27
Енергетика у Енергетика у грађевинарству грађевинарству Грејање просторија Грејање просторија Мере за рационално коришћење Мере за рационално коришћење топлотне енергије у домаћинству топлотне енергије у домаћинству Kоришћење Сунчеве енергије Kоришћење Сунчеве енергије

Energetika u građevinarstvu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Energetika u građevinarstvu

Енергетика у Енергетика у грађевинарствуграђевинарству

Грејање просторијаГрејање просторијаМере за рационално коришћење топлотне Мере за рационално коришћење топлотне

енергије у домаћинствуенергије у домаћинству Kоришћење Сунчеве енергијеKоришћење Сунчеве енергије

Page 2: Energetika u građevinarstvu

Грејање просторијаГрејање просторија

Да би се одређена температура што дуже Да би се одређена температура што дуже одржавала у објекту, користе се одржавала у објекту, користе се термоизолациони материјали. Они спречавају термоизолациони материјали. Они спречавају да топлота зими „побегне”, а лети улази у да топлота зими „побегне”, а лети улази у објекат. објекат.

За добијање топлотне енергије којом се зими За добијање топлотне енергије којом се зими греју стамбене просторије користе се греју стамбене просторије користе се необновљиви (угаљ, нафта, гас) и обновљиви необновљиви (угаљ, нафта, гас) и обновљиви извори енергије (вода, ветар, биомаса, извори енергије (вода, ветар, биомаса, Сунце, геотермална енергија итд.).Сунце, геотермална енергија итд.).

Page 3: Energetika u građevinarstvu

Грејање Грејање је процес је процес подизања температуре у подизања температуре у неком простору ради неком простору ради стварања услова за стварања услова за пријатан боравак људи у пријатан боравак људи у њему. њему.

Сматра се да је оптимална Сматра се да је оптимална температура у температура у просторијама она између просторијама она између 18˚С и 22˚С. Све што је 18˚С и 22˚С. Све што је изнад и испод тих граница изнад и испод тих граница негативно утиче на негативно утиче на расположење и радну расположење и радну способност људи.способност људи.

Топлотна енергија Топлотна енергија (топлота) увек (топлота) увек прелази с топлијег прелази с топлијег тела на хладније, тела на хладније, никада обрнуто, све никада обрнуто, све док постоји разлика док постоји разлика између њихових између њихових температура.температура.

РаРаззмена топлоте мена топлоте конвекцијомконвекцијом

Page 4: Energetika u građevinarstvu

Да би се у зимском периоду одржавала Да би се у зимском периоду одржавала оптимална температура, неопходно је стално оптимална температура, неопходно је стално

грејање просторија. За то се користе различити грејање просторија. За то се користе различити извори топлоте, а према месту на којем се извори топлоте, а према месту на којем се

налази, грејање се дели на:налази, грејање се дели на:

локално грејање,локално грејање, централно грејање ицентрално грејање и грејање на даљину.грејање на даљину.

Page 5: Energetika u građevinarstvu

Локално грејањеЛокално грејањеЛокално грејање Локално грејање подразумева да у свакој подразумева да у свакој

просторији која се загрева постоји извор просторији која се загрева постоји извор топлоте. Извори топлоте могу бити пећи на топлоте. Извори топлоте могу бити пећи на чврсто гориво (угаљ и дрва), на гас и нафту, чврсто гориво (угаљ и дрва), на гас и нафту, термоакумулационе пећи, радијатори на термоакумулационе пећи, радијатори на струју, грејалице и др.струју, грејалице и др.

Page 6: Energetika u građevinarstvu

Централно грејањеЦентрално грејањеЦентрално грејањеЦентрално грејање, за разлику од локалног, , за разлику од локалног,

има само један извор топлоте која се преноси има само један извор топлоте која се преноси до сваке просторије у објекту. Пећи (котлови) до сваке просторије у објекту. Пећи (котлови) за такву врсту грејања најчешће се налазе у за такву врсту грејања најчешће се налазе у подрумима, а топлота која се у њима ствара подрумима, а топлота која се у њима ствара преноси се водом кроз цеви до радијатора.преноси се водом кроз цеви до радијатора.

Page 7: Energetika u građevinarstvu

Пример централног (етажног) грејања

Циркулациона пумпаза централно грејање

Page 8: Energetika u građevinarstvu

Грејна тела за грејање топлом Грејна тела за грејање топлом водом (радијатори)водом (радијатори)

Page 9: Energetika u građevinarstvu

Подно грејањеПодно грејањеПосебан облик централног грејања јесте подно грејање. Посебан облик централног грејања јесте подно грејање.

Уместо радијатора, постоје бакарне или пластичне Уместо радијатора, постоје бакарне или пластичне цеви које се постављају испод подне облоге. Топла цеви које се постављају испод подне облоге. Топла вода пролази кроз цеви и загрева подну плочу која вода пролази кроз цеви и загрева подну плочу која емитује топлоту и на тај начин загрева просторију.емитује топлоту и на тај начин загрева просторију.

Постављање цеви за подно грејањеПостављање цеви за подно грејање

Page 10: Energetika u građevinarstvu

Грејање на даљинуГрејање на даљинуГрејање на даљину Грејање на даљину најчешће се користи у најчешће се користи у

градовима. Слично је централном грејању, с градовима. Слично је централном грејању, с том разликом што се извор топлоте не налази том разликом што се извор топлоте не налази у објекту, већ на мањој или већој удаљености у објекту, већ на мањој или већој удаљености од њега. Извор топлоте је топлана, која греје од њега. Извор топлоте је топлана, која греје више објеката, а као гориво користи нафту, више објеката, а као гориво користи нафту, гас или мазут.гас или мазут.

Топлана

Page 11: Energetika u građevinarstvu

Инсталације за централно Инсталације за централно грејање топлом водомгрејање топлом водом

Део топловодне инсталације у постројењу запроизводњу топлеводе за централногрејање станова.

Цеви изоловане термо-изолацијом за транспорттопле воде до грејних телау становима и другим установама.

Page 12: Energetika u građevinarstvu
Page 13: Energetika u građevinarstvu
Page 14: Energetika u građevinarstvu

Топлотна изолација зградеТоплотна изолација зграде Изолација подоваИзолација подова

1.1. Бетонска Бетонска плоча, плоча,

2.2. Тврдо Тврдо пресовани пресовани стиропор, стиропор,

3.3. ПВЦ фолија, ПВЦ фолија, 4.4. Цементна Цементна

кошуљица и кошуљица и 5.5. Подна Подна

облогаоблога

Page 15: Energetika u građevinarstvu

Изолација зидоваИзолација зидова Спољашњи зидови су Спољашњи зидови су

површине на којима су површине на којима су губици топлотне енергије губици топлотне енергије највећи, па је веома битно највећи, па је веома битно да се добро топлотно да се добро топлотно (термички) изолују. (термички) изолују.

У току изградње изолација У току изградње изолација се поставља тако што се се поставља тако што се зидају „сендвич зидови”, зидају „сендвич зидови”, тј. тако што се између тј. тако што се између опеке или керамичког опеке или керамичког блока и фасадне опеке блока и фасадне опеке поставља поставља термоизолациони термоизолациони материјал (стиропор, материјал (стиропор, минерална или стаклена минерална или стаклена вуна...) вуна...)

После изградње објекта изолација се поставља тако што се зидови облажу термоизолационим материјалима с унутрашње или спољашње стране.

Page 16: Energetika u građevinarstvu

Изолација таванаИзолација тавана

Изолација Изолација тавана изводи тавана изводи се тако што се се тако што се с горње с горње стране стране таванске таванске плоче плоче поставља слој поставља слој топлотног топлотног изолатора, изолатора, најчешће најчешће стиропора или стиропора или минералне минералне вуне.вуне.

Page 17: Energetika u građevinarstvu

Изолација кроваИзолација кроваИзолација крова изводи се тако што се Изолација крова изводи се тако што се између рогова поставља између рогова поставља термоизолациони материјал (стиропор, термоизолациони материјал (стиропор, стаклена или минерална вуна), који се стаклена или минерална вуна), који се и с горње и с доње стране заштити и с горње и с доње стране заштити ПВЦ фолијом. С доње стране, испод ПВЦ фолијом. С доње стране, испод фолије, постављају се гипсане плоче фолије, постављају се гипсане плоче или ламперија, а с горње (на рогове) или ламперија, а с горње (на рогове) даске, лепенка, летве и кровни даске, лепенка, летве и кровни покривач.покривач.

Page 18: Energetika u građevinarstvu

Изолација прозораИзолација прозораПрозори се могу Прозори се могу изоловати на следеће изоловати на следеће начине: постављањем начине: постављањем заптивних трака између заптивних трака између оквира прозора и оквира прозора и прозорског крила, прозорског крила, коришћењем коришћењем вакуумираног изопар вакуумираног изопар стакла при стакла при застакљивању и застакљивању и заптивањем простора заптивањем простора између стакла и између стакла и прозорског крила прозорског крила силиконским гитом или силиконским гитом или дрвеним летвицама. дрвеним летвицама.

Page 19: Energetika u građevinarstvu
Page 20: Energetika u građevinarstvu

КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВЕ КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕЕНЕРГИЈЕ

У грађевини је чешћи У грађевини је чешћи пасиван пасиван начинначин коришћења соларне коришћења соларне енергије, који подразумева да енергије, који подразумева да се положај објекта одређује се положај објекта одређује према странама света. Објекат према странама света. Објекат се пројектује тако да се пројектује тако да просторије у којима се просторије у којима се проводи већи део дана, као проводи већи део дана, као што су дневни боравак и собе, што су дневни боравак и собе, буду окренуте према југу.буду окренуте према југу.

Page 21: Energetika u građevinarstvu

Активан начинАктиван начин заснива се на употреби соларних колектора заснива се на употреби соларних колектора за прикупљање Сунчеве енергије.за прикупљање Сунчеве енергије.

Овакав начин грејања просторија обично се комбинује с Овакав начин грејања просторија обично се комбинује с пећима за централно грејање. Уколико има сунца, вода се пећима за централно грејање. Уколико има сунца, вода се у систему централног грејања греје помоћу соларног у систему централног грејања греје помоћу соларног колектора, али ако сунца нема, као извор топлоте користе колектора, али ако сунца нема, као извор топлоте користе се разне врсте пећи. се разне врсте пећи.

Page 22: Energetika u građevinarstvu

Комбиновано етаКомбиновано етажжно грејањено грејање на на природни гас и сунчеву енергијуприродни гас и сунчеву енергију

Page 23: Energetika u građevinarstvu
Page 24: Energetika u građevinarstvu

Соларни вакуум цевни колектор Соларни вакуум цевни колектор има већи степен искоришћености има већи степен искоришћености

соларне енергијесоларне енергије

Page 25: Energetika u građevinarstvu

Сунчани колектор сабојлером

Систем сунчанихколектора на кровукуће може уштедетидоста енергије потреб-не за грејање стамбе-них и других објеката

Page 26: Energetika u građevinarstvu

Соларна кућаСоларна кућа

Page 27: Energetika u građevinarstvu