Pentingnya Syahadatain

  • View
    3.298

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ia pasti masuk surga.” (HR. Muslim)

Text of Pentingnya Syahadatain

  • 1. PentingnyaSyahadatainMentoring Politeknik TEDC - Faisal

2. MARI KITA TAKLUKKAN DUNIA DENGAN SYAHADAT 3. Seberapa penting sich Syahadatain itu....?Syahadat adalah pintu masuk ke dalam IslamSyahadat adalah intisari atau pokok ajaran IslamSyahadat adalah sistem perubahanSyahadat adalah hakikat dakwah para RasulSyahadat memiliki keutamaan yang besar 4. Pintu masuk ke dalam Islam 5. Pokok ajaran IslamKetundukan &kepatuhanhanya untukAllahAllah-lah yangsatu-satunyaberhakdiibadahi dandisembahKetika Laailaahaillallaahterucap 6. Makna Laa ilaaha Illallaah...Tidak ada yang dipercayai, tidak ada yang dimintaiperlindungan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diibadahi,tidak ada yang menguasai, tidak ada yang ditaati, tidak ada yangdiagungkan, tidak ada yang dijadikan tumpuan, tidak ada yangdimuliakan dan tidak ada yang berhak menentukan hukummelainkan Allah SWT...[Syaikh Said Hawwa rahimahullaah] 7. Pokok ajaran IslamMenjadikannyateladan dalamsegala halNabiMuhammadSAW adalahutusan AllahKetikaMuhammadrasulullaahterucap 8. Sistem PerubahanUmarbinKhattabBilal binRabbahSukuAus danKhazraj 9. Hakikat dakwah para rasul 10. Nuh berkata, Hai kaumku, sesungguhnya Aku adalah pemberiperingatan yang menjelaskan kepada kamu, (bahwasanya)sembahlah oleh Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlahkepadaku... (QS. Nuh: 2-3) 11. Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shalehberkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimuTuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) danmenjadikan kamu pemakmurnya... (QS. Hud: 61) 12. Memiliki keutamaan yang besar....Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allahdengan sesuatu pun ia pasti masuk surga. (HR. Muslim)Dua kalimat syahadat merupakan kunci untukmembuka pintu surga. Nah, gigi-gigi pada kuncimerupakan pengamalan dari syahadat tersebut. Tanpagigi-gigi, kunci tak akan bisa digunakan untukmembuka pintu.Betul, tidak..?