TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

Text of TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

 • Gio trnh tm l v ngh thut giao tip, ng x trong kinh doanh du lchLi ni uChng I. Vai tr ca tm l hc x hi trong du lch1.1.Ti sao phi ng dng tm l hc x hi hc trong du lch?1.2. ngha ca vic nghin cu v ng dng khoa hc tm l x hi trong kinh doanh du lch1.3. Mc ch v ni dung mn hc

  Phn I. Mt s vn c bn v tm l hcChng 2. Vi nt v s hnh thnh v pht trin ca tm l hc v tm l hc x hi2.1 S hnh thnh v pht trin ca tm l hc 2.1.1 Tm l hc l g?2.1.2. Cc quan nim v tm l con ngi thi c i2.1.3 Tm l hc truyn thng2.1.4 Tm l hc hin i

  2.2 Tm l hc x hi 2.2.1 S lc v s hnh thnh v pht trin ca Tm l hc x hi 2.2.2. i tng nghin cu ca tm l hc x hi

  Chng 3. Cc hin tng tm l c bn v mt s khi nim quan trng trong tm l hc 3.1. Cc hin tng tm l c bn 3.1.1 Cc qu trnh tm l 3.1.2. Cc trng thi tm l 3.1.3. Cc thuc tnh tm l

  3.2. Mt s khi nim quan trng 3.2.1. Phm tr hot ng v giao luu trong tm l hc 3.2.2. Khi nim thc v tim thc

  Chng 4. nh hng ca mt s hin tng tm l x hi v cc quy lut tm l trong du lch 4.1. Mt s hin tng tm l x hi ph bin 4.1.1. Phong tc tp qun 4.1.2. Truyn thng 4.1.3. Bu khng kh tm l x hi vi m 4.1.4. Tn ngng tn gio 4.1.5. D lun x hi 4.1.6. Th hiu 4.1.7. Tnh cch dn tc

  4.2. Mt s quy lut chnh trong tm l c nhn v nhm 4.2.1. Quy lut ng c trong hnh vi ca c nhn 4.2.2. Cc quy lut trong i sng tnh cm 4.2.3. Cc kiu ngi theo kh cht

  Chng 5. Vn dng phng php nghin cu tm l hc v tm l hc x hi trong du lch 5.1. Phng php quan st5.2. Phng php trng cu kin5.3. Phng php trc nghim5.4. Phng php nhp tm

  Phn II. Tm l khch du lchChng 6. Hnh vi ca ngi tiu dng du lch6.1. Khi nim hnh vi tiu dng 6.2. Cc yu t nh hng ti hnh vi tiu dng 6.3 Khi nim nhu cu du lch6.4. ng c du lch ca con ngi ng i

  Chng 7. Cc nhu cu ca khch du lch7.1. Dch v vn chuyn7.2. Dch v lu tr v n ung 7.3. Dch v tham quan n ung 7.4. Cc dch v khc

  Chng 8. S thch v tm trng ca khch du lch8.1 S thch8.2. Tm trng ca khch du lch8.2.1. Tm trng ca khch du lch8.2.2. Cc yu t nh hng ti tm trng

  Chng 9. Nhng nt c trng trong tm l ca khch du lch9.1. Tm l khch du lch theo du lch9.2. Tm l khch du lch theo quc gia dn tc9.2.1 Khch du lch l ngi Anh9.2.2 Khch du lch l ngi c9.2.3 Khch du lch l ngi c9.2.4 Khch du lch l ngi Italia9.2.5 Khch du lch l ngi Thy S9.2.6 Khch du lch l ngi M9.2.7 Khch du lch l ngi Nht9.2.8 vi nt v phong tc tp qun v khu v n ung ca khch du lch n 9.2.9 Vi nt v khch du lch l ngi i Loan v Trung Quc9.2.10 Vi nt v tnh cch dn tc v khu v n ung ca ngi Nga

  9.3 Tm l ca khch du lch theo ngh nghip

  Phn III. Giao tip trong du lchChng 10. L lun c bn v giao tip10.1 Giao tip l g?10.2 Phong cch giao tip v n tng ban u10.3 Cc loi hnh giao tip10.4 K nng giao tip10.5 Rn luyn cc K nng trong giao tip nh th no?

  Chng 11. Quan h gia ngi phc v v ngi tiu dng du lch 11.1 Ni dung chnh trong cc bc phc v ngi tiu dng du lch 11.2 Phn loi hnh vi tiu dng ca ngi du lch

  Chng 12. Cc hot ng giao tip khc trong du lch12.1 L nghi x giao12.1.1 Giao tip bng tm danh thip12.1.2 Giao tip bng th tn12.1.3 Giao tip bng in thoi12.1.4 L nghi giao tip hng ngy: bt tay, cho hi, gii thiu.

  12.2 Ngh thut x giao trong m phn12.2.1 Ba yu t ca m phn12.2.2 Ngh thut m phn

  12.3 Ngh thut x giao trong cc cuc hp12.4 K nng cn thit trong i ngoi phc v du lch12.4.1 Kin thc cn thit trong i ngoi12.4.2 Kinh nghim trong i ngoi

  Chng 13. Vn o c ngh nghip v tuyn chn lao ng trong du lch13.1 Kha cnh tm l x hi ca o c ngh nghip13.2 Tuyn chn lao ng trong du lch

  Ph lc mt. Mt s kinh nghim phn on tm l con ngi, khi tip xc vi hPh lc hai Phiu trng cu kinMc lc