of 65 /65
THẾ GIỚI XÃ HỘI Điều cần biết về mạng hội hướng phát triển của

Thế giới XH, Top 10 điều cần biết về mạng XH và hướng phát triển của nó

 • Author
  ait-jsc

 • View
  480

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiêu đề gốc: “It‟s a Social World TOP 10 Need-to-Knows about Social Networking and Where It‟s Headed Tác giả: công ty comScore Tiêu đề tiếng việt: Thế giới XH, Top 10 điều cần biết về mạng XH và hướng phát triển của nó Dịch bởi: Nhóm biên dịch công ty CP AI&T

Text of Thế giới XH, Top 10 điều cần biết về mạng XH và hướng phát triển của nó

 • 1. TH GII X HIiu cn bit v mng x hiV hng pht trin ca n
 • 2. Li m uNhm bin dch thuc Cng ty C phn AI&T xin gi li cho trn trng titt c cc bn!Trong qu trnh lm vic, chng ti dch mt s ti liu v mun chia s chott c.Chng ti lun mong mun bn dch truyn ti c ht ni dung v tinh thnca bi vit, nhng trong qu trnh dch thut c th cn nhiu thiu st, mongcc bn ng gp kin bn dch hon thin hn.Email ng gp xin gi v: [email protected] c cc bn dch ch mang tnh cht tham kho v khng nhm mc ch kinhdoanh, thng mi, nhm bin dch khng chu trch nhim v ni dung v tcquyn.Xin chn thnh cm n!-------------------------------------------------------------------------------------------------Chng ti xin gi ti cc bn bn dch ca bi vit Its a Social World TOP 10Need-to-Knows about Social Networking and Where Its Headed ca cng tycomScore.Tiu ting Vit: Th gii XH, Top 10 iu cn bit v mng XH v hng phttrin ca n
 • 3. Kt ni qua mng x hi l hot ng trc tuyn ph bin nht ton cuMng x hi vt qua v ng thi phn nh s khc bit vng min trn thgii.Tm quan trng ca Facebook khng th b phng iMicroblogging ni ln nh mt s t ph trong mng x hiCc mng x hi quc gia ang pht trin ton cuKhng ch ring gii tr m hin nay tt c mi ngi u dng mng x hiNhng Cng dn k thut s a vic giao lu trao i ra ngoi x hiMng x hi dn u v lng qung co trc tuyn M, nhng li i sau v linhun thu cCha xc nh c mng x hi tip theo s vt lnThit b di ng ang thc y cn nghin mng x hi
 • 4. MNG X HI L MT HIN TNG TON CU
 • 5. THNG 3 NM 2007Mng x hi cgn 500 triungi dngton cuTngsngitruycp(MM)dn s trc tuyn ca th giiTin nhntc thiMngx hi
 • 6. KHI TI VIT TH GII PHNG (2004)FACEBOOK CHA TN TI; TWITTER L MT MTHANH; MY TH TRN TRI; 4G L BI XEV SKYPE I VI HU HT MI NGI LMT T NH MY SAI. TT C THAY I CHTRONG VNG 6 NM QUAThomas L. Friedman
 • 7. THNG 10 NM 2011Trn ton thgii, mng x hi t n 1,2 tngi dngTngsngitruycp(MM)Tin nhntc thiMngx hidn s trc tuyn cath gii
 • 8. Ngy nay, th trng truynthng k thut s thay i rtnhiu, do s nh hng caMNG X HI
 • 9. Kt ni qua MNG X HI l hot ng trctuyn ph bin nht ton cu
 • 10. Mc tng trng ca ngi dngmng x hi ton cu
 • 11. Khi mi ngi bt u kt ni, h s ngay lptc kt ni vi mt ngi khc.
 • 12. Mi 5 pht online s c gn 1 pht tiutn cho mng x hi
 • 13. Mng x hi vt qua v ngthi phn nh s khc bit vngmin trn th gii
 • 14. Mc d c s khc bit v c cu chnh ph, c sh tng sn c cho vic truy cp Internet, v cc tpqun vn ha, nhng mng x hi vn tip tc phttrin trn ton th gii.
 • 15. Hn mt na dn s online mi khu vc dngmng x hiT l dn s online s dng mng xhi trn ton th gii *% s dn online*D liu da trn 43 quc gia theo bo coca comScore
 • 16. D ph bin rngkhp, nhng vnc s chnh lchng k trong cchtruy cp mng x hi cc nhm a l vnhn khu hc khc nhau
 • 17. Ngi dng mng xhi l Chu ThiBnh DngTh phn ngi dngtruy cp mng x hi mi vng
 • 18. S gi trung bnh mi lt truy cpNhng5th trng dng mng x hi nhiunht li l Nam M
 • 19. tng thi gian online ca ngi dng Nam M l dnh cho mng x hitng thi gian online ca ngi dng Chu Thi Bnh Dngl dnh cho mng x hi% thi gian dnh cho mng x hi mi vng% Tng s pht dnh cho mng x hi trn s pht online
 • 20. L s gi trung bnh mt ngiNam M tiu tn cho mng x hiL s gi trung bnh mt ngi Chu Thi Bnh Dng tiu tn cho mng x hiThi gian truy cp mng x hi bnh qun theo vngS gi trung bnh ca mi ngi truy cp
 • 21. tt c cc vng,ph n truy cp mng x hi nhiu hnLng tham gia trung bnh vo mng x hi theo gii tnhS gi trung bnh ca mi ngi truy cp
 • 22. Khng nn qu phng i tm quan trngca Facebook
 • 23. l th hng ca Facbook trn bng xphng ton cuL t l xm nhp ton cuca Facebook
 • 24. trong mi 4 pht truy cp vo cc trangmng x hi l ginh cho Facebooktrong mi 7 pht online l ginh choFacebook
 • 25. T nm 2010, Facebook chim gi v tr u 6th trng mi ti chu , Nam M, v chu u.FB vt quaWindownsLive Profileti BoNhaFB vt quaStudiVZ Sites ticFB vt quaHyves ti H LanFB vt quaYahoo! Wretch tii LoanFB vt quaOrkut ti nFB vt quaWindows LiveProfile tiMexico Thnh cng caFB nhngnm gnyTng s ngi truy cp (MM)
 • 26. Hin nay, c 7 th trng ni mFacebook khng phi l mng x hi dn u
 • 27. Tng s ngi truy cp (MM)Mng x hi trong cc th trng m Facebookkhng ng th nht
 • 28. Microblogging ni ln nh mt s t phtrong mng x hi
 • 29. MicrobloggingNn tng cho vic cp nhtni dung ngn gn
 • 30. Twitter t1user trong mi10useronline trn ton cu.
 • 31. Nm mi Twit migiyTrnchung ktNBATrnv chUEFASteve JobstchcSteve JobsttrnGiithngBETBrazil bloikhigiiCopaAmericaKtthcgiiWorldCup bng nTrao giiMTVTroy DavisbxtTng s ngi truy cp (MM)S tng trng ca Twitter v10 skincni nnhiunhtnm 2011
 • 32. Cc dch v Micro-blogging khc cng angtrn pht trin
 • 33. Mng x hi quy m quc giaang vn ra th trng th gii
 • 34. Khi vic s dng mng x hi ngy cng ph bintrn ton cu cng c mt s thay i trong thtrng chnh ca mt s trang mng ln
 • 35. Phn ln i tng s dng ca cc trang mngx hi ng u c tr s M, khng cngii hn M v cc nc ni ting Anh.Ngoi nc M nc MThnh phn a l ca khch truy cp ca 4 trang mng x hi ton cuT l ca Unique Visitor
 • 36. 5 trong s 10 th trng ln nht ca LinkedIn lcc nc Ty uH LanCanadaan MchAnhNew ZealandcSingaporeBMIreland
 • 37. Cc mng x hi ca quc gia s ti ang e da v trng u ca cc trang mng x hi ton cu v thu ht cclt truy cp t bn ngoi th trng truyn thng cachngNgoinc Nga43%Trongnc Nga57%Ngoinc Nga41%Trongnc Nga59%Thnh phn a l khch truy cpT l ca Unique Visitor
 • 38. Khng ch ring gii tr mhin nay tt c mi ngi udng mng x hi
 • 39. Nam gii v nhng user trn 55 tui i din cho phn khcth trng mng x hi c mc tng trng cao nhtS thm nhp ca mng x hi trong ccnhm ngi dng trn ton th giiT l reach
 • 40. Ph n dnh nhiu thi gian cho mng x hi hn nam gii, nhngkhong cch ny ang b thu hp cc nhm tr tui hnN giiNam gii tuiTrn 55T 45 54T 35 44T 25 - 34T 15- 24S thm nhp ca mng x hi trong cc nhm khchhng trn ton th giiS gi trung bnh ca mi ngi dngS gi trung bnh ca mi ngi dng
 • 41. Nhng C dn s v xuhng giao tip qua mng xhi
 • 42. Th h thanh thiu nin v gii tr ngynay i din cho mt th h ngi dngInternet mi, thng c gi l cdn s bi h ln ln cng vi mytnh, Internet v cc phng tin truynthng k thut s.
 • 43. 15-24 tuiL nhm c s suy gim mnh nht trongvic s dng email v instant message trnweb.Thay i trong thi gian s dng bnh qun cc mc nidung da theo tui ca ngi s dng
 • 44. nhng y cng l nhm c s tngtrng mnh m nht trong lng truycp mng x hiThay i trong thi gian s dng trung bnh cc mc nidung da theo tui ca ngi s dng
 • 45. Vi c dn s, mngx hi l chun mc/Spht TB/ 1 ngidng (15-24)
 • 46. Mng x hi dn u v lngqung co trc tuyn M,nhng li i sau v li nhunthu c
 • 47. trong 4 lt qungco c hin th(impression) Mxut hin trn cctrang mng x hica tt c cc lt qungco c hin th M uc h tr tnh nng xhi
 • 48. D dn u trn th trng v t l qung co c hin thnhng Mng x hi khng thu ht mt lng li nhun qungco trc tuyn tng ngLt hin th qung coLt truy cpThi gian onlineCh tiu c nh gi caqung co hin th
 • 49. Lt hin th ca qung coMng x hi28%Mng x hi15%Ni dung khc72%Ni dung khc85%Li nhun t qung coMc d hn 1/4 s qung co c nhn thy trn cctrang mng x hi, mc ny ch thu ht 15% li nhunt qung co
 • 50. Facebook l nh pht hnhqung co trc tuyn ln nht,thu ht rt nhiu hng qung co nh.
 • 51. Cha xc nh c nging u tip theo
 • 52. S tng trng ca nhng trang mng x hi hng u hin nay
 • 53. Ai s l ngi vt ln tip theo?
 • 54. Google+ c 25 triu ngi truy cp ch trong vng 1 thng nhanh hn bt k tranh mng x hi no khcThi gian t c 25 triu lt truy cpt hn 25 triu ngi truycp ch trong cha n 1 thng
 • 55. Cc mng x hi ton cu ng u da trn quym ngi dng
 • 56. Cc mng x hi ton cu c mc tng trng caonht trong lng tng tc ca ngi dngBnh qun pht/ ngi truy cpTng Unique Visitor (MM)S liu tng trng ca Pinterest c o c t thng 5/2011, khi comStore bt u bo co trn site
 • 57. Cc thit b di ng ang thcy cn nghin mng x hi
 • 58. T l truy cp mng x hi hay Blog trong mt thng% trn tng s ngi dng di ngD liu MobiLens cho tt c th trng trong khong thi gian trung bnh 3 thng,kt thc vo thng 10/2011, tr Nht Bn, ni c d liu hng thng t thng 10.S thm nhp ca mng x hi mt s th trng di ng
 • 59. Smartphone thc y vic s dng mng x hi di ngTruy cp mng x hi hoc Blog hng ngyTruy cp mng x hi hoc Blog t nht 1 lnmt thngTruy cp mng x hi qua ng dngTruy cp mng x hi qua trnh duyt di ng% s ngi dng Smartphone
 • 60. ng dng i ngWeb truyn thngTrnh duyt di ng Anh, s ngi dngtrnh duyt v ng dngdi ng ch bng 1 phn3 s ngi s dng webtruyn thngS ngi s dng Facebook v Twitter thng qua trang webtruyn thng, trnh duyt di ng v cc knh ng dng di ngTng s Unique Visitor (MM)
 • 61. Hot ng tng tc vi mng x hi di ngkhi ngi dng ang di chuyn.Cp nht trng thic cc bi post t nhng ngi quen bitS dng dch v check-in mng x hic post ca nhng ngi ni tingc post t cc t chc/ thng hiu/ s kinNhn khuyn mi/ gim gi
 • 62. My tnh bng v cc thit b kt ni:Tng li ca mng x hi di ng?T l tng trng v thi gian s dng cc danh mc chn c lin quanti vic sa dng my tnh ca nhng ngi s hu iPhone v iPadT l tng Khong thi gian tngInternet ni chungBn dTin tc/Thng tinEmailMng x hiBn l
 • 63. Chng ta ang chng kin bui bnh mnhca mt k nguyn kt ni thc s, ni ccnn tng mng x hi kt ni cht ch vicuc sng ca chng ta thng qua cc cngngh di ng
 • 64. Kt ni qua mng x hi l hot ng trc tuyn ph bin nht ton cuMng x hi vt qua v ng thi phn nh s khc bit vng min trn thgii.Tm quan trng ca Facebook khng th b phng iMicroblogging ni ln nh mt s t ph trong mng x hiCc mng x hi quc gia ang pht trin ton cuKhng ch ring gii tr m hin nay tt c mi ngi u dng mng x hiNhng Cng dn k thut s a vic giao lu trao i ra ngoi x hiMng x hi dn u v lng qung co trc tuyn M, nhng li i sau v linhun thu cCha xc nh c mng x hi tip theo s vt lnThit b di ng ang thc y cn nghin mng x hi
 • 65. l th gii mng x hiiu cn bit v mng x hiV hng pht trin ca nTOP10Nu c cu hi, cc bn hy lin lc vi chng ti theo a ch:[email protected] ni vi @comScore trn Facebook, Twitter v Linkedln