of 13 /13
1 Հայ Հեթանոս Հայ Հեթանոս Հայ Հեթանոս Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Կռապաշտ Կռապաշտ Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի մասին, մասին, մասին, մասին, թե Իբր Իրենց Հեթանոս ՛աստվածները՛ Հայկական են ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Զրադաշտական, Հինդու Կռապաշտները՝ Հայոց անուններով: Նրանք Ցուցադրված են ՝ մերկ դեմքով, բաց հետույքներով

Text of Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

Page 1: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

1

Հայ ՀեթանոսՀայ ՀեթանոսՀայ ՀեթանոսՀայ Հեթանոս----ԿռապաշտԿռապաշտԿռապաշտԿռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի Մարդկանց Բարբաջանքի

մասին, մասին, մասին, մասին,

թե Իբր Իրենց Հեթանոս ՛աստվածները՛ Հայկական են

--------------------------------------------------------------------------------------------

Page 2: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

2

Ազգ- կոչվում է այն մարդկանց քաղաքակիրթ միությունը, ովքերովքերովքերովքեր հարգում են քաղաքացիական օրենքներն ու բարոյական հարգում են քաղաքացիական օրենքներն ու բարոյական հարգում են քաղաքացիական օրենքներն ու բարոյական հարգում են քաղաքացիական օրենքներն ու բարոյական

պատվիրաններըպատվիրաններըպատվիրաններըպատվիրանները, որ բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում հիմնված են

Քրիստոնեական արժեքների վրաՔրիստոնեական արժեքների վրաՔրիստոնեական արժեքների վրաՔրիստոնեական արժեքների վրա:

Հեթանոս պանթեոնը ուղղակիորոն կապվում է մարդու վայրենի բնազդների հետ՝ ուժի փառաբանության ու թույլի նկատմամբ ունեցած ատելության, վրիժառության ու մարդասպանության , սեքսուլ այլասերվածության ու բարոյական անկման հետ: Բոլոր ՛հեթանոս աստվածությունները՛ իրենցից ներկայացնում են դևերի են դևերի են դևերի են դևերի պաշտամունք,պաշտամունք,պաշտամունք,պաշտամունք, հետևաբար հեթանոս կրոնի հետևորդները համարվում են հեթանոս կրոնի հետևորդները համարվում են հեթանոս կրոնի հետևորդները համարվում են հեթանոս կրոնի հետևորդները համարվում են Սատանիստներ:Սատանիստներ:Սատանիստներ:Սատանիստներ: Նրանք պետք է ձերբակալվեն ու առանձնացվեն հասարակությունից որպես հանցագործ տարրեր, որ ապականում են շրջապատը պիղծ ծեսերով ու զոհաբերություններով : Հեթանոս պանթեոնի մեջ, որ ՛Արիացի՛ կոչվող խելագար հայերը ջատագովում են՝ ոչինչ հայկական չէ: Իր բուն ծագումով դրանք գալիս են Հինդու Ավեստայից Հինդու Ավեստայից Հինդու Ավեստայից Հինդու Ավեստայից ////հեթանոսկան տեքստերհեթանոսկան տեքստերհեթանոսկան տեքստերհեթանոսկան տեքստերիցիցիցից/: /: /: /: Վահագն , Վրիտրա Վահագն , Վրիտրա Վահագն , Վրիտրա Վահագն , Վրիտրա Vritra (Vṛtra व�ृ, / Ինտրա, Վեդաս- Օձ

Wahrām (ام��� (Bahrām), vašagn , և այլն Հինդու հեթանոս աստվածություն է և ոչ մի կապ չունի հայերի հետ: Այն նաև՝ ոգի է համարվում Պարսկական Զրադաշտական հեթանոսական կրոնի մեջ : Համազոր է Հունական Դիցաբանության Զևսին, կամ՝ Հերակլին, նաև՝ ժամանակակից էզոթերիկ Լուցիֆերիան կուլտի Գերագույն Պալպաթին : Նայած՝ որ ցեղը կամ օկկուլտ խումբը ինչպես է փոխ առել ու զարգացրել այս Տիբեթյան Արիայի Դևի պաշտամունքը : Երբ կարդում ենք Խորենացուց մեզ փոխանցված տողերը, հասկանում ենք, որ այն նաև եղել է կրակի ստացման նպաստող ոգին, քանզի հին ժամանակներում կրակ ստանալը պահանջում էր մեծ հմտություն և, սովորաբար, այն պաշտամունքի առարկա էր, որը փորձում էին միշտ վառ պահել /այստեղից էլ ՛անմար կարակի՛ հասկացողությունը/;

ԸնդԸնդԸնդԸնդ եղեգանեղեգանեղեգանեղեգան փողփողփողփող ծուխծուխծուխծուխ ելանէրելանէրելանէրելանէր,

Page 3: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

3

ԸնդԸնդԸնդԸնդ եղեգանեղեգանեղեգանեղեգան փողփողփողփող բոցբոցբոցբոց ելանէրելանէրելանէրելանէր.

ԵւԵւԵւԵւ իիիի բոցոյնբոցոյնբոցոյնբոցոյն վազէրվազէրվազէրվազէր խարտեաշխարտեաշխարտեաշխարտեաշ պատանեկիկպատանեկիկպատանեկիկպատանեկիկ.

ՆաՆաՆաՆա հուրհուրհուրհուր հերհերհերհեր ունէրունէրունէրունէր,

բոցբոցբոցբոց ունէրունէրունէրունէր մօրուսմօրուսմօրուսմօրուս,

ԵւԵւԵւԵւ աչկունքնաչկունքնաչկունքնաչկունքն էինէինէինէին արեգակունքարեգակունքարեգակունքարեգակունք: Պարզ երևում է, որ սա կրակի ստացման շրջանակային ցեղային ծես է եղել, երբ երբ երբ երբ եղեգը իրար շփելուց հետո ծուխ է դուրս գալիս ու բոց, հետո՝ կրակըեղեգը իրար շփելուց հետո ծուխ է դուրս գալիս ու բոց, հետո՝ կրակըեղեգը իրար շփելուց հետո ծուխ է դուրս գալիս ու բոց, հետո՝ կրակըեղեգը իրար շփելուց հետո ծուխ է դուրս գալիս ու բոց, հետո՝ կրակը, որը յուրախություն շրջապատողների նկարագրվում է որպես կրակե մանուկ:

Նկարում՝ Վրիթրա, Վահագ , Տիբեթյան Վիշապ, Կրակի Աստված, Լյուցիֆեր, օգտագործվում է գաղտնի միֆիոլոգիայի մեջ որպես Գերագույն Պալպաթին, ով ըստ Մասոնական Արիական էզոթերիկ տեսության տիեզերքի տիրակալն է , ապրում է Թիոնի վրա, և օգտագործում է

Սիթը՝ խավար ուժերը ղեկավարելու Տիեզերքը , ըստ որի Թիոնը կենտրոնն է Գալակտիկական Միապետոթյան . Ժամանակակից էզոթերիկ բոլոր սատանայական խմբերը օգտագործում են այս Դևը՝ ոգեկոչելով դա, ահա այստեղից էլ UFO-ների, այլմոլորակայինների գալու մասին կինոմշակույթը:

Page 4: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

4

Պարսկական Անահիթա;Պարսկական Անահիթա;Պարսկական Անահիթա;Պարսկական Անահիթա; Այս պանթեոնի մեջ է մտնում և Պարսկական Արեդվի ՍԱրեդվի ՍԱրեդվի ՍԱրեդվի Սուրա Անահիթայիուրա Անահիթայիուրա Անահիթայիուրա Անահիթայի պաշտամունքը, որ ներկայացնում է ջուր և պտղաբերություն, հավասարազոր է Իշթարին և Վեներային : Նրա պաշտամունքը կատարվել է ծիսականացված ՝ ընդհանուր բաղնիքներում, ուր Տիկինները ընդունել են երիտասարդ տղամարդկանց : Սա փաստորեն եղել է հասարակաց տների՝ բոզանոցների , նախատիպը :

Նկարում՝ Անահիթա Պարսկական Զրադաշտական աստվածուհի: Մեծ Տիկինը ՝խմբակային սեքսի :

Page 5: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

5

Պարսկական Պարսկական Պարսկական Պարսկական Ա աԱ աԱ աԱ ա Մա աՄա աՄա աՄա ա , , , , Ա ա աԱ ա աԱ ա աԱ ա ա

Ա ա ա Ա ա Մա ա مزدا اهورا; Ahurս Mսzրā), Զ ա ա ա ա Պա ա ա թա ա ա թ ,Նաև՝ Angrս Mսinyu,Angrս Mսinyu,Angrս Mսinyu,Angrս Mսinyu,

թթթթա աա աա աա ա ՛ ա՛ ա՛ ա՛ ա իիիի::::՛՛՛՛ Ն ա ՝ Ա ա ի Ա Մա ա , ի , ա ա ա ա թա

ի ա թ ի :

Page 6: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

6

ՍեմականՍեմականՍեմականՍեմական ԻշթարԻշթարԻշթարԻշթար, , , , ԱստղիկԱստղիկԱստղիկԱստղիկ, , , , ՊՊՊՊ թ աթ աթ աթ ա ԱԱԱԱ ա իա իա իա ի Գտնվում է Ավեստա տեքստերի մեջ, հնդկական ծագում ունի, անցել է եգիպտացիներին, հրեաներին, պարսիկներին, հույներին և

այլն: Նկարում՝ Աստղիկ-Իշթար Պոռնկության աստվածուհի, որի պաշտամունքը ուղեկցվում է նաև կենդանիների հետ սեռական ակտով, ինչպես պատկերված են դրա տաճարների վրա:

Page 7: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

7

Միհր Միհր Միհր Միհր Mithra (Avestan: Miθpa) հին Ավեստայի հեթանես հնդկական տեքստի մեջ՝

երդման, մտքի աստված Նկարում՝ Միհր, Միթր, Մթրազիզմ- հին հռոմեական մեդիտացիա :

ԻնչպեԻնչպեԻնչպեԻնչպե՞՞՞՞ս ս ս ս ԱԱԱԱյս յս յս յս Ապականությունը Տարածվեց Ապականությունը Տարածվեց Ապականությունը Տարածվեց Ապականությունը Տարածվեց ՀայստանումՀայստանումՀայստանումՀայստանում

Նկարում՝ Ժամանակակից Իշթարուհիները՝ Գառնիի տաճարում: Ինչպե՞ս այս Ապականությունը Տարածվեց Հայստանում; դա արվեց Կորնիգի , Ռոկֆելեր և այլ Միությունների, Ազատ Կրոնի ջատագովների, ՄԱԿԻ, Եվրոմիության, և այլն, միջոցով, որոնք սկսեցին գտնել իրենց համապատասխան մարդկանց և վճարել նրանց՝ աշխատելու իրենց հանձնարարությամբ:

Օձերի որջը՝ Հայաստանում. Մասոնական Օթյակ՝ Մասիս

Page 8: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

8

Մոսոնական օթյակներում էլ հենց պլանավորվում է Հայաստանի հեթանոսացումը: Նրանց միջոցով բոլոր հեթանոսկան ՛վերբովկա՛ արված ծախու մարդիկ, և անգամ՝ ծախված եկեղեցականները, ամեն ինչ անում են, որ Քրիստոնեկան սուրբ մշակույթը նույնանա հեթանոս պիղծ մշակույթին:

»Վարդանաց Ասպետներ» մասոնական ցածր աստիճանի օթյակ՝ անմիջապես Հայ Սռաքելական Եկեղեցում, Վեն Նայս, Սուրբ Պետրոսի Եկեղեցի, Կալիֆորնիա: Անում է նույն գործը՝ այլասերելու Քրիստոնեկան սուրբ մշակույթը Հայության մեջ տարածելով՝ հեթանոս Տրնդեզ /կրակապաշտություն/, Վարդավառ /ջրի պաշտամունք/ , Աղի Բլիթի երազահանություն/ Սուրբ Սարգսի Տոն/ , Ջանգյուլում /բախտագուշակություն/ և այլ սնոտի վհուկային օկկուլտիզմ: «Վարդանանց Ասպետների > Տիկնանց Միությունները կցված են Հայ Առաքելակն Եկեղեցու թեմերին՝ հենց այս նպատակի համար; փողի դիմաց՝ Եկեղեցու առաքելական կանոնների հեթանոսացում, դոգմատիկ համակարգերի վերացում: Մասոնական Գրանդ Լոջը ղեկավարում է այս առուծախը:

Page 9: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

9

Նկարում՝ Հեթանոս Կրակի Պաշտամունքի Ատրուշան՝ Սուրբ Էջմիածնի Եկեղեցու տակ: Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը պահպանեց այն, որպեսզի սերունդները ակնհայտ տեսնեն , թե ի~նչ ողորմելի , սնանկ , տգետ ու տգեղ էր հեթանոս օտարազգի մշակույթը Հայոց մեջ:

Page 10: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

10

Նկարում՝`Հայկ Նահապետը ՝ Աջ բազուկին դրոշմած Հայր Աստծո Կնիքը: Նա պաշտում էր ՄԵԿ ԱՍՏՎԱԾ և Աստծո գծագրած աղեղով նետահարեց հեթանոս բոլոր դևերին՝ Վահագնից մինչ Միհր:

Page 11: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

11

Page 12: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

12

Վերևի նկարում՝ Նոյ Նահապետի ձեռամբ փորագրված Խաչը քարի վրա, Արարատի լանջին; նա սուրբ մարգարեությամբ հասկացավ՝ Քրիստոսի Գալուստը, քանզի Աստված տեղեկացրեց նրան այդ մասին և Նոր Ուխտ կապեց նրա հետ, որպեսզի նրա սերունդը չերկրպագի սուտ հեթանոս աստվածներին, որ դևեր են և չար ոգիներ, այլ՝ երկրպագի Մեկ Աստծուն - Հիսուս Քրիստոսին, որի Գալուստը նախատեսվում էր և հայտնվեց միայն ընտրյալ արդարներին: Այստեղից էլ սուրբ Հայ առաջին Քրիստոնյաները և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը արտատպեցին Սուրբ Էջմիածինը սիմվոլացնող Սուրբ Նշանը

Խաչի; Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո: Ամեն:

Page 13: Հայ Հեթանոս-Կռապաշտ Մարդկանց Բարբաջանքի մասին

13

(Նոյի Տապանում Փրկվեցին միայն 8 հոգի, 8 խաչ- նկարված Սուրբ Հայրապետ

Նոյի կողմից, Մեծ Ջրհեղեղից անմիջապես հետո )