih sudova;

  2) ako je o tom pitanju revizijski sud ve zauzeo shvatanje, ali je odluka

  drugostepenog suda zasnovana na shvatanju koje nije podudarno sa tim

  shvatanjem;

  3) ako je o tom pitanju revizijski sud ve zauzeo shvatanje i presuda se

  drugostepenog suda zasniva na tom shvatanju, ali bi naroito uvaavajui razloge

  iznesene tokom prethodnog prvostepenog i albenog postupka, zbog promjene u

  pravnom sistemu uvjetovane novim zakonodavstvom ili meunarodnim

  sporazumima, te odlukom Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava

  trebalo preispitati sudsku praksu.

  (5) U reviziji iz stava 3. ovog lana stranka treba odreeno naznaiti pravno pitanje

  zbog kojeg ju je podnijela uz odreeno navoenje propisa i drugih vaeih izvora

  prava koji se na njega odnose, te izloiti razloge zbog kojih smatra da je ono vano

  za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni..

  lan 50.

  lan 241. mijenja se i glasi:

  (1) Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona

  pobija revizijom, u granicama razloga navedenih u reviziji, pazei po slubenoj

  dunosti na primjenu materijalnog prava.

  (2) U povodu revizije iz lana 237. stav 3. ovog zakona, revizijski sud ispituje

  pobijanu presudu samo u dijelu u kojem se pobija revizijom i samo zbog pitanja koje

  je vano za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj

 • 16

  primjeni zbog kojeg je podnesena i koje je u njoj odreeno naznaeno kao takvo, uz

  pozivanje na propise i druge izvore prava koji se na to pitanje odnose..

  lan 51.

  U lanu 244. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) U sluaju da je podnosilac revizije odustao od podnesene revizije prvostepeni

  sud e rjeenjem utvrditi odustanak od revizije..

  lan 52.

  lan 247. mijenja se i glasi:

  (1) Nedozvoljenu reviziju odbacit e revizijski sud rjeenjem, kao i nepravovremenu

  ili nepotpunu reviziju, ako to, u granicama svojih ovlatenja, nije uinio prvostepeni

  sud.

  (2) Revizija je nedozvoljena ako nije izjavljena putem punomonika iz lana 301b.

  ovog zakona, ako ju je izjavila osoba koja nije ovlatena na podnoenje revizije, ili

  osoba koja je odustala od revizije, ili ako osoba koja je izjavila reviziju nema pravni

  interes za podnoenje revizije, ili ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje

  se po zakonu ne moe podnijeti.

  (3) Revizijski sud e rjeenjem utvrditi da je podnosilac revizije odustao od

  podnesene revizije ako je to propustio uiniti prvostepeni sud.

  (4) Reviziju iz lana 237. stav 3. ovog zakona sud e rjeenjem odbaciti kao

  nedozvoljenu i ako u reviziji ne bude odreeno naznaeno pravno pitanje zbog kojeg

  se podnosi uz odreeno navoenje propisa i drugih vaeih izvora prava koji se na

  njega odnose, kao i zato to u njoj nisu odreeno izloeni razlozi zbog kojih

  podnosilac smatra da je to pitanje vano za osiguranje jedinstvene primjene prava i

  ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

  (5) Revizijski sud e reviziju iz lana 237. stav 3. ovog zakona odbaciti i ako ocijeni

  da pravno pitanje zbog kojeg je ona izjavljena nije vano za osiguranje jedinstvene

  primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.

  (6) U obrazloenju rjeenja iz st. 4. i 5. ovog lana treba se samo pozvati na odredbe

  navedenih stavova koje predviaju odbacivanje takve revizije zbog tamo navedenih

  razloga. Ako ocijeni da bi to bilo svrsishodno, sud moe odluiti i da se posebno

  obrazloe razlozi zbog kojih je donijeto takvo rjeenje.

  (7) Ako sud, u sluaju iz stava 5. ovog lana, nae da samo neko od vie istaknutih

  pravnih pitanja nije vano za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti

  svih u njegovoj primjeni, revizija e se odbaciti samo u pogledu tog pitanja..

  lan 53.

  U lanu 248. iza rijei izjavljena dodaju se rijei: kao ni razlog na koji pazi po

  slubenoj dunosti.

 • 17

  lan 54.

  lan 249. mijenja se i glasi:

  (1) Ako utvrdi da postoji povreda odredaba parninog postupka zbog koje se revizija

  moe izjaviti, osim povreda odreenih u st. 2. i 3. ovog lana, revizijski sud e, s

  obzirom na prirodu povrede, presudom preinaiti presudu drugostepenog suda ili

  rjeenjem ukinuti u cijelosti ili djelimino presudu drugostepenog i prvostepenog suda

  ili samo presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suenje istom ili

  drugom sudiji prvostepenog suda, odnosno istom ili drugom vijeu drugostepenog

  suda, odnosno drugom nadlenom sudu.

  (2) Ako je u postupku pred prvostepenim ili drugostepenim sudom odlueno o

  zahtjevu koji nije u sudskoj nadlenosti ili po tubi koja je podnijeta poslije zakonom

  propisanog roka ili ako prije podnoenja tube nije proveden zakonom predvieni

  postupak mirnog ili drugaijeg ostvarivanja prava, a zbog toga je tubu trebalo

  odbaciti ili o kojem je ve prije pravomono presueno ili kojeg se tuilac odrekao ili o

  kojem je ve zakljuena sudska nagodba, revizijski sud e ukinuti rjeenjem

  donesene odluke i odbaciti tubu.

  (3) Ako je u postupku pred prvostepenim ili drugostepenim sudom kao tuilac ili

  tueni uestvovala osoba koja ne moe biti stranka u postupku ili ako stranku u

  postupku koje je pravno lice nije zastupala ovlatena osoba ili ako parnino

  nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik ili ako zakonski zastupnik,

  odnosno punomonik stranke nije imao potrebna ovlatenja za voenje parnice ili za

  pojedine radnje u postupku, ako voenje parnice, odnosno obavljanje pojedinih radnji

  u postupku nije bilo naknadno odobreno, revizijski sud e, s obzirom na prirodu

  povrede, postupiti prema odredbama st. 1. ili 2. ovog lana..

  lan 55.

  lan 251. mijenja se i glasi:

  (1) Ako utvrdi da je drugostepenom, odnosno i prvostepenom presudom prekoraen tubeni zahtjev na nain da je odlueno o neemu drugom a ne o onome to je traeno, revizijski sud e rjeenjem ukinuti samo presudu drugostepenog suda ili i presudu prvostepenog suda i predmet vratiti drugostepenom, odnosno prvostepenom sudu na ponovno suenje.

  (2) Ako utvrdi da je drugostepenom presudom, odnosno i prvostepenom presudom prekoraen tubeni zahtjev na nain da je dosueno vie od onoga to je traeno, revizijski sud e rjeenjem ukinuti presudu drugostepenog suda, odnosno i presudu prvostepenog suda u dijelu kojim je prekoraen tubeni zahtjev..

 • 18

  lan 56.

  lan 252. mijenja se i glasi:

  Odluka revizijskog suda dostavlja se prvostepenom sudu putem drugostepenog suda sa dovoljnim brojem ovjerenih prijepisa svoje odluke za sud, stranke i druge zainteresirane osobe, a prvostepeni sud je duan odluku dostaviti strankama u roku osam dana od dana prijema..

  lan 57.

  U lanu 255. u taki 1) rije izuzet zamjenjuje se rijeju iskljuen.

  Iza take 5) dodaju se nove ta. 6), 7) i 8) koje glase:

  6) ako stranka stekne mogunost da upotrijebi pravomonu odluku suda koja je

  ranije izmeu istih stranaka donijeta o istom zahtjevu;

  7) ako se odluka suda zasniva na drugoj odluci suda ili na odluci nekog drugog

  organa, a ta odluka bude pravomono preinaena, ukinuta, odnosno ponitena;

  8) ako je naknadno pred nadlenim organom na drugaiji nain, pravomono,

  odnosno konano rijeeno prethodno pitanje (lan 12.) na kojem je sudska odluka

  zasnovana;.

  Dosadanja taka 6. postaje taka 9.

  lan 58.

  U lanu 256. u stavu 2. iza broja 1 rije i zamjenjuje se zarezom, a iza broja 6

  dodaju se brojevi: ,7, 8 i 9.

  lan 59.

  U lanu 257. u stavu 1. taka 5) mijenja se i glasi:

  5) u sluajevima iz lana 255. ta. 6., 7., 8. i 9. ovog zakona od dana kada je stranka

  mogla iznijeti sudu nove injenice, odnosno nova dokazna sredstva..

  lan 60.

  Iza lana 261. dodaje se novi lan 261a. koji glasi:

  lan 261a.

  Nepravovremen, nepotpun ili nedozvoljen prijedlog za ponavljanje postupka odbacit

  e rjeenjem sudija pojedinac drugostepenog suda, ako to u granicama svojih

  ovlatenja nije uinio prvostepeni sud..

 • 19

  lan 61.

  U lanu 263. u stavu 4. iza rijei sudija dodaju se rijei: , koji nisu uestvovali u

  donoenju odluke u ranijem postupku.

  lan 62.

  Iza lana 264. dodaje se novi lan 264a. koji glasi:

  lan 264a.

  (1) Kada Evropski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili

  osnovne slobode zagarantovane Konvencijom za zatitu ljudskih prava i osnovnih

  sloboda i dodatnih Protokola uz Konvenciju, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina,

  stranka moe u roku 90 dana od konanosti presude Evropskog suda za ljudska

  prava podnijeti zahtjev sudu u Bosni i Hercegovini, koji je sudio u prvom stepenu u

  postupku u kojem je donesena odluka kojom je povrijeeno ljudsko pravo ili osnovna

  sloboda, za izmjenu odluke kojom je to pravo ili osnovna sloboda povrijeeno.

  (2) Postupak iz stava 1. ovog lana provodi se uz odgovarajuu primjenu odredaba o

  ponavljanju postupka.

  (3) U ponovljenom postupku sudovi su duni potovati pravne stavove izraene u

  konanoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, kojom je utvrena povreda

  osnovnog ljudskog prava i slobode..

  lan 63.

  U lanu 269. u stavu 2. u prvoj reenici, iza rijei: predlaga osiguranja dodaju se

  rijei: a na prijedlog protivnika osiguranja,.

  lan 64.

  U lanu 282. stav 3. mijenja se i glasi:

  (3) O albi odluuje drugostepeni sud u roku 15 dana od dana prijema spisa..

  lan 65.

  lan 285. mijenja se i glasi:

  (1) Ako predlaga osiguranja u roku odreenom rjeenjem o odreivanju mjere

  osiguranja ne podnese dokaz iz lana 280. ovog zakona, sud e rjeenjem staviti van

  snage izreenu mjeru osiguranja, ukinuti provedene radnje i obustaviti postupak.

  (2) Rjeenje iz stava 1. ovog lana sud e na prijedlog protivnika osiguranja donijeti i

  u sljedeim sluajevima:

  1) ako su se okolnosti zbog kojih je mjera odreena kasnije promijenile tako da vie

  nije potrebna;

 • 20

  2) ako protivnik osiguranja poloi sudu duni iznos potraivanja koje se osigurava sa

  kamatama i trokovima;

  3) ako protivnik osiguranja uini vjerovatnim da je potraivanje u vrijeme donoenja

  rjeenja o odreivanju mjere osiguranja ve bilo naplaeno ili dovoljno osigurano;

  4) ako je pravomono utvreno da potraivanje nije nastalo ili je prestalo.

  (3) U sluajevima iz stava 1. i stava 2. ta. 3 .i 4. ovog lana trokove prouzrokovane

  odreivanjem i provoenjem mjere osiguranja predlaga osiguranja duan je

  nadoknaditi protivniku osiguranja..

  lan 66.

  U lanu 296. u stavu 2. taka 4) mijenja se i glasi:

  4) ako je prebivalite i boravite tuenog nepoznato, a tueni nema punomonika;.

  Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

  (4) Ako se tokom postupka nakon podnoenja tube i u odnosu na tuioca ostvare

  razlozi zbog kojih je prema odredbama iz st. 1. i 2. ovog lana mogue tuenom

  postaviti privremenog zastupnika, sud e privremenog zastupnika postaviti i tuiocu..

  lan 67.

  U lanu 298. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Oglas iz stava 1. ovog lana sadri: naziv suda koji je postavio privremenog

  zastupnika, zakonski osnov, ime tuenog kojem se postavlja zastupnik, predmet

  spora, ime zastupnika i njegovo zanimanje i boravite, kao i upozorenje da e

  zastupnik zastupati tuenog u postupku sve dok se tueni ili njegov punomonik ne

  pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio

  staratelja..

  lan 68.

  U lanu 301. stav 1. mijenja se i glasi:

  (1) Punomonik moe biti advokat, advokatsko drutvo ili uposlenik slube za besplatnu pravnu pomo, kao i za pravna lica uposlenik tog pravnog lica, a za fizika lica brani, odnosno vanbrani drug stranke ili srodnik stranke po krvi po pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobonoj do etvrtog stepena zakljuno, odnosno srodnik po tazbini zakljuno do drugog stepena..

  Iza stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

  (3) U radnim sporovima radnika moe, besplatno, zastupati i osoba uposlena za pruanje pravne pomoi pri sindikatu, pod uvjetom da je diplomirani pravnik i ima poloen pravosudni ispit.

 • 21

  (4) Ako u punomoi nisu blie odreena ovlatenja, punomonik iz stava 3. ovog lana ima ovlatenja iz lana 307. ovog zakona..

  lan 69.

  Iza lana 301. dodaju se novi l. 301a. i 301b. koji glase:

  lan 301a.

  Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi

  iznos 50.000 konvertibilnih maraka, punomonici pravnih lica mogu biti samo osobe

  koje imaju poloen pravosudni ispit.

  lan 301b.

  (1) Stranka moe podnijeti reviziju putem punomonika koji je advokat.

  (2) Izuzetno od stava 1. ovog lana, stranka moe sama podnijeti reviziju ako ima

  poloen pravosudni ispit, odnosno za nju moe reviziju podnijeti kao punomonik

  osoba koja je prema odredbama ovog ili kojeg drugog zakona ovlatena zastupati

  je u tom svojstvu iako nije advokat, ako ima poloen pravosudni ispit..

  lan 70.

  U lanu 310. u stavu 4. broj 15 zamjenjuje se brojem 30.

  lan 71.

  lan 311. mijenja se i glasi:

  (1) Punomo prestaje smru fizikog lica, proglaenjem za umrlo i gubitkom

  poslovne sposobnosti.

  (2) Ako je punomoniku fizikog lica dato ovlatenje da moe poduzimati sve radnje

  u postupku a stranka, odnosno njen zakonski zastupnik umre ili postane poslovno

  nesposoban ili ako zakonski zastupnik bude razrijeen dunosti, punomonik je

  ovlaten poduzimati radnje u postupku koje ne trpe odgaanje..

  lan 72.

  U lanu 312. stav 2. mijenja se i glasi:

  (2) U sluaju steaja ili likvidacije punomo koju je izdao steajni, odnosno likvidacioni dunik prestaje kada prema vaeim propisima nastupe pravne posljedice otvaranja steajnog postupka, odnosno likvidacije..

  U stavu 3. broj 15 zamjenjuje se brojem 30.

 • 22

  lan 73.

  U lanu 316. u stavu 1. rijei , osim u sluajevima u kojima se vrijednost spora ne

  moe izraziti u novcu se briu.

  lan 74.

  U lanu 325. u stavu 5. rijei: vojsci Federacije zamjenjuju se rijeima: Oruanim

  snagama Bosne i Hercegovine.

  U stavu 6. broj 4 zamjenjuje se brojem 5 a rijei: vojske Federacije zamjenjuju se

  rijeima: Oruanih snaga Bosne i Hercegovine.

  lan 75.

  U lanu 330. dodaje se stav 2. koji glasi:

  (2) Povrat u prijanje stanje nije dozvoljen ako se proputanje stranke moe pripisati

  povredi postupka zbog koje se moe izjaviti pravni lijek..

  lan 76.

  U lanu 332. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Ako stranka koja je podnijela prijedlog za povrat u prijanje stanje ne doe na

  roite zakazano povodom prijedloga a uredno je obavijetena, smatrat e se da je

  prijedlog povuen..

  lan 77.

  lan 333. mijenja se i glasi:

  (1) Protiv rjeenja kojim se usvaja prijedlog za povrat u prijanje stanje nije

  dozvoljena alba, osim ako je usvojen nepravovremeno i nedozvoljen prijedlog.

  (2) Protiv rjeenja kojim se odbija prijedlog za povrat u prijanje stanje alba je

  dozvoljena..

  lan 78.

  U lanu 337. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

  (2) Osoba koja vri dostavljanje duna je na zahtjev osobe kojoj se dostavljanje

  vri dokazati svojstvo osobe ovlatene za dostavljanje.

  (3) Osobe koje dostavlja zatekne na mjestu na kojem treba da se izvri dostavljanje

  dune su na njegov zahtjev pruiti podatke o svom identitetu.

  (4) Nadleni organ sudske policije duan je da na zahtjev suda pomogne prilikom

  obavljanja poslova dostavljanja..

 • 23

  lan 79.

  Iza lana 337. dodaju se novi l. 337a. i 337b. koji glase:

  lan 337a.

  (1) Ako se tueni prije podnoenja tube sudu u pisanom sporazumu sklopljenom

  sa tuiocem saglasio da mu se dostava u sporovima na koje se sporazum

  odnosi vri na odreenoj adresi u Federaciji ili putem odreene osobe u

  Federaciji, tuba i druga pismena u postupku tuenom e se, na prijedlog

  tuioca, dostavljati na tu adresu ili toj osobi. Smatrat e se da je dostava

  tuenom obavljena kada je pismeno dostavljeno osobi naznaenoj u

  sporazumu.

  (2) Ako se dostava iz stava 1. ovog lana nije mogla izvriti, sud e odrediti da se

  daljnje dostave tuenom vre stavljanjem pismena na oglasnu plou suda.

  Smatrat e se da je dostava izvrena istekom 15 dana od dana stavljanja

  pismena na oglasnu plou suda.

  (3) Tuilac je duan uz tubu priloiti sporazum iz stava 1. ovog lana, ako u njoj

  predlae da se dostava vri na adresu ili putem osobe iz tog sporazuma.

  Tuilac koji u tubi nije predloio da se dostava vri na adresu ili putem osobe

  iz sporazuma moe i kasnije tokom postupka predloiti da se tuenom dostava

  vri na tu adresu ili putem te osobe ako mu se nije mogla uredno obaviti na

  adresi naznaenoj u tubi.

  (4) Sporazum iz stava 1. ovog lana moe se sklopiti u pogledu odreenog spora

  koji je ve nastao ili u pogledu buduih sporova koji mogu nastati iz odreenog

  pravnog odnosa.

  (5) Ako je tueni fiziko lice koje ne obavlja registriranu djelatnost, sporazum iz

  stava 1. ovog lana valjan je samo ako je na njemu potpis tuenog javno

  ovjeren. Ako tueno fiziko lice obavlja registriranu djelatnost, sporazum iz

  stava 1. ovog lana u vezi sa sporovima koji se ne tiu te djelatnosti pravno je

  valjan samo ako je na njemu potpis tuenog javno ovjeren.

  lan 337b.

  (1) Ako se odreenim osobama na osnovu njihovog zahtjeva i odobrenja

  predsjednika suda dostava vri u sudu, pismena koja im upuuje sud, osim

  prvostepene presude, polau se za njih u posebne pretince u za to odreenoj

  prostoriji suda. Dostavu vri slubena osoba suda.

  (2) Predsjednik suda moe rjeenjem odrediti da svi advokati koji imaju

  kancelariju na podruju njegovog suda sudska pismena, osim prvostepene

  presude, primaju putem pretinaca iz stava 1. ovog lana. Protiv tog rjeenja

  advokat ima pravo albe predsjedniku neposredno vieg suda u roku osam

  dana.

 • 24

  (3) Pismena koja se dostavljaju putem pretinca ne smiju biti dostupna osobama

  kojima se dostavljaju prije nego to potpiu dostavnicu. Pismena se

  dostavljaju u zatvorenim omotnicama u kojima se dostava vri putem pote.

  Prilikom uzimanja pismena moraju se preuzeti sva pismena poloena u

  pretinac.

  (4) Na svako pismeno koje se dostavlja na nain predvien u st. 1. i 2. ovog lana

  naznait e se dan kada je poloeno u pretinac osobe kojoj se dostava tako

  obavlja.

  (5) U sluajevima iz st. 1. i 2. ovog lana, osobe iz st. 1. i 2. ovog lana dune su

  pismeno podii iz pretinca u roku osam dana na nain odreen st. 3. i 4. ovog

  lana. Ako pismeno ne bude podignuto u tom roku, dostava e se obaviti

  stavljanjem pismena na oglasnu plou suda. Smatrat e se da je dostava

  obavljena istekom 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu plou

  suda.

  (6) Dostava u sluajevima iz st. 1. i 2. ovog lana uredna je i ukoliko umjesto

  putem pretinca bude obavljena na drugi zakonom predvien nain.

  (7) Predsjednik suda stavit e van snage odobrenje iz stava 1. ovog lana ako

  utvrdi da osoba kojoj je ono dato, neredovno preuzima pismena ili pokuava

  zloupotrijebiti takav nain dostave..

  lan 80.

  U lanu 339. stav 1. mijenja se i glasi:

  (1) Dostava fizikim licima obavlja se predajom pismena osobi kojoj se dostava ima

  obaviti na adresu oznaenu u tubi, odnosno na adresu prebivalita ili boravita

  upisanu kod organa nadlenog za voenje evidencije o linim kartama, ako ovim

  zakonom nije drugaije odreeno..

  lan 81.

  Iza lana 343. naziv odjeljka 2.: Dostava putem pote i lan 344. se briu.

  lan 82.

  U lanu 345. stav 1. mijenja se i glasi:

  (1) Dostavljanje fizikim licima po pravilu se vri predajom pismena osobi kojoj se

  dostava ima obaviti..

  Stav 2. mijenja se i glasi:

  (2) Ako se osoba kojoj se pismeno ima dostaviti ne zatekne u svom stanu, dostava

  se obavlja predajom pismena nekome od njenih odraslih lanova domainstva koji je

  duan primiti pismeno, a ako se oni ne zateknu u stanu, pismeno e se predati

  susjedu ako on na to pristane..

 • 25

  Stav 4. mijenja se i glasi:

  (4) Ako je predaja pismena obavljena drugoj osobi koja uestvuje u parnici kao

  protivnik osobe kojoj se dostavljanje ima obaviti, dostava e se smatrati neurednom..

  lan 83.

  U lanu 346. stav 2. se brie.

  Dosadanji stav 3. postaje stav 2.

  lan 84.

  lan 348. mijenja se i glasi:

  (1) Ako se utvrdi da je osoba kojoj se pismeno ima dostaviti privremeno odsutna i da joj osobe navedene u lanu 345. st. 2. i 3. ovog zakona ne mogu pismeno na vrijeme predati, vratit e pismeno sudu uz naznaku gdje se odsutni nalazi, a dostava e ponovo biti pokuana u odgovarajue vrijeme.

  (2) Ako dostavlja utvrdi da osoba kojoj se pismeno ima dostaviti ne stanuje na adresi na kojoj se dostava pokuava obaviti, ali istovremeno utvrdi tanu adresu te osobe, dostava e se obaviti na naknadno utvrenoj adresi. Ako dostavlja ne moe utvrditi tanu adresu osobe kojoj se pismeno ima dostaviti, pismeno e vratiti sudu, a sud e od stranke koja je prvobitno sud obavijestila o adresi te osobe, zatraiti da dostavi tanu adresu, odnosno adresu njenog prebivalita u Federaciji prema podacima o njenom prebivalitu, koji e se pribaviti iz evidencije nadlenog organa.

  (3) Ako je utvreno da tueni kojem se dostava pismena ima obaviti ne stanuje na adresi svog posljednjeg poznatog prebivalita a njegovo sadanje boravite ili radno mjesto se ne mogu utvrditi, dostava pismena obavit e se objavljivanjem pismena na oglasnoj ploi suda, a u sluaju da se dostavlja tuba, i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji.

  (4) Dostava se smatra obavljenom istekom roka 15 dana od dana objavljivanja.

  (5) U objavi se, osim pismena koje se ima dostaviti, navodi i ime i prezime osobe kojoj se dostava obavlja, predmet spora i obavijest o tome kada se dostava pismena smatra obavljenom. Prilikom objave u dnevnim novinama, ako je pismeno koje se dostavlja predugo da bi bilo objavljeno u cijelosti, objavljuje se samo kratak sadraj pismena.

  (6) Trokove objave u dnevnim novinama predujmljuje tuilac.

  (7) Ako u roku koji odredi sud tuilac ne predujmi trokove objavljivanja tuba e se odbaciti..

 • 26

  lan 85.

  lan 349. mijenja se i glasi:

  (1) Dostava organima vlasti i pravnim licima, po pravilu, vri se predajom pismena jednom od lica iz lana 339. stav 2. ovog zakona.

  (2) Pravnom licu koje je upisano u odreeni sudski ili drugi upisnik dostava se vri na adresu navedenu u tubi predajom pismena jednom od lica iz lana 339. stav 2. ovog zakona.

  (3) Ako dostavljanje na adresu navedenu u tubi ne uspije, dostavljanje e se obaviti na adresu sjedita te osobe upisane u sudski registar - upisnik. Ako dostava ne uspije ni na toj adresi, obavit e se stavljanjem pismena na oglasnu plou suda. Smatrat e se da je dostava obavljena istekom 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu plou suda.

  (4) Ako je adresa upisanog sjedita pravnog lica iz stava 1. ovog lana adresa navedena u tubi, dostava iz stava 1. ovog lana nee se ponoviti na tu adresu, ve e se obaviti stavljanjem pismena na oglasnu plou suda.

  (5) Odredbe st. 1. i 2. ovog lana primjenjuju se i na fizika lica koja obavljaju odreenu registriranu djelatnost kada se tim licima dostava obavlja u vezi sa tom djelatnou..

  lan 86.

  Iza lana 356. naziv glave XIX. mijenja se i glasi: ISKLJUENJE I IZUZEE.

  lan 87.

  lan 357. mijenja se i glasi:

  (1) Sudija ne moe vriti sudijsku dunost (iskljuenje):

  1) ako je sam stranka, zakonski zastupnik ili punomonik stranke, ako je sa strankom u odnosu saovlatenika, saobveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu sasluan kao svjedok ili vjetak;

  2) ako mu je stranka ili zakonski zastupnik ili punomonik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji a u pobonoj liniji do etvrtog stepena ili mu je brani, odnosno vanbrani suprunik srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira na to da li je brak prestao ili nije;

  3) ako je staratelj, usvojitelj ili usvojenik stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomonika ili ako izmeu njega i stranke, njenog zakonskog zastupnika ili punomonika stranke postoji zajedniko domainstvo;

  4) ako izmeu sudije i stranke tee neka druga parnica;

 • 27

  5) ako je u istom predmetu uestvovao u postupku medijacije, ili u zakljuenju sudske nagodbe koja se pobija u parnici, ili je donio odluku koja se pobija, ili je zastupao stranku kao advokat;

  6) ako je u steajnom postupku uestvovao u donoenju odluke povodom koje je dolo do spora.

  (2) Sudija moe biti izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzee)..

  lan 88.

  lan 358. mijenja se i glasi:

  (1) Stranka podnosi zahtjev za iskljuenje, odnosno izuzee sudije im sazna da

  postoji neki od razloga za iskljuenje, odnosno izuzee, a najkasnije do zavretka

  rasprave, a ako nije bilo rasprave, do donoenja odluke.

  (2) Stranka moe u pravnom lijeku ili u odgovoru na pravni lijek poimenino navesti sudiju koji ne bi mogao uestvovati u donoenju odluke zbog razloga iz lana 357. ovog zakona.

  (3) U zahtjevu se mora navesti zakonski razlog zbog kojeg se trai iskljuenje ili izuzee, okolnosti iz kojih proizilazi da je prijedlog pravovremeno podnijet i injenice na kojima se zasniva postojanje razloga za iskljuenje ili izuzee.

  (4) Stranka moe traiti iskljuenje ili izuzee samo poimenino odreenog sudije koji u predmetu postupa..

  lan 89.

  Iza lana 358. dodaje se lan 358a. koji glasi:

  lan 358a.

  (1) Nepravovremen, nepotpun i nedozvoljen zahtjev za iskljuenje ili izuzee odbacit e sudija ili vijee pred kojim se postupak vodi.

  (2) Nije dozvoljen zahtjev za iskljuenje ili izuzee:

  1) kojim se uopeno trai iskljuenje ili izuzee svih sudija nekog suda ili svih sudija koji bi mogli uestvovati u nekom postupku;

  2) o kojem je ve odlueno;

  3) u kojem nije obrazloen zakonski razlog zbog kojeg se iskljuenje ili izuzee trai;

  4) ako stranka zahtijeva iskljuenje, odnosno izuzee sudije koji ne postupa u tom predmetu;

 • 28

  5) ako stranka zahtijeva iskljuenje, odnosno izuzee predsjednika suda, izuzev kada postupa u tom predmetu.

  (3) Ako je zahtjev iz stava 1. ovog lana podnijet na roitu, sudija e ga odbaciti i nastaviti roite.

  (4) Protiv rjeenja iz stava 1. ovog lana nije dozvoljena posebna alba.

  lan 90.

  lan 359. mijenja se i glasi:

  (1) O zahtjevu za iskljuenje ili izuzee sudije odluuje predsjednik suda.

  (2) Ako stranka trai iskljuenje ili izuzee predsjednika suda, odluku o iskljuenju ili izuzeu donosi predsjednik neposredno vieg suda.

  (3) O zahtjevu za iskljuenje ili izuzee predsjednika Vrhovnog suda Federacije odluuje se na opoj sjednici ovog suda.

  (4) Prije donoenja odluke o iskljuenju ili izuzeu uzet e se izjava sudije ije se iskljuenje ili izuzee trai, a po potrebi obavit e se i drugi izviaji.

  (5) Protiv rjeenja kojim se usvaja zahtjev za iskljuenje ili izuzee nije dozvoljena alba, a protiv rjeenja kojim se zahtjev odbija nije dozvoljena posebna alba..

  lan 91.

  lan 360. mijenja se i glasi:

  (1) Kada sazna da postoji neki od razloga za iskljuenje iz lana 357. stav 1. ovog zakona ili im sazna da je stavljen zahtjev za njegovo iskljuenje, sudija je duan prekinuti svaki rad na tom predmetu i o razlozima za iskljuenje odmah obavijestiti stranke i predsjednika suda koji e odluiti o iskljuenju.

  (2) Do donoenja rjeenja o zahtjevu za iskljuenje sudija e poduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odgaanja.

  (3) Kad sudija sazna da je stavljen zahtjev za njegovo izuzee ili im sazna da postoji neki od razloga za izuzee iz lana 357. stav 2. ovog zakona, duan je odmah o tome obavijestiti predsjednika suda, a postupak nastaviti bez odgaanja do donoenja odluke o izuzeu. Ako se radi o izuzeu predsjednika suda, on e sebi odrediti zamjenika iz reda sudija tog suda, a ako to nije mogue, postupit e po lanu 49. ovog zakona..

  lan 92.

  Iza lana 360. dodaje se novi lan 360a. koji glasi:

  lan 360a.

  (1) Ako zahtjev za iskljuenje bude usvojen, sud e ukinuti sve radnje koje je poduzeo iskljueni sudija.

 • 29

  (2) Ako zahtjev za izuzee bude usvojen, sud e ukinuti radnje koje su bile poduzete poslije podnoenja zahtjeva, osim ako se stranke ne saglase da se poduzete radnje ne ukidaju.

  (3) U sluaju podnoenja zahtjeva za iskljuenje ili izuzee u toku rasprave pred drugostepenim sudom primjenjuju se odredbe iz st. 1. i 2. ovog lana..

  lan 93.

  U lanu 362. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Nakon to se tueni upustio u raspravljanje o glavnoj stvari, bez njegovog pristanka ne moe uz tuioca pristupiti novi tuilac..

  Dosadanji stav 3. postaje stav 4.

  lan 94.

  U lanu 363. u stavu 1. iza rijei: da bude dodaje se rije pravomono.

  lan 95.

  U lanu 371. u stavu 3. dodaje se reenica koja glasi: Pravni lijek je dozvoljen ukoliko mu se stranka izriito ne protivi..

  lan 96.

  Iza lana 371. dodaje se podnaslov i novi lan 371a. koji glasi:

  1a. Intervencijsko dejstvo presude

  lan 371a.

  (1) U parnici izmeu stranke i umjeaa koji joj se pridruio umjea ne moe osporavati utvreno injenino stanje, kao i pravne kvalifikacije sadrane u obrazloenju pravomone presude (intervencijsko dejstvo presude).

  (2) Izuzetno od stava 1. ovog lana, stranka koja je bila umjea ima pravo istai prigovor da je stranka iz ranije parnice kojoj se pridruio kao umjea pogreno vodila prethodnu parnicu ili da je sud propustio dostaviti joj pozive, podneske ili odluke.

  (3) Sud moe usvojiti prigovore iz stava 2. ovog lana samo ako stranka iz stava 1. ovog lana koja je bila umjea dokae da:

  1) u vrijeme stupanja u prethodnu parnicu nije pravovremeno bila obavijetena o parnici koja je prethodno voena i time bila sprijeena poduzimati radnje koje bi dovele do povoljnijeg ishoda te parnice;

  2) stranka iz parnice kojoj se pridruila kao umjea, namjerno ili iz grube nepanje, propustila je poduzimati parnine radnje koje bi dovele do povoljnijeg ishoda prethodne parnice, a za mogunost njihovog poduzimanja ranije umjea nije znao ili nije mogao znati;

 • 30

  3) stranka iz prethodne parnice svojim parninim radnjama spreavala je da nastupi dejstvo radnji njenog umjeaa.

  (4) Ako stranka iz stava 1. ovog lana koja je bila umjea uspije sa prigovorom iz stava 2. ovog lana, sud e dozvoliti da stranke ponovo raspravljaju o injeninim i pravnim pitanjima o kojima je raspravljano u prethodnoj parnici..

  lan 97.

  U lanu 372. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

  (3) Odredbe lana 371a. ovog zakona na odgovarajui nain se primjenjuju i na

  treu osobu koja je obavijetena o otpoetoj parnici..

  lan 98.

  Iza lana 375. dodaju se l. 375a., 375b. i 375c. koji glase:

  lan 375a.

  (1) Roita pred sudom mogu se tonski snimati.

  (2) O tonskom snimanju rjeenjem odluuje sud sam ili na prijedlog stranke.

  (3) Protiv tog rjeenja alba nije dozvoljena.

  (4) Tonski snimak roita dostavlja se strankama.

  lan 375b.

  (1) Tonski snimak roita dio je spisa sudskog predmeta.

  (2) Nain pohranjivanja i prijenosa tonskog snimka, tehniki uvjeti i nain

  snimanja ureuju se sudskim poslovnikom.

  lan 375c.

  (1) Tonski snimak prenijet e se i u pisani oblik u roku osam dana od dana

  snimanja.

  (2) Tonski snimak u pisanom obliku sainjava se u skladu sa odredbama lana

  374. ovog zakona mora sadravati sve to je snimljeno u tonskom snimku.

  (3) Stranke mogu traiti prijepis tonskog snimka u skladu sa odredbama ovog

  zakona.

  (4) Prijepis tonskog snimka stranke mogu zatraiti u roku osam dana od dana

  kada je tonski snimak sainjen.

  (5) Ako se prijepis tonskog snimka i tonski snimak u bitnom razlikuju, stranka ima

  pravo podnijeti prigovor u roku osam dana od dana dostave prijepisa.

  Prigovor mora biti obrazloen.

 • 31

  (6) Sud e po prigovoru stranke iz stava 5. ovog lana u roku tri dana rjeenjem

  prihvatiti i izmijeniti prijepis tonskog snimka ili prigovor odbiti. Protiv tog

  rjeenja nije dozvoljena posebna alba..

  lan 99.

  Iza lana 377. naziv glave XXIII. mijenja se i glasi: PREKID, ZASTOJ I OBUSTAVA

  POSTUPKA.

  lan 100.

  U lanu 378. u ta. 1) i 2) rijei: , a nema punomonika u toj parnici se briu.

  lan 101.

  Iza lana 382. dodaju se novi l. 382a. i 382b. koji glase:

  lan 382a.

  (1) Sud e zastati sa postupkom kada je to propisano zakonom.

  (2) Rjeenjem o zastoju postupka sud odreuje vrijeme trajanja zastoja.

  (3) Protiv rjeenja o zastoju postupka nije dozvoljena posebna alba.

  (4) Sud nastavlja postupak po slubenoj dunosti im prestanu razlozi koji su

  izazvali zastoj postupka.

  (5) Kada sud zastane sa postupkom, moe poduzimati samo one radnje za koje

  postoji opasnost od odgaanja.

  (6) Zastoj postupka ne utie na rokove za poduzimanje parninih radnji.

  lan 382b.

  (1) Postupak se obustavlja kada umre ili prestane postojati stranka u postupku o

  pravima koja ne prelaze na njezine nasljednike, odnosno pravne sljednike.

  (2) U sluajevima iz stava 1. ovog lana, sud e rjeenje o obustavi postupka

  dostaviti protivnoj stranci, te nasljednicima, odnosno pravnim sljednicima

  stranke nakon to oni budu utvreni.

  (3) Sud e nasljednicima umrle stranke, na prijedlog protivne stranke ili po

  slubenoj dunosti, postaviti privremenog zastupnika kojem e dostaviti

  rjeenje o obustavi postupka ako ocijeni da bi ostavinski postupak mogao

  due trajati.

  (4) Rjeenje o obustavi postupka doneseno iz razloga to je pravno lice prestalo

  postojati dostavit e se protivnoj stranci i njenom pravnom sljedniku nakon to

  on bude utvren, a ako pravno lice nema pravnog sljednika sud e na

  prijedlog protivne stranke ili po slubenoj dunosti rjeenje o obustavi

  postupka dostaviti pravobranilatvu.

 • 32

  (5) U rjeenju o obustavi postupka sud e odluiti da svaka stranka snosi svoje

  trokove u postupku koji je prethodio donoenju rjeenja o obustavi.

  (6) Na postupak o obustavi na odgovarajui nain primjenjivat e se odredbe

  ovog zakona o prekidu postupka..

  lan 102.

  lan 395. mijenja se i glasi:

  Odredbe o trokovima primjenjuju se i na stranke koje zastupa javno

  pravobranilatvo. U tom sluaju trokovi postupka obuhvataju i iznos koji bi se stranci

  priznao na ime nagrade advokatu..

  lan 103.

  U lanu 429. u stavu 1. broj 3.000 zamjenjuje se brojem 5.000.

  lan 104.

  U lanu 432. u st. 1. i 2. broj 3.000 zamjenjuje se brojem 5.000.

  lan 105.

  Iza lana 453. dodaje se nova glava XXXa. i l. od 453a. do 453h. koji glase:

  XXXa. - TUBA ZA ZATITU KOLEKTIVNIH INTERESA

  lan 453a.

  (1) Udruenja, tijela, ustanove ili druge organizacije osnovane u skladu sa

  zakonom, koje se u sklopu svoje registrirane ili propisom odreene djelatnosti

  bave zatitom zakonom utvrenih kolektivnih interesa i prava graana, mogu,

  kada je takvo ovlatenje posebnim zakonom izriito predvieno i uz uvjete

  predviene tim zakonom, podnijeti tubu (tuba za zatitu kolektivnih interesa i

  prava) protiv fizikog ili pravnog lica koje obavljanjem odreene djelatnosti ili

  uopeno radom, postupanjem, ukljuujui i proputanjem, tee povrjeuje ili

  ozbiljno ugroava takve kolektivne interese i prava.

  (2) Interesi iz stava 1. ovog lana mogu biti interesi koji se tiu ovjekove okoline i

  ivotne sredine, zatim moralni, etniki, potroaki, antidiskriminacijski i drugi

  interesi koji su zakonom zagarantovani i koji moraju biti tee povrijeeni ili

  ozbiljno ugroeni djelatnou, odnosno uope postupanjem lica protiv kojeg se

  tuba podnosi.

  (3) U parnicama po tubi za zatitu kolektivnih interesa primjenjivat e se ostale

  odredbe ovog zakona, ukoliko ovim lanom i l. od 453b. do 453h. ovog

  zakona ne postoji posebna odredba.

 • 33

  (4) Ukoliko je nekim posebnim zakonom, kojim je propisano pravo na podnoenje

  tube za zatitu kolektivnih interesa, predvieno neto drugo, odredbe ovog

  lana i l. od 453b. do 453h. ovog zakona nee se primjenjivati.

  lan 453b.

  (1) Podnosilac tube iz lana 453a. stav 1. ovog zakona moe, ako posebnim

  zakonom nije drugaije propisano, zatraiti:

  1) da se utvrdi da su odreenim postupanjem, ukljuujui i proputanjem

  tuenog, povrijeeni ili ugroeni zakonom zatieni kolektivni interesi i

  prava lica koje je tuilac ovlaten tititi;

  2) da se zabrani poduzimanje radnji kojima se povrjeuju ili ugroavaju

  interesi ili prava lica koje je tuilac ovlaten tititi, ukljuujui i koritenje

  odreenih ugovornih odredaba ili poslovne prakse;

  3) da se tuenom naloi poduzimanje radnji radi otklanjanja nastalih ili

  moguih opih tetnih posljedica nastalih nedozvoljenim postupanjem

  tuenog, ukljuujui i uspostavu prijanjeg stanja ili stanja koje e po

  mogunosti najvie odgovarati tom stanju ili stanju u kojem mogua

  povreda zatienih kolektivnih interesa ili prava ne bi mogla nastupiti;

  4) da se presuda kojom e biti prihvaen neki od zahtjeva iz ta. od 1. do 3.

  ovog stava objavi na troak tuenog u medijima.

  (2) Postupanja tuenog iz stava 1. taka 1. ovog lana, kojima mogu biti

  povrijeeni ili ugroeni interesi i prava lica koje je tuilac ovlaten tititi, mogu

  biti i donoenje odreenih pravila o uvjetima i nainu obavljanja djelatnosti

  tuenog ili odgovarajua njegova praksa, izgradnja odreenih objekata,

  proputanje ugradnje propisanih zatitnih ili drugih ureaja, imisije i drugo.

  lan 453c.

  Fizika i pravna lica mogu se u posebnim parnicama za naknadu tete pozvati

  na pravno utvrenje iz presude kojom e biti prihvaeni zahtjevi iz tube iz

  lana 453a. stav 1. ovog zakona da su odreenim postupanjem, ukljuujui i

  proputanjem tuenog, povrijeeni ili ugroeni zakonom zatieni kolektivni

  interesi i prava lica koje je tuilac ovlaten tititi. U tom sluaju sud e biti

  vezan uz ta utvrenja u parnici u kojoj e se to lice na njih pozvati.

  lan 453d.

  U postupku koji je pokrenut odreenom tubom iz lana 453a. stav 1. ovog

  zakona mogu se kao umjeai sa poloajem jedinstvenog suparniara na

  strani tuioca, ako se on sa tim saglasi, umijeati i drugi ovlateni podnosioci

  takve tube. U taj postupak mogu se umijeati kao umjeai i fizika i pravna

 • 34

  lica radi zatite ijih je kolektivnih interesa tuba iz lana 453a. stav 1. ovog

  zakona podnesena.

  lan 453e.

  O tubi iz lana 453a. stav 1. ovog zakona u prvom stepenu odluuje sud

  ope mjesne nadlenosti za tuenog ili mjesta na kojem je poinjena radnja

  kojom se povrjeuju kolektivni interesi ili prava radi zatite kojih je ta tuba

  podnesena, ako posebnim propisom nije drugaije odreeno.

  lan 453f.

  U presudi kojom prihvaa zahtjev iz tube iz lana 453a. stav 1. ovog zakona

  sud moe odluiti da alba ne zadrava izvrenje ili odrediti krai rok od

  propisanog za ispunjenje inidbi koje su naloene tubom.

  lan 453g.

  (1) Prije pokretanja ili tokom postupka pokrenutog tubom iz lana 453a. stav

  1. ovog zakona sud moe, na prijedlog tuioca, odrediti sudske mjere

  osiguranja predviene ovim zakonom, ako tuilac uini vjerovatnim:

  1) da je tueni postupao na nain kojim je povrijedio ili ozbiljno ugrozio

  kolektivne interese ili prava ija se zatita tubom trai i

  2) da je odreivanje mjere potrebno radi otklanjanja opasnosti nastupanja

  nenadoknadive tete ili spreavanja nasilja.

  (2) Sudskom mjerom osiguranja iz stava 1. ovog lana moe se zatraiti od

  suda da privremeno utvrdi pravila po kojima e tueni u obavljanju svoje

  djelatnosti postupiti u skladu sa zatraenom izmjenom, odnosno dopunom

  njegovih pravila ili prakse.

  lan 453h.

  (1) Fiziko ili pravno lice koje obavlja odreenu djelatnost u vezi sa kojom

  osobe ovlatene za podnoenje tube iz lana 453a. stav 1. ovog zakona

  iznose tvrdnje da se njome povrjeuju ili ugroavaju kolektivni interesi ili

  prava lica koje je taj podnosilac ovlaten tititi takvom tubom, ovlatena je

  podnijeti tubu kojom e zatraiti da se utvrdi da odreenim postupanjem,

  ukljuujui i proputanjima, ne povreuje, odnosno da ne ugroava te

  kolektivne interese ili prava, odnosno da ih ne povrjeuje ili ugroava na

  nedozvoljen nain. Tuilac u toj parnici moe zatraiti da osobi ovlatenoj

  za podnoenje tube iz lana 453a. stav 1. ovog zakona zabrani odreeno

  ponaanje, naroito odreeno istupanje u javnosti, naknadu tete te objavu

  presude na troak tuenog u sredstvima javnog informiranja.

 • 35

  (2) Tubom iz stava 1. ovog lana tuilac moe obuhvatiti kao tuene i osobe

  koje su ovlatene zastupati ovlatenika za podnoenje tube iz lana 453a.

  stav 1. ovog zakona ili su lanovi njegovih tijela, ali moe i bitne lanove

  koji u njegovo ime istupaju u javnosti.

  (3) Tuilac iz stava 1. ovog lana moe zahtjeve iz st. 1. i 2. ovog lana

  istaknuti i protivtubom u parnici pokrenutoj protiv njega tubom iz lana

  453a. stav 1. ovog zakona.

  (4) Tuilac iz stava 1. ovog lana moe zatraiti da se podnosilac tube iz

  lana 453a. stav 1. ovog zakona i osobe koje su ga ovlatene zastupati

  osude na naknadu posebne tete iju visinu e sud utvrditi po slobodnoj

  ocjeni ako se pokae da je tuba iz lana 453a. stav 1. ovog zakona bila

  oito neosnovana i da su voenjem parnice u povodu te tube, a naroito

  njenim praenjem u sredstvima javnog informiranja, tee povrijeeni ugled

  i poslovni interesi tog tuioca..

  lan 106.

  (1) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu ovog

  zakona ne bude donesena prvostepena odluka suda provest e se

  prema odredbama ovog zakona.

  (2) Postupci u predmetima u kojima do dana stupanja na snagu ovog

  zakona bude donesena prvostepena odluka suda provest e se prema

  ranije vaeim odredbama ovog zakona.

  lan 107.

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenim

  novinama Federacije BiH.

  PREDSJEDAVAJUA

  DOMA NARODA

  PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Lidija Bradara

  PREDSJEDAVAJUI

  PREDSTAVNIKOG DOMA

  PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

  Edin Mui


Recommended