2005/06 nr.2

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2005/06 nr.2

Transcript

 • Savas kampas

  2005 Gruodis

  Nr.2(12)

  Mieli Mokiniai, gerbiami Mokytojai, mokyklos Darbuotojai, Tveliai, nuoirdiausiai sveikiname Jus sulaukus v. Kald ir Naujj met. Linkime puikios sveikatos, krybins ugnels, asmenins laims ir skms. Tegul vents Js namus suildo artimj meile ir draugikumu.

  Mokyklos administracija

  Kaip ir adjome, turdami naujausios informacijos apie ms mokyklos galutin akreditacijos komisijos vertinim, paskelbsime savo laikratyje. Tai ir darome, nes inome, kad mokyklos direktor neseniai buvo Vilniuje, vietimo ir mokslo minis-terijoje. Su ja ir kalbams apie kelion. Kaip prajo diena Vliniuje ir koki naujien parvete i sostins? Direktor: 7.30 val. ivykome sostin, vietimo ir mokslo ministerij, kurios Kolegij salje turjo vykti akreditacijos vertinimo grups komisijos posdis, pat-virtinantis vertinimo grups, tyrusios ms mokykl, ivadas dl vidurinio ugdymo programos akreditavimo. I ryto baims irdyje lyg ir nebuvo, taiau jaudulys kamavo iki pat posdio: kas bus? kaip? ar visk padarme?

  Pagaliau sulaukme 11.20 val. Mane ir vertinimo grups pirminink Ramut Kulikauskien pakvieia komisijos sekretor. Ponia Ramut autoritetingai iuri pristato mokykl. Klausimai man apie kai ku-riuos mokyklos veiklos dalykus. Ir akreditacijos komisija vienbalsiai pritaria akredituoti vidurinio ug-dymo program Skaudvils vidurinje mokykloje. Jaudinantys rank paspaudimai, sveikinimai, pa-drsinimai tvarkytis dokumentus, kad pavasar galtume iduoti atestatus su nauju

  Skaudvils gimnazijos vardu. Tad sveikinu visus mokinius, mokytojus, darbuotojus, tvelius ir vis Skaudvils bendruomen mokyk-los gimnazijos statuso proga. Tegu 2005-j met gruodio 7-oji diena skelbia nauj mokyklos gyve-nimo etap. Prisiminkite t dien ir bkite verti gimnazist, besimokani gimnazijoje, vardo.

  SKAUDVILS GIMNAZIJOS LAIKRATIS

  Diugi inia KaldKald proga mokyklos ir miestelio bendruomenei

  Mokyklos direktor O. Sungailien

  Nusipirks laikrat gali laimti: 1. Malon irdiai priz. 2. Nemokam jim Kaldin vakar. Laimjimus atsiimti 209 kab. Skms!!!

 • Lapkriio mnes mokykloje vyko 4-ojo mokyk-los moksleivi PREZIDENTO rinkimai. Mokini parlamentas, vadovaujamas mokytojos G. Sima-nauskiens, organizavo rinkimus. Pasiskirst dar-bais: vieni ruo 5 12 klasi sraus, kiti balsa-vimo biuletenius, dar kiti iekojo urnos, ruo akt salje balsavimo kabinas, stebjo pretenden-i agitacin laikotarp, vykd rinkimus ir kt. Iki lapkriio 18 d. moksleiviai kl savo kandida-tras. iemet j buvo net septyni, tai: Rta epo-kait 10b kl., Vytaut leait 9a kl., Ri-mant Mikaauskait 9b kl., Indr Vitartait 9c kl., Zita Endriekut 9b kl., Aist Ponely-t 9c kl. ir Erika Mosteikat 8a kl. Pretendeni palaikymo komandos rinko paraus. Vliau padjo organizuoti renginius. O j bta labai vairi ir domi. Vienos pretendents buvo aktyvesns ir suorganizavo daugiau, kitos ma-iau. Visiems labai patiko ir daug dalyvi susirinko Rtos epokaits organizuot vyr rank lenki-mo empionat. Aktyviausi buvo 10a kl. vyrai. Rimant Mikaauskait suorganizavo 5 10 kla-

  si oki maraton. Nugaltojais tapo 6a ir 9a klass. Erika Mosteikait 7 10 klasi mokyk-los humoro vaigds rinkimus. Bene daugiau-sia rengini suorganizavo Vytaut leait. Ji sukviet 7 9 kl. moksleivius krepinio vary-bas, organizavo virvs traukimo rungtis bei vik-torin. Vytaut trauk mokyklos rinkimin agi-tacij ir mokyklos mokytojus, kurie pie vieni kit draugikus arus. Aist Ponelyt, Zita End-riekut ir Vytaut leait suorganizavo NPL (nepriklausoma prezideni lyga), kuri susilauk daug ovacij. Renginiai vyko ilgj pertrauk metu mokyklos kakliuke, po pamok akt salje. Lapkriio 25 d. baigsi agitaciniai renginiai. Moksleiviams liko apsisprsti, u k balsuoti. Lapkriio 28 d. buvo irinktas naujasis Mokslei-vi parlamentas. J sudaro 37 nariai i 5 - 10 kla-si. (Tsinys 5 psl.)

  Mokyklos PREZIDE%TO rinkimaiMokyklos PREZIDE%TO rinkimai

  -Kodl nusprendei kandidatuoti mokyklos PRE-ZIDE'TS post? -Norjau domios veiklos, turti usimim, iban-dyti jgas. Patinka visur dalyvauti. -Kaip jauteisi, suinojusi apie pergal? -inoma, kad labai diaugiausi. Juk to siekiau. Buvo labai smagu, kad tiek daug mane palaik, nors mo-kausi ioje mokykloje tik dvejus metus. -Kokie tavo artimiausi planai? -Noriau pakviesti mokykl ymi vaigd. Stengsiuosi, kad mokykloje bt daugiau rengini. Manau imtis rimtos veiklos. -K galtum papasakoti apie save? -Esu Vytaut leait. Mokausi 9a klasje. Man 15 met, sausio 5 bus 16. Laisvalaikiu mgstu skaityti knygas, klausytis muzikos, dalyvauti vairiuose ren-giniuose, bendrauti su monmis. Mokykloje man patinka, nes yra auni mokini, patinka mokyklos bendruomen, mokytojai, j dstomi dalykai, ir dar labai daug kas. -K palinktum moksleiviams? -Linkiu bti tokiais auniais, linksmais, kaip ir rinkimins kampanijos metu. Be to, eiti mokykl no-riai. Tada ir bus smagu.

  LI'KIME VYTAUTEI KUO DIDIAUSIOS SKMS

  PREZIDE'TS inauguracija

  SAVAS KAMPAS, 2005m. gruodis 2 psl.

 • 131

  114

  74

  47

  35

  23 15 V. leait

  I. Vitartait

  R. Mikaauskait

  E. Mosteikait

  R. epokait

  Z. Endriekut

  A. Ponelyt

  Atkelta i 2 psl. Kit dien vyko Moksleivi PREZIDENTO rinkimai. Moksleiviai jo balsuoti nustatyta tvarka. Balsa-vimo teis turjo 534 mokiniai, atvyko balsuoti 445, neatvyko 89. Pasibaigus balsavimo laikui, rinkimi-n komisija, kurios pirmininke buvo Edita alandauskait, 10a kl., sekretor Vita Kubilit, 11h kl., suskaiiavo balsus. Jie pasiskirst taip:

  SAVAS KAMPAS, 2005m. gruodis 5 psl.

  Akimirkos i PREZIDE'TO rinkimins kampanijos

  Draugikas kandidai brys

  Kuris stipresnis?

  ukuosen konkursas

  Prireik ir emlapio

 • Mokyklos gimtadienio proga moksleiviai rinko pinigus aparatros pirkimui. Kas galjo, ne po 3 Lt. I viso surinkta 1706 Lt. Tie, kurie prisidjo prie aparatros pirkimo, 3 mnesius eis nemoka-mai okius (saus, vasar, kov). 1a kl.- 33 lt 1b kl. 48 lt 2a kl. 17 lt 2b kl. 39 lt 3a kl. 44 lt 3b kl. 60 kl 4a kl 54 lt 4b kl. 48 lt 5a kl. 82 lt 5b kl. 78 lt 6a kl. 110 lt 6b kl. 84 lt 7a kl. 93 lt 7b kl. 58 kl 8a kl. 90 lt 8b kl. 78 lt 8c kl. - 81 kl 9a kl. 80 lt 9b kl. 58 lt 9c kl. 75 lt 10a kl. 80 lt 10b kl. - 39 lt 10c kl. 66 lt 11h kl. 72 lt 11r kl. 45 lt 12 h1 kl. 60 lt 12 h2 kl. 0 lt 12 r kl 34 lt

  Informuojame

  DVYLIKTOKAMS APIE EGZAMI'US 2006 M. 1. Organizuojami egzaminai: valstybiniai ir mokykliniai : biologija, chemi-ja, fizika, istorija, gimtoji kalba (testas ir interpretaci-ja), matematika, usienio k (angl, rus), informacins technologijos. a. tik mokykliniai: dail, geografija, muzika, organizuojamos skaitos: b. Gimtosios kalbos (privaloma) c. Usienio kalbos (angl, rus) vien pasirinkti-nai (pagal tai, kokios usienio k. egzamin laikysite) /jei laikysite egzaminus ir angl k., ir rus k. privalo-te ilaikyti abi usienio kalbos skaitas, jei nelaikysite nei vieno usienio k. egzamino privalote pasirinkti vien/. 1. Privaloma ilaikyti 4 (keturis) vidurinio ugdymo

  programos dalykus: lietuvi k. (test ir teksto interp-retacij) ir 3 kitus individualaus ugdymo plano daly-

  k pasirenkamuosius egzaminus. 2. Visiems privaloma laikyti 2 (du) lietuvi gimto-

  sios kalbos egzaminus: test ir teksto interpreta-cij.

  3. Einamaisiais metais galima laikyti ne daugiau kaip 5 pasirenkamuosius brandos egzaminus.

  4. Jei renkamasi 4 ar 5 pasirenkamieji brandos egzami-nai, 1 ar 2 i j gali bti ne individualaus ugdymo plano dalyko egzaminai.

  5. Egzamino tip valstybin ar mokyklin galima rinktis laisvai.

  6. Pasirinkti egzamin reikia iki 2006m. kovo 1d. Plaiau apie laikymo tvark skaityti tinklapyje

  www.nec.lt, visais rpimais klausimais kreiptis di-

  rektoriaus pavaduotoj Ligit Visockien, klass auk-

  ltoj, dalyk mokytojus.

  SAVAS KAMPAS, 2005m. gruodis 6 psl.

  Redkolegija: Redaktor: Rasa Marozien Korektor: Onut Sungailien Maketuotojas: Gediminas Marozas Jaunieji korespondentai: S. Skirit, S. Kazlauskait, R. Mikalauskyt, R. iuryt, E. Mosteikait, N. Kalkiut, G. Skarbalit, D. Marozas.

  Raikiojo skaitymo konkursasRaikiojo skaitymo konkursasRaikiojo skaitymo konkursas Lietuvi kalbos mokytoja R. Bartkuvien.

  Advento pradia prasidjo graiu ir prasmingu renginiu raikiojo skaitymo konkursu. Jame dalyvavo 20 geriausi skaitov i 5-12 klasi. Diugu, kad iemet moksleiviai skait ir deklamavo geriau, todl net pus i j laimjo prizines vietas. Jaunesnij (5-8) klasi grups prizininkai: 1 vieta Darius alandauskas (6a); 2 vieta Vaiva turmait (6a); Tomas Dabulskis (5a); 3 vieta Gabriel Norkut (5a); Toma Darait (8c); Vyresnij klasi (9 12) grups prizinin-kai: 1 vieta Sigita Skirit (12h2); Vita Jureviit (9b); 2 vieta Paul Dmitrijevait (12r); Jolita Venckut (10c);

  3

  vieta Ieva Binekait (10a); Dkojame visiems dalyviams ir linkime skms Dariui ., Sigitai S. ir Vitai J., kurie dalyvaus rajoniniame skaitov konkurse.

  Konkurso dalyviai

  'uoirdiausi sveikinimai moky-tojai Daivai Kasputienei, snui gimus.

 • ARTJA V. KALDOS... PAKALBI'OME KELET MOKYKLOS MOKI'I TOKIAIS KLAU-SIMAIS:

  1. Kur ir su kuo adi praleisti Kaldas? 2. K labiausiai nortum gauti dovan? 3. Ar tiki Kald Seneliu?

  SAVAS KAMPAS, 2005m. gruodis 3 psl.

  %eringa, 8a klas. 1. Kaldas adu praleisti pas tv draugus Tauragje, tiesiog tai yra ms gimins tradicija. Kasmet Kaldas

  vsti vis kituose namuose. Ms visa gimin susirenka vien viet. Ta vieta irenkama burt keliu. 2. :oriau gauti tai, ko neturiu, kad bt didel staigmena. 3. Kald Seneliu tikjau, kol blogoji moiut pasak, kad jo nra.

  8a klass mergaiiuks.

  1. Kaldas visos adame praleisti namuose. Su savo artimaisiais...

  2. GretaGretaGretaGreta: Nra labai svarbu, kokia tai dovana. Svarbu, kad ji bt dovanota su meile.

  SimonaSimonaSimonaSimo