Th gi»›i XH, Top 10 ‘i»u c§n bit v» mng XH v  h°»›ng pht tri»ƒn c»§a n³

 • View
  471

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiêu đề gốc: “It‟s a Social World TOP 10 Need-to-Knows about Social Networking and Where It‟s Headed Tác giả: công ty comScore Tiêu đề tiếng việt: Thế giới XH, Top 10 điều cần biết về mạng XH và hướng phát triển của nó Dịch bởi: Nhóm biên dịch công ty CP AI&T

Text of Th gi»›i XH, Top 10 ‘i»u c§n bit v» mng XH v ...

 • 1. TH GII X HIiu cn bit v mng x hiV hng pht trin ca n
 • 2. Li m uNhm bin dch thuc Cng ty C phn AI&T xin gi li cho trn trng titt c cc bn!Trong qu trnh lm vic, chng ti dch mt s ti liu v mun chia s chott c.Chng ti lun mong mun bn dch truyn ti c ht ni dung v tinh thnca bi vit, nhng trong qu trnh dch thut c th cn nhiu thiu st, mongcc bn ng gp kin bn dch hon thin hn.Email ng gp xin gi v: support@ai-t.vnTt c cc bn dch ch mang tnh cht tham kho v khng nhm mc ch kinhdoanh, thng mi, nhm bin dch khng chu trch nhim v ni dung v tcquyn.Xin chn thnh cm n!-------------------------------------------------------------------------------------------------Chng ti xin gi ti cc bn bn dch ca bi vit Its a Social World TOP 10Need-to-Knows about Social Networking and Where Its Headed ca cng tycomScore.Tiu ting Vit: Th gii XH, Top 10 iu cn bit v mng XH v hng phttrin ca n
 • 3. Kt ni qua mng x hi l hot ng trc tuyn ph bin nht ton cuMng x hi vt qua v ng thi phn nh s khc bit vng min trn thgii.Tm quan trng ca Facebook khng th b phng iMicroblogging ni ln nh mt s t ph trong mng x hiCc mng x hi quc gia ang pht trin ton cuKhng ch ring gii tr m hin nay tt c mi ngi u dng mng x hiNhng Cng dn k thut s a vic giao lu trao i ra ngoi x hiMng x hi dn u v lng qung co trc tuyn M, nhng li i sau v linhun thu cCha xc nh c mng x hi tip theo s vt lnThit b di ng ang thc y cn nghin mng x hi
 • 4. MNG X HI L MT HIN TNG TON CU
 • 5. THNG 3 NM 2007Mng x hi cgn 500 triungi dngton cuTngsngitruycp(MM)dn s trc tuyn ca th giiTin nhntc thiMngx hi
 • 6. KHI TI VIT TH GII PHNG (2004)FACEBOOK CHA TN TI; TWITTER L MT MTHANH; MY TH TRN TRI; 4G L BI XEV SKYPE I VI HU HT MI NGI LMT T NH MY SAI. TT C THAY I CHTRONG VNG 6 NM QUAThomas L. Friedman
 • 7. THNG 10 NM 2011Trn ton thgii, mng x hi t n 1,2 tngi dngTngsngitruycp(MM)Tin nhntc thiMngx hidn s trc tuyn cath gii
 • 8. Ngy nay, th trng truynthng k thut s thay i rtnhiu, do s nh hng caMNG X HI
 • 9. Kt ni qua MNG X HI l hot ng trctuyn ph bin nht ton cu
 • 10. Mc tng trng ca ngi dngmng x hi ton cu
 • 11. Khi mi ngi bt u kt ni, h s ngay lptc kt ni vi mt ngi khc.
 • 12. Mi 5 pht online s c gn 1 pht tiutn cho mng x hi
 • 13. Mng x hi vt qua v ngthi phn nh s khc bit vngmin trn th gii
 • 14. Mc d c s khc bit v c cu chnh ph, c sh tng sn c cho vic truy cp Internet, v cc tpqun vn ha, nhng mng x hi vn tip tc phttrin trn ton th gii.
 • 15. Hn mt na dn s online mi khu vc dngmng x hiT l dn s online s dng mng xhi trn ton th gii *% s dn online*D liu da trn 43 quc gia theo bo coca comScore
 • 16. D ph bin rngkhp, nhng vnc s chnh lchng k trong cchtruy cp mng x hi cc nhm a l vnhn khu hc khc nhau
 • 17. Ngi dng mng xhi l Chu ThiBnh DngTh phn ngi dngtruy cp mng x hi mi vng
 • 18. S gi trung bnh mi lt truy cpNhng5th trng dng mng x hi nhiunht li l Nam M
 • 19. tng thi gian online ca ngi dng Nam M l dnh cho mng x hitng thi gian online ca ngi dng Chu Thi Bnh Dngl dnh cho mng x hi% thi gian dnh cho mng x hi mi vng% Tng s pht dnh cho mng x hi trn s pht online
 • 20. L s gi trung bnh mt ngiNam M tiu tn cho mng x hiL s gi trung bnh mt ngi Chu Thi Bnh Dng tiu tn cho mng x hiThi gian truy cp mng x hi bnh qun theo vngS gi trung bnh ca mi ngi truy cp
 • 21. tt c cc vng,ph n truy cp mng x hi nhiu hnLng tham gia trung bnh vo mng x hi theo gii tnhS gi trung bnh ca mi ngi truy cp
 • 22. Khng nn qu phng i tm quan trngca Facebook
 • 23. l th hng ca Facbook trn bng xphng ton cuL t l xm nhp ton cuca Facebook
 • 24. trong mi 4 pht truy cp vo cc trangmng x hi l ginh cho Facebooktrong mi 7 pht online l ginh choFacebook
 • 25. T nm 2010, Facebook chim gi v tr u 6th trng mi ti chu , Nam M, v chu u.FB vt quaWindownsLive Profileti BoNhaFB vt quaStudiVZ Sites ticFB vt quaHyves ti H LanFB vt quaYahoo! Wretch tii LoanFB vt quaOrkut ti nFB vt quaWindows LiveProfile tiMexico Thnh cng caFB nhngnm gnyTng s ngi truy cp (MM)
 • 26. Hin nay, c 7 th trng ni mFacebook khng phi l mng x hi dn u
 • 27. Tng s ngi truy cp (MM)Mng x hi trong cc th trng m Facebookkhng ng th nht
 • 28. Microblogging ni ln nh mt s t phtrong mng x hi
 • 29. MicrobloggingNn tng cho vic cp nhtni dung ngn gn
 • 30. Twitter t1user trong mi10useronline trn ton cu.
 • 31. Nm mi Twit migiyTrnchung ktNBATrnv chUEFASteve JobstchcSteve JobsttrnGiithngBETBrazil bloikhigiiCopaAmericaKtthcgiiWorldCup bng nTrao giiMTVTroy DavisbxtTng s ngi truy cp (MM)S tng trng ca Twitter v10 skincni nnhiunhtnm 2011
 • 32. Cc dch v Micro-blogging khc cng angtrn pht trin
 • 33. Mng x hi quy m quc giaang vn ra th trng th gii
 • 34. Khi vic s dng mng x hi ngy cng ph bintrn ton cu cng c mt s thay i trong thtrng chnh ca mt s trang mng ln
 • 35. Phn ln i tng s dng ca cc trang mngx hi ng u c tr s M, khng cngii hn M v cc nc ni ting Anh.Ngoi nc M nc MThnh phn a l ca khch truy cp ca 4 trang mng x hi ton cuT l ca Unique Visitor
 • 36. 5 trong s 10 th trng ln nht c