of 2 /2
و ﺶ و ﻮآوری ﻨﺎ ﻊ آ ﻮز ( ﯿﺎن ﺮهﺪوق ذ وا) BI ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎري05 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢFeatures and technical capabilities of the system 06 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮐﺮدي ﺳﯿﺴﺘﻢFeatures and Functionalities of the System اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮهوري و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاردادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺳﻮدآور ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮرداري از داﺷﺒﻮردﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ذﺧﯿﺮه زﻣﺎن در اﯾﺠﺎد ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدي درﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارشﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳـﺎﯾﺰ، ﮔﺮوه، رﻧﮓ، ﻗﺎﻟﺐ، ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﻌﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت داﺷﺒﻮرد و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎ ﻣﺤﺪود اﻣﮑﺎن ﮔــــﺮﻓﺘﻦ ﺧــــﺮوﺟــــﯽ ﮔــــﺰارش در ﻓــــﺮﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻏﯿﺮهXML ،csv،TML،pdf،Office ﻫﺎ در اﺑﺰارﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒNotification ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎ وTemplate-based اﻧﺘﺸﺎراﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎن زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﮔﺰارش اﺣﺼﺎء ﺷﺪه ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن دﺳـﺘﺮﺳـﯽ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و داﺷــﺒﻮردﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮيIOS ﺗﺤﺖ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪورﯾﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ وﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﮔﺰارش ﯾﺎ ﺷـــﺎﺧﺺ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آن در داﺷﺒﻮردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻻگ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮوط و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﺎﻻ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻢ و ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع داﺷﺒﻮرد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﺑﺼﺮي و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻏﻨﯽ از دادهﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞKPI رﺳﯿﺪن ازBI ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درExcel اﻣﮑﺎن آﭘﻠﻮد و ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺎﯾﻞﻫﺎيBusiness Intelligence ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﺗﺠﺎريwww.pajuheshco.com [email protected] +98 21 22255213 +98 21 95119700 ﺗﻬـــﺮان، ﺑﻠﻮار ﻣﯿـــﺮداﻣﺎد،( ﻧﻔﺖ) ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼــــــﺪق ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎرم، ﭘﻼك، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﺛﺮ8 07 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺘﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ

3 Lati-Hosh · یروآﻮ و ﺶ و ﻨ هﺮذ قوﺪ(نﺎﯿ ﻪاو)ﯽزﻮآ ﻊﺎﻨ BI يرﺎﺠﺗ شﻮﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو و تﺎﺼﺨﺸﻣ

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 Lati-Hosh · یروآﻮ و ﺶ و ﻨ هﺮذ قوﺪ(نﺎﯿ ﻪاو)ﯽزﻮآ ﻊﺎﻨ BI...

 • � وآوری�� ش و � �و �

  �� � ی� وز ع آ �نا ن��� ��� یان)� ره � �دوق ذ ه � (وا

  BI مشخصات و ویژگی هاي سیستم هوش تجاري

  Features and technical capabilitiesof the system06ویژگی ها و قابلیت هاي فنی سیستم05ویژگی ها و قابلیت هاي کارکردي سیستمFeatures and Functionalities of the System

  اندازه گیري بهره وري و اثربخشی فرآیندها در سازمان

  فراهم آوردن امکان تحلیل و پایش همه جانبه فعالیت هاي سازمان شـناسـایی نقاط

  ضعف و قوت سازمان

  در اختیار قراردادن اطالعات مناسب در زمان مناسب و با سرعت مناسب

  تقویت کردن فرآیندهاي سودآور سازمان و حذف فرآیندهاي بدون توجیه اقتصادي

  توانایی تصمیم گیري آگاهانه تر بر اساس اطالعات کسب و کار جمع آوري شده

  برخورداري از داشبوردهاي تعاملی همراه با راهنماي فارسی

  ذخیره زمان در ایجاد گزارش هاي سازمانی

  نظارت بر عملکرد کل سازمان و واحدها

  تجمیع اطالعات منابع بیرونی و تحلیل فضاي خارجی با توجه به اطالعات عملکردي

  درکنار اطالعات بیرونی

  نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه

  براي هولدینگ ها امکان تعریف مدیریت اطالعات پایه سازمانی

  بارگذاري حجم باالیی از اطالعات با سرعت زیاد بر روي سخت افزارهاي متداول

  اتصال به منابع دادهاي مختلف

  امکان تغییر ویژگی هاي مختلف گزارش ها اعم از سـایز، گروه، رنگ، قالب، نوع نمودار،

  اطالعات هر بعد و…

  تولید صفحات داشبورد و گزارش ها به تعداد نا محدود

  امکان گــــرفتن خــــروجــــی گــــزارش در فــــرمت هاي مختلف در مجموعه

  XML ،csv،TML،pdf،Office و غیره

  قابلیت تنظیم هشدارها و Notificationها در ابزارهاي ارتباطی مختلف

  Template-based انتشاراپلیکیشن بر پایه

  امکان زمانبندي خودکار سامانه براي ارسال گزارش احصاء شده یا آخرین رخدادها به

  آدرس ایمیل کاربران

  امکان دسـترسـی در هر مکان و هر زمان به گزارش ها و داشــبوردها با محیط کاربري

  IOS تحت وب و اپلیکیشن موبایل اندورید و

  امکان تعریف توضـــیحات تکمیلی در مورد ویژگی وکاربرد هرگزارش یا شـــاخص و

  نمایش آن در داشبوردهاي مدیریتی

  امکان ثبت الگ از عملیات کاربران

  امکان تعریف شروط و قواعد نمایشی با قابلیت ذخیره سازي

  قدرت پردازش باال و انعطاف پذیري

  نمودارهاي پیشرفته

  مدیریت کاربران و تعیین سطوح دسترسی

  طراحی تم و قالب هاي متنوع

  داشبورد و محیط کار مجزا براي هر شخص براساس چارت سازمانی و تعریف وظایف

  نمایش تعاملی و غنی با صفحه نمایش هاي بصري و تعاملی غنی از داده ها

  رسیدن از KPI ها به گزارش ها و نمایش هاي تجزیه و تحلیل

  BIبعنوان منبع اطالعاتی در Excel امکان آپلود و بارگذاري فایل هاي

  Business Intelligence

  سامانه هوش تجاري

  www.pajuheshco.com

  [email protected]+98 21 22255213+98 21 95119700

  تهـــران، بلوار میـــرداماد، ( خیابان مصــــــدق (نفتشمالی، کوچه چهارم، پالك

  8، ساختمان کوثر

  07 مشتریانصندوق ذخیره فرهنگیان

  پژوهش و نوآوري صنایع آموزشی

  سرمایه گذاري فرهنگیان

  سرمایه گذاري اقتصاد و رفاه فرهنگیان

  صنایع آموزشی

  لیزینگ

  ساختمانی معلم

  پترو فرهنگ

 • Aboutمعرفی01 هوش تجاري، به مجموعه اي از فناوري ها و فـــرایندهایـــی اطالق می شود که به افراد در تمام سطوح سازمان، اجازه دسـترسـی و تحلیل . به عبارت دیگـر، هوش تجاري تالش خواهد کــرد با داده را مـی دهداستفاده از منابع اطالعاتی سازمان، نسبت به تهیه یک تصـویر بزر گ از کسب و کار اقدام کند و به مدیر بینش صحیحی از کسـب و کار خود را . در واقع مجموعه اي از تکنیک ها و ابزارها اسـت که داده هاي اعطا کندخام رو با هدف تحلـیل تجاري به اطالعات معـنادار و مفــید تــبدیل

  .می کندهوش تجاري شـــرکت پژوهش این قابلیت را دارد که مقدار زیادي از داده هاي ســـاختارنایافته خام و اولیه را بررســــی کنند تا به تحلیل،

  تشخیص، توسعه و ایجاد فرصت هاي بزرگ تجاري کمک کند. مدیران ارشـد ســازمانی عمدتا با نبود و یا کمبود شــدید گزارش ها و تحلیل ها در زمان بسیار کوتاه و آنالین و با داده هاي صحیح مواجه اند و دوسـت دارند تحلیل هاي درسـت، در کمترین زمان ممکن از سـازمان خود داشته باشند، جمع آوري اطالعات از بخش هاي مختلف سـازمان کار زمانبر و طاقت فرسایی اسـت و عمدتا آنالین بودن این اطالعات در

  واحد زمان در شرایط عادي تقریبا غیرممکن است.هوش تجاري شرکت پژوهش تمامی اطالعات اختصاصی سازمان را در زمان دلخواه به صـورت آنالین در اختیار مدیران ارشـد ســازمان قرار می دهد تا آن ها را در راستاي کســـب سهم بیشـــتر از بازار و افزایش

  سودآوري و مدیریت هر چه بهتر سازمان یاري نماید.

  مخاطبین محصولProduct Contacts02

  تمامی شرکت ها، سازمان ها، وزارتخانه ها، موسســــــــات، کارخانجات، دانشگاه ها و هر تشـکیالتی که به نوعی با اطالعات و داده ها سروکار داشته باشند اعم از اینکه این اطالعات مربوط به مشــــتریان، مخاطبین، تامین کنندگان، کاالها، اطالعات مالی و هر نوع اطالعات دیگري باشد می توانند از سیســـتم هوش تجاري پژوهش جهت اشراف بهتر بر وضعیت سازمان

  خود استفاده نمایند.

  خدمــات ماOur Services03

  خدمات ارائه شده توسط شرکت پژوهش و نوآوري صنایع آموزشی به مشتریان ارجمند:

  راهکار هوش تجاريBusiness intelligence solution04

  راهکار هوش تجاري پژوهش در قالب خدمات زیر ارائه میگردد:

  تحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص هايکلیدي عملکرد کسب و کار

  تحلیل نیازمندي ها و زیرساخت هاي سخت افزار و نرم افزاري کسب وکار

  مشاوره راهکار هوش

  تجاري پژوهش

  اجراي راهکارهوش

  تجاري پژوهش

  طراحی و پیاده سازي

  انبار داده

  پشتیبانی از

  هوش تجاري

  پشتیبانی از

  انبار داده

  تحلیل هاي

  داده کاوي

  تحلیل و پاالیش داده هاي موجود

  ETL طراحی و پیاده سازي انبار داده و

  طراحی و پیاده سازي برنامه کاربردي هوش تجاري

  آموزش به کاربران جهت استفاده از امکانات برنامهکاربردي هوش تجاري

  نصب، استقرار و راه اندازي راهکار هوش تجاري

  Page 1Page 2