Andrejs 21 10 03 11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation about energy audit and thermography. Latvian Language

Text of Andrejs 21 10 03 11

 • 1. Andrejs Nikolajevs ES strukt rfondu ievieanas departamentap rojekt uvadtjs

2. Siltuma zudumi caur kas pagrabu 3. Siltuma zudumi caur ku sekciju savienojumu vietm 4. Siltuma zudumi caur kas sekciju savienojumiem un kpu telpm 5. kas komunikciju siltumizolcija.Neapmierinos stvoklis 6. Pagraba durvis 7. Kam ir nepiecieams energoaudits ? 8. Kas ir energoaudits-?

 • Energoaudits ir procedra, kuras mris ir:
 • iegt pareizu informciju par esoo un teortisko kasenerijas patriu un noteikt faktorus, kas to ietekm (k tiek izmantota enerija, k iespjams samazint enerijas patriu);
 • saldzint ekonomiski un enertiski izdevgkos energoresursu taupanas paskumus.

9. Energoaudita veikanas procedra 10. Energoefektivittes paskumu sadaljums 11. Rezultts: Energoaudita prskats + Realizcija SFpiesaistes gadjum-Projekta iesnieguma veidlapas sagatavoana Projekta apstiprinanaTehnisk apsekoana Renovcijas projekts Energoefektivittespaaugstinana,o gleka dioksda samazinjums 12. Nekvalitatvs energoaudits: Tehnisk apsekoana Renovcijas projekts Realizcija SF piesaistes gadjum-Projekta iesnieguma veidlapas sagatavoana Projekta apstiprinana Energoefektivittes iegana, SF gadjum - atskaites 13. Ce uz renovciju Rzekne

 • kas tips: Tipveida daudzdzvoku dzvojam mja.
 • Apsaimniekotjs: SIA Latgales namu apsaimniekotjs.
 • Ekspluatcij nodoanas gads: 1986.
 • Dzvoku skaits mj: 18
 • Dzvoku kopj platba: 1171 m 2 .

*datino SIA Latgalesna mu apsaimniekotjs 14. Veikt energoaudita rezultts Situcija pirms renovcijas 204 kWh/m 2gad 15. Ce uz renovciju 16. Paveiktie darbi energoefektivittes uzlaboanai. 17. 2007.gad (pc energoaudita)apkures period veikt objekta termogfisk apsekoana Pirms renovcijas Pc renovcijas 18. En e rijas patria dinamika 40% 19. Saldzinjums naudas izteiksm 2008/2009 apkures period Rzeknes kas vidji maksja par apkuri1,5 LVL/m 2 mnes Piem ra ka 20. Secinjumi

 • Energoaudita prskats sniedz informciju par enerijas patriu k un t taupanas iespjm.
 • Energoauditu var veikt visa gada garum, termogrfiju (termoauditu) tikai apkures period (kad ir negatva rgaisa tem p eratra).
 • Energoefektivittes paskumu ievieana vienmr dod enerijas un naudas ietaupjumu
 • Ietaupjums ir proporcionls energouzlabojumiem
 • Pc kas renovcijas uzlabojas iektelpu mikroklimats un palielins nekustam pauma vrtba.

21. Paldies par uzmanbu!