127
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนกับการบริหารการจัดการโครงการออนไลน์ Applications of lean techniques for online project management system รัตนาภรณ์ ทรัพย์ชิต Rattanaphorn Thrupchit สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2553

µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

การประยกตใชแนวคดลนกบการบรหารการจดการโครงการออนไลน Applications of lean techniques for online project management system

รตนาภรณ ทรพยชต Rattanaphorn Thrupchit

สารนพนธฉบบนเปนสวนหนงของการศกษา ตามหลกสตรวทยาศาสตรมหาบณฑต

สาขาวชาเทคโนโลยสารสนเทศ บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยเทคโนโลยมหานคร

ปการศกษา 2553

Page 2: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

I

หวขอโครงงาน การประยกตใชแนวคดลนกบการบรหาร การจดการโครงการออนไลน นกศกษา นางสาวรตนาภรณ ทรพยชต รหสนกศกษา 5217670002 ปรญญา วทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาวชา เทคโนโลยสารสนเทศ พ.ศ. 2553 อาจารยผควบคมโครงงาน ผศ.ดร.พนม เพชรจตพร อาจารยทปรกษารวมโครงงาน อาจารย สบทศน ลมสายหว

บทคดยอ โครงงานนจะเปนการนาซอฟแวรมาใชเพอบรหารจดการโครงการแบงเชงกลม โดยมเปาหมาย เพอนาซอฟแวรมาใหสามารถบรหารจดการโครงการ ดาเนนการกจกรรมตางๆ ภายใตโครงการอยางเปนระบบ และมการทางานรวมกนระหวางสมาชกภายในโครงการผานเวปแอพลเคชน โดยเปาหมายของการพฒนาระบบการบรหารจดการโครงการผานระบบออนไลน เพอจดการบรหารโครงการแบบเชงกลม โดยใหกลมสามารถทางานเปนทมออนไลนและสนทนากนภายในได

Page 3: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

II

กตตกรรมประกาศ โครงงานฉบบนจดทาขนเพอพฒนาการบรหารการจดการโครงการใหมประสทธภาพมากขน โดยโครงงานจะสาเรจลลวงไดกดวยความเสยสละ ความอนเคราะหและนาใจ จากบคคลหลายฝาย ขอกราบขอบพระคณ ผศ.ดร.พนม เพชรจตพร ซงเปนอาจารยทปรกษาของโครงงาน ซงอาจารยไดใหความร แนวคด และคาแนะนา ตลอดจนชวยตรวจแกไขในสวนทบกพรองตางๆ ตงแตเรมตน จนกระทงโครงงานนสาเรจเปนรปเลม ขอขอบคณคณาจารยทกทานผประสทธ ประศาสนวชาความรทางการบรหารการจดการเทคโนโลย ใหแกศษย

ทายทสดน คณความดและกศลทพงบงเกดมจากโครงงานเลมน ขอยกใหเปนเครองบชาพระคณ แด บดา มารดา และคณาจารยทกทาน ดวยความเคารพยง

รตนาภรณ ทรพยชต

Page 4: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

III

สารบญ หนา

บทคดยอ I กตตกรรมประกาศ II สารบญ III สารบญตาราง V สารบญรปภาพ VII บทท 1 บทนา 1

1.1 กลาวนา 1 1.2 กรณศกษา 1 1.3 ปญหาและอปสรรค 2 1.4 แนวทางในการแกปญหา 6 1.5 วตถประสงคของโครงงาน 6 1.6 ขอบเขตของโครงงาน 7 1.7 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 7 1.8 ขนตอนในการดาเนนงาน 7

บทท 2 ทฤษฎและหลกการทเกยวของ 10 2.1 กลาวนา 10 2.2 ทบทวนวรรณกรรม 10 2.3 ทฤษฎทเกยวของ 14

บทท 3 ออกแบบระบบ 38 3.1 กลาวนา 38 3.2 การเกบขอมล 38 3.3 กระบวนการทางานเดม 39 3.4 การวเคราะหขอมล 41 3.5. ความสมพนธของตวแปร 41 3.6 กระบวนการทางานใหม 42 3.7 การใช IT เขาไปประยกตใชในระบบงานใหม 44 3.8 การออกแบบ 45 3.9 Data Dictionary of Data Flow Diagram 57 3.10 Data dictionary of Data store 63 3.11 Process Description 65 3.12 ER Diagram 75

Page 5: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

IV

สารบญ (ตอ) หนา

3.13 Relational Schema Mapping 77 3.14 Data Dictionary of ER-Diagram 78 3.15 ตวอยางขอมล 82

บทท 4 ขนตอนการดาเนนงาน 88

4.1 กลาวนา 88 4.2 การจดตงกลมทางาน 88 4.3 การจดเตรยมทรพยากรทเกยวของ 88 4.4 การทดสอบโปรแกรม 89 4.5 การจดทาเอกสารฝกอบรม 90 4.6 การฝกอบรม 90 4.7 การทดสอบผเขาอบรม 90 4.8 การตงทมสนบสนนเพอชวยแกปญหา 90 4.9 ประกาศวนเรมใชและกาหนดระยะเวลาในการทดสอบ 90 4.10 ทาการประเมนผล 91 4.11 ทาการแกไขปรบปรง 91 4.12 กาหนดตารางในการดแลรกษา 91

บทท 5 ผลการทดลอง 92

5.1 กลาวนา 92 5.2 การทดลอง 92 5.3 ประเมนผลความพงพอใจ 100

บทท 6 สรปผลและวจารณ 108

6.1 สรป 108 6.2 ขอเสนอแนะ 108

เอกสารอางอง 109

Page 6: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

V

สารบญตาราง หนา

ตารางท 2.1 การเปรยบเทยบปรชญาและระบบการผลต 26 ตารางท 2.2 ความสมพนธระหวางระบบและประเภทของ

การผลตตามความหลากหลายและปรมาณของผลตภณฑ 27 ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002) 35 ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002) (ตอ) 36 ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002) (ตอ) 37 ตารางท 3.1 ตารางการเกบขอมล 38 ตารางท 3.2 การใชเวลาในแตละขนตอนของระบบการจดการโครงการ 40 ตารางท 3.3 การใชเวลาในแตละขนตอนของการแกไขการโครงการ 41 ตารางท 3.4 การใชเวลาในแตละขนตอนของการเพมโครงการใหม 43 ตารางท 3.5 การใชเวลาในแตละขนตอนของการแกไขการโครงการ) 43 ตารางท 3.6 ตารางขอมลการเขาระบบ (Login) 78 ตารางท 3.7 ตารางขอมลสทธการเขาใชงานระบบ (Permission) 78 ตารางท 3.8 ตารางตวอยางขอมลบรษท (Company) 78 ตารางท 3.9 ตารางขอมลพนกงาน (Employee) 79 ตารางท 3.10 ตารางขอมลลกคา (Customer) 79 ตารางท 3.11 ตารางขอมลกลมผใชงาน (Group User) 79 ตารางท 3.12 ตารางขอมลความคดเหน (Comment) 80 ตารางท 3.13 ตารางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event) 80 ตารางท 3.14 ตารางขอมลโครงการ (Project) 80 ตารางท 3.15 ตารางขอมล (Proj_contract) 81 ตารางท 3.16 ตารางขอมลงาน (Task) 81 ตารางท 3.17 ตารางขอมลเอกสารโครงการ (Project_document) 81 ตารางท 3.18 ตารางตวอยางขอมลการเขาระบบ (Login) 82 ตารางท 3.19 ตารางขอมลสทธการเขาใชงานระบบ (Permission) 82 ตารางท 3.20 ตารางตวอยางขอมลบรษท (Company) 82 ตารางท 3.21 ตารางตวอยางขอมลพนกงาน (Employee) 83 ตารางท 3.22 ตารางตวอยางขอมลลกคา (Customer) 83 ตารางท 3.23 ตารางตวอยางขอมลผตดตอโครงการ (Contract) 83 ตารางท 3.24 ตารางตวอยางขอมลกลมผใชงาน (Group user) 83 ตารางท 3.25 ตารางตวอยางขอมลความคดเหน (Comment) 84

Page 7: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

VI

สารบญตาราง หนา ตารางท 3.25 ตารางตวอยางขอมลความคดเหน (Comment) (ตอ) 84 ตารางท 3.26 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event) 84 ตารางท 3.26 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event) (ตอ) 84 ตารางท 3.27 ตารางตวอยางขอมลโครงการ (Project) 85 ตารางท 3.28 ตารางตวอยางขอมล (Proj_contract) 85 ตารางท 3.29 ตารางตวอยางขอมลงาน (Task) 85 ตารางท 3.29 ตารางตวอยางขอมลงาน (Task) (ตอ) 86 ตารางท 3.36 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event) 86 ตาราง 5.1 ลกษณะผลการประเมนจากแบบสอบถาม 101 ตาราง 5.2 ผลการประเมนจากทง 3 กลม 102 ตาราง 5.3 อธบายผลการประเมนจากกลมสมาชกโครงการ 103

Page 8: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

VII

สารบญรป หนา

รปท 1.1 แสดงการทางานของระบบการบรหารจดการโครงการ ผานระบบออนไลน 3 รปท 1.2 ผงการไหลของระบบทออกแบบ 4 รปท 1.3 รายละเอยดทางดานฮารดแวรของระบบ 5 รปท 1.4 ระยะเวลาในการดาเนนโครงงาน 9 รปท 2.1 กรอบการทางานของการกระจายสนคาแบบลน 11 รปท 2.2 การไหลของคาสง เทยบกนระหวางลนกบ DRP 12 รปท 2.3 ภาพแสดงระบบของการจดการหรอบรหารคณภาพขององคการ 16 รปท 3.1 ผงการไหลของงานระบบงานเดม 39 รปท 3.2 ผงการไหลของงานระบบงานใหม 42 รปท 3.3 นาระบบ IT เขาไปประยกตกบระบบการจดการโครงการ 44 รปท 3.4 Context Diagram 46 รปท 3.5 Dataflow Diagram Level 1 47 รปท 3.6 Dataflow Diagram Level 1 (ตอ) 48 รปท 3.7 Dataflow Diagram Level 1 (ตอ) 49 รปท 3.8 Dataflow Diagram Level 2 Process 1.0 การตรวจสอบการเขาระบบ 50 รปท 3.9 Dataflow Diagram Level 2 Process 2.0 การจดการคาคงท 51 รปท 3.10 Dataflow Diagram Level 2 Process 3.0 การจดการโครงการ 52 รปท 3.11 Dataflow Diagram Level 2 Process 4.0

การจดการรายละเอยดโครงการและการมอบหมายงาน 53 รปท 3.12 Dataflow Diagram Level 2 Process 5.0

การอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการออนไลน 54 รปท 3.13 Dataflow Diagram Level 2 Process 6.0 การจดการปฏทนเหตการณ 55 รปท 3.14 Dataflow Diagram Level 2 Process 7.0 56 รปท 3.15 ER-Diagram 75 รปท 5.1 รปภาพแสดงการเขาใชงานระบบ 93 รปท 5.2 รปภาพแสดงการกาหนดรายละเอยดของโครงการ 93 รปท 5.3 รปภาพแสดงการกาหนดสทธการเขาถงขอมลระบบของโครงการ 94 รปท 5.4 รปภาพแสดงการกาหนดผตดตอกบโครงการ 94 รปท 5.5 รปภาพแสดงการกาหนดรายละเอยดงาน 95 รปท 5.6 รปภาพแสดงการกาหนดการแจงเตอน และการโพสขอความ 96 รปท 5.7 รปภาพแสดงการกาหนดผรบงาน และรายละเอยดงาน 97

Page 9: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

VIII

สารบญรป (ตอ) หนา

รปท 5.8 รปภาพแสดงการอพเดตขอมลผานระบบการบรหารจดการออนไลน 97 รปท 5.9 รปภาพแสดงการจดการปฏทนเหตการณ 98 รปท 5.10 รปภาพแสดงการจดการไฟลเอกสาร 99 รปท 5.11 รปภาพแสดงการออกแบบรายงาน 99 รปท 5.12 รปภาพแสดงการกาหนดสทธการเขาถงขอมล 100 รปท 5.13 ภาพแสดงกราฟผลของการลดระยะเวลาในการบรหารโครงงาน 103 รปท 5.14 ภาพแสดงกราฟผลการลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล 104 รปท 5.15 ภาพแสดงกราฟผลการลดความสะดวก และงายตอการใชงาน 104 รปท 5.16 ภาพแสดงกราฟผลของความรความเขาใจเกยวกบ 105 ระบบบรหารการจดการออนไลน รปท 5.17 ภาพแสดงกราฟผลของความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ 105 รปท 5.18 ภาพแสดงความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบ 106 การบรหารโครงการบรษทฯ รปท 5.19 ภาพแสดงกราฟผลของหนาตา ความสวยงามของระบบทนามาใชงาน 106 รปท 5.20 ภาพแสดงกราฟผลลดระยะเวลาทใชแตละงาน 107

Page 10: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  1

บทท 1

บทนา

1.1 กลาวนา

ในปจจบนองคกรตาง ๆ มการแขงขนทางดานธรกจกนอยางมาก โดยตางกมงเนน

พฒนาศกยภาพขององคกรในหลาย ๆ ดานและนาเสนอสงทองคกรของตนเองสามารถ

ดาเนนการไดอยางมประสทธภาพ มความรวดเรวและถกตอง มความผดพลาดนอยทสด

เพราะฉะนนองคกรจงตองจาเปนตองมระบบการจดการทมประสทธภาพผานทางการนา

เทคโนโลยสารสนเทศเขามาชวยในการจดการในดานตางๆ

1.2 กรณศกษา

บรษท Turk Enterprises ,Inc กอตงในป 2540 ภายใตชอ " Turk Enterprises ,Inc "

บรษทแมตงอยทรฐโอเรกอน ประเทศอเมรกา ซงจดเปนบรษทเอกชน ใหบรการเกยวกบเขยน

โปรแกรมออกแบบเวบไซต เปนตน ปจจบนบรษทมพนกงานทงหมด 27 คน องคกรไดม

โครงสรางทางดาน IT มดงน

ก. ผบรหารโครงการ (Project Manager) มหนาทดแลโครงงานแตละโครงงาน ม

หนาทตดสนใจเกยวกบโครงงาน

ข. นกวเคราะหระบบ (System Analyst) มหนาทดแลเกยวฐานขอมล ออกแบบ

ฐานขอมลตางๆ

ค. โปรแกรมเมอรเกยวกบเวบ (Web Programmer) มหนาทเขยนโปรแกรมตามท

ไดออกแบบเอาไว

ง. นกออกแบบเวบ (Web Designer) มหนาทออกแบบเวบไซต ออกแบบหนาตา

ของเวบไซต

จ. นกพฒนาเวบ (Web Developer) มหนาทแปลงหนาตาเวบไซตทไดออกแบบ

มาจากนกออกแบบมาเปน HTML เพอใหโปรแกรมเมอรเกยวกบเวบเขยน

โปรแกรมตอไป

Page 11: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  2

1.3 ปญหาและอปสรรค

เนองจากบรษท Turk Enterprises, Inc. เปนบรษทเอกชนขนาดเลก และมพนกงาน

นอย ทาใหพนกงานหนงคนตองทางานหลายหนาท และมการใชอเมลเขาชวยในการในการ

ดาเนนโครงการ เชน การสงไฟลเอกสาร หรอ ขอมลตางๆ เปนตน นอกจากนนยงไมมระบบ

อยางเปนทางการทจะบงคบใหการดาเนนงานเปนไปในทางเดยวกน จงทาใหเกดขอผดพลาด

บอยครง การตดตามงานทาไดลาชา ไมมความชดเจนในการมอบหมายงาน กอใหเกดมการ

มอบหมายงานซาซอน การอพเดต (update) งานผดพลาดบอย สงเหลานกอใหเกดการสญเสย

เวลาโดยเปลาประโยชน และสงผลกระทบใหโครงการเสรจไมทนตามกาหนด พอสรปปญหาได

ดงน

ก. แหลงจดเกบเอกสารมหลายแหลงกอเกดปญหาขอมลซาซอน เกดความไมมนใจใน

การใชขอมล

ข. มการมอบหมายงานใหโปรแกรมเมอรผานทางอเมล และเมอโปรแกรมเมอรทางาน

เสรจแลว กจะสงงานใหนกวเคราะหระบบผานทางอเมลเชนกน กอใหเกดการอพเดต

ไฟลผดพลาดหรอผดเวอรชน ทงนเนองจากมหลายบคคลสามารถเขาไปอพเดตงานได

ค. โดยผลของการรบปญหาตางๆ ทเกยวของกบระบบผานทางอเมล (Email) ทาให

รายละเอยดตาง ๆ เกดสญหาย เพราะไมมการจดเกบอเมลเอาไวอยางถกตอง

ง. ขาดการตดตามผลการแกไขระบบตาง ๆ อยางเปนระบบ ทาใหไมสามารถทราบ

สถานะ (Status) ของงานททาวาแกไขไปถงขนตอนใดแลว

จ. ระยะเวลาในการทางานในแตละโครงงาน ไมชดเจนแนนอน เพราะไมมการเกบเวลา

ในการทางานแตละโครงการ จงไมสามารถสรปโครงการได

ฉ. เอกสารตางๆ สาหรบโครงงาน ไมมการจดหมวดหม ทชดเจน จงทาใหเสยเวลาใน

การคนหาและอกทงยงมหลายเวอรชนจงทาใหสบสน ไมมการเกบขอมล (Log) ในการ

ปรบปรงขอมลใหทนสมย

ช. ไมมรายงานสรป (Report) ถงการแกไขงานทงหมดทาใหไมสามารถทราบถงปญหา

โดยรวมทเกดขนอยางชดเจนวาสวนใหญจะเกดขนกบจดใดมากทสด ไมสามารถทราบ

แนวโนมประสทธภาพของงานทงในปจจบนและอนาคต

เมอพจารณาจากขอสรปขางตน สามารถกลาวไดวา ปญหาทงหลายเกดจากการทางานทไมม

ระบบทเหมาะสมและการจดเกบขอมลอยางเปนระบบนนเอง

Page 12: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  3

1.4 แนวทางในการแกปญหา

ทงนเนองจากเอกสารและขอมลตาง ๆ นนอยในรปของอเลกทรอนกสอยแลว เพยงแต

การสอสารและสงขอมลทเกยวของมกทาผานทางอเมลเปนหลก ตรงนทาใหเสยเวลา ขอมลตาง

ๆ ขาดความนาเชอถอ สงเหลานถอเปนการสญเปลา (Waste) ทงสน เพอใหกระบวนการทางาน

มประสทธภาพและประสทธผลมากขน จะไดนาเอาเทคนคของลน (Lean technique) มาใชเพอ

ขจดความสญเปลาออกไปจากกระบวนการ โดยการนา IT เขามาลนกระบวนการเดมซงถอไดวา

เปนการทางานดวยมอ (Manual) มาเปนระบบอตโนมต ผานทางการใชซอฟตแวรเขามาชวยใน

การบรหารจดการโครงการแบบเชงกลมผานทางการประยกตใชเทคโนโลยเวบ (Web

Technology) ดงรปท 1.1

รปท 1.1 แสดงการทางานของระบบการบรหารจดการโครงการ ผานระบบออนไลน

ในระบบเดมนน เมอมงานเขามาใหมผบรหารโครงการจะมอบหมายงานไปยงผทถก

กาหนดใหทางานผานทางอเมลพรอมรายละเอยดของงานและระยะเวลาทตองทาใหแลวเสรจ

เวลาตดตามงานกจะทาผานทางอเมลเชนกนและนาผลทไดมาสรปเปนเอกสารสงใหหวหนา

แผนก (Manager) เพอวเคราะหและพฒนางานในแผนกและองคกร วธจดการตางๆ ดงกลาวน

ทาใหเกดปญหาหลายๆ อยาง ดงทกลาวในหวขอ 1.3 การลนระบบเดมดวย IT ดงรปท 1.1 น

หวหนาแผนก หวหนาโครงงาน และพนกงานทกคนทเกยวของกบโครงงาน จะสอสารกนผาน

ทางระบบการบรหารจดการโครงการผานระบบออนไลนรวมกน จงทาใหทกๆ ฝายสามารถ

ทางานไดทกททกเวลา หวหนาโครงงานสามารถตดตามงานไดตลอดเวลา และในเวลาเดยวกน

พนกงานกสามารถอพเดตงานไดตลอดเวลา ในสวนหวหนาแผนกกสามารถดผลรายงานสรป

Page 13: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  4

(Report) เพอนาไปพฒนาแผนกและองคกรตอไป จงทาใหงาย สะดวกและลดเวลาในการทางาน

ไดมาก

รปท 1.2 ภาพผงการไหลของระบบทออกแบบ

ตามผงการไหลของงานในรปท 1.2 สามารถสรปไดดงน

ก. ผดแลระบบทาการจดเตรยมระบบเบองตนเพอใหสามารถใชงานได และทาการ

กาหนดสทธของพนกงาน

ข. หวหนาโครงงานเขามาบนทกรายละเอยดงาน ระยะเวลางานแตละชนงาน และ

กาหนดมอบหมายงานใหแกพนกงานแตละตาแหนง

ค. พนกงานเขามาตรวจสอบงาน และบนทกรายละเอยดงานททา

ผดแลระบบทาการกาหนดสทธพนกงาน และจดเตรยมขอมล

สาหรบการใชงานเบองตน

หวหนาโครงงานเขามาบนทกขอมลรายละเอยดเกยวกบงาน

และเขามากาหนดงานใหกบพนกงาน

พนกงานเขาตรวจสอบ และบนทกรายละเอยดงานททา

ระบบนาขอมลการทางานของพนกงาน 

ไปแสดงผลตามรปแบบทกาหนด

ระบบนาขอมลการทางานทบนทกไปคานวณเปนคะแนนตาม

เกณฑทตงไวเพอประเมนผลการทางาน

ระบบทาการออกรายงานผลการทางาน

Page 14: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  5

ง. ระบบนาขอมลการบนทกผลการทางานของพนกงานไปคานวณกบเกณฑทตงไว

ออกมาเปนคะแนน เพอนาไปประเมนผลการทางาน

จ. ระบบทาการออกรายงานผลการทางานเพอใหผบรหารนาไปประเมนผลการทางาน

ฉ. จากทไดกลาวมาขางตน ระบบโดยรวมสามารถแสดงไดดงรปท 1.3

รปท 1.3 รปภาพแสดงรายละเอยดทางดานฮารดแวรของระบบ

ตามรปของระบบทออกแบบสามารถสรปไดดงน

ก. ผใชงานทาการบนทกขอมลผานเวบบราวเซอร

ข. เวบบราวเซอร ทาการสงขอมลในเวบเซรฟเวอรเพอประมวลผล

ค. เวบเซรฟเวอรทาการสงขอมลทประมวลผลได บนทกลงฐานขอมลเครองใหบรการ

ง. ผใชรองขอการแสดงผลขอมล หรอการออกรายงาน ผานเวบบราวเซอร

จ. เวบบราวเซอร สงขอมลการรองขอ การแสดงผล หรอการออกรายงาน ไปยงเวบ

เซรฟเวอร

ฉ. เวบเซรฟเวอร ทาการดงขอมลจากดาตาเบสเซรฟเวอร

ช. เวบเซรฟเวอร ทาการประมวลผลขอมลใหเปนไปตามทผใชรองขอและสงขอมลมาท

เวบบราวเซอร

ซ. เวบบราวเซอรทาการแสดงผล หรอออกรายงานตามทผใชงานตองการ

Page 15: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  6

1.5 วตถประสงคของโครงการ

จดทาเวบแอพพลเคชนเพอสนบสนนการบรหารโครงการขององคกร โดยมรายละเอยด

หลก ๆ ดงน

ก. มระบบทะเบยนผใช (Login) ผทใชงานโปรแกรมจะตองมการยนยนตวตนดวยรหส

(User & Password) ซงการเขาระบบจะเปนการกาหนดสทธในการเขาถงสวนตางๆ

ของโปรแกรม รวมถงสวนตางๆของขอมลสวนกลางดวย

ข. สามารถสรางโครงการ สามารถเพมรายละเอยดโครงการ ผตดตอโครงงาน กาหนดสทธการเขาถงระบบได ค. สามารถกาหนดงานใหแกผรบงานกาหนดผรบงาน กาหนดเวลาในการทางาน และระยะเวลาโดยรวมของการทาโครงการ ง. สามารถอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการโครงการ จ. สามารถสรางปฏทนงาน สามารถดงานจากปฏทนรวมกนได หรอสามารถดรายเฉพาะบคคล จะสามารถมองเหนภาพรวมของงาน เวลาวางของพนกงานแตละคน ฉ. สามารถสรางไฟลขอมล หรออพโหลดไฟลขอมลทเกยวของกบโครงงานได และสามารถสรางลงคเชอมโยงกบโครงงานได ช. สามารถดรายงาน ผจดการโครงการสามารถดรายงานโครงการ หรองานได เชน รายงานสรปจานวนงานในชวงเวลาทกาหนด รวมถงรายละเอยดตางๆของงานนนๆ และสามารถดสรปผลรวมของทกโครงการได ซ. สามารถกาหนดสทธในการเขาถงขอมลระบบ ของพนกงานแตละทานได หรอแตละตาแหนงได จะไดมมมองไมเหมอนกน วาจะสามารถทางานสงใดได

1.6 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนจะใชหลกการของการพฒนาบนเวบแอปพลเคชน ซงจะมขอบเขตของการ

ดาเนนการดงน

ก. ใชงานทรพยากรและบคลากรทางไอท (Information Technology, IT) ทมอยแลว

โดยไมเสยคาใชจายเพมเตม

ข. โปรแกรมจะรบบนเซรฟเวอรทมระบบปฏบตการแบบ Microsoft Window Server

2003 ซงไดมอยแลวจงไมเสยคาใชจายใดๆ เพมเตม

ค. ฐานขอมลทใชเปนการพฒนาบน MySQL ซงเปน Open source จงไมเสยคาใชจาย

ใดๆ เชนกน

Page 16: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  7

1.7 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

หลงจากการดาเนนโครงการเสรจสนแลว องคกรจะไดรบประโยชนตางๆ อนเนองมาจาก

การพฒนาระบบการบรหารจดการโครงการผานระบบออนไลน ดงน

ก. องคกรสามารถจดการงานไดอยางมประสทธภาพมากขน มความผดพลาดนอยลง ม

การจดการงานไดรวดเรว และยงงายตอการจดการงาน

ข. องคกรสามารถรแนวโนมของการทางานโดยรวมขององคกร และยงสามารถใชขอมล

ความรนในการพฒนาองคกรตอไป ไดอยางมประสทธภาพ

ค. พนกงานสามารถจดการงานของตวเอง ไดงายขน รวดเรวมความผดพลาดนอยลง

และยงสามารถรไดวางานใดเรงดวนตองทากอนทาหลง ทาใหงายตอการจดการงาน

ของตวเอง

ง. หวหนาโครงงานสามารถตามงานไดงายขน สามารถดแลงาน ควบคมงานไดม

ประสทธภาพมากขน สามารถรบรปญหาของพนกงานของตนเอง ทาให

ประสทธภาพโดยรวมของโครงงานมมากขนดวย

จ. หวหนาแผนกสามารถดแนวโนมงานในแผนก รวมไปถงแนวโนมของประสทธภาพ

ในการจดการงานในแผนก และยงสามารถนาไปพฒนางานตอไป

1.8 ขนตอนในการดาเนนงาน

ขนตอนในการดาเนนโครงงานเพอใหบรรลวตถประสงคทไดวางไว มขนตอนดงน

ก. สารวจขอมลเบองตน (Preliminary Investigation)

1. ศกษาปญหาทเกดขนกบองคกร

2. วเคราะหแนวทางการแกไขปญหา

3. กาหนดขอบเขตของโครงงาน

4. เสนอเอกสารโครงงาน

ข. วเคราะหความตองการ (Requirement Analysis)

1. ศกษางานวจยและทฤษฏทเกยวของกบการทาโครงงาน

2. ศกษาและวเคราะหเวบแอปพลเคชนทจะนามาดาเนนโครงงาน

3. วเคราะหความเปนไปไดของแนวทางแกไขปญหา

4. ทาเอกสารโครงงาน

Page 17: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  8

ค. ออกแบบระบบ (System Design)

1. ออกแบบ แบบฟอรมสารวจเพอวเคราะหหาปญหาขององคกร

2. ออกแบบเวบแอปพลเคชนสาหรบใชแกไขปญหาขององคกร

3. ออกแบบรายงานตางๆ ทใชสาหรบมองภาพรวมของโครงงานขององคกร

ง. ดาเนนงาน (Implementation)

1. สารวจและเกบขอมลของปญหาขององคกร

2. วเคราะหปญหาขององค เพอนามาสรปผลรวมของปญหาทงหมด

3. นาผลทไดมาวเคราะห เพอใหไดผลสรปวาสามารถนามาประยกตใชกบเวบ

แอปพลเคชนไดอยางไร

4. นาผลสรปทไดมาออกแบบเวบแอปพลเคชน และนาเสนอตอองคกร เพอหา

ความตองการขององคกรอกครง เพอใหไดผลสรปทแนชด

5. จดทาโครงการเวบแอปพลเคชนตามความตองการขององคกร

6. จดทาเอกสารตางๆ เกยวกบโครงงาน

Page 18: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  9

รปท 1.4 ระยะเวลาในการดาเนนโครงงาน

Page 19: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  10

บทท 2

ทฤษฎและหลกการทเกยวของ

2.1 กลาวนา

การจดการบรหารโครงการในปจจบน สามารถทจะนาสารสนเทศมาชวยจดการเพอจะ

ทาใหการบรหารโครงการไดดยงขน ไมวาจะเปนการควบคมในสวนของความปลอดภยขอมล

การเขาถงขอมลของพนกงาน ทาใหการจดการโครงงานมประสทธภาพมากขน

2.2 ทบทวนวรรณกรรม

2.2.1 จตวฒน ธวชธาดา (2553) การปรบปรงงานโดยบรณาการแนวคดลน และ

เครองมอซกซ ซกมา กรณศกษาโรงงานตวอยาง. สารนพนธ วศ.ม.(การจดการทางวศวกรรม).

กรงเทพฯ ไดนาแนวคดลนมาชวยในการปรบปรง และนาเครองมอซกซ ซกมา มาชวยลดความ

ผนแปรของกระบวนการมาประยกตใชรวมกน ถอวาเปนแนวทางทสาคญในการลดความผนแปร

ลดเวลา ลดพนท และลดของเสยจากกระบวนการผลต จากการศกษากระบวนการผลตตวอยาง

พบวา ของเสยทเกดขนในกระบวนการผลตคอ การเกดปญหาเศษตด (Spatter) ตดกบชนงาน

ซงตองมการตรวจสอบเชคและเคาะออก ทาใหสญเสยทงเวลาและอาจจะมขอผดพลาด จงไดนา

แนวคดการปองกนความผดพลาด (Mistake Proofing) มาประยกตใช และตองการปรบปรงการ

สงผลตจากแบบ Pattern หรอ Lot Size มาเปนการใชวธการปรบเรยบการผลต เพอลดชนงาน

ระหวางกระบวนการผลต และลดพนทการจดเกบชนงานสาเรจรปโดยมการใชแนวคดลนและ

เครองมอซกซซกมามาใชรวมกน ซงหลงจากการปรบปรงพบวาทาใหปญหาเศษตดกบชนงานม

จานวนทลดลงจากเดม 304,400 PPM เหลอเพยง 2,000 PPM และรอบการทางานลดลงจาก

83.1 วนาท/ชน เหลอเพยง 75.5 วนาท/ชน และสามารถทาการลดการจดเกบสนคาคงคลง

สาเรจรปจาก 1.5 วน เหลอเพยง 1.0 วน ซงสามารถทาใหลดความสญเปลาทเกดขนใน

กระบวนการได

2.2.2 ดร.วทยา สหฤทดารง (2553) การกระจายสนคาแบบลน แนวคดแบบลนคอการ

ทาใหสงทมความสาคญในโซกระจายสนคานนมความเรยบงายขน จนเครอขายทงหมดสามารถ

ดาเนนการไดอยางมประสทธผลมากขน

ในดานหนงการปรบปรงปฏบตการดานการกระจายสนคาถกฉดรงไวโดยความไม

แมนยาของการพยากรณอปสงคของลกคา และในอกดานหนงโดยแรงกดดนอยางไมลดละจาก

ลกคาเพอใหลดตนทน ความทาทายเหลานกอใหเกดการถกเถยงในกระบวนการวางแผน

Page 20: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  11

เนองจากผลการพยากรณไมมทางแมนยาได เมอมการปรบปรงเปลยนแปลงหลายครง แผนของ

การขนสงกจาตองปรบดวย สงผลใหเกดความลาชาหรอสงผลเสยตอการประหยดตนทนทเปน

สงทตองการอยางยง ในขณะเดยวกน ลกคากยงกดดนเพอใหมการเปลยนแปลงของเทคโนโลย

และกระบวนการในการกระจายสนคา เพอลดตนทนโซอปทาน

ระบบลนนนชวยเปลยนการปฏบตการ จากทพ งพาการพยากรณไปสการผลตตามอป

สงคจรง การพยากรณยงคงเปนองคประกอบสาคญของกระบวนการวางแผนแบบลน แต

นามาใชสาหรบการวางแผนระยะยาวและภาพรวม แทนทจะใชการวางแผนความตองการ

กระจายสนคา (Distribution Requirements Planning: DRP) เพอวางแผนคาสงเตมแตละคาสง

ระบบลนจะสงคาสงตามอปสงคจรงจากการจดสงใหลกคา การทางานตามอปสงคนนเรยกวา

ระบบดง และอางองถง “การดง” และ “เชอมโยง” สนคาคงคลงผานโซอปทาน การเชอมโยงของ

หลกปฏบตแบบลนถกแสดงในภาพท 1 ซงแสดงวา ลนนนใหยทธศาสตรเรองกนชน รอบเวลา

การเตมทดแทน และแนวทางแบบดงเพอทจะปดชองวางระหวางขดความสามารถของการ

ดาเนนงานและนโยบายการใหบรการลกคา

รปท 2.1 กรอบการทางานของการกระจายสนคาแบบลน

Page 21: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  12

รปท 2.2 การไหลของคาสง เทยบกนระหวางลนกบ DRP

ผลประโยชนทจะไดรบจากลนในสภาพแวดลอมของกระจายสนคา คอ ตนทนรวมท

ลดลง เงนทนดาเนนการลดลง และการบรการลกคาทดข น สงเหลานอาจจะดเหมอนวาเปน

ผลประโยชนแบบเดยวกบท DRP และวธการอนๆ เสนอให แตสาหรบลน แนวคดคอการทาให

สงทมความสาคญในโซกระจายสนคานนมความเรยบงายขน จนเครอขายทงหมดสามารถ

ดาเนนการไดอยางมประสทธผลมากขน ซงรวมถง DRP ดวย ดวยการใชลน ตวแปรสาคญใน

การวางแผน DRP เชน ปรมาณคาสงซอ และเวลานา จะเสถยรและเปนไปอยางเหมาะสมทสด

(Optimized) ซงเปนการชวยปรบปรงการวางแผนความตองการในอนาคตดวยเชนกน

2.2.3 จรรตน ธระวราพฤกษ และ ชนนทร กตตวเศษ (2553) ลนกบกระบวนการทาง

ธรกจ : กรณศกษานเปนการประยกตใชแนวคดลนกบกระบวนการทางธรกจของบรษทแหงหนง

โดยกระบวนการทางธรกจของบรษทททาการศกษานประกอบดวย งานรบคาสงซอ งานจดซอ

วตถดบ และงานจดสงสนคา ในการประยกตใชแนวคดลนนไดทาการวเคราะหกจกรรม โดยแบง

กจกรรมออกเปน กจกรรมทกอใหเกดมลคาเพมและกจกรรมทไมกอใหเกดมลคาเพม และได

ออกแบบกระบวนการทางธรกจใหม โดยพยายามกาจดกจกรรมทไมกอใหเกดมลคาเพมออกไป

ซงผลการประยกตใชพบวา ระยะเวลารวมทเกดขนจากระบบงานทงสามนนลดลง จากเดม 8.56

วนเปน 2.44 วน ซงคดเปนรอยละ 70.05

หากเปรยบเทยบสายธารคณคา จะพบวากระบวนการทางธรกจในปจจบนนนใชเวลา

ทงสน 8.56 วน โดยทเวลาของกจกรรมทกอใหเกดมลคาเพมนนมเพยง 0.423 วน ซงคดเปน

ประสทธภาพของกระบวนการเทากบ 4.94% จากการวเคราะหกระบวนการทางธรกจของงาน

รบคาสงซอ งานจดซอวตถดบ และงานจดสงสนคา โดยระบกจกรรมทกอใหเกดมลคาเพมและ

กจกรรมทไมกอใหเกดมลคาเพม และนาเสนอรปแบบของกระบวนการทางธรกจใหม โดยกาจด

Page 22: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  13

กจกรรมท ไมกอใหเกดมลคาเพมออก ซงทาใหกระบวนการทางธรกจทนาเสนอนนใชเวลา

ทงสนเทากบ 2.44 วน และทาใหประสทธภาพของกระบวนการเพมขนเปนเทากบ 17.4%

ดงนนจะเหนไดวา การนาแนวคดลนมาประยกตใชกบกระบวนการทางธรกจจะทาใหธรกจ

ดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพมากขน ลนจงมไดเหมาะกบเฉพาะกระบวนการผลต ดงทมผ

นยมนาไปประยกตใชเทานน

2.2.5 โกศล ดศลธรรม(2553) กระบวนการบรณาการส Lean Six Sigma

เนอง จาก Six Sigma เปนแนวทางทดาเนนการในรปแบบโครงการ(Project-based

methodology) ซงดาเนนการตามวงจร DMAIC โดยมผชานาญการ (Expert Practitioner) หรอ

Black belts เปนผนาโครงการและมระยะเวลาการดาเนนโครงการหลายเดอน สาหรบลนอาจใช

เวลาเพยงไมกสปดาหและสามารถแสดงผลลพธจากการดาเนน กจกรรม ดงนนหากจะบรณา

การแนวทางทงสองเปนกลยทธสาหรบปรบปรงกระบวนการกอาจ ดาเนนกจกรรมการปรบปรง

ตามแนวทางลนในชวงเรมตนของโครงการ

สาหรบ องคกรทมงสความเปนเลศหรอองคกรแหงลน (Lean Enterprise) ไดให

ความสาคญกบแนวคดการไหล โดยมงใหเกดการไหลของงานใหเปนไปอยางตอเนอง ซงมการ

ระบนยามคณคาไวอยางชดเจนดวยการใชเครองมอและเทคนคสนบ สนนใหเกดการไหลใน

กระบวนการอยางตอเนอง ดงเชน แผนภมสายธารแหงคณคา ระบบการผลตแบบดง(Pull

production systems) และการปรบปรงอยางตอเนองหรอ Kaizen

แตปจจยท ขดขวางการไหลของงานทงในสวนของกระบวนการผลตหรอกระบวนการ

ทางธรกรรม นนคอ ความผนแปรและการเกดความบกพรองหรอของเสย(Defect) ดงนน

แนวคดบรณาการ Lean Six Sigma จงบทบาทและจาเปนตอการสนบสนนใหกระบวนการ

ปรบปรงเกดประสทธผลสงสด

2.2.6 ดร.วสทธ อดศยพงศา(2548) การพฒนาแผนภมสายธารแหงคณคาตามแนวคด

ลน แผนภมสายธารแหงคณคา เปนเครองมอสาคญทมงศกษาคณคาหรอความตองการใน

มมมองของลกคา (Focus on Customer Needs) ดงนนแผนภมสายธารแหงคณคา จงแสดงถง

ภาพรวมการไหลของงานตลอดทงกระบวนการ (Holistic Approach) ซงแนวทางดงกลาวจะทา

ใหสามารถระบขอบเขตและกจกรรมทจาเปนสาหรบการปรบปรงทมงตอบสนองความตองการ

ของลกคา โดยมการจาแนกระหวางกจกรรมทเกดคณคากบกจกรรมทเกดความสญเปลา

สาหรบในมมมองลกคาจะยนดจายเงนเพอไดรบในสงทเกดคณคา โดยไมสนใจตอความสญเปลา

หรอกจกรรมทไมเกดคณคาใดๆ เชน ของเสย งานทตองแกไข เปนตน หากสามารถจาแนก

ความสญเปลาทเกดขนกบกระบวนการกจะกาหนดแนวทางขจดความสญเปลาเหลานไดงายขน

Page 23: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  14

แตหากไมสามารถจาแนกประเภทความสญเปลาทงหลายทซอนเรนในกระบวนการ ความสญ

เปลาเหลานนกจะยงคงสงผลตอตนทนทสงขน จนไมสามารถแขงขนได ดงคากลาวทวา “หาก

ทานทราบวาวนนทานอยทไหน มนกไมใชเรองยากทจะวางแผนเพอ ปรบเปลยนสสถานะท

ตองการจะเปนในอนาคต” ดวยเหตนสายธารแหงคณคาจงมบทบาทตอการจาแนกความสญ

เปลา เพอเปนแนวทางปรบปรงสสถานะอนาคตทคาดหวงไดอยางสมบรณตามแนวคดลนนนเอง

2.3 ทฤษฎทเกยวของ

ลน (Lean Operations)

Lean แปลวา ผอม เพรยว บาง ถาเปรยบเทยบกบคนในความหมายเชงบวก กหมายถง

คนทมรางกายสมสวน ปราศจากชนไขมน แขงแรง วองไว กระฉบกระเฉง ถาเปรยบเทยบกบ

องคกรกหมายถงองคกรทดาเนนการโดยปราศจากความสญเปลาในทกๆกระบวนการ ม

ความสามารถในการปรบตวตอบสนองความตองการของตลาดและผรบผลงานไดทนทวงท ม

ประสทธภาพเหนอคแขง

Lean เปน holistic & sustainable approach ทใชทกสงทกอยางนอยลง แตใหได

ผลงานมากกวา ผลงานทใกลเคยงความตองการของลกคามากทสด สงทลดนอยลง คอ ความ

สญเปลา, วงรอบเวลา, ผสงมอบ, ความคราคร, การใชแรงคน เครองมอ เวลา และพนท

ปฏบตงาน

สงทเพมมากขน คอ ความรและพลงอานาจของผปฏบตงาน, ความยดหยนและขด

ความสามารถขององคกร, ผลตภาพ, ความพงพอใจของลกคา, ความสาเรจในระยะยาว

แนวคด Lean คอการเปลยนจาก ความสญเปลา (waste) ไปส คณคา (value)

ในมมมองของผรบผลงาน ปรบปรงเปลยนแปลงอยางไมรจบ

Lean ไมใชเรองของการทางานใหหนกขนหรอเรวขน แตเปนการคนหาความสญเปลา

และเปลยนใหเปนคณคาทผรบผลงานของเราตองการ

Lean ไมใชชดเครองมอสาเรจรป แตเปนการผสมผสานอยางลงตวระหวางแนวคด

กจกรรม และวธการทจะชวยผลกดนใหวฒนธรรมขององคกรเปนไปในทศทางทเหมาะสม ผาน

การพฒนาจตสานกทดและแนวคดทถกตองในการทางานแกพนกงานทกระดบ

ความพเศษของ Leanทาไม Lean จงเปนทนยมแพรหลายในองคกรตางๆ

ก. Lean is proven หลกการและเทคนคของ Lean ไดรบการนาไปใชและประสบ

ความสาเรจในองคกรทกภาคสวน ทกประเภท ทกขนาด นบเปนพนๆแหง

Page 24: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  15

ข. Lean makes sense ในยคสมยแหงความซบซอน Lean ใชความเรยบงายในการ

ตอบสนองตอความทาทายตางๆทกประเภท ทกสถานการณ

ค. Lean is accessible ทกคนสามารถเขาถงไดหากมความมงมน ไมยาก ไมแยกสวน

ไมแพง

ง. Lean is inclusive แนวคด Lean เปดรบการใชเครองมอและเทคนคการแกปญหา

ตางๆ โดยไมจากดเปนสงทเสรมกนกบ TQM, Six Sigma, BPM ซงสามารถนามาใช

รวมกนได

จ. Lean is for everyone ทกคนสามารถเรยนรและนาไปใชไดไมยาก

TQM (Total Quality Management)

TQM มาจากคาวา TQC (Total Quality Control) ของญปน หรอบางทญปนกเรยกวา

“CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรออาจแปลวา “การควบคมคณภาพทวบรษท”

(เรองวทย, 2549) TQM ไดรบการนยามวาเปน “กจกรรมทเปนระบบ เปนวทยาศาสตร และ

ครอบคลมทกสวนขององคกรโดยใหความสาคญทลกคา” (จาลกษณ และศภชย, 2548)

เมอกลาวโดยสรปโดยภาพรวมสาหรบความหมายของ TQM นน : Witcher (1390 อาง

ถงใน สนทร, 2542) กลาววา

T (Total) : การยนยอมใหทกคนปฏบตงานอยภายในองคการไดเขามามสวนรวมในการ

จดตงและบรหารงานระบบคณภาพ ซงเกยวกบทงลกคาภายนอก (external customer) และ

ลกคาภายใน (internal customer) โดยตรง

Q (Quality) : การสรางความพงพอใจของลกคาตอการใชประโยชนจากสนคาและ

บรการเปนหลก นอกจากนคณภาพยงมสวนเกยวของกบแนวความคดเชงระบบของการจดการ

(systematic approach of management) กลาวคอ การกระทาสงใด ๆ อยางเปนระบบท

ตอเนองและตรงตามแนวความคดดงเดมของวงจรคณภาพทเรยกวา PDCA cycle ซงเสนอ

รายละเอยดโดย W.Edwards Deming

เพราะฉะนนถาหมนวงจรคณภาพเชนนอยางตอเนองขนภายในแตละหนวยงานยอย

ขององคการหนง ๆ กยอมจะเกดระบบคณภาพโดยรวมทงหมดทเรยกวา TQM ขนมาไดใน

ประการสดทาย

M (Management) : ระบบของการจดการหรอบรหารคณภาพขององคการ ซง

ดาเนนการและควบคมดวยระดบผบรหารสงสด ซงประกอบดวย วสยทศน (vision) การประกาศ

พนธกจหลก (mission statement) และกลยทธของการบรหาร (strateship management)

รวมถงการแสดงสภาวะของความเปนผนา (leadership) ทจะมงม นปรบปรงและพฒนาระบบ

Page 25: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  16

คณภาพขององคการอยางสมาเสมอและตอเนองตลอดระยะเวลา (continuous quality

improvement)

รปท 2.3 ภาพแสดงระบบของการจดการหรอบรหารคณภาพขององคการ

โดยสรป TQM เปนระบบการจดการทเนนมนษย (a peple-focused management

system) กลาวคอ เปนกระบวนการทางวฒนธรรมทมงเปลยนแปลงคนทงหมดในองคการ

เพอใหหนมาสนใจปรบปรงคณภาพอยางตอเนอง โดยมเปาหมายสงสด คอการสรางความเปน

เลศในระดบโลก TQM มความหมายหลายอยางในตวเอง กลาวคอเปนทงกลยทธ เทคนค ระบบ

การจดการ รวมไปถงปรชญาและเครองมอในการแกปญหาขององคการ สาเหตท TQM ม

ความสาคญกเพราะการเปลยนแปลงทางดานการผลต การตลาด และการเงน เนองจาก

องคการตองการพฒนาประสทธภาพเพอตอสกบการแขงขน โดยมกระแสโลกาภวตนเปนตวเรง

ตลาดและการแขงขนเปดกวางออกอยางไรพรมแดน องคการตองหาทางลดตนทนและเพม

คณภาพ เพอเอาตวรอดและสรางความเจรญกาวหนา ประกอบกบมตวอยางความสาเรจของ

Page 26: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  17

TQM จากกจการตาง ๆ ทงในประเทศญปน ประเทศตะวนตกและประเทศอน ๆ ทวโลก(เรอง

วทย, 2549)

ระบบบรหารการปรบรอ (Re-engineering)

การพจารณาหลกการพนฐานของกระบวนการทางธรกจ และการออกแบบขนใหมอยาง

ถอนรากถอนโคน เพอมงบรรลผลลพธของการปรบปรงอนยงใหญ โดยใชมาตรวดผลการ

ปฏบตงานททนสมย และทสาคญไดแก ตนทน คณภาพ การบรการ และความรวดเรว กจกรรม

หรอเทคนคทเนนการปรบเปลยนเทคโนโลยใหม ๆ และการมวสยทศนทกวางไกล โดยเฉพาะใช

กบธรกจทมการบรการมาก ๆ เชน การธนาคาร หรอถาเกยวกบการผลต การปรบรอหมายถง

การเปลยนเทคโนโลยการผลตใหม ๆ ระบบนจงใชในธรกจบรการมากกวา เทคนคนเนนการ

ทางานเพอใหถกตองตามเปาหมายทแทจรงหรอแกนแทของ เหตผลของงานนน ๆ โดยการ

เขยนแผนผงกระบวนการ แลวพจารณาโดยการระดมสมอง สมภาษณ เลยนแบบ ใชเทคโนโลย

ใหม ๆ เชน คอมพวเตอร เพอปรบรอกระบวนการทางาน โดยมคาศพทหลกทสาคญ ดงน

ก. พนฐาน (Fundamental) คาศพทหลกคานเปนคาถามพนฐานทสดและเปนหวใจ

สาคญในการทารเอนจ เนยรง ซงธรกจหรอองคการจะตองพจารณาถงพนฐาน สมมตฐาน หรอ

กฎเกณฑทรองรบการดาเนนธรกจ และแฝงเรนอยในแนวทางปฏบตทกาหนดขนในการ

ดาเนนงานหรอการดาเนน ธรกจ โดยทวไป มกชวยใหองคการพจารณาไดวาสมมตฐานหรอ

กฎเกณฑนนผดพลาด ไมเหมาะสมหรอลาสมย ทงน โดยการตงคาถามวา “ทาไมเราจงทาแบบ

น ? ” , “ ทาไมเราจงตองทาอยางทเรากาลงทาอย ? ” หรอ “ เราตองทาอะไร หรอเราจะทา

อยางไร เพอใหมประสทธภาพสงขน ? ” เปนตน

ข. ถอนรากถอนโคน เปนศพททแผลงมาจากภาษาลาตนวา Radix ซงหมายถง ราก

การคดหรอการออกแบบใหมอยางถอนรากถอนโคน หมายถง การมงทรากแกวของสงทงหลาย

ซงไมใชเพยงการปรบเปลยนหรอแกไขเพยงเลก ๆ นอย ๆ หรอเพยงผวเผน แตเปนการทง

ของเดมไปทงหมดอยางสนเชง หรอการออกแบบใหมบนพนฐาน สมมตฐาน หลกการ หรอ

กฎเกณฑใหมทงหมด

ค. ยงใหญ (Dramatic) คาศพทหลก “ยงใหญ” หรอ “ใหญหลวง” ในทน เปนการเนนยา

วา การทารเอนจเนยรงมงสการกระทาทจะนามาซงผลลพธของการทางานท กาวกระโดด หรอ

การบรรลผลอนยงใหญมโหฬาร เพราะความตองการบรรลเปาหมายเพมขน การเพมผลงาน

หรอคณภาพของผลงานเพยงเลก ๆ นอย ๆ ไมจาเปนตองอาศยการทารเอนจเนยรง เพยงใช

วธการปรบปรง แกไข หรอเปลยนแปลงเพยงเลกนอยกนาจะเพยงพอแลว

Page 27: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  18

ง. กระบวนการ (Process) คาวากระบวนการ นบเปนคาศพทหลกทสาคญอกคาหนง

ซงอาจกอใหเกดความสบสนหรอยงยากสาหรบการทารเอนจเนยรงอกคา หนง เนองจาก

ผบรหารหรอผอยในแวดวงธรกจมกไมไดใหความสนใจกบ “กระบวนการ” ในระยะทผานมา มก

มงทตวงาน เนองาน โครงสราง หรอตวบคคลผปฏบตงานมากกวา

“กระบวนการ” คอ กลมของกจกรรม ซงประกอบดวยกจกรรมทหนง หรอในกจกรรม

ของการนาปจจยนาเขา และกจกรรมอน ๆ ตามลาดบ จนถงกจกรรมสดทายทเกดเปนผลลพธ

หรอการไดรบปจจยนาออกทมคณคา เพมขน ตามแนวคดของ อดม สมธ การดาเนนธรกจหรอ

การทางานมกถกแบงเปนงานยอย ๆ ทงายทสด เพอมอบหมายใหกบผปฏบตงานทเปน

ผชานาญการเฉพาะดาน ซงเปนผลใหผปฏบตงานในแตละงานมองไมเหนวตถประสงคทย งใหญ

กวาหรอละเลยผลลพธสดทายของการทางานทตองการอยางแทจรง แตกลบมงพจารณาหรอให

ความสนใจอยกบแตละงานยอยของกระบวนการดาเนน ธรกจหรอกระบวนการดาเนนงาน

เทานน

จากเครองมอการจดการขางตน เครองมอทเหมาะสมทจะนามาใชในการบรหารจดการ

โครงการออนไลน คอ Lean Operation เพราะ Lean Operation เปนการดาเนนการ

เปลยนแปลงทงายขน อนจะชวยใหองคกรบรรลถงคณภาพทด ตนทนตา และเวลาในการทางาน

สน ผลทไดรบจากการใช Lean Operation นนแบงออกไดเปนขอๆดงนคอ

ก. ลดภาระงานทมปรมาณมาก และลดความซาซอนในการทางาน

ข. ชวยใหสามารถปฏบตงานไดอยางรวดเรวในระยะเวลาอนสน

ค. ชวยเพมประสทธภาพในการใหบรการ ทงดานคณภาพและปรมาณ ซงหองสมด

สามารถจดใหมบรการใหมๆ ททนสมยเพมขน

ง. ปรบปรงการบรการทมอยเดมใหดยงขน อานวยความสะดวกในการรวมมอระหวาง

จ. ลดเวลาในการตามงาน

ฉ. ลดความผดพลาดของการมอบหมายงาน

CMMI(Capability Maturity Model Integration)

CMMI เปนมาตรฐานในการปรบปรงคณภาพซอฟตแวรใหมประสทธภาพ เปนทรจก

และยอมรบของสากล หากองคกรใดไดรบ CMMI (แลวแต level) ถอวาองคกรนนม product

และกระบวนการพฒนา product ทมประสทธภาพ เปนทนาเชอถอของลกคา และเปนตวการนต

ชนงานทออกไป

Page 28: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  19

ดงนนปจจบนองคกรและบรษทจานวนมากตองการนา CMMI มาใชปรบปรง

กระบวนการทางานใหอยในระดบทตองการ (ม 5 ระดบ)

CMMI จะมวธการหรอขนตอน (process improvement) เพอพฒนาปรบปรงคณภาพ

ของผลตภณฑ (product,service) ใหมประสทธภาพ ตงแตกระบวนการออกแบบ จนถงการสง

มอบ (Release) และการบารงรกษา (Maintainance) เพอใหทกองคกรนาไปใชปรบปรง

คณภาพซอฟตแวร ปจจบนเปน CMMI version 1.2 (สงหาคม 2006)

CMMI ในเวอรชน 1.2 ประกอบไปดวย 22 process areas ทวดไดจาก capability หรอ

maturity levels (ซงจะอธบายตอไป) โดย CMMI พฒนามาจาก Software Engineering

Institute (SEI)

กอนหนาทจะม CMMI นนมโมเดลทใชวดประสทธภาพของกระบวนการพฒนา เชน

- SW-CMM

- SECM

- IPD-CMM

แตเกดปญหาความยงยากซบซอน เพราะมหลายตวเกนไป บางอยางเปนเรองเดยวกน

แตเรยกคนละชอกเกดความสบสน จงรวมเปนตวเดยวในปจจบนคอ CMMI

องคประกอบทสาคญในการเพมประสทธภาพของการผลต ไดแก

- คน (people)

- วธการผลตและการบารงรกษา (Procedure , Method)

- เครองมอทชวยในการผลต (Tools)

CMMI แกปญหาความยงยากในการใช Process Model หลายโมเดลทแตละโมเดลกจะ

เกยวกบงานในแตละดาน CMMI เปนการรวมหลายๆ Process Models เขาเปนโมเดลเดยวโดย

ไดรวม 3 โมเดลตอไปนคอ

- The Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) เวอรชน 2.0

- The Systems Engineering Capability Model[1] (SECM) หรอรจกในอกชอวา

Electronic Industries Alliance 731

- The Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM)

เวอรชน 0.98

Page 29: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  20

2.4 ลน (Lean Operation)

2.4.1 ความเปนมาของระบบการผลตแบบลน (Historical of Lean Manufacturing)

ระบบการผลตแบบลนกาเนดขนในอตสาหกรรมการผลตรถยนต กลาวกนวา ในอดต

การผลตสนคาตางๆ รวมทงรถยนตมลกษณะเปนแบบงานหตถกรรมหรองานฝมอ (Craft /

Hand Made Production) ไมมสายการผลต ผผลตสวนใหญจะดาเนนการผลตโดยอาศยทกษะ

ความชานาญของพนกงานเปนหลก ดงนน จงมตนทนการผลตตอหนวยสง แตกสามารถผลต

สนคาไดหลากหลายชนดตามความตองการของลกคา ตอมาในชวงตนศตวรรษท 20 เฮนร

ฟอรด (Henry Ford) ผกอตงบรษทฟอรด มอเตอร ไดรเรมแนวคดในการสรางสายการผลตใหม

ลกษณะคลายกบการไหลของสายนา และถอวาทกสงทเปนอปสรรคตอการเคลอนทใน

กระบวนการคอความสญเปลา โดยนาเอานวตกรรมระบบสายพานลาเลยงมาใชในสายการ

ประกอบรถยนต (Moving Assembly Line) ของบรษท และใชชนสวนมาตรฐานทสามารถ

เปลยนทดแทนกนได (Standardized Interchangeable Parts) ทาใหใชเวลาในการผลตลดลง

อยางไรกตาม ดวยวธการดงกลาว ทาใหชนสวนและวตถดบไดรบการผลตและสงตอไปยง

กระบวนการถดไป

โดย ไมมการพจารณาถงความตองการเชนเดยวกบการผลตสนคาสาเรจรป ระบบ

ดงกลาวจงถกเรยกวาระบบการผลตแบบเนนปรมาณ (Mass Production) คอผลตแบบปรมาณ

มาก รนการผลตมขนาดใหญ เพอลดตนทนการผลตตอหนวยใหตาลงโดยเฉพาะในสวนของ

ตนทนทางออม

ระบบการผลตของฟอรดประสบความสาเรจอยางยง กลาวกนวายคนนในอเมรกาไมม

ใครทไมรจกรถยนตฟอรดโมเดลท (Model T Ford) ซงเปนรนยอดนยมทมการผลตและจาหนาย

จานวนมาก ถงแมวารถรนนจะมจาหนายเพยงสเดยว คอสดา แตเนองจากชวงนนตลาดยงคง

เปนของผผลต เพราะผผลตรถยนตมจานวนนอยราย แตความตองการซอมจานวนมาก ผลต

เทาไรกจาหนายไดหมด

อกหลายปตอมา จากความสาเรจของบรษทฟอรด อจ โทโยดะ (Eiji Toyoda) และไทอ

จ โอโนะ (Taiichi Ohno) ผบรหารของบรษทโตโยตา ไดพยายามนาเอาแนวคดของฟอรดไป

ปรบปรงระบบการผลตของบรษทโตโยตาท ญปน แตพวกเขาพบวาสภาพของบรษทยงไม

เหมาะกบการใชระบบดงกลาว เนองจากขณะนนประเทศญปนอยในสภาพหลงสงคราม ปจจย

การผลตตางๆ และเงนทนมจากด ทาใหไมสามารถลงทนสราง “ระบบการผลตทเนนปรมาณ”

ตามแบบอยางของฟอรดได ทงสองจงไดรวมกบทมงานของบรษทโตโยตา พฒนาระบบการผลต

ของตนเองขนมาจากประสบการณทพบ โดยเรมตนจากการคนหาและแกปญหาทเกดขนใน

Page 30: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  21

ระดบปฏบตการ การนาขอเสนอแนะการปรบปรงงานทไดจากพนกงานมาทดลองปฏบต และ

ประยกตแนวคดของระบบซเปอรมารเกตหรอระบบดง* มาสรางระบบการผลตทเรยกวา “ระบบ

การผลตแบบโตโยตา” (Toyota Production System) หรอทรจกกนดในชอของ ระบบการผลต

แบบทนเวลาพอด (Just in Time Production System: JIT) ซงมหลกการสาคญคอ “การผลต

เฉพาะสนคาหรอชนสวนทจาเปน ตามปรมาณทมความตองการ และภายในเวลาทมความ

ตองการ” โดยมงเนนกาจดความสญเสย (Waste/Muda) ทง 7 ประการ ทเกดขนในกระบวนการ

ทางาน

ในป ค.ศ. 1990 เจมส วอแมค และ แดเนยล โจนส ไดรวมกนแตงหนงสอเลมหนงชอวา

The Machine that Changed the World ซงเปรยบเทยบปจจยแหงความสาเรจระหวาง

อตสาหกรรมผลตรถยนตในประเทศ ญปน ยโรป และอเมรกา เพออธบายวาบรษทสามารถเพม

ขดความสามารถในการจดการกระบวนการไดอยาง ไร และเรมใชคาวา “ระบบการผลตแบบลน”

เปนตนมา

2.4.2 Lean Thinking (แนวทางการคดแบบลน)

การสรางคณคาโดยมงขจดความสญเปลา (creating value by eliminating waste) และ

การเพมความยดหยนขององคกรดวยการคดใหม (rethinking) เพอสรางคณคาตลอดทง

กระบวนการตงแตชวงเรมแรกของการวางแผน (initial planning) โดยลนจะมงจาแนกความสญ

เปลาเพอดาเนนการขจดออกและปรบปรงกระบวนการดวยการระบและสรางคณคาในการ

ปฏบตการ (value-creating action)

2.4.3 Lean Production System (LPS)

เปนระบบทมประสทธภาพในการขจดของเสยทกชนด ทาใหไมมของเสยเกดขน ทก

กระบวนการในระบบตองมแตการเพมคณคาใหกบการผลตหรอบรการ และตองตดกจกรรมใดก

ตามทไมมประโยชน สญเปลา ไมมการเพมคณคาในกระบวนการออกไป ในอตสาหกรรมของ

สหรฐอเมรกามการพดถง Lean Production System ซงอาจเทยบเคยงกบ Just-In-Time ใน

อตสาหกรรมรถยนต TOYOTA PRODUCTION SYSTEM ของญปน

2.4.4 สรางความไดเปรยบดวยขนาดของการผลต (Economy of Scale) : (ในอดต)

ปรชญาการผลตทยดถอการสรางความไดเปรยบดวยขนาดการผลต จะนามาซงระบบ

การผลตทเรยกกนวา การผลตคราวละมากๆ (Mass Production) ทมพนฐานมาจากขอเสนอ

ของ Frederick W. Taylor ในยคการบรหารเชงวทยาศาสตรทแนะนาใหผลตสนคาทไมมความ

Page 31: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  22

หลากหลายในปรมาณมากๆ และแบงประเภทแรงงานออกตามความเชยวชาญเปนอยางๆ ไป

(Specialization of Labor) ในป ค.ศ. 1923 การผลตแบบคราวละมากๆ ไดรบความนยมสงสด

ตวอยางเชน ในชวงเวลาดงกลาว รถยนตฟอรด ทกคนจะมสดาและมราคาถก เพยง 245

เหรยญสหรฐ อยางไรกตาม การจากดทางเลอกในเรองสรถยนตของฟอรดไมสามารถดาเนน

ตอไปได เมอบรษทเยเนอรลมอรเตอร เสนอทางเลอกใหกบตลาดรถยนต ดวยรถยนตทหลากส

มากกวา แตการปรบตวของฟอรดในชวงนนทาไดไมสะดวกนก และไมทนกบการเปลยนแปลง

ดวยเหตผลหลกทสวนใหญมาจากระบบการผลตคราวละมากๆ ไมวาจะเปนการใชเครองมอ

หนก การใชฝมอแรงงานเฉพาะทางทเชยวชาญเพยงอยางเดยว และการสงซอชนสวนหรอ

อปกรณไวแลวจานวนมาก และนคอจดเรมตนของการพฒนาระบบการผลตรปแบบอนขนมา

เพอลดความไมคลองตวและความสญเสยตางๆทเกดขนจากการผลตแบบคราวละมากๆ

ภายในกรอบความคดของระบบการผลตแบบคราวละมากๆ ฝายการตลาดจะพยากรณ

ความตองการสนคาไวสงสดในระยะยาว และวางแผนความตองการวสดสาหรบอนาคตขางหนา

โดยการประมาณการสงซอวตถดบและชนสวนตองเพยงพอตอยอดสนคาทพยากรณไว และ

เตรยมไวพรอมภายในโรงงานกอนทการผลตจะเรมขน ถาสมมตวาวตถดบและชนสวนตางๆ มก

มาไมคอยตรงเวลากตองมการเผอเวลาในการสงซอ เพอใหวตถดบและชนสวนมาถงโรงงาน

ลวงหนามากขน และถาสมมตวาตลาดไมตองการสนคาตามทพยากรณไวตงแตแรก กตองมการ

จดเกบสนคาเพอรอจาหนายในโอกาสตอไป

จากทกลาวมากคอ การคงคลงวตถดบและสนคา ซงนอกจากความยงยากในการคงคลง

ใหพอดกบความตองการแลว คาใชจายในการคงคลงยงสงอกดวย จากรายงานของ David M.

Anderson (2003) รายงานไววา เมอประมาณ 25 ปทผานมา คาใชจายในการคงคลงโดยเฉลย

อยทประมาณ 25% ของมลคาสนคาและวสดคงคลง หรออาจพดไดวาบรษทตองใชเงน 1 ลาน

เหรยญสหรฐใหกบของคงคลงทมมลคา 4 ลานเหรยญสหรฐ เพอเปนคาดอกเบย คาพนทจดเกบ

คาประกน และคาบรหาร ถงแมขอมลนจะเปนของประเทศสหรฐอเมรกา แตความสญเสยใน

ทานองเดยวกนนกเกดขนในประเทศไทยเชนกน

การผลตคราวละมากๆ แตละขนตอนจะทาการผลตชนงานจานวนมาก และจะสงไปยง

ขนตอนตอไปกตอเมอครบปรมาณทตองการ และถามปญหาอะไรเกดขนกยากทจะมองเหนและ

รบรไดโดยงาย เนองจากชนงานจานวนมากทอยระหวางกระบวนการ (Work in Process: WIP)

คอยปดบงเอาไว กวาจะพบปญหาเหตการณกมกจะลวงเลยไปอยางนอยก 1 ชด ททาการผลต

(Batch) หมายความวาอาจจะเสยทงชดหรอตองนากลบมาแกไขทงชดกอาจเปนได

Page 32: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  23

จะเหนไดวาการผลตคราวละมากๆ ถงแมจะมความไดเปรยบในเรองสวนลดเมอซอ

วตถดบหรอชนสวนในปรมาณมากๆ มการวางแผนการผลตทงายกวาเนองจากมการ

ปรบเปลยนนอยมาก แตการผลตคราวละมากๆ กทาใหมตนทนแฝงอยในรปของสนคาและวสด

คงคลง รวมถงโอกาสในการเกดความสบสนในการควบคมกระบวนการผลต เนองจากงาน

ระหวางกระบวนการจานวนมาก

2.4.5 การผลตแบบทนเวลาพอด (Just-In-Time: JIT)

การผลตแบบทนเวลาพอด เปนระบบการผลตทนามาใชเพอสนองปรชญาในการผลตท

มงเนนกาจดความสญเสยหรอกจกรรมทไมเกดมลคาตางๆ ออกจากระบวนการ ซงพฒนาขน

โดยบรษทโตโยตา ประเทศญปน เพอใหการบรหารจดการวตถดบและชนสวนเขาสกระบวนการ

ผลตในปรมาณและเวลาทตองการ เพอใหผลตเปนสนคาไดพอดกบความตองการทงปรมาณและ

เวลา ทงน เพอลดความสญเสยและตนทนทมาจากการคงคลงและลดงานระหวางกระบวนการ

อนเปนขอเสยของการผลตแบบคราวละมากๆ

การผลตแบบทนเวลาพอด ถงแมจะชวยลดความสญเสยอยางทเคยมในการผลตแบบ

คราวละมากๆ ได แตการผลตแบบทนเวลาพอดกจะมปญหาตรงทตองคอยปรบตงกระบวนการ

และการวางแผน รวมถงการบรหารความรวมมอกบผผลตจากภายนอก (Supplier) โดยสรปการ

ผลตแบบทนเวลาพอด ตองมการเปลยนแปลงทตางจากการผลตคราวละมากๆ ดงตอไปน

1. ตองมการจดสมดลสายการผลต ใหแตละสถานงานมภาระงานเทากน และสามารถ

รองรบผลตภณฑทหลากหลายได

2. ตองลดหรอกาจดเวลาทใชในการตงเครองเมอเปลยนรนการผลต (Setup Time)

โดยมเปาหมายอยทการเปลยนแปลงแตละครงตองไมเกน 10 นาท หรอทเรยกกนวา SMED

(Single Minute Exchange of Die) หรอการเปลยนรนการผลตโดยกดปมเดยว (One-Touch-

Setup) ซงทงหมดนจะเกดขนไดคงตองอาศยการวางแผน การออกแบบกระบวนการ และการ

ออกแบบผลตภณฑทด

3. ตองลดขนาดของการผลตและการสงซอแตละคราว (Lot Size) ซงแนนอนวาทาให

เกดจานวนครงของการตงเครองและจานวนครงของการสงซอทมากขน

4. ตองลดเวลาในการผลตและสงมอบ (Production Lead Time และ Delivery Lead

Time) ซงเวลานาในการผลตสามารถลดลงไดโดยความรวมมอกนระหวางหนวยผลต สวนการ

ลดเวลานาในการสงมอบกสามารถลดลงไดโดยความรวมมอ และการตดตอประสานงานทดกบ

ผผลตจากภายนอก

Page 33: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  24

5. ตองมการบารงรกษาเครองจกรเชงปองกนเพอใหเครองจกรมความพรอมอย

ตลอดเวลา ซงการผลตแบบทนเวลา เครองจกรจะมโอกาสหยดใหบารงรกษามากกวาการผลต

ครงละมากๆ

6. ตองมแรงงานแบบหลายทกษะ (Flexible Work Force) เชนสามารถใชเครองจกร

ได สามารถบารงรกษาได สามารถตรวจสอบคณภาพไดและสามารถทางานอนได ซงแตกตาง

จากการผลตคราวละมากๆ ทจะใชแรงงานทเชยวชาญเฉพาะอยาง

7. ตองการผผลตจากภายนอกทเชอถอได และมระบบประกนคณภาพทจะไมทาให

ชนสวนดอยคณภาพมาถงโรงงาน รวมถงมระบบประเมนผผลตจากภายนอก

8. ตองขนถายชนงานระหวางหนวยผลตคราวละนอยๆ หรอถาเปนไปไดกคราวละ

หนงหนวย (Small-Lot-Conveyance หรอ One-Piece Flow) ทงนเพอลดเวลานาและลด

ปรมาณงานระหวางกระบวนการ

2.4.6 การผลตแบบ Lean (Lean Production)

คาวา Lean เกดขนยค ค.ศ.1980 เพอใชอธบายระบบการผลตของโตโยตา (Toyota

Production System) ในขณะททาการศกษาเปรยบเทยบระบบการผลตรถยนตในประเทศตางๆ

ของสถาบน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรฐอเมรกา จาก

การศกษาในครงนน พบวา บรษทโตโยตา สามารถผลตรถยนตแขงขนไดทวโลก เนองจากม

การพฒนาประสทธภาพของการออกแบบ การผลต การตลาดและการบรการ ซงการพฒนา

ดงกลาวมปจจยความสาเรจอยทการกาจดความสญเสยในกระบวนการ และการใชประโยชนจาก

บรษททจดสงชนสวนใหโตโยตา เพอรวมกนสรางคณคาใหกบลกคาทใชรถยนต Moden (1993),

Ohno (1990) และ Shingo (1989) ไดอธบายลกษณะของการผลตแบบ Lean ไวในเชง

เปรยบเทยบกบการผลตคราวละมากๆ วา

1. ตองใชเวลาเพยงครงเดยวในการพฒนาผลตภณฑใหม

2. ตองใชชวโมงการทางานของวศวกรเพยงครงเดยวในการออกแบบ

3. ตองใชแรงงานเพยงครงเดยวในการผลต

4. ตองลงทนเพยงครงเดยวในเรอง เครองมอ สงอานวยความสะดวกและพนทโรงงาน

สงเกตวาทงระบบการผลตแบบทนเวลาพอด และระบบการผลตแบบ Lean ตางกม

ปรชญาในการผลตทเหมอนกน คอ มงกาจดความสญเสยทเกดขนในกระบวนการผลตหากทา

การผลตคราวละมากๆ แตการผลตแบบทนเวลาพอด และแบบ Lean กมความสญเสยในเรอง

เวลาการปรบตงกระบวนการ เนองจากเปลยนรนการผลต นอกจากนน ยงมความยงยากในการ

Page 34: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  25

วางแผนและควบคมการผลต รวมถงความยงยากในการควบคมผผลตชนสวนจากภายนอก ซง

สามารถสรปขอด ขอเสย และความสญเสยตางๆ ทเกดขนจากปรชญาและระบบการผลต ได

ดงน

ตารางท 2.1 การเปรยบเทยบปรชญาและระบบการผลต

ปรชญาการผลต ระบบการผลต ความสญเสยจาก ขอด ขอเสย

สรางความไดเปรยบดวยขนาดของการผลต (Economy of Scale)

การผลตคราวละมากๆ

- การผลตมากเกนไป - การเกบสตอกมากเกนไป - งานระหวางกระบวนการ

- ตนทนตอหนวยตา - การวางแผนและควบคมการผลตทาไดงาย - มการใชประโยชนสงสดจากเครองจกรและอปกรณ

- เกดตนทนแฝง เนองจากความสญเสยประเภทตางๆ - ไมมความยดหยน เมอตองการเปลยนแปลง - ลาชาตอการแกปญหา

สรางความไดเปรยบโดยการกาจดความสญเสย (Waste-free Production)

- การผลตแบบทนเวลาพอด (Just-In-Time)

- การเปลยนรนการผลต - อตราการใชประโยชนจากเครองจกรอปกรณ

- ไมมตนทนจมกบของคงคลง - มความยดหยนสงสามารถปรบกระบวนการไดงาย - สามารถแกปญหาไดทนทวงท

- มความยงยากในการวางแผนและควบคมการผลต - ตองการความรวมมอจากผผลตจากภายนอก (Supplier) - ตองสรางแรงงานแบบหลายทกษะ

- การผลตแบบ Lean (Lean Production)

- การเปลยนรนการผลต - อตราการใชประโยชนจากเครองจกรอปกรณ

- ไมมตนทนจมกบของคงคลง - มความยดหยนสงสามารถปรบกระบวนการไดงาย - สามารถแกปญหาไดทนทวงท

- มความยงยากในการวางแผนและควบคมการผลต - ตองการความรวมมอจากผผลตจากภายนอก (Supplier) - ตองสรางแรงงานแบบหลายทกษะ

Page 35: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  26

ตารางท 2.2 ความสมพนธระหวางระบบและประเภทของการผลตตามความ

หลากหลายและปรมาณของผลตภณฑ

ความหลากหลายและปรมาณ

ของผลตภณฑ

ระบบการผลต ประเภทของการผลต

Mass J IT Lean

ตามลกษณะการจดจาหนาย

ตามลกษณะสายการผลต

Made to

Order

Made to

Stock

Assembly to Stock

Project Job Shop

Batch Line Flow

Continuous

มความหลากหลายและปรมาณตามาก

O O

ความหลากหลายสงและ

ปรมาณตา

O O O O O

ความหลากหลายพอประมาณและปรมาณ

สง

O O O O O O O O

ผลตภณฑชนดเดยวและปรมาณสงมาก

O O O

Page 36: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  27

2.4.6 การวเคราะหสายธารคณคาของ VSM

VSM เปนเทคนคหนงทไดรบการพฒนาในประเทศสหรฐอเมรกาเพอใหมองเหนถง

ระบบเทคนคในการบรหารกระบวนการผลตของกระบวนการตางๆ และจดหาวธการทจะทาให

มองเหนวาจะสามารถปรบปรงกระบวนการตางๆ ไดอยางไร VSM ของ AMC จะอบรมใหคณ

วเคราะหทงการทางานของวสดสงของและขอมลขณะเคลอนยายผานการดาเนนการตางๆ

VSM ไมใชเฉพาะในเทคนคในการบรหารกระบวนการผลต เทานน

AMC ไมใชเฉพาะ VSM เครองมอในการบรหารกระบวนการผลตเทานน VSM ยง

นามาใชในการปรบปรงกระบวนการทางธรกจทเปนสานกงานพนฐานมากขนดวยเชนกน

รวมทงการพฒนาผลตภณฑ การจดสงสนคา ลกโซอปทาน (ซพพลายเชน) และใน

สภาพแวดลอม BPR (การรอปรบระบบกระบวนการทางธรกจ)

ในการฝกอบรม VSM ครงแรกทเปนแบบเดม AMC จะชวยคณรวบรวมขอมลขนตน

หลากหลายชนด ซงขอมลเหลานจะนามาใชระหวางการฝกอบรม VSM จากนนผฝกอบรมชนนา

ระดบโลกของ AMC จะดาเนนการอบรม VSM ใหกบทมงานของคณโดยเรมจากแนวคดไปส

การใหคาแนะนาในการปฏบตการ ระหวางการฝกอบรม VSM ทมงานทดาเนนการวเคระห

กระบวนการจะสารวจเทคนคในการบรหารกระบวนการผลตโดยการเกบรวมรวมขอมลเพอสราง

“การวเคราะหสายธารคณคา”

ณ AMC เราใช “การวเคราะห” เพอใหมองเหนและอธบายการทางานของทงวสดสงของ

และขอมล (ในเอกสารทมขนาดใหญ) “การวเคราะห” จะชวยในการจดการโรงงานเพอจาแนก

อปสรรคตางๆ ไดดวยการเหน จงทาใหเกดการทางานทด (ของทงวสดสงของและขอมล) ซงพบ

ใน “สภาพปจจบน” จากนนจงพฒนาแผนสาหรบการปรบปรง “สภาพในอนาคต” ใหกบการ

ทางานทงสองแบบเหลาน

เปาหมายของ VSM คอเพอจาแนกและลดหรอกาจดความสญเปลาใน “สายธารคณคา”

ของโรงงานของคณ ความสญเปลาในความหมายของระบบการผลตแบบลนคอสงตางๆ ทไม

เพมมลคาใหกบผลตภณฑสาเรจรปและ VSM เปนเครองมอทมประสทธภาพมากทชวยในดาน

การจดการ อกทงเทคนคในการบรหารกระบวนการผลตยงคงเนนการขบเคลอนความพยายาม

ในการปรบปรงทตอเนองในทศทางทสอดคลองกนและปรบปรงการทางานของผลตภณฑผาน

กระบวนการผลตดวยการลดอปสรรคตางๆ และ WIP (งานในระหวางผลต) ดวยเหตน การ

ปรบปรงการทางานจะนาไปสการปรบปรงความสามารถในการทากาไรจากผลกาไรขาดทน

2.4.7 ความสญเสย 7 ประการ (7 WASTES)

Page 37: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  28

ในกระบวนการผลตมกจะพบวามความสญเสยตางๆแฝงอยไมมากกนอย ซงเปน เหต

ใหประสทธภาพและประสทธผลของกระบวนการตากวาทควรจะเปน เชน ใชเวลานานในการ

ผลต สนคาคณภาพตา ตนทนสง ดงนนจงมแนวคดเพอพยายามจะลดความสญเสยเหลาน

เกดขนมากมาย

แนวคดหนงทคดคนโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คอ ระบบการผลต

แบบโตโยตา (Toyota production system) โดยมวตถประสงคเพอขจดความสญเสย 7 ประการ

ความสญเสย 7 ประการ ไดแก

1. ความสญเสยเนองจากการผลตมากเกนไป (Overproduction)

2. ความสญเสยเนองจากการเกบวสดคงคลง (Inventory)

3. ความสญเสยเนองจากการขนสง (Transporation)

4. ความสญเสยเนองจากการเคลอนไหว (Motion)

5. ความสญเสยเนองจากกระบวนการผลต (Processing)

6. ความสญเสยเนองจากการรอคอย (Delay)

7. ความสญเสยเนองจากการผลตของเสย (Defect)

2.4.7.1 ความสญเสยเนองจากการผลตมากเกนไป (Overproduction)

การผลตสนคาปรมาณมากเกนความตองการการใชงานในขณะนน หรอผลตไวลวงหนา

เปนเวลานาน มาจากแนวความคดเดมทวาแตละขนตอนจะตองผลตงานออกมาใหมากทสด

เทาทจะทาได เพอใหเกดตนทนตอหนวยตาสดในแตละครงโดยไมไดคานงถงวาจะทาใหมงาน

ระหวางทา (Work in process, WIP) ในกระบวนการเปนจานวนมากและทาใหกระบวนการผลต

ขาดความยดหยน

ปญหาจากการผลตมากเกนไป

1. เสยเวลาและแรงงานไปในการผลตทยงไมจาเปน

2. เสยพนทในการจดเกบ WIP

3. เกดการขนยาย

4. ของเสยไมไดรบการแกไขทนท

5. ตนทนจม

6. ปดบงปญหาการผลต

การปรบปรง

1. บารงรกษาเครองจกรใหมสภาพพรอมผลตตลอดเวลา

Page 38: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  29

2. ลดเวลาการตงเครองจกร โดยศกษาเวลาในการตงเครองจกร จากนนทาการ

ปรบปรง

- จดเตรยมเครองมอและอปกรณใหพรอมกอนเรมตงเครอง

- แยกขนตอนททาไดในขณะทเครองจกรยงทางานอยออกจากขนตอนทตองทา

เมอเครองจกรหยดเทานน

- จดลาดบขนตอนในการตงเครองจกรใหเหมาะสม

- กระจายงานอยางเหมาะสมโดยไมใหเกดการรองาน

- จดหา/ทาอปกรณเพอชวยในการกาหนดตาแหนงอยางรวดเรว

3. ปรบปรงขนตอนทเปนคอขวด (Bottle-neck) ในกระบวนการ เพอลดรอบเวลาการ

ผลต

4. ผลตในปรมาณและเวลาทตองการเทานน

5. ฝกใหพนกงานมทกษะหลายอยาง

2.4.7.2 ความสญเสยเนองจากการเกบวสดคงคลง (Inventory)

การซอวสดคราวละมากๆ เพอเปนประกนวาจะมวสดสาหรบผลตตลอดเวลา หรอ

เพอใหไดสวนลดจากการสงซอ จะสงผลใหวสดทอยในคลงมปรมาณมากเกนความตองการใช

งานอยเสมอ เปนภาระในการดแลและการจดการ

ปญหาจากการเกบวสดคงคลง

1. ใชพนทจดเกบมาก

2. ตนทนจม

3. วสดเสอมคณภาพ (หากระบบการควบคมวสดคงคลงไมดพอ)

4. สงซอซาซอน (หากระบบการควบคมวสดคงคลงไมเพยงพอ)

5. ตองการแรงงานและการจดการมาก

การปรบปรง 1. กาหนดระดบในการจดเกบ มจดสงซอทชดเจน

2. ควบคมปรมาณวสดโดยใชเทคนคการควบคมดวยการมองเหน (Visual

control) เพอใหสามารถเขาใจและสงเกตไดงาย

3. ใช ระบบเขากอน ออกกอน (First in first out) เพอปองกนไมใหมวสดตกคาง

เปนเวลานาน

Page 39: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  30

4. วเคราะหหาวสดทดแทน (Value engineering) ทสามารถสงซอไดงายมาใช

แทน เพอลดปรมาณวสดทตองทาการจดเกบ

2.4.7.3 ความสญเสยเนองจากการขนสง (Transporation)

การขนสงเปนกจกรรมทไมกอใหเกดมลคาเพมแกวสด ดงนนจงตองควบคมและลด

ระยะทางในการขนสงลงใหเหลอเทาทจาเปนเทานน

ปญหาจากการขนสง

1. ตนทนในการขนสง ไดแก เชอเพลง แรงงาน

2. เสยเวลาในการผลต

3. วสดเสยหายหากวธการขนสงไมเหมาะสม

4. เกดอบตเหตหากขาดความระมดระวงในการขนสง

การปรบปรง

1. วางผงเครองจกรใหม จดลาดบเครองจกรตามกระบวนการผลตใหอยใน

บรเวณเดยวกนเพอลดระยะทางขนสงในแตละขนตอน

2. ลดการขนสงซาซอน

3. ใชอปกรณขนถายทเหมาะสม

4. ลดปรมาณชนงานในการขนสงแตละครง เพอใหสามารถสงงานไปใหข นตอน

ตอไปไดเรวขนไมตองเสยเวลารอนาน

2.4.7.4 ความสญเสยเนองจากการเคลอนไหว (Motion)

ทาทางการทางานทไมเหมาะสม เชน ตองเออมหยบของทอยไกล กมตวยกของหนกท

วางอยบนพน ฯลฯ ทาใหเกดความลาตอรางกายและทาใหเกดความลาชาในการทางานอกดวย

ปญหาจากการเคลอนไหว

1. เกดระยะทางในการเคลอนททาใหสญเสยเวลาในการผลต

2. เกดความลาและความเครยด

3. อบตเหต

4. เสยเวลาและแรงงานในการทางานทไมจาเปน

Page 40: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  31

การปรบปรง

1. ศกษาการเคลอนไหว (Motion study) เพอปรบปรงวธการทางานใหเกดการ

เคลอนไหวนอยทสดและเหมาะสมทสดตามหลกการยศาสตร (Ergonomic)

เทาทจะทาได

2. จดสภาพการทางาน (Working condition) ใหเหมาะสม

3. ปรบปรงเครองมอและอปกรณในการทางานใหเหมาะสมกบสภาพรางกายของ

ผปฏบตงาน

4. ทาอปกรณชวยในการจบยดชนงาน (Jig, Fixtures) เพอใหสามารถทางานได

อยางสะดวกรวดเรวมากยงขน

5. ออกกาลงกาย

2.4.7.5 ความสญเสยเนองจากกระบวนการผลต (Processing)

เกดจากกระบวนการผลตทมการทางานซาๆกนในหลายขนตอน ซงไมมความจาเปน

เพราะงานเหลานนไมทาใหเกดมลคาเพมกบผลตภณฑ รวมทงงานในกระบวนการผลตทไม

ชวยใหตวผลตภณฑเกดความเทยงตรงเพมขนหรอคณภาพดขน เชน กระบวนการตรวจสอบ

คณภาพของผลตภณฑ ซงเปนกระบวนการทไมทาใหเกดมลคาเพมกบผลตภณฑ ดงนน

กระบวนการนควรรวมอยในกระบวนการผลตใหพนกงานหนางานเปนผตรวจสอบไปพรอมกบ

การทางาน หรอขณะคอยเครองจกรทางาน

ปญหาจากกระบวนการผลต

1. เกดตนทนทไมจาเปนของการทางาน

2. สญเสยพนทการทางานสาหรบกระบวนการนนๆ

3. ใชเครองจกรและแรงงานโดยไมกอใหเกดมลคาเพมแกผลตภณฑ

การปรบปรง

1. วเคราะหกระบวนการผลตโดยใช Operation process chart

2. ใชหลกการ 5 W 1 H เพอวเคราะหความจาเปนของแตละกระบวนการ

3. หากระบวนการทดแทนทกอใหเกดผลลพธของงานอยางเดยวกน

Page 41: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  32

2.4.7.6.ความสญเสยเนองจากการรอคอย (Delay)

การรอคอยเกดจากการทเครองจกร หรอพนกงานหยดการทางานเพราะตองรอคอยบาง

ปจจยทจาเปนตอการผลตเชน การรอวตถดบ การรอคอยเนองจากเครองจกรขดของ การรอ

คอยเนองจากกระบวนการผลตไมสมดล การรอคอยเนองจากการเปลยนรนการผลต เปนตน

ปญหาจากการรอคอย

1. ตนทนทสญเปลาของแรงงาน เครองจกร และคาโสหย ทไมกอใหเกด

มลคาเพม

2. เกดตนทนคาเสยโอกาส

3. เกดปญหาเรองขวญและกาลงใจ

การปรบปรง

1. จดวางแผนการผลต วตถดบและลาดบการผลตใหด

2. บารงรกษาเครองจกรใหมสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา

3. จดสรรงานใหมความสมดล

4. วางแผนขนตอนการปรบเปลยนกระบวนการผลต และจดสรรกาลงคนให

เหมาะสม

5. เตรยมเครองมอทจะใชในการปรบเปลยนกระบวนการผลตใหพรอมกอนหยด

เครอง

6. ใชอปกรณเพอชวยใหเกดความสะดวกในการปรบเปลยนกระบวนการผลต

2.4.7.7 ความสญเสยเนองจากการผลตของเสย (Defect)

เมอของเสยถกผลตออกมา ของเสยเหลานนอาจถกนาไปแกไขใหม ใหไดคณสมบต

ตามทลกคาตองการ หรอถกนาไปกาจดทง ดงนนจงทาใหมการสญเสยเนองจากการผลตของ

เสยขน

ปญหาจากการผลตของเสย

1. ตนทนวตถดบ เครองจกร แรงงาน สญเสยไปโดยเปลาประโยชน

2. สนเปลองสถานทในการจดเกบและกาจดของเสย

3. เกดการทางานซาเพอแกไขงาน

4. เกดตนทนคาเสยโอกาส

Page 42: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  33

การปรบปรง

1. มมาตรฐานของงานและมาตรฐานของวตถดบทถกตอง

2. พนกงานตองปฏบตงานใหถกตองตามมาตรฐานตงแตแรก

3. พยายามปรบปรงอปกรณทสามารถปองกนการทางานทผดพลาด (Poka-

Yoke)

4. ฝกใหพนกงานมจตสานกทางดานคณภาพ

5. ใหมการตอบสนองขอมลทางดานคณภาพอยางรวดเรวในทกขนตอนการผลต

(Quick response system)

8. ความสญเสยเนองจากการเกบวสดคงคลง (Inventory)

9. ความสญเสยเนองจากการขนสง (Transporation)

10. ความสญเสยเนองจากการเคลอนไหว (Motion)

11. ความสญเสยเนองจากกระบวนการผลต (Processing)

12. ความสญเสยเนองจากการรอคอย (Delay)

13. ความสญเสยเนองจากการผลตของเสย (Defect)

2.4.8 เครองมอทใชในการผลตแบบลน

วธจะชวยใหการผลตแบบลนบรรลเปาหมายทตองการนนมอยหลายวธ ซงวธเหลาน

เรยกไดวาเปนเครองมอของการผลตแบบลน (Lean Tool) ซง Greene (2002) ไดพฒนา

Toolkit ของการผลตแบบลน ทรวบรวมเครองมอไวมากถง 26 ตว

Page 43: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  34

ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002)

ลาดา เครองมอ ประเภท ชออน

1 5s Flow :

Standardize

Housekeeping

2 Set-up Reduction Flexibility

Single Minute Exchange

ofDies,SMED

3 Product to takt time Flow Line arity

4 Standard Work Flow :

Standardize

Standard Operation Routine

5 Method Sheets Flow :

Standardize

Graphical Work Instructions ,

Standard

Wprl Omstrictons

6 Flow Cells Throughput Cell Layout, Cellular

Manufacturing, Continuous Flow

Cells, U-shaped Cells

7 Visual Controls Flow :

Standardize

Visual Factory, Management by

Sight, Visual Production Controls,

Visual Material controls, Visual

Work Controls

8 One-Piece Flow Flow Continuous flow

9 Mixed-Model

Production

Flexibility Mixed-model , Mixed Model

Scheduling

10 Point-of-Use Material

Storage

Throughput Vendor Managed Inventory,

Supermarkets

11 Smoothed Production

Scheduling

Flow : Material Kanban, Pull, Replenishment

Page 44: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  35

ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002) (ตอ)

ลาดา เครองมอ ประเภท ชออน

12 Pull Production

Scheduling

Flow : Material Kanban, Pull, Replenishment

13 Cross-Trained

Workforce

Flexibility Flexible work force, Rotating

Jobs, Muliskilled workforce

14 Lean “Kaizen” Events Continuous

Imrovement

Kaizen Baitz, Accelerated

15 Total Productive

Maintenance

Flow

Maintenance

Autonomous Maintenance

16 Reliability-Centered

Maintenance

Flow

Maintenance

17 Preventive

Maintenance

Flow

Maintenance

18 Predictive

Maintenance

Flow

Maintenance

19 Autonomation Throughput :

Quality

Jidoka, source Inspection

20 Mistake-Proofing Throughput :

Quality

Pokayoke,Error-proofing

21 Self-Check Inspection Throughput :

Quality

22 Successive Check

Inspection

Throughput :

Quality

23 Line Stop Throughput :

Quality

Jidoka

Page 45: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  36

ตารางท 2.3 Toolkit ของระบบการผลตแบบลน (Greene, 2002) (ตอ)

ลาดา เครองมอ ประเภท ชออน

24 Design-of-

Experiments

Continuous

Improvement

25 Root Cause Analysis Continuous

Improvement

5 why’s

26 Statixtical Process

Control

Continuous

Improvement

จากขอมลขางตน เครองมอทใชในการผลตแบบงานมาตรฐาน (Standardize Work)

ประสทธผลทเกดขนมากทสดในการทางานรวมกนของ แรงงานคน, วสด และเครองจกร นนคอ

การสรางรากฐานของการพฒนารายวน โดยการสรางกระบวนการซาๆ โดยใหคาจากดความ

ของขนตอน เวลาและการจดระเบยบแบบแผนของการปฏบตงาน เพอไดผลตามทตองการใน

ราคาทตาและรบประกนในคณภาพทสง ประโยชนทไดรบจาก Standard Work คอ จาแนก

ความตองการ ของงานในกระบวนการ (Work-in-process) ทนอยทสดได เขาใจเวลานา (Lead

Time) ทมผลกระทบตอ WIP สามารถคานวณความตองการของพนกงานทตองการตอความ

ตองการทหลากหลายได Visual Management ของงานทกาลงกาวหนา และเกดความผดปกต

ได และการนาแบบแสดงวธปฏบตงาน (Method Sheets) เพอแสดงภาพการวธปฏบตงานทเปน

มาตรฐานของงานนน รวมถงการอธบายวธการทางานทถกตองเพอควบคมการปฏบตงานให

ถกตองอยเสมอ ชวยในเรองลดความผดพลาดไดมากขน แลวนาวธ การตรวจสอบดวยตนเอง

(Self Check Inspection) คอการตรวจสอบความเรยบรอยของชนงานดวยตวพนกงานเอง

กอนทจะสงชนงานไปสข นตอนถดไป ขอมลทไดจากการบนทกผลจะถกนามาวเคราะห เพอ

ควบคมกระบวนการผลต ปองกนไมใหเกดการผลตของเสยขนมาอก ของเสยคอของเสยอาจ

ผานเขาสกระบวนการไดโดยความไมตงใจของพนกงาน

Page 46: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  38

บทท 3

การวเคราะหและออกแบบระบบ

3.1 กลาวนา

ในบทนจะกลาวถง การวเคราะหและออกแบบระบบ ในรปแบบของ Diagram พรอมทง

รายละเอยดทเกยวของกบการพฒนาโปรแกรมระบบบรหารจดการโครงการ โดยการนาแนวทาง

บรหารโครงการของ Lean Operation มาชวยในการบรหารโครงการใหดข นรวมถงการคนหา

ซอฟตแวรจะนามาชวยแกไขปญหาการบรหารจดการโครงการ

3.2 การเกบขอมล

ตารางท 3.1 ตารางการเกบขอมล

เลขท order Due date task เวลาทาจรง ครงทแกไข

11124 July 14 – July 21 Programming - please

move mastercart to mfs

3 วน 2

12827 July 20 – July 21 e-commerce e-mails to

client

4 วน 2

12828 July 20 – July 21 Update customer thank

you page

2 วน 1

12958 August 04 –

August 05

Change obit notification

e-mail template

1 วน 1

จากการเกบขอมลจะเหนไดวาจะมการจดการงานในแตละโครงการ ผสมกนอย ไมม

รปแบบและการจดการ จงทาใหไมสามารถจดการงานได จงทาใหบางครงใชเวลาในการทางาน

เสรจชา และมขอผดพลาด อกทงยงไมทราบวาโครงการแตละโครงการไดดาเนนการเทาไหร

เมอมการปดโครงการทกคนทเกยวขอจะไมสามารถทราบได นอกจากคนทสามารถปดโครงการ

ได

Page 47: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  39

3.3 กระบวนการทางานเดม

รปท 3.1 ผงการไหลของงานระบบงานเดม

สรปปญหาของการจดการโครงการ ดงน

ก. ขนตอนในการแจงงานมหลายขนตอนเกนไป

ข. เวลาทใชในแตละขนตอนมากเกนไป

จากการศกษาระบบการปฏบตงานเดม ดงรปท 3.1 จะมข นตอนในการดาเนนงานดงตอไปน

1. เมอไดความตองการของลกคาแลว Client Services Representative จะทาการแจง

ใหกบผบรหารโครงการเพอดโครงการความตองการของลกคา

2. หลงจากผบรหารโครงการดความตองการของลกคาแลว จงทาการแจงพนกงานใน

การมอบหมายงานแตละหนาท และยงตองดโดยตรงทกๆ ตาแหนง

3. เมอมการแกไขพนกงานจะทาการแจงไปยง Client Services Representative เพอด

วาตรงตามความตองการของลกคา แลวแจงไปยงผบรหารโครงการอกครงหนง เพอ

พจารณาโครงการ

จากผงการไหลของงานระบบเดม ตามรปท 3.1 จะเหนไดวา ในทกๆ ตาแหนง จะตองม

การตดตอกบ Project Manager เพอทาการ Approve งาน จงทาใหมความยงยากใน

เรองตดตอกบบคคลในหลายๆ ตาแหนงงาน

Page 48: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  40

จากขนตอนของระบบงาน สามารถเขยนเปนตารางการใชเวลาของแตละ

ขนตอนของกระบวนการไดดงน

ตารางท 3.2 การใชเวลาในแตละขนตอนของระบบการจดการโครงการ ลาดบ ขนตอน เวลาทใช (นาท)

1 Client Services Representative เกบความตองการแลวแจงไปยง ผบรหารโครงการ

24 ชม

2 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Designer 30 3 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Developer 30 4 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Programmer 30 5 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ System Analyst 30 6 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Programmer 30

รวม 1 วน 2 ชม. 30 นาท

จากตารางท 3.2 พบวาในกระบวนการจดการโครงการ 1 ครงจะตองใชเวลามากถง 1 วน 2 ชม. 30 นาท เพราะวา ตองทาการตดตอกบตางประเทศ จงทาใหเสยเวลาในการรอ ของผบรหารโครงการไดรบอเมล แลวทาการมอบหมายงาน

Page 49: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  41

ตารางท 3.3 การใชเวลาในแตละขนตอนของการแกไขการโครงการ ลาดบ ขนตอน เวลาทใช (นาท)

1 Client Services Representative เกบความตองการแลวแจงไปยง ผบรหารโครงการ

24 ชม

2 ผบรหารโครงการมการแกไขงานกบ Designer 30 3 ผบรหารโครงการมการแกไขงานกบ Developer 30 4 ผบรหารโครงการมการแกไขงานกบ Programmer 30 5 ผบรหารโครงการมการแกไขงานกบ System Analyst 30 6 ผบรหารโครงการมการแกไขงานกบ Programmer 30

รวม 1 วน 2 ชม. 30 นาท

จากตารางท 3.3 พบวาในกระบวนการจดการโครงการ 1 ครงจะตองใชเวลามากถง 1 วน 2 ชม. 30 นาท เพราะวา ตองทาการตดตอกบตางประเทศ จงทาใหเสยเวลาในการรอ ของผบรหารโครงการไดรบอเมล แลวทาการมอบหมายงานเชนเดยวกบตอนเรมโครงการใหม 3.4 การวเคราะหขอมล

- เวลาในการจดการในแตละโปรเจค - การจดการงานในแตละโปรเจค - โปรแกรมเดมทใชในปจจบน 3.5. ความสมพนธของตวแปร

ตวแปรทสาคญทมตอการจดการโครงงาน

- เวลาในการจดการโครงงาน = ทาใหเวลารวมทงหมดในการทาโครงงานลาชา

- รปแบบในการจดทาโครงงาน = ทาใหมความยงยากตอโปรแกรมเมอรในการทา

โครงงาน

Page 50: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  42

3.6 กระบวนการทางานใหม

รปท 3.2 ผงการไหลของงานระบบงานใหม

จากผงการไหลของระบบงานใหม สามารถอธบายขนตอนของระบบงานใหมไดดงน ก. Client Services Representative สามารถแจงโครงการใหมผานระบบการจดการออนไลนไดโดยตรง และเมอมการแกไข หรออพเดตงานสามารถจดการงาน โดยตรงกบทกตาแหนงงานโดยไมตองผานผบรหารโครงงาน ข. ผบรหารโครงการมอบหมายงานเพยงครงเดยว ลดขนตอนการแจงงานใหม หรอมอบหมายงานใหม ผบรหารโครงการจะเพยงแคดความคบหนาโครงการเทานน ค. พนกงานทไดรบมอบหมายงานสามารถคยงานโดยตรงกบ Client Services Representative โดยไมตองรอผาน ผบรหารโครงการ จงทาใหลดขนตอน และเวลาในการรองาน

จากขนตอนของระบบงานใหม สามารถเขยนเปนตารางการใชเวลาของแตละขนตอนของกระบวนการใหมไดดงน

Page 51: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  43

ตารางท 3.4 การใชเวลาในแตละขนตอนของการเพมโครงการใหม ลาดบ ขนตอน เวลาทใช (นาท)

1 Client Services Representative เกบความตองการแลวแจงไปยง ผบรหารโครงการ

24 ชม

2 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Designer 5 3 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Developer 5 4 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Programmer 5 5 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ System Analyst 5 6 ผบรหารโครงการมอบหมายงานใหกบ Programmer 5

รวม 1 วน 25 นาท

จากการออกแบบระบบงานใหมจะเหนวาลดเวลาไดสาหรบขนตอนการสรางโครงการใหม เพราะผบรหารโครงการไมจาเปนจะตองตดตอกบพนกงานโดยตรง

ตารางท 3.5 การใชเวลาในแตละขนตอนของการแกไขการโครงการ ลาดบ ขนตอน เวลาทใช (นาท)

1 Client Services Representative มการแกไขงานจะตดตอกบสมาชกโครงการโดยตรง

24 ชม

รวม 1 วน จากตารางท 3.5 จะพบวาไดลดเวลาในการรอจากผบรหารโครงการ จะเหลอเพยงแคเวลาตางของประเทศไมตองรอผบรหารโครงการ

Page 52: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  44

3.7 การใช IT เขาไปประยกตใชในระบบงานใหม

รปท 3.3 นาระบบ IT เขาไปประยกตกบระบบการจดการโครงการ

ก. โปรแกรมนใชสาหรบองคกรโดยผานระบบอนเทอรเนต โดยภาษาทนามาใชในการ

พฒนาคอ PHP, Javascript ,CSS เปนการนา Open Source เขามาชวยทาใหไมม

คาใชจายใดๆ

ข. เครองใหบรการฐานขอมล (Database Server) ทใชเกบขอมลโครงการเนองจากม

สาขาอยบรษทแมอยในตางประเทศและลกคามเฉพาะในตางประเทศจงตองนาเครอง

ใหบรการฐานขอมลไวทบรษทแม เพอความไวตอการใชงาน ความเรวในการอพโหลด

ดาวนโหลดขอมล

ค. ระบบการสงไฟล จะมใชรวมกบตวโปรแกรมการจดการโครงการออนไลน ซงจะ

สามารถใชเนอทในการเกบขอมลบนเครองใหบรการเวปไดเลย

Page 53: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  45

3.8 การออกแบบ

จากการนาระบบ IT เขามาประยกตใชกบระบบการจดการบรหารโครงการ สามารถ

นามาออกแบบระบบโปรแกรมการบรหารจดการโครงการ ซงประกอบดวยสวนตาง ๆดงตอไปน

ก. ระบบทะเบยนผใช (Login) ผทใชงานโปรแกรมจะตองมการยนยนตวตนดวยรหส (User & Password) ซงการเขาระบบจะเปนการกาหนดสทธในการเขาถงสวนตางๆ ของ

โปรแกรม รวมถงสวนตางๆของขอมลสวนกลางดวย

ข. การสรางโครงการ สามารถกาหนดงาน ผตดตอโครงงาน กาหนดผร บงาน กาหนดเวลาในการทางาน และระยะเวลาโดยรวมของการทาโครงการ

ค. การสรางปฏทนงาน สามารถดงานจากปฏทนรวมกนได หรอสามารถดรายเฉพาะบคคล จะสามารถมองเหนภาพรวมของงาน เวลาวางของพนกงานแตละคน

ง. การสรางไฟลขอมล หรออพโหลดไฟลขอมลทเกยวของกบโครงงานได และสามารถสรางลงคเชอมโยงกบโครงงานได

จ. การดรายงาน ผจดการโครงการสามารถดรายงานโครงการ หรองานได เชน รายงานสรปจานวนงานในชวงเวลาทกาหนด รวมถงรายละเอยดตางๆของงานนนๆ และสามารถดสรปผลรวมของทกโครงการได

ฉ. สามารถกาหนดสทธในการเขาถงขอมลระบบ ของพนกงานแตละทานได หรอแตละตาแหนงได จะไดมมมองไมเหมอนกน วาจะสามารถทางานสงใดได

Page 54: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  46

3.7.1 Context Diagram

0

ระบบบรหารการจดการโครงการออนไลน

ผเขาใชงานระบบ

ขอมลผเขาใชงานใหมขอมลแกไขผเขาใจงาน

ขอมลผเขาใชงานเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลเอกสารใหมขอมลแกไขเอกสาร

ขอมลเอกสารเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ผดแลระบบ

ผบรหารโครงการ

ขอมลโครงการ

ขอมลสทธการเขาถงโครงการ

ขอมลผตดตอโครงการ

ขอมลรายชอกลมผใชงาน

ขอมลรายชอผตดตอทงหมด

ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมโครงการ

ขอมลโครงการใหมขอมลโครงการทตองการปรบปรง

ขอมลโครงการใหม

ขอมลชอโครงการ

ขอมลวนทเรมและสนสดงาน

ขอมลสมาชกโครงการทมอบหมายขอมลรายชอสมาชกโครงการ

ขอมลรายละเอยดโครงการ

ขอมลเปาหมายงานขอมลกาหนดลาดบความสาคญ

ขอมลรายละเอยดงาน

ขอมลสมาชกโครงการขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน

ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมงานขอมลรอบวนทตองการแจงเตอน

สมาชกโครงการ

ขอมลชองานและชอโครงการ

ขอมลเวลาเรมและสนสดของงาน

ขอมลความคดเหนใหมขอมลความคดเหนเกยวกบงาน

ขอมลรายชองานแตละโครงการ

ขอมลรายละเอยดการทางานขอมลความคบหนาของงาน

ขอมลสถานะงาน

ขอมลชวงเวลา

ขอมลชอโครงการทมการเชอมโยง

ขอมลรายชอสมาชกทเกยวของขอมลรายชอสมาชกโครงการขอมลรายละเอยดเหตการณ

ขอมลสมาชกโครงการขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน

ขอมลยนยนการเพมและการเปลยนแปลงเหตการณขอมลเวลาแจงเตอน

ขอมลรายชอโครงการทงหมด

ขอมลยนยนการอพเดตงาน

ขอมลการออกแบบรายงานผตดตอโครงการขอมลการออกแบบรายงานรายละเอยดโครงการขอมลการออกแบบรายงานระเอยดงานแตละโครงการขอมลการออกแบบรายงานเอกสารโครงการ

ขอมลการออกแบบรายงานผใชงานขอมลการออกแบบรายงานปฏทนเหตการณ

ขอมลชอและรหสผาน

ขอมลผดแลระบบใหมขอมลแกไขผดแลระบบ

ขอมลผดแลระบบเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลกลมผใชงานใหมขอมลแกไขกลมผใชงาน

ขอมลกลมผใชงานเดม

ขอมลกลมผใชงานทบนทกแลว

ขอมลบรษทใหมขอมลแกไขขอมลบรษท

ขอมลบรษทเดม

ขอมลบรษททบนทกแลว

ขอมลสทธการเขาใชระบบใหมขอมลการเขาใชระบบทแกไข

ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม

ขอมลทเขาใชระบบทถกบนทกแลว

ขอมลโครงการทแกไขขอมลโครงการทแกไขแลว

  

รปท 3.4 Context Diagram 

Page 55: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  47

3.7.2 Dataflow Diagram Level 1

1

การตรวจสอบการเขาระบบ

ผเขาใชงานระบบ ขอมลชอและรหสผานขอมลสทธการเขาใชงานระบบ

ขอมลการเขาใชงานระบบขอมลการเขาใชงานระบบD10

ขอมลสทธการเขาใชระบบD5

ขอมลพนกงานD3ขอมลผใชงาน

2

การจดการคาคงท

ผดแลระบบ

ขอมลผดแลระบบใหมขอมลแกไขผดแลระบบ

ขอมลผดแลระบบเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลกลมผใชงานใหมขอมลแกไขกลมผใชงาน

ขอมลกลมผใชงานเดม

ขอมลกลมผใชงานทบนทกแลว

ขอมลบรษทใหมขอมลแกไขขอมลบรษท

ขอมลบรษทเดม

ขอมลบรษททบนทกแลว

ขอมลสทธการเขาใชระบบใหมขอมลการเขาใชระบบทแกไข

ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม

ขอมลทเขาใชระบบทถกบนทกแลว

ผเขาใชงาน

ขอมลผเขาใชงานใหมขอมลแกไขผเขาใจงาน

ขอมลผเขาใชงานเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลเอกสารใหมขอมลแกไขเอกสาร

ขอมลเอกสารเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลผดแลระบบD1ขอมลผดแลระบบเดมขอมลผดแลระบบใหม

ขอมลผดแลระบบทถกแกไข

ขอมลพนกงานD3ขอมลกลมผใชงานเดมขอมลกลมผใชงานใหม

ขอมลกลมผใชงานทถกแกไข

ขอมลบรษทเดมขอมลบรษทใหม

ขอมลบรษททถกแกไข

ขอมลสทธการเขาใชระบบD5ขอมลสทธการเขาใชระบบเดมขอมลการเขาใชระบบใหม

ขอมลการสทธการเขาใชระบบทแกไข

ขอมลบรษทD4

ขอมลผเขาใชงานเดมขอมลผเขาใชงานใหม

ขอมลผเขาใชงานทถกแกไข

ขอมลพนกงานD3

ขอมลเอกสารเดมขอมลเอกสารใหม

ขอมลเอกสารทถกแกไขใหม

ขอมลเอกสารโครงการD6

3

การจดการโครงการ

ผบรหารโครงการ

ขอมลรายละเอยดทเพมหรอปรบปรง

ขอมลสทธการเขาถงโครงการ

ขอมลผตดตอโครงการ

ขอมลรายชอกลมผใชงาน

ขอมลรายชอผตดตอทงหมด

ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมโครงการ

ขอมลโครงการใหมขอมลโครงการทตองการปรบปรงขอมลโครงการทตองการปรบปรง

ขอมลโครงการD7ขอมลโครงการทตองการปรบปรงขอมลโครงการทตองการปรบปรง

ขอมลรายละเอยดโครงการขอมลสทธการเขาใชงานโครงการ

ขอมลพนกงานD3ขอมลรายชอกลมผใชงาน

ขอมลลกคาD9

ขอมลรายชอกลมผใชงาน

ขอมลรายชอลกคา

ขอมลสมาชกโครงการD2ขอมลสมาชกโครงการ

ขอมลโครงการD7ขอมลสมาชกโครงการทกาหนด

ขอมลสถานะโครงการ

รปท 3.5 Dataflow Diagram Level 1

Page 56: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  48

4

การจดการรายละเอยดโครงการและ

การมอบหมายงาน

ผบรหารโครงการ

ขอมลชอโครงการ

ขอมลวนทเรมและสนสดงาน

ขอมลสมาชกโครงการทมอบหมายขอมลรายชอสมาชกโครงการ

ขอมลรายละเอยดโครงการ

ขอมลเปาหมายงานขอมลกาหนดลาดบความสาคญ

ขอมลรายละเอยดงาน

ขอมลสมาชกโครงการขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน

ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมงานขอมลรอบวนทตองการแจงเตอน

ขอมลโครงการD7ขอมลรายละเอยดโครงการ

ขอมลวนทเรมและสนสดงานทกาหนด

ขอมลสมาชกโครงการD2ขอมลสมาชกโครงการ

ขอมลโครงการD7ขอมลรายชอทถกตงใหแจงเตอน

ขอมลเปาหมายงานทกาหนดขอมลลาดบความสาคญทกาหนดขอมลรายละเอยดงานทกาหนดขอมลสมาชกโครงการทถกมอบหมายงาน

ขอมลสมาชกโครงการ

ขอมลสถานะงาน

ขอมลรอบวนทแจงเตอน

5

การอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการ

ออนไลน

สมาชกโครงการ

ขอมลชองานและชอโครงการ

ขอมลเวลาเรมและสนสดของงาน

ขอมลความคดเหนใหมขอมลความคดเหนเกยวกบงาน

ขอมลรายชองานแตละโครงการ

ขอมลรายละเอยดการทางานขอมลความคบหนาของงาน

ขอมลสถานะงาน

ขอมลยนยนการอพเดตงาน

ขอมลโครงการD7ขอมลรายชองานแตละโครงการ

ขอมลเวลาเรมและสนสดของงานทกาหนด

ขอมลสมาชกโครงการD2ขอมลรายละเอยดผสงความคดเหนเดม

ขอมลโครงการD7

ขอมลรายละเอยดการทางานทกาหนดขอมลความคนหนางานทกาหนด

ขอมลสถานะงานทกาหนด

ขอมลความคดเหนเกยวกบงานใหม

ขอมลสถานะงาน

ขอมลความคดเหนงานเดม

6

การจดการปฏทนเหตการณ

ขอมลชวงเวลา

ขอมลชอโครงการทมการเชอมโยง

ขอมลรายชอสมาชกทเกยวของขอมลรายชอสมาชกโครงการขอมลรายละเอยดเหตการณ

ขอมลสมาชกโครงการขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน

ขอมลยนยนการเพมและการเปลยนแปลงเหตการณ

ขอมลเวลาแจงเตอน

ขอมลรายชอโครงการทงหมด ขอมลรายชอโครงการทงหมด

ขอมลชอโครงการทกาหนดใหเชอมโยง

ขอมลสมาชกโครงการD2ขอมลสมาชกโครงการ

ขอมลปฏทนเหตการณD9ขอมลรายชอทถกตงใหแจงเตอน

ขอมลรายละเอยดเหตการณทกาหนด

ขอมลสมาชกโครงการทเกยวของ

ขอมลสมาชกโครงการ

ขอมลสถานะเหตการณ

ขอมลเวลาแจงเตอน

ขอมลปฏทนเหตการณD8

 

 

รปท 3.6 Dataflow Diagram Level 1 (ตอ)

Page 57: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  49

7

การออกรายงาน

สมาชกโครงการ

ขอมลการออกแบบรายงานผตดตอโครงการขอมลการออกแบบรายงานรายละเอยดโครงการ

ขอมลการออกแบบรายงานระเอยดงานแตละโครงการขอมลการออกแบบรายงานเอกสารโครงการ

ขอมลการออกแบบรายงานผใชงานขอมลการออกแบบรายงานปฏทนเหตการณ

ขอมลผดแลระบบD1

ขอมลสมาชกโครงการD2

ขอมลพนกงานD3

ขอมลเอกสารโครงการD6

ขอมลโครงการD7

ขอมลปฏทนเหตการณD8

ขอมลลกคาD9

ขอมลพนกงานD3

ขอมลรายชอผดแลระบบ

ขอมลรายชอสมาชกโครงการ

ขอมลรายชอผใชงาน

ขอมลรายชอลกคา

ขอมลรายละเอยดโครงการ

ขอมลรายละเอยดงานแตละโครงการ

ขอมลรายละเอยดเอกสารแตละโครงการ

ขอมลรายละเอยดกลมผใชงาน

ขอมลรายละเอยดปฏทนเหตการณ

ขอมลรายงานผตดตอโครงการขอมลรายงานรายละเอยดโครงการขอมลรายงานเอกสารโครงการ

ขอมลรายงานผใชงานขอมลรายงานปฏทนเหตการณ

 

 

รปท 3.7 Dataflow Diagram Level 1 (ตอ)

Page 58: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  50

3.7.3 Dataflow Diagram Level 2 Process 1.0

 

 

รปท 3.8 Dataflow Diagram Level 2 Process 1.0 การตรวจสอบการเขาระบบ

 

Page 59: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  51

3.7.4 Dataflow Diagram Level 2 Process 2.0

ขอมลผดแลระบบD1ผดแลระบบ

2.1

จดการผดแลระบบ

ขอมลผดแลระบบใหมขอมลแกไขผดแลระบบ

ขอมลผดแลระบบเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลผดแลขอมลผดแลระบบชดใหม

ขอมลผดแลระบบทถกแกไข

ขอมลพนกงานD3

2.2

จดการกลมผใชงาน

ขอมลกลมผใชงานใหมขอมลแกไขกลมผใชงาน

ขอมลกลมผใชงานเดม

ขอมลกลมผใชงานทบนทกแลว

ขอมลกลมผใชงานขอมลกลมผใชงานชดใหม

ขอมลกลมผใชงานทถกแกไข

2.3

จดการขอมลบรษท

ขอมลบรษทใหมขอมลแกไขขอมลบรษท

ขอมลบรษทเดม

ขอมลบรษททบนทกแลว

ขอมลบรษทขอมลบรษทชดใหม

ขอมลบรษททถกแกไข

ขอมลสทธการเขาใชระบบD5

2.4

จดการสทธการเขาระบบ

ขอมลสทธการเขาใชระบบใหมขอมลการเขาใชระบบทแกไข

ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม

ขอมลทเขาใชระบบทถกบนทกแลว

ขอมลสทธการเขาใชระบบขอมลการเขาใชระบบชดใหม

ขอมลการสทธการเขาใชระบบทแกไข

ขอมลบรษทD4

ผเขาใชงาน

2.5

จดการขอมลผใชงาน

ขอมลผเขาใชงานใหมขอมลแกไขผเขาใชงาน

ขอมลผเขาใชงานเดม

ขอมลทถกบนทกแลว

ขอมลผเขาใชงานขอมลผเขาใชงานชดใหม

ขอมลผเขาใชงานทถกแกไข

ขอมลพนกงานD3

ขอมลกลมผใชงาน

ขอมลสทธการเขาถงขอมลผใชงาน

2.6

จดการขอมลลกคา

ขอมลลกคาใหมขอมลแกไขขอมลลกคา

ขอมลลกคาเดม

ขอมลลกคาทบนทกแลว

ขอมลลกคาขอมลลกคาชดใหม

ขอมลลกคาทถกแกไขใหม

ขอมลลกคาD9

ขอมลสทธการเขาใชระบบD5ขอมลสทธการเขาถงขอมลลกคา

 

รปท 3.9 Dataflow Diagram Level 2 Process 2.0 การจดการคาคงท

Page 60: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  52

3.7.5 Dataflow Diagram Level 2 Process 3.0

 

รปท 3.10 Dataflow Diagram Level 2 Process 3.0 การจดการโครงการ

Page 61: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  53

3.7.6 Dataflow Diagram Level 2 Process 4.0

 

 

รปท 3.11 Dataflow Diagram Level 2 Process 4.0

การจดการรายละเอยดโครงการและการมอบหมายงาน

Page 62: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  54

3.7.7 Dataflow Diagram Level 2 Process 5.0

สมาชกโครงการ

5.1

คนหางาน

5.2

กาหนดรายละเอยดความคบหนางาน

5.3

สงความคดเหนเกยวกบงาน

5.4

ยนยนการอพเดตงาน

ขอมลชองานและชอโครงการ

ขอมลเวลาเรมและสนสดของงาน

ขอมลความคดเหนใหม

ขอมลโครงการD7ขอมลรายชองานแตละโครงการ

ขอมลเวลาเรมและสนสดของงานทกาหนด

ขอมลรายละเอยดผสงความคดเหนเดม

ขอมลความคดเหนเกยวกบงาน

ขอมลโครงการD7

ขอมลรายชองานแตละโครงการ

ขอมลชองานทตองการอพเดต

ขอมลรายละเอยดการทางานขอมลความคบหนาของงาน

ขอมลสถานะงาน

ขอมลรายละเอยดการทางานทกาหนดขอมลความคนหนางานทกาหนด

ขอมลสถานะงานทกาหนด

ขอมลความคดเหนเกยวกบงานใหม

ขอมลยนยนการอพเดตงาน ขอมลสถานะงาน

ขอมลความคดเหนงานเดม

ขอมลชองานทตองการอพเดต

ขอมลชองานทตองการอพเดต

 

 

รปท 3.12 Dataflow Diagram Level 2 Process 5.0

การอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการออนไลน

Page 63: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  55

3.7.8 Dataflow Diagram Level 2 Process 6.0

 

 

รปท 3.13 Dataflow Diagram Level 2 Process 6.0 การจดการปฏทนเหตการณ

Page 64: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  56

3.7.9 Dataflow Diagram Level 2 Process 7.0

 

รปท 3.14 Dataflow Diagram Level 2 Process 7.0

Page 65: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  57

3.9 Data Dictionary of Data Flow Diagram 3.9.1 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 1 การตรวจสอบการ

เขาระบบ ขอมลชอและรหสผาน = username + password ขอมลชอและรหสผานผใชงาน = username + password ขอมลผเขาระบบ = รหสพนกงาน ขอมลผใชงาน = รหสพนกงาน + ตาแหนง ขอมลสทธการเขาใชงานระบบ = ขอมลสทธการเขาถงระบบ ขอมลการเขาใชงาน = วนทเขาระบบ + เวลาทเขาระบบ ขอมลการเขาใชงานระบบ = วนทเขาระบบ + เวลาทเขาระบบ + สถานะ

3.9.2 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 2 การจดการคาคงท ขอมลผดแล = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลกลมผใชงาน = รหสกลมการใชงาน + ชอกลมผใชงาน ขอมลผดแลระบบเดม = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลผดแลระบบใหม = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลแกไขผดแลระบบ = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลผดแลระบบชดใหม = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลทถกบนทกแลว = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลผดแลระบบทถกแกไข = รหสพนกงาน + ชอ + นามสกล + อเมล + username + ระดบ + ตาแหนง + สทธ ขอมลกลมผใชงาน = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลกลมผใชงานเดม = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลกลมผใชงานใหม = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลแกไขกลมผใชงาน = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลกลมผใชงานชดใหม = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลกลมผใชงานทถกแกไข = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ ขอมลกลมผใชงานทบนทกแลว = รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน + สทธ

Page 66: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  58

ขอมลบรษท = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลบรษทเดม = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลบรษทใหม = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลแกไขขอมลบรษท = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลบรษทชดใหม = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลบรษททถกแกไข = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลบรษททบนทกแลว = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทร ขอมลสทธการเขาใชระบบ = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลสทธการเขาใชระบบใหม = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลการเขาใชระบบทแกไข = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลการเขาใชระบบชดใหม = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลการสทธการเขาใชระบบทแกไข = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลทเขาใชระบบทถกบนทกแลว = รหสสทธ + สทธการเขาถงระบบ + สทธในการ แกไขขอมลบรษท + สทธในการแกไขสทธ + สทธในการจดการสมาชก ขอมลสทธการเขาถงขอมลลกคา = สทธการแกไขขอมลลกคา ขอมลลกคา = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร ขอมลลกคาเดม = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร ขอมลลกคาใหม = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร ขอมลแกไขขอมลลกคา = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร

Page 67: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  59

ขอมลลกคาชดใหม = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร ขอมลลกคาทบนทกแลว = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร ขอมลลกคาทถกแกไขใหม = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + อเมล +เบอรโทร

3.9.3 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 3 การจดการโครงการ ขอมลชอโครงการ = ชอโครงการ ขอมลโครงการทคนหา = ชอโครงการ ขอมลโครงการทไดจากการคนหา = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลแสดงโครงการทคนหา = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลโครงการทตองการจดการ = รหสโครงการ ขอมลโครงการใหม = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลรายละเอยดโครงการ = รหสโครงการ + รายละเอยดโครงการ ขอมลโครงการทแกไข = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ + ขอมลโครงการชดใหม = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลโครงการทถกแกไขแลว = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลโครงการทแกไขแลว = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ ขอมลโครงการทตองการจดการ = รหสโครงการ ขอมลรายชอกลมผใชงาน = [รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + ตาแหนง] | [ รหสกลมผใชงาน + ชอกลมผใชงาน] ขอมลสทธการเขาถงโครงการ = สถานะการเขาถง ขอมลสทธการเขาใชงานโครงการ = รหสโครงการ + รหสพนกงาน + สทธ ขอมลโครงการทตองการจดการ = รหสโครงการ ขอมลรายชอกลมผใชงาน = รหสกลมผใชงาน + {รหสพนกงาน} ขอมลรายชอลกคา = รหสลกคา + ชอลกคา

Page 68: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  60

ขอมลรายชอผตดตอทงหมด = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + รหสลกคา + ชอลกคา ขอมลผตดตอโครงการ = {รหสโครงการ + รหสพนกงาน + รหสลกคา} ขอมลสมาชกโครงการ = {รหสโครงการ + รหสพนกงาน} ขอมลโครงการทตองการจดการ = รหสโครงการ ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมโครงการ = สถานะยนยนการเปลยนแปลง ขอมลสถานะโครงการ = สถานะโครงการ

3.9.4 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 4 การจดการรายละเอยดโครงการและการมอบหมายงาน ขอมลชอโครงการ = ชอโครงการ ขอมลรายละเอยดโครงการ = ชอโครงการ + รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลรายละเอยดโครงการ = ชอโครงการ + รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลงานทตองการจดการ = รหสงาน ขอมลวนทเรมและสนสดงาน = รหสงาน + วนทเรม + วนทส นสด ขอมลเปาหมายงาน = รหสงาน + เปาหมายงาน ขอมลกาหนดลาดบความสาคญ = รหสงาน + ระดบความสาคญ ขอมลรายละเอยดงาน = รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลวนทเรมและสนสดงานทกาหนด = รหสงาน + วนเรม + วนสนสด ขอมลเปาหมายงานทกาหนด = รหสงาน + เปาหมาย ขอมลลาดบความสาคญทกาหนด = รหสงาน + ระดบความสาคญ ขอมลรายละเอยดงานทกาหนด = รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลงานทตองการจดการ = รหสงาน ขอมลสมาชกโครงการ = {รหสสมาชก} ขอมลรายชอสมาชกโครงการ = รหสสมาชก + รหสพนกงาน + ชอพนกงาน ขอมลสมาชกโครงการทมอบหมาย = รหสพนกงาน ขอมลงานทตองการจดการ = รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลสมาชกโครงการ = {รหสสมาชก + รหสพนกงาน + ชอ} ขอมลรายชอสมาชกโครงการ = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + ตาแหนง ขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน = รหสสมาชก + รหสพนกงาน ขอมลรอบวนทตองการแจงเตอน = รหสสมาชก + รอบวนทแจงเตอน ขอมลรายชอทถกตงใหแจงเตอน = รหสสมาชก + รอบวนทแจงเตอน ขอมลรอบวนทแจงเตอน = รหสสมาชก + รอบวนทแจงเตอน ขอมลงานทตองการจดการ = รหสงาน

Page 69: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  61

ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมงาน = รหสงาน + ขอมลยนยน ขอมลสถานะงาน = รหสงาน + สถานะงาน

3.9.5 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 5 การอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการออนไลน ขอมลรายชองานแตละโครงการ = รหสงาน + ชองาน ขอมลชองานและชอโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รหสงาน + ชองาน ขอมลรายชองานแตละโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รหสงาน + ชองาน ขอมลชองานทตองการอพเดต = รหสงาน + วนเรม + วนสนสด + ระดบความสาคญ + สถานะ + รายละเอยด + แจงเตอน ขอมลเวลาเรมและสนสดของงาน = รหสงาน + วนเรม + วนสนสด ขอมลรายละเอยดการทางาน = รหสงาน + วนเรม + วนสนสด + ระดบความสาคญ + สถานะ + รายละเอยด + แจงเตอน ขอมลความคบหนาของงาน = รหสงาน + รายละเอยดงาน ขอมลสถานะงาน = รหสงาน + สถานะงาน ขอมลเวลาเรมและสนสดของงานทกาหนด = รหสงาน + วนเรม + วนสนสด ขอมลรายละเอยดการทางานทกาหนด = รหสงาน + ระดบความสาคญ + สถานะ + รายละเอยด + แจงเตอน ขอมลความคนหนางานทกาหนด = รหสงาน + รายละเอยดงานปจจบน ขอมลสถานะงานทกาหนด = รหสงาน + สถานะงาน ขอมลชองานทตองการอพเดต = รหสงาน + ชองานใหม ขอมลความคดเหนงานเดม = รหสงาน + รหสพนกงาน + รหสความคดเหน + รายละเอยด + วนเวลา ขอมลความคดเหนเกยวกบงาน = รหสงาน + รหสพนกงาน + รหสความคดเหน + รายละเอยด ขอมลความคดเหนใหม = รหสงาน + รหสพนกงาน + รหสความคดเหน + รายละเอยด ขอมลความคดเหนเกยวกบงานใหม = รหสงาน + รหสพนกงาน + รหสความคดเหน + รายละเอยด ขอมลรายละเอยดผสงความคดเหนเดม = รหสพนกงาน + ชอ + ตาแหนง ขอมลชองานทตองการอพเดต = รหสงาน ขอมลยนยนการอพเดตงาน = รหสงาน + สถานะยนยน ขอมลสถานะงาน = รหสงาน + สถานะ

Page 70: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  62

3.9.6 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 6 การจดการปฏทนเหตการณ ขอมลชวงเวลา = วนท + เวลา ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ = วนท + เวลา ขอมลสทธการใชงานระบบ = รหสพนกงาน + สทธการเขาใชระบบ ขอมลโครงการทงหมด = รหสโครงการ + ชอโครงการ ขอมลรายชอโครงการทงหมด = รหสโครงการ + ชอโครงการ ขอมลชอโครงการทมการเชอมโยง = รหสปฏทน + รหสโครงการ ขอมลรายละเอยดเหตการณ = รหสปฏทน + วน + เวลา + ชอเหตการณ + รายละเอยดเหตการณ + แจงเตอน + รหสพนกงาน + สถานะเหตการณ ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ = รหสปฏทน + วน + เวลา ขอมลสมาชกโครงการ = รหสสมาชก + ชอ +รหสโครงการทเกยวของ ขอมลรายชอสมาชกโครงการ = รหสโครงการ + รหสสมาชก + ชอสมาชก ขอมลรายชอสมาชกทเกยวของ = รหสโครงการ + รหสสมาชก + ชอสมาชก ขอมลสมาชกโครงการทเกยวของ = รหสโครงการ + รหสสมาชก + ชอสมาชก ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ = รหสปฏทน + วนเรม + เวลาเรม + วนสนสด + เวลาสนสด ขอมลยนยนการเพมและการเปลยนแปลงเหตการณ = รหสปฏทน + ยนยน ขอมลสถานะเหตการณ = รหสปฏทน + สถานะเหตการณ

3.9.7 Data Dictionary of Data Flow Diagram level 2 Process 7 การออกรายงาน ขอมลการออกแบบรายงานผตดตอโครงการ = ชอโครงการ + ชอพนกงาน + ชอลกคา ขอมลรายชอผดแลระบบ = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + ตาแหนง ขอมลรายชอสมาชกโครงการ = รหสโครงงาน + ชอโครงการ + รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + ตาแหนง ขอมลรายชอผใชงาน = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + วนทเขาใชงาน + เวลาเขาใชงาน ขอมลรายชอลกคา = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอย + เบอรโทร ขอมลรายงานผตดตอโครงการ = ชอโครงการ + ชอพนกงาน + ชอลกคา ขอมลการออกแบบรายงานรายละเอยดโครงการ = ชวงเวลา ขอมลรายละเอยดโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + สถานะโครงการ + รายละเอยดโครงการ

Page 71: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  63

ขอมลรายงานรายละเอยดโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + สถานะโครงการ + รายละเอยดโครงการ ขอมลการออกแบบรายงานระเอยดงานแตละโครงการ = รหสโครงการ + ชวงเวลา ขอมลรายละเอยดงานแตละโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + สถานะโครงการ + รายละเอยดโครงการ + เอกสารโครงการทเกยวของ + สมาชกโครงการ ขอมลรายงานรายละเอยดงานแตละโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + สถานะโครงการ + รายละเอยดโครงการ + เอกสารโครงการ + สมาชกโครงการ ขอมลการออกแบบรายงานเอกสารโครงการ = รหสโครงการ + ชวงเวลา ขอมลโครงการและรายละเอยดทงหมด = รหสโครงการ + รหสเอกสาร + ชอเอกสาร + รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + เวลา ขอมลรายละเอยดเอกสารแตละโครงการ = รหสโครงการ + รหสเอกสาร + ชอเอกสาร + รายละเอยดเอกสาร + เวลา ขอมลผเกยวของกบโครงการทงหมด = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รหสเอกสาร + ชอเอกสาร + รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + เวลา ขอมลรายงานเอกสารโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ + รหสเอกสาร + ชอเอกสาร + รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + เวลา ขอมลการออกแบบรายงานปฏทนเหตการณ = ชวงเวลา + รหสโครงการ + รหสพนกงาน ขอมลโครงการทเกยวของกบปฏทน = รหสปฏทนเหตการณ + วนท + เวลา+รหสโครงการ + รหสพนกงาน + รายละเอยดเหตการณ ขอมลรายละเอยดปฏทนเหตการณ = รหสปฏทนเหตการณ + วนท + เวลา+รหสโครงการ + รหสพนกงาน + รายละเอยดเหตการณ ขอมลผใชงานทเกยวของ = รหสปฏทนเหตการณ + รหสพนกงาน ขอมลรายงานปฏทนเหตการณ = รหสปฏทนเหตการณ + วนท + เวลา+รหสโครงการ + รหสพนกงาน + รายละเอยดเหตการณ 3.10 Data dictionary of Data store D1.ขอมลผดแลระบบ = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + อเมล + ทอย + Username + Password + ระดบ + ตาแหนง + รหสสทธการเขาใชงาน D2.ขอมลสมาชกโครงการ = รหสโครงการ + รหสพนกงาน D3.ขอมลพนกงาน = รหสพนกงาน + ชอพนกงาน + อเมล + ทอย + Username + Password + ระดบ + ตาแหนง +

Page 72: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  64

รหสสทธการเขาใชงาน D4.ขอมลบรษท = รหสบรษท + ชอบรษท + ทอย + อเมล + เบอรโทรศพท D5.ขอมลสทธการเขาใชระบบ = รหสสทธ + สามารถเขาใชระบบ + สามารถจดการขอมลบรษท + สามารถจดการสทธ + สามารถจดการสมาชกโครงการ D6.ขอมลเอกสารโครงการ = รหสเอกสาร + ชอเอกสาร + วนท + เวลา + รหสโครงการ + รหสพนกงาน D7.ขอมลโครงการ = รหสโครงการ + ชอโครงการ +รายละเอยดโครงการ + สถานะโครงการ + รหสงาน + ชองาน + วนทเรม + วนทส นสด + ระดบความสาคญ + สถานะงาน + รายละเอยดงาน + การแจงเตอน + สมาชกโครงการ : {รหสโครงการ,รหสพนกงาน} D8.ขอมลปฏทนเหตการณ = รหสปฏทนเหตการณ + ชวงเวลา + ชอเหตการณ + รายละเอยดเหตการณ + แจงเตอน + รหสพนกงานทตองการแจงเตอน+สถานะเหตการณ D9.ขอมลลกคา = รหสลกคา + ชอลกคา + ทอยลกคา + อเมล + เบอรลกคา D10.ขอมลการเขาใชงานระบบ = เวลาเขาใชงานระบบ + รหสพนกงาน

Page 73: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  65

3.11 Process Specification

Process Number Process Name

: 1.1 : ลงชอเขาสระบบ

Input data flows : ขอมลชอและรหสผาน Output data flows : ขอมลผเขาระบบ Data stored used : - Description : ผใชงานลงชอเขาสระบบ

Process Number Process Name

: 1.2 : ตรวจสอบสทธการใชงาน

Input data flows : ขอมลเขาสระบบ, ขอมลผใชงาน, ขอมลสทธการเขาใชงานระบบ Output data flows : ขอมลการเขาใชงาน Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน, ขอมลสทธการเขาใชระบบ Description : ตรวจสอบสทธการเขาใชงานภายในระบบ

Process Number Process Name

: 1.3 : บนทกการเขาสระบบ

Input data flows : ขอมลสทธการใชงานระบบ Output data flows : ขอมลการเขาใชระบบงาน Data stored used : ขอมลผดแลระบบ, ขอมลสมาชกโครงการ Description : เกบประวตการเขามาใชงานระบบ

Process Number Process Name

: 2.1 : จดการผดแลระบบ

Input data flows : ขอมลผดแลระบบใหม, ขอมลแกไขผดแลระบบ,ขอมลผดแล Output data flows : ขอมลผดแลระบบเดม,ขอมลทถกบนทกแลว,ขอมลผดแลระบบชด

ใหม,ขอมลผดแลระบบทถกแกไข Data stored used : ขอมลผดแลระบบ Description

: ผดแลระบบจดการขอมลผดแลระบบ

   

Page 74: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  66

Process Number Process Name

: 2.2 : จดการขอมลกลมผใชงาน

Input data flows : ขอมลกลมผใชงานใหม,ขอมลแกไขกลมผใชงาน, ขอมลกลมผใชงานเดม

Output data flows : ขอมลกลมผใชงานเดม,ขอมลกลมผใชงานทบนทกแลว ,ขอมลกลมผใชงานใหม,ขอมลกลมผใชงานทถกแกไข

Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน Description

: ผดแลระบบจดการขอมลกลมผใชงาน

Process Number Process Name

: 2.3 : จดการขอมลบรษท

Input data flows : ขอมลบรษทใหม,ขอมลแกไขขอมลบรษท,ขอมลบรษทเดม Output data flows : ขอมลบรษทเดม,ขอมลบรษททบนทกแลว,ขอมลบรษทใหม,

ขอมลบรษททถกแกไข Data stored used : ขอมลบรษท Description

: ผดแลระบบจดการขอมลบรษท

Process Number Process Name

: 2.4 : จดการสทธการเขาระบบ

Input data flows : ขอมลสทธการเขาใชระบบใหม,ขอมลการเขาใชระบบทแกไข,ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม

Output data flows : ขอมลสทธการเขาใชระบบเดม,ขอมลทเขาใชระบบทถกบนทกแลว,ขอมลการเขาใชระบบใหม,ขอมลการสทธการเขาใชระบบทแกไข

Data stored used : ขอมลสทธการเขาใชระบบ Description

: ผดแลระบบจดการขอมลสทธการเขาใชระบบ

   

Page 75: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  67

Process Number Process Name

: 2.5 : จดการขอมลกลมผใชงาน

Input data flows : ขอมลผเขาใชงานใหม,ขอมลแกไขผเขาใจงาน,ขอมลผเขาใชงานเดม Output data flows : ขอมลผเขาใชงานเดม,ขอมลทถกบนทกแลว,ขอมลผเขาใชงานใหม,

ขอมลผเขาใชงานทถกแกไข Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน Description

: ผใชงานจดการขอมลผใชงาน

Process Number Process Name

: 2.6 : จดการขอมลเอกสารโครงการ

Input data flows : ขอมลเอกสารใหม,ขอมลแกไขเอกสาร,ขอมลทถกบนทกแลว,ขอมลเอกสารเดม

Output data flows : ขอมลเอกสารเดม,ขอมลเอกสารใหม,ขอมลเอกสารทถกแกไขใหม Data stored used : ขอมลเอกสารโครงการ Description

: ผใชงานระบบจดการเอกสารโครงการ

Process Number Process Name

: 3.1 : คนหาโครงการ

Input data flows : ขอมลโครงการใหม,ขอมลโครงการทตองการปรบปรง,ขอมลโครงการทตองการปรบปรง

Output data flows : ขอมลโครงการทตองการปรบปรง,ขอมลโครงการทตองการปรบปรง,ขอมลโครงการทตองการจดการ

Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: ผบรหารโครงการคนหาโครงการหรอเพมโครงการใหม

Process Number Process Name

: 3.2 : กาหนดรายละเอยดโครงการ

Input data flows : ขอมลโครงการทตองการจดการ,ขอมลรายละเอยดทเพมหรอปรบปรง

Output data flows : ขอมลรายละเอยดโครงการ,ขอมลโครงการทตองการจดการ Data stored used : ขอมลโครงการ Description : ผบรหารโครงการกาหนดรายละเอยดของโครงการ

Page 76: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  68

Process Number Process Name

: 3.3 : กาหนดสทธการเขาถงขอมล

Input data flows : ขอมลสทธการเขาถงโครงการ,ขอมลรายชอกลมผใชงาน,ขอมลโครงการทตองการจดการ

Output data flows : ขอมลรายชอกลมผใชงาน,ขอมลสทธการเขาใชงานโครงการ,ขอมลโครงการทตองการจดการ

Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน Description

: ผบรหารโครงการกาหนดสทธการเขาถงโครงการ

Process Number Process Name

: 3.4 : กาหนดผตดตอโครงการ

Input data flows : ขอมลโครงการทตองการจดการ,ขอมลรายชอกลมผใชงาน,ขอมลรายชอลกคา,ขอมลสมาชกโครงการ,ขอมลผตดตอโครงการ

Output data flows : ขอมลรายชอผตดตอทงหมด,ขอมลสมาชกโครงการทกาหนด,ขอมลโครงการทตองการจดการ

Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน,ขอมลลกคา,ขอมลสมาชกโครงการ, ขอมลโครงการ

Description

: ผบรหารโครงการกาหนดผตดตอโครงการ

Process Number Process Name

: 3.5 : ยนยนการปรบปรงหรอเพมโครงการ

Input data flows : ขอมลโครงการทตองการจดการ,ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมโครงการ

Output data flows : ขอมลสถานะโครงการ Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: ยนยนการปรบปรงหรอเพมโครงการใหม

Page 77: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  69

Process Number Process Name

: 4.1 : คนหาโครงการ

Input data flows : ขอมลชอโครงการ,ขอมลรายละเอยดโครงการ Output data flows : ขอมลรายละเอยดโครงการ,ขอมลงานทตองการจดการ Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: ผบรหารโครงการคนหาโครงการ

Process Number Process Name

: 4.2 : กาหนดรายละเอยดงาน

Input data flows : ขอมลวนทเรมและสนสดงาน,ขอมลเปาหมายงาน,ขอมลกาหนดลาดบความสาคญ,ขอมลรายละเอยดงาน,ขอมลงานทตองการจดการ

Output data flows : ขอมลวนทเรมและสนสดงานทกาหนด,ขอมลเปาหมายงานทกาหนด, ขอมลลาดบความสาคญทกาหนด,ขอมลรายละเอยดงานทกาหนด,ขอมลงานทตองการจดการ

Data stored used ขอมลโครงการ Description

ผบรหารโครงการกาหนดรายละเอยดงาน

Process Number Process Name

: 4.3 : มอบหมายงาน

Input data flows : ขอมลงานทตองการจดการ,ขอมลสมาชกโครงการทมอบหมาย,ขอมลสมาชกโครงการ

Output data flows : ขอมลรายชอสมาชกโครงการ,ขอมลสมาชกโครงการทถกมอบหมายงาน

Data stored used : ขอมลโครงการ, ขอมลสมาชกโครงการ Description : ผบรหารโครงการมอบหมายงานแกสมาชกโครงการ

   

Page 78: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  70

Process Number Process Name

: 4.4 : กาหนดการแจงเตอน

Input data flows : ขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน, ขอมลรอบวนทตองการแจงเตอน,ขอมลสมาชกโครงการ

Output data flows : ขอมลสมาชกโครงการ,ขอมลรายชอทถกตงใหแจงเตอน, ขอมลรอบวนทแจงเตอน,ขอมลงานทตองการจดการ

Data stored used : ขอมลสมาชกโครงการ, ขอมลโครงการ Description

: ปรบปรงหรอลบขอมลทวไปทเกยวกบโครงการ

Process Number Process Name

: 4.5 : ยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมงานใหม

Input data flows : ขอมลยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมงาน,ขอมลงานทตองการจดการ Output data flows : ขอมลสถานะงาน Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: ผบรหารโครงการยนยนการเพมหรอเปลยนแปลงขอมล

Process Number Process Name

: 5.1 : คนหางาน

Input data flows : ขอมลชองานและชอโครงการ,ขอมลรายชองานแตละโครงการ Output data flows : ขอมลรายชองานแตละโครงการ,ขอมลชองานทตองการอพเดต Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: สมาชกโครงการคนหางาน

Process Number Process Name

: 5.2 : กาหนดรายละเอยดงาน

Input data flows : ขอมลวนทเรมและสนสดงาน,ขอมลเปาหมายงาน,ขอมลกาหนดลาดบความสาคญ,ขอมลรายละเอยดงาน,ขอมลชองานทตองการอพเดต

Output data flows : ขอมลวนทเรมและสนสดงานทกาหนด,ขอมลเปาหมายงานทกาหนด,ขอมลลาดบความสาคญทกาหนด,ขอมลรายละเอยดงานทกาหนด,ขอมลชองานทตองการอพเดต

Data stored used : ขอมลโครงการ Description : สมาชกโครงการกาหนดรายละเอยดงาน

Page 79: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  71

Process Number Process Name

: 5.3 : สงความคดเหนเกยวกบงาน

Input data flows : ขอมลชองานทตองการอพเดต,ขอมลความคดเหนใหม,ขอมลความคดเหนงานเดม,ขอมลรายละเอยดผสงความคดเหนเดม

Output data flows : ขอมลความคดเหนเกยวกบงาน,ขอมลความคดเหนเกยวกบงานใหม,ขอมลชองานทตองการอพเดต

Data stored used : ขอมลสมาชกโครงการ, ขอมลโครงการ Description : สมาชกโครงการสงความคดเหนเกยวกบงาน

 

Process Number Process Name

: 5.4 : ยนยนการอพเดตงาน

Input data flows : ขอมลชองานทตองการอพเดต,ขอมลยนยนการอพเดตงาน Output data flows : ขอมลสถานะงาน Data stored used : ขอมลโครงการ Description

: สมาชกโครงการยนยนการอพเดตงาน

Process Number Process Name

: 6.1 : เลอกชวงเวลาเหตการณ

Input data flows : ขอมลชวงเวลา Output data flows : ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ Data stored used : - Description

: สมาชกโครงการเลอกชวงเวลาปฏทนเหตการณ

   

Page 80: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  72

Process Number Process Name

: 6.2 : กาหนดรายละเอยดงานปฏทนเหตการณ

Input data flows : ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ,ขอมลชอโครงการทมการเชอมโยง,ขอมลรายละเอยดเหตการณ,ขอมลรายชอโครงการทงหมด

Output data flows : ขอมลรายชอโครงการทงหมด,ขอมลชอโครงการทกาหนดใหเชอมโยง,ขอมลรายละเอยดเหตการณทกาหนด,ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ

Data stored used : ขอมลโครงการ,ขอมลปฏทนเหตการณ Description : สมาชกโครงการกาหนดรายละเอยดเกยวกบปฏทนเหตการณ

Process Number Process Name

: 6.3 : กาหนดผเกยวของเหตการณ

Input data flows : ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ,ขอมลรายชอสมาชกทเกยวของ,ขอมลสมาชกโครงการ

Output data flows : ขอมลรายชอสมาชกโครงการ,ขอมลสมาชกโครงการทเกยวของ Data stored used : ขอมลปฏทนเหตการณ, ขอมลสมาชกโครงการ Description

: สมาชกโครงการกาหนดผเกยวของโครงการ

Process Number Process Name

: 6.4 : กาหนดการแจงเตอน

Input data flows : ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ,ขอมลสมาชกโครงการทกาหนดแจงเตอน,ขอมลเวลาแจงเตอน,ขอมลสมาชกโครงการ

Output data flows : ขอมลสมาชกโครงการ,ขอมลรายชอทถกตงใหแจงเตอน,ขอมลเวลาแจงเตอน,ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ

Data stored used : ขอมลสมาชกโครงการ, ขอมลปฏทนเหตการณ Description : สมาชกโครงการกาหนดการแจงเตอน

   

Page 81: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  73

Process Number Process Name

: 6.5 : ยนยนการเปลยนแปลงหรอเพมเหตการณใหม

Input data flows : ขอมลระยะชวงเวลาเหตการณ,ขอมลยนยนการเพมและการเปลยนแปลงเหตการณ

Output data flows : ขอมลสถานะเหตการณ Data stored used : ขอมลปฏทนเหตการณ Description : สมาชกโครงการยนยนการเพมหรอเปลยนแปลงขอมลเหตการณ

Process Number Process Name

: 7.1 : ออกรายงานผตดตอโครงการทงหมด

Input data flows : ขอมลการออกแบบรายงานผตดตอโครงการ,ขอมลรายชอผดแลระบบ,ขอมลรายชอสมาชกโครงการ,ขอมลรายชอผใชงาน,ขอมลรายชอลกคา

Output data flows : ขอมลรายงานผตดตอโครงการ Data stored used : ขอมลผดแลระบบ,ขอมลสมาชกโครงการ,ขอมลกลมผใชงาน, ขอมล

ลกคา, ขอมลโครงการ Description

: สมาชกโครงการออกรายงานผตดตอโครงการ

Process Number Process Name

: 7.2 : ออกรายงานรายละเอยดโครงการทงหมด

Input data flows : ขอมลรายละเอยดโครงการ,ขอมลการออกแบบรายงานรายละเอยดโครงการ

Output data flows : ขอมลรายงานรายละเอยดโครงการ Data stored used : ขอมลโครงการ Description : สมาชกโครงการออกรายงานรายละเอยดโครงการ

Process Number Process Name

: 7.3 : ออกรายงานรายละเอยดงานแตละโครงการทงหมด

Input data flows : ขอมลการออกแบบรายงานระเอยดงานแตละโครงการ,ขอมลรายละเอยดงานแตละโครงการ

Output data flows : ขอมลรายงานรายละเอยดงานแตละโครงการ Data stored used : ขอมลโครงการ Description : สมาชกโครงการออกรายงานรายละเอยดงานแตละโครงการ

Page 82: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  74

Process Number Process Name

: 7.4 : ออกรายงานเอกสารทงหมดของโครงการ

Input data flows : ขอมลการออกแบบรายงานเอกสารโครงการ,ขอมลรายละเอยดเอกสารแตละโครงการ

Output data flows : ขอมลรายงานเอกสารโครงการ Data stored used : ขอมลเอกสารโครงการ Description

: สมาชกโครงการออกรายงานเอกสารโครงการ

Process Number Process Name

: 7.5 : ออกรายงานผใชงาน

Input data flows : ขอมลการออกแบบรายงานผใชงาน,ขอมลรายละเอยดกลมผใชงาน Output data flows : ขอมลรายงานกลมผใชงาน Data stored used : ขอมลกลมผใชงาน Description

: สมาชกโครงการออกรายงานกลมผใชงาน

 

Process Number Process Name

: 7.6 : ออกรายงานปฏทนเหตการณ

Input data flows : ขอมลการออกแบบรายงานปฏทนเหตการณ,ขอมลรายละเอยดปฏทนเหตการณ

Output data flows : ขอมลรายงานปฏทนเหตการณ Data stored used : ขอมลปฏทนเหตการณ Description

: สมาชกโครงการออกรายงานปฏทนเหตการณ

Page 83: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  75

3.12 ER Diagram

 

รปท 3.15 ER-Diagram

Page 84: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  76

3.13 Relational Schema Mapping Login_log (Login_date, Employee_id(FK)) Permission (Permission_id, Can_login, Edit_company, Manage_Sec, Manage_contract) Company (Company_id, Comp_name, Comp_address, Comp_email, Comp_phone) Employee (Employee_id, First_name, Last_name, Email, Address, User_name, Password, Level, Position, Permission_id) Customer (Customer_id, Cus_name, Cus_address, Cus_email, Cus_phone) Group User (Group_id, Group _name, Group_description, Employee_id(FK)) Comment (Comment_id, Topic,Content, Last_update, Active, Employee_id(FK), Project_id(FK), Task_id(FK)) Calendar event (Event_id, Event_date, Event_name, Event_description, Event_reminder, Event_invite, Event_status, Employee_id(FK)) Project (Project_id, Proj_name, Proj_description, Proj_status) Proj_contract (Project_id (FK), Employee_id (FK))

Page 85: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  77

Task (Task_id, Start_date, Due_date, Priority, Task_status, Description, Reminders, Project_id(FK)) Project_document (Doc_id, Doc_name, Last_update, Employee_id, Project_id(FK))

Page 86: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  78

3.14 Data Dictionary of ER-Diagram ตารางท 3.6 ตารางขอมลการเขาระบบ (Login_log)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Login_date เวลาเขาระบบ datetime N PK

Employee_id ผเขาระบบ Int(11) N PK,FK อางองมาจาก Employee

ตารางท 3.7 ตารางขอมลสทธการเขาใชงานระบบ (Permission)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Permission_id รหสสทธการเขาใชงานระบบ Int(1) N PK

Can_login สามารถเขาใชระบบ Int(1) N

Edit_company สามารถจดการขอมลบรษท Int(1) N

Manage_Sec สามารถจดการความปลอดภย Int(1) N

Manage_contract สามารถจดการผตดตอ Int(1) N

ตารางท 3.8 ตารางตวอยางขอมลบรษท (Company)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Company_id รหสบรษท Int(1) N PK

Comp_name ชอบรษท Varchar(30) N

Comp_address ทอยบรษท Varchar(100) N

Comp_email อเมลลบรษท Varchar(30) N

Comp_phone หมายเลขโทรศพทบรษท Varchar(10) Y

Page 87: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  79

ตารางท 3.9 ตารางขอมลพนกงาน (Employee)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Employee_id รหสพนกงาน Int(11) N PK

First_name ชอพนกงาน Varchar(30) N

Last_name นามสกลพนกงาน Varchar(30) N

Email อเมลลพนกงาน Varchar(30) Y

Address ทอยพนกงาน Varchar(100) Y

User_name ชอเขาระบบ Varchar(30) N

Password รหสผานเขาระบบ Varchar(30) N

Level ระดบ Varchar(2) Y

Position ตาแหนงพนกงาน Varchar(30) Y

Permission_id รหสสทธเขาใช

งาน

Int(11) N FK อางองมาจาก

Permission

ตารางท 3.10 ตารางขอมลลกคา (Customer)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Customer_id รหสลกคา Int(11) N PK

Cus_name ชอลกคา Varchar(30) N

Cus_address ทอยลกคา Varchar(100) N

Cus_email อเมลลกคา Varchar(30) Y

Cus_phone เบอรโทรลกคา Varchar(20) Y

ตารางท 3.11 ตารางขอมลกลมผใชงาน (Group User)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Group_id รหสกลมผใชงาน Int(11) N PK

Group _name ชอกลมผใชงาน Varchar(100) N

Group_description รายละเอยดกลมผใชงาน Varchar(100) Y

Employee_id รหสพนกงาน Varchar(100) N FK

Page 88: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  80

ตารางท 3.12 ตารางขอมลความคดเหน (Comment)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Comment_id รหสความคดเหน Int(11) N PK

Topic ชอหวขอความคดเหน Varchar(100) N

Content เนอหาความคดเหน Varchar(200) N

Last_update วนทโพส datetime N

Active สถานะการแสดง Int(1) N

Employee_id รหสพนกงานผแสดง

ความคดเหน

Int(11) N FK อางองมากจา

Employee

Project_id รหสโครงการ Int(11) N FK อางองมาจาก Project

Task_id รหสงาน Int(11) N FK อางองมาจาก Task

ตารางท 3.13 ตารางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Event_id รหสปฏทน Int(11) N PK

Event_date วนทกาหนด datetime N

Event_name หวขอ Varchar(30) N

Event_description รายละเอยด Varchar(30) Y

Event_reminder การแจงเตอน Varchar(30) Y

Event_invite ผเขารวม Varchar(30) Y

Event_status สถานะ Int(1) N

Employee_id รหสพนกงาน Int(11) N FK อางองมากจา Employee

ตารางท 3.14 ตารางขอมลโครงการ (Project)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Project_id รหสโครงการ Int(11) N PK

Proj_name ชอโครงการ Varchar(100) N

Proj_description รายละเอยดโครงการ Varchar(500) Y

Proj_status สถานะโครงการ Int(1) N

Page 89: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  81

ตารางท 3.15 ตารางขอมลสมาชกโครงการ (Proj_contract)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Project_id รหสโครงการ Int(11) N PK,FK อางองมาจาก Project

Employee_id รหสพนกงาน Varchar(100) N PK,FK อางองมาจาก Employee

ตารางท 3.16 ตารางขอมลงาน (Task)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Task_id รหสงาน Int(11) N PK

Start_date วนทเรมงาน Datetime N

Due_date วนทสงงาน Datetime N

Priority ระดบความสาคญ Int(1) N

Task_status สถานะงาน Int(1) N

Description รายละเอยดงาน Varchar(100) Y

Reminders การแจงเตอน Varchar(100) Y

Project_id รหสโครงการ Int(11) N FK อางองมากจา Project

ตารางท 3.17 ตารางขอมลเอกสารโครงการ (Project_document)

แอตทรบวท คาอธบาย ชนด(ขนาด) NULL คย หมายเหต

Doc_id รหสเอกสาร

โครงการ

Int(11) N PK

Doc_name ชอเอกสารโครงการ Varchar(100) N

Last_update วนทอพเดต datetime N

Employee_id รหสพนกงาน Int(11) N FK อางองมาจาก

Employee

Project_id รหสโครงการ Int(11) N FK อางองมากจาก Project

Page 90: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  82

3.15 ตวอยางขอมล

ตารางท 3.18 ตารางตวอยางขอมลการเขาระบบ (Login)

Login_date Employee_id

01:00 5/09/2010 0003643

01:30 5/09/2010 0003645

14:10 4/09/2010 0154543

17:45 2/09/2010 1004676

ตารางท 3.19 ตารางขอมลสทธการเขาใชงานระบบ (Permission)

Permission_id Can_login Edit_company Manage_Sec Manage_contract

00001 1 0 0 1

00002 1 1 0 1

00003 0 1 1 0

00004 1 1 0 1

ตารางท 3.20 ตารางตวอยางขอมลบรษท (Company)

Company_id Comp_name Comp_address Comp_email Comp_phone

0001 Turk

Enterprise

Bangkok [email protected] 0876567873

0002 White dove Portland [email protected] 0245566565

0003 Yates

funneral

Portland [email protected] 0464534535

0004 India-na Portland [email protected] 0234324345

Page 91: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  83

ตารางท 3.21 ตารางตวอยางขอมลพนกงาน (Employee)

Employee_id First_name Last_name Email

0003643 Rattanaphorn Thrupchit [email protected]

0003645 Sunisa Santita [email protected]

0154543 Janetita Kongtrup [email protected]

1004676 Manila Boonkum [email protected]

ตารางท 3.22 ตารางตวอยางขอมลพนกงาน (Employee) (ตอ)

Address User_name Password Level Position Permission_id

Rachada 7 Garn garn 1 Programer 00001

Huay-Hhang Sunisa sunisa 2 Delveloper 00001

Lardprow Jane jane 2 Delveloper 00001

Rachada 7 Manil manil 1 Delveloper 00001

ตารางท 3.23 ตารางตวอยางขอมลลกคา (Customer)

Customer_id Cus_name Cus_address Cus_email Cus_phone

000001 Afamingo Portland [email protected] 084764367

000002 Nelsencare Portland [email protected] 098557736

000003 Csnh Portland [email protected] 024847446

000004 horancares Portland [email protected] 085875757

ตารางท 3.24 ตารางตวอยางขอมลกลมผใชงาน (Group user)

Group_id Group_name Employee_id

00001 Amy 0003643

00002 Jamie 0003645

00003 Jessie 0154543

00004 Jane 1004676

Page 92: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  84

ตารางท 3.25 ตารางตวอยางขอมลความคดเหน (Comment)

Comment_id Topic คาอธบาย Last_update

000001 Obit list link Add many link 12/09/1010

000002 Obit user interface Chage the picture

on top of page

15/09/1010

000003 Obit option search Add filter 10/09/1010

000004 Obit admin Add new column 11/09/1010

ตารางท 3.25 ตารางตวอยางขอมลความคดเหน (Comment) (ตอ)

Active Employee_id Project_id Task_id

1 0003643 0000001 000001

1 0003645 0000001 000002

0 0154543 0000002 000003

1 1004676 0000002 000004

ตารางท 3.26 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event)

Event_id Event_date Event_name Event_description

000001 12/09/1010 Meeting#1 Meeting

000002 15/09/1010 Meeting#2 Meeting

000003 10/09/1010 NewLearning Meeting

000004 11/09/1010 Obit meeting Meeting

ตารางท 3.26 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event) (ตอ)

Event_reminder Event_invite Event_status Employee_id

09.00 12/09/1010 0003643 0 0003643

10.30 15/09/1010 0003645 1 0003643

11.40 10/09/1010 0154543 1 0003643

22.00 11/09/1010 1004676 0 0003643

Page 93: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  85

ตารางท 3.27 ตารางตวอยางขอมลโครงการ (Project)

Proj_id Proj_name Proj_description Proj_status

0000001 Email

template

Create master

Email template

0

0000002 Obitary

reprogram

Renew the program 1

0000003 New Program

Template

Marketing (Most consulted non-paying clients,

clients expired or will be soon ...)

Reports (searches, # clients, profile pages

consulted, advertisement ...)

1

0000004 White dove A new pagemaster is being created by BKK to

accommodate for the tabulator. We will let you

know when that pagemaster is complete.

1

ตารางท 3.28 ตารางตวอยางขอมล (Proj_contract)

Proj_id Contract_id

0000001 00001

0000002 00002

0000002 00003

0000002 00004

ตารางท 3.29 ตารางตวอยางขอมลงาน (Task)

Task_id Start_date Due_date Priority

000001 07/09/2010 10/09/2010 2

000002 10/09/2010 12/09/2010 1

000003 09/09/2010 11/09/2010 3

000004 13/09/2010 15/09/2010 4

Page 94: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  86

ตารางท 3.29 ตารางตวอยางขอมลงาน (Task) (ตอ)

Task_status Description Reminders Project_id

0 Please change the price on the Become a

Member form from $25 to $30 for a single

person.

0003643 0000002

1 Will you please have a programmer change the

confirmation email templates in the following

flower program?

0003643 0000003

1 Can you please make it so that the Pending or

Private services show that text rather than a

date in the following obitlet?

http://harrisfuneral.com/

0003643 0000002

1 Can I please get a time quote to make the

following changes to the at-need ecommerce

program below?

0003643 0000003

ตารางท 3.30 ตารางตวอยางขอมลปฏทนเหตการณ (calendar event)

Doc_id Doc_name Last_update Employee_id Project_id

000001 at-need_step5.jpg 10/09/2010 0003643 0000002

000002 allohiocremation_authorization.pdf 12/09/2010 0003645 0000003

000003 Forclient.xml 11/09/2010 0154543 0000002

000004 Obit_admin.docx 15/09/2010 1004676 0000003

Page 95: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  88

บทท 4

ขนตอนการดาเนนงาน

4.1 กลาวนา

บทนจะกลาวถงขนตอนการดาเนนงาน ในการตดตงโปรแกรมเขาสระบบ เพอชวยใน

การจดการบรหารโครงการภายในองคกร

4.2 การจดตงกลมทางาน

การนาโปรแกรมมาประยกตใชจะสงผลกระทบตอกลมทางานดาน Programmer ทา

หนาท เขาไปอบรมการใชงานโปรแกรมใหแกบคคลในองคกร และ ทาหนาท ชแจงวตถประสงค

ในการพฒนาโปรแกรม ,ชแจงประโยชนทจะไดรบหลงจากการใชงานโปรแกรม ,จดทาเอกสาร

การใชงานโปรแกรม ,ฝกอบรมผใชงานโปรแกรม ,ชวยแกปญหาเกยวกบใชงานโปรแกรม ,

แกไขขอบกพรองของโปรแกรม ,และจดเตรยมทรพยากรทเกยวของในการใชงานระบบ

พฒนาขนใหม

พนกงานทกคนในองคกรจะตองเขารบการอบรมการใชงานโปรแกรม และรวมทดสอบ

การทางานของโปรแกรม รวมถงชวยตรวจสอบหาขอบกพรองในการใชงาน

4.3 การจดเตรยมทรพยากรทเกยวของ

ฝายคอมพวเตอรจดเตรยมทรพยากรทเกยวของ ทงในสวนของฮารตแวร และซอฟแวร

และโดยมรายละเอยดดงน

ก. ความตองการพนฐานของ Server

- Specific Hardware

CPU Speed 2.0 GHz

Hard Disk 100 GB

Memory(RAM) 1024 MB

- Operating System

Windows Server 2003 หรอ ระบบปฏบตการ Linux

- Database Management System

MySQL Version 5.0.45

Page 96: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  89

- Development Tools

PHP Version 5.2.3

- Communication Software

Apache Web Server version 2.2.4

ข. ความตองการพนฐานของ Client

- Specific Hardware

CPU Speed 1.5 GHz

Hard Disk 40 GB

Memory (RAM) 512 MB

- Operating System

ระบบปฏบตการ Windows XP, ระบบปฏบตการ Windows Vista

- อปกรณสาหรบตดตอ Network

LAN Card หรอ Wireless LAN

- Web Browser Software

Internet Explorer version 6

Mozilla Firefox version 1.5

Opera version 9.26

4.4 การทดสอบโปรแกรม ในสวนของการทดสอบโปรแกรมนนจะแบงออกเปน 3 สวน ดงตอไปน

ก .สวนของการสรางโครงการ กาหนดระยะเวลาโครงการ กาหนดงานยอยตางๆ

กาหนดผตดตอกบโครงการ กาหนดงานใหแกผรบงาน

ข. สวนของผรบงาน จะทดสอบโดยการตรวจสอบรายละเอยดของงานทแจงเขามาวา

ครบถวนตามทแจงมาหรอไม ,ทาการปรบปรงสถานะของงาน ,เพมขอความในงาน , เพม

ระยะเวลาในการทางาน

ค. สวนของการออกรายงาน จะทดสอบโดยการออกรายงานสรปจานวนงานของ

โครงการ หรอสรปเฉพาะโครงการในชวงเวลาทกาหนด รวมถงจานวนสถานะของงานแตละ

ประเภท

Page 97: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  90

4.5 การจดทาเอกสารฝกอบรม

โปรแกรมเมอรจะทาการจดทาเอกสารคมอการใชงานโปรแกรม จดเตรยมสถานทในการ

ฝกอบรม และทาการนดวนทจะทาการฝกอบรมโดยขอใหแตละฝายทาการสงตวแทนเพอทจะ

เขาทาการฝกอบรม

4.6 การฝกอบรม

ในสวนของการฝกอบรมจะแบงออกเปน 3 สวน ดงตอไปน

ก. สวนของการอธบายถงวตถประสงคและประโยชน ของการนาโปรแกรมทพฒนา มาใชแทนระบบงานแจงซอมเดม และอธบายขนตอนในการทางานของโปรแกรม เพอใหทกคน

เขาใจวตถประสงคและประโยชนของระบบงานใหม ไปในทศทางเดยวกน

ข. สวนของการสอน ฝายคอมพวเตอรทาการแจกคมอการใชงานโปรแกรม ใหแตละ ฝาย และทาการใชงานโปรแกรมใหดในแตละขนตอน โดยเรมจากการแจงงาน ,การรบงานและ

ทาการปรบปรงสถานะของงาน ,รวมถงการดรายงานตางๆ และเปดโอกาสใหซกถามขอสงสย

ค. สวนการทดลอง ผทเขารบการอบรมจะทาการทดลองใชโปรแกรม โดยทมทมงาน

ของฝายคอมพวเตอรคอยชวยเหลอ ในกรณทเกดปญหา

4.7 การทดสอบผเขาอบรม หลงจากทาการฝกอบรมแลว ฝายคอมพวเตอรจะทาการทดสอบผเขาอบรม โดยจะใหผ

เขาอบรม แตละคนทาการทดลองใชโปรแกรมในสวนทเกยวของกบฝายของตน เพอทจะเปน

การแนใจวาผเขาอบรมไดเขาใจวธการใชงานจรงๆ

4.8 การตงทมสนบสนนเพอชวยแกปญหา

ฝายคอมพวเตอรทาการจดตงทมงานเพอคอยชวยเหลอในการใชงานโปรแกรม ,คมอ

การใชงานโปรแกรม ,ตอบปญหาขอสงสยในสวนของโปรแกรม ,ระบบงานแจงซอมใหม ใหกบ

ผใชงานในแตละฝาย รวมถงแกไขปญหาทไดรบแจงเขามา

4.9 ประกาศวนเรมใชและกาหนดระยะเวลาในการทดสอบ

ขอขอมลความพรอมในการใชงานโปรแกรมของแตละฝาย และทาการกาหนดวนเรมใช

งานโปรแกรมรวมกน รวมถงกาหนดระยะเวลาในการทดสอบการใชงานโปรแกรม

Page 98: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  91

4.10 ทาการประเมนผล

หลงจากทดสอบการใชงานโปรแกรมผานไป 1 เดอน จะมการประเมนผลดวยหวขอ

ตางๆ ดงตอไปน

ก. ความสะดวกในการใชงาน

ข. ความรวดเรวในการใชงาน

ค. ความครบถวนและถกตองของขอมล

ง. ปญหาและอปสรรคในการใชงาน

จ. ขอเสนอแนะของผใชงาน

4.11 ทาการแกไขปรบปรง

นาผลทไดจากการประเมนผล มาวเคราะหและทาการปรบปรงแกไขในสวนตางๆ ของ

ระบบแจงซอมใหมในกรณทเกดปญหา และทาการปรบแกโปรแกรมเพอใหเกดความสะดวก

เหมาะสมกบผใชงานยงขน

4.12 กาหนดตารางในการดแลรกษา

ทมสนบสนนของฝายคอมพวเตอรทาการกาหนดตารางในการดแลรกษาระบบ ทงใน

สวนของฮารตแวร และในสวนของการสารองฐานขอมลทเกยวของกบระบบ

Page 99: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  92

บทท 5

ผลการทดลอง

5.1 กลาวนา

ในบทจะกลาวถงการทดลองโปรแกรมในสวนตางๆ และผลการทดลองการใชโปรแกรม

บรหารการจดการโครงการ

5.2 การทดลอง

ในสวนของการทดลองโปรแกรมจะแบงออกเปน 8 สวนคอ

ก. ระบบทะเบยนผใช (Login) ผทใชงานโปรแกรมจะตองมการยนยนตวตนดวยรหส

(User & Password) ซงการเขาระบบจะเปนการกาหนดสทธในการเขาถงสวนตางๆ ของ

โปรแกรม รวมถงสวนตางๆของขอมลสวนกลางดวย

ข. การสรางโครงการ สามารถเพมรายละเอยดโครงการ ผตดตอโครงงาน กาหนดสทธการเขาถงระบบได

ค. การกาหนดงานใหแกผรบงานกาหนดผรบงาน กาหนดเวลาในการทางาน และระยะเวลาโดยรวมของการทาโครงการ

ง. การอพเดตงานผานระบบการบรหารจดการโครงการ จ. การสรางปฏทนงาน สามารถดงานจากปฏทนรวมกนได หรอสามารถดรายเฉพาะ

บคคล จะสามารถมองเหนภาพรวมของงาน เวลาวางของพนกงานแตละคน ฉ. การสรางไฟลขอมล หรออพโหลดไฟลขอมลทเกยวของกบโครงงานได และ

สามารถสรางลงคเชอมโยงกบโครงงานได ช. การดรายงาน ผจดการโครงการสามารถดรายงานโครงการ หรองานได เชน

รายงานสรปจานวนงานในชวงเวลาทกาหนด รวมถงรายละเอยดตางๆของงานนนๆ และสามารถดสรปผลรวมของทกโครงการได

ซ. การกาหนดสทธในการเขาถงขอมลระบบ ของพนกงานแตละทานได หรอแตละตาแหนงได จะไดมมมองไมเหมอนกน วาจะสามารถทางานสงใดได

Page 100: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  93

5.2.1 ระบบทะเบยนผใช (Login)

ระบบเขาใชงานระบบสามารถตรวจสอบสทธเขาใช จะสามารถตรวจสอบการเขาระบบ

ผใชงานแตละคน จะสามารถมองเหนหนาตาโปรแกรมแตกตางกน และสามารถใชงานไดตางกน

ดวย และยงสามารถจดกลมในการเขาใชระบบรวมไปถงกาหนดสทธการเขาใชงานไดอกดวย

รปท 5.1 รปภาพแสดงการเขาใชงานระบบ

5.2.2 การสรางโครงการ และการกาหนดสวนๆตางๆ ของโครงการ

ระบบการสรางโครงการจะสามารถกาหนดขอมลรายละเอยดของโครงการได ดงรปท

5.2 และยงสามารถแกไขสทธในการเขาถงขอมล ดงรป 5.3 รวมไปถงการกาหนดผตดตอกบ

โครงการ ดงรป 5.3

รปท 5.2 รปภาพแสดงการกาหนดรายละเอยดของโครงการ

Page 101: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  94

รปท 5.3 รปภาพแสดงการกาหนดสทธการเขาถงขอมลระบบของโครงการ

รปท 5.4 รปภาพแสดงการกาหนดผตดตอกบโครงการ

5.2.3 การกาหนดงานใหแกผรบงาน

ในการกาหนดงานใหแกผรบงานสามารถกาหนด Milestone ได หรอจะเลอกเวลาทงาน

ถกกาหนดใหเสรจ สามารถเกบรายละเอยดงานทจะตองทาในแตละงาน สามารถกาหนด

ความสาคญของงานได และยงสามารถกาหนดถงระบบความสาคญของงาน ไดเชน งานดวน

มาก งานดวนพเศษ เปนตน ดงรปท 5.5

Page 102: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  95

รปท 5.5 รปภาพแสดงการกาหนดรายละเอยดงาน

จากรปท 5.6 รปแสดงการกาหนดงาน โดยสามารถกาหนดการเตอนงาน ทางอเมลวา

ควรจะสงอเมลเดอนในวนนงๆ กคร ง เพอสามารถเตอนไปยงผทเกยวของโครงงาน ใหม

ประสทธภาพในการบรหารการจดการมากยงขน และยงสามารถโพสขอความถงตอกนได เปน

การเพมความแมนยาในเรองการเขาใจกนมากขน ลดความผดพลาดในการเขาใจผด

Page 103: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  96

รปท 5.6 รปภาพแสดงการกาหนดการแจงเตอน และการโพสขอความ

จากรปท 5.7 ภาพแสดงการกาหนดผรบงาน วาในงานนใหพนกงานคนใดทา และยง

สามารถกาหนดรายเอยดงานทจะทาในแตละงาน สามารถทจะสงอเมลเตอนไดเชนกน

Page 104: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  97

รปท 5.7 รปภาพแสดงการกาหนดผรบงาน และรายละเอยดงาน

5.2.4 การอพเดตงานผานระบบบรหารจดการโครงการของผไดรบมอบหมายงาน ดง

ภาพท 5.8 สามารถทจะแกไขงานได และยงสามารถปดงานได ซงหมายถงการเรมโครงงาน จะ

เปนการนบเวลาเรมตนขนจนถงปดโครงการ จะเปนการนบรวมวาในแตละงานในแตละงานใช

เวลาในการทาเทาไหร แลวมารวบยอดวา ในแตละโครงงานใชเวลาในการทาเทาไหร

รปท 5.8 รปภาพแสดงการอพเดตขอมลผานระบบการบรหารจดการออนไลน

Page 105: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  98

5.2.5 การสรางปฏทน เหตการณ งานตางๆ

จากรป 5.9 คอภาพแสดงการกาหนดเหตการณในทนคอมการประชม สามารถกาหนด

ระยะเวลา การเตอนตางๆ ได สามารถกาหนดผเขารวมเหตการณ ไมวาจะเปนแบบกลมทสราง

ขนมาเอง หรอรายบคคลทอยในเหตการณ และยงสามารถมองไดหลายมมมอง ไมวาจะเปน

มมมองแบบรายเดอน รายสปดาห รายวน เพอใหเหมาะกบผใชงานในแตละบคคล และยง

สามารถ สงออก เพอเกบไว หรอสงใหผอนไดอกดวย นอกจากน ยงสามารถกาหนด สถานะ ใน

แตละเหตการณ เพองายตอการจดการงาน

รปท 5.9 รปภาพแสดงการจดการปฏทนเหตการณ

5.2.6 การสรางไฟลขอมล หรออพโหลดไฟลขอมลทเกยวของกบโครงงาน

การจดการไฟลเอกสาร แบงออกเปน 3 แบบคอ สามารถสรางไฟลเอกสาร สามารถ

สรางไฟลพรเซนเตชน ซงสามารถสรางเอกสารจากตวโปรแกรมรวมไปถง tools ตางๆ ทใชใน

การสรางไฟลเอกสารไดอกมากมาย และนอกเหนอจากน ยงสามารถสามารถอพโหลดไฟล

เอกสารอนๆ ได สาหรบพนกงานทไมสะดวกในการสรางไฟลเอกสารจากโปรแกรม ในสวนนยง

สามารถทจะเกบขอมลการอพเดตไฟลเอกสาร ไมวาจะเปนระบคนแกไขไฟล หรอ อพโหลดไฟล

รวมไปถงการกาหนดสถานะไฟลตางๆ วาสามารถใชงานได หรอวาไมใชงานอกตอไปแลว เพอ

ปองการสบสนตอผใชบคคลอน ดงรป 5.10

Page 106: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  99

รปท 5.10 รปภาพแสดงการจดการไฟลเอกสาร

5.2.7 การดรายงาน

ในการออกแบบรายงาน สามารถเลอกการออกแบบรายงานไดหลายแบบ ขอมลในการ

แสดง อกทงยงสามารถกาหนดวนได ในสวนของการแสดงรายงาน สามารถเลอก รายการท

ตองการแสดงในรายงาน สามารถปรบแตงความเหมาะสมของรายงานไดอกดวย ดงภาพ ท

5.11

รปท 5.11 รปภาพแสดงการออกแบบรายงาน

5.2.8 การกาหนดสทธในการเขาถงขอมลระบบ

ผดแลระบบสามารถกาหนดสทธการเขาถงขอมลของผใชงานแตละคน และยงสามารถ

สรางกลมผใชงานได และในการกาหนดสทธ ยงสามารถกาหนดสทธแบบกลม หรอรายบคคลได

อกดวย ดงภาพ 5.12

Page 107: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  100

รปท 5.12 รปภาพแสดงการกาหนดสทธการเขาถงขอมล

5.3 ประเมนผลความพงพอใจ

จากขนตอนการดาเนนงาน ในบทท 4 ในหวขอนจะเปนการประเมนความพงพอใจของ

ผทเกยวของซงสรปตามหวขอดงตอไปน

5.3.1 หวขอการประเมนของแบบสอบถามและกลมตวอยางทตอบแบบสอบถาม

การประเมนความพงพอใจการใชงานระบบบรหารจดการโครงการออนไลน โดยใช

แบบสอบถาม เพอใหไดแผนทมประสทธภาพ ประสทธผลและตรงตามความตองการขององคกร

มากทสด แบบสอบถามสาหรบกลมตวอยางแบงออกเปน 3 กลม ไดแก

Page 108: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  101

กลมท 1 ผบรหารโครงการ

กลมท 2 สมาชกโครงการ

กลมท 3 ผเขาใชงานระบบ

มหวขอประเมนดงตอไปน

ก. ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน

ข. ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล

ค. ความสะดวก และงายตอการใชงาน

ง. ความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน

จ. ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ

ฉ. ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการบรษทฯ

ช. หนาตา ความสวยงามของระบบทนามาใชงาน

ซ. ลดระยะเวลาทใชแตละงาน

5.3.2 ลกษณะคาตอบในแบบสอบถาม ลกษณะผลการประเมนแบงเปน 5 ระดบ ตามตารางท 5.2 ดงน

ตาราง 5.1 ลกษณะผลการประเมนจากแบบสอบถาม

ลกษณะการประเมน ระดบความพงพอใจ ระดบคะแนน

ขอความสอบถามตรงกบความคดเหนมากทสด มากทสด 5 ขอความสอบถามตรงกบความคดเหนมาก มาก 4 ขอความสอบถามตรงกบความคดเหนปานกลาง ปานกลาง 3 ขอความสอบถามตรงกบความคดเหนนอย นอย 2 ขอความสอบถามตรงกบความคดเหนนอยทสด นอยทสด 1 5.3.3 การวเคราหผลการสอบถาม

การวเคราะหผลการสอบถามทาไดโดยคานวณหาคารอยละของคาตอบของแตละหวขอการประเมน และคานวณหาคาเฉลยรวมของแตละคาตอบ  

Page 109: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  102

5.3.4 กลมประชากรทใชในการประเมน กลมท 1 ผบรหารโครงการ 3 คน

กลมท 2 สมาชกโครงการ 20 คน

กลมท 3 ผเขาใชงานทวไป 4 คน

5.3.5 ผลการประเมน ก. ผบรหารโครงการ ดงตาราง 5.3

ตาราง 5.2 ผลการประเมนจากทง 3 กลม

เกณฑสาหรบการประเมน มาก

ทสด

มาก ปาน

กลาง

นอย นอย

ทสด

ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน 14 9 4

ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล 17 5 5

ความสะดวก และงายตอการใชงาน 15 10 2

ความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการ

ออนไลน

8 10 7 2

ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ 20 4 3

ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหาร

โครงการบรษทฯ

22 3 2

หนาตาและความสวยงาม ระบบทนามาใชงาน 11 7 6 3

ลดระยะเวลาทใชแตละงาน 16 6 3 2

จากตาราง 5.3 อธบายผลการประเมนจากกลมผบรหารโครงการ ไดดงน

Page 110: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  103

ตาราง 5.3 อธบายผลการประเมนจากกลมสมาชกโครงการ

เกณฑสาหรบการประเมน คะแนนเฉลย ระดบ

ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน 4.37037 ด

ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล 4.44444 ด

ความสะดวก และงายตอการใชงาน 4.48148 ด

ความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน 3.88889 ปานกลาง

ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ 4.62963 ด

ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการ

บรษทฯ 4.74074

หนาตาและความสวยงาม ระบบทนามาใชงาน 3.96296 ปานกลาง

ลดระยะเวลาทใชแตละงาน 4.33333 ด

จากการประเมนสามารถสรปผลไดดวยน

ก. ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน สามารถแสดงในรปแบบกราฟ

ดงน

รปท 5.13 ภาพแสดงกราฟผลของการลดระยะเวลาในการบรหารโครงงาน

52%33%

15%

0%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

Page 111: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  104

ข. ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล สามารถแสดงในรปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.14 ภาพแสดงกราฟผลการลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล

ค. ความสะดวก และงายตอการใชงาน สามารถแสดงในรปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.15 ภาพแสดงกราฟผลการลดความสะดวก และงายตอการใชงาน

63%18%

19%

0%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

56%37%

7% 0%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

Page 112: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  105

ง. ความความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน สามารถแสดงใน

รปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.16 ภาพแสดงกราฟผลของความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน

จ. ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ สามารถแสดงในรปแบบกราฟ

ดงน

รปท 5.17 ภาพแสดงกราฟผลของความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ

30%

37%

26%

7%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

74%

15%

11% 0%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

Page 113: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  106

ฉ. ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการบรษทฯ สามารถ

แสดงในรปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.18 ภาพแสดงความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการบรษทฯ

ช. หนาตา ความสวยงามของระบบทนามาใชงาน สามารถแสดงในรปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.19 ภาพแสดงกราฟผลของหนาตา ความสวยงามของระบบทนามาใชงาน

82%

11%7% 0%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

41%

26%

22%

11%ดมาก

ปานกลาง

นอย

Page 114: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  107

ซ. ลดระยะเวลาทใชแตละงาน สามารถแสดงในรปแบบกราฟ ดงน

รปท 5.20 ภาพแสดงกราฟผลลดระยะเวลาทใชแตละงาน

5.3.6 สรปผลการประเมนและขอเสนอแนะ

จากผลการประเมนความพงพอใจการใชงานระบบบรหารการจดการออนไลน

แบบสอบถามกบผบรหารโครงการ สมาชกโครงการ และผใชงานระบบทวไป ไดผลดงตอไปน

กลมผบรหารโครงการ มความพงพอใจเฉลย คดเปนคะแนน 4.2083 ระดบด

สมาชกโครงการและพนกงานทเกยวของ มความพงพอใจเฉลย คดเปนคะแนน 3.9416

ระดบปานกลาง

และกลมผใชงานทวไป มความพงพอใจเฉลย คดเปนคะแนน 4.4166 ระดบด

ขอเสนอแนะทไดจากการประเมนผประเมนสวนใหญเสนอใหมการสรางความรความ

เขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการโครงการออนไลนมากขน

59%22%

11%8%

ดมาก

ปานกลาง

นอย

Page 115: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  108

บทท 6

สรปผลและวจารณ

6.1 สรป

จากผลการทดลองในบทท 5 สามารถใชในการบรหารจดการไดดยงขน ลดเวลาของการ

ทาโครงการ ลดขอผดพลาด และยงเปนระบบมากขน อกทงยงสามารถเกบขอมลในการอพเดต

มความปลอดภย สามารถเขาถงงานไดทกคน ลดความยงยาก สามารถใชงานไดตาม

วตถประสงคของโครงงาน

6.2 ขอเสนอแนะ

เนองจากโปรแกรมบรหารจดการโครงการน เปน Open source จงไมมคาใชจายใดๆ

แตปจจบนจะมการอพเดตโปรแกรมใหมเพมขนเรอยๆ และมคณสมบตใหมๆ เพมขน ถาองคกร

จาเปนทจะตองใช หรอใชแลวมประโยชนตอองคกรเพมมากขน จงควรทจะอพเดตเพม โดยจะม

คาใชจายเพมขนดวย

ทงนการทจะทาใหระบบใหมทนาเขามาใชมความถกตอง สมบรณ พนกงานในองคกร

ควรศกษาวธใช และจะตองมระเบยบวนยในการเขาไปอพเดตขอมล เพอลดความผดพลาด หรอ

การตามงานกนเกดขน เมอองคกรมการอพเดตโปรแกรมงาน พนกงานทกคนในองคกร จะตอง

พรอมใจกนทจะเรยนรส งใหมและทาใหเปนมาตรฐานมากขนดวยจงจะทาใหโปรแกรมบรหาร

จดการโครงการนมประโยชนสงสด

Page 116: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  109

เอกสารอางอง

[1] โอภาส เอยมสรวงศ. การวเคราะหและออกแบบระบบ. กรงเทพฯ : บรษท ซเอด ยเคชน จากด (มหาชน), 2545. [2] ผศ.ดร. วระศกด ครธช , คณะวทยาการสารสนเทศศาสตร มหาวทยาลยเทคโนโลย มหานคร,ทฤษฎฐานขอมลเบองตน Introduction to Database Theory ,2547 [3] โอภาส เอยมสรวงศ. การออกแบบและจดการฐานขอมล. กรงเทพฯ : บรษท ซเอด ยเคชน จากด (มหาชน), 2548. [4] สงกรานต ทองสวาง. MySQL ระบบฐานขอมลสาหรบอนเทอรเนต. กรงเทพฯ : บรษท ซเอด ยเคชน จากด (มหาชน), 2549. [5] กอบเกยรต สระอบล. สรางสรรค ปรงแตง เวบไซท ดวย PHP. กรงเทพฯ : บรษทโปรวชน [6] โอภาส เอยมสรวงศ , บรษท ซเอดยเคชน จากด (มหาชน) , การออกแบบและจดการ ฐานขอมล Database Design and Management , 2546 [7] ผศ.กตตมา เจรญหรญ , บรษท สานกพมพทอป จากด , การวเคราะหและออกแบบ ระบบ Systems Analysis and Design , 2546 [8] Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management ,Northen Illinois University,2003 [9] A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide Fourth Edition),2008

Page 117: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

 

 

ภาคผนวก

Page 118: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

ก-1  

ภาคผนวก ก

ตวอยางแบบสอบถาม

แบบสอบถามการใชงานระบบบรหารการจดการโครงการออนไลน

บรษท เทรกเอนเทอรไพรซองค

คาชแจง

1. แบบทดสอบถามมวตถประสงคเพอตองการทราบความพงพอใจตอการใชงานระบบบรหารการจดการโครงการออนไลน เพอเปนการปรบปรงและพฒนาระบบใหมประสทธภาพในโอกาสตอไป

2. ความคดเหนททานตอบนจะมคณคาเปนอยางยง และคาตอบนจะไมสงผลกระทบตอผตอบแบบสอบถามใดๆ ทงสน

แบบสอบถามมทงหมด 3 ตอนคอ

ตอนท 1 ขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

ตอนท 2 ขอมลความพงพอใจตอการใหงานระบบ

ตอนท 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรบปรงและพฒนาระบบ

ตอนท 1 ขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม

โปรดทาเครองหมายถก ลงในชองสเหลยม หนาขอความทตรงกบความเปนจรง

1. เพศ

ชาย หญง

2. อาย

20 – 25 ป 26 – 30 ป 30 – 35 ป

35 ปขนไป 3. ตาแหนงของทาน

ผบรหารโครงการ

สมาชกโครงการ ผใชงานระบบทวไป

Page 119: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

ก-2  

ตอนท 2 ขอมลความพงพอใจตอการใชงานระบบ

ระดบความพงพอใจและความหมาย 5 หมายถง มความพงพอใจมากทสด

4 หมายถง มความพงพอใจมาก

3 หมายถง มความพงพอใจปานกลาง

2 หมายถง มความพงพอใจนอย

1 หมายถง มความพงพอใจนอยทสด

โปรดพจารณาขอคาถามและทาเครองหมายถก ในชองททานเหนวาเปนจรงทสด

ลกษณะการใชงานระบบในดานตางๆ ระดบความพงพอใจ

5 4 3 2 1

1. ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน

2. ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล

3. ความสะดวก และงายตอการใชงาน

4. ความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน

5. ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ

6. ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการบรษทฯ

7. หนาตาและความสวยงาม ระบบทนามาใชงาน

8. ลดระยะเวลาทใชแตละงาน

ตอนท 3 ขอเสนอและแนวทางในการปรบปรงและพฒนาระบบ

1. ในระบบงานควรมการปรบปรง / เพมเตมในสวนใดบาง

2. ขอเสนอแนะอนๆ

ขอขอบคณทใหความรวมมอในการตอบแบบสอบถาม

Page 120: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

ภาคผนวก ข

ประเมนผลแบบสอบถาม

ผลการสารวจความพงพอใจของผใชงานระบบบรหารการจดการโครงการออนไลน โดยผทาการศกษาไดเกบรวบรวมขอมลของพนกงานทใชระบบดงกลาว บรษทเทรกเอนเทอรไพรซองค โดยการใชแบบสอบถามจากกลมผใชงานระบบจานวน 27 ชด และนามาวเคราะหผลดวยโปรแกรมคอมพวเตอรสาหรบรปทางดานสถต ซงนาเสนอผลการวเคราะหตามลาดบดงน

ตอนท 1 ขอมลทวไปของผตอบแบบสอบถาม 1. เพศ

ตารางท ข -1 แสดงเพศของผตอบแบบสอบถาม เพศ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต)

ชาย 7 26% หญง 20 74%

รวม 27 100%

รปท ข -1 กราฟแสดงเพศของผตอบแบบสอบถาม

26%

74%

หญง

ชาย

Page 121: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

2. อาย

ตารางท ข -2 แสดงชวงอายของผตอบแบบสอบถาม

อาย จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต)

20-25 ป 2 8% 26-30 ป 12 48% 30-35 ป 7 28% 35 ปขนไป 4 16%

รวม 27 100%

รปท ข -2 กราฟแสดงอายของผตอบแบบสอบถาม

3. ตาแหนงของทาน

ตารางท ข-3 แสดงตาแหนงของผตอบแบบสอบถาม

ตาแหนง จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) ผบรหารโครงการ 3 11% สมาชกโครงการ 20 15% ผใชงานทวไป 4 74%

รวม 27 100%

8%

48%28%

16%20-25 ป

26-30 ป

30-35 ป

35 ปขนไป

Page 122: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

รปท ข -3 กราฟแสดงตาแหนงของผตอบแบบสอบถาม

ตอนท 2 ขอมลความพงพอใจตอการใชงานระบบ

1. ลดระยะเวลาในการบรหารโครงงานแตละโครงงาน

ตารางท ข-5 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 14 52% มความพงพอใจมาก 9 33% มความพงพอใจปานกลาง 4 15% มความพงพอใจนอย 0 0 มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -5 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

11%

74%

15%

ผบรหารโครงการ

สมาชกโครงการ

ผ ใชงานทวไป

52%33%

15%

0% 0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

Page 123: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

2. ลดความผดพลาด และความซาซอนของขอมล

ตารางท ข-6 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 17 63% มความพงพอใจมาก 5 18% มความพงพอใจปานกลาง 5 19% มความพงพอใจนอย 0 0 มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -6 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

3. ความสะดวก และงายตอการใชงาน

ตารางท ข-7 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 15 56% มความพงพอใจมาก 10 37% มความพงพอใจปานกลาง 2 7% มความพงพอใจนอย 0 0 มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

63%18%

19%

0% 0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

Page 124: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

รปท ข -7 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

4. ความรความเขาใจเกยวกบระบบบรหารการจดการออนไลน

ตารางท ข-8 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 8 37% มความพงพอใจมาก 10 30% มความพงพอใจปานกลาง 7 26% มความพงพอใจนอย 2 7% มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -8 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

56%37%

7%

0% 0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

30%

37%

26%

7%

0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

Page 125: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

5. ความปลอดภยของระบบ และสทธการเขาถงระบบ

ตารางท ข-9 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 20 74% มความพงพอใจมาก 4 15% มความพงพอใจปานกลาง 3 11% มความพงพอใจนอย 0 0 มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -9 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

6. ความเหมาะสมของระบบทนามาใชงานกบการบรหารโครงการบรษทฯ

ตารางท ข-10 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 22 82% มความพงพอใจมาก 3 11% มความพงพอใจปานกลาง 2 7% มความพงพอใจนอย 0 0 มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

74%

15%

11%

0% 0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

Page 126: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

รปท ข -10 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

7. หนาตาและความสวยงาม ระบบทนามาใชงาน

ตารางท ข-11 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 11 41% มความพงพอใจมาก 7 26% มความพงพอใจปานกลาง 6 22% มความพงพอใจนอย 3 11% มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -11 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

82%

11%7%

0% 0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

41%

26%

22%

11%

0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด

Page 127: µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦ µ¦ µ¦Ã ¦ µ¦°° Ũ ´ r ... การประยุกต์... · µ¦ ¦³¥ » rÄ o ª · ¨ ¸ µ¦ ¦´ ·®µ¦

  

8. ลดระยะเวลาทใชแตละงาน

ตารางท ข-12 แสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ระดบความพงพอใจ จานวนผตอบ คดเปนรอยละ (เปอรเซนต) มความพงพอใจมากทสด 16 41% มความพงพอใจมาก 6 26% มความพงพอใจปานกลาง 3 22% มความพงพอใจนอย 2 11% มความพงพอใจนอยทสด 0 0

รวม 27 100%

รปท ข -12 กราฟแสดงความเหนของผตอบแบบสอบถาม

ตอนท 3 ขอเสนอและแนวทางในการปรบปรงและพฒนาระบบ

1. ในระบบงานควรมการปรบปรง / เพมเตมในสวนใดบาง

- ในสวนดานการออกแบบรายงาน ในอนาคตอยากใหเพมในสวนของรปแบบกราฟ

- ในสวนดานการออกแบบรายงานยงไมหลากหลาย และยงไมสามารถปรบแตงไดมากนก ควรเพมเตมดานการปรบแตงรายงาน

2. ขอเสนอแนะอนๆ -

41%

26%

22%

11%

0%

มความพงพอใจมากทสด

มความพงพอใจมาก

มความพงพอใจปานกลาง

มความพงพอใจนอย

มความพงพอใจนอยทสด