1. studiranje na univerzitetu u mariboru 2. prijava i upis 3. uslovi za

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. STUDIRANJE NA UNIVERZITETU U MARIBORUStruktura osnovnih studijskih programa, koji se izvode u obliku redovnog i vanrednog programa:

  2. PRIJAVA I UPISStranci i Slovenci bez slovenakog dravljanstva mogu se prijaviti za upis v 1. godinu osnovnih studija od 5. februara do 1. juna 2015:

  E- prijava preko internetnog portala eV

  http://portal.evs.gov.si/prijava

  Dravljani drava lanica Evropske unije imaju pravo na obrazovanje na visokokolskim ustanovama u Republici Sloveniji pod istim uslovima, po istom postopku i u istom roku kao dravljani

  Republike Slovenije.

  3. USLOVI ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA

  U 1. godinu osnovnih studija se mogu upisati stranci i Slovenci bez slovenakog dravljanstva, ako ispunjavaju sledee uslove:

  zavrena etvorogodinja sred-nja kola,

  znanje slovenakog jezika (taka 5),

  zavren postupak priznavanja stranog obrazovanja u svrhu nastavka kolovanja (taka 7),

  poloen prijemni ispit posebnih talenata, sposobnosti i spretnosti.

  4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UPISNIH USLOVA

  overena kopija dokumenta, u kome je data informacija o drav-ljanstvu,

  sudski overeni prevod dokumen-ta, u kome je data informacija o dravljanstvu,

  overene kopije srednjekolskih svedoanstva (zavrno svedo-anstvo i svedoanstvo iz zadnje dve godine srednje kole),

  sudski overeni prevodi zavrnog svedoanstva i svedoanstva iz zadnje dve godine srednje kole,

  odluka o priznavanju obrazovanja u svrhu nastavljanja obrazovanja ili odluka o nostrifikaciji svedo-anstva (taka 7),

  potvrda o poloenom ispitu iz slovenakog jezika (taka 5).

  5. ZNANJE SLOVENAKOG JEZIKA

  Na Univerzitetu u Mariboru se preda-vanja izvode na slovenakom jeziku, zato je preporuljivo znanje slovena-kog jezika.Visokokolski zavodi UM, koji zahtje-vaju potvrdu o poloenom ispitu iz slovenakog jezika:

  pre upisa u 1. godinu osnovnih studija: Pedagoki fakultet, osim za pro-

  gram Muzika pedagogija (S), Filozofski fakultet (S) Medicinski fakutet (*).

  pre upisa u 2. godinu osnovnih studija: Fakultet za mainstvo (O), Pravni fakultet (O), Pedagoki fakultet

  (program Muzika pedagogija) (S), Fakulteta za zdravstvene nauke (O), Fakultet za nauke obezbeenja (S).

  O osnovni nivo, S srednji nivo;

  Ostali visokokolski zavodi UM ne za-htevajo potvrdu o poloenom ispitu iz slovenakog jezika za upis na osnov-ne studije (Fakultet za elektrotehniku, raunarstvo i informatiku, Fakultet za graevinu, Fakultet za logistiku, Fakultet za energetiku, Fakultet za prirodne nauke i matematiku, Eko-nomsko-poslovni fakultet, Fakultet organizacijonih nauka, Fakultet za poljuprivredu i biosistemske nauke, Fakultet za hemiju in hemijsku teh-nologiju, Fakultet za turizam).

  * Svi kandidati moraju imati razinu poznavanja slovenakog jezika C2 u pogledu na Zajedniki europski referentni okvir za jezike (CEFR). Taj upisni uvet je ispunjen, ako ima kan-didat poloen predmet slovenakog jezika na maturi ili u zadnjem goditu srednje kole gde je imao taj predmet, potvrdu o poloenom ispitu slovena-kog jezika na razini C2 odnosno drugi jedanovredni dokument.

  Integrisani akademski studijski programi

  2. stepena

  5 ili 6 godina300 ili 360 ECTS

  Osnovni univerzitetni studijski programi

  1. stepena

  3 ili 4 godine180 ili 240 ECTS

  Visoki strukovni studijski programi 1. stepena

  3 godine180 ECTS

 • 7. PRIZNAVANJE STRANOG OBRAZOVANJA

  Vlasnik stranog dokumenta, koji eli da nastavi kolovanje na Univer-zitetu u Mariboru u skladu Zakona o priznavanju in vrednotenju izo-braevanja mora predati zahtev za priznavanje na adresu:

  UNIVERZA V MARIBORUSluba za pravne, kadrovske in

  splone zadeveSlomkov trg 15, 2000 Maribor

  s pripisomPriznavanje tujega izobraevanja

  Informacije o postupku priznavanja:UM, Sluba za pravne, kadrovske in splone zadeveSlomkov trg 15, 2000 MariborTel.: +386 (0)2 23 55 217

  E-mail:priznavanjeizobrazevanja@um.si ilitea.vorsic@um.si

  www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx

  6. KURSEVI I ISPITI IZ SLOVENAKOG JEZIKA

  Kandidatom, koji su zavrili osnovnu i/ili srednju kolu u Republici Slo-veniji ili dvojezinu srednju kolu u inostranstvu ili su ve dobili diplomu na osnovnim studijama u Republici Sloveniji ne moraju polagati ispit iz slovenakog jezika.

  OSNOVNI NIVOAndragoki zavod MariborMaistrova 5, 2000 Maribor

  Tel.: +386 (0)2 23 41 111E-mail: info@azm-lu.si

  SREDNJI NIVOFilozofska fakulteta UM

  Koroka 160, 2000 MariborTel.: +386 (0)2 22 93 775

  E-mail: gjoko.nikolovski@um.si

  OSNOVNI, SREDNJI I VISOKI NIVOUniverza v Ljubljani

  Center za slovenino kot drugi/ tuji jezik

  Kongresni trg 12, 1000 LjubljanaTel: +386 (0)1 241 86 47

  E-mail: izpitni.center@ff.uni-lj.siSpletna stran: www.centerslo.net

  8. KOLARINEO visini kolarine odluuje vi-sokokolski zavod i jednaka je kolarini za vanredne studije za dravljane RS. kolarinu kandida-ti plaaju na upisu na fakultet za tekuu studijsku godinu .

  Cenovnik je objavljen na internetnoj strani www.um.si/studij/finan-ciranje/Strani/default.aspx

  kolarinu za redovne osnovne studije ne plaaju strani dravljani sa stalnim prebivalitem u RS koji su (ili njihovi roditelji/staratelji) u vreme upisa rezidenti, poreski obvezniki RS, dravljani Evropske unije i dravljani drava sa kojima RS ima potpisane sporazume o saradnji.

  10. SMETAJ STUDENATA

  tudentski domovi omoguavaju boravak studenata koji redovno studiraju na Univerzi v Mariboru (Univerzitetu u Mariboru). Ako elite boraviti u studentskom domu, obav-estite nas po elektronskoj poti na umsd@um.si i informirati e vas o nastavku postupka. Vie o student-skim domovima: www.student-skidomovi.um.si .

  Na Univerzi v Mariboru pomagamo i kot traenja privatnih smetaja za studente: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Ac-commodation.aspx .

  9. SPISAK FAKULTETA UM

  Ekonomsko-poslovni fakultet (EPF)Fakultet za elektrotehniku, raunarstvo i informatiku (FERI)Fakultet za energetiku (FE)Fakultet za graevinu (FG)Fakultet za hemiju in hemijsku tehnolog-iju (FHHT)Fakultet za poljuprivredu i biosistemske nauke (FPBN)Fakultet za logistiku (FL)Fakultet za prirodne nauke i matematiku (FPNM)Fakultet za organizacione nauke (FON)Fakultet za mainstvo (FM)Fakultet za turizam (FT)Fakultet za nauke obezbeenja (FNO)Fakultet za zdravstvene nauke (FZN)Filozofski fakultet (FF)Medicinski fakultet (MF)Pedagoki fakultet (PEF)Pravni fakultet (PF)

  Interdisciplinarni studijski programiPrivredni inenjering (FG, FM i EPF)Mehatronika (FERI i FM)Obezbeenje informacija (FNO)