Click here to load reader

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu - SAMAK

 • View
  75

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aktuální otázky v právu cestovního ruchu - SAMAK

 • Aktuln otzky v prvu cestovnho ruchu

  25. bezna 2015

  Mgr. Ondej Nejedl Mgr. Marie Adamov, LL.M.

 • Obsah Reklamace zjezd 1. Trn realita

  2. Legislativa

  3. Sleva z ceny

  4. Nhrada kody

  5. Nhrada jmy

  6. Prevence

  Zven ceny zjezdu 1. Zven ceny zjezdu

  Ochrana zkaznka -

  diskriminace

  1. Odmtnut zkaznka

  (diskriminace)

  Ochrana osobnch daj

  1. Ochrana osobnch daj

  2. Zpracovn osobnch daj

  3. Uzavrn smluv a jejich plnn

  4. Osobn daje a marketing

  5. Koprovn osobnch

  a cestovnch doklad

  2

  II.

  I. III.

  IV.

 • I. Reklamace zjezd

 • meziron zven potu reklamac po pijet NOZ o 45 % (Invia.cz)

  poet reklamac: 2014 0,8 a 1 % zjezd, 2013 do 0,5 % (ACKA)

  90 % reklamac je zcela neoprvnnch (ACKA)

  poet reklamac se zdvojnsobil, ani by stoupl poet oprvnnch

  (CK Fischer)

  zven potu reklamac je zpsobeno dojmem poslen spotebitelskch

  prv (CK Fischer)

  polovina reklamac m podtext NOZ (ACKA)

  klienti jsou pi reklamacch stle agresivnj (ACKA)

  minimum reklamac kon u soudu (advoktka)

  1. Trn realita

  4

 • VADY ZJEZDU, tj. zjezd nem vymnn i obvykl

  vlastnosti NPRAVA, ledae by si to vydalo

  nemrn nklady

  PODSTATN VADY ZJEZDU PO ODJEZDU, pi absenci

  opaten, aby zjezd mohl pokraovat/odmtnut

  takovch opaten z dnho dvodu PRVO

  ZKAZNKA NA ODVOZ NA MSTO ODJEZDU

  ZAJITN ZJEZDU SLUBAMI CR NI JAKOSTI

  nelze-li jinak (a pokud s tm zkaznk souhlas)

  PRVO NA ROZDL V CEN

  2. Legislativa

  5

 • VADY ZJEZDU a vasn reklamace PRVO

  NA SLEVU Z CENY VE VI PIMEN ROZSAHU

  A TRVN VADY

  PORUEN POVINNOSTI, ZA NI CK ODPOVD

  NHRADA KODY/JMY

  2. Legislativa (pokra.)

  6

 • REKLAMAN LHTA soud prvo slevy z ceny nepizn pokud:

  zkaznk svj nrok vlastnm zavinnm neuplatn do jednoho msce

  od skonen zjezdu a

  poadatel to namtne (dle NOZ promlen, dve prekluze)

  VE SLEVY pimenost k rozsahu a trvn vady:

  dn zvazn dokument neexistuje hodnot se vechny okolnosti

  nejastji se jako benchmark vyuv tzv. frankfurtsk tabulka, zd se vak,

  e pstup eskch soud k n nen jednotn

  3. Sleva z ceny

  7

 • CK zkaznkovi odpovd za splnn smlouvy bez zetele na to, zda v rmci

  zjezdu poskytuj jednotliv sluby cestovnho ruchu jin osoby

  nhrada majetkov kody (vetn kody na zdrav)

  CK odpovd bez zetele na zavinn, liberanm dvodem je pouze

  mimodn nepedvdateln a nepekonateln pekka vznikl nezvisle

  na jej vli

  4. Nhrada kody

  8

 • novinka v eskm prvnm du nhrada nemajetkov jmy (dve jen

  v extrmnjch ppadech dle prv na ochranu osobnosti)

  formulace za naruen dovolen, zejmna byl-li zjezd zmaen nebo

  podstatn zkrcen je vgn a dv velk prostor soudn uven

  dvodov zprva k NOZ (ponkud zmaten) uvd, e obvyklm elem

  zjezdu je odpoinek, a proto toto prvo vznikne pouze pokud elem

  zjezdu je skuten dovolen a odpoinek, a nikoli nap. kolen

  ESD piznal tuto nhradu nap. v ppad onemocnn dcery salmonelou

  rodie se o ni museli starat a proto si neuili klidn dovolen

  judikatura eskch vych soud chyb, u nich soud se zd, e

  piznvaj spe ni stky lze proto oekvat (oproti dvjmu stavu

  legislativy) astj piznn nhrady nemajetkov jmy, ale zejm spe

  v nich stkch

  5. Nhrada jmy

  9

 • JAK REKLAMACM INN PEDCHZET, RADY Z PRAXE:

  zkladem je odpovdajc popis zjezdu v katalogu a dalch materilech,

  dle okolnost plat, e mn je nkdy vce (viz zkonn text: nem-li

  zjezd vlastnosti, kter zkaznk vzhledem k nabdce a zvyklostem

  dvodn oekval)

  klov me bt tak kompetentnost prvodc, delegt, partner

  a jinch zstupc CK v prbhu zjezdu k een nastal situace (viz

  zkonn text: zajist npravu)

  ??? (Vae zkuenosti a doporuen?)

  6. Prevence

  10

 • II. Zven ceny zjezdu

 • JEDNOSTRANN ZVEN JE MON POKUD (souasn):

  je to ve smlouv ujednno spolen s pesn urenm (a zkaznkovi

  srozumitelnm) zpsobem vpotu zven ceny

  pokud se do 21. dne ped sjednanm zatkem zjezdu zv:

  cena za dopravu (vetn pohonnch hmot, letitnch poplatk atd.)

  smnn kurs esk koruny pouit pro stanoven ceny zjezdu

  v prmru o vce ne 10 %

  poadatel odele oznmen do 21. dne

  ped zahjenm zjezdu

  ZVEN Z JINCH DVODU JE NEPLATN.

  1. Zven ceny zjezdu

  12

 • III. Odmtnut zkaznka - diskriminace

 • zkon o ochran spotebitele: zkaz diskriminace zkaznka (spotebitele)

  pi prodeji vrobk nebo poskytovn slueb

  NSS: diskriminac je teba rozumt obchodn praktiky, kter pi

  srovnatelnch transakcch nedvodn zvhoduj nkter spotebitele

  ped jinmi clem jejho zkazu je uzavrn shodnch smluv za stejnch

  podmnek

  diskriminaci lze odvodnit pouze legitimnm clem a nezbytnost i

  alespo pimenost opaten

  rozhodovac praxe OI zd se nevychz z judikatury sprvnch soud,

  tenduje k ukldn pokut bez rozmyslu

  1. Odmtnut zkaznka (diskriminace)

  14

 • IV. Ochrana osobnch daj

 • Co jsou to osobn daje

  . 101/2000 Sb. zkon o ochran osobnch daj

  jakkoli informace, kter uruje nebo umouje urit subjekt daje

  je teba posuzovat v souvislostech, i anonymizovan daje mohou

  umoovat urit subjekt daje

  1. Ochrana osobnch daj

  16

 • Sprvce vs. zpracovatel

  sprvce = kad subjekt, kter uruje el a prostedky zpracovn osobnch

  daj, provd zpracovn a odpovd za nj

  zpracovatel = kad subjekt, kter na zklad zvltnho zkona nebo

  poven sprvcem zpracovv osobn daje

  Zpracovn osobnch daj

  operace i systematick soustava operac

  s osobnmi daji

  automatizovan

  kterou provn zpracovatel i sprvce

  2. Zpracovn osobnch daj

  17

 • shromaovn

  zpstupovn

  vyhledvn

  en

  likvidace

  vmna

  pouvn

  pedvn

  blokovn

  zveejovn

  uchovvn

  prava nebo

  pozmovn

  tdn nebo

  kombinovn

  ukldn na nosie informac

  2. Zpracovn osobnch daj (pokra.)

  18

 • Zpracovn osobnch daj pi uzavrn smlouvy

  nen teba souhlas uchaze po dobu plnn ze smlouvy

  zpracovn je dle 5 odst. 2 psm. b) zkona nezbytn pro

  1. plnn smlouvy, jej smluvn stranou je subjekt daj, nebo

  2. jednn o uzaven nebo zmn smlouvy uskutenn na nvrh subjektu daj

  vdy je teba splnit informan povinnost dle 11 zkona

  zpracovvat osobn daje lze pouze do okamiku ukonen plnn ze smlouvy

  3. Uzavrn smluv a jejich plnn

  19

 • Zpracovn osobnch daj po ukonen smlouvy

  pro dal zpracovn osobnch daj po ukonen plnn ze smlouvy je nutn

  1. pedchoz oznmen OO

  2. splnit informan povinnost dle 11 ve vztahu k dalmu zpracovn

  3. souhlas subjektu daj

  Dal regulace obchodnch sdlen:

  zkon o nkterch slubch informan spolenosti . 480/2004 Sb.:

  1. pedchoz souhlas zkaznka

  2. pouze pokud m zkaznk jasnou a zetelnou monost jednoduchm

  zpsobem, zdarma nebo na et podnikatele odmtnout souhlas s takovmto

  vyuitm svho elektronickho kontaktu i pi zasln kad jednotliv zprvy

  (i pokud pvodn toto vyuit neodmtl)

  4. Osobn daje a marketing

  20

 • Koprovn doklad jen se souhlasem dritele

  obecn plat zsada, e poizovn kopie obanskho prkazu nebo cestovnho

  dokladu je zakzno

  pozen kopie je natolik potebn a nezbytn, e provdn zpsob

  zpracovn osobnch daj uchovnm kopie osobnho dokladu nesniuje

  dosavadn rove ochrany soukrom subjektu daj

  dv vjimky:

  1. v ppad, e oban dritel osobnho dokladu vyjd souhlas s pozenm

  kopie

  2. v ppad, e poizovn kopi je stanoveno zvltnm prvnm pedpisem nebo

  mezinrodn smlouvou, kterou je esk republika vzna.

  5. Koprovn osobnch a cestovnch doklad

  21

 • Povinnosti pi koprovn doklad

  pi pozen a uchovvn kopie dokladu je CK sprvcem osobnch daj

  jedn-li se o zpracovn osobnch daj na osobnm / cestovnm dokladu

  nutn za elem plnn smlouvy (nap. vyzen vza soust smlouvy

  o zjezdu), je teba:

  1. splnit informan povinnost dle 11 zkona

  2. po skonen elu zpracovn osobn daje zlikvidovat

  pokud subjekt daj odmtne poskytnout kopii osobnho / cestovnho

  dokladu CK neme plnit smlouvu, zkaznk je v prodlen

  5. Koprovn osobnch a cestovnch doklad (pokra.)

  22

 • vehlk & Mikul advokti s.r.o.

  Mgr. Ondej Nejedl, advokt

  Purkyova 74/2

  110 00 Praha 1

  Tel.: +420 734 253 088

  E-mail: [email protected]

  IO: 242 91 943

  DI: CZ 242 91 943