1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe ?· Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zacznik nr 3 do:

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych

do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcych programw ksztacenia dla studiw I i II stopnia

Kod przedmiotu: Pozycja planu: A1.a

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Jzyk angielski (kontynuacja)

Kierunek studiw Informatyka stosowana

Poziom studiw II stopnia

Profil studiw oglnoakademicki

Forma studiw stacjonarne

Specjalno

Cyfrowe przetwarzanie sygnaw

Systemy informatyczne

Informatyka biomedyczna

Programowanie dronw

Jednostka prowadzca kierunek

studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jego

stopie lub tytu naukowy Lektorzy S.J.O.

Przedmioty wprowadzajce brak

Wymagania wstpne Znajomo jzyka na poziomie B2.

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr Wykady

wiczenia

audytoryjne

wiczenia

laboratoryjne

wiczenia

projektowe Seminaria

Zajcia

terenowe

Liczba

punktw

(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

I 30 2

2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektw ksztacenia

Odniesienie do

kierunkowych

efektw

ksztacenia

Odniesienie do

charakterystyk

II stopnia

(kod skadnika

opisu) 1

WIEDZA

W1 ma podstawow wiedz niezbdn do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej oraz

pracy w rodowisku o odmiennej tosamoci kulturowej;

K_W07 P6S_WG

UMIEJTNOCI

U1 potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rde; potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich

interpretacji i krytycznej oceny, a take wyciga wnioski oraz

formuowa i uzasadnia opinie;

K_U01 P7S_UK,

P7S_UU

U2 potrafi przygotowa i przedstawi krtk prezentacj w jzyku K_U04 P7S_UW

angielskim, powicon prezentacji wynikw uzyskanych

podczas realizacji zadania inynierskiego; potrafi opracowa

dokumentacj techniczn w jzyku angielskim;

U3 posuguje si jzykiem angielskim w stopniu wystarczajcym do porozumiewania si, a take czytania ze zrozumieniem

opisw i instrukcji dotyczcych urzdze elektronicznych,

narzdzi informatycznych, aplikacji i podobnych dokumentw;

K_U06 P7S_UK

KOMPETENCJE SPOECZNE

K1 ma wiadomo wanoci zachowania w sposb profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania

rnorodnoci pogldw i kultur;

K_K03 P7S__KO

3. METODY DYDAKTYCZNE

Lektorat, prezentacje, dyskusja, tumaczenia i streszczenia, wiczenia konwersacyjne w grupach i w

parach

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustna.

5. TRECI KSZTACENIA

Wpisa treci osobno

dla kadej z form

zaj wskazanych w

punkcie 1.B

Lektorat: Gwny nacisk kadziony jest na dalszy rozwj czterech

podstawowych sprawnoci jzykowych (czytania, pisania, mwienia i

rozumienia). Oprcz powtarzania i rozszerzenia wiadomoci z rnych dziedzin

ycia codziennego i otaczajcej nas rzeczywistoci (general English) gwnym

celem zaj jest przyswajanie wiadomoci i sownictwa zwizanego z kierunkiem

studiw (specific English). Czytanie i pisanie tekstw na temat oglnych

zagadnie z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Ogldanie filmw o

zagadnieniach technicznych. Czytanie i tumaczenie specjalistycznych tekstw z

dziedziny informatyki i elektroniki, takich jak: dokumentacje techniczne,

instrukcje obsugi, opisy procesw, artykuy naukowe publikowane w

czasopismach fachowych. Przygotowywanie streszcze/abstraktu wasnej

prezentacji lub artykuu; przygotowanie bibliografii prac cytowanych. Prezentacje

studentw na temat zagadnie technicznych.

6. METODY WERYFIKACJI EFEKTW KSZTACENIA

(dla kadego efektu ksztacenia umieszczonego na licie efektw ksztacenia powinny znale si metody

sprawdzenia, czy zosta on osignity przez studenta)

Efekt

ksztacenia

Forma oceny (podano przykadowe)

Egzamin

ustny

Egzamin

pisemny Kolokwium

Praca

kontrolna Prezentacja

Wypowied

ustna

W1 x x x x

U1 x x x x

U2 x x x x

U3 x x x x

K1 x

7. LITERATURA

Literatura

podstawowa

1. Podrcznik wiodcy wybrany przez nauczyciela prowadzcego zajcia

Literatura

uzupeniajca

Glendinning, E. H., McEvan J. 1998. English for Electronics. Oxford University

Press

2. Szkutnik, L. L. 1978. An Introductory Course In Scientific English. PWN,

Zacznik nr 3 do:

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych

do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcych programw ksztacenia dla studiw I i II stopnia

Warszawa

3. Sktzyska, M. Sownik Naukowo Techniczny. Wydawnictwo NOT,

Warszawa

4. Korzeniowska, A. 1998. Succesful Polish English Translation. PWN,

Warszawa

5. Matasek, M. 2000. Czasy I formy czasownikw, wyd. Handy Books, Pozna

6. Czasopisma i publikacje specjalistyczne

7. Inne wybrane przez osob prowadzc albo zaproponowane przez studentw

8. Spotlight, Readers Digest, The Times, London Calling

9. Sownik Angielsko-Polski i Polsko-Angielski, PWN, Warszawa (1992)

8. NAKAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTW ECTS

Aktywno studenta

Obcienie studenta

Liczba godzin

(podano przykadowe)

Udzia w zajciach dydaktycznych wskazanych w pkt. 2.2 30

Konsultacje 2

Przygotowanie do zaj 5

Studiowanie literatury 5

Inne (przygotowanie do egzaminu, zalicze, przygotowanie projektu itd.) 13

czny nakad pracy studenta 55

Liczba punktw ECTS 2

*ostateczna liczba punktw ECTS 1 w przypadku jeli w mocy pozostaje opis efektw ksztacenia opracowany na podstawie rozporzdzenia

MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji naley odnie do efektw

ksztacenia dla waciwego obszaru / obszarw, okrelonych ww. rozporzdzeniem MNiSW

Zacznik nr 3 do:

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych

do tworzenia nowych i weryfikacji istniejcych programw ksztacenia dla studiw I i II stopnia

Kod przedmiotu: Pozycja planu: A1.b

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu Jzyk niemiecki (kontynuacja)

Kierunek studiw Informatyka stosowana

Poziom studiw II stopnia

Profil studiw oglnoakademicki

Forma studiw stacjonarne

Specjalno

Cyfrowe przetwarzanie sygnaw

Systemy informatyczne

Informatyka biomedyczna

Programowanie dronw

Jednostka prowadzca kierunek

studiw Wydzia Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Imi i nazwisko nauczyciela (li) i jego

stopie lub tytu naukowy Lektorzy S.J.O.

Przedmioty wprowadzajce brak

Wymagania wstpne Znajomo jzyka niemieckiego na poziomie B2.

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr Wykady

wiczenia

audytoryjne

wiczenia

laboratoryjne

wiczenia

projektowe Seminaria

Zajcia

terenowe

Liczba

punktw

(W) () (L) (P) (S) (T) ECTS*

I 30 2

2. EFEKTY KSZTACENIA (wg KRK)

Lp. Opis efektw ksztacenia

Odniesienie do

kierunkowych

efektw

ksztacenia

Odniesienie do

charakterystyk

II stopnia

(kod skadnika

opisu) 1

WIEDZA

W1 ma podstawow wiedz niezbdn do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowa dziaalnoci inynierskiej oraz

pracy w rodowisku o odmiennej tosamoci kulturowej;

K_W07 P6S_WG

UMIEJTNOCI

U1 potrafi pozyskiwa informacje z literatury, baz danych i innych rde; potrafi integrowa uzyskane informacje, dokonywa ich

interpretacji i krytycznej oceny, a take wyciga wnioski oraz

formuowa i uzasadnia opinie;

K_U01 P7S_UK,

P7S_UU

U2 potrafi przygotowa i przedstawi krtk prezentacj powicon wynikom realizacji zadania inynierskiego; potrafi

opracowa dokumentacj techniczn;

K_U04 P7S_UW

U3 posuguje si jzykiem niemieckim w stopniu wystarczajcym do porozumiewania si, a take czytania ze zrozumieniem

opisw i instrukcji dotyczcych urzdze elektronicznych,

narzdzi informatycznych, aplikacji i podobnych dokumentw;

K_U06 P7S_UW,

P7S_UK

KOMPETENCJE SPOECZNE

K1 ma wiadomo wanoci zachowania w sposb profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania

rnorodnoci pogldw i kultur;

K_K03 P7S__KO

3. METODY DYDAKTYCZNE

Lektorat, prezentacje, dyskusja, tumaczenia i streszczenia, wiczenia konwersacyjne w grupach i w

parach

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustna.

5. TRECI KSZTACENIA

Wpisa treci osobno

dla kadej z form

zaj wskazanych w

punkcie 1.B

Lektorat: wiczenia rozwijajce podstawowe sprawnoci jzykowe, tj.

suchanie, mwienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie o