Angelica melo

  • View
    1.010

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. ANG REPORMASYON ito ay isang mahalagang bagong pangyayaring nagbigay ngligalig sa lahat ng Kristyano noong ika-16 na siglo. humubog sa direksyon ng kasaysayan ng daigdig. ang repormasyon ay may dalawang pangyayari.

2. DALAWANG PANGYAYARI NOONG PANAHONNG REPORMASYONREPORMASYON NG PROTESTANTE pag-aalsang panrelihiyon laban sa Vatican. ito ay pinamunuan nina Martin Luther, John Calvin at ibapang mga tagapag bagong panrelihiyon nagbunga ito ng paghihimagsik ng ibat-ibang sekta ngProtestantismo. 3. GANTING REPORMASYON NG KATOLIKO ito ay nagbigay ng pagbabgo sa simbahang Katoliko nanagpabuti sa pananampalatayang Katoliko. 4. MGA NAGING TAGAPANGUNA NGREPORMASYON 5. JOHN WYCLIF ( 1324 - 1384) isang propesor sa Oxford University, ang nagtaguyodng pagbibili ng lahat ng ari-arian ng sinbahan. sa karaniwang pamumuhay ng pari, ang paggamit ngbibliya ang tanging naging gabay sa kaligtasan ng tao. at para sa kapakinabangan ng isang tao isinalin niWycliffe ang bibliyang Lati sa Ingles. 6. JOHN HUS ( 1373 - 1415) isang pari ng Bohemia, ang nangaral sa mga ideya ni Wyclif sa kanyang bansa. inutusan siya ng sangunian ng simbahan ng Constance na bawiin ang kanyang pahayag na itakwil ang kanyang palagay ngunit tumangi sya. isinumpa siyang isang erehe at sinunog sa pamamagitan ng tulos. 7. SAVONAROLA ( 1452 1498 ) isang mongheng Dominikanong Italyano na magalingmagsalita ay nangaral sa Florence. lantaran niyang isinumpa ang kasamaan ng lipunan atkarangyaan ng mga pari at maharlika. siya ay itinakwil ng iglesiya ng papa at binitay na isanferehe noong 1498. 8. ERASMUS ( 1466 1536 ) isang dakilang humanistang Orlandes, ay nagtaguyod ngkanyang Praise of Folly ang kinakailangang pagbabago ng mgamasasamang gawain ng mga pari. 9. AMA NG PAGHIHIMAGSIK NGMGA PROTESTANTE 10. MARTIN LUTHER ( 1483 1546 ) sya ang naguna sa paghihimagsik ng mga protestante atbinago ang larawan ng buang Kristyano. isang mongheng Augustinian na Aleman, anak ng mahirapna magmimina, sya ay ipinanganak sa Eisleben, Alemanyanoong Nov. 10, 1483 noong Oktubre 31, 1517 ipinaskil ni Luther ang kanyangbantog na siyamnaput limang teses sa pintuan ng Wittenbergna tinuligsa ang pagbili ng indulhensiya. 11. 95 THESES 12. MAPA NG REPORMASYON 13. PAGLAGANAP NG KILUSANG PROTESTANTE 14. ULRICH ZWIGLI (1484 1513 ) isang paring Katoliko na namuno sa unang pagsalakay saRoma noong 1523. nangaral siya laban sa pagsamba sa mga santo itinakwilang kapangyarihan ng papa, ipinahayag ang bibliya bilangtanging gabay sa kaligtasan ng tao. sa pagkamatay ni Zwigli wala ng Protestanteng Swiss nasumunod. 15. JOHN CALVIN (1509 1564 ) isang mananaggol na Pranses na tumakas dahil sa pag-uusig na panrelihiyon sa Pransya. noong 1536, inilathala ni Calvin ang kanyang aklat na Ang pagtatatag ng relihiyong Kristyano , na lumagom sapaniniwala ng Protestante. iniharap ni Calvin ang tuntunin Demokrasya saorganisasyon ng simbahan. 16. JOHN KNOX isang desipulong Scottish ni Calvin sa Geneva, ay dinala ang Calvanism sa Scottland at nakilalang Presbiteryanismo. lumaganap ito sa Inglatera at nakilalang Puritanismo. 17. MAPA NG PROTESTANTISMO 18. MGA SIMBAHAN NOONG PANAHONNG REPORMASYON 19. ST. PETERS BASILICA ST. PAULS BASILICA 20. REFERENCE :-- Dr. Sonia M. Zaide, Kasaysayan nf Daigdig ; 2nd floor Alfroque Building953-A Aurora Boulevard, Cubao Quezon City: Ikatlong Edisyon ( 152-156)-- www.reformation.org-- www.greatsite.com/ timeline-english-bible-history-- www.theology.com/huldriech_zwigli 21. PAGTATAPOS NG PRESENTASYON .. :DD