Prezentacja nt. raka jelita grubego

  • View
    1.509

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja naszej grupy na temat raka jelita grubego

Text of Prezentacja nt. raka jelita grubego

  • 1. Czym jest rak?W jaki sposb powstaje nowotwr?Jaki s rnice pomidzy nowotworem i rakiem?Jak dziel si nowotwory?Czym jest przerzut?Czy rak moe byd dziedziczny?Rak jelita grubego informacje oglneCzynniki podwyszajce ryzyko Objawy Profilaktyka Badania Leczenie:leczenie chirurgiczneradioterapiachemioterapiaOni te walczOni wygraliIm si nie udaoCiekawostki

2. Przywyklimy uywadsowa rak w stosunku dowszystkich nowotworw,ktre znamy. Tymczasemw jzyku medycznymtermin rak odnosi sitylko do nowotworwwywodzcych si z tkankinabonkowej igruczoowej, (np.:czerniak to rak skry). Niemona natomiastpowiedzied, e glejak -zmiana pojawiajca si wotoczeniu tkankimzgowej, jest rakiem.Podzia ten ma znaczenieraczej czysto medyczne,jednake warto go poznad. 3. Nowotwory (zarwno agodne izoliwe) mog mied postad: guza o rednicy od jednego do kilku cm,(guz piersi, jajnika, itp.); naroli skrnych (czerniak skry), niedojrzaych i bezuytecznychkomrek krwi (limfocytw, erytrocytw,pytek krwi).Krzywa wzrostuhipotetycznegoguzanowotworowego.Czas, w ktrymguz staje siwidoczny, jestbardzo pnymokresem jegorozwoju 4. Kady narzd skada si z miliardw czstek skadowych komrek. Wedlezapotrzebowania, w sposb naturalny mno si i obumieraj, budujc naszorganizm. Proces ten zapewnia prac organw, zronicie si zamao, itp. Nowotwr jest chorob, ktrego powstanie wie si cile z nazw, bowiem zaburzajc prac systemu komrkowego, powoduje powstawanie nadmiernej iloci niepotrzebnych komrek danego typu, ktre w zgrupowaniu tworz nowotwr (neoplasma). 5. W obiegowej opinii rak jestrwnorzdny nowotworowi, i wjzyku potocznym wystpuje jakojego synonim, jednak w definicjiistnieje rnica nowotwr tooglne pojcie choroby za rak jestjedn z jej zoliwych odmian,powstajcy z komrek nabonka(skada si m. i. na jajniki, jdra,ukad oddechowy). 6. S dwa rodzaje: nowotwory agodne, ktre przewanie nie stanowizagroenia dla ycia, bowiem zewzgldu na cise odseparowanie odinnych komrek nie daje przerzutw, aleczony dod szybko ustpuje.nowotwr zoliwy,ktry nieleczony najczciej jestmiertelny. Charakteryzuje si szybkimrozwojem, niszczeniem zdrowychtkanek, oraz przerzutami 7. Jest to popularna nazwawtrnego ogniskanowotworowego. Mowa oprzerzucie jest w momencie,gdy komrki nowotworuzoliwego uwolnione odpierwotnego guza,przetransportowane przezchonk, krew lub pynmzgowo-rdzeniowy osid winnej czci organizmu. 8. Przy nowotworze zoliwymryzyko przerzutw jestrne, zalene od jegotypu. Jednak ju wpocztkowej fazieformowania si guza, moeon uwalniad komrkinowotworu. Po powstaniuwtrnego ogniska, rwnieono moe dawad przerzuty,generalnie wic, wczeniewykryty nowotwr, manajwiksze szanseuleczenia 9. Niestety ryzyko zachorowao naraka wzrasta wraz z wystpieniemchoroby w rodzinie. Dotyczy to,szczeglnie trzech typw: raka piersi,jajnikw (matka, siostra),jelita grubego (ojciec).Przy badaniu lekarz poszukuje kopiiwadliwych genw BRCA1 i BRCA2.Przy wystpowaniu jednego z nich,moliwod przemian rakotwrczychwzrasta o 70%. Bez wzgldu na typnowotworu, naley bezwzgldnieuczszczad na regularne badaniaprofilaktyczne. 10. Jest jednym z najczciejwystpujcych nowotworwzoliwych, tak w Polsce jaki nawiecie;W Polsce stanowi okoo 10%wszystkich nowotworwzoliwych, co plasuje go nadrugim miejscu wrd liczbyzachorowao;Najczciej wystpuje naobszarach Stanw Zjednoczonychi Kanadzie, a w Europie Czechy,Sowacja, Wgry i Niemcy 11. Wiek ryzyko zachorowao wzrasta wraz zwiekiem. Skonnoci rodzinne gdy w rodzinie zdarzay siprzypadki zachorowao na raka jelitagrubego Dieta bogata w tuszcze (szczeglniepochodzce z czerwonego misa),oraz uboga w bonnik i naturalnewitaminy, pochodzce ze wieychrolin. 12. Nowotwory osoby chorujce na jakiegokolwiekraka Wrzodziejce zapalenie jelitagrubego - podnosi ryzyko zachorowania. Inne czynniki rodowiskowe Na razie prowadzone s badaniapod ktem spoywania wysoceprzetworzonych pokarmw,rodkw konserwujcych, itp. Chodna razie nie day one rozstrzygajcejodpowiedzi to na podstawieprzesanek, lekarze skaniaj si kutym przyczynom. Palenie tytoniu-zwiksza ryzyko u kobiet (40%), jak iu mczyzn (30%) Picie alkoholu 13. Dugotrwae lubnaprzemienniewystpujce biegunkibd zaparciaSkurczowe, nawrotoweble brzuchaParcie na stolec, ktrenie ustpuje powyprnieniuZmniejszenie rednicywydalanego stolcaPodbarwiony krwi stolecKrwawienie z odbytuOsabienie iprzemczenie 14. Dieta bogata w bonnik, oraz penawarzyw i owocw, bogatych w witaminy(szczeglnie A, C i E), oraz wapo(przynajmniej 1 g dziennie). Regularne zaywanie niesteroidowychlekw przeciwzapalnych zmniejsza o 40-50% zapadalnod i umieralnod na rakajelita grubego. Podobne dziaanie zauwaono rwniew przypadku rofekoksyb i sulindak. Unikanie nadmiernego picia alkoholu,oraz palenia tytoniu jest czynnikiemsprzyjajcym. Regularna aktywnod fizyczna. Sukcesywne leczenie chorbzwikszajcych ryzyko raka (np.zapalenie jelita grubego) 15. Test na obecnod krwi utajonej w Sigmoidoskopiakale (najlepiej co roku, powyej 40(najlepiej co trzy do piciu lat, powyej 50lat) roku ycia)BiopsjaWlewdoodbytniczyTest kaowyTumor M2-PK Badanie ultrasonograficzne RektoskopiaPenakolonoskopia BadanieBadanieprzez odbytlaboratoryjne 16. Przed rozpoczciem leczenia naley ustalid stopieo zaawansowania. Potem lekarz moe przystpowad do terapii. Ta jednak jest zindywidualizowana ze wzgldu na pooenie i stopieo zaawansowania nowotworu.Leczeniechirurgiczne ChemioterapiaRadioterapiaRadiochemioterapia 17. Leczenie chirurgiczne opiera siprzewanie na usuniciu chorejczci jelita, wraz z odpowiednimmarginesem zdrowej tkanki (tzw.margines bezpieczeostwa) orazwzami chonnymi. Miejscewycitego miejsca zwykle monapoczyd. Gdy tkankanowotworowa bya zbyt obszerna,wytwarza si kolostomi. Dziejesi tak w przypadku ok. 15pacjentw. 18. Polega na uyciu promieniowania o duejenergii, ktre z du skutecznoci niszczkomrki rakowe. Umoliwia to zatrzymanierozwoju, a nawet ograniczenie nowotworu.Std te czsto w zaawansowanych stadiachraka wykorzystywana jest jeszcze przedoperacj, w celu zmniejszenia guza. Pomagaagodzid objawy, a w niektrych stadiach rakawykorzystywana jest nawet jako osobnametoda leczenia.Wyrniamy dwa rodzaje radioterapii: zewntrzn wewntrzn, ktra w leczeniu nowotworuwykorzystywana jest na trzy sposoby: radioterapia przedoperacyjna radioterapia pooperacyjna (adjuwantowa) radykalna radioterapia jako wyczne leczenieraka odbytnicy 19. W przypadku raka jelita grubegochemioterapia nie odgrywa takznaczcej roli, jest raczej terapiuzupeniajc. Mona zastosowadj ju przy II stopniuzaawansowania, ale zwyklestosuje si w trzecim jakouzupenienie leczeniaoperacyjnego. Podawana przez 6miesicy nie tylko wydatnieagodzi objawy, ale te zmniejszaryzyko nawrotu choroby. Wzaawansowanym stadium czstowykorzystywana jest ju tylko doagodzenia objaww choroby. Jakosamodzielna metoda leczenia niefunkcjonuje. 20. Ten nowotwr way 90 kilogramwPonad 12 godzin trwaa skomplikowanaoperacja usunicia nowotworu wacego 90kg.Wyrs na prawej nodze 31-letniego mczyzny.Operacj przeprowadzono w szpitalu w Ho SziMin w Wietnamie. Wedug lekarzy Nguyen DuyHai mg tej operacji nie przey. Zespoemlekarzy kierowa amerykaski doktor McKayMcKinnon.Ogromny guz by na szczcie agodny. Jegopowodem jest rzadka choroba genetyczna.Narol pojawia si ju w wieku 4 lat. 13 latpniej przeprowadzono pierwsz operacj,podczas ktrej amputowano cz nogi, bypowstrzyma rozrost nowotworu, ale bezpowodzenia.Guz utrudnia mczynie spanie i chodzenie -way wicej ni sam pacjent. 21. Zakaszlaa i wyplua nowotwr37-letnia Brytyjka Claire Osborn twierdzi, ejadc samochodem nagle dostaa kaszlu iwyplua nowotwr o rozmiarach ok. 2 cm -opisuje zadziwiajcy przypadek "Daily Mail".Najpierw poczua askotanie w gardle, achwil pniej zakaszlaa, po czym z jej ustwyskoczya grudka tkanki w kolorze wtrobyi ksztacie minia sercowego.Badanie histopatologiczne wykazao, e jest toOsborn zostaa jednak skierowana nagruczolakorak - zoliwy nowotwr pochodzcy zoperacj, podczas ktrej chirurdzy chcielitkanki gruczoowej jamy ustnej. Onkolodzy si upewnid, czy jakie tkankipowiedzieli jej, e musi poddad si chemioterapii i nowotworowe nie ukryy si w tylnejma 50 % szans na przeycie. Kiedy jednakczci jamie ustnej. Odbya si onaprzeprowadzono u niej badanie, nie wykryto29.11.2011 r., ale rwnie nic nieadnego guza. wykazaa.