Konferenca o zavzetosti goodyear

  • View
    177

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. konferenca o zavzetosti, 30.9.2014

Text of Konferenca o zavzetosti goodyear

  • 1. TIRE Action Plan - klju do izboljevanjazavzetosti Goodyearovih sodelavcev vCSEEAna Verko GrilecGoodyear Dunlop Sava TiresKonferenca o zavzetosti 30. 9.20141

2. O drubi GoodyearKonferenca o zavzetosti 30. 9.20142 3. Goodyear v Sloveniji Od leta 1998 Proizvodnja in trenje pnevmatik Ve kot 210 milijonov evrov investicijKonferenca o zavzetosti 30. 9.20143 4. Zaposleni ~ 1500 sodelavcev v grozdu Srednja in Jugovzhodna Evropa (CSEE) ~1300 sodelavcev v SlovenijiKonferenca o zavzetosti 30. 9.20144 5. Model zavzetosti zaposlenihZavzetost = kako so se zaposleni pripravljeni zavezati nekomu ali neemu vnjihovem oddelku, kako pripravljeni so priporoiti podjetje drugim, kako dolgoostanejo v organizaciji kot rezultat zavezeKonferenca o zavzetosti 30. 9.2014Dejavniki: Podpora Timsko delo Vodenje Etino vedenje Strateka usklajenost Strategija in5inovativnost Izobraevanje inrazvoj Komunikacija Nadzor: veinevodenja Nadzor: veineproduktivnosti Usklajenost gledekupcevStopnja zavezanostiGoodyearovihsodelavcev Pripravljenipriporoiti Nameravajo ostati vslubi v Goodyearu Pripravljeni nareditive Nadomestila UgodnostiVeja zavzetost se kaev finannih inoperativnih rezultatih Prihodki Finanni rezultati Zadovoljstvo strank Produktivnost inuinkovitost 6. Merjenje zavzetosti zaposlenih Vsako drugo leto med vsemi sodelavci Goodyeara (~69.000) Kategorije in kazatelji:Konferenca o zavzetosti 30. 9.20146Kazatelj vodenja s stranivodijKazatelj procesovKazatelj etike in skladnostiKazatelj zdravja1 Komunikacija2 Usklajenost glede kupcev3 Zavzetost zaposlenih4 Etino vedenje5 Vodenje6 Izobraevanje in razvoj7 Strateka usklajenost8 Strategija in inovativnost9 Nadzor: veine vodenja10 nadzor: veineproduktivnosti11 Podpora12 Timsko delo 7. Upravljanje zavzetosti s pomojo TIREa.p.Konferenca o zavzetosti 30. 9.2014 Odgovor na raziskavo7iz leta 2010 Za vse sodelavceGoodyeara v CSEE Trajanje: 2011 2012 8. Lastnitvo projekta:poslovodstvoTIRE ACTIONPLANPristop projektuREZULTATIRAZISKAVE CSEE AESOZAVZETOSTI FEEDBACK2010Namenjeno:Vsem sodelavcemCSEE (prilagoditveglede na funkcijo /dravo)Sponzorji:Posamezni laniposlovodstva Izobraevanjein razvoj Vodenje KomunikacijaDELAVNICEVODSTVACSEEKdo: VSI sodelavciCSEE 9. Projekt vseh sodelavcev za vsesodelavceTovarnaSodelavcemna nivojuCSEESodelavcemv grozdihTogether I Reach ExcellencePosameznedraveSlubeznotraj CSEETIREAction Plannamenjen: 10. Podroja izboljevanjaKAJ?ExcomsponzorCommunicationImpactLeadership impactTraining &Devel ImpactKOMUNIKACIJASpoznajmo drug drugega Stephane Direct High HighIzboljanje dvosmernekomunikacijeIrena Direct HighVODENJEVodjem zagotoviti orodja zauinkovito vodenjeEdyta Direct HighVodje izkaejo svoje vodenje inodgovornostiMatej High DirectIZOBRAEVANJE IN RAZVOJSodelavci razumejo in izkoristijomonosti izobraevanja in razvojaEdyta High DirectIzboljevanje vloge vodij prirazvoju sodelavcevOvidiu High Direct 11. Vloga sponzorjev Mona, osebna zaveza celotnemu nartu biti vzornik za podrojesponzorstva Ambasadorstvo projekta in posameznih aktivnosti Redno preverjanje realizacije posameznih aktivnosti Upravljanje posameznih aktivnosti Redno obveanje sodelavcev o napredku posameznih aktivnosti Pohvala sodelavcev ob realizaciji aktivnosti 12. Izobraevanje in razvojTIRE Action planTRAINING &DEVELOPMENTKljune aktivnosti: Izboljanje polletnih in letnihrazgovorov Uvedba obveznih razgovorov orazvoju sodelavcev (70:20:10) Veja vidnost in dostopnostobstojeih e-teajev 13. VodenjeLEADERSHIPKljune aktivnosti: Priprava in izvedba obsenegaprograma izobraevanj inrazvoja za vse sodelavce vCSEE Priprava programaprepoznavanja uspeha na ravniCSEE 14. LEADERSHIP 15. KomunikacijaTIRE Action planCommunicationKljune aktivnosti: Priprava in izvedba programaonboardinga za novesodelavce CSEE Priprava programa zauinkoviteje sestanke Priprava in izvedba programaizobraevanja Komunikacija inveine prezentiranja Prenova internih medijev,vzpostavitev CSEE intraneta Redni etrtletni sestanki vodstvaCSEE (enkrat letno sreanje vivo) Obvezni meseni 1:1 sestankimed vodji in sodelavci 16. Pripravaprograma zauinkovitejesestankePriprava inizvedbaprogramaonboardingaza novesodelavceCSEEPriprava in izvedba programa izobraevanja Komunikacija in veineprezentiranjaVzpostavitev CSEE intranetaRednoletnosreanjevodstvaCSEE 17. Merjenje: rezultati naih prizadevanj Izboljanje v VSEH kategorijahraziskave Splono 7,6% izboljanje ~ 12% izboljanje v treh izbranihkategorijahKomunikacija 16 %Izobraevanje in razvoj 12 %Vodenje 7 %Primerjava rezultatov Raziskave ozavzetosti sodelavcev 2012 : 2010: 18. Nadaljevanje naih prizadevanj Odgovor naraziskavoiz leta 2012:TIRE Action Plan2.0 Za vse sodelavceGoodyeara v CSEE Trajanje: 2013 2014 V pripravo planaaktivno vkljuenihve kot 40sodelavcev 19. Nekaj najvidnejih dosekov Komunikacija Izobraevanje in razvoj Vodenje Nadzor: veine vodenja 20. Merjenje Oktober 2014 Spremenjen nain merjenja zavzetosti 21. 22HVALA ZA POZORNOSTAna Verko Grilecana_verckogrilec@goodyear.com051 397 017