194. Wstępne doświadczenia z zastosowaniem metody oznaczenia węzła wartowniczego (WW) we wczesnych przypadkach raka jelita grubego page 1

194. Wstępne doświadczenia z zastosowaniem metody oznaczenia węzła wartowniczego (WW) we wczesnych przypadkach raka jelita grubego

Embed Size (px)

Text of 194. Wstępne doświadczenia z zastosowaniem metody oznaczenia węzła wartowniczego (WW) we...

 • 194.WST~PNE DOSWIADCZENIAZ ZASTOSOWANIEM METODYOZNACZENIA W~Zt.A WARTO-WNICZEGO (WW) WE WCZESNYCHPRZYPADKACH RAKA JELITAGRUBEGO

  Murawa P., Wasiewicz J.,Nowakowski W., Nater-Dworzecka K.,Pawelska A., Gracz A., Murawa D.

  Wielkopolskie Centrum Onkologii

  Przerzuty do wE?zt6w chtonnych (W Ch)Sq najistotniejszym czynnikiem prognosty-cznym w raku jelita grubego. Rutynowebadanie histologiczne we wczesnychprzypadkach przeacza niewielkie ogniskaprzerzutowe w 15-20 % przypadk6w.

  Material i metoda: Oznaczenie WWprzeprowadzono u 37 chorych z rakiemjel.ita grubego w stopniu zaawansowania

  Wyniki: WW zidentyfikowano u 35 (94,5%).Przebadano u tych chorych 72 WW (sre-dnio 2 u 1 operowanego). U 20 z 35 cho-rych w WW jak i w pozostatych W Ch niestwierdzono przerzut6w. U 15 chorychz przerzutami do WCh, WW zawieratprzerzuty u 14 (93,3%). Wsr6d 7/14 (50%chorych) stwierdzono przerzuty tylko WW.

  Wnioski: Oznaczenie WW w raku jelitagrubego jest metodq prostq i doktadnq(94,5%) w ocenie przerzut6w do WCh.Patolog moze skupiac catq swojq uwagE?tylko na 1-4 WCh, co pozwala muna wykonanie bardzo doktadnego histopa-tologicznego badania najbardziej repre-zentatywnych WCh i przez to uzyskacpewniejszq cenE? ich stanu. Znalezienietylko pozytywnych WW sugeruje, ze me-todata zrnnJejszaw Sl3osob jstotny "Yzykocprzeoczenia przerzut6w do WCh szcze-g61nie we wczesnych przypadkach rakajelita grubego. Wykrycie niewielkich ogniskprzerzutowych WCh pozwala na zasto-sowanie leczenia uzupetniajqcego.W jakim zakresie oznaczenie WW poprawidiagnostykE? stanu WCh w raku jelitagrubego jest obecnie przedmiotem badan.

  Rep. Praet. Oneal. Radiather. 8 (52) 2003

  195.LECZENIE CHIRURGICZNE GUZOWWATROBY - DOSWIADCZENIAWt.ASNE

  Murawa P., Nasher M.,Gracz A.,Wasiewicz J., Nowakowski W.,Dworzecka K., Pawelska A.,Fedorowicz T., Kobylarek R.

  I Oddziat Chirurgii Onkologicznej- Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

  eel pracy: przedstawienie wtasnych do-swiadczen w zakresie leczenia chirurgi-cznego guz6w wqtroby. Guzy przerzutowewqtroby Sq najczE?5tsZq ztosliwq postaciqnowotworu tego narzqdu, a zmiany wt6rnew przebiegu raka jelita grubego stanowiqich wiE?kszosc. U 20-30 % stwierdza siE?obecnosc przerzutu przed lub w czasieoperacji(synchroniczne),a u 40 % w okre-5ie obserwacji, po wyciE?ciu guza pierwo-tnego (metachroniczne). W ostatnichdw6ch dekadach zauwazono wzrost zain-teresowania chirurgicznym usuwaniem gu-z6w wqtroby, zar6wno na swiecie jak r6w-niez w Polsce. W tej pracy przedstawiamynasze doswiadczenie w tym zakresie.R6wnoczesnie podkreslamy, ze leczeniechirurgiczne jest najskuteczniej5Zq metodqw leczeniu guz6w wqtroby.

  Material i metodyka: w okresie od sty-cznia 1998 do czerwca 2003r w I Oddz.Chir. WCO operowano 71 chorych z roz-poznaniem guza wqtroby. U 9 chorych(12.67%) z ogniskiem pierwotnym, a u 41chorych (59.15%) z ogniskami wt6rnymi.U 21 chorych (29.57%) stwierdzono zmia-ny nieztosliwe sposr6d chorych operowa-nych byte;> 43 kobiet (60,6%) i 28 mE?zczyzn(39.4%).Sredniawieku 54 lata. U 28 (68,3%)chorych z przerzutami do wqtroby pierw-otne ognisko znajdowato siE? w jelicie gru-bym. U 6 chorych z ogniskiem pierwotnymstwierdzono rak wqtrobowo-kom6rkowy.ResekcjE? wqtroby poczqtkowo wykonanometodq Finger fracture; (rE?czne rozdziele-nie miqzszu na tE?PO, a w ostatnich latach

  resekcj~ wykonano za pomocq aparatuCusa.

  Wyniki: U 57 chorych operowanych(80,3%) nie obserwowalismy powaznychpowiktan sr6d - i pooperacyjnych. Powikta-nie w okresie pooperacyjnym po resekcji

  S277