Ασφαλιστική Αγορά, Ιανουάριος 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά, τεύχος 1ης Ιανουαρίου 2015

Text of Ασφαλιστική Αγορά, Ιανουάριος 2015

 • ;

  1 2015, 448, ,' , 6 , www.aagora.gr

  English Supplement

 • 4. EEddiittoorriiaall6.

  14. 2014.20.

  ..24.

  .

  26.. --:: , . .

  3366.. ,, & Marketing,

  38. &&:: &.

  40. .

  42. &.

  48. ..

  50.

  1100 .

  52. 2013.

  56. :: 2013.

  60. :: & .

  62. && , ....

  64. 78. 80. MMDDRRTT VViieewwss82. 84. 86.

  90. EEnngglliisshh SSuupppplleemmeenntt92. OO

  --, , ..

  94.

  96.

  ! , ,

  1 2015, A. : 448 IISSSSNN:: 11110055--99551166

  . & .. . 1062 : aa 6 A:aa 55 :aa 150 : aa 180: 126, 151 24 ...: 082314452

  ASFALISTIKI AGORAonthly Economic & Insurance Review Editor A. ROUCHOTA 126 DIONISSOU Str., 151 24Maroussi, Athens Greece Annual Subscription: aa180

  .: 2106196879 2106196942Fax: 2106196943,email: aagora@aagora.gr

  Art Director . . MarketingTY

  1977

  fA u A Newsletterwww.aagora.gr

  , -, - -, - - .

  , . , , .

  30

  . 43, , .: 210 61.27.502, Fax: 210 61.27.719: e-mail: forumbookstore@gmail.com

  : , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)

 • 4 (IANOYA 2015)

  ( )

  - - ! .. - -. , , - .

  - , -- .. -- ,,

  -- --.. , , -, -. . -, , .

  ;

 • ( 2015) 5

  - , . -- , - , .

  , ,, -- ,, -- .., - , - - . 22001144 ....,, , . --,, - - . ,, ,, -- -- ( 3 2014), . , - : - , , , . ,, -- -- , . , , -- - -,, .

  - , 1981, -. , - , 1980:

  . 192:

  :

  10 118

  , 5.11.1980

  ,

  ... -

  .

  , -

  ... . . ,

  ...

  :1. ...

  -

  .

  -

  . -

  , -

  -

  .2.

  .

  ,

  -

  -

  .

  -

  -

  , -

  .

  ... , .. -

  , -

  -

  .

  .

  .

  , . , -- -- --

  .. , - . !!

 • ( )

  t , 2010 - -. - 15 -, - -. , - , 4 10 , - . -, , -- 11 .. , , - . ; , , ., , , -: --.. - ( ), . , : :: 234,02 (: - 2013, -). 16,6% [: 10% ( + -) + 0,6% ( ), + 6% ]. :: 18,5% (: - 2013, ). :: 1 .( . .). 234,02, 1. - : 234.020.000, 38.847.320 43.293.700 .

  6 ( 2015)

  t , ,

  -

  -

  , . .

  , . -

  -

  , , , . , -

  -

  -

  , -

  .

  .. --

  (Allianz), (International Life), --

  ( ), (Groupama), -, .., -

  ,

  ( Generali), . -- ( InternationalLife), . ( ) .

  ( DAS Hellas). .. -

  (ERGO), (Generali), ( EurolifeERB) , - --

  .

  t -- , Solvency II 2016, -- -- (EU-WIDE STRESS TEST2014), 30 2014 - (EIOPA). ,

  , , - . 31.12.2013 - : (Core Stress) -- (LowYield). , -- 116677,, 60 107 - (), - 55% - ,

 • ( 2015) 7

  222255 (()),, 60% . 1122 --,, 72,28% - (Core Stress) 93,10% - (Low Yield). IOPA, o . OOllaavv JJoonneess,, - InsuranceEurope, : - stress tests EIOPA, -

  Solvency II 2016. - - - - - . - - . , , - - - , - --

  . , , - - . , EIOPA , Solvency II. - https://eiopa.europa.eu/en/activities/financial-stability/insurance-stress-test-2014/index.html.

  t 44 .. -- 2244 22001144,, --. - - , - -.

  -- ., , -- 332288 -, 22,,77..,, 884422 , - 11,,55 .. (. ). . ,, , :

  , - , 24.10.2014, - . - - , - - , - . - - , -.

  332288 22..776611..880077 88..442200

  884422 11..553344..449900 11..882222

 • t - -- . , -, -, - - - -. - - - . ,, --, - , , - :) -: - , 30 & 31 , . , - - - - . - - , - , - .) -: , , - . ,, - -, -

  - . - - . , , !)) --: 1 -, - -. - - -. , -;) -: - , - , - -. - - .) -: - 30 & 31, 14, - - - -. , - - - .

  ( )

  t

  31

  --

  ..

  ,, 3 2014, -

  . .

  -

  .

  , -

  , -

  2013

  () .

  , . ,, , .

  ,, -

  , ,

  , -

  .

  8 ( 2015)

  t GGeenneerraallii ggooeessttoo NNeeww ZZeeaallaanndd!! - - Generali! , , . -- (.) - -

  2015.

 • t

  -

  -

  , 12 -

  2014, -

  .

  -.

  -

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  -

  -

  .

  ( 2015) 9

  t - , - , 30 31 - . - , AAIIGG EEuurroolliiffee EERRBB -- -

  - - () , . - : GGeenneerraallii HHeellllaass,, AAXXAA nntteerraammeerriiccaann.. - - , - - -, -.

  t -- -- .... , . -, , - . - / - , . , - - - & - , . .. , - , - - , ,, -- . , - - -- -- , . - - - . , - - , , -- -- .. , - , -, - -

  .

 • ( )

  t , () , , . , 77 22001155,, ,, ,, 88 22001155..

  10 ( 2015)

  t ...... .......... ,, 1199

  ,,

  ,, .. --

  ,, .. ,, .. --

  ..

  ::

  -

  -

  ...-.....

  -

  .11..

  --

  ,,

  -

  -

  .22..

  -

  , -

  :())

  , -

  -

  ( .. -

  ).(() ,

  -

  ,

  .

  () -

  ( -

  ),

  , -

  ( )

  -

  .33.. ,

  , -

  ,

  -

  Solvency II, -

  ,

  4254/14

  ,

  -

  3%, 66%% --

  ..

  2014

  , -

  , -

  ,

  ...., , -

  , -

  -

  : 2015

  ...-..... 3%

  ,

  3%

  ...-....., -

  2015 -

  . -

  -

  ,

  -

  .

  t -- -- 10 -, , . -- .. .... ..........,, 5500 ,, 88 ,, .. . , , , - , , -, , , - 50 . .., - - - , , . - 30 & 31 , , . , - -- ,, - , , -- , -- --..

  . .. .

 • ( 2015) 11

  t HHoonneeyy,, wwhhaatt nnooww -

  , . --

  , -

  ,

  , Agency

  Manager . Gallery

  7 ( 20 & ), 9 9 -

  2015.

  . -

  CCeennttrraall SSaaiinntt MMaarrttiinnss , ,

  DDeessiiggnn MMuusseeuumm PPaallaaiiss ddee TTookkyyoo -. HHoonneeyy,, wwhhaatt nnooww -

  -

  . -

  -

  -

  , .

  , ,

  ,

  -

  . , ,

  -

  :

  -

  .

  t MMeeggaa BBrrookkeerrss,, VViiccttoorryy PPrroommiissee,,LLiiffee PPllaann ,, -, , -- -- -- , VVaalluueePPlluuss.. --,, :: . - . , , , - . , - ; ; -; ; -. ,

  . VVaalluuee PPlluuss.. VVaalluuee PPlluuss, - , --:: -. , . ,, ,, ,, -- . , - - .

  -, , -

  !, -

  -- VVaalluuee PPlluuss!!

  t MMeettLLiiffee 5500 -- , - - - -. MetLife , . David DD.PPeeaarrccee, - , . -- .

  , . , - .. & / MetLife , : - - - MetLife, - 50 . 50 - . - - MetLife, - .

  This looks so much like you, 2013 (100x120cm, ).

  . . () - , . David D. Pearce, .. . -, -- , . -, Executive Director - .

 • ( ) ( )A

  .

  .

  12 ( 2015)

  t , - , 1 2015, - . - & - , -, , 1 2015 - ( 2012), - - . - - 1 - 2015 - . - -. -, . Sigmar GGabriel, - HERMES - , - - - . , -, , - . , , - . 2012, - , - . , 2012 2014, 560 . - , - 200 800 - .

  t H AAllpphhaa BBaannkk , 12 , -- ,, AAllpphhaa IInnssuurraannccee LLiimmiitteedd.. 1144,,55 ..,, - .H - -

  2015.

  1199996 -