Click here to load reader

8001 kehilangan

 • View
  2.873

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of 8001 kehilangan

 • 1. TATACARA HAPUSKIRA / KEHILANGAN

2. ISI KANDUNGAN

 • Definisi
 • Peraturan Kewangan
 • Kuasa Melulus
 • Tindakan Hapuskira
 • Isu & Masalah

3. Kehilangan wang awam, setem, barang- barang awam dan harta lain yang berharga Disebabkan oleh kecurian, penipuan, ataukecuaian pegawai, kekurangan, bayaranterlebih,pembayaran tanpa kuasa, hutangyang tidak boleh dapat balik, hasil yangtidak boleh didapatkan dan perbelanjaanyang sia-sia. TAKRIF KEHILANGAN 4.

 • Suatu kehilangan yang hendak ditanggung olehKerajaan Persekutuan
 • Melibatkan benda-benda yang dipunyai olehatau telah diamanahkan oleh orang awamkepada kerajaan persekutuan atau wang yangtelah atau tentu pada akhirnya diakaunkansebagai hasilperbelanjaan atau wang amanahpersekutuan
 • Jika tiada berlaku kehilangan tidak kira samadadihilangkan oleh suatu Jabatan Pesekutuan ataujabatan negeri

KEHILANGAN PERSEKUTUAN 5. Suatu kehilangan yang hendaklah ditanggung oleh Kerajaan NegeriMutatis Mutandis takrif Kehilangan persekutuan lazimnya dipakai KEHILANGAN NEGERI 6. Membatalkan rekod mengenai wang / barang / aset awam yang disahkan hilang / tidak dapat dikesan /tiada dalam simpanan sesuatu organisasi kerajaan DEFINISI HAPUSKIRA 7.

 • Arahan Perbendaharaan Bab C(314-327) (Kehilangan dan prosedur hapuskira
 • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/1990 (Arahan mengenai tatacara melaporkan kehilangandan menyelenggara urusan hapuskira wang danbarang-barang
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002 (Peningkatan amaun pelupusan dan hapuskiraharta benda kerajaan yang boleh diluluskan olehKementerian/jabatan)
 • Panduan Perbendaharaan- Tatacara Pengurusan Stor

PERATURAN KEWANGAN 8. KUASA MELULUS

 • Kementerian/Jabatan
   • Nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihiRM50,000atau pada agregatnya tidak melebihiRM500,000
 • Perbendaharaan
   • Nilai perolehan asal satu-satu barang melebihiRM50,000atau pada agregatnya melebihiRM500,000
   • Apabila ada unsur-unsur kecurian, penipuan dan kecuaian yang melibatkan pegawai awam (Arahan Perbendaharaan 326(b)(iii)

9. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL SETELAH KEHILANGAN DIKENALPASTI

 • Laporan Polis
 • Ketua Jabatan perlu melaporkan dalam masa 2 haribekerja
 • Laporan Penyiasatan Polis
 • Tanggungjawab Ketua Jabatan untuk mendapatkandan mengemukakan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan/ Pegawai Kewangan Negeri
 • Laporan Awal
 • Ketua Jabatan mengemukakan laporan awal dalamtempoh 1 bulan dari tarikh kehilangan. (AP-316 : Lampiran J)

10.

 • Pegawai Penyiasat
 • Pelantikan oleh Pegawai Pengawal untuk menjalankansiasatan(PP 3/1990 : Lampiran I)
 • Tugas-tugasnya ialah :-
 • -memeriksa sendiri tempat kejadian -memeriksa rekod-rekod -meninjau peraturan kewangan dan peraturanPerbendaharaan -meninjau dan mengenalpasti kelemahan yangwujud - membuat laporan bertulis kepada K/Jabatan - mengambil langkah keselamatan bagimengelak kehilangan berlaku lagi

11.

 • Laporan Akhir
 • - Pegawai Penyiasat menyediakan laporan akhir- Kemukakan kepada Pegawai Pengawal
 • - Kemukakan Laporan Akhir untuk kelulusan dalamtempoh 4 bulan dari tarikh laporan awaldikemukakan - (AP-317 : Lampiran K)
 • Ulasan & syor Pegawai Pengawal
 • - Pegawai Pengawal mengkaji laporan akhir- Membuat syor dan ulasan dengan menyatakan :- - Untuk menghapuskira aset yg hilang - Tindakan tatatertib/surcaj dikenakan/ tidak - Menandatangani ulasan dan syor

12.

 • Tindakan akhir selepas mendapat kelulusan - Kemaskini rekod daftar harta modal/inventori dll. - Merujuk syor surcaj/tatatertib kepada LembagaTatatertib Kementerian/Jabatan
 • Kemukakan maklumbalasbagi permohonan yangdiluluskan oleh Kementerian Kewangan (Tindakantatatertib/surcaj telah dilaksanakan)
 • Laporan Suku Tahun Hapuskira - Kemukakan laporan hapuskira setiap 3 bulan sekalibagi permohonan yang diluluskan oleh Kementerian/Jabatan

13. Arahan Perbendaharaan No. 317 (b) LAPORAN PERMULAAN MENGENAI KEHILANGAN WANG DAN BARANG-BARANGAWAM (1)Jenis Kehilangan (2)Anggaran jumlah wang tunai atau anggaransemasa nilai benda-benda yang hilang (3) Tempat Sebenar Kehilangan Berlaku (4) Tarikh dan Masa kehilangan berlaku (5) Nama dan Jawatan Pegawai yang akhir sekalimenyimpan wang atau benda yang hilang itu LAMPIRAN J 14. (6) Samada seorang pegawai prima facie difikirkanbertanggungjawab atas kehilangan itu, dan jika ya,namadan jawatannya (7) Samada seorang pegawai telah ditahan kerja (8) Samada laporan telah dibuat kepada polis atau timbalanpendakwa raya dan jika tidak sebab- sebab mengapatidak dibuat (9) Apakah langkah berjaga-jaga yang diambil untukmengelak kehilangan itu (10) Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencegahberulangnya kejadian ini (11) Lain-lain hal Tarikh : Tandatangan Ketua Pejabat/Ketua Jabatan 15. (Arahan Perbendaharaan No. 317(b) LAPORAN AKHIR MENGENAI KEHILANGAN WANG, BARANG-BARANGATAU HARTABENDA AWAM 1.(a) Berkenaan dengan wang awam, nyatakan sama ada wangtunai, cek, wang pos atau kiriman wang, dsb. Tiada berkenaan (b)Berkenaan dengan barang-barang nyatakan tiap-tiapsatu benda atau kumpulan benda) Tarikh dibeliHg. AsalNilai Semasa 1.Mesin Fax- 21.11.941,3001,105telah digunakan 2.Komputer-18.12.94 4,985 4,257 -sama- LAMPIRAN J (contoh) 16. 2. Nyatakan sama ada wang, barang-barang atauhartabenda Persekutuan atau Negeri. Jika kedua-duanyatakan jumlah masing-masing. Harta benda Persekutuan 3. Sudahkah suatu akaun pendahuluan dibuka untukmenampung kehilangan itu sebagaimana yangdikehendaki oleh Arahan 322. Jika sudah nyatakanjumlahnya Tidak ada 4. Tempat, tarikh dan masa sebenarnya kehilanganberlaku Jabatan Pelajaran Selangor ,6.10.2002 , 8.00 pg 17. 5.Cara sebenar bagaimana kehilangan itu berlaku.(suatuketerangan ringkas dikehendaki). Pintu utama Stor Jabatan Pelajaran Selangor,telah dikopak dan dicungkil. Stor telahdigeledah dan didapati barang-barang sepertidinyatakan di para 1 telah hilang. Kehilangandisedari pada pukul 8.00 pagi apabila pegawaidatang ke pejabat. 6.Tarikh dan bagaimana kehilangan diketahui dannombor rujukan Laporan Permulaan. Kehilangan disedari pada 6.10.2002 dimana pencuritelah mengopak dan mengcungkil pintu utama.Pejabat telah digeledahdan barang-barangtersebut di dapati hilang. 18. 7. (a) Nama pegawai yang:- (I)secara langsung menjaga wang ataubarang-barang stor atau harta benda; Siti Nurhaliza, Pembantu Tadbir (Stor) N17 (ii) bertanggungjawab sebagai Penyelia Aziz Desa ,Penolong Pegawai Tadbir N27 (b) Mengenai tiap-tiap pegawai di atas nyatakan: (I)Jawatan hakiki pada masa kehilangan (ii)Tugasnya spt lampiran (iii)Taraf perkhidmatan:tetap/berpencen/dalampercubaan/sementara 19. 8.(I)Jika laporan telah dibuat kepada polis nyatakanhasil penyiasatan polis yang diketahui pada masamenulis Laporan ini. Hasil penyiasatan polis belum ada tangkapan. (ii)Jika laporan tidak dibuat kepada polis nyatakansebabnya. 9.Nyatakan sama ada hal tidak mematuhi langkahberjaga-jaga dan aturan keselamatansebagaimanayang dikehendaki oleh Pekeliling Rasmi, Perintah Am,Peraturan Kewangan dan arahan Jabatan telah jugamenyebabkan kehilangan itu. 20. (i) Jika ya, nyatakan apakah pekeliling dsb. yangtelah dilanggar dan oleh siapa; Mengikut arahan Jabatan kunci pejabathendaklah disimpan di Balai Polisberdekatan dan pegawai kakitangan tidakdibenarkan membawa balik kunci kerumah. Walau bagaimanapun kunci pejabattelah dibawa balik ke rumah PembantuTadbir Stor 21. . 10. Langkah-langkah yang telah diambil:- ( a) Memasang grill tingkap bilik penyelia (b) Memasang grill di hadapan pintu masuk ruangpejabat. 11.Syor-syor(a) Bangunan kurang sesuai untuk sebuah pejabatdan disyorkan supaya dicari bangunan lain yanglebih selamat. 12. Disyorkan barang-barang yang hilang di hapuskirakerana tiada unsur kecuaian. Pegawai Penyiasat : Tandatangan: Nama: Jawatan: 22. Ulasan dan Syor Pegawai Pengawal Kehilangan ini bukan merupakan kelalaian atau kecuaian pegawai, maka dicadangkan supaya barang-barang yang hilang itu dihapus kira. Dicadangkan satu surat peringatan diberikan kepada Pegawai Pelajaran Daerah tersebut No. Rujukan: Pegawai Pengawal: Tarikh: Tandatangan: Nama: Jawatan: 23. CONTOH-CONTOH KEHILANGAN 1 KEHILANGAN SEBUAH WALKIE TALKIE -RM4,987.86 Berlaku semasa proses penyerahan tugaspertukaran. Tindakan surcaj 50% daripada nilai semasa keranakecuaian. 2. Hapus Kira Harta Benda Kerajaan Yang MusnahDalamKebakaran di Kem PGA Kuantan 2.1.Punca kebakaran tidak diketahui. (Laporan Bomba danKimia) 2.2.Tidak ada sebarang perbuatan jenayah atau sabotaj 2.3.Nilai barangan RM855,000.00 iaitu bangunan RM15,000dan persenjataan RM840,007.00 dihapus kira. 24.

 • Kehilangan lewat dilaporkan
 • Kehilangan lewat dikenalpasti
 • Laporan Awal (Lampiran J) lewatdikemukakan
 • Pegawai Penyiasat tidak / lewatmenjalankan penyiasatan
 • Pegawai Penyiasat tidak menjalankanpenyiasatan dengan terperinci

ISU & MASALAH 25.

 • Laporan akhir ( Lampiran K ) lewatDikemukakan
 • Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal kurangtepatdan tidak lengkap
 • Syor dibuat oleh Pegawai lain dan bukan olehPegawai Pengawal
 • Keputusan tindakan tatatertib / surcaj olehkementerian lew