2
Ñòîìàíåíè ñôåðè çà ðàçäðîáÿâàíå ñå ïðîèçâåæäàò ñ ðàçëè÷íè äèàìåòðè â îáõâàòà îò 40 äî 120 ìì. Ñòîìàíåíèòå ñôåðè ñå èçïîëçâàò äà ïîìàãàò çà ñìèëàíå íà ðóäàòà íà ìíîãî ìåòàëè êàòî çëàòî, ìåä, îëîâî, öèíê, íèêåë, êàëàé è ñðåáðî. 60 ÇÀ ÑÌÈËÀÍÅ ÎÏÀÊÎÂÊÀ - ÒÅÃËÎ: Íåîïàêîâàíè ÒÈÏ: Ãîðåùî âàëöóâàíè ñòîìàíåíè ñôåðè çà ñìèëàíå Äèàìåòðè îò 40 äî 120 ìì ÔÎÐÌÀ - ÐÀÇÌÅÐÈ: ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒÍÀ ÒÂÚÐÄÎÑÒ: Ñúãëàñíî Brinel & Rockwell Ñúãëàñíî FN SPP -02 -98 ÄÎÏÓÑÊÈ ÍÀ ÄÈÀÌÅÒÐÈÒÅ: ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÑÏÅÑÈÔÈÊÀÖÈÈ: ÑÒÎÌÀÍÅÍÈ ÑÔÅÐÈ ÑÒÎÌÀÍÅÍÈ ÑÔÅÐÈ ÇÀ ÑÌÈËÀÍÅ ÄÐÓÃÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ www.stomana.bg • www.sidenor.gr ÌÐÅÆÀ ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ SIDENOR SA GREECE 33, Amaroussiou-Chalandriou str. GR 15125, Maroussi, Athens, Greece Tel: (+30) 210-6787111 Fax: (+30) 210-6787740 ÑÒÎÌÀÍÀ ÈÍÄÚÑÒÐÈ ÀÄ óë. „Âëàäàéñêî âúñòàíèå“ 1 2304 Ïåðíèê, Áúëãàðèÿ Òåë.: (+35) 976-681332 Òåë.: (+35) 976-681432 Ôàêñ: (+35) 976-681953 ÁÚËÃÀÐÈß

Други продукти

 • Upload
  bugalce

 • View
  234

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Стоманени сфери за смилане

Citation preview

 • 93

  43 (401)

  43 (401)43 (401)43 (401)

  48 (461)

  48 (461)48 (461)48 (461)

  53 (534)

  53 (534)53 (534)51 (495)

  38 (352)38 (352)32 (302)

  40 (375)40 (375)35 (331)

  48 (461)44 (415)40 (375)

  40

  50608090100120

  57 (601)

  57 (601)57 (601)55 (555)53 (534)51 (495)46 (429)

  0.263

  0.514

  0.888

  2.104

  2.996

  4.11

  7.102

  33.5

  65.48

  113.12

  268.02

  381.66

  523.57

  904.71

  + 3 / - 1

  + 4 / - 2

  + 4 / - 2

  + 4 / - 2

  + 5 / - 3

  + 5 / - 3

  + 5 / - 5

  40

  50

  60

  80

  90

  100

  120

  61

  40

  120 .

  , , , , , .

  60

  - :

  :

  40 120 - :

  : Brinel & Rockwell

  FN SPP -02 -98

  :

  :

  ()

  ( )2

  ( )

  ()

  ROCKWELL - HRC (BRINEL-HB) - :

  (n) () (h) (v)

  www.stomana.bg www.sidenor.gr

  SIDENOR SAGREECE

  33, Amaroussiou-Chalandriou str.GR 15125, Maroussi, Athens, GreeceTel: (+30) 210-6787111Fax: (+30) 210-6787740

  . 12304 , .: (+35) 976-681332.: (+35) 976-681432: (+35) 976-681953

 • 93

  43 (401)

  43 (401)43 (401)43 (401)

  48 (461)

  48 (461)48 (461)48 (461)

  53 (534)

  53 (534)53 (534)51 (495)

  38 (352)38 (352)32 (302)

  40 (375)40 (375)35 (331)

  48 (461)44 (415)40 (375)

  40

  50608090100120

  57 (601)

  57 (601)57 (601)55 (555)53 (534)51 (495)46 (429)

  0.263

  0.514

  0.888

  2.104

  2.996

  4.11

  7.102

  33.5

  65.48

  113.12

  268.02

  381.66

  523.57

  904.71

  + 3 / - 1

  + 4 / - 2

  + 4 / - 2

  + 4 / - 2

  + 5 / - 3

  + 5 / - 3

  + 5 / - 5

  40

  50

  60

  80

  90

  100

  120

  61

  40

  120 .

  , , , , , .

  60

  - :

  :

  40 120 - :

  : Brinel & Rockwell

  FN SPP -02 -98

  :

  :

  ()

  ( )2

  ( )

  ()

  ROCKWELL - HRC (BRINEL-HB) - :

  (n) () (h) (v)

  www.stomana.bg www.sidenor.gr

  SIDENOR SAGREECE

  33, Amaroussiou-Chalandriou str.GR 15125, Maroussi, Athens, GreeceTel: (+30) 210-6787111Fax: (+30) 210-6787740

  . 12304 , .: (+35) 976-681332.: (+35) 976-681432: (+35) 976-681953