of 43 /43
Karl Marx – 1870- Karl Marx – 1870- 1871 1871 Adressen van de Algemene Raad Der Internationale Arbeidersassociatie te Londen

Burgeroorlog in Frankrijk 1871 Karl Marx

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het boek van Marx over de eerste Frans - Duitse (Pruisisch-Beierse) oorlog van 1870-1871 en de Commune van Parijs van 1871.De Commune was de eerste socialistische staat in de wereldgeschiedenis. Ze overleefde gedurende 72 dagen en inspireerde de Sovjet Revolutie van 1917 van Lenin.Deze presentatie werd gebruikt bij de cursus over de Commune van Parijs van 1871 op de Marxistische Winteruniversiteit van IMAST. www.marx.be

Text of Burgeroorlog in Frankrijk 1871 Karl Marx

 • 1. Karl Marx 1870-1871 Adressen van de Algemene Raad Der Internationale Arbeidersassociatie te Londen

2. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • Louis Bonaparte Napoleon III
 • Was de vijand van de Internationale, want:
  • De internationale verzette zich tegen zijn oorlogen, interventies, onderdrukkingen (ondermeer in de kolonies)
  • De internationale verzette zich tegen het plebisciet (volksraadpleging) omdat deze het despotisme in Frankrijk en ede oorlog buiten Frankrijk goedkeurde
  • De Internationale steunde de tegen-stemmen van de arbeidersklasse en de grote en betreurde de voor-stemmen van de boeren op het platteland

3. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • Louis Bonaparte Napoleon III
 • Wilde oorlog voeren met Duitsland (12 juli 1870)
  • De oorlog tegen Duitsland was een provocatie van Bismarck
  • De bevolking in Frankrijk wilde van geen nieuwe oorlog weten

4. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • De Internationalebenadrukt
 • In het verleden werkten Napoleon III en Bismarck samen om Europa te controleren . Zo traden beide op tegen Oostenrijk
 • Deze oorlog wordt het einde van Napoleon III
 • De oorlog kan in het voordeel van Rusland spelen

5. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • De Internationaleroept de Franse en Duitse arbeiders op te verbroederen
 • De Franse afdeling van de Internationale reageert
 • Citaat
 • Tegenover de oorlogszuchtige oproepen van hen, die zich van de bloedschatting loskopen en in het openbare ongeluk slechts een bron van nieuwe speculaties zien, protesteren wij luide, datwij vrede en arbeid nodig hebben!... Broeders in Duitsland! Onze tweespalt zou slechts de volledige triomf van het despotisme aan beide zijden van de Rijn ten gevolge hebben... Arbeiders van alle landen! Wat op dit ogenblik ook het resultaat van onze gemeenschappelijke pogingen moge zijn, wij, de leden van de Internationale Arbeidersassociatie,voor wie er geen grenzen bestaan , wij zenden u, als pand van onverbrekelijke solidariteit, de goede wensen en de groeten van Frankrijks arbeiders.

6. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • De Internationaleverheugt zich over
 • De grote vredesbetogingen in Duitsland
 • De oproep tot solidariteit van de Duitsers
 • Citaat
 • In naam van de Duitse democratie en met name van de arbeiders van de sociaaldemocratische partij verklaren wij de tegenwoordige oorlog als van uitsluitend dynastieke aard... Met vreugde grijpen wij de ons door de Franse arbeiders aangeboden broederhand... Gedachtig aan de leuze van de Internationale ArbeidersassociatieProletarirs van alle landen, verenigt u,zullen wij nooit vergeten dat de arbeiders van alle landen onze vrienden en de despoten van alle landen onze vijanden zijn.

7. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • De Internationalegeeft de Duitse arbeidersklasse het recht om zich te verdedigen tegen een agressieoorlog
 • De Internationaleroept de Franse arbeidersklasse op hun wapens te keren tegen Napoleon III en zijn regering indien Frankrijk Duitsland binnenruk.
 • De Internationalevreest dat, indien Frankrijk de oorlog verliest, Duitsland Frankrijk zal binnenvallen.
  • De Duitse verdedigingsoorlog verandert dan in een agressieoorlog
  • De Franse agressieoorlog verandert danin een verdedigingsoorlog

8. Eersteadres van de Internationale 19-23 juli 1870

 • De Internationaleijvert voor
 • Een nieuwe maatschappij
 • Waar vrede en arbeid voor alle volkeren heersen

9. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale
 • verwijst naar haar voorspellingen van het eerste adres
 • veroordeelt de agressie van Duitsland en haar drogredenen
  • Geschiedenis gaf Duitsland het recht om Elzas-Lotharingen terug te bezetten, omdat het ooit deel uitmaakte van Duitsland
  • Antwoord: Ooit was Pruisen een vazalstaat van Polen..
  • Met de geschiedenis in de hand kan men alles beweren

10. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale
 • verwijst naar haar voorspellingen van het eerste adres
 • Veroordeelt de agressie van Duitsland en haar drogredenen
  • Straatsburg in handen van de Fransen brengt Duitland in gevaar
  • Antwoord:Niet waar, de huidige oorlog bewijst het tegendeel.
  • Duitsland heeft al haar verdedigingslinies
  • Over natuurlijke grenzen en verdedigingslinies kan men eindeloos doorgaan en oorlog voeren

11. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale
 • verwijst naar haar voorspellingen van het eerste adres
 • veroordeelt de agressie van Duitsland en haar drogredenen
  • Duitsland is een vredelievend land
  • Niet waar Want in 1792 viel Duitsland het revolutionaire Frankrijk aan
  • Want Duitsland vielen Polen en Hongarije aan

12. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale waarschuwt
 • Nieuwe militaire macht van Duitsland vormt een gevaar voor de andere volkeren van Europa en voor het Duitse volk zlf
 • Rusland rekent op een wederzijdse uitputtingsslagen om haar macht te versterken
 • Rusland vreest de versterking van Duitsland
 • Het nieuwe onevenwichtin Europa kan op nieuwe oorlog uitdraaien, een alles vernietigende rassenoorlog

13. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Duitse arbeidersbeweging
 • Veroordeelt de Duitse annexaties
 • Wil de uitlevering van de misdadiger Napoleon III aan Frankrijk

14. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale
 • Juicht de Republiek toe
 • Maar vreest dat de republiek enkel maar de lege troon bezet
 • De Internationaleroept de Franse arbeiders op
 • Geen (sociale) revolutie te voeren
 • Zich te organiseren om het vaderland te verdedigen
 • Van die organisatie gebruik maken om in de toekomst de sociale revolutie te voeren.

15. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale
 • Roept de Engelse arbeidersklasse op de Britse regering aan te sporen om:
  • de Franse Republiek te erkennen
  • tegen de annexaties te ageren

16. Tweedeadres van de Internationale 6-9 sept. 1870

 • De Internationale arbeidersbewegingmoet haar plicht vervullen, anders gaat Europa nog vreselijke oorlogen kennen
 • De internationale arbeidersklassemoet ijveren voor vrede en arbeid
 • Leve de Republiek

17. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Bij de machtsovername op 28 maart verklaarde de Commune datzede macht had gegrepenom
 • de Republiek te verdedigen tegen het verraad
 • het eigen lot in handen te nemen
 • (een regering van, door en voor het volk)
 • De Commune was door dus door de omstandigheden verplicht de macht te grijpen

18. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Commune moetde oude staatsmachine kapotbreken
 • Deze burgerlijke (parlementaire) staatmachine
 • onstond onder het absolutisme
 • kreeg vorm door de Franse revolutie
 • werd de twistappel van de verschillende fracties van de burgerij
  • Legitimisten (1815) grootgrondbezitters (vroegere adel)
  • Orleanisten (1830) financierkapitaal (handelaars)
  • Republikeinen (1848) industrieel kapitaal (middenklasse)

19. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De staatsmachine richt zich tegen de arbeidersklasse naarmate
 • het proletariaat toeneemt
 • de scheiding tussen de klassen groter wordt
 • het proletariaat een dreiging vormt
 • Om de klassentegenstelling te controleren wordt een militairedictatuuringesteld (Napoleon III)
 • Het imperialisme wordt een openlijkeoorlogsmachinetegen de werkers
 • De oorlog betekent de ineenstorting van het Bonapartisme

20. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Republiek van Thiersverenigt alle fracties van de burgerij tegen het proletariaat
 • De Republiek verklaart de oorlog aan de werkers, daarom
 • moet ze eerst het monopolie hebben van het geweld, van de gewapende macht
 • moet Parijs ontwapend worden
 • het geregeld leger hersteld worden (akkoord met Bismarck)
 • De Commune moethaar eigen gewapende macht hebben
 • geen geregeld leger (geen beroepsleger) meer
 • het volk bewapenen: de Nationale Garde

21. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Het belang vande gewapende macht
 • Blanqui:Qui a du fer, a du pain
 • Mao Tsedong:De macht komt uit de loop van het geweer
 • Dit is waar voor alle klassen die de macht willen veroveren en/of willen behouden

22. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Een nieuw soort staat creren
 • De verkozen gemeenteraadsleden moeten worden gecontroleerd en moeten kunnen worden afgezet
 • De gemeenteraad is een werkend orgaan (wetgevend en uitvoerend). De verkozenen moeten de aangenomen wetten uitvoeren
 • De politie en de ambtenaren hebben geen politieke opdrachten. Ze staan onder de controle van het volk

23. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Een nieuw soort staat creren (vervolg)
 • De verkozen leden en de ambtenaren van de Commune werken aan een arbeidersloon
 • De macht van de kerk wordt gebroken
  • Scheiding tussen kerk en staat
  • Onteigening van de gebouwen van de kerk
  • Priester moeten leven van de aalmoezen van de gelovigen
 • Onderwijs
  • Kosteloos
  • Openbaar (uit de greep van de kerk)
  • Democratisch en wetenschappelijk
  • Aandacht voor onderwijs van de meisjes en de vakscholen

24. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Het gerecht
 • Rechters worden verkozen, gecontroleerd en zijn afzetbaar
 • Commune is de zelfregering van de producenten

25. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Het voorbeeld van de Commune van Parijs moet in geheel Frankrijk worden doorgevoerd
 • Overal, in elke gemeente, een Commune stichten met verkozenen die strikthet mandaat van hun kiezers moeten volgen endie afzetbaar zijn
 • Democratisch centralistisch systeem
 • De verkozenen van de gemeenten kiezen een districtraad
 • De verkozenen van de districtraadkiezende nationale raad

26. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Een goedkope regering
 • Parasitair systeem wordt afgebroken
 • Geen staand leger en bureaucratie
 • Beperkt aantal nationale ambtenaren
 • Geen terugkeer naar de autonomie van de steden zoals in de in de middeleeuwen, geen versnippering
 • De steden leiden het platteland
 • De arbeiders leiden de boeren

27. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De politieke macht is de voorwaarde voor deeconomischemacht
 • De politieke bevrijding is slechts mogelijk door deeconomischebevrijding
 • Communisme ?
 • Onteigening van de onteigenaars, de Commune wil het klasseneigendom afschaffen
 • De coperaties hadden een dubbel karakter
  • Coperaties die de politieke macht van de burgerij niet bedreigen
  • Coperaties die de nieuwe economische macht vormen van de Commune

28. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De arbeidersklasse neemt de leiding
 • Ze sleurtde middenklassemee
 • Traditioneel is deze de arbeidersklasse vijandig gezind
 • Nu beschermt de Commune de middenklassetegen de schuldeisers
 • Middenklasse werd onder het keizerrijk steeds meer en meer bedreigd (verpletterd door groot-kapitaal,hoge belastingen om het keizerrijk te onderhouden)
 • Maar zal de steun standhouden nu de Commune wordt aangevallen en zich radicaliseert?

29. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De arbeidersklasse neemt de leiding
 • Ze moet de steun vande boerenwinnen
 • De boeren hebben hun illusies in Napoleon verloren
 • De boeren gaan gebukt onder de schulden en de belastingen de Commune kan hen daarvan bevrijden
 • De Commune zal de grootgrondbezitters aanpakken
 • De Commune zal de macht van de kerk op het platteland breken
 • Maar de regering snijdt de Commune af van de rest van het land
 • En voert een agressieve anti-Commune propaganda

30. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Commune jaagt de burgerij angst aan in binnen- en buitenland
 • De Commune isinternationalistisch
 • Een Duitser wordt minister van arbeid
 • Poolse generaals leiden de weerstand
 • De Commune vernietigt de Vendme kolom, symbool van het Franse chauvinisme en imperialisme

31. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Desociale maatregelenvan de Commune (slechts een aanzet)
 • Verbod van nachtwerk bij de bakkers
 • Afschaffing van boetes op het werk (loonafbraak)
 • Oprichting van arbeiderscoperatieven in de bedrijven en de ateliers waarvan de eigenaars zijn gevlucht
 • De financile maatregelen van de Commune zijn zwak
 • Aan de Nationale Bank wordt niet aangeslagen
 • Aan de (grote) fortuinen wordt niet geraakt
 • De secularisatie van de kerk brengt maar 8.000 francs op
 • (De burgerij wist zich wel te verrijken op kosten van de kerk)

32. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Terwijlrechtsin de Communevrijheidvan pers, betoging en verkeer geniet, organiseert Versailles de repressie
 • Links gezinde pers wordt verboden en/of aangeslagen
 • Vergaderingen van de oppositie uit elkaar gejaagd
 • Versailles stuurt spionnen en provocateurs
 • Slechtna enig tijdaarzelenverbiedt de Commune de regeringsgezinde pers en wordt dePartij van de Ordeverboden

33. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Commune legt alle leugens, gesjoemel, corruptie en wangedrag van de regering bloot
 • De Commune tracht haar fouten te herstellen
 • Voorbeeld
 • Versailles decoreert generaals die verraad hebben gepleegd
 • De Commune, daar en tegen, sanctioneert generaals die hun plicht niet doen
 • Golven brengen schuim
 • DeCommune is soms nog het slachtoffer van arrivisten en avonturiers . De Commune heeft tijd nodig om te leren, tijd, die haar niet wordt gegund

34. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • In Parijs is het nooit zo veilig en rustig geweest
 • Samen met de regering en de rijken, de dieven, de moordenaar en de prostituees verdwenen. Ze zijn naar Versailles getrokken
 • Versailles is nu een vat vol decadentie geworden
 • Parijs is n en al waarheid, Versailles n en al leugen
 • Een van de leugens van Thiers: Parijs wordt niet gebombardeerd

35. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De aanval van Versailles en de nederlaag van de Commune
 • Versailles bereidt de tegenaanval voor en heeft daarom een leger nodig
 • De liniesoldaten zijn onbetrouwbaar
 • Er komen alleen vrijwilligers uit Bretagne (Chouan-traditie)
 • Uitschot wordt bij elkaar geronseld
 • Bismarck moet krijgsgevangenen vrijlaten
 • De opstanden in Lyon en Marseille worden na enkele dagen neergeslagen
 • De Nationale vergadering stemt repressieve wetten

36. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • ZolangThiers niet klaar is voor de tegenaanval moet hij zoet broodjes bakkenmet de provincie
 • Ik zal geen leger naar Parijs sturen21 maart
 • Thiers moet zich wel haasten.
 • De gemeenteraadsverkiezingen (afleidingsmanoeuvre ) wordt gewonnen door de republikeinen tegen het verenigd front van royalisten en rechts republikeinen
 • (27.000/35.000 gemeenteraad leden )

37. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Nadat Bismarck Versailles dwong tot een zeer nadelige en vernederend vredesakkoordop 10 mei (deze wordt aangenomen door de Nationale vergadering op 21 mei)
 • worden krijgsgevangenen vrijgelaten
 • wordt het betalen van de oorlogsbelasting uitgesteld
 • Nu de tegenaanval kan beginnen verandert Thiers van toon
 • ik zal zonder barmachtigheid zijn
 • Op 21 mei valt het leger Parijs binnen (verraad)

38. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De weerstand is groot
 • De aanval en de repressie beestachtig(vergelijking met de Romeinen)
 • De burgerij komt terug en viert feest in Parijs
 • (citaat van Tacitus)
 • En toch, de morgen na die vreselijke strijd, en zelfs vr hij geheel was uitgevochten, begon Rome, verlaagd en verdorven, opnieuw zich te wentelen in die poel van wellust, die zijn lichaam vernielde en zijn ziel bevlekte

39. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Commune wordt beschuldigd van
 • brandstichtingen
 • executies van gijzeleraars
 • Marx relativeert niet zozeer, maar gaat in de tegenaanval
 • Brandstichtingen zijn verantwoord
  • Wie waren de brandstichters in het verleden?
  • Wie begon de brandstichtingen?
  • Brandstichting is een correcte oorlogstactiek
 • Executies zijn verantwoord
  • Wie ging over tot executies, nam gijzelaars in het verleden?
  • Executies van gijzelaars waren een correct antwoord

40. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • De Commune zal verder leven
 • De nederlaag van de Commune maakteen wapenstilstand tussen arbeid en kapitaal onmogelijk.
 • Nieuwe gevechten kondigen zich aan
 • DeInternationalewordt nu, meer dan ooit, vervolgd door alle bourgeois regeringen
 • Maar de Internationale kan niet vergaan
 • Ze is het product van het klassenstrijd
 • Ze is het product van het proletariaat (geschapen door de burgerij)

41. Derdeadres van de Internationale april-mei 1871

 • Slotwoorden van dit derde adres:
 • Het Parijs van de arbeiders, met zijn Commune, zal eeuwig worden gevierd als de roemrijke voorbode van een nieuwe maatschappij. Zijn martelaren tronen in het grote hart van de arbeidersklasse. Zijn verdelgers heeft de geschiedenis reeds thans aan de schandpaal genageld, en alle gebeden van hun papen zijn niet bij machte om hen daarvan te verlossen.
 • Leve de Commune

42. Inleiding heruitgave F. Engels maart 1891

 • Nieuw macht(on)evenwicht in Europa bedreigt de vrede.
 • Een nieuwe oorlog tussen grote naties is mogelijk
 • Rusland is dominant in Europa, Frankrijk vormt een coalitie met Rusland tegen voorlopig onderdanige Duitsland
 • Engels geeft een schets van de Duits-Franse oorlog en van de gebeurtenissen tijdens en na de Commune van Prijs
 • Belangrijkste les van de Commune:
  • Het oude staatsapparaatkon niet worden overgenomen
  • De burgerlijke republiek verzekert het best de almacht van het kapitaal
  • (Voorbeeld de Verenigde Staten met haar twee partijen)
  • Een nieuwe staatsmachine opbouwen op de puinen van de oude

43. Inleiding heruitgave F. Engels maart 1891

 • Belangrijk besluit van Engels:
 • De sociaaldemocratische filister(1)heeft onlangs weer een heilzame schrik gekregen bij het woord: dictatuur van het proletariaat (2). Nu goed, mijne heren, wilt u weten, hoe deze dictatuur er uit ziet? Kijkt dan naar de Parijse Commune. Dat was de dictatuur van het proletariaat.
 • = bekrompen kleinburger
 • = de arbeidersklasse als heersende klasse