of 205 /205

Click here to load reader

95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Embed Size (px)

Text of 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Page 1: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Sadržaj1. UVOD U MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007.................................................................................................................... 3

1.1. POKRETANJE PROGRAMA MICROSOFT EXCEL 2007.................................................................................................. 31.2. IZGLED PROZORA MICROSOFT EXCEL-A 2007 ........................................................................................................... 4

2. RAD SA RADNIM KNJIGAMA (WORKBOOKS) .............................................................................................................. 8

2.1. KREIRANJE NOVE RADNE KNJIGE .............................................................................................................................. 82.2. SPAŠAVANJE RADNE KNJIGE ................................................................................................................................... 102.3. PRIPREMA RADNE KNJIGE ZA PRINTANJA (PRINT PREVIEW) ................................................................................... 122.4. PRINTANJE RADNE KNJIGE ...................................................................................................................................... 14

3. RADNI LISTOVI (WORKSHEETS) ................................................................................................................................. 16

3.1. UMETANJE NOVOG RADNOG LISTA ........................................................................................................................ 163.2. BRISANJE RADNOG LISTA ........................................................................................................................................ 173.3. PROMJENA IMENA RADNOM LISTU ........................................................................................................................ 183.4. PREMJEŠTANJE I KOPIRANJE RADNOG LISTA .......................................................................................................... 19

4. UNOS I OBRADA PODATAKA .................................................................................................................................... 20

4.1. KRETANJE RADNOM TABELOM ............................................................................................................................... 204.2. OZNAČAVANJE ĆELIJA ............................................................................................................................................. 214.3. UNOS PODATAKA U ĆELIJE ...................................................................................................................................... 234.4. PROMJENA PODATAKA I BRISANJE SADRŽAJA ĆELIJE.............................................................................................. 244.5. PREMJEŠTANJE I KOPIRANJE SADRŽAJA ĆELIJA ....................................................................................................... 254.6. KREIRANJE NOVE LISTE ZA AUTOMATSKU ISPUNU (CUSTOM LISTS)....................................................................... 274.7. AUTOMATSKA ISPUNA PODATAKA U NIZU ............................................................................................................. 294.8. AUTOMATSKI UNOS ISTIH PODATAKA (FILL) ........................................................................................................... 314.9. AUTOMATSKA ISPUNA ĆELIJA POSEBNIM ZNAKOVIMA ......................................................................................... 324.10. LOMLJENJE TEKSTA U ĆELIJAMA ............................................................................................................................. 33

5. UREĐIVANJE RADNE TABELE .................................................................................................................................... 34

5.1. FORMATIRANJE ĆELIJA............................................................................................................................................ 345.2. UMETANJE REDOVA, KOLONA I ĆELIJA ................................................................................................................... 385.3. BRISANJE REDOVA, KOLONA I ĆELIJA ...................................................................................................................... 415.4. PROMJENA VELIČINE ĆELIJA, KOLONA I REDOVA .................................................................................................... 44

6. UPOTREBA MATEMATIČKIH FORMULA I FUNKCIJA .................................................................................................. 46

6.1. RAČUNANJE OSNOVNIH MATEMATIČKIH FORMULA .............................................................................................. 466.2. UMETANJE GOTOVIH FUNKCIJA.............................................................................................................................. 466.3. RAČUNANJE SUME (SUM) ....................................................................................................................................... 496.4. RAČUNANJE PROSJEKA (AVERAGE) ......................................................................................................................... 546.5. NAJMANJA I NAJVEĆA VRIJEDNOST ........................................................................................................................ 596.6. FUNKCIJA IF ............................................................................................................................................................. 616.7. APSOLUTNE I RELATIVNE ADRESE ĆELIJA ................................................................................................................ 656.8. KORIŠTENJE REFERENCI SA DRUGIH STRANICA ....................................................................................................... 68

7. DODAVANJE GRAFIČKIH OBJEKATA RADNOM LISTU ................................................................................................ 68

7.1. UMETANJE SLIKE SA RAČUNARA (INSERT PICTURE FROM FILE) .............................................................................. 687.2. UMETANJE SLIKE IZ CLIPART GALERIJE (INSERT PICTURE FROM CLIP ART).............................................................. 697.3. UREĐIVANJE SLIKA I CLIPART-A ............................................................................................................................... 717.4. CRTANJE U EXCEL -U................................................................................................................................................ 717.5. KREIRANJE I MODIFICIRANJE GRAFIKONA............................................................................................................... 737.6. UREĐIVANJE GRAFIKONA........................................................................................................................................ 747.7. UMETANJE KOMENTARA ........................................................................................................................................ 797.8. KREIRANJE LINKOVA (HYPERLINK) .......................................................................................................................... 83

8. SORTIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA (SORT & FILTER)........................................................................................... 87

8.1. SORTIRANJE PODATAKA.......................................................................................................................................... 87

Page 2: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 2

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

8.2. FILTRIRANJE PODATAKA ......................................................................................................................................... 89

9. USLOVNO FORMATIRANJE (CONDITIONAL FORMATTING) ....................................................................................... 93

9.1. OSNOVNE VRSTE USLOVNOG FORMATIRANJA ....................................................................................................... 939.2. SPECIFICIRANJE USLOVNOG FORMATIRANJA ......................................................................................................... 979.3. UKLANJANJE USLOVNOG FORMATIRANJA ............................................................................................................ 1019.4. LOCIRANJE ĆELIJA KOJE SADRŽE USLOVNO FORMATIRANJE................................................................................. 1029.5. PRIMJERI FORMULA ZA USLOVNO FORMATIRANJE .............................................................................................. 103

10. VALIDACIJA PODATAKA (DATA VALIDATION) ......................................................................................................... 105

10.1. ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA VALIDACIJU PODATAKA ........................................................................................... 10510.2. TIPOVI KRITERIJA ZA VALIDACIJU .......................................................................................................................... 10810.3. KREIRANJE PADAJUĆE LISTE .................................................................................................................................. 10910.4. KORIŠTENJE FORMULA ZA VALIDACIJU PODATAKA .............................................................................................. 11010.5. PRIMJERI FORMULA ZA VALIDACIJU PODATAKA................................................................................................... 110

Page 3: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

1. UVOD U MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007Microsoft Excel 2007 spada u skupinu programa za rad sa tabelarnim podacima, koji omogućava organizovanje podataka u liste, nakon čega se mogu koristiti za zbirni prikaz podataka, njihovo upoređivanje i grafičko predstavljanje. Na primjer, Excel moţe da izračuna sumu, prosječnu vrijednost ili maksimalnu vrijednost prodaje u toku datog dana, da nacrta grafikon koji prikazuje procentualnu prodaju pojedinih proizvoda, kao i da uporedi vrijednost ukupne prodaje u toku jednog dana sa ukupnom prodajom u drugim danima. Bitna karakteristika sistema za rad sa tabelarnim podacima jest kreiranje formula za računanje koje se automatski primjenjuju uvijek kada se aţuriraju podaci. Drugim riječima omogućeno je automatsko preračunavanje nad podacima koji se mijenjaju i zapisivanje novih vrijednosti preko postojećih. Pomoću Excela se mogu na jednostavan način kreirati grafikoni koji grafički predstavljaju i upoređuju podatke.

Excel se moţe koristiti i za standardne radnje nad bazama podataka kao što su sortiranje ili prikazivanje podataka po nekom kriteriju. Ustvari, Excel omogućuje kreiranje i odrţavanje jednostavnih baza podataka, a korisnika oslobađa potrebe da informacije drţi u jednom programu a proračune u drugom.

Interakcija sa drugim programima unutar Windows operativnog sistema je također jedna od odlika Excela. U Excel se mogu umetati tekstovi, slike ili datoteke kreirane u drugim programima, pomoću filtera među kojima su svi najznačajniji formati.

1.1. POKRETANJE PROGRAMA MICROSOFT EXCEL 20071. Kliknite na START dugme u donjem lijevom uglu ekrana (→Start→All Programs →Microsoft

Office →Microsoft Office Excel 2007).

Slika 1.1. Pokretanje Microsoft Excel 2007 programa preko START dugmeta.

Page 4: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 4

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

2. Dvostruki klik na shortcut (kraticu) Microsoft Office Excel 2007, ukoliko se kratica nalazi na desktop-u.

Slika 1.2. Pokretanje Microsoft Excel 2007 programa, pomoću kratice sa desktop-a

1.2. IZGLED PROZORA MICROSOFT EXCEL-A 2007

Kada počnete sa radom u Excel 2007 programu primijetit ćete da ima dosta sličnih karakteristika prijašnjim verzija Excel-a. Neke opcije su standardne za sve Windows programe, kao što je Naslovna traka sa nazivom programa i trenutno otvorene radne knjige, kao i sa dugmadima za minimiziranje prozora programa , smanjenje/povećanje prozora i izlaz iz programa .

Također ćete primijetiti da ima i dosta novih opcija koje moţete koristiti. Tri elementa na koje treba obratiti paţnju u Excel-u 2007 programu su: Microsoft Office Button (Microsoft Office Dugme), Quick Access Toolbar (Alatna traka za brz pristup) i Ribbon (Glavna traka).

Slika 1.3. Izgled MS Excel 2007 prozora

Page 5: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

1.2.1. Microsoft Office Dugme (Microsoft Office Button)

Microsoft Office Dugme (Microsoft Office Button) sadrţi mnoge opcije koje su se nalazile u File meniju u prijašnjim verzijama Excel-a. Ovo dugme dozvoljava kreiranje nove radne knjige (workbook), otvaranje neke već postojeće radne knjige (Open), Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish i Close opcije.

Slika 1.4. Microsoft Office Dugme

1.2.2. Alatna traka za brz pristup (Quick Access Toolbar)

Slika 1.5. Izgled Alatne trake za brz pristup

Alatna traka za brz pristup je traka koju sami moţete uređivati i postavljati na nju komande koje vi ţelite. Moţete je smjestiti iznad ili ispod glavne Trake (Ribbon). Da biste promijenili lokaciju Alatne trake za brz pristup (postavili je ispod glavne trake), kliknite na strelicu na kraju ove trake i naredbu →Show Below the Ribbon.

Slika 1.6. Postavljanje Quick access Toolbar-a ispod glavne Trake

Također moţete postavili dodatne opcije (dugmiće) na Alatnu traku za brz pristup, desni klik na bilo koju opciju iz Office dugmeta ili sa glavne Trake (Ribbon) i kliknite na naredbu →Add to Quick Access Toolbar, opcija na koju ste kliknuli biće dodata na Alatnu traku za brz pristup.

Page 6: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 6

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 1.7. Postavljanje dodatnih dugmića na Alatnu traku za brz pristup

1.2.3. Glavna Traka (Ribbon)

Slika 1.8. Izgled glavne Trake (Ribbon)

U prijašnjim verzijama Excel-a, ispod naslovne trake nalazila se je traka sa menijima, dok Microsoft Excel 2007 ima novi izgled, umjesto trake sa menijima imamo Glavnu traku (Ribbon) sa karticama.

Glavna Traka (Ribbon) je panel koji se nalazi u gornjem dijelu Excel prozora. Ona na sebi imaosam kartica (tabova): Home, Insert, Page Layouts, Formulas, Data, Review, View i Add-Ins.

Svaka kartica podijeljena je na grupe koje su slične po svojoj funkcionalnosti u pogledu kreiranja i uređivanja Excel-ovih radnih knjiga. Naredbe koje se često koriste su prikazane na Traci (Ribbon), a da biste vidjeli sve dodatne opcije neke grupe potrebno je kliknuti na strelicu lociranu u desnom donjem uglu okvira te grupe .

Slika 1.9. Otvaranje svih dodatnih opcija neke grupe

Kartice (tabovi) koje se nalaze na glavnoj traci, sadrţe sljedeće grupe:

Home: Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells i Editing. Insert: Tables, Illustrations, Charts, Links i Text. Page Layouts: Themes, Page Setup, Scale to Fit, Sheet Options i Arrange. Formulas: Function Library, Defined Names, Formula Auditing i Calculation. Data: Get External Data, Connections, Sort & Filter, Data Tools i Outline. Review: Proofing, Comments i Changes. View: Workbook Views, Show/Hide, Zoom, Window i Macros. Add-Ins: Menu Commands i Custom Toolbars.

Page 7: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

1.2.4. Traka za formule

Ispod glavne trake (Ribbon) nalazi se traka za formule, koja se sastoji se od sljedećih dijelova: polje u kojem se prikazuje adresa trenutno aktivne ćelije, dugmadi za unos podataka i polja za formule i unos podataka. Polje za formule i unos podataka prikazuje stvarnu vrijednost oznaĉene ćelije ako ćelija sadrţi formulu u ovoj traci će se prikazati tačna formula označene ćelije a u ćeliji će biti prikazan samo rezultat te formule (prividna vrijednost ćelije). U ovo polje također moţete vršiti i unos podataka, tako što prvo označite ćeliju u koju ţelite unijeti podatke a potom u polje unesete podatak, da

biste potvrdili unos kliknite na dugme Enter a da otkaţete unos kliknite na dugme Cancel . Dok dugme Insert Function sluţi za umetanje određene funkcije (formule) u ćeliju.

Slika 1.10. Izgled Trake za formule (Formula bar)

1.2.5. Radna površina

Glavni elementi programa Microsoft Excel-a su: radna knjiga (workbook), radni list (worksheet) i radna tabela. Radna knjiga je elektornski dokument koji sadrţi različite vrste podataka, ona u stvari predstavlja kolekciju više radnih listova.

Kada pokrenete program Microsoft Excel otvori se prazna radna knjiga (Book 1), unutar koje se nalaze tri radna lista (Sheet1, Sheet2 i Sheet3). Na dnu radne tabele sa lijeve strane nalaze se dugmići i kartice (tabovi) za kretanje po radnim listovima.

Slika 1.11. Kartice (tabovi) za kretanje po radnim listovima

Radna površina Excel-a u stvari predstavlja Radnu tabelu trenutno otvorenog radnog lista. Radna tabela se sastoji od vertikalnih kolona (columns) i horizontalnih redova (rows). Redovi su označeni brojevima, a kolone slovima. Program Excel sadrţi 65 536 redova i 256 kolona.

Ćelija (cell) predstavlja najosnovniji dio radne knjige i to je polje gdje se kolona i red sijeku. U ćelije unosite pojedinačne podatke koji mogu biti korišteni za različite vrste kalkulacija (obračuna). Adresu ćelije ili referencu ćelije, određuju broj reda i slovo kolone u kojoj se određena ćelija nalazi. Na primjer, ćelija u gornjem lijevom uglu prozora radne knjige sadrţi referencu A1 (adresu ćelije).

Svaka radna knjiga treba da sadrţi informacije o jedinstvenoj kategoriji, kao što su recimo proizvodi, klijenti ili prodaja, dok se u radnim listovima nalaze informacije o podskupovima date kategorije, pri čemu to mogu biti različite vrste proizvoda, glavni i srodni klijenti, kao i podaci o prodaji po mjesecima. Na primjer, moţete za određenu trgovačku firmu izraditi radnu knjigu koja sadrţi podatke o proizvodima u prodajnim objektima te firme. Prvi radni list moţe posjedovati informacije o namještaju, drugi o sportskoj opremi a treći o kućanskim aparatima.

1.2.6. Statusna Traka (Status bar)

Sasvim na dnu ekrana nalazi se Statusna traka (Status bar) koja sa lijeve strane prikazuje stanje trenutno aktivne ćelije. Ready – znači da je ćelija spremna za unos podataka, a kada počnete unositi podatke u ćeliju ovaj natpis će se promijeniti u riječ Enter. Što znači da kada završite sa unosom

Page 8: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 8

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

podataka trebate kliknuti na tipku Enter na tastaturi, da potvrdite unos. Ova traka također sluţi i za automatsko računanje podataka iz radne tabele o čemu će biti više govoru u poglavlju o funkcijama.

Slika 1.12. Izgled Statusne trake (Status bar)

Sa desne strane Statusne trake nalazi se (Zoom) pomak za uvećanje ili smanjenje prikaza radnog lista u procentima i dugmadi za različite prikaze radnje knjige.

Postoje tri osnovna prikaza radne knjige:

Normal (normalan ili standardni prikaz Excel-ove radne knjige),

Page Layout (prikaz radne knjige na stranicama kao za printanje),

Page Brake Preview (prikaz za podešavanje prekida stranice – lomljenja stranice).

2. RAD SA RADNIM KNJIGAMA (WORKBOOKS)

2.1. KREIRANJE NOVE RADNE KNJIGE

Da biste kreirali novu radnu knjigu u Excel-u:

1. Kliknite na Microsoft Office Dugme , naredbu →New ili pritisnite istovremeno dugmadi(CTRL + N) na tastaturi.

Slika 2.1. Kreiranje nove radne knjige (New)

2. Pojavit će se dijaloški okvir New Workbook, u kojem izaberete tip radne knjige koji ţelite kreirati. Ako ţelite početi od prazne radne knjige onda u dijaloškom okviru sa lijeve strane birate opciju →Blank and recent, zatim u centralnom dijelu okvira naredbu →Blank Workbook i kliknite na dugme →Create.

Page 9: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 2.2. Otvaranje nove radne knjige

3. Ako ţelite početi od određene Templete (dizajniranog predloţka), tada u dijaloškom okviru sa lijeve strane birate opciju →Installed Templates, zatim u centralnom dijelu okvira birate tačan izgled templete koju ţelite, npr. Time Card (njen uvećani izgled prikazan je sa desne strane okvira) i kliknite na dugme →Create.

Slika 2.3. Biranje Templete (predloţka)

Sa lijeve strane dijaloškog okvira imate i druge opcije za kreiranje nove radne knjige: moţete otvoriti svoje templete (ako ste ih kreirali) iz opcije My templates, kreirati novu radnu knjigu iz neke već postojeće radne knjige New from existing ili otvoriti templete sa Microsoft internet stranice (Microsoft Office Online). Sa internet stranice moţete otvoriti razne templete razvrstane

Page 10: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 10

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

po kategorijama: Budgets (Budţet), Calendars (Kalendari), Forms (Formulari), Invoices(Fakture), Purchase orders (Nalog za nabavku), Receipts (Obračuni), itd...

2.2. SPAŠAVANJE RADNE KNJIGE

Na samom početku kreiranja radne knjiga potrebno je spasiti da ne biste izgubili zauvijek ono što ste uradili. Kada radnu knjigu spašavate po prvi put koristite naredbu Save As, da bi joj dali ime i spasili je na određeno mjesto na računaru. Poslije toga svaku narednu promijenu u radnoj knjizi spašavate pomoću naredbe Save.

2.2.1. Spašavanje radne knjige pomoću Microsoft Office Dugmeta

1. Kliknite na Microsoft Office Dugme , naredbu →Save As ili →Save (Ako spašavate dokument po prvi put iz menija koji se pojavi, sa desne strane moţete odmah izabrati tip dokumenta koji ţelite spasiti, postavite kursor na naredbu Save As a zatim kliknite na jednu od opcija: Excel Workbook, Excel Binary Workbook, Excel 97-2003 Workbook, itd…).

Slika 2.4. Spašavanje radne knjige (Save ili Save As)

2. Ako ste izabrali naredbu Save As, pojavit će se dijaloški okvir Save As, u kojem birate fasciklu u koju ćete spasiti radnu knjigu (Save in), ime (File name) i tip radne knjige (Save as type). Sve ove opcije su vam već poznate iz osnovnih Microsoft Office programa, a ovdje ćemo pojasniti malo više opcije vezane za tip radne knjige (Save as type):

Microsoft Excel 2007 automatski ponudi standardni tip radne knjige Excel Workbook(*.xlsx), ali vi moţete izabrati i neki drugi tip ako je potrebno.

U ovom polju moţete izabrati da radna knjiga bude spašena u prijašnjim verzijama Excel-a ili odabrati opciju Maintain compatibility with Excel 97-2003 da bi se radna knjiga mogla otvarati sa svim prijašnjim verzijama Excel-a. U protivnom bit ćete onemogućeni da otvorite vašu radnu knjigu u nekoj od prijašnjih verzija Excel-a, odnosno moći ćete otvoriti radnju knjigu samo u Excel-u 2007.

Page 11: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Vašu radnu knjigu moţete spasiti i kao templetu (dizajnirani predloţak), koju kasnije moţete iskorisiti za kreiranje novih Excel-ovih radnih knjiga sa istom strukturom, odnosno izgledom. Da biste radnju knjigu spasili kao templetu u polju Save as type izaberete opciju Excel Template. Sljedeći put kada budete kreirali novu radnu knjigu iz templete sa vašeg računara (My templates), vaša nova templeta će se pojaviti u listi templeta.

Radnu knjigu moţete spasiti i kao web stranicu, ako u polju Save as type izaberete opciju Single File Web Page ili Web Page. Kada na ovaj način spasiti radnu knjigu ona će biti spašena u HTML formatu tako da moţe biti objavljena na Internetu i moći ćete je otvoriti sa bilo kojim web pretraţivačem, kao na slici 2.6., gdje je radna knjiga otvorena u Internet Explorer-u.

3. Kada odredite fasciklu, ime i tip radne knjige kliknite na dugme →Save, da je spasite.

Slika 2.5. Spašavanje radne knjige (Save ili Save As)

Page 12: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 12

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 2.6. Otvaranje radne knjige u Internet Explorer-u

2.2.2. Drugi naĉini spašavanja radne knjige

1. Kliknite na dugme → Save, sa Alatne trake za brz pristup.

Slika 2.7. Spašavanje radne knjige preko dugmeta (Save)

2. Pritisnite istovremeno dugmadi (CTRL + S) na tastaturi.

2.3. PRIPREMA RADNE KNJIGE ZA PRINTANJA (PRINT PREVIEW)

Prije nego što radnu knjigu isprintate na papir, moţete pregledati i provjeriti njen izgledna ekranu, pomoću opcije Print Preview:

1. Kliknite na Microsoft Office Dugme , naredbu →Print i opciju →Print Preview.(→Microsoft Office Dugme → Print → Print Preview).

Page 13: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 2.8. Pokretanje naredbe Print Preview

2. Zatim će se otvoriti Print Preview prozor u kojem moţete pregledati radnu knjigu, stranicu po stranicu i izvršiti određene korekcije ako je potrebno. Kartica Print Preview sadrţi sljedeće opcije:

Print - opcija pomoću koje moţete direktno poslati radnu knjigu na printanje,

Page Setup – opcija za podešavanje orijentacije i veličine papira za printanje, margina,

unos zaglavlja i podnoţja na stranice za printanje, itd...

Zoom – zumiranje dokumenta (povećanje ili smanjenje prikaza stranica),

Next Page (sljedeća stranica) i Previous Page (predhodna stranica) - pregled i kretanje

između stranica radne knjige.

Show margins – naredba za prikazivanje margina.

Page 14: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 14

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 2.9. Izgled Print Preview prozora

Izlaz iz Print Preview prozora moguć je na tri načina:

1. Kliknite na dugme →Close Print Preview , sa Print Preview kartice.

2. Kliknite na dugme →Close sa naslovne trake u gornjem desnom uglu ekrana.3. Pritisnite Esc tipku na tastaturi.

2.4. PRINTANJE RADNE KNJIGE

Ţelite li poslati radnu knjigu direktno (brzo) na printanje bez ikakvih dodatnih opcija, koristite naredbu Quick Print, međutim ako ţelite isprintati cijelu radnu knjigu u više primjeraka, samo dio radne knjige (nekoliko stranica) ili podesiti neke druge opcije prije printanja, onda koristite naredbu Print.

Page 15: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

1. Kliknite na Microsoft Office Dugme , naredbu →Print i opciju →Print ili Quick Print.

Slika 2.10. Printanja radne knjige (Print i Quick Print)

2. Ako ste odabrali naredbu Print, pojavit će se dijaloški okvir Print u kojem određujete sljedeće:

U polju Printer, Name izaberite jedan od printera koji je instaliran na računar ili kliknite na dugme Find Printer da pronađete printer koji vam je dostupan na lokalnoj mreţi.

U polju Print range birate koje stranice ţelite isprintati, (All) sve stranice aktivnog radnog lista, ili Pages samo određene stranice (u polja From i To unesite raspon stranica koje ţelite isprintati).

U polju Copies određujete broj kopija i način printanja. Ako je uključena opcija Collate (razvrstaj), tada će se dokument isprintati na način da se sve stranice isprintaju u jednom primjerku, zatim u drugom, trećem itd. Ako je ova opcija isključena, tada će se prva stranica isprintati u zadanom broju kopija, nakon nje druga, pa treća itd.

U polju Print what moţete izabrati printanje: (Selection) samo selekcije - označenog dijela radnog lista, (Active sheets) trenutno aktivnog radnog lista ili (Entire workbook) printanje cijele radne knjige sa svim njenim listovima.

Page 16: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 16

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

3. Kada podesite sve opcije za printanje kliknite na dugme →OK, da pošaljete radnu knjigu na printanje.

Slika 2.11. Podešavanje opcija za printanja radne knjige (Print)

3. RADNI LISTOVI (WORKSHEETS)

3.1. UMETANJE NOVOG RADNOG LISTA

1. Kliknite na karticu →Home, a zatim iz grupe Cells, na naredbu →Insert (umetni). Iz padajućeg menija koji se pojavi izaberite opciju →Insert Sheet. Novi radni list će se umetnuti ispred trenutno aktivnog radnog lista.

Slika 3.1. Umetanje novog radnog lista sa Home kartice (Insert Sheet)

2. U lijevom donjem uglu ekrana desni klik na ime radnog lista, ispred kojeg ţelite umetnutinovi list, iz menija koji se pojavi odaberite opciju →Insert. Otvorit će se dijaloški okvir Insert

Page 17: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

u kojem trebate izabrati vrstu radnog lista koji ţelite umetnuti, ako ţelite umetnuti prazanExcel-ov radni list kliknite na opciju →Worksheet i dugme →OK.

Slika 3.2. Umetanje novog radnog lista sa desnim klikom (Insert Worksheet)

3. U lijevom donjem uglu ekrana kliknite na zadnju karticu →Insert Worksheet ili pritisnite kombinaciju tipki (Shift+F11) na tastaturi, da umetnete novi radni list.

Slika 3.3. Drugi načini umetanja radnog lista (Insert Worksheet)

3.2. BRISANJE RADNOG LISTA

1. Prvo označite radni list koji ţelite izbrisati. Zatim kliknite na karticu →Home, iz grupe Cells, na naredbu →Delete (izbriši) i opciju →Delete Sheet. Ako se na random listu nalazi neki sadrţaj, pojavit će se dijaloški okvir koji traţi potvrdu da stvarno ţelite izbrisati označeni list zajedno sa podacima koji se nalaze na njemu, da potvrdite brisanje kliknite na dugme →Delete, da otkaţete brisanje lista kliknite na dugme →Cancel.

Slika 3.4. Brisanje radnog lista preko Home kartice (Delete Sheet)

Slika 3.5. Poruka za potvrdu brisanja radnog lista (Delete Sheet)

Page 18: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 18

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

2. Desni klik na ime radnog lista koji ţelite izbrisati, iz menija koji se pojavi odaberite opciju→Delete. Kao i u predhodnom slučaju ako postoje podaci na radnom listu otvorit će se dijaloški okvir u kojem trebate potvrditi brisanje sa klikom na dugme →Delete.

Slika 3.6. Brisanje radnog lista sa desnim klikom (Delete)

3.3. PROMJENA IMENA RADNOM LISTU

1. Prvo označite radni list kojem ţelite promijeniti ime. Zatim kliknite na karticu →Home, iz grupe Cells, na naredbu →Format i opciju →Rename Sheet. Ime radnog lista će se zatamniti a vi ukucajte novo ime po ţelji i pritisnite tipku Enter na tastaturi.

Slika 3.7. Promjena imena radnom listu preko Home kartice (Rename Sheet)

2. Radnom listu moţete promijeniti ime na način da dva puta kliknete na ime radnog lista kojem ţelite promijeniti ime, kada se njegovo ime zatamni, upišite novo ime i pritisnite tipku Enter na tastaturi.

Page 19: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

3. Desni klik na ime radnog lista, iz menija koji se pojavi odaberite opciju →Rename, kada se ime zatamni vi ukucajte novo ime radnom listu.

Slika 3.8. Promjena imena radnom listu sa desnim klikom (Rename)

3.4. PREMJEŠTANJE I KOPIRANJE RADNOG LISTA

1. Prvo označite radni list koji ţelite premjestiti ili kopirati. Zatim kliknite na karticu →Home, iz grupe Cells, na naredbu →Format i opciju →Move or Copy Sheet. Pojavit će se dijaloški okvir Move or Copy sa sljedećim opcijama:

U polju To book odaberite u koju radnu knjigu ţelite premjestiti ili kopirati označeniradni list.

Zatim u polju Before sheet označite gdje odnosno ispred kojeg radnog lista ţelite umetnuti označeni list.

Što je najvaţnije ako ţelite kopirati radni list označite opciju →Create a copy (napravitikopiju), a ako samo premještate list onda ova opcija ne treba biti označena.

Slika 3.9. Premještanje ili kopiranje radnog lista (Move or Copy)

Page 20: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 20

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

2. Desni klik na radni list koji ţelite kopirati ili premjestiti, iz menija koji se pojavi odaberite opciju →Move or Copy. Pojavit će se dijaloški okvir Move or Copy, koji je detaljno objašnjen u gore navedenom primjeru.

Slika 3.10. Premještanje ili kopiranje radnog lista (Move or Copy)

3. Kliknite i drţite pritisnutu lijevu tipku miša na kartici radnog lista koji ţelite premjestiti, pokazivač miša će promijeniti oblik u strelicu ispod koje se nalazi list papira, povucite miš do mjesta na koje ţelite premjestiti radni list a potom otpustite tipku miša. Dok povlačite miš, mala crna strelica vam pokazuje trenutno odredište. Da biste kopirali radni list postupak je potpuno isti samo što morate drţati pritisnutu tipku Ctrl na tastaturi dok povlačite miš na drugo mjesto.

4. UNOS I OBRADA PODATAKA

4.1. KRETANJE RADNOM TABELOM

Po radnoj tabeli moţete se kretati pomoću miša i tastature, na sljedeći način: Pomoću tipki sa strelicama na tastaturi krećete se za jednu ćeliju gore↑, dolje↓, lijevo←

ili desno →.

Pomoću tipke Enter pomjerate se jednu ćeliju dolje, a kombinacija tipki (Shift Enter), pomjera vasjednu ćeliju gore.

Tipkom Tab pomičete se za jednu ćeliju desno, a kombinacija tipki (Shift Tab) za ćelijuulijevo.

Pomoću tipke Home pomičete se u prvu ćeliju u redu u kojem se nalazi trenutno aktivna ćelija.

Kombinacija tipke (End →) pomiče vas u posljednju ćeliju u redu u kojem je trenutno aktivnaćelija.

Kombinacija tipki (End ↑) pomiče vas u prvu ćeliju u koloni u kojoj je trenutno aktivna ćelija.

Page 21: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Kombinacija tipki (End ↓) pomiče vas u zadnju ćeliju u koloni u kojoj je trenutno aktivna

ćelija.

Pomoću strelica u donjem lijevom uglu radne tabele pomičemo se na sljedeći, predhodni, zadnji

ili prvi list radne knjige.

Sa jednog lista na drugi unutar radne knjige, moţete se premještati i klikom na njegovu karticu(Tab).

Pomoću klizne trake za okomiti pomak moţete pregledati redove prema dolje sve do zadnjeg reda u radnom listu, sa klikom na strelicu na dnu klizne trake.

Pomoću klizne trake za vodoravni pomak moţete pregledati kolone sve do zadnje, 256-e kolone u radnom listu.

4.2. OZNAĈAVANJE ĆELIJA

Određenu ćeliju moţete označiti na više načina, ali je svakako najjednostavnije da direktno kliknete sa mišem na datu ćeliju. Ćelija na koju pritisnete sa mišem bit će uokvirena podebljanim crnim okvirom, njena adresa će se pojaviti u polju za adresu ćelije a njen sadrţaj ukoliko ga ima pojavit će se u traci za formule.Uokvirena ćelija je aktivna ćelija, što znači da će se sve izmijene koje uradite odnositi na njen sadrţaj.Osim toga vi moţete označiti i više ćelija istovremeno, koje potom nazivamo skupom ćelija ilirasponom ćelija.

Ćelije moţete označiti na sljedeće načina:

Ćeliju označite tako da kliknete sa mišem na nju (označena podebljanim crnim okvirom).

Slika 4.1. Označena (aktivna) ćelija

Više ćelija odjednom označite tako što postavite pokazivač miša u početnu ćeliju, drţite pritisnutu lijevu tipku miša i vučete miš preko svih ćelija koje ţelite označiti. Zatim otpustite tipku miša. Početna ćelija je bijele boje što znači da je aktivna, a ostale označene ćelije su zatamnjene. Više ćelija ili raspon ćelija moţete označiti i tako da kliknete u početnu ćeliju, drţite pritisnutu tipku Shift i kliknete u posljednju ćeliju raspona.

Page 22: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 22

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 4.2. Označeno je više ćelija odjednom (raspon ćelija)

Više zasebnih raspona ćelija označite na način da drţite pritisnutu tipku Ctrl a lijevomtipkom miša označavate ţeljene ćelije ili raspone ćelija.

Slika 4.3. Označeno je više zasebnih raspona ćelija

Ćelije moţete označiti pomoću tipke Shift i tipki sa strelicama tako da kliknete u početnu ćeliju,zatim pritisnete tipku Shift a pomoću tipki sa strelicama krećete se preko ćelija koje ţeliteoznačiti.

Kolonu označite tako što kliknete na zaglavlje kolone (sivi okvir na vrhu sa slovom kolone), aviše kolona tako da pritisnete lijevu tipku miša i vučete po zaglavlju u ţeljenom smjeru.Drţite li pritisnutu tipku Ctrl na tastaturi a zatim označavate zaglavlja pojedinog kolona,označit ćete više kolona koje nisu u nizu.

Red označavate sa klikom na zaglavlje reda, odnosno na broj reda sa lijeve strane prozora. Više redova označavate tako što drţite pritisnutu lijevu tipku miša i vučete ga po zaglavlju redova prema gore ili dolje. Više redova odjednom moţete označiti i tako da drţite pritisnutu tipku Ctrl na tastaturi a zatim označavate zaglavlja pojedinih redova.

Cijelu radnu tabelu označite sa klikom na sjecište zaglavlja kolona i redova, kocka između slovaA i broja 1.

Page 23: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 4.4. Označavanje (selekcija) cijele radne tabele

4.3. UNOS PODATAKA U ĆELIJE

Postoje dva načina unosa podataka u ćelije: unošenje podataka direktno u aktivnu ćeliju i unošenjepodataka u traku za formule (formula bar).

4.3.1. Unošenje podataka direktno u aktivnu ćeliju

1. Kliknite u ćeliju u koju ţelite unijeti podatke.2. A zatim unesite podatke i kliknite na tipku →Enter na tastaturi.

Slika 4.5. Primjer unošenja podataka direktno u ćeliju

4.3.2. Unošenje podataka u traku za formule (Formula Bar)

1. Označite ćeliju u koju ţelite unijeti podatke.2. Kliknite u traku za formule (Formula Bar) i unesite ţeljene podatke.3. A zatim potvrdite unos sa klikom na dugme →Enter (unesi) sa trake za formule. Ţelite

li poništiti unos podataka, kliknite na dugme →Cancel (odustani) .

Slika 4.6. Primjer unošenja podataka u traku za formule

Page 24: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 24

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Započnete li unos podataka u neku ćeliju početnim slovom koje se već nalazi u jednoj od ćelija u istoj koloni, Excel 2007 automatski ponudi sadrţaj te ćelije da bi vam olakšao unos. Ako se slaţete sa ponuđenim podatkom pritisnite tipku Enter na tastaturi, a ako namjeravate unijeti neki drugi sadrţaj u ćeliju nastavite sa unosom podataka koje ţelite ignorišući ponuđeni sadrţaj.

Tekst u Excel-u 2007 automatski se poravnava u lijevu stranu ćelije dok se numerički podaci automatski poravnavaju u desnu stranu ćelije. Numeričke podatke naknadno uređujete pomoću dugmadi na kartici Home iz grupe Number, kao što su broj decimalnih mjesta, valute ili procentualna vrijednost.

Prilikom unosa numeričkih podataka brojevi ne prelaze u susjednu ćeliju kao tekst, već se automatski formatiraju u naučni format, ako se radi o cijelim brojevima ili se širina ćelije automatski proširi za širinu broja.

Slika 4.7. Automatsko formatiranje podataka u Excel-u

4.4. PROMJENA PODATAKA I BRISANJE SADRŢAJA ĆELIJE

4.4.1. Promjena podataka u ćelijama

Podatke u ćelijama mijenjate na način da ćeliju oznaĉite a zatim u nju unesete novi podatak ikliknete na dugme →Enter na tastaturi ili pređete u neku drugu ćeliju u tabeli.

Ako ţelite promijeniti samo dio sadrţaja u ćeliji, dva puta kliknete na ćeliju da se pojavikursor u njoj, a zatim izbrišete ili dopišete sadrţaj.

Drugi način je da označite ćeliju i pritisnete tipku F2, nakon čega će se u ćeliji pojavitikursor, a zatim se po sadrţaju ćelije moţete kretati pomoću tipki sa strelicama na tastaturi.

Sadrţaj označene ćelije moţete mijenjati i na traci za formule, tako da označite ćeliju azatim u traku za formule unesete promjene.

Pomoću tipke Backspace brišete znak lijevo, a pomoću tipke Delete znak desno od kursora.

Page 25: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

4.4.2. Brisanje sadrţaja ćelija

Dva načina za brisanje sadrţaja ćelija:

1. Označite ćeliju ili više ćelija iz kojih ţelite izbrisati sadrţaj, zatim pritisnete tipku →Deletena tastaturi.

2. Označite ćelije iz kojih ţelite izbrisati sadrţaj. Zatim kliknite na karticu →Home, iz grupe

Editing, na naredbu →Clear i opciju →Clear All. Izbrisat će se sadrţaj i format ćelija koje ste označili.

Slika 4.8. Brisanje sadrţaja ćelija (Clear All)

Naredba Clear (izgleda kao gumica za brisanje) sadrţi sljedeće opcije za brisanje: Clear All – brisanje sadrţaja ćelija zajedno sa njenim formatom, Clear Formats – brisanje samo formata ćelije, Clear Contents – brisanje samo sadrţaja ćelije bez formata i Clear Comments (brisanje samo komentara sa ćelije ako postoji).

4.5. PREMJEŠTANJE I KOPIRANJE SADRŢAJA ĆELIJA

4.5.1. Premještanje sadrţaja ćelija

1. Označite ćelije koje ţelite premjestiti, zatim sa Home kartice, iz grupe Clipboard, kliknite nadugme →Cut (izreţi), označite ćeliju gdje ţelite premjestiti izrezane ćelije i kliknite na dugme →Paste (zalijepi). Ako koristite ovu metodu premještanja sadrţaja, Excel vas neće upozoriti ako odredišna ćelija ima već neki sadrţaj i da li ga ţelite zamijeniti, nego će odmah preko tog sadrţaja zalijepiti novi.

Slika 4.9. Premještanje ćelija pomoću dugmića sa Home kartice (Cut & Paste)

Page 26: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 26

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

2. Oznaĉite ćeliju ili ćelije koje ţelite premjestiti, postavite miš na ivicu ćelije tako miš promijeni oblik u dvoglavu strelicu, pritisnite lijevu tipku miša i odvucite oznaĉene ćelije na mjesto gdje ih ţelite premjestiti. Zatim otpustite lijevu tipku miša. Ako označene ćelije ţelite premjestiti na mjesto gdje se nalaze ćelija koje nisu prazne već sadrţe neke podatke, pojavit će se upozorenje sa pitanjem da li stvarno ţelite premještanjem zamijeniti sadrţaj odredišnih ćelija.

Slika 4.10. Upozorenje da li stvarno ţelite premještanjem zamijeniti sadrţaj odredišnih ćelija

3. Treći način premještanja sadrţaja označenih ćelija je da označene ćelije odvuĉete desnom tipkom miša na ţeljeno mjesto. Kada otpustite desnu tipku miša, pojavit će se meni u kojem trebate izabrati opciju →Move Here (premjesti ovdje).

Slika 4.11. Premještanje ćelija povlačenjem miša

4.5.2. Kopiranje sadrţaja ćelije

1. Označite ćelije koje ţelite kopirati, zatim sa Home kartice, iz grupe Clipboard, kliknite na dugme →Copy (kopiraj), označite ćeliju gdje ţelite umetnuti kopirani sadrţaj i kliknite na dugme →Paste (zalijepi). Označeni sadrţaj će se kopirati na odredišne ćelije.

Page 27: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 4.12. Kopiranje ćelija pomoću dugmića sa Home kartice (Copy & Paste)

2. Oznaĉite ćeliju ili ćelije koje ţelite kopirati, postavite miš na ivicu ćelije tako miš promijeni oblik u dvoglavu strelicu, pritisnite tipku Crtl na tastaturi da se uz strelicu pojavi znak + što je oznaka da se tekst kopira, a ne premješta. Drţite pritisnutu tipku Crtl i lijevu tipku miša i odvucite oznaĉene ćelije na mjesto gdje ih ţelite kopirati. Zatim prvo otpustite lijevu tipku miša a onda tek tipku Crtl, inače će se sadrţaj označenih ćelija premjestiti, a ne kopirati.

3. Treći način kopiranja sadrţaja označenih ćelija je da označene ćelije odvuĉete desnom tipkom miša na ţeljeno mjesto. Kada otpustite desnu tipku miša, pojavit će se meni u kojem trebate izabrati opciju →Copy Here (kopiraj ovdje).

Slika 4.13. Kopiranje ćelija povlačenjem miša

Sadrţaj ćelija moţete kopirati i premještati, i sa jednog lista radnje knjige na drugi ili sa jedne radne knjige u drugu.

4.6. KREIRANJE NOVE LISTE ZA AUTOMATSKU ISPUNU (CUSTOM LISTS)

U programu Microsoft Excel postoje gotove liste za automatsku ispunu, s tim da i vi sami moţete kreirati i dodavati nove liste. Automatske liste mogu biti brojevi u nizu, datumi, dani u sedmici, mjeseci u godini, razni brojčani nizovi, imena radnika ili studenate koje često koristite u radnim knjigama ili bilo koji drugi nazivi koje ţelite da program automatski unese za vas radi uštede vremena. Da kreirate novu listu za automatsku ispunu uradite sljedeće:

1. Kliknite na →Microsoft Office Dugme i naredbu →Excel Options.

Page 28: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 28

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 4.14. Pokretanje naredbe za kreiranje nove liste

2. Pojavit će se dijaloški okvir Excel Options, u kojem treba da kliknete na karticu →Popular sa lijeve strane okvira, a zatim na dugem →Edit Custom Lists (modifikovati korisničku listu).

Slika 4.15. Pokretanje naredbe za kreiranje nove liste (Edit Custom Lists)

3. Otvorit će se novi dijaloški okvir Custom Lists u kojem se sa lijeve strane nalaze već postojeće liste za automatsku ispunu. Da biste kreirali novu listu kliknite na opciju NEW LIST, a u okviru List entries unesite sadrţaj nove liste, poslije svake stavke u listi kliknite na tipku Enter na tastaturi. Kada ste unijeli cijelu listu kliknite na dugme Add, da je dodate među ostale liste za automatsku ispunu sa lijeve strane okvira.

Page 29: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 4.16. Kreiranje nove liste za automatsku ispunu (Custom Lists)

4. Zatim kliknite na dugme →OK dva puta da zatvorite obadva dijaloška okvira i proces kreiranjanove liste je završen.

Da biste primijenili novu listu koju ste kreirali pratite postupak objašnjen u sljedećem poglavlju.„Automatska ispuna (brzi unos podataka u nizu)”.

4.7. AUTOMATSKA ISPUNA PODATAKA U NIZU

Kada u susjedne ćelije ţelite unijeti podatke u nizu, koristite mogućnost automatske ispune podataka (Fill), tako da Excel program automatski unese podatke u nizu umjesto vas. Sa automatskom ispunom podataka moţete: automatski nastaviti unos brojeva u nizu, datuma, dana u sedmici, mjeseci u godini, nastaviti brojčani niz koji vi ţelite, itd...

1. U prvu ćeliju unesite podatak sa kojim ţelite započeti niz i potvrdite unos (npr. Ponedjeljak),

zatim postavite pokazivač miša u donji desni ugao ćelije u koju ste unijeli podatke . Kada miš promijeni oblik u znak +, pritisnite desnu tipku miša i povuciti miš u ţeljenom smjeru (desno ako ispunjavate ćelije udesno ili prema dolje ako ispunjavate ćelije ispod aktivne ćelije). Ispod svake ćelije preko koje povlačite miš pojavit će se podaci koji se unose. Kada unesete dovoljno podataka (cijeli niz ili samo dio), otpustite desnu tipku miša.

Slika 4.17. Automatsko unošenje dana u sedmici (Fill)

Page 30: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 30

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

2. Kada povučete znak plus za automatsku ispunu, pojavit će se dugme za automatsku ispunu

(Auto Fill Options) , tako da moţete izabrati na koji način ţelite ispuniti označene ćelije. Moţete izabrati sljedeće opcije:

Fill Series (ispuni niz) i Fill Days (ispuni dane), da ispunite ćelije sa danima u nizu zanaš primjer,

Copy Cells (kopiraj ćelije) da u sve označene ćelije unesete kopiju – potpuno istepodatke kao što su u prvoj ćeliji,

da prenesete samo format ćelije na označene ćelije koristite opciju Fill FormattingOnly (prenesi samo format ćelije).

da prenesete samo kopiju sadrţaj ćelije bez formata izaberite opciju Fill WithoutFormatting (ispuni bez formatiranja).

Slika 4.18. Podešavanje opcija za automatsku ispunu

Ako se desi da program ne prepozna niz, u ćelije koje ste označili unijet će se kopija sadrţaja iz prve ćelije. U tom slučaju potrebno je unijeti prve dvije stavke niza koji ţelite kreirati, (za niz rednih brojeva, npr. 1, 2, 3 itd., potrebno je unijeti u dvije susjedne ćelije brojeve 1 i 2), zatim oznaĉite obje ćelije, potom sa klikom na desni donji ugao ćelije razvucite i unesite ostatak brojeva sa automatskom ispunom.

Slika 4.19. Unošenje prva dva broja da bi program prepoznao niz

Kada unesete i označite podatke u dvije susjedne ćelije, tada programu dajete ideju kako niz treba rasti.

Page 31: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 4.20. Označite prva dva broja da bi program prepoznao niz

Rezultat je prikazan na slici ispod.

Slika 4.21. Rezultat automatski unesenog niza brojeva iz primjera

4.8. AUTOMATSKI UNOS ISTIH PODATAKA (FILL)

U označene ćelije moţete unijeti potpuno iste podatke iz susjedne ćelije korištenjem naredbe Fill(ispuni), na sljedeći način:

1. Prvo označite sadrţaj ćelije zajedno sa ćelijama na koje ţelite prenijeti dati sadrţaj.

2. Kliknite na karticu →Home, zatim iz grupe Editing, kliknite na naredbu →Fill.

3. Iz padajućeg menija odaberite smjer u kojem se nalaze ćelije koje ţelite ispuniti: Down (dolje), Right (desno), Up (gore), Left (lijevo), itd... U primjeru sa slike odabrana je opcija Down da bi se ispunile odabrane ćelije sa brojem 5 prema dolje, kao rezultat dobit ćete ćelije kao na slici 4.8.

Slika 4.22. Automatsko unošenja podataka iz susjedne ćelije (Fill)

Page 32: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 32

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 4.23. Rezultat unošenja podataka iz gore navedenog primjera (Fill)

4.9. AUTOMATSKA ISPUNA ĆELIJA POSEBNIM ZNAKOVIMA

Zaglavlje tabele ili druge ćelije radi ljepšeg izgleda moţete ispuniti posebnim znakovima kao što suzvijezdice, povisilice, znak jednako, znak plus, itd...

1. Prvo unesite znak sa kojim ţelite ispuniti ćelije i potvrdite unos.

2. Zatim označite ćeliju u koju ste unijeli znak zajedno sa drugim ćelijama koje ţelite ispuniti sa istim znakom i kliknite na karticu →Home. Potom iz grupe Alignment kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe , da vidite sve opcije za ovu grupu.

Slika 4.24. Pokretanje naredbe za automatska ispuna ćelija posebnim znakovima

3. Pojavit će se dijaloški okvir Format Cells sa otvorenom →Alignment karticom. Zatim u polju Horizontal izaberite opciju →Fill i kliknite na dugme →OK. Označene ćelije će se ispuniti sa znakom koji ste prvobitno unijeli (u našem primjeru sa znakom *).

Ćeliju moţete automatski ispuniti sa posebnim znakovima i drugim redoslijedom: da prvo označite ćelije, odaberete opciju →Fill iz dijaloškog okvira Format Cells a na kraju unesete znak sa kojim ţelite ispuniti ćelije.

Page 33: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 4.25. Automatska ispuna ćelija posebnim znakovima (Fill)

Slika 4.26. Rezultat automatske ispune sa znakom * (Fill)

4.10. LOMLJENJE TEKSTA U ĆELIJAMA (WRAP TEXT)

Prilikom unosa podataka tekst moţe prelaziti u susjednu ćeliju, ali kad označite susjednu ćeliju višak teksta u predhodnoj ćeliji se sakrije. Time se podaci ne gube, nego se samo sakriju iza podataka trenutno označene ćelije, označite li ponovo predhodnu ćeliju, vidjet ćete njen cjelokupan sadrţaj. Da biste spriječili ovo skrivanje podataka potrebno je sadrţaj koji je predug prelomiti, tako da stane u okvir ćelije u kojoj je ispisan. Lomljenje teksta u ćelijama također primjenjujete kada ţelite sadrţaj ćelije ispisati u dva ili više redova radi ljepšeg izgleda tabele i to na sljedeći način:

1. Označite ćeliju, više ćelija, cijeli red ili kolonu u kojoj ţelite lomiti tekst.

2. Zatim kliknite na →Home karticu i iz grupe Alignment na naredbu →Wrap Text.

Slika 4.27. Lomljenje teksta u ćelijama (Wrap text)

Page 34: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 34

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

3. Ili kliknite na strelicu u donjem desnom uglu Alignment grupe, da otvorite sve opcije zaporavnanje sadrţaja ćelija.

4. Pojavit će se dijaloški okvir Format Cells, sa otvorenom Alignment karticom, na kojoj treba da potvrdite naredbu →Wrap Text (umotaj tekst) i kliknete na dugme →OK.

Označeni tekst će se prelomiti u ćeliji, ako se to ne desi suzite kolonu u kojoj se nalazi data ćelija da bi se tekst prelomio.

Slika 4.28. Lomljenje teksta u ćelijama (Wrap text)

Slika 4.29. Izgled ćelija prije i poslije lomljena teksta

Drugi naĉin lomljena teksta je da označite ćelije u kojima ţelite prelomiti tekst i pritisnete kombinaciju tipki (Alt + Enter) na tastaturi.

5. UREĐIVANJE RADNE TABELE

5.1. FORMATIRANJE ĆELIJA

U Excel-u moţete primjeniti specifično formatiranje na ćelije, koje nije moguće u ostalim Microsoftprogramima. Da biste formatirali određenu ćeliju ili grupu ćelija:

1. Prvo označite ćeliju (ćelije), koje ţelite formatirati.2. Sa →Home kartice, kliknite na strelicu u donjem desnom uglu Alignment ili Number

grupe.

Page 35: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 5.1. Otvaranje dijaloškog okvira za formatiranje ćelija

3. Bilo na koju strelicu da ste kliknuli, otvorit će se dijaloški okvir Format Cells, na kojem se nalazi nekoliko kartica za formatiranje ćelija:

Number – kartica dozvoljava formatiranje sadrţaja ćelija u različite vrste formata (broj, tekst, valutu,...). Također moţete odrediti broj decimalnih mjesta u broju (Decimal places), određivanje izgleda negativnih brojeva (Negative numbers), odrediti valutu koja će se prikazati u ćeliji (Currency), formatirati brojeve kao datum (Date), prikazati brojeva u vremenskom formatu (Time), prikazati brojeve u procentima (Percentage), formatirati sadrţaj ćelija kao tekst (Text), itd...

Alignment – na ovoj kartici podešavate horizontalno i vertikalno poravnanje teksta u ćelijama, lomljenje teksta (Wrap text), sastavljanje označenih ćelija (Merge cells) i smjer ispisa teksta u ćelijama (Orientation).

Font – kartica sluţi za određivanje vrste fonta, stila, veličine, boje i ostala svojstvaispisa teksta u ćelijama.

Border – uređivanje stila okvira oko ćelija (Style) i njegove boje (Color).

Fill – uređivanje stila i boje pozadine ćelija (Background Color).

Protection – ova kartica omogućava zaključavanje ćelija (Locked) i skrivanje formula u ćelijama (Hidden). Ove dvije opcije su moguće samo u slučaju ako je i cijeli radni list zaštićen (Protected), da zaštitite radni list sa šifrom od bilo kakvih izmjena koristite naredbu (→Review → Protect Sheet).

Page 36: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 36

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 5.2. Dijaloški okvir za uređivanje ćelija (Format Cells)

5.1.1. Dodavanje okvira i boje ćelijama

Okvir (Border) i boja (Color), ćelijama se mogu dodati samostalno i automatski korištenjemstilova.

Da biste dodali okvir ćelijama samostalno:

1. Označite ćelije kojima ţelite dodati okvir.2. Sa →Home kartice, iz grupe Font, kliknite na strelicu pored naredbe →Borders (ako ţelite

primjeniti okvir koji ste koristili zadnji put, dovoljno je da samo kliknete na naredbu Borders, da se on ponovo primjeni).

3. Iz padajućeg menija koji se pojavi izaberite odgovarajući okvir (na slici 4.16. izabrana je opcijaAll Borders, da se prikaţu svi okviri oko označenih ćelija).

Page 37: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 5.3. Dodavanje okvira ćelijama (Borders)

Da biste samostalno dodali boju pozadine ćelijama:

1. Prvo označite ćelije kojima ţelite dodati boju pozadine.2. Sa →Home kartice, iz grupe Font, kliknite na strelicu pored naredbe →Fill.3. Iz padajućeg menija koji se pojavi izaberite boju pozadine koja vam se sviđa. Boja pozadine

označenih ćelije će se ofarbati u odabranu boju.

Slika 5.4. Određivanje boje pozadine ćelija (Fill)

5.1.2. Korištenje stila za dodavanje okvira i boje ćelijama

Da biste automatski dodali okvir i boju ćelijama, koristite naredbu Cell Styles:

1. Prvo označite ćelije na koje ţelite primjeniti stil.2. Sa →Home kartice, iz grupe Styles, kliknite na naredbu →Cell Styles.3. Iz padajuće liste koja se pojavi izaberite odgovarajući stil ćelije (na slici 4.18. izabran je stil sa

svijetlo-sivom pozadinom ćelije i tamno-sivim okvirom).

Page 38: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 38

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 5.5. Određivanje stila ćelije (Cell Styles)

5.2. UMETANJE REDOVA, KOLONA I ĆELIJA

5.2.1. Umetanje redova u radnu tabelu

1. Kliknite u ćeliju iznad koje ţelite umetnuti novi red, zatim sa kartice →Home, iz grupe

Editing kliknite na strelicu pored naredbe →Insert i opciju →Insert Sheet Rows (ako ste predhodno koristili komandu za umetanje novog reda dovoljno je da samo kliknete na naredbu→Insert da se umetne novi red). Novi red će se umetnuti iznad označene ćelije.

Slika 5.6. Umetanje novog reda u radnu tabelu preko Home kartice

2. Drugi način je da na zaglavlje reda iznad kojeg ţelite umetnuti novi red kliknete desnom tipkom miša, a zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju →Insert.

Slika 5.7. Umetanje novog reda u radnu tabelu sa desnim klikom

Page 39: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Ako označite više redova odjednom (npr. 5), naredba Insert, umetnut će onoliko novih redova koliko ste ih označili (5), isti slučaj je i sa umetanjem kolona u radnu tabelu.

5.2.2. Umetanje kolona u radnu tabelu

1. Kliknite u ćeliju ispred koje ţelite umetnuti novu kolonu, zatim sa kartice →Home, iz grupe Editing kliknite na strelicu pored naredbe →Insert i opciju →Insert Sheet Columns. Nova kolona će se umetnuti ispred označene ćelije.

Slika 5.8. Umetanje nove kolone u radnu tabelu preko Home kartice

2. Drugi način je da na zaglavlje kolone ispred koje ţelite umetnuti novu kolonu kliknete desnom tipkom miša, a zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju →Insert.

Slika 5.9. Umetanje nove kolone u radnu tabelu sa desnim klikom

Ako označite više kolona odjednom (npr. 5), naredba Insert, umetnut će onoliko novih kolona, koliko ste ih označili (5).

5.2.3. Umetanje novih ćelija

1. Kliknite na mjesto gdje ţelite umetnuti novu ćeliju, zatim sa kartice →Home, iz grupe Editing kliknite na strelicu pored naredbe →Insert i opciju →Insert Cells. Pojavit će se dijaloški okvir Insert sa sljedećim opcijama:

Shift cells right – koristite ovu opciju ukoliko ţelite umetnuti ćeliju tako dapomaknete ostale ćelije na desno,

Shift cells down – koristite ovu opciju ukoliko ţelite umetnuti novu ćeliju tako da pomaknete sve ostale ćelije prema dolje,

Entire row – opcija za umetanje cijelog novog reda, Entire column - opcija za umetanje nove kolone.

2. Odaberite opciju koju ţelite (u primjeru na slici odabrana je opcija: Shift cells down(pomjeri ćelije dolje) i kliknite na dugme →OK.

Page 40: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 40

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 5.10. Umetanje nove ćelije u radnu tabelu preko Home kartice

Drugi naĉin je da na mjesto gdje ţelite umetnuti novu ćeliju kliknete desnom tipkom miša, a zatim iz menija koji se pojavi izaberete opciju →Insert. Pojavit će se dijaloški okvir Insert kao i u predhodnom primjeru, u kojem odaberete opciju po ţelji.

Slika 5.11. Umetanje nove ćelije u radnu tabelu sa desnim klikom

Slika 5.12. Rezultat umetanja nove ćelije iz gore prikazanog primjera

Page 41: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

5.3. BRISANJE REDOVA, KOLONA I ĆELIJA

5.3.1. Brisanje redova iz radne tabele

1. Kliknite na bilo koju ćeliju u redu koji ţelite izbrisati, zatim sa kartice →Home, iz grupe

Editing kliknite na strelicu pored naredbe →Delete i opciju →Delete Sheet Rows (ako ste predhodno koristili komandu za brisanje reda dovoljno je da samo kliknete na naredbu→Delete). Red u kojem se nalazila označena ćelija će se izbrisati.

Slika 5.13. Brisanje redova iz radne tabele preko Home kartice

2. Drugi način je da na zaglavlje reda koji ţelite izbrisati kliknete desnom tipkom miša, a zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju →Delete.

Slika 5.14. Brisanje reda iz radne tabele sa desnim klikom na zaglavlje reda

Ţelite li izbrisati samo sadrţaj reda ali ne i čitav red, koristite naredbu →Clear, iz grupe Editing i opciju →Clear Contents (izbriši sadrţaj). Također moţete desnom tipkom miša kliknuti na označeni red i iz menija koji se pojavi izabrati opciju →Clear Contents.

Slika 5.15. Brisanje samo sadrţaja cijelog reda (Clear Contents)

Page 42: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 42

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

5.3.2. Brisanje kolona iz radne tabele

1. Kliknite na bilo koju ćeliju u koloni koju ţelite izbrisati, zatim sa kartice →Home, iz grupe

Editing kliknite na strelicu pored naredbe →Delete i opciju →Delete Sheet Columns. Kolona u kojoj se nalazila označena ćelija će se izbrisati.

Slika 5.16. Brisanje kolona iz radne tabele preko Home kartice

2. Drugi način je da na zaglavlje kolone koju ţelite izbrisati kliknete desnom tipkom miša, a zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju →Delete.

Slika 5.17. Brisanje kolone iz radne tabele sa desnim klikom na njeno zaglavlje

Ţelite li izbrisati samo sadrţaj kolone ali ne i čitavu kolonu, koristite naredbu →Clear, iz grupe Editing i opciju →Clear Contents (izbriši sadrţaj).

5.3.3. Brisanje ćelija iz radne tabele

1. Označite ćeliju ili ćelije koje ţelite izbrisati, zatim sa kartice →Home, iz grupe Editing

kliknite na strelicu pored naredbe →Delete i opciju →Delete Cells. Pojavit će se dijaloški okvir Delete u kojem određujete u kojem smjeru ţelite pomjeriti sadrţaj ostalih ćelija (lijevo, gore ili ţelite izbrisati cijeli red ili kolonu). Ćelije koje su bile označene će se izbrisati a ostali sadrţaj radne tabele će se pomjeriti u smjeru koji ste odabrali.

Page 43: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 5.18. Brisanje ćelija iz radne tabele preko Home kartice

2. Drugi način je da na oznaĉenu ćeliju (ćelije) koju ţelite izbrisati kliknete desnom tipkom miša, a zatim u meniju koji se pojavi izaberete opciju →Delete. Pojavit će se dijaloški okvir Delete kao i u predhodnom primjeru, u kojem odaberete opciju po ţelji (u našem primjeru: Shift cells left).

Slika 5.19. Brisanje ćelija iz radne tabele sa desnim klikom miša

Slika 5.20. Rezultat brisanja ćelija iz gore prikazanog primjera

Page 44: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 44

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

5.4. PROMJENA VELIĈINE ĆELIJA, KOLONA I REDOVA

Veličinu ćelije (ćelija) mijenjate tako što promijeniti širinu kolone ili visinu reda u kojoj se ćelijanalazi.

5.4.1. Promjena širine kolone preko Home kartice

1. Prvo označite kolonu ili kolone koje ţelite izmijeniti.2. Otvorite →Home karticu, i iz grupe Cells, kliknite na naredbu →Format.3. Zatim iz padajućeg menija koji se otvori izaberite opciju →Column Width, pojavit će se

dijaloški okvir u kojem je potrebno unijeti brojčanu vrijednost za širinu kolone.4. Kada unesete vrijednost po ţelji, kliknite na dugme →OK, da primijenite unesenu vrijednost

na označenu kolonu.

Ako ţelite da širinu kolone podesite automatski prema njenom najduţem sadrţaju, iz padajućegmenija izaberite opciju AutoFit Column Width (automatski podesi širinu kolone).

Slika 5.21. Promjena širine kolone preko Home kartice

5.4.2. Promjena širine kolone sa mišem

Drugi način promjene širine kolone je da postavite kursor izmeĊu dvije kolone u zaglavlju, kada kursor promijeni oblik u crnu dvoglavu strelicu pritisnite lijevu tipku miša i povucite miš u ţeljenom pravcu (povećajte ili smanjite širinu kolone).

Ţelite li da se kolona automatski podesi prema širini njenog najduţeg sadrţaja, dva puta kliknite na desnu ivicu kolone u zaglavlju.

Page 45: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 5.22. Promjena širine kolone sa mišem

5.4.3. Promjena visine reda preko Home kartice

1. Prvo označite red ili redove koje ţelite izmijeniti.2. Otvorite →Home karticu, i iz grupe Cells, kliknite na naredbu →Format.3. Zatim iz padajućeg menija koji se otvori izaberite opciju →Row Width, pojavit će se

dijaloški okvir u kojem je potrebno unijeti brojčanu vrijednost za širinu kolone.4. Kada unesete vrijednost po ţelji, kliknite na dugme →OK, da primijenite unesenu vrijednost

na označenu kolonu.

Ako ţelite da visinu reda podesite automatski prema najduţem sadrţaju u njemu, izpadajućeg menija izaberite opciju AutoFit Row Height (automatski podesi visinu reda).

Slika 5.23. Promjena visine reda preko Home kartice

5.4.4. Promjena visine reda sa mišem

Drugi način promjene visine reda je da postavite kursor izmeĊu dva reda u zaglavlju, kada kursor promijeni oblik u crnu dvoglavu strelicu pritisnite lijevu tipku miša i povucite miš u ţeljenom pravcu (smanjite ili povećajte visinu reda).

Page 46: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 46

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Ako ţelite da se red automatski podesi prema visini njegovog najduţeg sadrţaja, dva puta kliknite na donju ivicu reda u zaglavlju.

Slika 5.24. Promjena visine reda sa mišem

6. UPOTREBA MATEMATIĈKIH FORMULA I FUNKCIJA

6.1. RAĈUNANJE OSNOVNIH MATEMATIĈKIH FORMULA

Svaki proračun ili matematička formula u Excel-u počinje sa znakom jednakosti iza kojeg unosite podatke (adrese ćelija) i oznaku matematičke operacije, + (sabiranje), - (oduzimanje), * (mnoţenje) ili / (dijeljenje). U formulama se upotrebljavaju velika štampana slova za adrese ćelija i između znakova ne smije biti razmak. Ako pogriješite u pisanju formule, Excel će vas upozori na grešku. Dva puta kliknite na ćeliju i ispravite grešku. Matematičke formule moţete napisati sami ili izabrati neku od formula koje vam nudi Excel program, a nazivaju se Funkcije.

Da biste napisali osnovnu matematičku formulu u Excel-u:

1. Prvo označite ćeliju u koju ţelite unijeti formulu,2. zatim u ćeliju ili u Traku za formule, ukucajte znak jednakosti = i formulu koju ţelite,3. kliknite na tipku →Enter na tastaturi, da program izračuna formulu.

6.2. UMETANJE GOTOVIH FUNKCIJA

Funkcije su formule koje su definisane u Excel programu, svaka od njih ima svoje ime i argument(koji se nalazi u zagradi). Neke od osnovnih funkcija u Excel-u su:

Sum (suma) – sabira sve ćelije u argumentu, Average (prosjek) – računa prosjek svih ćelija u argumentu, Min (minimum) - pronalazi najmanju vrijednost, Max (maksimum)– pronalazi najveću vrijednost, Count (brojanje)– računa broj ćelija koje sadrţe numeričku vrijednost u rasponu ćelija koji

se nalazi u argumentu.

6.2.1. Umetanje funkcije preko Insert Function dugmeta

Da umetnete neku od ponuđenih funkciju iz Excel programa:

1. Označite ćeliju u koju ţelite unijeti funkciju,

2. kliknite na →Insert Function (umetni funkciju) dugme , sa Trake za formule,

Page 47: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.1. Umetanje funkcije preko Insert Function dugmeta

3. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem treba da izaberete funkciju koju ţeliteumetnuti. Postoje tri načina da izaberete funkciju:

Pomoću polja Search for a function (traţi funkciju), moţete zadati računaru da pronađe funkciju za vas, tako što ćete ukucati ime funkcije (ako ga znate) ili opisati šta ţelite da izračuna ta funkcija, na Engleskom jeziku (u primjeru sa slike unijeli smo riječ: Maximum). Kada unesete podatke kliknite na dugme Go, da program pronađe funkciju koja vam odgovara. Sve funkcije koje je program pronašao da odgovaraju vašoj pretragi, prikazat će u polju Select a function, gdje treba da izaberete funkciju i na nju kliknete dva puta da se ona otvori.

Slika 6.2. Dijaloški okvir za biranje funkcije

Drugi način je da iz polja Or select a category (ili izaberi kategoriju), kliknete na strelicu prema dolje i izaberete jednu od ponuđenih kategorija (funkcije su organizovane po kategorijama): All – da vidite sve funkcije u Excel programu, Most Recently Used – funkcije koje ste koristili u zadnje vrijeme, Financial- funkcije za finansije, Date & Time – funkcije vezane za vrijeme i datum, Math & Trig – Matematičke i Trigonometrijske funkcije, itd... Kada izaberete jednu od ponuđenih kategorija program će prikazati listu te kategorije u polju Select a function, gdje treba da izaberete funkciju i na nju kliknete dva puta da se ona otvori.

Page 48: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 48

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.3. Izaberite opciju All da se prikaţu sve funkcije u Excel programu

Treći način je da iz funkcija koje su već prikazane u polju Select a function (izaberi funkciju), izaberete funkciju po ţelji, tako što ćete kliknuti na nju dva puta ili kliknuti jednom na funkciju a potom na dugme →OK, da se funkcija otvori. Međutim ako funkcija nije prikazana u ovom popisu onda trebate koristiti jedan od gore navedenih načina da je pronađete.

Slika 6.4. Otvaranje Sum funkcije

4. Kada izaberete funkciju koju ţelite umetnuti, otvorit će se njen dijaloški okvir u kojem birate argumente za računanje i kliknete na dugme →OK da se formula izračuna.

6.2.2. Umetanje funkcije preko Formulas kartice

1. Označite ćeliju u koju ţelite umetnuti funkciju,

Page 49: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

2. kliknite na karticu →Formulas (formule), zatim iz grupe Function Library, izaberite jednu od ponuđenih opcija: dugme Insert Function – da vam se prikaţe dijaloški okvir Insert function koji smo objasnili u predhodnom poglavlju, AutoSum – dugme za automatsko umetanje funkcije ili neku od prikazanih kategorija gdje trebate kliknuti na strelicu pored kategorije i izabrati funkciju po ţelji.

Slika 6.5. Umetanje funkcije preko Formulas kartice

6.3. RAĈUNANJE SUME (SUM)

U Excel-u moţete podatke određenih ćelija sabrati na sljedeća četiri načina:1. Pisanje formule za sabiranje,2. upotrebom matematičke funkcije za sabiranje,3. upotrebom dugmeta za sabiranje AutoSum (Automatsko sabiranje), sa Home kartice i

grupe Editing,4. i preko Statusne trake.

6.3.1. Pisanje formule za sabiranje

Matematička funkcija sadrţi znak jednakosti, naziv funkcije i argumente unutar zagrada nad kojima se izvršava određena funkcija. Matematička funkcija sabiranja izgleda ovako: =SUM(raspon ćelija). Raspon ćelija mora biti u zagradi i znak dvotačka : između prve i zadnje ćelije u rasponu.

Argumente, odnosno adrese ćelija moţete u matematičku formulu unijeti na nekoliko načina: da napišete adrese svih ćelija koje ţelite sabrati (B5+B6+B7 itd...), da upišete raspon ćelija koje ţelite sabrati (B5:B9), da označite raspon ćelija koje unosite u formulu (pritisnite lijevu tipku miša i povucite

miš preko svih ćelija u rasponu, od ćelije B5 do ćelije B9). Excel će automatski unijetiraspon ćelija u zagradu u formuli.

Formulu za sabiranje moţete napisati na sljedeći način: označite ćeliju u koju ćete smjestiti formulu,napišite znak jednakosti i adrese svih ćelija koje ţelite sabrati = D5+D6+D7. Adrese ćelija moţete sami upisati ili sa klikom na njih automatski unijeti njihove adrese u formulu (u primjeru sa slike: kliknite na ćeliju D5 i njena će se adresa unijeti u formulu, zatim unesite znak +, pa kliknite na ćeliju D6 da se njena adresa unese u formulu, itd...). Kada unesete sve podatke kliknite na tipku→Enter na tastaturi, da bi se formula izračunala a rezultat unio u označenu ćeliju.

Page 50: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 50

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.6. Pisanje formule za sabiranje (suma)

6.3.2. Upotreba matematiĉke funkcije za sabiranje

Drugi način sabiranja je upotrebom matematiĉke funkcije za sabiranje.

1. Označite ćeliju u koju ţelite unijeti funkciju,

2. kliknite na →Insert Function dugme , sa Trake za formule ili sa Formulas kartice,

Slika 6.7. Pokretanje funkcije preko Trake za formule ili preko Formulas kartice

5. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem u polju Select a function treba da izaberete funkciju za sabiranje →SUM. Ako se funkcija ne nalazi u listi onda u polju Or select a category izaberite kategoriju All - da se prikaţu sve funkcije u programu, a potom u listi pronađite funkciju SUM i dva puta kliknite na nju.

Page 51: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.8. Otvaranje funkcije za sabiranje (SUM)

6. Otvorit će se dijaloški okvir Function Arguments, u kojem treba da provjerite argumente odnosno raspon ćelija koje vam program nudi da sabere. Ako vam ponuđeni raspon ćelija ne odgovara direktno na radnim listu označite ćelije koje ţelite sabrati ili kliknite na dugme za izmijenu raspona ćelija a potom označite ćelije.

Page 52: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 52

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.9. Izgled dijaloškog okvira za umetanje SUM funkcije

6.3.3. Upotreba dugmeta za Automatsko sabiranje (AutoSum)

Treći način sabiranja je upotrebom dugmeta AutoSum sa →Home kartice, iz grupe Editing:

1. Označite ćeliju u koju ţelite smjestiti rezultat i kliknite na dugme →AutoSum .

2. U označenoj ćeliji pojavit će se funkcija sa rasponom ćelija (u primjeru: =SUM(E6:E11)).Ako je označena ćelija na dnu kolone funkcija automatski ponudi raspon ćelija u toj koloni. Ako je označena ćelija na kraju reda sa desne strane, funkcija ponudi raspon ćelija u tom redu, ako se iznad nje ne nalaze dvije ćelije sa numeričkim podacima (tada funkcija AutoSum ponudi sabiranje tih dviju ćelija iznad).

Uvijek provjerite da li je ponuĊeni raspon ćelija taĉan (da li ukljuĉuje ćelije koje ţelite sabrati), ako ne onda vi sami oznaĉite raspon ćelija, meĊutim ako je raspon ćelija taĉan kliknite na tipku →Enter na tastaturi, da se formula izraĉuna.

Slika 6.10. Umetanje funkcije za sabiranje preko AutoSum dugmeta

Page 53: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

6.3.4. Sabiranje preko statusne trake

1. Kada označite raspon ćelija koje ţelite sabrati, na statusnoj traci se prikaţe rezultat za više funkcija, između ostalog i za sumu.

Slika 6.11. Sabiranje preko Statusne trake (Sum)

Ako se rezultat za suma označenih ćelija ne vidi na Statusnoj traci (već neki drugi podatak), kliknite na Statusnu traku desnom tipkom miša i iz menija koji se pojavi označite funkciju Sum, da bi se ona prikazala automatski na Statusnoj traci.

Page 54: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 54

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.12. Uključivanje SUM funkcije na Statusnoj traci

2. Kada se rezultat za sumu (SUM) prikaţe na Statusnoj traci, označite ćeliju u koju ga ţelite unijeti i upišite rezultat. Nedostatak ovog načina računanja je upravo to što rezultat morate sami unositi u ćeliju, ali ovo je ujedno i najbolji način upoređivanja rezultata u različitim kolonama ili redovima.

Formule za ostale osnovne matematičke operacije: oduzimanje, mnoţenje i dijeljenja, unosite na isti način kao i formulu za sabiranje (sumu). Ako promjenite podatke u nekoj ćeliji koja se nalazi u rasponu ćelija, za koje ste računali matematičku funkciju automatski će to uticati i na rezultat formule i izmijeniti ga.

6.4. RAĈUNANJE PROSJEKA (AVERAGE)

Prosječnu vrijednost izračunavate pomoću funkcije AVERAGE, čiji sadrţaj igleda ovako:=AVERAGE(raspon ćelija)

6.4.1. Pisanje formule za raĉunanje prosjeka

1. Označite ćeliju u koju ţelite smjestiti formulu i upišite =AVERAGE, a zatim upišite ili oznaĉite raspon ćelija ĉiji prosjek ţelite izraĉunati (u primjeru sa slike: (E6: E11)) i kliknite na tipku→Enter na tastaturi. Raspon ćelija mora biti napisan u zagradi i sa dvotačkom : između prve i zadnje ćelije u rasponu.

Page 55: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.13. Pisanje formule za računanje prosjeka (AVERAGE)

6.4.2. Upotreba gotove funkcije za raĉunanje prosjeka

1. Označite ćeliju u koju ţelite unijeti funkciju,

2. kliknite na →Insert Function dugme , sa Trake za formule ili sa Formulas kartice.

Slika 6.14. Pokretanje funkcije preko Trake za formule ili preko Formulas kartice

3. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem treba da izaberete funkciju za prosjek→AVERAGE i kliknete na dugme →OK. Postupak pronalaţenja funkcije je isti kao i za sumu, objašnjen je u odlomku „Upotreba gotove funkcije za sabiranje”.

Slika 6.15. Otvaranje funkcije za prosjek (AVERAGE)

Page 56: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 56

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

4. Pojavit će se dijaloški okvir Function Arguments, u kojem treba da provjerite argumente odnosno raspon ćelija koje vam program nudi za izračunavanje prosjeka. Ako vam ponuđeni raspon ćelija ne odgovara direktno na radnom listu označite ćelije ili kliknite na dugme za promjenu raspona ćelija, a potom označite raspon ćelije za koje trebate izračunati prosjek.

Slika 6.16. Mijenjanje raspona ćelija za funkciju AVERAGE

5. Ako ste kliknuli na dugme za promjenu raspona ćelija dijaloški okvir Function Arguments će se sakriti, zatim mišem označite raspon ćelija u radnoj tabeli i ponovo kliknite na isto dugme da bi se dijaloški okvir ponovo pojavio. Kada ste unijeli tačan raspon ćelija kliknite na dugme →OK da se formula izračuna.

Slika 6.17. Mijenjanje raspona ćelija preko Dugmeta za promjenu raspona ćelija

Page 57: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

6.4.3. Raĉunanje prosjeka preko dugmeta za Automatsko raĉunanje (AutoSum)

Treći način računanja prosjeka je upotrebom dugmeta AutoSum sa →Home kartice, iz grupe

Editing:1. Označite ćeliju u koju ţelite smjestiti rezultat i kliknite na strelicu pored dugmeta

→AutoSum i izaberite funkciju za prosjek (AVERAGE).2. U označenoj ćeliji pojavit će se funkcija sa rasponom ćelija (npr. =AVERAGE(E6:E11)).

Provjerite da li je ponuđeni raspon ćelija tačan (da li uključuje ćelije za koje ţelite izračunati prosjek), ako ne onda vi sami označite raspon ćelija, međutim ako je raspon ćelija tačan kliknite na tipku →Enter na tastaturi, da se formula izračuna.

Slika 6.18. Računanje prosjeka preko dugmeta za Automatsko računanje

6.4.4. Raĉunanje prosjeka preko statusne trake

1. Označite raspon ćelija za koje ţelite izraĉunati prosjeĉnu vrijednost, na statusnoj traci ćese prikazati rezultat za funkciju AVERAGE.

Page 58: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 58

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.19. Računanje prosjeka preko Statusne trake (Average)

2. Ako se rezultat za funkciju AVERAGE ne prikaţe na Statusnoj traci, kliknite na Statusnu traku desnom tipkom miša i iz menija koji se pojavi označite funkciju →Average, da bi se ona automatski prikazala na Statusnoj traci.

Slika 6.20. Uključivanje AVERAGE funkcije na Statusnoj traci

Page 59: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

3. Kada se rezultat za prosjek (AVERAGE) prikaţe na Statusnoj traci, označite ćeliju u kojuga ţelite unijeti i upišite rezultat.

6.5. NAJMANJA I NAJVEĆA VRIJEDNOST

6.5.1. Pisanje formule za raĉunanje najmanje ili najveće vrijednosti

Najmanju (minimalnu) vrijednost izračunavate pomoću funkcije MIN, a najveću (maksimalnu)vrijednost sa funkcijom MAX.

1. Označite ćeliju i upišite formulu koju ţelite (=MAX ili =MIN), a zatim upišite ili oznaĉite raspon ćelija ĉiju vrijednost ţelite izraĉunati (u primjeru sa slike: (E6: E11)) i kliknite na tipku →Enter na tastaturi.

6.5.2. Upotreba gotove funkcije za raĉunanje najmanje ili najveće vrijednosti

1. Označite ćeliju u koju ţelite unijeti funkciju,

2. kliknite na →Insert Function dugme , sa Trake za formule ili sa Formulas kartice.

3. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem treba da izaberete funkciju za najmanju ili najveću vrijednosti (MIN ili MAX) i kliknete na dugme →OK. Kada se otvori dijaloški okvir Function Arguments za odabranu funkciju (kao na slici 6.21. i 6.22.), odredite raspon ćelija i kliknite na dugme →OK, da se funkcija izračuna.

6.21. Računanje najmanje vrijednosti (MIN)

Page 60: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 60

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.22. Računanje najveće vrijednosti (MAX)

U primjeru sa slike rezultat najmanje vrijednosti MIN smješten je u ćeliju E14, dok je rezultatnajveće vrijednosti MAX smješten u ćeliju B15.

6.5.3. Raĉunanje najmanje i najveće vrijednosti preko dugmeta za Automatsko raĉunanje

Treći način računanja najmanje i najveće vrijednosti je upotrebom dugmeta AutoSum sa→Home kartice, iz grupe Editing:

1. Označite ćeliju u koju ţelite smjestiti rezultat i kliknite na strelicu pored dugmeta→AutoSum i izaberite funkciju koju ţelite izračunati (MIN ili MAX).

2. U označenoj ćeliji pojavit će se funkcija koju ste odabrali sa rasponom ćelija. Provjerite da li je ponuđeni raspon ćelija tačan, ako ne onda vi sami oznaĉite raspon ćelija, međutim ako je raspon ćelija tačan kliknite na tipku →Enter na tastaturi, da se formula izračuna.

Page 61: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.23. Računanje najmanje vrijednosti preko dugmeta za Automatsko računanje

Slika 6.24. Računanje najveće vrijednosti preko dugmeta za Automatsko računanje

Ĉetvrti naĉin raĉunanja najveće ili najmanje vrijednost je da označite raspon ćelija za koji ţelite izračunati vrijednost, zatim desnom tipkom miša kliknite na Statusnu traku i izaberite funkciju (Max ili Min). Kada se na Statusnoj traci prikaţe rezultat, označite ćeliju i unesite dati rezultat.

6.6. FUNKCIJA IF

Funkcija IF (ako) vraća jednu vrijednost ako je uslov koji ste specificirali tačan (TRUE) i drugu vrijednost ako uslov nije tačan (FALSE). Koristite funkciju IF da primjenite uslovni test (logički test) na određene vrijednosti ili formule. Da umetnete funkciju IF u radni list uradite sljedeće:

1. Prvo označite ćeliju u koju ţelite umetnuti funkciju,2. Kliknite na →Insert Function dugme , sa Trake za formule ili sa Formulas kartice,

Page 62: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 62

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.25. Pokretanje funkcije preko Trake za formule

3. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem u polju Select a function treba da izaberete funkciju →IF. Ako se funkcija ne nalazi u listi onda u polju Or select a category izaberite kategoriju All - da se prikaţu sve funkcije u programu, a potom u listi pronađite funkciju IF i dva puta kliknite na nju.

4. Otvorit će se dijaloški okvir Function Arguments, u kojem treba da unesete vrijednosti usljedeća tri polja:

Logical_test – polje u kojem specificirate uslovni test (logički test), koji ţelite primjeniti na označenu ćeliju (u primjeru na slici uslovni test je 'ako je ćelija E6 veća od 50' (E6>50)),

Value_if_true – polje u koje unosite vrijednost koja će se prikazati u ćeliji ako je gore navedeni uslovni test tačan – TRUE (u primjeru na slici vrijednost koja će se prikazati ako je uslovni test tačan je 'skupo') ,

Value_if_false - polje u koje unosite vrijednost koja će se prikazati u ćeliji ako gore navedeni uslovni test nije tačan FALSE (u primjeru na slici vrijednost koja će se prikazati ako uslovni test nije tačan je 'jeftino').

5. Kada uneste određene vrijednosti u sva tri navedena polja kliknite na dugme →OK, da se funkcija unese u označenu ćeliju (u primjeru na slici 6.25., rezultat je smješten u ćeliju H6 a potom je funkcija proširena na cijelu kolonu Procjena cijene)

Funkciju moţete automatski proširiti i na susjedne ćelije tako da kliknete u donji desni ugao ćelije, kada kursor promjeni oblik u znak +, razvucite (proširite) funkciju na druge ćelije.

Page 63: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.26. Izgled dijaloškog okvira za umetanje IF funkcije

Slika 6.27. Rezultat funkcije IF, smješten u koloni Procjena cijene

6.7. Funkcija SUMIF

Funkcija SUMIF (saberi - ako) sabira ćelije koje ispunjavaju zadati kriterij (uslov). Izgled funkcijeSUMIF je:

SUMIF(range,criteria,sum_range)

Da umetnete funkciju SUMIF u radni list uradite sljedeće:

1. Prvo označite ćeliju u koju ţelite umetnuti funkciju,2. Kliknite na →Insert Function dugme , sa Trake za formule ili sa Formulas kartice,

Page 64: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 64

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.28. Pokretanje funkcije preko Trake za formule

3. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Function, u kojem u polju Select a function treba da izaberete funkciju →SUMIF.

4. Pojavit će se dijaloški okvir Function Arguments, u kojem treba da unesete vrijednosti usljedeća tri polja:

Range – raspon ćelija koje ţelite evaluirati prema specificiranom kriteriju.

Criteria - polje u kojem specificirate kriterij (uslov) koji određuje koje ćelije će se sabirati. Kriterij moţe biti u obliku broja, teksta ili formule (32, „32“, „>32“ ili„jabuke“). (u primjeru na slici 6.29. kriterij je 'ako je vrijednost ćelije veća od 5' („>5“)).

Sum_range – ćelije čije vrijednosti se sabiraju ako ćelije u polju Range ispunjavaju zadati kriterij. Ako u ovo polje ne unesete ni jednu vrijednost onda će se ćelije u polju Range (prvom polju) sabirati i evaluirati.

5. Kada uneste određene vrijednosti u sva tri navedena polja kliknite na dugme →OK, da se funkcija unese u označenu ćeliju (u primjeru sa slike kao rezultat u ćeliji E14, prikazat će se vrijednost 830, odnosno prikazat će se zbir svih cijena kod kojih je popust veći od 5 KM).

Page 65: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 6.29. Izgled dijaloškog okvira za umetanje SUMIF funkcije

6.8. APSOLUTNE I RELATIVNE ADRESE ĆELIJA

Program Excel je podešen tako da u formule unosi relativne adrese ćelija, pa sve adrese ćelija kaošto su A1, A2, A3... su relativne adrese.

Prilikom kopiranja ili premještanja određene formule, program automatski mijenja formulu prema njenoj novoj poziciji, mijenjajući relativne adrese ćelija u njenom sadrţaju (npr. ako mnoţite raspon ćelija =E6*H3 i kopirate tu formulu u narednu ćeliju ispod, program će automatski promijeniti formulu u =E7*H4).

Kada ţelite kopirati formulu u kojoj je jedan od argumenata uvijek adresa iste ćelije, tada ćeteadresu te ćelije označiti kao apsolutnu adresu.

Postoje dva načina definisanja apsolutne adrese ćelije: Pisanjem znaka $ u adresu ćelije ispred oznake za kolonu i red, i definisanjem imena za apsolutnu adresu ćelije.

6.8.1. Pisanje apsolutne adrese ćelije pomoću znaka $

Prilikom pisanja adrese ćelija ispred oznake kolone i reda upišite znak $ i time adresu ćelije označite kao apsolutnu (npr. adresu ćelije H3 napišite kao $H$3). U primjeru sa slike 6.30. moţete vidjeti da je adresa H3 u formuli napisana kao apsolutna adresa. Kada kopirate ovu formulu na

Page 66: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 66

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

druge ćelije u koloni G, relativna adrese u formuli će se izmijeniti (E6 u E7), dok će apsolutna adresa ostati ista ($H$3), bilo gdje da je kopirate.

Slika 6.30. Pisanje apsolutne adrese ćelije sa znakom $

Slika 6.31. Kopiranje formule iz primjera na ostale ćelije u koloni G

Postoje i mješovite adrese ćelija gdje je jedan argument u adresi (red ili kolona) relativni a drugi apsolutni (npr. $H3 ili H$3), što znači da će se jedan dio adrese mijenjati a drugi (apsolutni) ostati isti.

6.8.2. Definisanje imena za apsolutnu adresu ćelije

1. Ćeliji za koju ţelite da ima apsolutnu adresu moţete dodijeliti ili definisati ime, koje ćete kasnije koristiti u fomulama umjesto adrese ćelije. Označite ćeliju kojoj ţelite dodijeliti (definisati) ime, potom kliknite na karticu →Formulas i iz grupe Defined Names, na naredbu→Define Name.

Slika 6.32. Definisanje imena za apsolutnu adresu ćelije (Define Name)

Page 67: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

2. Pojavit će se dijaloški okvir New Name, u kojem u polje Name unesete ime ćelije (u primjeru: posto) i kliknete na dugme →OK, da potvrdite unos. Kada ćeliji dodijelite ime onda u formulama umjesto adrese ćelije pišete njeno ime, tako da računar prepozna da je to apsolutna vrijednost koja se ne mijenja kada kopirate formulu.

Slika 6.33. Definisanje imena za apsolutnu adresu ćelije (Define Name)

Primjer sa (slike 6.33.) prikazuje primjenu definisanog imena u formuli. Tako da bi se izračunao iznos od 10% od cijene, napisana je formula =E6*posto. Kada tu istu formulu kopirate (prenesete) na ostale ćelije u koloni G, vrijednost od 10% ostaje ista, odnosno ime posto se neće mijenjati jer je to apsolutna vrijednost. Formulu =E6*posto, kada kopirate iz ćelije G6 u ćeliju G7 izmijenit će se u =E7*posto, relativna adrese ćelije se mijenja (E6 u E7) dok apsolutna adresa (ime „posto“) ostaje ista i tako dalje u cijeloj koloni G.

Slika 6.34. Korištenje definisanog imena u formuli

Page 68: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 68

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 6.35. Kopiranje formule iz primjera na ostale ćelije u koloni G

6.9. KORIŠTENJE REFERENCI SA DRUGIH STRANICA

Kada ţelite prilikom pisanja formula koristite adrese ćelija (reference) sa drugog radnog lista, onda ispred adrese ćelije pišete (naziv radnog lista i znak '!'). Na primjer ako vaša formula treba da referiše ćeliju A1 sa radnog lista Sheet3, onda njenu adresu ćelije (referencu), pišete u ćeliju aktivnog radnog lista, na sljedeći način:

=Sheet3!A1

A potom nastavljate sa pisanjem preostalog dijela vaše formule.

7. DODAVANJE GRAFIĈKIH OBJEKATA RADNOM LISTU

Grafičke objekte moţete dodati radnom listu tako da umetnete neku slike sa računara (iz neke datoteke), iz ClipArt galerije koja je sastavni dio Microsoft Office-a 2007 ili da sami nacrtate grafičke objekte koristeći alata za crtanje.

Excel kao i ostale aplikacije iz kolekcije Microsoft Office 2007, dolazi s lijepom kolekcijom sličica, tzv. Clip Art, koje moţete koristiti kako biste unaprijedili svoje radne listove.

7.1. UMETANJE SLIKE SA RAĈUNARA (INSERT PICTURE FROM FILE)

1. Postavite kursor na mjesto gdje ţelite umetnuti sliku.2. Kliknite na karticu →Insert, iz grupe Illustrations, izaberite naredbu →Picture.

Slika 8.1. Umetanje slike sa računara (Picture)

Page 69: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

3. Pojavit će se dijaloški okvir Insert Picture u kojem birate sliku koju ţelite umetnuti. Kada pronađete sliku koju ţelite umetnuti, označite je i kliknete na dugme →Insert (ili dva puta kliknete na sliku i ona će se automatski umetnuti u radni list).

Slika 8.2. Pronalaţenje i umetanje slike sa računara

7.2. UMETANJE SLIKE IZ CLIPART GALERIJE (INSERT PICTURE FROM CLIP ART)

1. Označite ćeliju u koju ţelite smjestiti gornji desni ugao slike.2. Kliknite na karticu →Insert, iz grupe Illustrations, izaberite naredbu →ClipArt.

Slika 8.3. Umetanje slike iz ClipArt galerije

3. Otvorit će se dijaloški okvir Clip Art, u kojem treba da kliknete na dugme dugme →Go da se otvore sve slike iz Clip Art galerije ili u polje Search for, ukucate riječ (na engleskom jeziku) koja opisuje sliku koju ţelite, a potom kliknete na dugme →Go. (U primjeru na Slici 8.5., kliknuto je na dugme Go, pri čemu su se prikazale sve slike iz Clip Art galerije).

4. Kada se pojave slike u donjem dijelu dijaloškog okvira, dovoljno je da samo kliknete na sliku, da se ona umetne na slajd na označeno mjesto. Ili kliknite na strelicu uz desnu ivicu slike, pojavit će se meni u kojem je potrebno kliknuti na opciju →Insert da se slika umetne na slajd.

5. Da zatvorite Clip Art dijaloški okvir, kliknite na dugme →Close , u gornjem desnom uglu okvira.

Page 70: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 70

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.4. Umetanje slike iz ClipArt-a

Page 71: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 8.5. Rezultat umetanja slike iz ClipArt-a

7.3. UREĐIVANJE SLIKA I CLIPART-A

Ako ţelite detaljnije urediti sliku ili ClipArt, kliknite dva puta na nju sa mišem, pojavit će se na naslovnoj traci Alati za obradu slika (Picture Toos), sa otvorenom →Format karticom, koja sadrţi opcije za detaljnu obradu slika. Ona sadrţi 4 grupe:

Adjust (podesi) – podešavate osvjetljenje (Brightness), kontrast (Contrast), boju(Recolor) na slici.

Picture Styles (stilovi slike) – u ovoj grupi moţete izabrati jedan od ponuđenih stilova i primjeniti ga na vašu sliku. Također imate opcije da izmijeniti oblik slike (Picture Shape), okvir oko slike (Picture Border) i primijenite neki od ponuđenih efekata na sliku (Picture Effects).

Arrange (organizuj) – pomoću opcija iz ove grupe kontrolišete poravnanje (Align) i rotaciju (Rotate) slike.

Size (Veliĉina) – unosite brojčanu vrijednost za veličinu slike u centimetrima i moţeteizrezati sliku ako je potrebno (Crop).

Slika 8.6. Uređivanje slika preko alata za uređivanje slika (Picture Tools)

7.4. CRTANJE U EXCEL -U

Različite grafičke elemente (linija, strelica, pravugaonika, zvjezdice, itd...), radnom listu moţete dodati i tako da ih samostalno nacrtate uz pomoć alata za crtanje. Grafičke elemente koje nacrtate u radnom listu moţete obrađivati na isti način kao i slike, što je objašnjeno u predhodnom poglavlju.

1. Kliknite na karticu →Insert, iz grupe Illustrations, i naredbu →Shapes (oblici), a zatim odaberite gotovi geometrijski oblik koji ţelite nacrtati u dokumentu. Kursor će promijeniti oblik u znak plus +, drţite pritisnutu lijevu tipku miša i povucite miš tako da nacrtate oblik ţeljene veličine u radnom listu. Potom otpustite lijevu tipku miša.

Page 72: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 72

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.7. Umetanje crtanja (gotovih geometrijskih oblika)

Slik a

8.8. Geo met rijsk

iobli

k nacr tanu

radn om listu

Page 73: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

7.5. KREIRANJE I MODIFICIRANJE GRAFIKONA

MS Excel 2007 vam dozvoljava da kreirate jednostavne i naprednije grafikone na bazi informacija i podataka unesenih u vaše radne listove (spreadsheets). Grafikon predstavlja grafički prikaz tabelarnih podataka i pojednostavljuje upoređivanje većeg broja informacija. Grafikon kao i ostale grafičke objekte moţete umetnuti preko Insert kartice.

1. Kliknite na karticu →Insert, a potom iz grupe Charts, odaberite vrstu grafikona koju ţelite umetnuti (u primjeru sa Slike 8.9., odabrana je vrsta grafikona →Columns i podvrsta →3-D Clustered Columns).

U Charts grupi prikazano je pet osnovnih vrsta grafikona: Columns, Line, Pie, Bar, Area i Scatter. Ako ţelite umetnuti neku drugu vrstu grafikona kliknite na dugme →Other Charts ili na strelicu u donjem desnom uglu ove grupe , da se otvore sve moguće vrste grafikona u Excel programu.

Grafikon koji ste odabrali pojavit će se u radnoj tabeli, gdje ga vi potom moţete uređivati prema vašim potrebama.

Slika 8.9. Umetanje grafikona (Charts)

Page 74: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 74

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.10. Umetnuti grafikon iz primjera

7.6. UREĐIVANJE GRAFIKONA

Kada ţelite izvršiti neke promjene na grafikonu, kliknite na grafikon da se na naslovnoj traci otvorealati za uređivanje grafikona (Chart Tools) sa tri kartice: Design, Layout i Format.

7.6.1. UreĊivanje grafikona preko Design kartice

Sa kartica Design moţete urediti grafikon na sljedeći način: Izmijeniti tip grafikona sa opcijom Change Chart Type. Spasiti grafikon kao templetu sa opcijom Save As Templete. Naredba Switch Row/Column organizuje podatke u grafikonu umjesto po kolonama, po

redovima ili obrnuto. Opcija Select Data omogućava promjenu podataka prikazanih na grafikonu. Iz grupe Chart Layouts mijenjate postavku grafikona (layout), tako što kliknete na jednu

od ponuđenih postavki. Iz grupe Chart Styles mijenjate stil grafikona tako što kliknete na jedan od ponuđenih

stilova grafikona. Naredba Move Chart premješta grafikon na drugu lokaciju.

Slika 8.11. Izgled Design kartice za uređivanje grafikona

Page 75: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

7.6.2. Promjena vrste grafikona (Change Chart Type)

1. Da biste promijenili vrstu grafikona, kada je grafikon već umetnut u radnu tabelu sa→Design kartice kliknite na naredbu →Change Chart Type. Otvorit će se dijaloški okvir Change Chart Type, u kojem moţete odabrati bilo koju od ponuđenih vrsta grafikona. Sa lijeve strane okvira izaberite vrstu grafikona, dok u desnom dijelo dijaloškog okvira treba da izaberete podvrstu grafikona (u primjeru sa slike 8.5. odabrana je vrsta grafikona Line i podvrsta 3-D Line).

2. Kada završite sa odabirom vrste grafikona kliknite na dugme →OK, da promjenu primijenite na grafikon.

Slika 8.12. Promjena vrste grafikona

Slika 8.13. Novi izgled grafikona iz primjera

Page 76: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 76

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

7.6.3. Premještanje grafikona na novu lokaciju (Move Chart)

1. Da biste premjestili grafikon sa →Design kartice, kliknete na naredbu →Move Chart, otvorit će se dijaloški okvir Move Chart u kojem moţete odabrati gdje ţelite premjestiti grafikon. Ako odaberete opciju New sheet – onda će se grafikon premjestiti na novi radni list, novom radnom listu moţete dati i ime u polju gdje piše Chart1. Međutim ako grafikon ţelite smjestiti na neki od već postojećih radnih listova, onda odaberite opciju Object in (objekat u) i kliknite na strelicu da odaberete radni list (u primjeru: Sheet1).

2. Kada izaberete sve opcije za premještanje kliknite na dugme →OK i grafikon će sepremjestiti na mjesto koje ste odabrali.

Slika 8.14. Premještanje grafikona na novu lokaciju

7.6.4. UreĊivanje grafikona preko Layout kartice

Sa kartice Layout moţete:

Formatirati bilo koji označeni dio grafikona sa opcijom Format Selection.

Iz grupe Labels moţete dodati ili izmijeniti natpise na grafikonu. Pa tako moţete dodati naslov grafikonu (Chart Title), dodati natpise na ose grafikona (Axis Titles), prikazati ili sakriti legendu (Legend), prikazati ili sakriti natpise nad podacima (Data Labels), itd...

Iz grupe Axes moţete dodati ili izmijeniti ose grafikona (Axes) i brojne linije (Gridlines),dok opcije ponuđene u grupi Background koristite za uređivanje pozadine grafikona.

Page 77: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 8.15. Izgled Layout kartice za uređivanje grafikona

7.6.5. Dodavanje i ureĊivanje naslova grafikona

1. Da biste dodali naslov grafikonu kliknite na naredbu →Chart Title, sa Layout kartice, potom izaberite jednu od ponuđenih pozicija naslova (npr. Above Chart – iznad grafikona), kada se na slajdu pojavi tekstualni okvir sa natpisom Chart Title kliknite na njega i ispišite naslov po ţelji. Da biste uredili naslov koji ste dodali, izmijenili mu boju, okvir ili veličinu fonta, kliknite na njega i na komandu →Format Selection, sa kartice Layout.

2. Pojavit će se dijaloški okvir Format Chart Title u kojem imate sljedeće opcije: Fill – određujete boju ispune okvira za naslov, Border Color – određujetu boju okvira oko naslova, Border Styles – stil okvira oko naslova, Shadow – sjenčenje, 3-D Format - trodimenzionalne efekte na naslovu, Alignment - poravnanje teksta naslova, itd...

3. Kada završite sa uređivanjem naslova kliknite na dugme →Close, da primjenite selekciju i

zatvorite dijaloški okvir.

Slika 8.16. Izgled dijaloškog okvira za uređivanje naslova

Page 78: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 78

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

7.6.6. UreĊivanje grafikona preko Format kartice

Sa kartica Format moţete urediti grafikon na sljedeći način: Formatirati bilo koji označeni dio grafikona sa opcijom Format Selection. Iz grupe Shape Styles moţete izmijeniti sveukupni oblik grafikona sa klikom na jedan od

gotovih stilova, moţete cijeli grafikon uokviriti sa opcijom Shape Outline, promijeniti mu pozadinu (Shape Fill) ili primjeniti neki efekat na njega (Shape Effects).

Iz grupe WordArt Styles moţete na bilo koji tekst sa grafikona primjeniti jedan odponuđenih stilova teksta, izmijeniti boju ispisa ili primjeniti neki tekstualni efekat.

Iz grupe Arrange definišete poziciju grafikona u odnosu na druge elemente na slajdu. U grupi Size moţeti izmijeniti veličinu grafikona i to brojčano.

Slika 8.17. Izgled Format kartice za uređivanje grafikona

7.6.7. UreĊivanje grafikona sa desnim klikom miša

1. Drugi način uređivanja grafikona i pristupa nekim od najčešće korištenih opcija je da kliknete desnom tipkom miša na površinu grafikona ili na dio grafikona koji ţelite izmijeniti i izaberete odgovarajuću opciju.

2. Kada kliknete desnom tipkom miša na površinu grafikona, pojavit će se padajući meni iz kojeg moţete izabrati neke od najčešće korištenih opcija za formatiranje grafikona:

Change Chart Type – da promijenite vrstu grafikona, Select Data – da promijenite podatke prikazane u grafikonu, Move Chart – za premještanje grafikona na drugu lokaciju, 3-D Rotation – trodimenzionalno rotiranje grafikona ili dijela koji ste označili, Format Chart Area – za formatiranje cijele površine grafikona (stil i debljinu okvira

oko grafikona, pozadinu grafikona, tekst napisan na grafikonu itd...).

Ako ste kliknuli desnom tipkom miša na samo jedan dio grafikona (npr. legendu ili naslov), opcije upadajućem meniju bit će drugačije i vezane za uređivanje tog dijela grafikona.

Page 79: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 8.18. Uređivanje grafikona sa desnim klikom miša

Grafikon moţete premještati unutar jednog radnog lista na taj način što postavite pokazivač miša na površini grafikona, kliknete lijevom tipkom miša i povučete grafikon na novu poziciju.

Kada označite grafikon (označen je kada ima svijetlo plavi okvir, kao na slici 8.18.), mijenjate mu veličinu tako da postavite miš na okvir grafikona i to na mjesto označeno sa tačkicama, pritisnete lijevu tipku miša i vučete miš u ţeljenom smjeru ovisno o tome ţelite li grafikon povećati ili smanjiti.

Da biste grafikon kopirali ili potpuno premjestili na drugi slajd, koristite naredbe Cut, Copy iPaste.

Grafikon izbrišete tako da ga označite a zatim pritisnete naredbu Cut ili tipku Delete na tastaturi.

7.7. UMETANJE KOMENTARA

7.7.1. Umetanje novog komentara (New Comment)

1. Da biste dodali komentar radnom listu prvo označiti ćeliju na koju će se komentar odnositi.Nakon toga kliknite na karticu →Review, i iz grupe Comments, kliknite na naredbu →NewComment.

Drugi naĉin je da kliknete desnom tipkom miša na ćeliju na koju ţelite umetnuti komentar i iz padajućeg menija izaberete opciju →Insert Comment.

Page 80: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 80

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.19. Umetanje novog komentara (New Comment)

Slika 8.20. Umetanje komentara sa desnim klikom miša (Insert Comment)

2. Na radnom listu će se pojaviti okvir za komentar u koji trebate da unesete sadrţaj komentara, kao na slici 8.21. Kada završite unos teksta kliknite sa mišem negdje na radni list izvan okvira za unos komentara. Program Excel je podešen tako da automatski sakrije napisani komentar, a kao njegovu oznaku u ćeliji za koju je umetnut komentar prikaţe crveni trokutić u gornjem desnom uglu. (slika 8.22.).

Slika 8.21. Unos teksta u okvir za komentar

Slika 8.22. Izgled ćelije sa skrivenim komentar

Page 81: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Da biste vidjeli sadrţaj komentara, postavite pokazivač miša iznad ćelije sa crvenim trokutićem. Da biste komentar učinili stalno vidljivim kliknite desnom tipkom miša na ćeliju i iz padajućeg menija izaberite opciju Show/Hide Comments.

Slika 8.23. Prikazivanje ili skrivanje komentara (Show/Hide Comments)

7.7.2. Promjena komentara (Edit Comment)

1. Da biste izmijenili komentar, prvo označite ćeliju na kojoj se komentar nalazi. Nakon toga kliknite na karticu →Review i iz grupe Comments, kliknite na naredbu →Edit Comment. Okvir za komentar će ponovo postati aktivan i u njemu će se pozicionirati pokazivač miša, tako da tekst komentara moţete izmijeniti.

Slika 8.24. Promjena komentara preko Review kartice (Edit Comment)

2. Drugi način je da kliknete desnom tipkom miša na ćeliju sa komentarom i iz padajućeg menijaizaberete opciju →Edit Comment.

Page 82: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 82

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.25. Promjena komentara sa desnim klikom miša (Edit Comment)

7.7.3. Brisanje komentara (Delete Comment)

1. Da biste izbrisali komentar, prvo označite ćeliju na kojoj se komentar nalazi. Nakon toga kliknite na karticu →Review i iz grupe Comments, kliknite na naredbu →Delete.

Slika 8.26. Brisanje komentara preko Review kartice (Delete)

2. Drugi način brisanja komentara je da kliknete desnom tipkom miša na ćeliju sa komentarom i iz padajućeg menija izaberete opciju →Delete Comment.

Slika 8.27. Brisanje komentara sa desnim klikom miša (Delete Comment)

Page 83: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

7.8. KREIRANJE LINKOVA (HYPERLINK)

Za brz pristup informacijama u drugim fajlovima ili Web stranicama, moţete umetnuti link ili vezu(Hyperlink) u označenu ćeliju u radnom listu.

7.8.1. Kreiranje linkova1. Da biste kreirali link (Hyperlink) na radnom listu, prvo označite ćeliju gdje ţelite umetnuti link.

Zatim kliknite na karticu →Insert i iz grupe Links, kliknite na naredbu →Hyperlink.

Drugi naĉin je da kliknete desnom tipkom miša na ćeliju gdje ţelite umetnuti link a potom iz padajućeg menija izaberete opciju →Hyperlink.

Slika 8.28. Umetanje linkova pomoću Insert kartice (Hyperlink)

Slika 8.29. Umetanje linkova sa desnim klikom miša (Hyperlink)

2. Otvorit će se dijaloški okvir Insert Hyperlink, u kojem sa lijeve strane okvira moţete izabrati do čega ţelite da vas vodi dati link, pa imamo sljedeće opcije:

Existing File or Web Page – link do nekog već postojećeg fajla ili web stranica, Place in This Document – neko mjesto u istom dokumentu (radnoj knjizi), kojem ste

definisali ime isto kao što se definiše ime za apsolutnu adresu, Create New Document – link sa kojim moţete kreirati novi dokument, E-mail Address – link za slanje poruka na neku Email adresa.

Page 84: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 84

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Ako ţelite da kreirate link do neke web stranice, kliknite na opciju →Existing File or Web Page, a potom u polju Text to display upišite tekst koji će biti prikazan u radnoj knjizi kao link, u polju Address ukucajte punu adresu web stranice do koje ţelite da vas vodi dati link.

3. Kada završite sa odabirom svih opcija kliknite na dugme →OK, da umetnete kreirani link u radni list.

Slika 8.30. Umetanje linka do neke web stranice

Slika 8.31. Rezultat kreiranog linka iz primjera

Tekst koji ste ukucali u polju Text to display ili koji se već nalazio u ćeliji koju ste označili, prikazat će se u radnom listu kao link (plave boje i podvuĉen).

Kada postavite kursor na link pojavit će se njegova web adresa a kada jednom kliknete na njega otvorit će se web stranicu do koje on vodi, u internet pretraţivaču. Da biste samo oznaĉili ćeliju sa linkom potrebno je da kliknete na ćeliju i zadrţite pritisnutu lijevu tipku miša kraće vrijeme.

Page 85: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

7.8.2. Mjenjanje linkova (Edit Hyperlink)

1. Da izmijenite neki već kreirani link, kliknite desnom tipkom miša na ćeliju u kojoj se nalazi link, a potom iz menija koji se pojavi izaberite opciju →Edit Hypelink.

Pojavit će se dijaloški okvir Edit Hyperlink, sa identičnim opcijama kao i u dijaloškog okviraInsert Hyperlink (kao na slici 8.30.), u kojem moţete izmijeniti postavke za umetanje linka.

Slika 8.32. Mjenjanje linkova (Edit Hyperlink)

Page 86: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 86

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

7.8.3. Uklanjanje linkova (Remove Hyperlink)

1. Da uklonite određeni link, kliknite desnom tipkom miša na ćeliju koja sadrţi link i iz padajućegmenija izaberite opciju →Remove Hyperlink.

Slika 8.33. Uklanjanje linka (Remove Hyperlink)

Međutim ako ţelite ukloniti link zajedno sa sadrţajem koji se nalazi u ćeliji koristite naredbu Clear Contents. Kliknite desnom tipkom miša na ćeliju koja sadrţi link i iz padajućeg menija izaberite opciju →Clear Contents ili pritisnite tipku →Delete na tastaturi.

Slika 8.34. Uklanjanje linka zajedno sa sadrţajem ćelije (Clear Contents)

Page 87: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

8. SORTIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA (SORT & FILTER)

8.1. SORTIRANJE PODATAKA

Microsoft Excel 2007 ima mogućnost sortiranja podataka, dok u isto vrijeme zadrţava vezu između podataka. Postoji osnovno sortiranje podataka (sortiranje po jednoj koloni-kriteriju) i sortiranje podataka po više kolona.

8.1.1. Osnovno sortiranje podataka

Ako ţelite izvršiti osnovno sortiranje podataka u jednoj koloni, uradite sljedeće:

1. Prvo označite kolonu ili kliknite u kolonu koju ţelite sortirati.2. Nakon toga sa →Home kartice, iz grupe Editing, kliknite na naredbu →Sort & Filter.3. Iz menija koji se pojavi izaberite opciju →Sort A to Z (da sortirate podatke od A do Z, u

rastućem poretku) ili →Sort Z to A (da sortirate podatke od Z do A, u opadajućem poretku).

Slika 8.1. Osnovno sortiranje podataka

8.1.2. Sortiranje podataka po više kolona (Custom Sorts)

Ako ţelite izvršiti sortiranje podataka za više kolona, koristite opciju Custom Sorts:1. Prvo sa →Home kartice, iz grupe Editing, kliknite na naredbu →Sort & Filter.2. Iz menija koji se pojavi izaberite opciju →Custom Sorts.

Slika 8.2. Sortiranje podataka po više kolona (Custom Sorts)

Page 88: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 88

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

3. Otvorit će se dijaloški okvir Sort, u kojem u polju:

Column treba da izaberete kolonu koju prvo ţelite sortirati,

zatim u polju Sort On kliknite na strelicu i izaberite po čemu ţelite sortirati

odabranu kolonu: Values – po vrijednosti koja se nalazi u ćelijama, Cell Color – po bojićelija, Font Color – po boji teksta u ćelijama, itd...

kliknite na strelicu u polju Order da odaberete redoslijed sortiranja: rastući (ako je tekst A to Z, ako su brojevi Smallest to Largest) ili opadajući (Z to A, za brojeve Largest to Smallest).

4. Kada završite odabir svih opcija za prvu kolonu, kliknite na →Add Level dugme da dodate sljedeću kolonu za sortiranje. Ponovite cijeli postupak objašnjen u koraku 3 i za drugu kolonu, ako ţelite dodati još jednu kolonu za sortiranje ponovo kliknite na →Add Level dugme, itd... Kada završite odabir svih kolona za sortiranje kliknite na dugme →OK, da to i primijenite na radnu tabelu.

Slika 8.3. Sortiranje podataka po više kolona (Custom Sorts)

U primjeru na slici 8.3. sortirani su podaci sa dva kriterija (sa dvije kolone), i to prvo su sortirani po abecednom redu u koloni Naziv, a zatim su sortirani po cijeni od najmanje do najveće (Smallest to Largest). Ako ste pogriješili u sortiranju podataka kliknite na →Delete Level dugme da potpuno izbrišete zadani kriterij (kolonu za sortiranje). Rezultat gore navedenog sortiranja je prikazan na sljedećoj slici.

Page 89: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 8.4. Sortiranje podataka za više kolona (Custom Sorts)

8.2. FILTRIRANJE PODATAKA

Filtriranje podataka dozvoljava prikazivanje samo onih podataka iz radne tabele koji zadovoljavaju određeni kriterij, dok ostali podaci privremeno postaju skriveni (nevidljivi). Da biste filtrirali podatke, uradite sljedeće:

1. Kliknite bilo gdje u tabelu u kojoj ţelite filtrirati podatke.2. Sa →Home kartice, iz grupe Editing, kliknite na naredbu →Sort & Filter.3. Iz menija koji se pojavi izaberite opciju →Filter, u zaglavlju svake kolone pojavit će se

strelica okrenuta prema dolje. Ako bi se desilo da se strelica ne prikaţe u zaglavlju svake kolone, onda označite cijelo zaglavlje radne tabele i ponovo uključite filter (→Home →Sort& Filter →Filter).

Slika 8.5. Filtriranje podataka (Filter)

4. Zatim kliknite na strelicu u zaglavlju kolone u kojoj ţelite filtrirati podatke, pojavit će se popis kriterija pomoću kojih moţete filtrirati podatke u toj koloni. Između ostalog u ovom popisu se nalaze također naredbe za sortiranje podataka: Sort A to Z, Sort Z to A i Sort by Color (sortiraj po boji, ako ćelije ili sadrţaj ćelija, sadrţe neku boje). Na dnu padajuće liste prikazani su svi podaci koji se nalaze u datoj koloni, pa moţete označiti samo podatke koje ţelite da ostanu prikazani u koloni i na taj način ih filtrirati. Svaka kolona imat će različite kriterije ovisno o vrsti podataka koje sadrţi. Ako kolona sadrţi tekst onda moţete izabrati opciju→Text Filters, da biste vidjeli ponuđene tekstualne filtere za tu kolonu (u primjeru na slici 8.6. izabrana je opcija Begins With (počinje sa)).

Page 90: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 90

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 8.6. Filtriranje podataka (Filter)

5. Otvorit će se dijaloški okvir Custom AutoFilter u kojem trebate specificirati tekstualni filter koji ste odabrali u predhodnom koraku, odnosno za filter 'begins with' trebate upisati sa kojim slovom ili slovima treba da započinje riječ koja predstavlja kriterij filtriranja (u primjeru je odabrano slovo 's', što znači da treba filtrirati 'rijeĉi koje poĉinju sa slovom s').

Slika 8.7. Specificiranje kriterija za filtriranje podataka

6. Potom kliknite na dugme →OK da primjenite specificirano filtriranje i da zatvorite dijaloški okvir. Rezultat primjenjenog filtera moţete vidjeti na slici 8.8., gdje je kao rezultat filtriranja u koloni Naziv prikazana riječ 'Struja', zato što počinje sa slovom 's'.

Page 91: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 8.8. Rezultat primjenjenog filtera

8.2.1. Vrste tekstualnih filtera (Text Filters)

Kada uključite Filtere u radnoj tabeli, vrste ponuđenih filtera u svakoj koloni razlikovat će se, ovisno od vrste podataka koji se nalaze u datoj koloni. Dvije osnovne vrste podataka su: tekst i brojevi. Kada kliknete strelicu za filtriranje podataka u koloni gdje se nalazi tekst a zatim na naredbu →Text Filters, pojavit će se sljedeći tekstualni filteri:

Equals – pronalazi tekst koji je potpuno jednak specificiranom tekstu,

Does not Equal – pronalazi tekst koji nije jednak specificiranom tekstu,

Begins With – filtrira tekst koji poĉinje sa specificiranim slovom ili slovima (tekstom),

Ends With – filtrira tekst koji završava sa specificiranim slovom ili tekstom,

Contains – pronalazi tekst koji sadrţi specificirano slovo ili tekst,

Does Not Contain – pronalazi tekst koji ne sadrţi specificirano slovo ili tekst,

Custom Filter – korisniĉki filter gdje sami definišete kriterije filtriranja.

Slika 8.9. Vrste tekstualnih filtera (Text Filters)

Page 92: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 92

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

8.2.2. Vrste numeriĉkih filtera (Number Filters)

Kada kliknete na strelicu za filtriranje podataka u koloni gdje se nalaze brojevi, a zatim na naredbu→Number Filters, pojavit će se sljedeći numerički filteri:

Equals – pronalazi brojeve koji su potpuno jednaki specificiranom broju,

Does not Equal – pronalazi brojeve koji nisu jednaki specificiranom broju,

Greater Than – filtrira brojeve koji su veći od specificiranog broja,

Greater Than Or Equal To – filtrira brojeve koji su veći ili jednaki specificiranom broju,

Less Than – filtrira brojeve koji su manji od specificiranog broja,

Less Than Or Equal To – filtrira brojeve koji su manji ili jednaki specificiranom broju,

Between – pronalazi brojeve koji se nalaze izmeĊu dva specificirana broja,

Top 10 – pronalazi prvih ili zadnjih 10 brojeva po veliĉini (broj moţe biti i različit od 10),

Above Average – pronalazi brojeve koji su iznad prosjeka (prosječne vrijednosti),

Below Average – pronalazi brojeve koji su ispod prosjeka,

Custom Filter – korisniĉki filter gdje sami definišete kriterije filtriranja.

Slika 8.10. Vrste numeričkih filtera (Number Filters)

Pomoću naredbe Custom Filter (korisnički filter) sami određujete kriterije filtriranja, međutim opcije u ovom okviru su potpune iste opcijama koje imate ponuđene u numeričkim filterima, tako da bi ovaj način predstavljao samo duţi put za filtriranje podataka.

Page 93: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

8.2.3. Uklanjanje Filtera

Postupak za isključivanje filtera za cijelu tabele i uklanjanje strelica za filtriranje, je isti kao injegovo uključivanje:

1. Kliknite bilo gdje u tabelu sa koje ţelite ukloniti Filtriranje podatake.2. Zatim sa →Home kartice, iz grupe Editing, kliknite ponovo na naredbu →Sort & Filter i

opciju →Filter. Svi primjenjeni filteri i strelice iz zaglavlja tabele bit će uklonjeni.

Međutim ako ţelite isključiti sve primjenjene filtere, a ţelite ostaviti strelice u zagljavlju tabele radi daljeg filtriranja, koristite naredbu →Clear.

1. Sa →Home kartice, iz grupe Editing, kliknite na naredbu →Sort & Filter i opciju →Clear.Svi primjenjeni filteri u radnoj tabeli će se isključiti (vratiti u prvobitni poloţaj).

Slika 8.11. Uklanjanje filtera (Clear)

9. USLOVNO FORMATIRANJE (CONDITIONAL FORMATTING)Uslovno formatiranje omogućava da primjenite određeno formatiranje na ćelije selektivno i automatski. Uslovno formatiranje je jako korisno za brzo identificiranje ćelija koje sadrţe pogrešne vrijednosti ili koje sadrţe vrijednosti određenog tipa. Dakle, moţete koristiti određeni format za lakše identificiranje interesantnih ćelija, da istaknete neuobičajene vrijednosti i da vizuelno istaknete podatke koji ispunjavaju određena pravila (uslove).

Na primjer, moţete definisati uslovno formatiranje tako da sve negativne vrijednosti u određenom rasponu imaju crvenu boju pozadine. Kada unesete ili promjenite vrijednost u ćeliji (rasponu ćelija), program ispita vrijednost i primjeni pravila uslovnog formatiranja. Ako je vrijednost ćelije negativna, pozadina ćelije će se obojiti u crvenu boju, a ako nije negativna uslovno formatiranje neće biti primjenjeno.

9.1. OSNOVNE VRSTE USLOVNOG FORMATIRANJA

Kada kliknete na naredbu →Conditional Formatting, sa kartice Home i grupe Styles, otvorit će se padajući meni sa pet osnovnih vrsta uslovnog Formatiranja:

Page 94: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 94

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 9.1. Pet osnovnih vrsta uslovnog formatiranja

1. Highlight Cells Rules (Istakni ćelije koje ispunjavaju pravila) – Formatiranje za isticanje interesantnih ćelija ili raspona ćelija, koje ispunjavaju zadata pravila mijenjanjem njihovog izgleda.

Iz padajućeg menija sa vrstama Uslovnog Formatiranja, izaberite opciju→Highlight Cells Rules, a potom naredbu →Greater Than (veće od).

Slika 9.2. Uslovno formatiranje za isticanje ćelija

Otvorit će se Greater Than dijaloški okvir u kojem specificirate odabrani uslov, tako što u prvom polju upišete vrijednost sa kojom će se upoređivati vrijednost označene ćelije.

Page 95: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Dok u drugom polju birate jedan od ponuđenih formata ćelija ili kliknite na opciju Custom Format da sami specificirate format ćelija (u primjeru na slici 9.3. odabran je Light Red Fill with Dark Red Text (svijetlo crvena pozadina ćelije sa tamno crvenim tekstom)).

Slika 9.3. Uslovno formatiranje za isticanje vrijednosti većih od zadate vrijednosti (20)

2. Top/ Bottom Rules (Vrh/Dno pravila) – Ovu vrstu Uslovnog formatiranja koristite da pronađete određeni broj najvećih ili najmanjih vrijednosti u označenom rasponu ćelija. Na primjer, moţete pronaći 5 najvećih/najmanjih cijena proizvoda (kao na slici 9. ., gdje su 5 najvećih vrijednosti istaknute sa svijetlo crvenom pozadinom ćelija i tamno crvenim tekstom (Light Red Fill with Dark Red Text), najveće/najmanje vrijednosti izraţene u procentima (10%) i određeni broj vrijednosti većih/manjih od prosječne vrijednosti.

Slika 9.4. Uslovno formatiranje za isticanje 5 najvećih vrijednosti

Page 96: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 96

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

3. Data Bars (Trake podataka) – Trake u boji koje pomaţu da uporedite vrijednosti ćelija u random listu. Duţina trake predstavlja vrijednost ćelije, duţa traka predstavlja veću vrijednost a kraća manju vrijednost ćelije. Trake podataka su korisne pri uočavanju većih i manjih brojeva naročito kada se radi o većem broju podataka.

Slika 9.5. Uslovno formatiranje pomoću Traka podataka (Data Bars)

4. Color Scales (Skale boja) – Vizuelni prikazi koji vam pomaţu da razumijete varijacije vrijednosti u ćelijama pomoću boja. Postoje Skale sa dvije boje (pomaţu upoređivanju ćelija u označenom rasponu koristeći nijanse sa dvije boje, jedna boja predstavlja najveću vrijednost a druga boja najmanju vrijednost) i Skale sa tri boje (pomaţu upoređivanju ćelija u označenom rasponu koristeći nijanse sa tri boje, gdje treća boja predstavlja srednju vrijednost). Nijanse boja se mijenjaju sa vrijednošću ćelija, od najmanje do najveće. Na primjer, u ţuto- crvenoj skali boja (Yellow-Red Color Scale), moţete specificirati da ćelije sa većom vrijednošću imaju više ţute boje, dok manje vrijednosti imaju više crvene boje.

Slika 9.6. Uslovno formatiranje pomoću Skale Boja (Color Scales)

5. Icon Sets (Grupe simbola) – Svaki simbol predstavlja određeni raspon vrijednosti. Na primjer, u 3 Arrows Icon Sets (tri strelice grupi simbola), zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, ţuta strelica sa strane predstavlja srednje vrijednosti i crvena strelica prema dolje manje vrijednosti.

Page 97: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 9.7. Uslovno formatiranje pomoću Grupe Simbola (Icon Sets)

9.2. SPECIFICIRANJE USLOVNOG FORMATIRANJA

Da biste sami specificirali uslove formatiranja uradite sljedeće:1. Označite ćeliju ili raspon ćelija na koje ţelite primjeniti uslovno formatiranje. Zatim sa →Home

kartice, iz grupe Styles, kliknite na naredbu →Conditional Formatting.

2. Pojavit će se padajući meni sa osnovnim vrstama Uslovnog formatiranja, međutim ako vi sami ţelite definisati pravila (uslove) formatiranja kliknite na naredbu →Manage Rules.

Slika 9.8. Pokretanje naredbe za definisanje pravila formatiranja (Manage Rules)

3. Otvorit će se dijaloški okvir Conditional Formatting Rules Manager, u kojem moţete pregledati sva pravila koja su primjenjena na označene ćelije i kreirati nova pravila ako ţelite. U ovom okviru postoje tri dugmeta za definisanje pravila za formatiranje:

New Rule – dugme za dodavanje novog pravila, Edit Rule – dugme za uređivanje ili promjenu nekog već postojećeg pravila, Delete Rule – dugme za ukidanje već postojećeg pravila.

Da biste dodali novo pravilo kliknite na dugme →New Rule (novo pravilo).

Page 98: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 98

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 9.9. Dijaloški okvir za pregled i definisanje pravila uslovnog formatiranja

4. Pojavit će se dijaloški okvir New Formatting Rule, u kojem specificirate novo pravilo zauslovno formatiranje. U ovom okviru nalaze se sljedeće opcije:

1. U polju Select a Rule Type (odaberite vrstu pravila) – moţete izabrati jednu od ponuđenih šest vrsta pravila. Da biste uslovno formatirali samo ćelije koje sadrţe određenu vrijednost izaberite pravilo kao na slici 9.11.: 'Format only cells that contain'.

2. Zatim u okviru Edit the Rule Description postoje 4 polja za definisanje pravila:

1) U prvom polju kliknite na strelicu prema dolje i izaberite opciju Cell Value(vrijednost ćelije), što znači da uslovljavate vrijednost ćelije.

2) U drugom polju birate način na koji se upoređuje vrijednost ćelije sa nekom drugom brojčanom vrijednošću, kliknite na strelicu i izaberite jednu od ponuđenih opcija:

- between (između) – provjeravate da li se vrijednost ćelije nalazi između dvijezadate vrijednosti,

- not between (nije između) - provjeravate da li se vrijednost ćelije ne nalazi između dvije zadate vrijednosti,

- equal to (jednako) - provjeravate da li je vrijednost ćelije jednaka datojvrijednosti,- not equal to (nije jednako) - provjeravate da li vrijednost ćelije nije jednaka

datoj vrijednosti,- greater than (veće od) - da li je vrijednost ćelije veća od zadate vrijednosti,- less than (manje od) - da li je vrijednost ćelije manja od zadate vrijednosti,- greater than or equal to (veće ili jednako od) - da li je vrijednost ćelije veća ili

jednaka datoj vrijednosti,- less than or equal to (manje ili jednako od) - da li je vrijednost ćelije manja ili

jednaka datoj vrijednosti.

Page 99: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Slika 9.10. U drugom polju je izabrana opcija greater than (veće od).

3) A potom u trećem polju unesite određenu brojčanu vrijednost (vrijednost sa

kojom upoređujete vrijednost ćelije) ili kliknite na malu crvenu strelicu označite tu vrijednost ako postoji na radnom listu.

, da

Kao krajnji rezultat pomoću ova tri polja specificirali ste uslov za formatiranje ćelija (u primjeru na slici 9.11., moţete vidjeti kompletan uslov koji glasi: 'Cell Value greater than 20', odnosno 'Ako je vrijednost ćelije veća od 20', uslovno formatiraj ćelije).

Slika 9.11. Definisanje novog pravila za uslovno formatiranje

4) U polju Preview trebate odredili format ćelija koji će se primjeniti ako je pravilo ispunjeno ili uslov tačan (TRUE), da biste odredili format kliknite na dugme→Format. Otvorit će se dijaloški okvir Format Cells, koji izgleda kao modificirana verzija standardnog okvira za ureĊivanje ćelija, s tim da ne sadrţi kartice Alignment i Protection. A na svakoj kartici ima dodatno dugme Clear, za uklanjanje nekog već odabranog formata.

Page 100: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 100

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 9.12. Odabir formata koji će se primjeniti na ćelije koje ispunjavaju specificirani uslov

Kada izaberete format za uslovno formatiranje, kliknite na dugme →OK, da zatvorite dijaloški okvir Format Cells. U primjeru na slici 9.5. izabrana je crvena pozadina ćelije, koja će se primjeniti na sve ćelije koje ispune specificirani uslov.

5. Na ovaj način definisali ste novo pravilo za uslovno formatiranje, a ako ţelite kreirati višepravila onda ponovo kliknite na dugme →New Rule i ponovite gore navedene korake.

6. Kada završite dodavanje svih pravila kliknite na dugme →OK, da se ona primjene na označene ćelije.

Slika 9.13. Izgled ćelija koje su uslovno formatirane u koloni Cijena

Kao rezultat, kolona Cijena na slici 9.6. je uslovno formatirana, tako da su kod svih ćelija koje sadrţe vrijednost veću od broja 20 (Cell Value > 20), pozadine ćelija ofarbane u crvenu boju. Ovo formatiranje je naravno dinamiĉno, ako promjenite sadrţaj neke ćelije, Excel će provjeriti novi sadrţaj naspram uslova za formatiranje i promjeniti ili ukloniti format ćelije na osnovu toga.

Page 101: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 101

9.3. UKLANJANJE USLOVNOG FORMATIRANJA

Kada pritisnete tipku Delete na tastaturi da izbrišete sadrţaj ćelije, samim tim ne brišeteformatiranje za datu ćeliju nego samo njen sadrţaj.

Da uklonite Uslovno formatiranje zajedno sa ostalim formatima ćelije, označite ćeliju i kliknite na naredbu →Clear→Clear Formats, sa Home kartice i grupe Editing. Također moţete koristiti i naredbu →Clear→Clear All da izbrišete uslovno formatiranje zajedno sa sadrţajem ćelija.

Međutim, da biste uklonili Uslovno formatiranje ali ne i sve druge formate sa ćelije, uraditesljedeće:

1. Označite ćeliju ili raspon ćelija sa kojih ţelite ukloniti uslovno formatiranje. Zatim sa →Homekartice, iz grupe Styles, kliknite na naredbu →Conditional Formatting.

2. Iz padajućeg menija koji se pojavi izaberite opciju →Clear Rules, a potom →Clear Rules from Selected Cells (ukloni pravila sa označenih ćelija).

Slika 9.14. Uklanjanje uslovnog formatiranja

9.3.1. Drugi naĉin uklanjanja uslovnog formatiranja

1. Označite ćeliju ili raspon ćelija sa kojih ţelite ukloniti uslovno formatiranje. Zatim sa→Home kartice, iz grupe Styles, kliknite na naredbu →Conditional Formatting.

2. Iz padajućeg menija koji se pojavi izaberite opciju →Manage Rules. Otvorit će se dijaloški okvir Conditional Formatting Rules Manager, u kojem moţete vidjeti sva pravila koja su primjenjena na označene ćelije. Da izbrišete pravilo, označite ga i kliknite na dugme →Delete Rule. Ako postoji više definisanih pravila za označene ćelije, za svako od njih ponovite ovaj postupak.

3. Kliknite na dugme →OK, da izađete iz Conditional Formatting Rules Manager dijaloškogokvira.

Page 102: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 102

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 9.15. Drugi način uklanjanja uslovnog formatiranja

9.4. LOCIRANJE ĆELIJA KOJE SADRŢE USLOVNO FORMATIRANJE

Ćelije koje sadrţe uslovno formatiranje Vi ne moţete, samo promatrajući ćelije, reći da li one sadrţe uslovno formatiranje ili ne. Da biste automatski pronašli ćelije koje sadrţe Uslovno formatiranje, koristite naredbu Find & Select (pronađi i označi):

1. Kliknite na →Home karticu, i iz grupe Editing, izaberite naredbu →Find & Select i opciju→Conditional Formatting.

Program Excel će automatski pronaći i označiti ćelije koje sadrţe uslovno formatiranje.

Slika 9.16. Lociranje ćelija koje sadrţe uslovno formatiranje

Page 103: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 103

9.5. PRIMJERI FORMULA ZA USLOVNO FORMATIRANJE

Da biste umjesto vrijednosti ćelija koristili formulu za Uslovno fomatiranje podataka, morate specificirati logičku formulu koja za rezultat ima jednu od vrijednosti: TRUE (taĉno) ili FALSE (netaĉno). Ako je rezultat formule TRUE, uslov je zadovoljen i uslovno formatiranje je primjenjeno. Ako je rezultat formule FALSE uslov nije zadovoljen i formatiranje nije primjenjeno.

9.5.1. Identificiranje tekstualnih podataka

1. Da biste umjesto vrijednosti ćelija koristili formulu za Uslovno fomatiranje podataka, udijaloškom okviru New Formatting Rule u kojem određujete novo pravilo, izaberite opciju→Use a formula to determine which cells to format (koristi formulu za određivanje ćelijaza formatiranje).

Slika 9.17. Korištenje formula za uslovno formatiranje

2. Zatim u polju Format values where this formula is true (formatiraj vrijednosti gdje je ova formula tačna), unesite formulu. U primjeru na slici unesena je formula, koja formatira ćeliju C5 samo u slučaju ako sadrţi tekstualne podatke, međutim ako ćelija ne sadrţi tekst, odnosno formula nije tačna format ostaje nepromjenjen.

=ISTEXT(C5)

Da primjenite ovu formulu na raspon ćelija, prvo označite raspon. Ova formula pretpostavlja da je aktivna ćelija u označenom rasponu ćelija C5, međutim ako označite neki drugi raspon ćelija onda umjesto adrese C5 unesite adresu prve ćelije u rasponu.

3. Kliknite na dugme →Format i odredite format ćelija koje ispunjavaju zadati uslov. Uprimjeru na slici izabrana je ljubičasta boja kao pozadina ćelija.

4. Da izađete iz dijaloškog okvira, kliknite na dugme →OK.

Page 104: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 104

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

9.5.2. Identificiranje datuma u odreĊenom mjesecu

Uslovno formatiranje također moţete primjeniti i na datume. Sljedeća formula za uslovno formatiranje primjenjuje formatiranje na ćeliju (C5) samo u slučaju ako ćelija sadrţi datum u mjesecu junu (6):

=MONTH(C5)=6

Ako je ova formula primjenjena na raspon ćelija, onda predpostavlja da je ćelija C5 aktivna ćelija u označenom rasponu, međutim ako označite neki drugi raspon ćelija onda umjesto adrese C5 unesite adresu prve ćelije u rasponu. Funkcija MONTH daje broj mjeseca u označenom datumu.

9.5.3. Identificiranje današnjeg datuma

Funkcija TODAY daje kao rezultat današnji datum. Ako imate seriju datuma u vašoj listi, moţete koristiti uslovno formatiranja da identificirate današnji datum. Formula za uslovno formatiranje primjenjuje formatiranje samo u slučaju ako ćelija sadrţi današnji datum. U ovoj formuli također predpostavljamo da ste označili raspon ćelija koji počinje sa ćelijom C5.

=C5=TODAY()

9.5.4. Identificiranje maksimalne vrijednosti u rasponu

Funkcija MAX daje kao rezultat maksimalnu vrijednost u označenom rasponu. Da biste istakli ovu maksimalnu vrijednost moţete koristiti sljedeću formulu za uslovno formatiranje:

=C5=MAX($C$5:$C$11)

Formula predpostavlja da ste označili raspon ćelija (C5:C11), gdje je aktivna ćelija C5.

Page 105: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 105

10. VALIDACIJA PODATAKA (DATA VALIDATION)Validacija podataka je naredba koja vam pomaţe da kontrolišete vrstu podataka koji se unose u radni list. Ova opcija omogućava da postavite određena pravila koja će diktirati koju vrstu podataka moţete unijeti u ćeliju. Na primjer, moţete ograničite unos podataka na cijele brojeve između 1 i12. Ako korisnik unese pogrešnu vrijednost, program neće prihvatiti unesenu vrijednost, već će prikazati poruku upozorenja (koju vi sami osmislite) zahtjevajući unos tačnih podataka u ćeliju (kao na slici 10.1.)

Slika 10.1. Ograničenje unosa podataka na cijele brojeve između 1 i 12

10.1. ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA VALIDACIJU PODATAKA

Da specificirate dozvoljen tip podataka u ćeliji ili rasponu ćeliju, slijedite ove korake:

1. Označite ćeliju ili raspon ćelija na koje ţelite primjeniti validaciju podataka.2. Kliknite na →Data karticu, iz grupe Data Tools, kliknite na naredbu →Data Validation.

Slika 10.2. Pokretanje naredbe za validaciju podataka (Data Validation)

3. Pojavit će se dijaloški okvir Data Validation, sa otvorenom Settings karticu. Kliknite na strelicu u polju Allow i iz padajućeg menija izaberite vrstu podataka na koju ţelite da ograničite unos (u primjeru na slici 10.3. su izabrani cijeli brojevi - Whole number). Ovisno od izbora vrste podataka, na istoj kartici će se pojaviti dodatna polja odnosno opcije. U primjeru sa slike, kada izaberete Whole number, pojavit će se dodatna polja Data, Minimum i Maximum, za ograničenje cijelih brojeva. Da biste ograničili unos podataka na brojeve između 1 i 12, odaberite opcije kao na slici 10.4.

Page 106: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 106

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 10.3. Ograničenje podataka na cijele brojeve

Slika 10.4. Ograničenje unosa podataka na cijele brojeve između 1 i 12

4. (Opcionalno) Kliknite na Input Message karticu, da definišete poruku koja će se prikazati kada korisnik označi ćeliju, odnosno prije unosa podataka. U ovoj poruci moţete obavijestiti korisnika kakvu vrstu podata moţe unijeti u označene ćelije. Ako je ovaj korak izostavljen, odnosno nije napisana poruka, ona se neće ni pojaviti kada korisnik označi ćeliju.

Page 107: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 107

Slika 10.5. Poruke koja se pojavi prije unosa podataka (Input Message)

5. (Opcionalno) Kliknite na karticu Error Alert, da definišete poruku koja će se prikazati ako korisnik unese pogrešne podatke. U polju Style (stil) kliknite na strelicu i izaberite jedan od sljedećih stilova poruke:

Stop (zaustavi) - da potpuno spriječite pogrešan unos podataka, Warning (upozorenje) – poruka gdje moţete izabrati da li ţelite nastaviti (Yes) ili

ne (No) unos podataka, iako je podatak pogrešan,

Slika 10.6. Izgled poruke upozorenja Slika 10.7. Izgled poruke zaustavljanja

Information (informacije) – da program dozvoli unos pogrešnih podataka, ali vaspri tome informiše da ste pogriješili.

Slika 10.8. Izgled poruke informisanja

Ako je ovaj korak izostavljen, podnosno poruka nije napisana, prilikom unosa pogrešnihpodataka pojavit će se standardna programska poruka da upozori korisnika na grešku.

Page 108: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 108

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

6. Kada izaberete sve opcije u dijaloškom okviru Data Validation, kliknite na dugme →OK da ih primjeniti na označene ćelije.

Slika 10.9. Poruka koja će se pojavi pri unosu pogrešnih podataka (Error Alert)

Kada primjenite Validaciju Podataka na označene ćelije, pokušajte unijeti neki podatak da biste ispitali ispravnost zadatih kriterija.

10.2. TIPOVI KRITERIJA ZA VALIDACIJU

Postoji širok izbor kriterija za validaciju podataka, koje moţete pregledati u dijaloškom okviru Data Validation, na kartici Settings i polju Allow. Sljedeće opcije su dostupne u polju Allow (uočit ćete da druge kontrole na kartici Settings variraju, ovisno od izbora u Allow padajućem meniju):

Any Value (bilo koja vrijednost): Birajući ovu opciju uklanjate bilo koju postojeću validaciju podataka. Međutim poruka prije unosa podataka još će se pojavljivati, sve dok je ne izbrišete ili isključite opciju Show input message when cell is selected, sa Input Message kartice.

Whole Number (cijeli broj): Ograničavate unos podataka na cijele brojeve. A potom specificirate validan raspon cijelih brojeva koristeći dodatna polja koja se prikaţu na kartici: Data, Minimal i Maximal. Na primjer, moţete specificirati da unos mora biti cijeli brojveći ili jednak 100.

Decimal (decimalni broj): Omogućavate unos brojeva i u decimalnom formatu. Na primjer,moţete specificirati da unos mora biti veći od 0 i manji od 1.

List (lista): Ograničavate unos podataka na listu koju vi sami kreirate.

Date (Datum): ): Ograničavate unos podataka na datum. Vi specificirate validan raspon datuma koristeći, dodatna polja koja se pojave. Na primjer, moţete specificirati da uneseni datum bude veći ili jednak 1. Januaru 2009.

Time (vrijeme): Korisnik mora unijeti vrijeme, koje vi specificirate u dodatnim poljima na kartici. Na primjer, vi specificirate da uneseno vrijeme mora biti veće od 22:00.

Page 109: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Kulturni cen tar „Kralj Fahd“ 2009

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 109

Text Length (duţina teksta): Ograničavate unos teksta na određeni broj karaktera. Na

primjer, moţete ograničiti unos na duţinu 1 (tj. samo jedan karakter ili znak).

Custom: Pomoću ove opcije ograničavate podatke koristeći logičku formulu za validaciju podataka.

Međutim, vaţno je primjetiti da je čak i sa primjenom validacije podataka moguće unijeti pogrešne podatke. Ako je stil poruke (Style), na kartici Error Alert postavljen na bilo šta drugo osim na Stop, pogrešni podaci mogu biti unešeni. T a kođe r , z a p a mt it e da se v a li d ac ij a pod a taka ne v r ši n a d r e z ul t a t i ma f o r mu l a .

10.3. KREIRANJE PADAJUĆE LISTE

Moţda jedna od najčešćih upotreba validacije podataka je kreiranje padajuće liste. U sljedećem primjeru kreirat ćemo padajuću listu koristeći nazive mjeseci.

1. Prvo, unesite podatke u listu u jedan red ili kolonu (podatke koji će se pojaviti u padajućoj listi).2. Zatim označite ćeliju u kojoj će se nalaziti padajuća lista, kliknite na →Data karticu, i iz grupe

Data Tools, kliknite na naredbu →Data Validation.

3. Kada se pojavi dijaloški okvir Data Validation, sa otvorenom Settings karticom. Kliknite na strelicu u polju Allow i iz padajućeg menija izaberite opciju →List. Na istoj kartici pojavit će se dodatno polje →Source, u kojem treba da upišete raspon ćelija koji treba da se pojavi u listi ili da kliknete na crvenu strelicu pored polja da biste označili raspon ćelija na radnom listu. Također, da biste omogućili prikaz padajuće liste uključite opcija In-cell dropdown (padajuća lista u ćeliji).

Ako je lista kratka moţete je direktno upisati u polje Source. Svaku stavku u listi trebate odvojiti sa tačka-zarezom (;) (ako koristite bosanske regionalne postavke u Control Panel-u) ili sa zarezom (,) (ako koristite američke postavke). (Na primjer: Januar; Februar; Mart;)

Slika 10.10. Kreiranje padajuće liste (List)

Page 110: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 110

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 10.11. Izgled padajuće liste na radnom listu

10.4. KORIŠTENJE FORMULA ZA VALIDACIJU PODATAKA

Prava snaga opcije za validaciju podataka dolazi do izraţaja kada se koriste formule za validaciju.

Morate specificirati logičku formula koja za rezultat ima jednu od vrijednosti TRUE ili FALSE. Ako je rezultat formule TRUE uslov je zadovoljen i podaci se smatraju validnim. Ako je rezultat formule FALSE uslov nije zadovoljen i podaci se smatraju pogrešnim.

Moţete specificirati formulu za validaciju podataka ako u dijaloškom okviru →Data Validation, u polju Alow izaberete opciju →Custom (Slika 10.8.). Pojavit će se dodatno polje Formula u kojem trebate unijeti formulu za validaciju podataka. Formule za validaciju podataka rade na istom principu kao i formule za uslovno formatiranje.

10.5. PRIMJERI FORMULA ZA VALIDACIJU PODATAKA

10.5.1. Formula za prihvatanje samo teksta

Sljedeća formula se koristi samo za prihvatanje tekstualnog unosa u označenu ćeliju ili ćelije:

=ISTEXT(A1)

Ova formula pretpostavlja da je aktivna ćelija u označenom rasponu ćelija A1, međutim ako označite neki drugi raspon ćelija onda umjesto adrese A1 unesite adresu prve ćelije u rasponu.

Slika 10.12. Unos formule za prihvatanje samo teksta

10.5.2. Formula za prihvatanje veće vrijednosti od predhodne

Sljedeća formula za validaciju podataka omogućava vam da u ćeliju unesete samo vrijednosti koje su veće od vrijednosti predhodne ćelije (u primjeru ćelije iznad A1).

Page 111: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 | 111

=A2>A1

Ova formula pretpostavlja da je ćelija A2 aktivna ćelija u označenom rasponu, međutim ako označite neki drugi raspon ćelija onda umjesto adrese A2 unesite adresu prve ćelije u rasponu. Formula funkcioniše tako da svaki put kada unosite vrijednost, provjerava da li je ta vrijednost veća od vrijednosti predhodne ćelije, ako jeste dozvoljava unos a ako nije upozori vas sa porukom da je ograničen unos podataka.

Slika 10.13. Unos formule za prihvatanje veće vrijednosti od predhodne

10.5.3. Neprihvatanje duplih vrijednosti

Sljedeća formula za validaciju podataka neće dozvoliti korisniku da unese istu vrijednost uoznačenom rasponu ćelija (duplu vrijednost u rasponu A1:C20) :

=COUNTIF($A$1:$C$20;A1)=1

Ova formula pretpostavlja da je ćelija A1 aktivna ćelija u označenom rasponu. Moţete primjetite da je prvi argument funkcije COUNTIF apsolutna referenca. Drugi argument je relativna referenca (A1) i mijenja se za svaku ćeliju u rasponu. Slika ispod prikazuje rezultat validacije podataka kada pokušate unijeti isti podatak u označenom rasponu ćelija, na koje je primjenjena gore navedena fomula za validaciju. Pojavi se poruku upozorenja na grešku, kliknite na dugme →Retry (pokušaj ponovo), da pokušate ponovo unijeti podatak ili na dugme →Cancel, da otkaţete unos podataka u označenu ćeliju.

Page 112: 95044031 Skripta Za Microsoft Office Excel 2007

S t r a n i c a | 112

Kulturni centar „Kralj Fahd“ 2009

Slika 10.14. Unos formule za neprihvatanje duplih vrijednosti