of 50 /50
KARTA TYTUŁOWA OPRACOWANIA nazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT adres 84-100 Puck-100 Puck ul. 1 Maja 13A branża Remontowo - budowlana inwestor Szpital Pucki Sp. z o.o. obiekt Szpital Pucki opracował inż. Jan Misztal upr. 738Gd/73 POM/IS/3238/01 data Kwiecień 2017

szpitalpuck.pl · Web viewnazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT adres 84-100 Puck-100 Puck ul. 1 Maja 13A branża Remontowo - budowlana inwestor Szpital …

  • Author
    hanga

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of szpitalpuck.pl · Web viewnazwa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT adres 84-100...

KARTA TYTUOWA OPRACOWANIA

nazwaSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBT

adres84-100 Puck-100 Puckul. 1 Maja 13A

branaRemontowo - budowlana

inwestorSzpital Pucki Sp. z o.o.

obiektSzpital Pucki

opracowain. Jan Misztalupr. 738Gd/73 POM/IS/3238/01

dataKwiecie 2017

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBT

Kod CPV 45000000-7

SZPITAL PUCKI

W PUCKU

WYMAGANIA OGLNE

SST-00.00.

in. Jan Misztal

2017 r.

1. WYMAGANIA OGLNE

1.1. Przedmiot zamwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania oglne dotyczce wykonania i odbioru robt zwizanych z wydzieleniem serwerowni na terenie Szpitala Puckiego.

Ksiga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktrym dokonuje si okresowych wylicze i zestawie wykonanych robt w ukadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem lepym lub przedmiarem robt. Ksig obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarw przez Inwestora stanowi podstaw do oblicze.

1.2. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania oglne, wsplne dla caoci robt objtych zamwieniem.

1.3. Oglne wymagania dotyczce robt

Wykonawca robt jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Obowizki Inwestora:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy, ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Obowizki Wykonawcy:

- opracowanie projektu, organizacji i zabezpieczenia robt czasie trwania budowy,

- przejcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- ochrona istniejcych urzdze.

Przed rozpoczciem robt budowlanych Wykonawca ma obowizek zabezpieczy wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem oraz przej:

- pen odpowiedzialno za opiek nad wykonywanymi robotami, materiaami oraz sprztem znajdujcym si na placu budowy (od prze jcia placu do odbioru kocowego robt),

- odpowiedzialno za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wasnoci publicznej i prywatnej,

- niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.6. Materiay i sprzt:

- materiay stosowane do wykonywania robt powinny by zgodne z dokumentacj projektow, obowizujcym normami, posiada odpowiednie atesty i wiadectwa dopuszczenia do uycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru;

- przechowywanie i skadowanie materiaw w sposb zapewniajcy ich waciw jako i przydatno do robt,

- skadowanie materiaw wg asortymentu z zachowaniem wymogw bezpieczestwa i umoliwieniem pobrania reprezentatywnych prbek,

Sprzt stosowany do wykonywania robt powinien gwarantowa jako robt okrelon w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz ST. Dobr sprztu wymaga akceptacji inwestora.

1.7. Transport

Dobr rodkw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Kadorazowo powinny one posiada odpowiednie wyposaenie stosownie do przewoonego adunku oraz powinno si stosowa do ogranicze obcie osi pojazdw.

1.8. Wykonywanie robt

Wszystkie roboty objte umow powinny by wykonywane zgodnie z obowizujcymi normami, dokumentacj projektow, udzielonymi pozwoleniami na budow oraz uzgodnieniami, a take wymaganiami technicznymi dla poszczeglnych rodzajw robt wyszczeglnionych w lepym kosztorysie oraz przedmiarze robt.

Odpowiedzialno za jako wykonywania wszystkich rodzajw robt wchodzcych w skad zadania w caoci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajcego przygotowanie zawodowe do penienia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robt budowlanych).

1.9. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji budowy Wykonawca jest zobowizany prowadzi, przechowywa i zabezpieczy nastpujce dokumenty budowy:

- ksig obmiarw,

- dokumenty bada i oznacze laboratoryjnych, atesty jakociowe materiaw,

- protokoy odbioru robt.

Pomiary u wyniki bada powinny by prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawc.

Dziennik budowy powinien by prowadzony cile wg wymogw obowizujcego Prawa Budowlanego przez Kierownika budowy.

Prawo wykonywania zapisw w dzienniku budowy, oprcz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysuguj take:

- przedstawicielom pastwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzcym w skad personelu wykonawczego tylko w zakresie bezpieczestwa wykonywania robt budowlanych.

Ksiga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktrym dokonuje si okresowych wylicze i zestawie wykonanych robt w ukadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem lepym lub przedmiarem robt. Ksig obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarw przez Inwestora stanowi podstaw do oblicze.

2. KONTROLA JAKOCI ROBT

Za jako wykonywanych robt oraz zastosowanych elementw i materiaw odpowiedzialny jest Wykonawca robt. W zakresie jego obowizkw przed przejciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robt zawierajcego: moliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposb wykonywania robt zgodnie z projektem i sztuka budowlan. Projekt organizacji robt powinien zawiera:

- terminy i sposb prowadzenia robt,

- organizacj ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzdze oraz ich charakterystyk,

- wykaz rodkw transportu,

- wykaz osb odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczeglnych robt,

- wykaz zespow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewntrznej dostarczanych na budow materiaw, sprawdzenia i cechowania sprztu podczas prowadzonych robt,

- sposb postpowania z materiaami nieodpowiadajcymi wymaganiom.

W zakresie jakoci materiaw wykonawca ma obowizek:

- wyegzekwowa od dostawcy materiay odpowiedniej jakoci,

- przestrzega warunkw transportu i przechowywania materiaw w celu zachowania ich odpowiedniej jakoci,

- okreli i uzgodni warunki dostaw dla rytmicznoci robt,

- prowadzi biece kontrole jakoci otrzymywanych materiaw,

- wszystkie roboty i materiay powinny by zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne mog by przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikw bada jako niewiarygodnych. Koszty obciaj Inwestora, jeeli wyniki potwierdzaj si i speniaj wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

2.1. Obmiar robt

Obmiar robt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robt i wbudowanych materiaw. Obmiar robt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksidze obmiarw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie oraz roboty nieujte, a ktre wykonawca mia obowizek uj w ofercie, powiadamiajc o tym Inwestora. Roboty s podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem. Obmiar powinien by wykonany w sposb jednoznaczny i zrozumiay - dla robt zanikajcych przeprowadza si go w czasie ich wykonywania, dla robt zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by uzupenione szkicami w ksidze obmiarw lub doczone do niej w formie zacznika.

2.2. Odbir robt

Celem odbioru robt jest sprawdzenie zgodnoci wykonania robt z umow oraz okrelenie wartoci technicznej.

Odbir robt zanikajcych jest to ocena iloci i jakoci robt, ktre po zakoczeniu podlegaj zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakoczeniu robt, ktre w dalszym procesie realizacji zanikaj.

Odbiory czciowe jest to ocena iloci i jakoci robt, ktre stanowi zakoczony element caego zadania, wyszczeglniony w harmonogramie robt.

Odbir ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakoci poszczeglnych elementw robt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwizanych z usuwaniem ad ujawnionych w tym okresie.

2.3.Dokumenty do odbioru robt

Do odbiorw czciowych i do odbioru kocowego Wykonawca przygotowuje nastpujce dokumenty:

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiarw kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych,

- ocen stanu faktycznego, sporzdzon na stawie wynikw bada i pomiarw zaczonych do dokumentw odbioru oraz ogldzin podczas odbioru,

- sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera:

- przedmiot, adres i lokalizacj wykonanych robt,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnych zaoe oraz formalna zgod Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczce warunkw realizacji robt, dat rozpoczcia i zakoczenia robt.

2.4.Zakres rzeczowy robt objtych specyfikacj zestawiono poniej:

- wydzielenie pomieszczenia serwerowni ciankami z cegy silka wg zaczonego rysunku i opisu technicznego,

- wykonanie robt tynkarskich na nowo wzniesionych ciankach,

- wymiana okna drewnianego na okno z PCV z zabezpieczeniem antywamaniowym,

- monta drzwi stalowych antywamaniowych,

- oblicowanie cian pomieszczenia serwerowni glazur do wysokoci 2,1 m,

- uoenie posadzki z gresu 3030,

- monta gniazdka wtykowego szt. 2 wraz z potrzeb przeduenia przewodu,

- monta wentylatora ciennego,

- monta klimatyzatora,

- wykonanie robt malarskich i innych wyej wymienionych (szczegowo ujtych w przedmiarze robt).

SZCZEGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBT

ST 2.0. Roboty budowlane

Szpital Pucki

1.ROBOTY MUROWE

1.WSTP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt murowych zwizanych z wydzieleniem serwerowni na terenie Szpitala Puckiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robt objtych Specyfikacj Techniczn:

ciany wewntrzne cega SILKA gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. M8,

Zaoenie nadproy prefabrykowanych typu L-19,

Zaoenie podokiennikw PVC wewntrznych.

1.4. Okrelenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okreleniami podanymi w Specyfikacji ST 00.00 Wymagania oglne.

1.5.Oglne wymagania dotyczce robt

Wykonawca robt jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Projektem, Specyfikacj i poleceniami Inspektora Nadzoru. Oglne wymagania dotyczce robt podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania oglne.

2. MATERIAY

Cega SILKA gr. 8,

Belki prefabrykowane L19,

Podokienniki PVC.

2.1. Zaprawa

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zwyke marki M8 wg PN-90/B-14501 i M5 wg PN-B-03002.

Zaprawy dostarczane bd na budow jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wod.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki naley przechowywa w pomieszczeniach zadaszonych, zamknitych, wentylowanych z podog such i wyniesion ponad poziom terenu. Pozostae dane odnocie zaprawy ujto w ST S01.03

2.2. Woda

Wykonawca uyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z oglnie dostpnego przycza wody.

2.3. Dostawa materiaw na Plac Budowy

Kada dostawa cegie na budow zaopatrzona bdzie w nastpujce dokumenty:

- nazw dostawcy,

- numer identyfikacyjny zamwienia,

- nazw i adres Placu Budowy,

- nazw producenta,

- specyfikacj rodzajow i ilociow zamwienia,

- klas cegy,

- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnoci,

- protokoy kontroli jakoci.

3. SPRZT

Sprzt uywany do realizacji musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji su:

- betoniarki,

- kielnie,

- piony murarskie,

- poziomnice,

- poziomnica wowa,

- motek murarski,

- sznurek murarski,

- ktowniki murarskie,

- lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

Zaadunek, transport, rozadunek i skadowanie materiaw powinny odbywa si tak aby zachowa ich dobry stan techniczny.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Wymagania oglne wykonania robt.

Materiay uywane do robt murowych powinny odpowiada warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy zwizane.

Cega i bloczki betonowe ukadane na zaprawie powinny by wolne od zanieczyszcze i kurzu.

W pierwszej kolejnoci naley wykonywa mury none. W miejscu poczenia murw wykonanych niejednoczenie naley stosowa strzpia zazbione kocowe.

Przy robotach murowych naley sprawdzi stan techniczny murw istniejcych i gdy zajdzie potrzeba, usun wszelkie uszkodzenia murw, cznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegie i uszkodzonej zaprawy.

Uzupenienia wykona po wykuciu strzpi w murach istniejcych i upewnieniu si, e stan techniczny ciany istniejcej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich.

Istniejce ciany zwily obficie wod.

6.KONTROLA JAKOCI

6.1. Wymagania oglne

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak poniej.

Naley sprawdzi zgodno wykonywanych robt z dokumentacj projektow.

6.2. Zasady kontroli jakoci robt.

Naley sprawdzi zgodno rzeczywistych warunkw wykonania robt z warunkami okrelonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kadym odbiorze robt zanikajcych naley stwierdzi ich jako w formie protokow odbioru robt lub wpisw do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich bada materiaw i jakoci robt zwizanych z realizacj robt murowych naley do Wykonawcy. W szczeglnoci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnoci z dokumentacj techniczn,

- badanie materiaw,

- sprawdzenie prawidowoci wizania w murze w stykach murw i naronikach,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od paszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowoci krawdzi muru,

- sprawdzenie gruboci spoin i ich wypenienia,

- sprawdzenie poziomowoci warstw pustakw,

- sprawdzenie kta pomidzy przecinajcymi si powierzchniami muru,

- sprawdzenie prawidowoci wykonania cianek dziaowych oraz osadzenia ocienic okiennych i drzwiowych,

- sprawdzenie liczby uytych elementw uzupeniajcych.

6.3. Sprawdzenie zgodnoci z dokumentacj techniczn.

Powinno by przeprowadzone przez porwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnoci na podstawie ogldzin zewntrznych i pomiaru. Pomiar dugoci i wysokoci naley wykonywa tam stalow z dokadnoci do 1 cm, pomiar gruboci murw oraz wielkoci odchyek w wymiarach i usytuowaniu otworw przymiarem z dokadnoci do 1 mm. Za wynik naley przyjmowa warto redni pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiaw

Naley przeprowadza porednio na podstawie sprawdzenia przedoonych zawiadcze kontroli jakoci (atestw) materiaw oraz zapisw dziennika budowy i innych dokumentw stwierdzajcych zgodno uytych materiaw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powoanymi normami. Materiay, ktrych jako nie jest potwierdzona odpowiednim zawiadczeniem, a budzce pod tym wzgldem wtpliwoci, powinny by zbadane przez upowanione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie Prawidowoci wizania pustakw w murze w stykach murw i naronikach.

Naley przeprowadza przez ogldziny w trakcie robt na zgodno z ustaleniami podanymi w PN 68/B-10020.

6.6. Sprawdzenie gruboci spoin i ich wypenienia.

Naley przeprowadza przez ogldziny zewntrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tam stalow z podziak milimetrow naley przeprowadza tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku , gdy ogldziny nasuwaj wtpliwoci, czy grubo spoin zostaa przekroczona.

redni grubo spoiny poziomej naley ustala przez odjcie przecitnej gruboci cegy od ilorazu wysokoci zmierzonego odcinka muru o wysokoci, co najmniej 1 m przez liczb warstw. redni grubo spoiny pionowej naley ustala w podobny sposb, mierzc poziomy odcinek muru. W przypadkach racych rnic gruboci poszczeglnych spoin sprawdzenie ich naley przeprowadzi oddzielnie, z dokadnoci do 1 mm, na z gry okrelonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od paszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowoci krawdzi muru.

Naley przeprowadza przez przykadanie w dwch prostopadych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawdzi muru aty kontrolnej dugoci 2 m, a nastpnie przez pomiar z dokadnoci do 1 mm wielkoci przewitu pomidzy at a powierzchni lub krawdzi muru.

6.8. Sprawdzenie pionowoci powierzchni i krawdzi muru.

Naley przeprowadza pionem murarskim i przymiarem z podziak milimetrow.

6.9. Sprawdzenie poziomowoci warstw pustakw.

Naley przeprowadza poziomnic murarsk i at kontroln lub poziomnic wow, a przy budynkach o dugoci ponad 50 m np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kta pomidzy przecinajcymi si powierzchniami muru.

Naley przeprowadza stalowym ktownikiem murarskim, at kontroln i przymiarem z podziak milimetrow.

Przewit mierzony w odlegoci 1 m od wierzchoka sprawdzanego kta nie powinien przekracza wartoci podanych w tabl. 3. PN 68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidowoci wykonania cianek dziaowych oraz osadzenia ocienic.

Naley przeprowadzi przez ogldziny zewntrzne i pomiar na zgodno z projektem oraz z ustaleniami 2.3.8-2.3.13 PN 68/B 10020.

6.12. Sprawdzenie liczby uytych elementw uzupeniajcych.

Naley przeprowadza w trakcie robt przez ogldziny i stwierdzenie zgodnoci z ustaleniami. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci z wytycznymi naley dokona przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnoci z wytycznymi.

7.OBMIAR ROBT

7.1.Wymagania oglne dotyczce obmiaru robt.

Do obliczania nalenoci przyjmuje si m2 wykonanej konstrukcji murowej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

1 m2 wykonania konstrukcji murowej,

1 m2 wykonania cianek dziaowych,

1 szt. wykonania otworw okiennych i drzwiowych,

1 m zaoenia belek prefabrykowanych L-19 i podokiennikw PVC

8.ODBIR ROBT

Odbir robt murowych podlega zasadom Odbioru Czciowego wedug zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 Wymagania oglne.

Odbir robt murowych powinien si odby przed wykonaniem tynkw i innych robt wykoczeniowych w odniesieniu do procedury kontroli jakoci.

9.PODSTAWA PATNOCI

9.1.Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST S 00.00. Wymagania oglne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiau ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacj Projektow i niniejsz Specyfikacj. W cenie jednostkowej mieszcz si rwnie koszty ewentualnych rusztowa i pomostw niezbdnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbirk.

10.PRZEPISY ZWIZANE

Jeeli szczeglne warunki wykonania robt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduj inaczej, Wykonawca zastosuje si w peni do wymaga i zalece poniszych przepisw. Wykonawca nie bdzie roci adnych kosztw zwizanych ze spenieniem postanowie poniszych dokumentw.

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegy. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-75/B-12001 Cega pena wypalana z gliny zwyka.

3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

4. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

5. PN-B-12066: 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegy, bloki, elementy.

6. PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

2. TYNKI I OKADZINY CIAN

1. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt tynkarskich i okadzinowych zwizanych z wydzieleniem serwerowni w Szpitalu Puckim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt zwizanych z:

przetarcie starych tynkw przed uoeniem glazury,

wykonaniem nowych tynkw wewntrznych ociey okiennych i drzwiowych,

oboeniem wskazanych w projekcie cian glazur.

1.4. Okrelenia podstawowe

Okrelenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowizujcymi odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w ST 1.0. Wymagania oglne.

Okadzina powoka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiau przeznaczona do pokrycia cian i stropw.

1.5.Oglne wymagania dotyczce robt

Wykonawca Robt jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno z Dokumentacj Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Oglne wymagania dotyczce robt podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

2. MATERIAY

2.1. Oglne wymagania dotyczce materiaw

Oglne wymagania dotyczce materiaw, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST -1.0. Cz oglna.

2.2. Rodzaje materiaw

Materiaami stosowanymi przy wykonywaniu robt objtych niniejsz ST s:

tynki cementowo-wapienne,

pytki ceramiczne glazurowane 3030,

ktowniki metalowe do zabezpieczenia naronikw cian,

listwy dystansowe,

klej do glazury.

2.3. Woda

Wykonawca uyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z oglnie dostpnego przycza wody.

3. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

3.2. Sprzt do wykonywania robt

Prace naley wykona rcznie przy uyciu drobnego sprztu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiau. Do montau sufitw podwieszanych i wszelkich prac pokrywczych na wysokociach zastosowa rusztowania i drabiny.

4. TRANSPORT

4.1.Oglne wymagania dotyczce transportu

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

4.2. Transport materiaw

Materiay naley transportowa w warunkach zabezpieczajcych je przed uszkodzeniami w sposb zgodny z instrukcjami ich producentw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Pytki naley przewozi ustawiajc opakowania cile obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie naley zabezpieczy uniemoliwiajc przesuwanie si adunku podczas transportu.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Oglne zasady wykonywania robt

Oglne zasady wykonania robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace okadzinowe po zakoczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robt, po zakoczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi itp., a przed zainstalowaniem grzejnikw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyci i zagruntuje wszystkie podoa zgodnie z ich rodzajem.

Bezporednio przed tynkowaniem podoa bardzo przesuszone naley zwily wod.

5.3. Wykonanie tynkw

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach waciwych dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spenienie wszystkich reimw technologicznych waciwych dla wybranego systemu.

5.4.Wykonanie okadzin

W trakcie prac glazurniczych naley pamita, e:

wykonuje si je w temperaturze od +5 do +25 C,

pytek ceramicznych nie naley moczy przed przyklejaniem,

fugowanie i uytkowanie moe nastpi nie wczeniej ni po 24h,

pen wytrzymao okadziny uzyskuj dopiero po trzech dniach.

Ukadanie glazury na powierzchniach cian zaczyna si od zamocowania na cianie prostej, gadkiej aty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania aty naley uy poziomicy. at mocuje si na wysokoci cokou lub drugiego rzdu pytek, pamitajc o powikszaniu wymiaru pytki i podwjny wymiar spoiny.

Na cianach z pyt gipsowo-kartonowych zapraw klejow nakada si rwnomiernie stalow pac zbat. Zapraw nakada si wstpnie gadk stron pracy, a nastpnie rozprowadza po powierzchni ciany stron zbat. Wielko zbw pacy zaley od wielkoci pytek i stopnia perforacji ich spodniej paszczyzny.

Przyklejanie pytek rozpoczyna si od dou, w dowolnym naroniku, jeli z rozplanowania wynika, e powinna si tam znale caa pytka. Jeli pierwsza pytka musi by docinania, zacz naley od przyklejenia drugiej, caej pytki w odpowiednim dla niej miejscu. Pytk naley przycisn rk do ciany (pytki o wikszym rozmiarze dobija si dodatkowo gumowym motkiem).

6. KONTROLA JAKOCI ROBT

6.1.Oglne zasady kontroli robt

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

6.2. Kontrola jakoci

Kontrola jakoci robt okadzinach cian obejmuje: sprawdzenie kompletnoci dokumentw (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnoci materiaw z wymogami normowymi i ST, sprawdzenie geometrii i dokadnoci wykonania prac zgodnie z norm PN-700/B-10100 dla tynkw, z nastpujcymi wymogami:

odchylenie powierzchni i krawdzi od linii prostej max 3 mm na dugoci 2 m,

odchylenie powierzchni i krawdzi od pionu max 2 mm na 2 m dugoci,

odchylenie powierzchni i krawdzi od poziomu max 2 mm na 2 m dugoci.

6.3. Kontrola jakoci okadzin i cian dziaowych

Kontrola jakoci obejmuje nastpujce wymagania dla okadzin, cian dziaowych gipsowo-kartonowych i sufitw podwieszonych, ktre powinny spenia wymagania techniczno-uytkowe dotyczce:

odpornoci na uderzenia,

nonoci i sztywnoci,

ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpoarowej,

trwaoci eksploatacyjnej i estetyki.

Kontrola bdzie obejmowaa nastpujce wymagania:

niedopuszczalne s uszkodzenia powierzchni lub krawdzi,

jako powierzchni wg wymaga dla tynkw gipsowych,

grubo cianek 3 mm,

odsunicie okadzin od powierzchni zakrywanej 5 mm,

pooenie cian na planie 10 mm,

wymogami szczegowymi dla poszczeglnych rozwiza systemowych,

sprawdzenie jednorodnoci gadkoci powierzchni.

6.5. Ocena wynikw bada

Wszystkie elementy robt, ktre wykazuj odstpstwa od postanowie ST powinny zosta rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBT

7.1. Oglne zasady obmiaru robt

Oglne zasady wykonania obmiaru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow dla wszystkich rodzajw robt jest 1 m2 [metr kwadratowy].

8. ODBIR ROBT

8.1. Oglne zasady odbioru robt

Oglne zasady obioru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

8.2. Rodzaje odbiorw

Roboty zwizane z wykonaniem robt podlegaj:

odbiorowi robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu (w tym przygotowanie podoy),

odbiorowi wstpnemu,

odbiorowi kocowemu.

9. PODSTAWA PATNOCI

9.1. Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

9.2. Patno

Patnoci bd dokonywane na podstawie obmiaru robt zgodnie z pkt. 7.2. w niniejszej specyfikacji i warunkami umowy.

Zakres robt podany jest w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

tynki wewntrzne i zewntrzne,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiaw i sprztu,

ustawienie i rozbirka rusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementw,

reperacj tynkw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaw.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Roboty bd wykonywane w sposb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowizujcymi w Polsce, w tym ustaw Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w rnych miejscach powouj si na Normy, przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpoway. Uwaa si, e Wykonawc jest w peni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miay ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pniej ni 30 dni przed dat skadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystpuj odwoania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.

PN-B-10106:1997Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

3.MONTA LUSARKI

1. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt zwizanych z montaem drzwi antywamaniowych w pomieszczeniu serwerowni na terenie Szpitala Puckiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt zwizanych z:

montaem drzwi stalowych antywamaniowych.

1.4. Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

2. MATERIAY

2.1. Oglne wymagania dotyczce materiaw

Oglne wymagania dotyczce materiaw, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

2.2. Stosowane materiay

drzwi stalowe,

materiay pomocnicze: ruby, koki, czniki stalowe.

3. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

3.2. Sprzt do wykonywania robt

wiertarki elektronarzdzia,

rusztowanie kolumnowe.

4.TRANSPORT

4.1. Oglne wymagania dotyczce transportu

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

4.2. Transport materiaw

lusarka moe by przewoona samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi. W trakcie transportu brama musi by zabezpieczona przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Oglne zasady wykonywania robt

Oglne zasady wykonania robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

5.2. Wyszczeglnienie robt:

Monta bramy segmentowej z napdem rcznym i przekadni acuchow.

Wyszczeglnienie robt:

monta bramy segmentowej z napdem rcznym,

monta kraty prtowej otwieranej,

monta drabiny stalowej zewntrznej i paka.

5.3. Zasady wbudowania lusarki

Drabin stalow z pakiem naley zamontowa w cianie szczytowej poudniowej; sposb montau drabiny naley dostosowa do warunkw miejscowych (musi by zachowany atwy dostp na dach budynku). Zewntrzna szeroko drabiny 520 mm; rozmieszczenie szczebli co 30 cm. Drabina musi by stabilnie zamocowana, naley stosowa kotwy murowe o maksymalnym rozstawie 2,0 m. Odlego drabiny od ciany 20 cm, rednica paka zabezpieczajcego 700 mm, odlego dou paka od ziemi min. 220 cm, a max 3,0 m. Wysig kabka ponad poziomem dachu w miejscu wejcie musi by nie mniejsze ni 140 cm. Drabina z pomostem kocowym grnym poziomie wejcia na dach, perforowanym o szerokoci 50 cm, wraz z porczami zejcia na stron poaci dachu.

6. KONTROLA JAKOCI ROBT

6.1. Oglne zasady kontroli robt

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

6.2. Kontrola jakoci i odbir bram

1. Dla dokonania oceny jakoci lusarki naley sprawdzi: zgodno wymiarw, jako materiaw, z ktrych bramy zostay wykonane, prawidowo wykonaniaz uwzgldnieniem szczegw konstrukcyjnych.

2. Dla sprawdzenia zgodnoci wymiarw gwnych, naley porwna wyniki dokonanych pomiarw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:

wg norm przedmiotowych dla wymiarw szczegowych elementw.

3. Dla stwierdzenia spenienia wymaga w zakresie jakoci materiaw naley porwna wyniki ogldzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

4. Dla stwierdzenia prawidowoci wykonania wyrobu i jego szczegw konstrukcyjnych naley porwna wyniki ogldzin i pomiarw w zakresie:

szczegw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobw,

rozmieszczenia oku, ich wielkoci i iloci wg norm przedmiotowych na wyrb,

pokrycia powokami zabezpieczajcymi.

7. OBMIAR ROBT

7.1.Oglne zasady obmiaru robt

Oglne zasady wykonania obmiaru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow jest:

lusarka - m2 [metr kwadratowy],

obrbki - m2 [metr kwadratowy].

8. ODBIR ROBT

8.1. Oglne zasady odbioru robt

Oglne zasady obioru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

8.2. Zakres odbioru robt

Przy odbiorze robt naley przeprowadzi nastpujce badania bdce podstaw do oceny jakoci tych robt:

badanie materiaw,

badanie jakoci wykonania wyrobw.

Badania materiaw naley przeprowadzi zarwno przed rozpoczciem robt, jak i po ich zakoczeniu.

9. PODSTAWA PATNOCI

9.1. Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

9.2. Patno

Patnoci bd dokonywane na podstawie obmiaru robt zgodnie z pkt. 7.2. w niniejszej specyfikacji.

Zakres robt podany jest w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

cen materiaw wraz z robocizn,

cen drabiny wraz z osadzeniem.

Roboty przygotowawcze i pomiarowe obejmuj:

zakup kompletnych wyrobw,

dostarczenie lusarki na budow,

wbudowanie lusarki,

obrbk otworw drzwiowych.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Roboty bd wykonywane w sposb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowizujcymi w Polsce, w tym ustaw Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w rnych miejscach powouj si na Normy, przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpoway. Uwaa si, e Wykonawc jest w peni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miay ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pniej ni 30 dni przed dat skadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystpuj odwoania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.

DIN 18799-1Drabiny pionowe dla celw inspekcyjnych i porzdkowych w obiektach budowlanych.

DIN 14094-1Poarnictwo wyposaenie do ratowania ycia w przypadkach zagroe

Przepisy bezpieczestwa eksploatacyjnego:

ENV 1627:1999

PN-EN 1627-2001

4.STOLARKA OKIENNA

1. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt zwizanych z wykonaniem stolarki okiennej wymiana na okno PCV z aluzj antywamaniow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt zwizanych z osadzeniem okien w cianach zewntrznych i wewntrznych

stolarka okienna z PCV z aluzj antywamaniow,

parapety okienne wewntrzne z PCV.

1.4. Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

2. MATERIAY

2.1. Oglne wymagania dotyczce materiaw

Oglne wymagania dotyczce materiaw, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

2.2. Stosowane materiay

stolarka okienna z PCV,

uszczelki obwodowe,

pianki uszczelniajce,

materiay pomocnicze: ruby, wkrty, koki, czniki stalowe.

3. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

3.2. Sprzt do wykonywania robt

wiertarki,

duta,

wkrtarki.

4.TRANSPORT

4.1. Oglne wymagania dotyczce transportu

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

4.2. Transport materiaw

Stolarka okienna moe by przewoona samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi. W trakcie transportu okna i drzwi musz by zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Oglne zasady wykonywania robt

Oglne zasady wykonania robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

5.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna witryny z PCV (nieotwierane), szklenie zespolone podwjnie, trjdzielnie, parapety zewntrzne z blachy powlekanej, wewntrzne z PCV.

5.3. Zasady wbudowania stolarki budowlanej

5.3.1. Wbudowanie stolarki okiennej

1. Stolarka okienna osadzona jest w ocieu z wgarkiem z warstwy ociepleniowej ze styropianu.

2. Przed osadzeniem stolarki naley sprawdzi dokadno wykonania ociea.

3. Dopuszczalne odchyki od wymiarw otworw dla stolarki okiennej w cianach zewntrznych:

Rodzaj cian i sposb wykonania ociea

Odchyki [mm]

Dopuszczalna rnica dugoci przektnych [mm]

szeroko

wysoko

ciany murowane, wyprawa tynkowa

+ 10

+ 10

10

Rozmieszczenie punktw zamocowania stolarki okiennej wg wskaza producenta.

5.3.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

1. Sprawdzone i przygotowane okno naley wstawi w otwr okienny na podkadach.

2. Ustawienie okna naley sprawdzi w pionie i poziomie oraz dokona pomiaru przektnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by wiksze ni 2 mm na 1 m wysokoci okna, jednak nie wicej ni 3 mm na caej dugoci elementw ocienicy. Odchylenie ocienicy od paszczyzny pionowej nie moe by wiksze ni 2 mm przy dugoci przektnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyej 2 m dugoci przektnej.

3. Po ustawieniu okna naley sprawdzi sprawno dziaania skrzyde przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzyda powinny rozwiera si swobodnie, a okucia dziaa bez zahamowa i przy zamykaniu dociska skrzyda do ocienicy.

4. Zamocowania ocienic naley dokona za pomoc cznikw typu zaczepw.

5. Zamocowane okno naley uszczelni pod wzgldem termicznym przez wypenienie szczeliny midzy ocienic a ocieem piank poliuretanow.

6. Parapety osadzi pod spd ramy okiennej.

7. Po osadzeniu okna naley odpowiednio wyrwna zapraw cementow ze spadkiem na zewntrz fragment ciany pod oknem i wykona obrbki blacharskie.

8. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwizanych z jego osadzeniem naley dokadnie zamkn.

5.3.3. Okucia budowlane

Kady wyrb stolarki budowlanej powinien by wyposaony w okucia zamykajce, czce, zabezpieczajce i uchwytowo-osonowe. Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pastwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom okrelonym w wiadectwie ITB dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaone w okucie, na ktre nie zostaa ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by zabezpieczone fabrycznie trwaymi powokami antykorozyjnymi. Okucia niebezpieczne naley, przed ich zamocowaniem, pokry mini oowian lub farb ftalow, chromowan, przeciwrdzewn.

6. KONTROLA JAKOCI ROBT

6.1. Oglne zasady kontroli robt

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

6.2. Kontrola jakoci i odbir stolarki okiennej

1. Zasady prowadzenia kontroli jakoci powinny by zgodne z wytycznymi producenta stolarki PCV.

2. Dla dokonania oceny jakoci wyrobw stolarki budowlanej naley sprawdzi: zgodno wymiarw, jakoci materiaw, z ktrych stolarka budowlana zostaa wykonana, prawidowo wykonania z uwzgldnieniem szczegw konstrukcyjnych, sprawno dziaania skrzyde i elementw ruchomych oraz funkcjonalno oku.

3. Dla sprawdzenia zgodnoci wymiarw gwnych, szczegowych i luzw (skrzyde i elementw ruchomych) naley porwna wyniki dokonanych pomiarw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:

wg norm przedmiotowych dla wymiarw szczegowych elementw,

wg ustale tabelarycznych dla luzw czci ruchomych.

4. Dla stwierdzenia spenienia wymaga w zakresie jakoci materiaw naley porwna wyniki ogldzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Dla stwierdzenia prawidowoci wykonania wyrobu i jego szczegw konstrukcyjnych naley porwna wyniki ogldzin i pomiarw w zakresie:

szczegw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobw,

rozmieszczenia oku, ich wielkoci i iloci g norm przedmiotowych na wyrb,

oszklenia,

pokrycia powokami zabezpieczajcymi oraz malarskimi.

7. OBMIAR ROBT

7.1.Oglne zasady obmiaru robt

Oglne zasady wykonania obmiaru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow jest:

stolarka - m2 [metr kwadratowy],

obrbki - m2 [metr kwadratowy],

parapety - mb [metr biecy].

8. ODBIR ROBT

8.1. Oglne zasady odbioru robt

Oglne zasady obioru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

8.2. Zakres odbioru robt

Przy odbiorze robt naley przeprowadzi nastpujce badania bdce podstaw do oceny jakoci tych robt:

badanie konstrukcji, w ktrej osadzone s szyby,

badanie oku,

badanie materiaw,

badanie jakoci wykonania.

Badania materiaw naley przeprowadzi zarwno przed rozpoczciem robt, jak i po ich zakoczeniu.

9. PODSTAWA PATNOCI

9.1. Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

9.2. Patno

Patnoci bd dokonywane na podstawie obmiaru robt zgodnie z pkt. 7.2. w niniejszej specyfikacji.

Zakres robt podany jest w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

cen materiaw wraz z robocizn,

cen okna wraz z osadzeniem,

cen parapetw wraz z osadzeniem.

Roboty przygotowawcze i pomiarowe obejmuj:

zakup stolarki okiennej,

dostarczenie stolarki i lusarki na budow,

wbudowanie okna,

obrbk otworw okiennych,

osadzenie parapetw.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Roboty bd wykonywane w sposb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowizujcymi w Polsce, w tym ustaw Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w rnych miejscach powouj si na Normy, przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpoway. Uwaa si, e Wykonawc jest w peni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miay ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pniej ni 30 dni przed dat skadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystpuj odwoania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewntrznych w ciany o rnej konstrukcji B-I (PR 5)85. COBP Budownictwa Oglnego, Warszawa 1985 oraz zgodnie z instrukcj producenta.

BN-79/7150-01Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

5. POSADZKI

1. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt zwizanych z wykonaniem posadzek w pomieszczeniu serwerowni na terenie Szpitala Puckiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt zwizanych z wykonaniem posadzki:

przygotowanie podoe pod wykonanie posadzki z gresu;

uoenie posadzki z gresu 3030 cm na zaprawie klejowej.

1.4. Okrelenia podstawowe:

Posadzka - wykadzina stanowica wierzchni warstw podogi i bdce jej zewntrznym wykoczeniem. Okrelenie podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowizujcymi normami oraz okreleniami podanymi w Specyfikacji ST 1.0 Cz Oglna.

1.5.Oglne wymagania dotyczce robt

Wykonawca Robt jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz zgodno z Przedmiarem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Oglne wymagania dotyczce robt podano w ST 1.0. Wymagania oglne.

2.MATERIAY

2.1. Oglne wymagania dotyczce materiaw

Oglne wymagania dotyczce materiaw, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST -1.0. Cz oglna.

2.2. Materiay posadzkowe

Wg uzgodnie z Inspektorem nadzoru i uytkownikami materiaami stosowanymi przy wykonaniu robt objtych niniejsz ST s:

preparat gruntujcy,

pytki gresowe 3030 cm na posadzki,

kleje do gresu,

sucha zaprawa do fugowania.

2.3. rodki gruntujce, czniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje rodki gruntujce podoa, czniki i akcesoria zalecane przez producenta.

3. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

3.2. Sprzt do wykonywania robt:

mieszarki do kleju,

pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

pace gumowe do spoinowania,

gbki do mycia i czyszczenia,

poziomice aty do sprawdzenia rwnoci powierzchni,

wkadki dystansowe (krzyyki),

urzdzenia do cicia pytek.

4. TRANSPORT

4.1.Oglne wymagania dotyczce transportu

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

4.2. Transport materiaw

Materiay naley transportowa w warunkach zabezpieczajcych je przed uszkodzeniami w sposb zgodny z instrukcjami ich producentw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Oglne zasady wykonywania robt

Oglne zasady wykonania robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

5.2. Zasady przygotowania istniejcych podoy

Podoe betonowe w miejscach zanieczyszcze oczyci z substancji ropopochodnych preparatami chemicznymi, zagbienia i bruzdy wykonane w posadzce istniejcej uzupeni chudym betonem do poziomu uoenia folii. Grubo podkadu zwizanego z podoem nie powinna by mniejsza ni 45 mm.

5.3. Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek wg uzgodnionych z Inspektorem nadzoru technologii producentw materiaw posadzkowych oraz uzgodnionych dla kadego rodzaju materiaw kryteriw technicznych wykonania robt.

Do wykonania posadzek przystpi po zakoczeniu wszystkich robt budowlanych i instalacyjnych i po wyschniciu podoa do wilgotnoci poniej 3% (wagowo). Badania wilgotnoci przeprowadzi za pomoc papierw wskanikowych. Temperatura w pomieszczeniach podczas robt nie powinna by nisza ni 10C. Pomidzy podoem a cianami konstrukcyjnymi pozostawi szczelin dylatacyjn szerokoci 10 mm, ktra jest zasonita listwami podogowymi przyciennymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki wynosi 3 mm na caej dugoci lub szerokoci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOCI ROBT

6.1.Oglne zasady kontroli robt

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

6.2. Kontrola jakoci

Kontrola jakoci prac obejmuje:

ocen jakoci materiaw przed montaem, sprawdzenie kompletnoci dokumentw,

kontrol odchylenia powierzchni od projektowanej paszczyzny max 3 mm/2m i nie wicej ni 5 mm na dugoci caego pomieszczenia,

kontrol uoenia materiaw izolacyjnych,

kontrol okadzin z pytek ceramicznych, gresu, nierwno max 3 mm/2m, a nierwnomierne zagbienie 2 ssiednich elementw max 0,5 mm, nierwnomierno szerokoci fug max 1 mm,

ocen przygotowania podoy,

ocen prawidowoci i dokadnoci wykonania posadzek i prowadzenia praz zgodnie z wytycznymi producentw i normami,

sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym,

dopuszczalne odchyki to 3 mm na odcinku 2 m,

kontrol uoenia materiaw wykoczeniowych dla wybranych rodzajw wykoczenia.

6.3. Ocena wariantw bada

Wszystkie elementy robt, ktre wykazuj odstpstwa od postanowie ST powinny zosta rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBT

7.1. Oglne zasady obmiaru robt

Oglne zasady wykonania obmiaru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow jest:

dla wszystkich rodzajw robt posadzkowych m2 [metr kwadratowy],

dla cokow i obrzey m [metr biecy].

8. ODBIR ROBT

8.1. Oglne zasady odbioru robt

Oglne zasady obioru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

8.2. Rodzaje odbiorw

Roboty zwizane z wykonaniem robt podlegaj:

odbiorowi robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu (przygotowanie podoy),

odbiorowi wstpnemu,

odbiorowi kocowemu.

9. PODSTAWA PATNOCI

9.1. Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

9.2. Patno

Patnoci bd dokonywane na podstawie obmiaru robt zgodnie z pkt. 7.2. w niniejszej specyfikacji i warunkami umowy.

Zakres robt podany jest w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

dostarczenie materiaw i sprztu,

przygotowanie stanowiska pracy,

przygotowanie podoa,

zamontowanie podogi i cokow,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Roboty bd wykonywane w sposb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowizujcymi w Polsce, w tym ustaw Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w rnych miejscach powouj si na Normy, przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpoway. Uwaa si, e Wykonawc jest w peni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miay ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pniej ni 30 dni przed dat skadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystpuj odwoania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-63/B-10145Posadzki z pytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

6. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robt zwizanych z malowaniem cian i sufitw, obejmujce roboty remontowe w pomieszczeniu serwerowni na terenie Szpitala Puckiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robt objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robt:

malowanie cian,

malowanie sufitw.

1.4. Oglne wymagania dotyczce robt

Oglne wymagania dotyczce robt podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

2. MATERIAY

2.1. Oglne wymagania dotyczce materiaw

Oglne wymagania dotyczce materiaw, ich pozyskiwania i skadowania podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

2.2. Stosowane materiay

pigmenty,

rodki gruntujce,

fluaty,

farby gotowe silikonowe przygotowane fabrycznie wg kolorystyki uzgodnionej z Inwestorem,

farby emulsyjne do pomieszcze wilgotnych.

3. SPRZT

3.1. Oglne wymagania dotyczce sprztu

Oglne wymagania dotyczce sprztu podano w ST-1.0. Wymagania oglne.

3.2. Sprzt do wykonywania robt

wiadra,

pdzle,

waki,

szpachle,

drabiny,

rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Oglne wymagania dotyczce transportu

Oglne wymagania dotyczce transportu podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

4.2. Transport materiaw

Materiay mog by przewoone samochodami skrzyniowymi z plandek lub dostawczymi zamknitymi. Materia zabezpieczy przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

5. WYKONYWANE ROBT

5.1. Oglne zasady wykonywania robt

Oglne zasady wykonania robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

5.2. Malowanie cian, sufitw i lusarki

2 malowanie tynkw elewacyjnych farb silikonow,

malowanie tynkw wewntrznych farb emulsyjn zwyk,

malowanie tynkw wewntrznych farb emulsyjn gruntujc,

2 malowanie farb olejn elementw lusarskich.

5.3. Warunki oglne przystpienia do robt malarskich

1.Przed przystpieniem do malowania naley wyrwna i wygadzi powierzchni przeznaczon do malowania, naprawi uszkodzenia, wykona szpachlowanie.

2.Roboty malarskie wewntrz budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschniciu tynkw i miejsc naprawionych.

3.Wilgotno powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi powinna by nie wiksza ni 4 % masy.

4.Wewntrz budynku pierwsze malowanie cian i sufitw mona wykonywa po zakoczeniu robt poprzedzajcych, po cakowitym ukoczeniu robt budowlanych i instalacyjnych.

5. Drugie malowanie mona wykonywa po:

wykonaniu tzw. biaego montau,

po uoeniu posadzek (z wyjtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spenia nastpujce wymagania techniczne:

powierzchnia tynkw powinna by gadka,

wiee tynki niedostatecznie karbonizowane powinny by przed malowaniem zafluatowane,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by oczyszczona od zanieczyszcze mechanicznych (kurz, sadze, tuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podoa, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujcych si ziem piasku, a w przypadku tynkw uprzednio malowanych take oczyszczona z uszczcej lub pylcej si starej powoki malarskiej,

nie zaleca si malowania tynkw uprzednio malowanych innymi farbami bez usunicia (zmycia poprzedniej powoki malarskiej z wyjtkiem powok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien by rozmikczony.

8. Roboty malarskie powinny by wykonywane w temperaturze nie niej ni + 5C (z zastrzeeniem, aby cigu doby nie nastpowa spadek temperatury poniej 0C) i nie wyszej ni +22C. Wyjtek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktr mona malowa przy temperaturze -5C. Zaleca si, aby temperatura w chwili wykonywania robt malarskich wynosia:

przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi od +12 do 18C,

przy malowaniu farbami olejnymi i olejno0ywicznymi + 10C,

przy lakierowaniu i powlekaniu emali +20C (w pomieszczeniu przy zamknitych oknach), jak rwnie przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

6. KONTROLA JAKOCI ROBT

6.1. Oglne zasady kontroli robt

Oglne zasady kontroli jakoci robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

6.2. Kontrola jakoci polega na sprawdzeniu:

podoa,

materiaw,

warstw gruntujcych w celu uatwienia kontroli jak wskazane stosowanie powok rnicych si barw.

7. OBMIAR ROBT

7.1. Oglne zasady obmiaru robt

Oglne zasady wykonania obmiaru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow jest m2 [metr kwadratowy].

8. ODBIR ROBT

8.1. Oglne zasady odbioru robt

Oglne zasady obioru robt podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

8.2. Zakres odbioru robt

Badanie powok malarskich naley sprawdzi po 7 dniach pod wzgldem:

rwnomiernego rozoenia farby,

jednolitego rozoenia farby,

przyczepnoci do podoa.

9. PODSTAWA PATNOCI

9.1. Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci

Oglne ustalenia dotyczce podstawy patnoci podano w ST -1.0. Wymagania oglne.

9.2. Patno

Patnoci bd dokonywane na podstawie obmiaru robt zgodnie z pkt. 7.2. w niniejszej specyfikacji i warunkami umowy.

Zakres robt jest podany pkt. 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

przygotowanie podoa,

szpachlowanie,

flutowanie tynkw,

malowanie farb podkadow,

malowanie farb powierzchniow.

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Roboty bd wykonywane w sposb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN), przepisami obowizujcymi w Polsce, w tym ustaw Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w rnych miejscach powouj si na Normy, przepisy branowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integraln cz i naley je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystpoway. Uwaa si, e Wykonawc jest w peni zaznajomiony z ich zawartoci i wymaganiami. Zastosowanie bd miay ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pniej ni 30 dni przed dat skadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystpuj odwoania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjtym przez polskie prawodawstwo.

4. Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru robt

PN-71/M-97053 Ochrona przed korozj. Malowanie konstrukcji

stalowych

PN-ISO 8501-1;1996 Przygotowanie powierzchni do malowania.

PN-EN 24624;1994 Farby i lakiery. Prba odrywania do oceny przyczepnoci.

PN-93/C-81515Wyroby lakierowane. Oznaczenie gruboci powok.

34