11
Проект 2007CB16IPO006-2009-1-47 ‘Пчеларство без граници’ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР Видин, 14.12.2011 – 16.12.2011 Настоящият проект се съ-финансира от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI № 2007CB16IPO006

Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

 • Upload
  elita

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’. ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР Видин, 14.12.2011 – 16.12.2011 Настоящият проект се съ-финансира от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI № 2007CB16IPO006. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Проект 2007CB16IPO006-2009-1-47 ‘Пчеларство без граници’

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР

Видин, 14.12.2011 – 16.12.2011

Настоящият проект се съ-финансира от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI № 2007CB16IPO006

Page 2: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’
Page 3: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

• Да оказва максимално въздействие върху околната среда, основно чрез дейността на пчеларите – залесяване, облагородяване на пустеещи земи, опрашителна дейност

• Да се полагат усилия от пчеларите да се произвеждат чисти пчелни продукти

• Дейността на пчеларите да бъде тясно свързана с това, което природата в продължение на хиляди години е създавала и развивала

Цели

Page 4: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Законова рамка на биологичното пчеларство в България

1. Закон за пчеларството2. Закон за животновъдството3. Закон за ветерирарномедицинската дейност4. Закон за храните5. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за

консумация на човека, ДВ, бр. 85 от 05.09.2002г.6. Наредба N. 30 за профилактика и борба със заразните болести по

пчелите7. Наредба N. 35 от 2001г. За биологично производство на животни,

животински продукти и храна от животински произход и неговото означаване върху тях

Page 5: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Условия за биологично пчеларство в България

1. Райони за пчеларстване2. Производствени единици – пчелини3. Идентификация и подръжка на пчелините4. Обработка на пчелните продукти – извличане,

разфасоване, съхранение5. Лекарствени средства6. Техническо оборудване7. Означаване и етикиране8. Документиране

Page 6: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Източници на замърсяване на пчелните продукти

1. Околна среда2. Пестициди, антибиотици, ГМО растения3. Пчеларска практика4. Други – бои, лакове, канцерогенни материали,

неподходящо съхранение

Page 7: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Технология на биологичното пчеларство

Период на конверсия – заявление към сертифицираща организация

Район на пчеларстванеКошери. Материали. ЗащитаИзвличане на меда. Разфасоване. Съхранение

Page 8: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Сертификация

Сертификация на производството като такова

Сертификация на партида, продукция за износ

Page 9: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Условия за сертифициране

1. Подписан договор за сертификация2. Инспекторски прегледи и положителни

становища в тях. Ако има препоръки или забележки, те да бъдат отстранени в срок

3. Окончателно положително становище на сертифициращия орган за предоставяне на сертификат за биологично пчеларство

4. Уредени финансови взаимоотношения

Page 10: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

Сертифициращи организации

“SGS - България” – ООД1504 София, бул. “Цар Освободител”, N. 24АТел. 02/9 10 15, факс 02/981 81 43e-mail: [email protected]

“Балкан биосерт” – Агенция за контрол и сертификация4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” N. 13тел. 032/ 62 58 88, факс 032/ 62 58 18e-mail: [email protected]

“QC&I Интернешънъл Сървисис” АД- контрол и сертификация на биологични продуктиПловдив 4002, бул. “Васил Априлов” 23 ет. 3тел/факс 032/ 34 92 28, GSM 0887 786 999e-mail: [email protected], [email protected]

Page 11: Проект 2007 CB 16 IPO 006-2009- 1 -47 ‘Пчеларство без граници’

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

“ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧНАТА ПРОГРАМА ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ CCI № 2007CB16IPO006. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА” И ПО

НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОГРАМАТА.”