A Study of Factors Influencing the Travelling Decision and ... A Study of Factors Influencing the Travelling

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of A Study of Factors Influencing the Travelling Decision and ... A Study of Factors Influencing the...

 • การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวงั และความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาเที่ยวตลาดน า้

  ในเขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร A Study of Factors Influencing the Travelling Decision

  and the Expectations and Satisfaction of Thai Tourists Visiting the Floating Markets in Talingchan District, Bangkok

  พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

  วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ พ.ศ. 2555

  DPU

 • การศึกษาปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยว ความคาดหวงั และความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาเที่ยวตลาดน า้

  ในเขตตลิง่ชัน จงัหวดักรุงเทพมหานคร

  พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

  วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ พ.ศ. 2555

  DPU

 • A Study of Factors Influencing the Travelling Decision and the Expectations and Satisfaction of Thai Tourists Visiting

  the Floating Markets in Talingchan District, Bangkok

  PORNTHIP BOONTHEINGTHAM

  A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts

  Department of Tourism Management Faculty of Arts and Sciences, Dhurakij Pundit University

  2012

  DPU

 • กติติกรรมประกาศ

  การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยเพราะความกรุณายิง่จาก ดร.สุวนัชยั หวนนากลาง อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค าแนะน าและค าปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิ่งจนการศึกษาวิจยัส าเร็จสมบูรณ์ ได ้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง

  ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศพร ภาระสกุล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อศัวนิ แสงพิกุล คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในเร่ือง ของระเบียบวธีิวจิยั และแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชียง เภาชิต อาจารย์ ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ ท่ีกรุณาสละเวลาให้ค าช้ีแนะเร่ืองระเบียบวิธีวิจยัและการวิเคราะห์ ขอ้มูลแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา

  ขอขอบพระคุณ ดร.อฏัฐมา นิลนพคุณ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั ดร.จ าเนียร ชุณหโสภาค นกัวิจยัช านาญการ ระดบั 8 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั รามค าแหง และ ดร.ละเอียด ศิลานอ้ย อดีตท่ีปรึกษา 9 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีกรุณาให้ เกียรติเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการให้ค าแนะน าและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จนท าให้ การศึกษาน้ีสมบูรณ์ น่าเช่ือถือและมีคุณค่ายิง่

  ขอขอบพระคุณ คุณเยียรยง ไชยรัตน์ ผูอ้ านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานกรุงเทพมหานคร คุณระพีพฒัน์ เกษโกศล นักพฒันาการท่องเท่ียว กองการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร คุณทวศีกัด์ิ หวา่งจนัทร์ กรรมการชุมชนวดัจ าปาและเจา้ของโฮมสเตยส์วา่งจนัทร์ คุณลุงชวน ชูจนัทร์ ผูน้ าชุมชนตลาดน ้ าคลองลดัมะยม คุณธนัทชาติ บุญประกอบ รองประธาน ประชาคมตลาดน ้ าตล่ิงชนั คุณสิทธิกร ธรรมรงเจริญ คณะกรรมการผูดู้แลตลาดน ้ าวดัสะพาน ท่ี กรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในคร้ังน้ี รวมทั้งนกัท่องเท่ียว ตวัแทนผูป้ระกอบการ ร้านคา้ และประชาชนในพื้นท่ีท่ีให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถามในการคร้ังน้ี

  สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และเพื่อนๆ ของผูว้ิจยัท่ีให้การสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน

  พรทิพย ์ บุญเท่ียงธรรม

  DPU

 • สารบัญ

  หน้า บทคดัยอ่ภาษาไทย ฆ บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ จ กิตติกรรมประกาศ ช สารบญัตาราง ญ สารบญัภาพ ต บทท่ี 1. บทน า 1 1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 1 1.2 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 8 1.3 ตวัแปรของการวจิยั 8 1.4 สมมติฐานของการวจิยั 9 1.5 ขอบเขตของการวจิยั 9 1.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 10 1.7 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 10 2. แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 15 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 14 2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 65

Recommended

View more >