1 Tax Alert Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u ... Alert Odeljenje za pružanje usluga poreskog savetovanja, PwC Srbija  Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori 20. januar 2017 page 1
1 Tax Alert Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u ... Alert Odeljenje za pružanje usluga poreskog savetovanja, PwC Srbija  Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori 20. januar 2017 page 2
1 Tax Alert Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u ... Alert Odeljenje za pružanje usluga poreskog savetovanja, PwC Srbija  Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori 20. januar 2017 page 3

1 Tax Alert Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u ... Alert Odeljenje za pružanje usluga poreskog savetovanja, PwC Srbija Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori 20. januar 2017

Embed Size (px)

Text of 1 Tax Alert Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica u ... Alert Odeljenje za pružanje usluga...

 • Tax AlertOdeljenje za pruanje usluga poreskog savetovanja, PwC Srbija

  www.pwc.rs

  Izmene Zakona o porezu na dobitpravnih lica u Crnoj Gori

  20. januar 2017.

  Ukratko

  Skuptina Crne Gore usvojila je u avgustu 2016. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona oporezu na dobit pravnih lica koji se primenjuje od 1. januara 2017. godine. Izmenama su uvedena novapravila koja se odnose na priznavanje odreenih izdataka za svrhe utvrivanja osnovice poreza na dobit, podnoenje poreske prijave elektronskim putem, utvrivanje i mehanizam oporezivanja kapitalnih dobitaka koje nerezidentno lice ostvari prodajom kapitalnih dobara na teritoriji Crne Gore,kazne u sluaju nepotovanja odredbi ovog zakona. Dodatno, izmenama zakona izvreno je preciziranje pojedinih oblika prihoda koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, a koji su predmetporeza po odbitku.

  Skuptina Crne Gore usvojilaje u avgustu 2016. godineizmene Zakona o porezu nadobit pravnih lica (u daljemtekstu: Zakon). IzmenjenZakon se primenjuje od 1.januara 2017. godine. ini se da je kljuni motiv izmena bila namera da se reguliuodreena podruja koja nisu bila regulisana, ili su bilanedovoljno regulisana uprethodnoj verziji Zakona. Unastavku navodimonajznaajnije izmene.

  Podnoenje poreskeprijave:

  Poreski obveznici su duni daporesku prijavu za utvrivanje poreza na dobit podnesuelektronskim putem prekoportala Poreske uprave. Ovaizmena ima za cilj smanjenjeadministrativnih procedura iutedu vremena potrebnog zaispunjenje zakonompropisanih obaveza, kao ismanjenje mogunosti za

  pojavu greke pri unosupodataka. Molimo vas da imatena umu da bi poreski obveznicielektronskim putem podneliporesku prijavu, potrebno je daposeduju digitalni sertifikatizdat od strane sertifikacionogtela AD Pota Crne Gore.

  Oporezivanjenerezidenata

  Usvojenim izmenama Zakonauvedena su pravila koja seodnose na utvrivanje i mehanizam za oporezivanje:

  kapitalnih dobitaka kojenerezidentno pravno liceostvari u transakciji sadrugim nerezidentnimpravnim licem irezidentnim ilinerezidentnim fizikim licem, na teritoriji CrneGore;

  prihoda po osnovuizdavanja u zakup pokretnei nepokretne imovine, kojinerezidentno pravno lice

  ostvaruje od lica koje nijeduno da obraunava, obustavlja i uplauje porez po odbitku (tj. nerezidentnapravna lica ili rezidentna inerezidentna fizika lica).

  Nerezidentno pravno lice jeduno da podnese poreskuprijavu, preko svog poreskogpunomonika, u roku od 30 dana od dana ostvarivanjaprihoda. Poreska obaveza seutvruje na osnovu reenja donetog od strane nadlenogporeskog organa u Crnoj Gori.

  Porez po odbitku

  Izmene Zakona blie definiupojedine oblike prihoda kojenerezidentna pravna licaostvaruju po osnovu dividendi,naknada za autorska prava idruga prava intelektualnesvojine, kamata, naknada poosnovu konsalting usluga,usluga istraivanja trita irevizorskih usluga, koji supredmet poreza po odbitku.

 • Tax Alert

  PwC 2

  Porez po odbitku se takoe obraunava i plaa i na prihode koje obveznik poreza na dobitisplauje:

  nerezidentnom pravnomlicu po osnovu izvoenja estradnog, zabavnog,umetnikog, sportskog ili slinog programa u Crnoj Gori;

  nerezidentnim ilirezidentnim fizikim licima po osnovu otkupaupotrebljavanih proizvoda,poluproizvoda ipoljoprivrednih proizvodaotkupljenih od proizvoaa koji je obveznik PDV-a.

  Utvrivanje osnovice poreza na dobit:

  Trokovi zarada, trokoviotpremnina prilikomodlaska u penziju, trokoviusled tehnolokog vika iostalih isplata naknadaprilikom prestanka radnogodnosa, priznaju se kaorashod u poreske svrhe uperiodu kada je izvrenanjihova isplata (ne uperiodu kada suobraunati).

  Obezvreenje imovine na teret rashoda uporeske svrhe ne priznajuse rashodi nastali poosnovu obezvreenja imovine. Trokoviobezvreenja imovine se priznaju u poreskomperiodu u kome je taimovina otuena, odnosno u kome je nastalo oteenje te imovine usled vie sile.

  Otpis vrednostisumnjivih potraivanja izmene se odnose nauslove koji treba da buduispunjeni kako bi se otpisvrednosti sumnjivihpotraivanja mogao priznatiu poreske svrhe. Naime,otpis potraivanja priznajese na teret rashoda poduslovom da se nesumnjivodokae da su tapotraivanja bila prethodnoukljuena u prihode poreskog obveznika, da su uknjigama poreskogobveznika otpisana kaonenaplativa, da poreskiobveznik prui dokaze da suta potraivanja utuena,odnosno da je pokrenutizvrni postupak radinaplate potraivanja, ili dasu potraivanja prijavljenau likvidacionom ilisteajnom postupku nad dunikom i da su tapotraivanja starija od 365dana.

  Izdaci koji se priznajukao rashod najvie do3,5% ukupnog prihoda -lista izdataka koji se uporeske svrhe priznaju kaorashod najvie do 3,5%ukupnog prihoda proirenaje i obuhvata izdatke zasocijalne svrhe, smanjenjesiromatva, zatitu lica sainvaliditetom, drutvenubrigu o deci i mladima,pomo starijim licima, zatitu i promovisanjeljudskih i manjinskih prava,vladavinu prava, razvojcivilnog drutva i

  volonterizma, evroatlanskei evropske integracije CrneGore, umetnost, tehniku kulturu, unapreenja poljoprivrede i ruralnograzvoja, odrivi razvoja,zatite potroaa, rodne ravnopravnosti, borbeprotiv korupcije iorganizovanog kriminala iborbe protiv bolestizavisnosti.

  Gore navedeni izdacipriznaju se u novcu,stvarima, pravima iuslugama.

  Pomenuti izdaci priznaju sekao rashod samo ako suizvreni pravnim licimakoja obavljaju poslove,odnosno delatnosti u gorenavedene svrhe u skladu saposebnim propisima i akose koriste iskljuivo u te svrhe.

  Kaznene odredbe

  Izmenama Zakona propisanaje novana kazna za pravno lice - poreskog obveznika kojiobrauna porez na dobit suprotno odredbama ovogZakona u iznosu od 550 evrado 16.500 evra.

  Ukoliko su Vam potrebnedodatne informacije ilipojanjenja u vezi sa gorenavedenim izmenama poreskihpropisa, moete naskontaktirati putem e-mail-a ilitelefona.

 • Tax Alert

  Neprihvatanje pravne odgovornosti: Materijal sadran u ovom dokumentu slui iskljuivo u informativne svrhe i ne sadri sveobuhvatnu analizu opisanih stavki. Pre donoenja odluke o preduzimanju odnosno nepreduzimanju bilo kakvih mera, itaoci su duni da zatrae struni savet u pogledu konkretne situacije. PricewaterhouseCoopers ne prihvata odgovornost za postupke ili propuste koji nastanu usled oslanjanja na sadraj ovog dokumenta.

  2017 PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Sva prava zadrana. PricewaterhouseCoopers se odnosi na preduzee PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. u Srbiji ili, zavisno od konteksta, na mreu drutava lanica grupe PricewaterhouseCoopers International Limited od kojih svaka lanica predstavlja zasebno i nezavisno pravno lice.

  Hajde da razgovaramo!

  Ukoliko elite da zajedno detaljno razmotrimo uticaj pomenutih pitanja na vase poslovanje, obratite nam se:

  PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o.Omladinskih brigada 88a11070 BelgradeTel: +381 11 33 02 100www.pwc.rs

  Branka RajicicPartnerbranka.rajicic@rs.pwc.com

  Dragan DraaDirektordragan.draca@rs.pwc.com

  Bojana BjeliiMenaderbojana.bjelicic@rs.pwc.com

  Milica MilanoviKonsultantmilica.milanovic@rs.pwc.com