Za decu sa_posebnim_potrebama

 • View
  852

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vodič

Text of Za decu sa_posebnim_potrebama

 • Raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama

 • Obrazovanje utie na ivot svakog oveka, a kroz njega na po-rodicu i iru drutvenu zajednicu. Kroz svoj program Partner u

  uenju Microsoft pomae individuama, obrazovnim institucijama i itavim nacijama da uz pomo alata informacionih i komunikacio-nih tehnologija unaprede svoje potencijale.

  Ovaj nastavni materijal je namenjen nastavnicima koji rade sa de-com sa posebnim potrebama i treba da ih obui da deci sa poseb-nim potrebama prilagode raunar i nastavu uz pomo raunara.

  Zahvaljujemo se vrsnim pedagozima Gordani Nikoli i Katarini Veljkovi to su pomogli prilagoavanje ovog materijala, namenje-nog nastavnicima koji rade sa decom sa posebnim potrebama, na srpski jezik i za potrebe obrazovnog sistema Republike Srbije.

 • iii

  Sadraj

  Deo 1: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . 1

  O ovom vodiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Poglavlje 1: Razumevanje pristupanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ta je pristupanost? 5Microsoftova posveenost pristupanosti 6ta je tehnologija pristupanosti? 6Potreba za tehnologijama pristupanosti u kolama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Izazov: Zajednika nastava sa jednakim pristupom za sve uenike . . . . . . . . . . . . . . 9

  Poglavlje 2: Vrste oteenja i tehnoloka reenja . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Definicija termina posebna potreba i oteenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Oteenja vida 12Pokretljivost i spretnost ruku 18Oteenje sluha i gluvonemost 23Oteenja govora 26Problemi sa uenjem 28

  Poglavlje 3: Izbor tehnologije pristupanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Postavke pristupanosti u Microsoftovim proizvodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Izbor proizvoda za uenike iz porodice pomonih tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Vodi za proizvode pomonih tehnologija 42

  Resursi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49Microsoftovi resursi 49Dodatni resursi i godinje konferencije 50

 • iv Sadraj

  Deo 2: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . 51

  Uputstva za kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

  Poglavlje 1: Upoznavanje dece sa posebnim potrebama sa raunarom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  1.1 Raunari za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.1.1 Raunar kao alatka za poveanje elje za uenjem:

  multimediji i povratni signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.1.2 Raunar kao pomo pri uenju za uenike sa

  posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.1.3 Raunar kao alatke za kreiranje nastavnog materijala . . . . . . . . . . . . 62

  1.2 Raunari obezbeuju mnogobrojne mogunosti za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Poglavlje 2: Opcije u operativnom sistemu Windows XP za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

  2.1 Opcije pristupanosti za decu sa fizikim nedostacima . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.1.2 Za decu koja ne mogu istovremeno da pritisnu dva tastera . . . . . . . . 702.1.3 Za decu koja oteano koriste mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.1.4 Za decu koja ne mogu da koriste mi, ali mogu da

  koriste tastaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.1.6 Za decu koja ne mogu da koriste ni tastaturu ni mia . . . . . . . . . . . . . 84

  2.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjem vida ili sluha . . . . . . . . . . . . . . 862.2.1 Za decu koja sede previe blizu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.2.2 Za decu koja iskosa gledaju ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.2.3 Za decu koja esto gube iz vida trag pokazivaa mia ili

  kursora na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.2.4 Za decu koja ne vide ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.2.5 Za decu koja ne uju zvune poruke o greci/upozorenju

  koje proizvodi raunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom,

  autistinu decu i decu koja imaju potekoe u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.3.1 Za decu koja ukljuuju i koriste raunar bez dozvole nastavnika . . . 1052.3.2 Za decu koju zbunjuju izbori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092.3.3 Za decu koju ometaju nevani programi ili meniji . . . . . . . . . . . . . . . . 114

 • Sadraj v

  Poglavlje 3: Jednostavno korienje programskih aplikacija, kao to su programi Word i Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

  3.1 Opcije za decu sa fizikim nedostacima 1193.1.1 Za decu koja koriste program Word, ali imaju potekoa

  sa kretanjem u njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.1.2 Za decu koja imaju problema sa klikom na veze u programu

  Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273.1.3 Za decu koja imaju problema prilikom kucanja adrese e-pote u

  programu Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1283.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjima vida i sluha . . . . . . . . . . . . . 134

  3.2.1 Kako da uveate tekst u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343.2.2 Kako kreirati dovoljno veliko polje za tekst kada velike ikone

  i meniji zauzimaju ekran u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393.2.3 Kako prilagodite opcije prikaza u programu Internet Explorer . . . . . . 1413.2.4 Kako koristiti program Outlook Express pomou tastature . . . . . . . . 147

  3.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom, autistina deca i deca koja imaju problema u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.3.1 Za decu koja esto prave pravopisne greke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.3.2 Za decu koja imaju problema sa korienjem programa

  Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543.3.3 Za decu koja mogu pristupati lokacijama za odrasle ili

  lokacijama za iji pristup i korienje treba da se plati . . . . . . . . . . . 1563.3.4 Zatita dece od neeljene pote i virusa u e-poti . . . . . . . . . . . . . . . 160

  Poglavlje 4: Kreiranje nastavnog materijala korienjem programa PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

  4.1 Kreiranje nastavnog materijala za osobe koje koriste prekida . . . . . . . . . . 1654.1.1 Alatke koje pomau deci sa viestrukim ozbiljnim

  oteenjima da shvate odnos izmeu uzroka i posledice . . . . . . . . . 1654.1.2 Kako kreirati nastavni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664.1.3 Povezivanje prekidaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

  4.2 Kreiranje uputstva i postupaka za uenje 1734.2.1 Pomo deci koja su intelektualno ometena u razvoju u

  razumevanju onoga to je reeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.2.2 Uputstva za korienje programa PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.2.3 Ostali primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

 • vi Sadraj

  Deo 3: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . .