Metody badawcze

  • View
    1.399

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Metody badawcze

METODY BADAWCZE

METODY BADAWCZEW PSYCHOLOGIIprzygotowaa: Paula Pilarska

Rodzaje metod badawczych:EksperymentBadania korelacyjneObserwacjaWywiadStudium przypadkuSondae / kwestionariusze/ testy

Eksperyment

Laboratoryjny Naturalny

METODA EKSPERYMENTALNAmetoda badania relacji przyczynowo-skutkowych; badacz losowo przydziela uczestnikw eksperymentu do rnych sytuacji iupewnia si, e sytuacje te s identyczne pod wszystkimi wzgldami z wyjtkiem jednego, zdefiniowanego przez zmienn niezalen Latane i Darley (1968) rozproszona odpowiedzialno

ZMIENNEZmienna niezalena jest bezporednio kontrolowana (manipulowana) przez eksperymentatora. Zmienna zalena jest tym, co badacz mierzy

Problemy badawczePojedyncza lepa prba gdy badani nie znaj celu badaniaPodwjna lepa prba gdy zarwno badacz jak i badani nie wiedz ktra grupa to grupa eksperymentalna, a ktra kontrolnaBd wynikajcy z oczekiwa badaczaBd wynikajcy ze wiadomoci uczestnikw badania, i bior udzia w badaniu

Etyka bada psychologicznychZgoda na badaniePrawo do zrezygnowania z udziau w kadej chwiliOkamywanie badanychWyjanienie wszystkich informacji na kocuAnonimowocierpienie psychiczne lub fizyczneBadania na zwierztach

WYBR REPREZENTATYWNYCH PRBPRBA LOSOWA kady czowiek w populacji ma takie same szanse na znalezienie si w niej

PRBA WARSTWOWA zawiera osoby z okre-lonych podgrup spoecznych w takich samych proporcjach jak w populacji

Ankiety z czasopism czy to jest reprezentatywna grupa badanych?Czy losowa grupa uczennic i uczniw II L.O. w Tarnowie bdzie reprezentatywna dla polskiej populacji oglnej? Dlaczego tak, dlaczego nie?

REPREZENTATYWNOWymg reprezentatywnoci - badana prba odzwierciedla populacj.Czy mona przeankietowa dwadziecia milionw wyborcw i nadal nie by w stanie poprawnie przewidzie wynikw wyborw?

REPREZENTATYWNObadania prowadzone na mczyznach (badania Milgrama 40 biaych mczyzn czy mona uoglnia wyniki?)brak bada nad zdrowiem kobiet, zapadalnoci na depresj, uzalenienia od substancji chemicznychwpyw pracy zawodowej kobiet na ich ycie (podzia obowizkw domowych drugi etat)niebezpieczestwo uoglniania bada kobiet wzgldnie uprzywilejowanych na kobiety w oglew niektrych badaniach niewystarczajca reprezentacja mniejszoci etnicznych

Badania korelacyjnemetoda, w ktrej mierzy si dwie lub wicej zmiennych i sprawdza si, czy s one ze sob powizane (tj. w jakim stopniu mona przewidzie warto jednej zmiennej na podstawie drugiej). Celem jest oszacowanie relacji (stopnia korelacji) pomidzy zmiennymi. Korelacja to inaczej wspwystpowanie, wspzmienno. wspczynnik korelacji -1 korelacja ujemna - wraz ze wzrostem jednej zmiennej malej wartoci drugiej dzy zmiennymi nie powizanymi +1 korelacja dodatnia - wraz ze wzrostem wartoci jednej zmiennej wzrastaj wartoci drugiej zmiennej 0 brak zwizku midzy zmiennymi

WYWIADYTwarz w twarz, lub prze telefon, e-mail; nagrywanieSubiektywna ocena/ interpretacja badaczaBrak moliwoci okrelenia co jest przyczyn, a co skutkiemRodzaje wywiadu: Wywiady ustrukturalizowaneWywiady swobodne (nieustrukturalizowane)Wywiady czciowo ustrukturalizowaneKompetencje osoby przeprowadzajce wywiadetyka Analiza danych

OBSERWACJA

W warunkach eksperymentalnych W warunkach naturalnych

METODA OBSERWACYJNAObserwacja biernaObserwacja czynna (uczestniczca) zamaskowana obserwacji: np. Festinger - Mindwestniezamaskowana obserwacja

METODA OBSERWACYJNAanaliza archiwalna: badacz obserwuje zachowanie spoeczne przez badanie nagromadzonych w danej kulturze dokumentw albo archiwaliw (np.pamitnikw, powieci, czasopism czy dziennikw)zgodno sdziw kompetentnych, Archer (1983) oraz Akert (1991) - badanie wizerunku kobiet i mczyzn

STUDIUM PRZYPADKU obserwacja pojedynczych osb i grup spoecznych do badania przypadkw rzadkich i niezwykychlub w poradnictwie psychologicznym

- pami jest zawodna - oczekiwania psychologa (wiara w teorie) (EKSPERYMENT ZE SZCZURAMI Zimbardo bystre i tpe szczury - rola oczekiwa)

SONDAEDziki sondaom badacze opinii publicznej potrafi przewidzie wyniki wyborw i oszacowa zdanie spoeczestwa na jaki tematPsychologowie badaj sondaem zjawiska, ktrych nie da si zbada w warunkach naturalnych lub laboratoryjnych (KWESTIONARIUSZ, ANKIETA)Znieksztacenia:tendencyjne przypominanie sobie zdarzefaszowanie informacjich przypodobania si ankieterowirnice etniczne i spoeczne pomidzy ankieterem a ankietowanymprzesada aby zwrci na siebie uwag(mycie zbw powinno si sprzedawa 3 razy wicej szczoteczek do zbw)

Trafno i rzetelnoTRAFNO narzdzia - to stopie, w jakim mierzy ono to, do czego zostao stworzone. Sprawdzanie trafnoci porwnanie do jakiego zewntrznego kryterium (osignicia szkolne = inteligencja) RZETELNO Czyli jak dobrze narzdzie mierzy to, co mierzyOsoba badana testem dwa razy (retest) w rnym czasie otrzymuje bardzo podobne wyniki

DZIKUJ ZA UWAG