of 4 /4
����������Juhtkond tänab Teated Veikko Lehto 27.02 Elle Jurkatam 01.03 �� Tähelepanu kõik moeloo- jad! Muutunud on nii KG`s Fashion Show kui ka maa- kondliku School Fashion Show toimumiste kuupäe- vad. KG`s Fashion Show toimub 28. märts 2003 ning maakondlik School Fashi- on Show toimub 29. märts 2003. Inge Jalakas, huvijuht Gümnaasiumi lõpuklassid lõpetasid vene keele kui võõrkeele kursuse. Oma lõputöödeks valisid abitu- riendid vene luuleklassi- ka ja vene muinasjuttude ainetel põhinevad tantsu- lis-sõnalised instsenee- ringud. Teisipäeval, 18. veebru- aril 10.-12. kl. kogunemisva- hetunnil oli kõigil võimalus kuulata V. Majakovski, A. Puškini, M. Lermontovi, I. Abiturientidel vene keel selge! Bunini ja S. Jessenini luu- leklassikat. Ettekantud luu- letuste eestikeelsed tõlked olid aga õpilaste endi poolt tehtud. Kolmapäeval, 19. veebru- aril oli kogu kooliperel ala- tes algklassidest, võimalus osaleda kahe instseneeringu etendusel, milleks olid “Na- eris” ja “Miks “A” on esime- ne”. Osalejatele jao-tati ka omakoostatud kahekeelsed kavalehed. Etendust ilmes- tasid tantsutüdrukute vene rahvatantsu esitus lastelau- lu “Kartoška” saatel. Õpilasi juhendasid nen- de aineõpetajad Ursula Mat- vejeva ja Ellen Kask. Täname kõiki õpilasi-esi- nejaid ja meid abistanud õp. Veiko Lehtot ja klassivälise töö organisaatorit Inge Ja- lakat. Ellen Kask, vene keele ainekomisjoni esinaine Veel on vabu kohti 7A klassireisile! Reis toimub 17.-18.märt- sil 2003 Riia-Sigulda-Cesis. Täpsem info Ursula Rahnik koolis tuba nr. 239 või telefonil 051 03 006. Ursula Rahnik, personalijuht Õpetaja Laine Lehto’t, õpilaskollektiivide juhen- dajaid ja esinejaid kooli ga- lakontserti läbiviimise eest. Eesti Vabariigi 85.aas- tapäevale pühendatud ak- tuste esinejaid. Õpetaja Ellen Kask’e ja Ursula Matvejeva’t mee- leolukate vene keele vahe- tundide korraldamise eest ja esinejaid. 9B klassireisile Peterbur- gi 20.-22.06.03 on veel 5 vaba kohta! Soovijail palun võtta ühendust Laine Lehtoga koolis (kl. 408, muusika va- heruum) või kodusel tele- fonil 38-223. Laine Lehto 04. veebruaril toimunud laiendatud direktsiooni koo- solekul andis esteetika aine- komisjoni esimees Veikko Lehto ülevaate omaloomin- guliste laulude konkursi ja KG galakontserdi etteval- mistamisest. Omaloomin- guliste laulude konkurss toi- mub 27. veebruaril aulas. Merle Rätsep andis üle- vaate vabariikliku etlejate konkursi tulemustest, aru- tati jaanuarikuu tegija(i)d ja otsustati omistada Kersti Kirsile õpetaja ametijärk. 11. veebruari direkt- siooni koosolekul andis õp- pealajuhataja Anu Saabas Kuressaare Gümnaasiumi direktsioonilt ülevaate koolikohustuse mittetäitjatest jaanuarikuus. Direktori käskkirjaga mär- kuse saavad 5 õpilast, noo- mituse 2 õpilast ja valju noo- mituse 1 õpilane põhjuseta puudumiste eest jaanuari- kuus. Arutati ka tulevaste 5. klasside klassijuhatajaid. Anu Saabas tutvustas pro- jekti ”Koduklass” 1.-9. klas- sidele. Arutati ka turvatöö- taja päevaplaani koolis. 18.veebruari direktsioo- ni koosolekul tutvustas hu- vijuht Inge Jalakas EV aas- tapäeva aktuste kavasid. Vaadati üle õppenõukogu päevakord. Arutati 1. klas- si ujumisega tekkinud prob- leeme. 25.veebruari direktsioo- ni koosolekul arutati 1. klas- si vastuvõttu – 1. klassides- se võetakse vastu 26 õpilast klassi. Ursula Rahnik tutvus- tas vabariikliku punase risti võistluse juhendit. Võistlus toimub pühapäeval, 11. mail seoses riigieksamiga 10. mail. Kehalise kasvatuse õpe- taja Tiina Käen tutvus- tas ülekoolilise võimlemis- võistluse juhendit. Võistlus toimub 6. märtsil. Ursula Rahnik Miks on A kõige esimene? - hetk abituutiumi etendusest. Foto: Arvi Tanila.

Abiturientidel vene keel selge!

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Abiturientidel vene keel selge!


Tähelepanu kõik moeloo- jad!
Muutunud on nii KG`s Fashion Show kui ka maa- kondliku School Fashion Show toimumiste kuupäe- vad. KG`s Fashion Show toimub 28. märts 2003 ning maakondlik School Fashi- on Show toimub 29. märts 2003.
Inge Jalakas, huvijuht
Gümnaasiumi lõpuklassid lõpetasid vene keele kui võõrkeele kursuse. Oma lõputöödeks valisid abitu- riendid vene luuleklassi- ka ja vene muinasjuttude ainetel põhinevad tantsu- lis-sõnalised instsenee- ringud.
Teisipäeval, 18. veebru- aril 10.-12. kl. kogunemisva- hetunnil oli kõigil võimalus kuulata V. Majakovski, A. Puškini, M. Lermontovi, I.
Abiturientidel vene keel selge!
Bunini ja S. Jessenini luu- leklassikat. Ettekantud luu- letuste eestikeelsed tõlked olid aga õpilaste endi poolt tehtud.
Kolmapäeval, 19. veebru- aril oli kogu kooliperel ala- tes algklassidest, võimalus osaleda kahe instseneeringu etendusel, milleks olid “Na- eris” ja “Miks “A” on esime- ne”. Osalejatele jao-tati ka omakoostatud kahekeelsed kavalehed. Etendust ilmes-
tasid tantsutüdrukute vene rahvatantsu esitus lastelau- lu “Kartoška” saatel.
Õpilasi juhendasid nen- de aineõpetajad Ursula Mat- vejeva ja Ellen Kask.
Täname kõiki õpilasi-esi- nejaid ja meid abistanud õp. Veiko Lehtot ja klassivälise töö organisaatorit Inge Ja- lakat.
Ellen Kask, vene keele ainekomisjoni
esinaine
Veel on vabu kohti 7A klassireisile!
Reis toimub 17.-18.märt- sil 2003 Riia-Sigulda-Cesis.
Täpsem info Ursula Rahnik koolis tuba nr. 239 või telefonil 051 03 006.
Ursula Rahnik, personalijuht
Õpetaja Laine Lehto’t, õpilaskollektiivide juhen- dajaid ja esinejaid kooli ga- lakontserti läbiviimise eest.
Eesti Vabariigi 85.aas- tapäevale pühendatud ak- tuste esinejaid.
Õpetaja Ellen Kask’e ja Ursula Matvejeva’t mee- leolukate vene keele vahe- tundide korraldamise eest ja esinejaid.
9B klassireisile Peterbur- gi 20.-22.06.03 on veel 5 vaba kohta!
Soovijail palun võtta ühendust Laine Lehtoga koolis (kl. 408, muusika va- heruum) või kodusel tele- fonil 38-223.
Laine Lehto
Merle Rätsep andis üle- vaate vabariikliku etlejate konkursi tulemustest, aru- tati jaanuarikuu tegija(i)d ja otsustati omistada Kersti Kirsile õpetaja ametijärk.
11. veebruari direkt- siooni koosolekul andis õp- pealajuhataja Anu Saabas
Kuressaare Gümnaasiumi direktsioonilt ülevaate koolikohustuse mittetäitjatest jaanuarikuus. Direktori käskkirjaga mär- kuse saavad 5 õpilast, noo- mituse 2 õpilast ja valju noo- mituse 1 õpilane põhjuseta puudumiste eest jaanuari- kuus. Arutati ka tulevaste 5. klasside klassijuhatajaid. Anu Saabas tutvustas pro- jekti ”Koduklass” 1.-9. klas- sidele. Arutati ka turvatöö- taja päevaplaani koolis.
18.veebruari direktsioo- ni koosolekul tutvustas hu- vijuht Inge Jalakas EV aas- tapäeva aktuste kavasid. Vaadati üle õppenõukogu päevakord. Arutati 1. klas-
si ujumisega tekkinud prob- leeme.
25.veebruari direktsioo- ni koosolekul arutati 1. klas- si vastuvõttu – 1. klassides- se võetakse vastu 26 õpilast klassi.
Ursula Rahnik tutvus- tas vabariikliku punase risti võistluse juhendit. Võistlus toimub pühapäeval, 11. mail seoses riigieksamiga 10. mail.
Kehalise kasvatuse õpe- taja Tiina Käen tutvus- tas ülekoolilise võimlemis- võistluse juhendit. Võistlus toimub 6. märtsil.
Ursula Rahnik
Miks on A kõige esimene? - hetk abituutiumi etendusest. Foto: Arvi Tanila.
Lk. 2 27. veebruar 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht
Täname!
Koolis töötasid kehalise kasvatuse õpetajad: Endel Tustit – juhtis kooli aineko- misjoni, Taimi Aru – juhtis maakonna ainekomisjoni, osaleti vabariigi ainekomis- jonis, Sirje Metsküll – korv- pall, Tiina Käen – võim- lemine, Raivo Laanemaa – väravpall ja Gunnar Sood- la asus tööle 1989 –1992.
Peeti koolisiseseid võistlusi ja osaleti vabarii- klikel võistlustel. Edukalt esineti vabariigis “Lootus- te Startide” finaalvõistlustel Põlvas, kus 5c klass saavu-
tas Ι koha. Klassijuhataja Pi- ret Pihel, kehalise kasvatuse õpetaja Taimi Aru ja Endel Tustit.
Edukad oldi võrkpal- lis. Eesti karikavõistlus “C” klassis Ι koht. Võistkon- nas: Kristi Aavik, Kristii- na Saun, Pille Holm. Eesti karikavõistlus “B” klassis Ι koht. Võistkonnas: Tea Paju- la, Kristi Aavik, Pille Holm. Eesti Meistrivõistlustel “A” kl. Ι koht. Võistkonnas: Anu Lilp, Kaie Adrat, Riina Vis- kus, Katrin Saun, Triin Tiit- saar, Anneli Aavik, Agne
Pihlas, Külli Saks. 1990. a. Eesti Meistri-
võistlustel võrkpallis saavu- tati “A” vanuseklassis Ι koht. Võistkonnas: Anu Lilp, Kaie Adrat, Riina ja Piret Viskus, Triin Tiitsaar, Anneli Aavik, Kerli Rüütel.
Koolis tegeleti aktiivselt orienteerumisega, koostati koolimetsa kaart ja viidi lä- bi klassidevahelisi võistlu- si. Maakonnas olid parimad orienteerujad Kairi Põldniit ja Mart Aru.
Taimi Aru
Kooli spordielu õppeaastal 1989/90
Miks mulle meeldib Eesti?
Kui Eestit gloobuse pealt vaadata, on see nii armas. Olen Eestis sün- dinud. Eestis on rahulik elada. Eestis on hästi ilus loodus. Eestis ei eksi ära. Mulle meeldivad Eesti pli- kad. President on hea. Ees- ti keel on ilus. Eestis ei ole palju vargaid. Mulle meel- divad Eesti metsad. Eestis on head inimesed. Eestil on ilus hümn ja lipp. Eestis on palju vaatamisväärsusi. Eestis ei ole maavärinaid ja orkaane. Eestis on mul oma kodu. Eestis on turvaline.
III A klassi õpilased
Sõbrapäeva klassiõhtu Teisipäeval toimus 1A ja
1B klassi ühine klassiõhtu. Tore oli jälle kohtuda oma kunagiste lasteaiakaaslas- tega ja praeguste kooli- kaaslastega, koos tantsida ja mängida. Toimus vikto- riin, mille võitis võistkond ”Sõbrad igaveseks”. Kuu- lutati välja klasside kõi- ge sõbralikumad lapsed. 1A kõige sõbralikum tüd- ruk on Laura Oolup, kõige sõbralikum poiss Tony Si- nipea. 1B klassi kõige sõb- ralikumad lapsed on Siim Pildre ja Marleen Kubits Mängides kulus aeg ruttu. Klassiõhtu lõpetas üllatuse - sõbrapäeva kringli - söö- mine.
Oli tore pidu, koju min- di, mõeldes järgmisele ühi- sele klassiõhtule.
1A ja 1B klassi lapsed
Neljapäeval, 20. veebru- aril toimunud KG galakont- sert Kuressaare Linnateat- ris avas projekti “Laulev Lava´2003” õpilaskontser- dite sarja. Õhtu jooksul sai publik suurepärase ülevaa- te sellest, mida meie koo- li õpilased huviringides õp- pinud-omandanud.
Esimese poole ava- sid meeleolukate laulude- ga kunstiklasside mudi- laskoorid, saime kuulata KG Laululind´2003 Grand Prix´ võitjat Kristo Kaasi- kut, laulsid ka mõlema va- nusegrupi võitjad Juulia Tšekman ja Hanna Martin- son. 2 eesti rahvaviisiga esi- nes algklasside rahvapilli- ansambel, oma oskusi said
demonstreerida 3b plokk- flöödiansambel, 3b poiste- ansambel, 4b ansambel ja 5b Orf-pillide ansambel. Põ- hikooli solistidest kuulsi- me laulmas Tiina Seppelit ja Heli Vaherit. Meeldivat va- heldust instrumentaal- ja vo- kaalnumbritele pakkusid 4b rahvatantsurühm ja külalis- kollektiivid võimlemisklu- bi Flex ja Saaremaa Noorte- orkester.
Kontserdi teises pooles esinesid gümnaasiumi se- gakoor “Ave”, neidude an- samblid “Šallallaa”ja “Hel- lena”, neidude trio ning kvartett. Solistidest astusid lavale Keete Viira, Erko Niit, Maret Naagel, Meriliis Vari- lepp ja Marvi Vallaste. Vo-
kaalnumbritele vahelduseks esines KG kisakoor ning ga- lakontserdi lõpetas showt- rupi vaatemänguline ja hu- moorikas kava “Robin Hood ja 3 õde”.
Kontserdi korraldami- sel ja läbiviimisel olid suu- reks abiks Helle Rand, Mai Rand, Veikko Lehto, Pil- vi Karu, Merle Tustit, Tii- na Käen, Matis Männa, Sirje Kereme, Inge Jalakas, Mer- le Rätsep, Kati Haamer, Ül- le Jasmin, Raina Rääp, Maret Kivi ja Aleksandr Lember. Aitäh ka kõigile kuulajaile ja uute kohtumisteni!
Laine Lehto, muusikaõpetaja
Kuressaare Gümnaasiumi galakontsert
1B klassi õpetaja ja lap- sed tänavad uute kooli- laudade eest ning lubavad neid hästi hoida!
1B klass
Inge Jalakas, huvijuht
KG galakotserdil esinenud KG neidude kvartett, juhendaja Laine Lehto.
See lugu on mõeldud nii teadlikumale õpilasele kui ka lapsevanematele, kes oma võsukeste käekäigu pärast muret tunnevad.
Õpilane, kelle õppetöö- päev koolis kestab 6-8 tundi, kes osaleb seejärel aktiivselt treeningutes, peab enam ka oma toitumisele tähelepanu pöörama. Kulutades märk- sa rohkem energiat oma te- gevustele, tuleb ka järelikult energiavarude taastamiseks rohkem end tankida. Ener- geetiline vajadus 4-10 a. lap- sel on 1700-200kcal, poistel 11-18a. 2400-3000 kcal, samas vanuses tütarlastel 1900-2200 kcal. Treeniv laps peab aga saama lisaks toiduga 500- 1500 kcal! Saadud energiast poole ja pisut rohkem kulu- tame meie põhiainevahetu- sele (hingamine, vereringe… ) ja olenevalt meie aktiivsu- sest (õppimine, hobid, tree- ningud…) kulub teine pool meie füüsilise aktiivsuse ta- gamiseks. Nende kahe ener- giakulu kõrvalt napsab keha oma osa soojuse tagamiseks (5-10%). Jälgides toidupak- kidele märgitud kalorite ko- gust, ei saa aga veel otsusta- da oma päevamenüü üle.
Esmalt räägime siis toi- tainetest, mida ei maksa se-
gi ajada toiduainete mõis- tega. Toiduaine on valmis toode, mille ema ostab poest ja õpilane kooli söök- last, toitaine aga see, millest toiduaine koosneb. Söödud toidust hakkavad toitained vabanema seedekulglas, seeduvad, imenduvad ja muutuvad energiaks, aita- vad meid kasvada ja taga- varasid soetada. Toitained on valgud, rasvad, süsivesi- kud, vesi, mineraalained ja mikroelemendid. 75 kg kaa- luv inimene, kes elab 75 aas- taseks tarbib oma elus ~55 tonni vett, 15t süsivesikuid, 2,4t rasvu ja 2,6t valku. Nagu näha tuleb palju energiat sü- sivesikutest, millest enamuse saame taimsest toidust (75- 90%). Süsivesikud (n. glü- koos) on ühtaegu vajalik nii ajule kui lihastele ja südame- le. Inimene on aga segatoidu- line ja seega ei tohi unustada piima –lihatoitu, kust saa- me valgu ja rasvavajaduste katte. Omapead äärmustega eksperimenteerimine (taime- toitlus) viib sageli terviseri- keteni. Noorte seas viimas- tel aastatel levima hakanud mannekeenifiguuri taotle- mine (näljutamine) on sama ohtlik ja tõmbab kriipsu pea- le edaspidistele headele õp-
pe- ja sporditulemustele. Koostame näiteks siis ka
ühe koolilapse päevamenüü, mis peaks algama raudselt hommikusöögiga. Uuringud näitavad, et need lapsed, kes söövad hommikueinet, on koolis edukamad. Hommi- kul siis puder moosiga, või- leivad, kohupiim, jogurt ja joogiks teed või mahla. Lõu- naks juurviljasalat, supp, li- ha makaronide, nuudlite, rii- si või kartuliga ja puuviljad. Õhtuoode röstsai moosi v. meega, mahl v. tee. Õhtul rii- si v. tatrapuder, kohupiim, jo- gurt, või-leivad, keefir, mah- lad, juur- ja puuviljad, millest eriti soositud sportlase söögi- laual on banaanid. Nagu nä- ha ei kusagil krõpse, ma- gu-said coca-spraidi jooke. Sportase füüsiline baas ra- jatakse just koolipoisi eas ja omandatud õiged toitumis- harjumused on edaspidiste võitude aluseks. Kui õpilane pole rahul oma võistlustule- mustega ja õppiminegi on tihti vaevaline, tuleks nõu pi- dada treeneriga ehk on viga just vales toitumises.
Abiks kasutatud andmeid “Meditsiinilisest biokeemi- ast- II osa”.
Johannes Kaju, kehalise kasvatuse õpetaja
Õppimine + sportimine = suurem energiavajadus
kooli aulas klassidevaheline võimlemisvõistlus, mille tu- lemused kantakse klasside- vahelise võistluse punktita- belisse.
Tütarlaste vähemalt nel- jaliikmeline esinemisrühm peab esitama 1.00- 1.30 minu- ti pikkuse omaloomingulise võimlemis-, või liikumiskava muusika saatel vabalt valitud võimlemisstiilis.
Noormeeste vähemalt vii- eliikmeline võistkond esitab ühe kujundi, kompositsioon või püramiidi teemal “KG- 25” ja ühe sportliku võimle- mispüramiidi. Täpsem infor-
matsioon ja ülesandmislehed on klassijuhatajate käes.
Mõned nõuanded ka- vade koostamiseks ja esi- tamiseks: Lavale tulek ja sealt lahkumine peab olema korrektne.Tütarlaste liiku- miskavades ootame rohkem omaloomingulisust, üllatus- likkust ja show`d. Muusika, kostüüm ja liikumine pea- vad looma terviku. Kasuta- da võib kõiki olemasolevaid ja –olematuid võimlemisva- hendeid. Kava võib ühenda- da erinevaid võimlemisstiile. Näidake kõiki võimlemisos- kusi, mida olete omandanud ka väljaspool kooli!
Noormehed võivad “KG- 25”-s kasutada igasuguseid abivahendeid kompositsi- ooni ilmestamiseks. Näiteks võimlemisvahendid, hüüd- laused, vile, muusika jne. Sportlik püramiid sooritatak- se ilma abivahenditeta.
Iga klass ja õpetajad või- vad valida lemmikesinejad ja anda eripreemiaid.
Küsimustega võib pöör- duda kehalise kasvatuse õpe- taja või allakirjutanu poole.
Teile kõigile head loomin- gulist indu ja fantaasiat!
Tiina Käen, võimlemisvõistluse
Eelmisel nädalal toi- munud ujumise meistri- võistlustel jagati välja 12 komplekti kauneid kooli meistrimedaleid.
50m vabalt: Poisid: 1. Imre Kuusk 11c 27,17, 2. Martin Heinsaar 10b 29,25 ja 3. Andro Kuusk 9a 29,82. Tüdrukud: 1. Triin Jürisson 9b 33,62, 2. Lilli-Mai Rebel 6b 33,92 ja 3. Sigrid Osa 6b 40,40.
50m rinnuli: Poisid: 1. Imre Kuusk 11c 33,64, 2. Andro Kuusk 9a 35,34 ja 3. Martin Heinsaar 10b 37,44. Tüdrukud: 1. Triin Jüris- son 9b 44,31, 2. Lilli-Mai Re- bel 6b 44,88 ja 3. Sigrid Osa 6b 46,60.
50m selili: Poisid: 1. Im- re Kuusk 11c 34,09, 2. Krist- jan Adrat 8a 36,83 ja 3. Karl Org 8b 37,53. Tüdrukud: 1. Lilli-Mai Rebel 6b 40,00, 2. Jane Vogt 9a 40,45 ja 3. Triin Jürisson 9b 43,21.
50m liblikat: Poisid: 1. Imre Kuusk 11c 29,96, 2. Martin Heinsaar 10b 31,22 ja 3. Andro Kuusk 9a 31,46. Tüdrukud: 1. Triin Jürisson 9b 39,49, 2. Lilli-Mai Rebel 6b 40,44 ja 3. Sigrid Osa 6b 45,47.
Klassidevahelises tea- teujumises 4 x 50m osa- les 11 võistkonda. Väga ta- savägises võistluses väljus teist aastat järjest võitjana 9a klassi võistkond, kus ujusid Andro Kuusk, Peeter Pup- part, Jane Vogt, Liisi Pil- ter. Teiseks ujus 10b klassi võistkond koosseisus Mar- tin Heinsaar, Tõnno Toom- puu, Katrina Kurg ja Kaisa Nurm. Kolmas auhinnaline koht kuulus 7b klassi võis- tkonnale, kus ujusid Karl Org, Joonas Lõbus, Liina Sepp, Birgit Aavik.
Südit vastupanu küm- nendikele osutas 5a klassi võistkond, kes võitis noo- remate klasside omavahe- lise võistluse. Võistkonnas ujusid Mihkel Tanila, John Kaju, Maarja-Lill Mets ja Ja- net Laus.
Norma Helde, ujumistreener
Kooli ujumise meistrivõistlustelt
5A: Kerttu Kilumets*, Rauno Rüütel*, Alan Väli*, Teele Azarov, Mare Kiider, Birgit Koppel, Janet Laus, Karolina Noor, Adeele Rassel, Henry Tiirik, Jarmo
Varik, Rasmus Aer, Aina Antsmaa, John Kaju, Ande Viru. 5B: Kertu Saar*, Margared Saar*, Siret Pani*, Kristiina Koel, Egle Lõuk, Margared Saar, Juta Altmets, Elo Jõgi,
Siiri Kaseorg, Krete Kiider, Birgit Killandi, Mihkel Kaesveld, Maarja Mets, Kristiina Purga, Vaido Sooäär, Andres Talk, Melissa Tuuling, Andri Vanem, Villu Vahter, Erkki
Vahter, Elis Ramst, Angela Mägi, Riin Maripuu, Triin Kand, Erik Arro, Gettel Sink, Keit Grass. 5C: Elisabet Arge*, Anni Kadakas*, Häli Nelis*, Jana Smidt*, Aare Tuulik*, Martin Alas, Kristjan Kiirend, Lauri Koitla , Epp Mänd, Karl-Kristjan Raik, Kerli Reinart, Tanel Saar, Piret Spitsõn, Elisa Avik, Silja Mägi, Risto Ruul, Kerttu Salujärv, Ann Teresk, Heiki Jürgenstein. 6A: Helery Homutov, Liisu Lehtsalu, Aksel Artus, Sirle Kruuser, Kati Kuuseok, Jaan Käsk, Marianna Laht, Ketri Leis, Kristi Mets, Markus Sepp, Triinu Tarus, Silvar Vahkal, Evelin Varris, Kristel Väin, Silver-Mikk Raik. 6B: Kertu Kaminskas*, Joosep Rooso*, Liisi Saksakulm*, Maris Tustit*, Jaana Asumets, Kaia Jalakas, Kätlin Kamm, Karoliine Kask, Kusti Laid, Bret Maidsaar, Mirjam Ool, Helena Ramst, Tuuli Rand, Lilli-Mai Rebel, Liisa Reinart, Kairi Saar, Kaisa Õunpuu, Dave Rooso, Helen Laht, Uku-Rasmus Lind. 6C: Ingel Kadarik*, Triin Jõgi, Krislin Koor, Kristi Orb, Priit Paakspuu, Mari Pajussaar, Kaisa Tooming, Anita Toomsalu, Helerin Äär, Maaria Saat, Hendrik Tasa. 6D: Mari Truumees*, Kai Reinfeldt, Dagmar Tomingas, Mihkel Kiil, Martin Nõmm, Mihkel Kall, Pille Alasi, Kristiina Lazareva, Rity Roomets, Timo Tänav, Liis Unger, Andrus Raamat, Raino Raasuke. 7A: Priit Puppart, Mihkel Reinart, Sander Lõuk, Kateriin Pani, Liis Poopuu, Karel Mets, Kadi Sink, Kadri Lest. 7B: Liina Sepp*, Kertu Hiiet, Katrina Kaubi, Arne Rannaoja, Pilleriin Vessik. 7C: Hella-Liisa Aavik, Annika Hõlpus, Laura Johanson, Birgit Paasma, Laura-Liisa Perova, Mihkel Pihl, Eneli Raaper, Silvia Ranniit, Kristi Rauk, Kaidi Sink, Mart Suurhans, Kerttu Põld, Erki Riim. 7D: Marko Elli*, Evelin Kokk, Liina Oolup, Tom Torn, Madis Lepp. 8A: Jaana Vaarmets*, Sofia Hratkevitš, Sandra Kruuser, Tiina Kuusk, Keit Mäeots, Maarja Raamat, Maaria Tamm, Doris Teiv, Triin Tisler, Aet Toose, Tuuli Tõnsau, Immo Ilmjärv, Anli Vanem, Tanel Ilmjärv, Eveli Kajak. 8B: Ele Pidmann*, Kätlin Soon*, Liisi Balin, Heikko Jäe, Alice Karlson, Pilvi Käiro, Reet Paakspuu, Ats Pildre, Sandra Räim, Markus Toon, Heli Vaher, Gaili Vahkal, Ainar Lepp, Helina Valge, Lauri Leppik. 8C: Karin Ringas, Madis Vatko, Herman Toom, Triin Saarma, Karel Lõbu, Merili Turja, Deisi Püssa. 8D: Erki Elli*, Katrin Kiirend*, Kristiin Albert, Liina Jürisson, Kadri Kandima, Eveli Mihkelson, Kadi Koov. 9A: Jaanika Aavik*, Peeter Puppart*, Pille Sepp, Sander Sink, Taavi Timm, Geidi Vaan, Brita Mänd, Mati Vait, Kristi Väli, Andro Kuusk. 9B: Tuuli Käiro*, Kerli Kakkum, Veelika Keller, Maarja Link, Epp Lipu, Karel Mets, Katri Mägi, Maiken Mändla, Jan Rauk, Tenno Saksakulm, Reela Toomsalu, Siret Kuusk, Roland Saar, Kedi Kruusmägi. 9C: Mariliis Rauk*, Kairit Kall, Kristi Kokk, Kristjan Ruul, Maria Silts, Heleen Lehissaar, Heleri Reek, Kerli Tarkin. 9D: Liisi Kõiv, Anu Tilk, Kerli Vaga. 10A: Birgit Poopuu, Eva Väli, Aleksander Lember, Kätlin Maidra, Peep Põlluäär, Martin Put- ku, Argo Mesila. 10B: Leila Ley, Riin Rajanok, Jaak Randmets, Heliis Tiitma, Margit Vana, Kairi Rand, Piret Hiie. 10C: Triin Aavik, Anu Heinsalu*, Kristiina Kruuse, Reino Külaots, Merlii Mihkelson*, Mario Rauk, Liina Saart, Diana Pihlas, Risto Vaet, Helin Vahter, Meriliis Varilepp*, Ilona Käsk, Anni Viskus*, Kätlin Vaga, Olari Aavik, Mart Loik, Indrek Sink. 11A: P: A:Priit Sepp, Kristi Ling, Kristi Post, Henrik Kivilo, Kaija Paas. 11B: Ivika Nõukas*, Helen Pildre, Mariliin Saar, Virgo Mets, Annika Müür, Jana Feofanova, Edith Voksepp. 11C: Piret Puppart*, Hannela Artus, Karin Auväärt, Kelly Kadarik, Liis Kõu, Imre Kuusk, Kairi Madi- sson, Alisa Mook*, Piret Saar, Lilian Vahter, Kadri Kakkum, Elo Saare, Kadri Õunpuu, Julia Arnus, Reigo Timm. 12A: Tiina Paju, Annemari Vessik*, Maret Kivi, Merko Mägi, Ragna Roi, Piret Sepp, Eva Sova, Egle Tamm, Liisi Pajuniit, Kätlin Väli, Maarja Pildre. 12B: Elona Metsa- lu, Heivi Kereme Jaan Õun*, Ingrid Viskus, Riin Peeters. 12C: Liis Põlluäär, Hela Henno, Liis Maripuu, Meren Tamm, Maris Merilo, Margus Putku, Ain Uljas, Reeda Kaal, Merlin Aavik. Märkus * ainult hinded “5”.
Lk. 4 27. veebruar 2003Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht
di %
5a 34 15 100 44,1 5b 35 27 94,3 77,1 5c 34 19 97,1 55,9 6a 33 15 93,9 45,5 6b 36 20 91,7 55,6 6c 35 11 82,9 31,4 6d 30 13 86,7 43,3 7a 34 8 94,1 23,5 7b 36 5 77,8 13,9 7c 34 13 97,1 38,2 7d 35 5 85,7 14,3 8a 36 15 75 41,7 8b 36 15 94,4 41,7 8c 35 7 80 20 8d 32 7 81,3 21,9 9a 32 10 81,3 31,3 9b 36 14 77,8 38,9 9c 32 8 81,3 25 9d 22 3 77,3 13,6
V- IX
k l.
637 230 87 36,1
10a 36 7 88,9 19,4 10b 38 6 81,6 15,8 10c 38 17 94,7 44,7 11a 37 5 86,5 13,5 11b 38 7 92,1 18,4 11c 36 15 97,2 41,7 12a 33 11 97,0 33,3 12b 33 5 72,7 15,2 12c 33 9 97,0 27,3
X- XI
322 82 89,8 25,5
Märkus: õppeedukuse %, s.o. vähemalt rahuldavalt edas- ijõudvate õpilaste protsent õpi- laste üldarvust. Kvaliteedi %, s.o. hindele “5” ja “4” õppiva- te õpilaste protsent õpilaste ül- darvust.
Anu Saabas, õppealajuhataja
Parimad õppijad – kiitus teile!
3. perioodi õppetöö tulemused