Regulamin aplikacji, w biznesie online

 • View
  260

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Regulamin aplikacji, w biznesie online

 • PROJECT X

  1

  Regulamin w biznesie online

  Ekspert: Beata Marek Webinar, 03 sierpnia 2016

  +

 • PROJECT X

  2

  Czym si zajmujemy w Cyberlaw? Biznes | Prawo | Cyberbezpieczestwo

  E-USUGI, CLOUD COMPUTING, BIG DATA, INTERNET RZECZY DANE OSOBOWE

  PRAWO AUTORSKIE, BAZY DANYCH, ZNAKI TOWAROWE, PATENTY, DOMENY

  MEDIA, REKLAMA, OCHRONA WIZERUNKU BEZPIECZESTWO INFORMACJI, BYOD

 • PROJECT X

  3

  Po co mi regulamin?

 • PROJECT X

  4

  Gdzie powinien si znale? Jak go wywietla? Co to jest trway nonik?

 • PROJECT X

  5

  Jakie s postanowienia must have regulaminu?

  Firma Waciwo usugi Odstpienie Dane osobowe Wymagania techniczne

  Adresy Rodzaj usugi Rozwizanie Prywatno SLA

  Dane rejestrowe Sposb patnoci Prawa Usuwanie konta Wasno intelektualna

  Dane kontaktowe Terminy Obowizki Usuwanie danych

  Zasady korzystania Odpowiedzialno Udostpnianie danych

  Reklamacje/zwroty Spory

 • PROJECT X

  6

  Jak uregulowa ochron konsumentw?

 • PROJECT X

  7

  Najwaniejsze rnice w sprzeday B2B I B2C

  Odstpienie

  Rkojmia Gwarancja

  Trway nonik

  Spory

 • PROJECT X

  8

  Projektowanie procesw a regulamin

 • PROJECT X

  9

  Case study Sprzeda szkole

  4 3 2 1

  Koszyk zakupowy

  Komunikaty

  SSL

  Regulamin

 • PROJECT X

  10

  Jak akceptowa regulamin?

  Przycisk

  Np. Akceptuj Regulamin

  Check box

  Np. Akceptuj Regulamin i nie wnosz do niego zastrzee

 • PROJECT X

  11

  Jak zbiera zgody na newsletter?

  Wasne informacje handlowe

  Np. Chc zapisa si na newsletter i otrzymywa informacje o nowociach, produktach i ofertach Firmy X z siedzib przy ul. Przykadowej 123 w Miecie Y. Podanie danych jest dobrowolne. Przysuguje Ci prawo dostpu do swoich danych, poprawienia, usunicia.

  Wasne + partnerw

  Np. Chc zapisa si na newsletter i otrzymywa informacje o nowociach, produktach i ofertach od Firmy X z siedzib przy ul. Przykadowej 123 w Miecie Y oraz od jej partnerw. Podanie danych jest dobrowolne. Przysuguje Ci prawo dostpu do swoich danych, poprawienia, usunicia.

 • PROJECT X

  12

  Jakie zapisy przy zmianie regulaminu?

  Umowa na czas nieokrelony

  Np. 1. Usugodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Kady dokument oznaczony jest dat, od ktrej obowizuj jego postanowienia. 2. O kadej, istotnej zmianie warunkw Umowy, Uytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejciem w ycie nowego regulaminu. Usugodawca przele stosown wiadomo na adres e-mail Uytkownika. 3. W przypadku, o ktrym mowa powyej, Uytkownik ma prawo rozwiza Umow do czasu planowanego wejcia w ycie nowego regulaminu. Nie zgoszenie chci rozwizania Umowy bd jej nie rozwizanie do tego czasu poczytuje si za zgod Uytkownika na wiadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem. 4. Kady, nowy regulamin, obowizuje z pocztkiem nowego Okresu Rozliczeniowego. 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usug nie naruszajca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunkw Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotn zmian warunkw Umowy.

 • PROJECT X

  13

  Zbiory danych osobowych Jakie rejestrujemy w GIODO?

  Klienci

  Uytkownicy

  Kontrahenci

  Newsletter

  Oferty

  Kontakt

 • PROJECT X

  14

  Od 17 kwietnia 2016r. Prezes Urzdu okrela rodki usunicia trwajcych skutkw naruszenia majc na uwadze by byy one proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunicia jego skutkw. Informacja Owiadczenie Kara pienina do 10 000 euro za

  kady dzie opnienia

  Masz klauzule niedozwolone

 • PROJECT X

  15

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  wyczenia lub ograniczenia odpowiedzialnoci wzgldem konsumenta za szkody na osobie 1

  2

  3

  wyczenia lub istotne ograniczenia odpowiedzialnoci wzgldem konsumenta za niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania

  wyczenia lub istotne ograniczenia potrcenia wierzytelnoci konsumenta z wierzytelnoci Twojej firmy

 • PROJECT X

  16

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  postanowienia, z ktrymi konsument nie mia moliwoci zapozna si przed zawarciem umowy 4

  5

  6

  zezwolenia dla Twojej firmy na przeniesienie praw i przekazanie obowizkw wynikajcych z umowy bez zgody konsumenta na inny podmiot

  uzaleniajce zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszoci dalszych umw podobnego rodzaju

 • PROJECT X

  17

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  uzaleniajce zawarcie, tre lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemajcej bezporedniego zwizku z umow zawierajc oceniane postanowienie

  7

  8

  9

  uzaleniajce spenienie wiadczenia od okolicznoci zalenych tylko od woli Twojej firmy

  przyznajce Twojej firmie uprawnienia do dokonywania wicej interpretacji umowy

 • PROJECT X

  18

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  uprawniajce Twoj firm do jednostronnej zmiany umowy bez wanej przyczyny wskazanej w tej umowie 10

  11

  12

  przyznajce tylko Twojej firmie uprawnienie do stwierdzania zgodnoci wiadczenia z umow

  wyczajce obowizek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapaty za wiadczenie niespenione w caoci lub czci, jeeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania

 • PROJECT X

  19

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  przewidujce utrat prawa dania zwrotu wiadczenia konsumenta spenionego wczeniej ni wiadczenie Twojej firmy, gdy strony wypowiadaj, rozwizuj lub odstpuj od umowy

  13

  14

  15

  pozbawiajce wycznie konsumenta uprawnienia do rozwizania umowy, odstpienia od niej lub jej wypowiedzenia

  zastrzegajce dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania wanych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia

 • PROJECT X

  20

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  nakadajce wycznie na konsumenta obowizek zapaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy 16

  17

  18

  nakadajce na konsumenta, ktry nie wykona zobowizania lub odstpi od umowy, obowizek zapaty raco wygrowanej kary umownej lub odstpnego

  stanowice, e umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedueniu, o ile konsument, dla ktrego zastrzeono raco krtki termin, nie zoy przeciwnego owiadczenia

 • PROJECT X

  21

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  przewidujce wycznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez wanych przyczyn, istotnych cech wiadczenia 19

  20

  21

  przewidujce uprawnienie kontrahenta konsumenta do okrelenia lub podwyszenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstpienia od umowy

  uzaleniajce odpowiedzialno Twojej firmy od wykonania zobowiza przez osoby, za porednictwem ktrych Twoja firma zawiera umow lub przy ktrych pomocy wykonuje swoje zobowizanie, albo uzaleniaj t odpowiedzialno od spenienia przez konsumenta nadmiernie uciliwych formalnoci

 • PROJECT X

  22

  Jakich postanowie nie uywa? bo s niedozwolone

  przewidujce obowizek wykonania zobowizania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania przez Twoj firm 22

  23 wyczajce jurysdykcj sdw waciwych dla miejsca zamieszkania konsumenta lub poddajce spraw pod rozstrzygnicie sdu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a take narzucajce rozpoznanie sprawy przez sd, ktry wedle prawa konsumenta nie jest miejscowo waciwy ( waciwy jest sd miejsca zamieszkania)

 • PROJECT X

  23

  Dzikujemy za uwag

  (+48) 58 732-21-11 support@paylane.com

  www.paylane.pl

  (+48) 500-435-372 beata.marek@cyberlaw.pl

  www.cyberlaw.pl

 • PROJECT X

  24

  Czas na pytania!