KTO VPLÝVA NA NÁŠ PROJEKT? - Stakeholder analýza

  • View
    1.091

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREČO SA ZAUJÍMAŤ O STAKEHOLDEROV? Práve z dôvodu, že stakeholder je každý, kto môže ovplyvniť náš projekt či pozitívne, alebo negatívne, je potrebné im venovať požadovanú pozornosť. Jednou z možností, ako si získať stakeholderov na svoju stranu, je spraviť ich členmi tímu alebo externými poradcami tímu. KROKY ANALÝZY STAKEHOLDEROV V prvom kroku je potrebné identifikovať, kto sú stakeholderi daného projektu. Kto sú kľúčoví ľudia, ktorí budú potrební na projekte? Kto sú potenciálni spúšťači problémov? Kto bude realizáciou a výsledkom projektu ovplyvnený?

Text of KTO VPLÝVA NA NÁŠ PROJEKT? - Stakeholder analýza

  • 1. 30 www.ezisk.sk ZISK MANAMENT AKO VIES ARIADI VO FIRME P red pr rokmi som mal na starosti optimalizan projekt. Pri akceptovan projektu od vedenia som dostal jasn signl: Toto bude pre teba atvoj tm chuovka! Ide u otret projekt sklientom anebude to vbec nron. Stratgia aj potrebn aktivity s u vytvoren. Netreba ni nov vytvra. Je to obyajn roll-out novho systmu riadenia. Podpora projektu od zahraninho senior manamentu bola siln. Mali jasn predstavu aaj oakvania. Implementova ino- vovan systm riadenia, ktor je zabehnut u vinch zvodoch holdingu. Systm bol zameran na optimaliz- ciu vrobnch procesov, zvenie produktivity azefek- tvnenie flexibility danho zvodu. Vedenie ma tlailo do rchlej implementcie. Ich nzor bol jasn. Stabiln klient = nulov problmy. Siln podpora vedenia = rchla aefektvna implementcia. Tie som sa danmu pro- jektu poteil. No hne na zaiatku som podcenil jednu zkladn vec. Nedostatone som definoval stakeholderov projektu. Projekt sa odohrval najm vo vrobnej asti firmy. Dnes viem suritosou poveda, e som mal vemi dobre informovanch apodchytench ud zvroby. Od majstrov cez vedcich vrobnch segmentov, vedceho vroby a po generlneho manara. Vedeli, e firma potrebuje inovova procesy, aby obstla vkonkurencii. Na o som vak plne pozabudol, boli manari podpor- nch segmentov. Vprvej polovici projektu sa realizoval projekt poda vytvorenho plnu avsledky prichdzali zoblasti vroby. Vetci zastnen sa teili. Problm priiel vdruhej polovici projektu, kedy vroba u nebola schopn fungova na zklade starch systmov azmeny boli poadovan aj vprpravnch apodpornch segmen- toch zvodu. Konkrtne ilo osegment logistiky anku- pu. Zmeny si vyadovali zmenu vprocesoch aj na tchto tvaroch, ale chbala ochota ich realizova. Nedosta- ton vnmanie okolia projektu ma dobehlo tesne pred KTO VPLVA NA N PROJEKT? Stakeholder analza Na kadom projekte s chvle, na kto r sa nezabda. Tie prjemn s spo jen s neplnovanm spechom, ale vina z nich je spojen s nepredv datenmi okolnosami. Inmi slova mi povedan, s problmami. Kad projektov manar ich nem rd. Ale s odstupom asu sa na nich me vemi vea naui a posun sa vpred.

2. ZISK MANAMENT 31www.ezisk.sk AKO VIES ARIADI VO FIRME jeho koncom. Manari podpornch segmentov zaali vytvra negatvne pnutie na projekte avedome vytvrali aktivity, ktor brnili generovaniu spor znovoimple- mentovanho systmu riadenia. Vdanom ase som sa ptal na dvod. No odpove som nepoznal. Dnes viem, e im vadilo, e ich dlhodobo zabehnut systm rca ex- tern poradensk firma aim to generuje viac prce. Zrazu bola ich prca viac transparentn ahoci nov systm generoval firme spory, niektor manari prili osvoje jedinen postavenie vo firme. U neboli nepostrdaten. Ich istota sa zmenila aete museli aj zaa viacej komu- nikova. Boli na tto situciu pripraven? Kto ich mohol lepie pripravi? no, ja projektov manar. Moje pouenie? Kad projekt je jedinen. Kad pro- jekt sa odohrva vinom prostred. m lepie projektov manar toto prostredie pozn, tm jednoduchie sa pro- jekt realizuje adosahuj sa vsledky. Vpredchdzajcich lnkoch sme sa zamerali na obchodn vznam projektu asprvne pochopenie hranc asvislost projektu. alm krokom je zodpoveda si zkladn otzku: Kto me ovplyvni spech projektu? Je to STAKEHOLDER. Kto je to stakeholder? Defincia je nasledovn: Jednot livec, organizcia, skupina alebo intitcia ten, kto m akkovek oprvnen zujem oprojekt akto bude alebo potencilne me by ovplyvnen aktivitami alebo vstupmi projektu. Ak sa dan podmienky zme nia, prp. ostan rovnak, tak me nieo zska alebo strati. PREO SA ZAUJMA OSTAKEHOLDEROV? Prve z dvodu, e stakeholder je kad, kto me ovplyvni n projekt i pozitvne, alebo negatvne, je potrebn im venova poadovan pozornos. Zo sa- motnej podstaty projektu vyplva jasn poiadavka na projektovho manara ma situciu pod kontrolou. Ak neriadime my stakeholderov, riadia oni ns. PREDVDA VERZUS REAGOVA. O JE PODA VS EFEKTVNEJIE AAJ LACNEJIE? Vine manarov neraz zamestnvaj hlavu mylienky typu: Ak by som vedel, e to takto dopadne, zvolil by som in stratgiu. Pravdepodobne by som sa venoval pr- prave viac, nepodcenil by tom ju asituciu by som chcel ma viac pod kontrolou. Pri tandardnom realizovan procesu sa vinou reaguje na vzniknut situciu. Has sa problm. tandardn situciu znzoruje obrzok: Princp riadenia stakeholderov je postaven na predvda- n. Je potrebn aktvne predvda aanalyzova monosti, ako sa bud stakeholdri sprva. Projektov manar je okrok vpred aaktvne riadi stakeholderov tak, aby robili to, o je vslade sprojektovm zmerom aciemi. Toto sa nikdy neudeje automaticky. Pozitvne PR akomuni- kcia oprojekte je cielen innos, ktor riadi projektov manar. Situciu znzoruje obrzok: ZKLADN PRINCPY SPENHO PR AKOMUNIKCIE OPROJEKTE Vytvorenie kvalitnch benefitov projektu Aktvna starostlivos aprimn vzah so stakeholdra- mi Vprpade potreby okamit reakcie aposkytnutie informci Oakva aspredstihom si pripravi poadovan informcie Vprpade akchkovek poiadaviek od stakeholderov NZOR MANARA Mgr. Barbora Kotialov manarka fyzioterapie na Fyziatricko-rehabilitanom oddelen Univerzitnej nemocnice s poliklinikou, Nemoc nica Sv. Cyrila aMetoda na Antolskej ulici vBratislave Tu si ahko meme uvedomi, e aj zdravie sa d prirovna kprojektu. Zd sa vm to na prv pohad nepochopiten? Skrva sa pod tm plne jednoduch prirovnanie, kedy udsk telo m lohu projektu, nae vntorn JA m lohu projekto vho manara avplyvy okolitho prostredia meme chpa aprirovnva kstakeholderom. Jednoduch prklad udsk telo ijce vzlej ivotosprve avnegatvnom psychickom vy pt prina nevhodn anevyven impulzy do celho orga nizmu. udskmu telu hroz porucha na rovni zdravia bio, psycho-socilnej disharmnie, ie nedostatku psychickej, fy zickej alebo socilnej pohody. Zpohadu prnosu aefektvnosti udrania zdravho tela kstakeholderom mono prirovna aj sprvnu ivotosprvu ako prevenciu ainvestciu do vlastnho zdravia. Je len na kadom zns projektovom manarovi, vtomto pohade manarovi vlastnho JA, ktorho zo stake holderov vlastnho JA si vyberie azane sledova. Kov je presta vidie veci izolovane azska globlny pohad. Dleit je ma schopnos zauja stanovisko voi jednotlivm signlom vychdzajcim od stakeholderov anjs sprvne rieenie, atm dosiahnu harmniu, ktor vedie kspechu. Sptn vzba VSTUPY RIADENIE KONTROLA VSTUPYPROCES VSTUPY RIADENIE KONTROLA VSTUPYPROCESPROCES Sptn vzbaSptn vzba Pozitvny krok vpred (PR, komunikcia) 3. ZISK MANAMENT 32 www.ezisk.sk AKO VIES ARIADI VO FIRME prejavenie skutonho zujmu oich potreby Spustenie procesov aaktivt, ktor s zameran na potreby apoiadavky stakeholderov Sprstupnenie prostriedkov, ktor pomhaj stake- holderom poas implementcie projektu aaj po jeho skonen KROKY ANALZY STAKEHOLDEROV Vprvom kroku je potrebn identifikova, kto s stake- holderi danho projektu. Kto s kov udia, ktor bud potrebn na projekte? Kto s potencilni spai problmov? Kto bude realizciou avsledkom projektu ovplyvnen? Vprvom kroku sa netreba zapodieva tm, kto bude ma ak vplyv na projekt. Dleit je ich identifikova. Vy- tvori izoznam. Existuj pecilne manarske techniky anstroje, ktor tento proces riadia. Vdruhom kroku je potrebn pochopi kovch stakeholderov. Projektov manar atm sleduje, ako projekt ovplyvn ivot stake- holderov. Je potrebn zvi rove ich vplyvu. S pre projekt relnym problmom alebo len teoretick hrozba sminimlnou pravdepodobnosou nastania vpraxi? Vtreom kroku projektov manar stmom navrhuje konkrtne kroky, ktormi vie ovplyvni stakeholderov tak, aby podporovali zmer projektu. Nslednm krokom je vytvorenie aknho plnu riadenia stakeholderov. Pln jasne definuje konkrtne lohy, zodpovednosti atermny plnenia. Vytvorenm aknho plnu sa proces riadenia stakeholderov vbec nekon. Nejde ojednorazov akti- vitu, ktor si projektov manar odfajkne aozna ako splnen lohu. Stakeholderov je potreb- n priebene sledova ariadi poas ce- lho projektu. Ako riadi stakeholderov, znzoruje obrzok: Kritick fza bva najm poprojektov fza, ke projek- tov tm odovzdva hotov produkt zkaznkovi. Ak zkaznk aktvne nepreberie lohu riadenia stakeholderov vdenno-dennej praxi, potencilne si tvor asovan bom- bu. T sa neskr sna prenies na dodvatea aprojektov tm. Je teda vzujme projektovho manara dostatone poui zkaznka apripravi ho na tto dleit lohu. Aktvna loha stakeholderov prina: monos stakeholderov vyjadri sa ktomu, o ovplyv- n ich ivot vytvra formu vlastnctva aspolupatrinosti sprojek- tom je nevyhnutn na udratenos projektu (aj po jeho skonen) poskytuje prleitos vzjomnho obohatenia sa projektov tm aj stakeholderi podporuje zodpovednos azvyuje kapacitu projektu Analza stakeholderov je nron proces, ktorho opo- menutie vsnahe vyhn sa zbytonej administratve vo fze inicializcie projektu ns me st renom, ak nie ivot. Mylienka na zver: Ako asto ma na mojich projektoch zasko nepredvdan situcia amusm ju okamite riei, lebo ohrozuje vsledok projektu? Ing. Peter Minrik, Executive Partner, COMM-PASS zmena je ivot - ivot je inpircia trningy a poradenstvo | www.commpass.sk com_115x65.indd 3 7/18/12 12:50:24 PM Jednou z monost, ako si zska stakeholderov na svoju stranu, je spravi ich lenmi tmu alebo externmi poradcami tmu. 2. Pochopenie 3. Ovplyvnenie AKN PLN 1. Identifikcia + Kto s kov hri ovplyvnen projektom? Ako s ovplyvnen a ak maj vplyv? o meme urobi, aby podporili projekt? Kto, kedy a o urob? + = VysokNzky Silaavplyv stakeholdera Skuton zujem stakeholdera NzkyVysok UDRA SPOKOJNM DSLEDNE RIADI MONITOROVA INFORMOVA