× ×’×¢ נפוץ ב×‍זרח - ×‍××‍ר ב×××•×¤× ××™×וריה קווירי×

 • View
  546

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gay's among the 'mizrahim'

Text of נגע נפוץ...

 • ": "

  ,

  1.

  : ,

  ,

  .

  : ,

  "; ," ,

  , ") " ( "

  2. , 30- 30-

  . '

  , 3.

  ' , ,

  "/ , .

  : . , ,

  , " " ,

  ,

  .

  , .

  1 .3030 , " 30 " 2 : ( , ; 130-000, )1180( 0 ". : ", : " "

  .830-300' , )0330, 3 ,"3180 , :' '" , ", - : .8330 , " 8 "

  : ; 04-01' , )0330( 11 ". 1080-0080 : : ; )0330, : ( 3310-3330, : ,

  ).1330, : ( , : , xeS-emaS :sdneirF yaG siH dna weJ eht okhsoM" ,heaN-neB noraY :

  .801-97 .pp ,)5002( 9 yrotsiH nredoM ylraE fo lanruoJ ."yteicoS hsiweJ namottO ni snoitaleR lauxeS

 • , . ,

  , 30- 34- 4.

  5.

  , " " ,

  . ,

  ,

  , .

  , .

  :

  , ,

  .

  . ,

  ,

  .

  "

  ,

  6. "

  -" 3180-" " ,

  "

  7.

  ,

  . , 30- ,

  .

  4 ,

  " , . ).0330, : ( 8080-4080 : ,)( : .

  5 . , 6 .088-088' , )0330, : ( : , : 7 " " " 0480- "

  ; li.gro.learsiyag.www: ". - .00' , )0330, : ( , : . 30-

 • , ,

  " " . 31- 31-

  ,

  .

  : )redistuO( , ' '

  , 8. ,

  :

  ,

  .

  , " " -

  9.

  " ,

  .

  .

  ,

  .

  , .

  . " "

  " "

  01.

  , tcudnoC ciorehnU

  8 440' , 1330, " : . , ' ' ' 9 31-

  . , . 1480

  neM nainitselaP dna ilearsI :dnaL yloH eht morf seinomitseT ,refoS adeoheJ: . ni selaM gnomA msitorE dna ytilauxeS ).sdE( .J ,refoS & .A ,ttimhcS :nI .sretnuocnE lauxeS riehT tuoba klaT

  021-501 .pp ,)2991 ,sserP kraP notgnirraH :notmahgniB( seiteicoS melsoM01 :yelekreB( naM hsiweJ fo noitnevnI eht dna ytilauxesoreteH fo esiR ehT :tcudnoC ciorehnU ,nirayoB leinaD:

  .672-372 ,)7991 ,sserP ainrofilaC fo ytisrevinU :noitaN eht gnitnorfnoC ,essoM egroeG ;)1991 ,egdeltuoR :nodnoL( ydoB sweJ ehT ,namliG rednaS:

  , ; 00-00' , , ; )3991 ,sserP ytisrevinU siednarB :dnalgnE weN( msilanoitaN nretseW dna hsiweJ .10-30 ' ,

 • 11.30- 80-

  ) (

  , )(

  . ,

  , " "

  , , , '

  .

  ,

  , , 21. :

  , 31. , :

  . ,

  , ,

  . , -

  : " "" " ,

  . ,

  , 41.

  . ,

  . 0

  1080 00-" "

  ". ? : " .

  51". "

  11 ., 21 .00-10' , )3030, : ( , : , 31 .010-410' , )3330, : ( : .,

  41 ( : : ". - : ", :

  , : -, : " " - . 300-300). 0330 : .30-00, )0330, : (

  51 .1080.1.00,

 • " ,

  .

  , ' , .

  ,

  .

  " ,

  .

  61.

  , .

  ". "

  " , " "

  " , . "

  71".

  , . " ", " "

  81. ,

  " "

  , .

  , .

  ". " "

  :

  " ...

  ..." 91

  61 - " , ,

  ", ": , . , .810-010' ,)1330, : (

  71 " . 1080.1.00,

  : . , . .810-010' , )0180, : ( , ; 330' , )1180, : ( ,

  81: . .830' , , : ". , , . . "

  91 .,

 • .

  ". "

  ", .

  ".

  : ,

  , " . , ,

  , " "

  ".

  , " " ,

  . " "

  , , " " " "

  .

  . ,

  , 30- ,

  ". " ,

  . , " "

  , " "

  , 02.

  " 1080 81-" " . ,

  " " 40-, "

  " 8080 ". 4- "

  , :

  ".

  " , ,

  ' , 00- 30

  02 .003-413' , )"( , " - ", :

 • 12". "

  . 0080 ". " ,

  , " . 00 .

  ". ,

  ,

  , : " ,

  . , , ,

  , .

  " . , ,

  22.40 40 "

  , " " "

  .

  " " , 4080

  32.

  . " " ,

  ,

  42.

  ,

  " ", " " .

  . , ". , "

  :

  , : , " ... .

  "."

  12 .0080.1.40, 22 .1080.30.30, 32 .4080.1.00, 42 ).8330, : ( ,

 • , . ,

  , , : "

  , " " , ". ,

  " : .

  ". , " "

  , , , , 00 " .

  ". .

  .

  , . " "

  - .

  . , , " ". .

  " "

  , ". ' ' " ,

  , , " .

  ". , . ' '

  , ,

  .

  ,

  .

  ; ,

  .

  ". " , ,

  . ,

  ,

 • , 52.- -

  - , , .

  .

  . ,

  ,

  62. . 10-

  , ytilauxesomoH dna msilainoloC )hcirdlA('

  ,

  72." " / ,

  ,

  " " 82.33- 30-, 30-

  " , " " " "

  " " . 92".

  " , , " 03,

  13". .

  ,

  ". "

  , . 1080-" "

  52 eht dna msilatnediccO tsinoiZ :'sevlesruO ot ylnO toN ,tseW eht gnirB ot ereH erA eW'" ,hcsriH anfaD:

  495-775 :)9002(14 seidutS tsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI ",enitselaP etadnaM ni eneigyH fo esruocsiD62 , : ". , " , " "

  ', , , , , , , .010' ,)1880 ,: ( :

  72 ,enooB .A hpesoJ: ; 36 .p ,3002 ,egdeltuoR :kroY weN .ytilauxesomoH dna msilainoloC ,hcirdlA treboR

  ,ihskaB ruaK rednimraP ;701-98 ,)5991( 011 ALMP ."msilatneirO fo scitoreomoH ehT ,ro ;sesiurC noitacaV" ;77-151 :)0991( 1 .on ,31 seidutS esorP ,"tsaE eht ot yenruoJ s'retnepraC drawdE :msilatneirO dna ytilauxesomoH" dna gnirotinoM" ,yssuolohK nanaH ;)7002 ,sserP ogacihC fo ytisrevinU :ogacihC( sbarA gniriseD ,dassaM.A hpesoJ

  imeS ni ytilauxeS elaM gnizilacideM-noloC :nI .tpygE lai ,).sde( ,raepS .M refinneJ & yhpruM .P niveK gnizicirotsiH ytilauxeS dna redneG 231 .pp ,)1102 ,llewkcalB :nediaM(-.051

  82 "", : " "

  .110-330' , ) : ( . )( - : , " 92 .100' , )3380, . : ) , . 03 .800' ,)1080, / : ( , . 13 .01' ,)1380, : ( , ,

 • 23". " ,

  " ",

  : , .

  , , . " ", " "

  :

  , , " , ,

  . ,

  ". 33

  .- , ,

  , ,

  .

  . 0

  , ,

  .

  , , , .

  " " ,

  " " , .

  . -" "

  , ,

  43. , ,

  .

  23 .300' , )1080, : ( , : , 33 .340' , 43 .00-10, )0030, : ( , : ,

 • 53,

  .

  ,

  " ", "" , 63.

  . ,

  ,

  ,

  .

  , ,

  73". "

  , ,

  , 83.

  , : " "

  .

  . -

  , "

  :

  . , , " " "

  " " . . , .

  , ,

  " 93

  53 ( , 0080-0110 - - ,

  ).1330