לייבניץ - מאמר מטאפיסי והתכתבות עם ארנו

  • View
    456

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1 33 53 93 321

36

: , , G. W Leibniz, Smtliche Schriften und Briefe, ed. - . Deutsche Akademie der Wissenschaften. Darmstadt & Leipzig, 1923 -. G.W. Leibniz, Mathematische Schriften, ed. G.I. - Gerhardt. 7 vols. Berlin, 1849-60 (Olms, 1971). God. Guil. Leibnitii ... Opera omnia, ed. Louis - Dutens. Geneva, 1768. G.W. Leibniz, Textes inedits dapres les manuscrits - de la Bibliotheque provinciate de Hanovre, ed. Gaston Grua. 2 vols. Paris, PUF, 1948. G.W. Leibniz, Opuscules et fragments inedits,, ed. - ' Louis Couturat. Paris, PUF, 1903 (Olms, 1966). Malebranche et Leibniz - relations personnelles, ed. - Andre Robinet. Paris, Vrin, 1955. G.W. Leibniz, Philosophical Papers and Letters, tr. & - 2 ed. Leroy E. Loemker. 2nd ed. Dordrecht, Reidel, 1969. Leibniz, Logical Papers, tr. G.H.R. - Parkinson. Oxford, Clarendon, 1966. Leibniz, Philosophical Writings, tr. Mary Morris & G.H.R. Parkinson. London, Dent, 1973. Oeuvres de G.W. Leibniz, ed. Lucy Prenant. Paris, Aubier Montaigne, 1972. : - ;)1695( , ;)1714(

37

; (1714) - , / . . , - / .. , , - / . , .1979 , :(1985) (8761 ), . .127'126 : Yvon Beiaval, Leibniz - initiation sa philosophie. - Paris, Vrin, 1975. Jean Baruzi, Leibniz et Vorganisation religieuse de la - terre. Paris, Alcan, 1907. Stuart Brown, Leibniz. Harvester Press, 1984. - Pierre Burgelin, Commentaire du Discours de - metaphysique ge Leibniz. Paris, PUF, 1959.. Ernst Cassirer, Leibniz System in seinen - wissenschaftlichen Grundlagen. Marburg, 1902. Louis Couturat, La logique de Leibniz. Paris, - PUF, 1901 (Olms, 1969). Harry G. Frankfurt (ed.), Leibniz - A Collection - of ]Critical Essays. New York, Doubleday, 1972. Michael Hooker (ed.), Leibniz: Critical and Interpretive Essays. .Manchester University Press, 1982.

38

Hide Ishiguro, Leibniz's Philosophy of Logic - & Language. London, Duckworth, 1972. Ivor Leclerc (ed.), The Philosophy of Leibniz and - the Modern World. Nashville, Vanderbilt University Press, 1973. G.H.R. Parkinson, Logic and Reality in Leibnizs - Metaphysics. Oxford, Clarendon, 1965. Nicholas Rescher, Leibniz - An Introduction to his - Philosophy. Oxford, Blackwell, 1979. G. MacDonald Ross, Leibniz. Oxford University - Press, 1984. Bertrand Russell, A Critical Exposition of the - Philosopy o f Leibniz. London, Allen & Unwin, 1900 (1975). R.S. Woolhouse (ed.), Leibniz: Metaphysics and - Philosophy of Science. Oxford University Press, 1981.

6861

14

1 . . , : , , , . . , .1 ( 1 . : - . , , , , ( 32), , , . , , , . : . : , , . * , ! , . (, 423); , , (, 162*262, ;)Quod Ens Perfectissimum existit " ( ,Perfectio est magnitude! realitatis , 1071*2071 474); ( 7) : , : , : , . / 04*24 / 9*01 .

. .

24

) []impliquent , . . , , , , . 2 . .1 ! .2 , , ,1 . : ." 2. ", , . , / ( , ). , : [] , , , ! ( , D escartes Oeuvres, ed. Ch. Adam et P. Tannery, 12 vols, Paris, 1897-1913, vol 532 . 9, p .)A T , ( , , ) "

34

, , , , 3 ,4 5 . , , , : : - - . 0361 , , AT 041 , 441 , 541*741 . 3. - . 4. " " / - - . - ! - - . : ! . ( , ), : , * . : denomination exteneure . ( , / , ). " , . , 2, . . (, , ,

. .

44

. . ,6 ,,), : , , , / . , ! : " ,, - () ; () ! () ; () ( , : , 5 ? 77 '97). " , , . 6. : , ... ,,. , : - ( , , ). , ( , , 714 , ) : " , , - , 0 , , 1 : , sub] aw ( ,,]ratfone boni , , 33 : ). , , . - , , (" ,, ) - , .

54

. ! - , , . ? , , , , - - , ?7 , , - . 8 : , , . , , . 3 . . '. : Uti minus malum habet

7 . : ... [] ... , , - , , 933. 8. : . : , - , . ( 31 ) .

. .

64

1. rationem boni, ita minus bonum habet rationem mali . . , . , , , , .2 , .3 1 . " , ". ( .) 2. , . , : . , " , . , , , . " , , , , . 3. . ( ): " . . . : , . . . ( ), , . ,

74

, . - .4

( Tratte de la nature 41 . .)et de la grace, Disc. I, p ar . , , . - , . : - . , " ( 5 ) . () . ( / 522,704-524! ). 4. : " ( ,)re^uiieres , , ; , , , . 1 : . , - , . , ,D e la recherche de la v e r i ty , 04. , " . ' ( ,)determ ination ( 5 ).

. .

84

,5 . , , : , , , ; , . . 4 . , .15. , , , , . , , - ( \ liberte .)d indifference , { , . , ( ), - ( 31 : , ). 1 . 0761*0861 . 861 9961 11 21 . 8261-6961) .) Miguel Molinos , . , :

94

, , , , 2 , 3 . idem , ( .)La querelie de pur amour ( ,)Guyon , . ( ,)F 6 nelon , , ( )Bossuet ( ) . , , ( ) . ,E . N aert 9591 , Leibniz et la querelie de p u r amour, Paris 2. ! . : 0. , . , - . , , . ; ( 1761 , , 37 , , 051 ; , 2, , 5; , 09; , 61 81 ). , . / , , . , , . , . 3. : , , ,

. .

05

4. veile et idem nolle vera amicitia est , , . , . , ,5 . . , yov Ao^ov ep ,6 , .

, , / . 4. " - ". : ". ! , . 5. . 6. " . / 55; , Confessio phosophi, tr. Y . Beiaval, Paris 16-95 . .V rin, p p ^ sophisme paresseux " , , : , : " , (92 ,.)D e Foto, xn

15

, . , , , .

5. , . . , : , , - , . . ,1 : ^ , : : : : []volume .2 ,

1 . : [ ]renferm e [ ]volume , ". 2. , ( ), . " . 1 " ( 3) - - J ( )determ ination . " . , M

. .

25

, , , [ .]vertus , . . , , , , , . , . , , , ; , , ? , . De rerum originatione radicali*7961 ( 203*903). , , ". , , , : " , . , , , CD . ( ), . : . CD EF . ,A 1, , 2, 2, ,B 4, 1 , 4; A D B ,F ? , . , , . , . , , . : - une toise , .

. .

28

,5 , . 81 . . , , , , , , , , ,