of 72 /72

Click here to load reader

Aleister Crowley - Knjiga Lazi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aleister Crowley - Knjiga Lazi

Text of Aleister Crowley - Knjiga Lazi

 • Liber 333

  KNJIGA LAI

  KOJA JE TAKOE LANO NAZVANA

  PROCEPI

  VRLUDANJA ILI NEISTINITOSTI JEDNE MISLI

  FRATERA PERDURABA (Aleister Crowley)

  MISLI KOJA JE SAMA PO SEBI

  NEISTINITA

  HRUMACHIS XI OAZA O.T.O.

 • "Procep, procep, procep U podnoju tvog stenja, o More!

  A eleo bih da mogu izrei Misli koje naviru u meni!"

  AA.... AA.... PPuubblliikkaacciijjaa uu KKllaassii CC

  Broj knjige je 333333, koji ukljuuje u sebi rasprenje, tako da je u skladu sa naslovom "Procepi" i "Lai".

  Ipak, "ta misao je sama po sebi neistinita", i zato su njene iskrivljenosti srazmerno istinite. Ta knjiga sadri tvrdnje onoliko bliske istini koliko je to mogue iskazati ljudskim jezikom. Tenisonov stih je delimino umetnut radi igre rei "procep"; delimino radi upuivanja na

  znaenje naslovne strane, kako je gore objanjeno; delimino, jer je Crowley-u veoma zabavno da citira Tenisona.

  Ne postoji nikakva ala niti suptilno znaenje u izdavaevom igu.

  EElleekkttrroonnsskkoo IIzzddaannjjee

  HHrruummaacchhiiss XXII OOaazzaa OOrrddoo TTeemmppllii OOrriieennttiiss BBeeooggrraadd 22000088

  VV

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  2

  ALEISTER CROWLEY

 • PPRREEDDGGOOVVOORR AAMMEERRIIKKIIHH IIZZDDAAVVAAAA IIZZ 11995522..

  KKNNJJIIGGAA LLAAII, malo remek-delo Aleister Crowley-a, koja je prvi put objavljena u Londonu 1913. godine, ve dugo vremena nije objavljivana. Njeno ponovno izdanje sa vlastitim autorovim komentarima prua priliku za neke napomene. Imali smo toliko Crowley-evog materijala o ovoj knjizi da nismo mogli uiniti nita bolje nego da navedemo neke odlomke koje smo nali razbacane u neobjavljenim tomovima njegovih ISPOVESTI. On pie:

  "... Ipak, mogao bih ukazati na jedno vano, veliko postignue, iako se ono sastoji iz vie ili

  manje odvojenih elemenata. Mislim na KNJIGU LAI. Ona ima 93 poglavlja: kao poglavlja brojimo i dve stranice koje sadre znak pitanja, odnosno znak uzvika. Ostala poglavlja se sastoje ponekad od jedne rei, mnogo ee od pola tuceta do dvadesetak fraza, a povremeno i neto vie, od tuceta do dvadesetak odlomaka. Predmet svakog poglavlja je uslovljen, vie ili manje odreeno, kabalistikim znaenjem njegovog broja. Tako poglavlje 25 daje revidiran ritual Pentagrama; 72 je rondo sa refrenom "emhamfora", to je boansko ime od 72 slova; 77 je Lejla (Laylah), ime iji zbir slova daje 77; 80, broj slova Pe koje se odnosi na Mars, predstavlja panegirik Ratu. Ponekad je tekst ozbiljan i otvoren, ponekad je potrebno duboko poznavanje Kabale da bi se mogla tumaiti nejasna proroanstva, neka poglavlja sadre prikrivene aluzije, igru reima, tajne izraene kriptogramom, dvostruka ili trostruka znaenja koja je potrebno kombinovati da bi se mogao proceniti njihov potpun kvalitet; druga su opet suptilno ironina ili cinina. Na prvi pogled ova knjiga je zbrka besmislica koje imaju za cilj da se narugaju itaocu. Ona zahteva neprestano prouavanje, naklonost, intuiciju i posveenost. Zbog svega ovoga neu oklevati da tvrdim da ni u jednom mom drugom delu nisam dao tako duboko i iroko izlaganje moje filozofije na svim planovima..."

  "... Moja veza sa Slobodnim Zidarima bila je dakle predodreena da bude mnogo plodnija

  nego gotovo ijedno drugo prouavanje, i to na izvestan nain nehotice. Treba rei neto prikladno i o pitanju tajnosti. Postalo mi je veoma teko da tu stvar shvatim sasvim ozbiljno. Poto znam ta tajna stvarno jeste, ne mogu pridavati mnogo znaaja vetakim misterijama. S druge strane, premda je tajna sama po sebi od tako silnog znaaja, i premda je tako jednostavna da bih je mogao razotkriti... u nekom kratkom odlomku, mogao bih to uiniti a da ne nanesem neku veliku tetu. Jer ona ne moe da se koristi bez razlikovanja ... i praksom sam otkrio da tajna O.T.O.-a ne moe da se koristi nedostojno..."

  "U vezi sa ovim, zanimljivo je podsetiti se kako je ona dospela u moj posed. Desilo mi se da

  sam pisao knjigu "KNJIGA LAI, KOJA JE TAKOE LANO NAZVANA PROCEPI, VRLUDANJA ILI NEISTINITOSTI JEDNE MISLI FRATERA PERDURABA, MISLI KOJA JE SAMA PO SEBI NEISTINITA...". Jedno od ovih poglavlja mi je zadavalo muke. Nisam mogao da ga napiem. Prizivao sam Dionisa sa naroitom gorljivou, ali i dalje bez uspeha. Pokuao sam u oajanju da "promenim svoju sreu", bavei se neim to je sasvim suprotno mojim tenjama. Usred tog mog oseanja odvratnosti, duh se spustio na mene, i ja sam nakrabao to poglavlje pri svetlosti jeftine svee. Kada sam ga ponovo proitao, bio sam nezadovoljan kao i ranije, ali ljut na samog sebe umetnuo sam ga u knjigu kao svojevrsnu promiljenu pakost prema itaocima.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  3

  THE BOOK OF LIES

 • "Uskoro nakon publikovanja, O.H.O. (Spoljanji Voa O.T.O.-a) je doao do mene. (U to vreme nisam mislio da u O.T.O.-u ima ita izvan prigodnog izvoda vanijih istina Slobodnog Zidarstva.) On mi je rekao da, poto sam upoznat sa vrhovnom tajnom Reda, moram primiti IX i dati zavet vezan za njega. Usprotivio sam se rekavi da ne znam nikakvu tajnu. On odgovori: "Ali vi ste je tampali najjasnijim jezikom". Tvrdio sam kako to nisam mogao uiniti, jer je ne znam. On je otiao do police s knjigama; uzevi primerak Knjige Lai, pokazao mi je odlomak u onom omrznutom poglavlju. Smesta mi je sinulo. Sveobuhvatan simbolizam ne samo Slobodnog Zidarstva nego i mnogih drugih tradicija usplamteo je u mojoj duhovnoj viziji. Od tog trenutka O.T.O. je preuzeo svoj odgovarajui znaaj u mom umu. Shvatio sam da u rukama drim klju budueg progresa oveanstva..."

  Komentare poglavlja Crowley je napisao verovatno negde oko 1921. godine. Student e

  otkriti da su mu od velike pomoi zbog svetlosti koju bacaju na mnoge pasae ove knjige.

  IZDAVAI

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  4

  ALEISTER CROWLEY

 • SSAADDRRAAJJ

  1. Sabat Jarca 2. Sokolov Krik 3. Ostriga 4. Breskve 5. Bitka Mrava 6. Kavijar 7. Dinosaurusi 8. Pokvaena Konjska Griva 9. Brnjice 10. Osuene Stabljike 11. Svitac 12. Vilinski Konjici 13. Hodoasniki Razgovor 14. Ljutenje Luka 15. Cev Pitolja 16. Jelenak 17. Labud 18. Kapi Rose 19. Leopard i Jelen 20. Samson 21. Slepi Tka 22. Despot 23. Kidaj! 24. Soko i Slepi 25. RUBINOVA ZVEZDA 26. Slon i Kornjaa 27. arobnjak 28. Polarna Zvezda 29. Juni Krst 30. Sneni Deko 31. Garota 32. Planinar 33. BAFOMET

  34. Pas koji pui 35. Miloska Venera 36. SAFIRNA ZVEZDA 37. Zmajevi 38. Jagnjea Koa 39. Zvekan 40. HIMOG 41. Govedina s kukuruzom 42. Vragovi Praine 43. Vrhovi Duda 44. FENIKSOVA MISA 45. Kineska Muzika 46. Dugmad i Rozete 47. Rei Vetrenjae 48. Uranila Moma 49. CVETOVI WARATAHA 50. Bdenje Sv. Huberta 51. Rad Terijera 52. Borba Bikova 53. Raljar 54. Prislukivanja 55. Kapajui Suncokret 56. Nevolje sa Blizancima 57. Kljunar 58. Hagaijeva Zavijanja 59. Bezrepi Majmun 60. Amfortasova Rana 61. Ludin vor 62. Granica? 63. Marderi Dou 64. Stalnost 65. Sic Transeat ---- 66. Bogomoljka

  67. Sodom-Jabuke 68. Mana 69. Put do uspeha - i Put do sisanja jaja! 70. Brbljanja drke od metle 71. Kapela Kraljevskog Drutva 72. Iskomadani Fazan 73. avo, Noj i Siroe 74. Ulica Kari 75. Zvidovkina Jaja 76. Phaeton 77. UZVIENA I VRHOVNA SEDMOSTRUKOST U NJENOJ ZRELOJ MAGI- KOJ MANIFESTACIJI KROZ MATERIJU: KAO TO JE NAPISANO: JARAC TAKOE 78. Toak i - Stoj! 79. Bal Bulijer 80. Crni Trn 81. Luis Ling 82. Bortsch: takoe Carski Purpur (i PUNSKI RAT) 83. Slepo Prase 84. Lavina 85. Borborygmi 86. TAT 87. Mandarinova jela 88. Zlatne Cigle 89. Neprofesionalno Ponaanje 90. Zvezdana Svetlost 91. Heikle

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  5

  THE BOOK OF LIES

 • ??

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  6

  ALEISTER CROWLEY

 • !!

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  7

  THE BOOK OF LIES

 • KKEEAAHH HH OOKK EETTII KKEEAAHH

  0!1

  PREDPRIMALNA TRIJADA KOJA JE

  NE-BOG Nita jeste. Nita postaje. Nita nije.

  PRVA TRIJADA KOJA JE BOG

  JA JESAM. Ja izgovaram Re. Ja ujem Re.

  BEZDAN

  Re je rasuta. Postoji Znanje. Znanje je Odnos. Ovi delii su Stvaranje. Prekid ispoljava Svetlo.2

  DRUGA TRIJADA KOJA JE BOG

  BOG Otac i Majka je prikriven u Raanju. BOG je prikriven u kovitlajuoj sili Prirode BOG je ispoljen u okupljanju: skladu: razmatranju: Ogledalu Sunca i Srca.

  TREA TRIJADA

  Noenje: pripremanje. Talasanje: proricanje: bljeskanje. Postojanost: zaetak.

  DESETA EMANACIJA

  Svet.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  8

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR ((PPooggllaavvlljjee kkoojjee nniijjee ppooggllaavvlljjee))

  Ovo poglavlje, numeriki oznaeno kao 0 odgovara Negativnom, koje se nalazi pre Ketera u kabalistikom sistemu.

  Znak pitanja i uzvinik na prethodnim stranicama su druga dva vela. Znaenje tih simbola je potpuno objanjeno u delu "Vojnik i Grbavac". Ovo poglavlje poinje slovom 0, koje sledi uzvinik; njegovo upuivanje na teogoniju "Liber

  Legis" je objanjeno u napomeni, ali ono to se takoe odnosi na KTEIS PHALLOS i SPERMU, i predstavlja usklik uenja ili ekstaze, koja je krajnja priroda stvari.

  NAPOMENA (1) Tiina. Nuit, 0; Hadit; Ra-Hoor-Kuit,1.

  KKOOMMEENNTTAARR ((PPrreeddpprriimmaallnnee TTrriijjaaddee))

  Ovo je negativno Trojstvo; njegove tri izjave su, u krajnjem smislu, jednake. One usklauju Bie, Postojanje, Ne-Bie, tri mogua naina shvatanja univerzuma.

  Iskaz, Nita je Ne, tehniki je istovetan tvrdnji Neto Jeste, i dobija potpuno objanjenje u eseju nazvanom Berait.

  Ostatak poglavlja sledi sefirotski sistem Kabale, i ustanovljuje neku vrstu sutinskog tumaenja tog sistema.

  Oni koji poznaju taj sistem prepoznae Keter, Hokmah, Binah u prvoj Trijadi; Daat, u Bezdanu; Hesed, Geburah, Tifaret u drugoj Trijadi; Necah, Hod i Jesod u Treoj Trijadi, i Malkut u desetoj Emanaciji.

  Treba primetiti da je ova kosmogonija sasvim potpuna; ak se ni Bog ne ispoljava sve do Tifareta; a sam univerzum se ne pojavljuje do Malkuta.

  Ovo poglavlje se moe smatrati kao najcelovitije razmatranje o egzistenciji ikada napisano. NAPOMENA

  (2) Nepodeljenost, upijanje svega je nazvano Tamom.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  9

  THE BOOK OF LIES

 • 11 KKEEAAHH AA

  SSAABBAATT JJAARRCCAA

  O! srce N.O.X.-a Panove Noi. AN: Dvojnost: Energija: Smrt. Smrt: Zaee: pomagai 0! Zaeti znai umirati; umirati znai zaeti. Baci Seme u Oranicu Noi. ivot i Smrt su dva imena za A. Ubij sebe. Nijedno od toga nije samo za sebe dovoljno.

  KKOOMMEENNTTAARR ((AA))

  Oblik broja I podsea na falus; zato je ova glava nazvana Sabat Jarca, Sabat vetica, na kojem je oboavan falus.

  Poglavlje poinje ponavljanjem O! spomenutom u prethodnom poglavlju. Objanjeno je sledee; ova trijada ivi u Noi, Noi Pana koja je mistino nazvana N.O.X., i to O je istovetno sa O u toj rei. N je u Tarotu simbol smrti; a X, ili krst je znak Falusa. Za potpuniji komentar o Nox-u, vidi "Liber VII", poglavlje I.

  Nox sabran iznosi 210, to simbolino oznaava pretvaranje dvojnosti u jedinstvo, i otuda u negaciju, i tako je hijeroglif Velikog Dela.

  Zatim je objanjena re Pan; , slovo Marsa, je hijeroglif dva stuba, i ukazuje na dualnost; A, svojim oblikom, je pentagram, silina, a N je po svojoj Tarot atribuciji smrt.

  Nox se zatim dalje objanjava, i prikazuje se kao krajnje Trojstvo, O!, pomognuto, odnosno hranjeno, odvijanjem smrti i raanja, koji su zakoni univerzuma.

  Zatim je objanjena njihova jednakost. Zatim je studentu naloeno da shvati duhovno znaenje ovog fizikog niza u liniji 5. Zatim se potvruje da osnovno slovo A ima dva imena, ili faze, ivot i smrt. Red 7 uravnoteuje red 5. Moe se primetiti da je nain izraavanja ova dva reda tako

  zamiljen da jedan sadri drugog vie nego sebe. Red 8 naglaava znaaj izvoenja oba.

  22 KKEEAAHH BB

  SSOOKKOOLLOOVV KKRRIIKK

  Hoor ima tajno etvorostruko ime: to je ini po Svojoj Volji.3 etiri Rei: Nita - Jedan - Mnotvo - Sve. Ti - Dete! Tvoje je ime sveto. Tvoje Kraljevstvo je dolo. Tvoja Volja se vri.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  10

  ALEISTER CROWLEY

 • Ovde je Hleb. Ovde je Krv. Provedi nas kroz iskuenje! Oslobodi nas od Dobra i Zla! Da Moja poput Tvoje bude Kruna Kraljevstva, ba sada.

  ABRAHADABRA Tih deset rei su etiri, Ime Jednog.

  KKOOMMEENNTTAARR ((BB))

  "Soko" koji je spomenut je Horus. Poglavlje poinje sa komentarom na "Liber Legis" III, 49. Te etiri rei, ini po Svojoj Volji, su takoe poistoveene sa etiri mogua naina

  razumevanja univerzuma; Horus ih sjedinjuje. Sledi verzija "Oe na", prikladna Horusu. Uporedi je sa verzijom u poglavlju 44. Postoji

  deset delova u toj molitvi, i poto je molitva pripisana Horusu, nazvani su etrima kao to je gore objanjeno; ali samo je ime Horusa ono koje je etverostruko; On sam je Jedan.

  To se moe uporediti sa kabalistikim uenjem o deset Sefirota kao jednom izrazu Tetragramatona (1 plus 2 plus 3 plus 4 = 10).

  Sada se vidi da soko nije solaran, ve merkurovski; otuda rei, "Krik sokola", poto je sutinski deo merkurovog bia njegov glas; a i broj poglavlja, B, koje je Beth slovo Merkura, takoe je i Magus Tarota koji ima etiri oruja a treba se podsetiti da je ta karta brojno oznaena sa 1, ponovo povezuje ove simbole sa falusom.

  Sutinsko oruje Merkura je Kaduceus. NAPOMENA

  (3) etrnaest slova (Do What Thou Wilt). Quid Voles Ilud Fac. Q.V.I.F. 196 = 142 33

  KKEEAAHH OOSSTTRRIIGGAA

  Braa A.. A.. su jedno s Majkom Deteta.4 Mnotvo je jednako vredno oboavanja Jednome kao to je Jedno vredno oboavanja

  Mnotvu. Ovo je Njihova Ljubav; stvaranje - raanje je Blaenstvo Jednoga; koitus - rastapanje je Blaenstvo Mnotva.

  Sve, na taj nain protkano Njima, je Blaenstvo. Nita je iznad Blaenstva. Mukarac se raduje u sjedinjenju sa enom; ena u deljenju od Deteta. Braa A.. A.. su ene: Kandidati za A.. A.. su Mukarci.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Gimel je Prvosvetenica Tarota. Ovo poglavlje saoptava ensku taku gledita u inicijaciji; zbog toga je nazvano "Ostriga", simbol za kteis. U "Ekvinoksu" X, "Hram Kralja Solomona", je

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  11

  THE BOOK OF LIES

 • objanjeno kako su Majstori Hrama, ili Braa A.. A.. promenili formulu svog napredovanja. Te dve formule, Solve et Coagula, su sada objanjene, i univerzum je izloen kao njihovo uzajamno delovanje. Ovo takoe objanjava iskaz u "Liber Legis" I, 28-30.

  NAPOMENA (4) Oni navode sve ljude da ga oboavaju.

  44 KKEEAAHH

  BBRREESSKKVVEE

  Meko i uplje, kako ti nadvladava tvrdo i ispunjeno! Ono umire, ono daje sebe; za Tebe je plod! Budi Nevesta; bie Majka posle ovoga. Tako prema svim utiscima. Ne dopusti njima da te nadvladaju; tavie, dopusti njima neka se

  mnoe unutar tebe. Najmanji od utisaka koji hrle ka svojoj savrenosti, je Pan. Primi hiljadu ljubavnika; nosie samo Jedno Dete. To dete e biti naslednik Sudbine Oca.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Dalet je Carica u Tarotu, slovo Venere, a naslov, 'Breskve", ponovo ukazuje na kteis. Poglavlje je savet kako da se prime svi utisci; to je formula Skerletne ene; ali nijednom

  utisku ne sme dozvoliti da zavlada tobom, ve samo da te oplodi; upravo kao umetnik kad vidi neki predmet, ne oboava ga, nego stvara remek-delo na osnovu njega. Ovaj proces je prikazan kao jedan aspekt Velikog Dela. Zadnja dva pasusa mogu donekle da upute na 13. Etir (Liber 418 "Vizija i Glas").

  55 KKEEAAHH EE

  BBIITTKKAA MMRRAAVVAA

  To nije to jeste. Jedina Re je Tiina. Jedino Znaenje te Rei je ne. Misli su lane. Oinstvo je jedinstvo prikriveno u dvojnosti. Mir ukljuuje u sebi rat. Mo ukljuuje u sebi rat. Sklad ukljuuje u sebi rat. Pobeda ukljuuje u sebi rat. Slava ukljuuje u sebi rat. Zasnivanje ukljuuje u sebi rat. Jao! Kraljevstvu u kome je sve to u ratu.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  12

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR ((EE))

  He je slovo Ovna, koji je Marsov znak; dok naslov navodi na rat. Mravi su izabrani kao mali marljivi stvorovi.

  Ipak He, bivajui sveto slovo, uznosi poetak poglavlja do kontemplacije o Pentagramu, shvaenom kao simbol krajnjeg.

  U 1. redu Bie se poistoveuje sa Ne-Biem. U 2. redu govor sa tiinom. U 3. redu je logos proglaen kao negativno. etvrti red je drugaije izraeno srodno hinduistiko stanovite, da ono to moe biti

  miljeno nije istina. U 5. redu dolazimo do znaajnog shvatanja, do prve skice najsmelije teze u ovoj knjizi - Otac

  i Sin zapravo nisu dva, ve jedno; njihovo jedinstvo je Sveti Duh, seme; ljudski oblik je ne-bitno proirenje te kvintesencije.

  Dotle je poglavlje sledilo sefirote od Ketera do Heseda, a Hesed je sjedinjen s Najviom Trijadom vrlinom svoje falike prirode; jer ne samo da je Amoun faliki Bog, a Jupiter Otac Svega, nego je i 4 Dalet, Venera, a Hesed se odnosi na vodu, iz koje izvire Venera, i koja je simbol Majke u Tetragramatonu. Pogledaj poglavlje 0: "Bog Otac i Majka je prikriven u raanju".

  Hesed, u niem smislu, je sjedinjen s Mikroprosopusom. To je istinita veza izmeu veeg i manjeg lika, dok je Daat lana. Uporedi ovo sa uenjem o viem i niem Manasu u Teozofiji.

  Prestali deo poglavlja izraava dvojnost, i zato nesavrenstvo svih niih sefirota u njihovim sutinama.

  66

  KKEEAAHH FF KKAAVVIIJJAARR

  Re je bila izgovorena: Jedno se rasprslo u hiljadu miliona svetova. Svaki svet je sadravao hiljadu miliona sfera. Svaka sfera je sadravala hiljadu miliona ravni. Svaka ravan je sadravala hiljadu miliona zvezda. Svaka zvezda je sadravala na hiljade miliona stvari. Od toga mislilac uzeo je est, i, prerasporedivi ih, rekao: Ovo je Jedno i Sve. Ovih est Adept je uskladio, i rekao: Ovo je Srce Jednog i Svega. Ovih est Majstor Hrama je unitio: i nije govorio. Njihov pepeo je Magus zapalio u Re. Od svega ovoga Ipsissimus je znao Nita.

  KKOOMMEENNTTAARR ((FF))

  Ovo poglavlje je nazvano "Kavijar" verovatno zato jer je ta materija sastavljena od mnogo sfera.

  Ono to je reeno o stvaranju jednako je onom to poznaju studenti hrianske tradicije, logos preobraava jedinstvo u mnotvo.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  13

  THE BOOK OF LIES

 • Zatim vidimo ta razliite vrste ljudi ine sa tim mnotvom. Racionalista shvata est sefirota Mikroprosopusa u grubom stanju i izjavljuje za njih da su

  univerzum. Za ovu ludost moemo da zahvalimo dualnosti razuma. Adept saima Mikrokosmos u Tifaretu, prepoznavajui jedinstvo, ak i u mikrokosmosu, ali,

  budui Adept, on ne moe da ide dalje. Majstor Hrama unitava sve te iluzije, ali ostaje tih. Pogledaj opis njegovih uloga u

  "Ekvinoksu", "Liber 418" i drugde. Na sledeem rangu Re je preobliena, za Magus ona je u Hokmahu, Dijadi, Logosu. Ipsissimus, najvii rang A.. A.. je potpuno nesvestan tog procesa, ili, moda je bolje rei, on

  prepoznaje to kao Nita, u onom pozitivnom smislu rei, koji je razumljiv jedino u samasamadiju. 77

  KKEEAAHH ZZ DDIINNOOSSAAUURRUUSSII

  Nijedan su Oni iji broj je est:5 inae bi oni zaista bili est. Sedam6 su ovih estoro, koji nisu ivi u Gradu Piramida, pod Noi Pana. Tamo je bio Lao-Ce. Tamo je bio Sidarta. Tamo je bio Krina. Tamo je bio Tahuti. Tamo je bio Moe. Tamo je bio Dionizijus.7 Tamo je bio Mahmud. Ali Sedmi ovek se zvao PERDURABO; jer izdravi sve do Kraja, na Kraju je postao Nita

  za izdrati.8 Amen.

  KKOOMMEENNTTAARR ((ZZ))

  Ovo poglavlje daje popis onih posebnih glasnika beskonanosti koji zapoinju razdoblja. Oni

  su nazvani "Dinosaurusi" zbog svojih na oko uasnih, prodiruih kreatura. Oni su Majstori Hrama, jer je njihov broj 6 (1 plus 2 plus 3), mistini broj Binaha; ali oni su

  nazvani "Nijedan", jer su postigli. Ako to ne bi bilo tako, oni bi bili nazvani "est" u njegovom loem smislu pukog intelekta.

  Oni su nazvani Sedam, iako ih je osam, jer Lao-Ce se rauna kao nita, zbog prirode njegovog uenja. Uputstvo o njihovom "neivljenje" moe se pronai u "Liber 418".

  Re "Perdurabo" znai "izdrau do kraja". Aluzija je objanjena u napomeni. Sidarta, ili Gotama, je bilo ime poslednjeg Bude. Krina je bio najvanija inkarnacija indijskog Vinua, odravatelja, i najvaniji tuma

  vedantizma. Tahuti, ili Tot, je egipatski Bog Mudrosti. Moe, Mojsije, je osniva hebrejskog sistema. Dionizije je verovatno ekstatik - sa Istoka. Mahmud je Muhamed. Svi oni su bili ljudi; njihova boanstvenost je plod stvorenih mitova.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  14

  ALEISTER CROWLEY

 • NAPOMENE (5) Majstori Hrama, iji rang ima mistini broj 6 (1+2+3). (6) Njih nema osam, kao to se ini; jer se Lao-Ce rauna kao 0. (7) Legenda o "Hristu" je nastala kao posledica kvarenja i izopaenja drugih legendi. Osobito

  o Dioniziju: uporedi prikaz Hrista pred Herodom/Pilatom u Evaneljima, i prikaz Dionizija pred Penteusom u "Bahatkinjama".

  (8) O, zadnje slovo u imenu Perdurabo, je Nita.

  88 KKEEAAHH HH

  PPOOKKVVAAEENNAA KKOONNJJSSKKAA GGRRIIVVAA

  Um je bolest semena. Sve to ovek jeste ili moe biti skriveno je u tome. Telesne funkcije su delovi maine; tihe, dok nisu nezdrave. Ali um, nikad spokojan, kripi "Ja". To Ja ne opstaje, ne prenosi se preko pokolenja, trenutno se menja, na kraju je mrtvo. Zbog toga je ovek on sam, jedino kada je pri Koijaenju izgubljen za samog sebe.

  KKOOMMEENNTTAARR ((HH))

  Het je Koija u Tarotu. Koija je nosilac Svetog Grala. Sve to treba prouiti u "Liber 418", 12. Etir.

  Poglavlje je nazvano "Pokvaena konjska griva" jer je po srednjovekovnom predanju kvaenjem konjske grive nastala zmija, a zmija je hijeroglifski prikaz semena, posebno u gnostikim i egipatskim simbolima.

  Znaenje poglavlja je sasvim jasno; celokupna svest rase, ona koja je svemona, sveznajua i sveprisutna, je sakrivena u njemu.

  Zato, izuzev u sluaju Adepta, ovek se uzdie do svetlucanja univerzalne svesnosti jedino u trenutku kada je um izbrisan orgazmom.

  99 KKEEAAHH

  BBRRNNJJIICCEE

  Bie je Imenica: Forma je pridev. Materija je Imenica; Kretanje je Glagol. Zato se Bie odenulo u Oblik? Zato se Materija izrazila u Kretanju? Ne odgovaraj, O tihi! Jer TAMO nema "zato", niti "zato". Ime TOGA je nepoznato; Zamenica objanjava, to jest, pogreno Ga objanjava. Vreme i Prostor su Prilozi. Dualnost je stvorila Veznik.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  15

  THE BOOK OF LIES

 • Kondicional je Otac Predloga. lan takoe oznaava Podelu; ali Uzvinik je zvuk koji zavrava u Tiini. Stoga uniti Osam Delova Govora; Deveti je blizak Istini. On takoe mora biti uniten pre nego to stupi u Tiinu. Aum.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Tet je Tarot adut, Snaga, na kojem je predstavljena ena koja zatvara lavlju eljust. Ovo poglavlje je nazvano "Brnjice", jedan jo moniji simbol, jer je to kotska, i jedina

  poznata, sprava za zatvaranje enskih usta. Poglavlje formalno predstavlja napad na delove govora, pri emu je uzvik, usklik zanosa koji

  je bez znaenja, jedini vredan kazivanja; pa ipak, i njega treba smatrati grekom. "Aum"predstavlja stupanje u tiinu, to se moe primeniti ukoliko se izgovara.

  1100 KKEEAAHH II

  OOSSUUEENNEE SSTTAABBLLJJIIKKEE

  Bezdan Halucinacija poseduje Zakon i Razum; ali u Istini nema spone izmeu ovih Igraaka Bogova.

  Taj Razum i Zakon je Spona Velike Lai. Istina! Istina! Istina! vie Gospod Bezdana Halucinacija. Ne postoji Tiina u tom Bezdanu: jer sve to ljudi zovu utanjem je Njegov Govor. Taj Bezdan se takoe naziva "Pakao", i "Mnotvo". Njegovo ime meu ljudima je "Svest", i

  "Univerzum". Ali TO to niti uti, niti govori, raduje se u njemu.

  KKOOMMEENNTTAARR ((II))

  Ne postoji oigledna veza izmeu broja ovog poglavlja i njegovog predmeta. On, ipak, upuuje na tarotov klju zvani Pustinjak, na kome je ovaj predstavljen pod

  kapuljaom. Jod je prikriveni falus suprotno od Tau, uzdignutog Falusa. Ovo poglavlje treba prouiti u

  svetlu onoga to je u "Aha!" i "Hramu Kralja Solomona" reeno o razumu. Univerzum je ludilo, zakon uzroka i posledice je iluzija, odnosno tako to izgleda u Bezdanu,

  koji je na taj nain poistoveen sa sveu, sa mnotvom, i sa oba; ali unutar toga je tajanstveno jedinstvo koje se raduje; a to jedinstvo je daleko od bilo kakve zamisli.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  16

  ALEISTER CROWLEY

 • 1111 KKEEAAHH IIAA

  SSVVIITTAACC

  U vezi sa Svetim Trojstvom-u-Niemu. Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Kuit, njih moe razumeti samo Majstor Hrama. Oni su iznad Bezdana, i sadre u sebi sve protivrenosti. Ispod njih je prividno dvojstvo Haosa i Babalon; oni su nazvani Otac i Majka, ali to nije tako.

  Nazvani su Brat i Sestra, ali to nije tako. Nazvani su Mu i ena, ali to nije tako. Odraz Svega je Pan: No Pana je Ponitenje Svega. Baena dole kroz Bezdan je Lu, Ruin Krst, ushienje Jedinstva to unitava, koje je Put.

  Ruin Krst je Poslanik Pana. Kako je beskonaan razmak od Ovoga do Toga! Pa ipak Sve je Ovde i Sada. Niti postoji bilo

  koje Tamo i Tada; jer sve to jeste, ta je nego ispoljeno, to jest, deo, to jest, neistinitost, TOGA koje nije?

  Ipak TO koje nije niti jeste niti nije To to jeste! Jednakost je savrena; zato je Zakon jednakosti samo la, jer ne postoji subjekat, i ne postoji

  predikat; niti postoji protivrenost bilo koje od ovih stvari. Svete, Svete, Svete su ove Istine koje izgovaram, znajui da su one samo neistina, slomljena

  ogledala, uzburkane vode; sakrij me, O naa Gospo, u tvoju Matericu! jer ne mogu podnositi ovo ushienje.

  Izgovarajui ove lai o laima, ije su protivrenosti takoe lane, izgleda da je To to nisam rekao bila istina.

  Blaena, neizrecivo blaena, je ova poslednja od iluzija; daj da se igram oveka, i odagnaj je od mene! Amen.

  KKOOMMEENNTTAARR ((IIAA))

  "Svitac" se moda moe prevesti kao "mala lu u tami", mada je mogue da postoji suptilno upuivanje na prirodu te lui.

  Jedanaest je veliki broj Magike, i ovo poglavlje nagovetava vrhunski magiki metod; ali ono je zapravo nazvano jedanaest zbog "Liber Legis", I, 60.

  Prvi deo poglavlja opisuje univerzum u njegovom najviem smislu, dole do Tifareta; to je nova i savrenena kosmogonija "Liber Legisa".

  Haos i Babalon su Hokmah i Binah, ali oni su zapravo jedno; ovde se naglaava sutinsko jedinstvo vrhovne Trijade.

  Pan je zajedniko ime koje ukljuuje ovaj ceo sistem u njegovom ispoljenom vidu. Kae se da oni koji su iznad Bezdana ive u Noi Pana; oni dostiu jedino ponitenje Svega.

  Majstor Hrama ivi u Noi Pana. Zatim, ispod Bezdana, izraeni deo Majstora Hrama takoe dostie samadi, kao nain

  anihilacije. Sedmi odlomak poinje refleksijom prouzrokovanom prethodnim izlaganjem. Ova refleksija

  je odmah protivrena, budui da je autor Majstor Hrama. On zatim stupa u svoj samadi i gomila kontradikciju na kontradikciju, i time se svakom reenicom, dostie vii stupanj ushienja, sve dok se njegova zaliha oruja ne iscrpi, i, reju Amen, on ulazi u vrhunsko stanje.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  17

  THE BOOK OF LIES

 • 1122 KKEEAAHH IIBB

  VVIILLIINNSSKKII KKOONNJJIICCII IO je uzvik nieg kao to je OI vieg. Brojano oni su 1001;9 slovima oni su Radost.10 Jer kad sve bude uravnoteeno, kad se sve sagleda izvan svega, tu je radost, radost, radost,

  koja je samo jedna faceta dijamanta, ije su sve ostale facete mnogo radosnije i od same radosti.

  KKOOMMEENNTTAARR ((IIBB))

  Vilinski konjici su izabrani kao simbol radosti, zbog autorovog prirodnjakog razmatranja. Prvi odlomak naprosto ponavlja 4. poglavlje u sutini; 1001 poto je 11 (1 -13), predstavlja

  simbol potpunog jedinstva manifestovanog kao mnotvo, jer (1-13) daje potpun niz brojeva od prostog jedinstva 1 do sloenog jedinstva 13, oploenog magikim 11.

  Mogu da dodam dalji komentar broja 91. 13 (1 plus 3) je via forma 4. 4 je Amoun, Bog stvaranja a 13 je 1, faliko jedinstvo. Dalet je kteis. A 91 je AMN (Amen), forma falusa koji je ucelovljen posredovanjem kteis. Ovo je ponovo povezano sa IO i OI iz 1. odlomka, a naravno 10 je grki uzvik ushienja.

  itavo poglavlje je, opet, komentar na "Liber Legis", 1, 28-30. NAPOMENE

  (9) 1001 = 11 (1 - 13) Latice sahasrara akre. (10) (Radost) JOY = 101, Jaje Duha u ravnotei izmeu Stubova Hrama.

  1133 KKEEAAHH II

  HHOODDOOAASSNNIIKKII RRAAZZGGOOVVOORRII O ti koji stupa na Stazu, lana je Sablast koju trai. Kada to shvati, spoznae svu gorinu,

  sa zubima zarivenim u sodomsku Jabuku. Tako si bio primamljivan du Te Staze, iji bi te uas inae oterao. O ti koji grabi sredinom Te Staze, nijedna ti se sablast ne ruga. Jer ti koraa radi koraanja. Tako si primamljivan du Te Staze, ija bi te ar inae oterala. O ti koji se vue prema Kraju Staze, nema vie napora. Sve bre i bre pada; tvoj umor se

  promenio u Neizreciv Odmor. Jer nisi li na Toj Stazi: ti si postao Ta Staza.

  KKOOMMEENNTTAARR ((II))

  Ovo poglavlje je savreno jasno svakome ko je prouavao karijeru jednog Adepta. Sodomska jabuka je nejestiva voka koja se nalazi u pustinji.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  18

  ALEISTER CROWLEY

 • 1144 KKEEAAHH II

  LLJJUUTTEENNJJEE LLUUKKAA

  Univerzum je Praktina ala Opteg na Raun Pojedinanog, ree FRATER PERDURABO, i nasmeja se.

  Ali oni uenici najblii njemu zaplakae, videvi Univerzalnu Tugu. Oni do njih se nasmejae, videvi Univerzalnu alu. Ispod njih izvesni uenici zaplakae. Tada se izvesni nasmejae. Sledei zatim zaplakae. Sledei se zatim nasmejae. Zatim drugi zaplakae. Zatim se drugi nasmejae. Konano se pokazae oni koji su plakali jer nisu mogli razumeti alu, i oni koji su se smejali

  iz straha da se ne pomisli kako oni ne razumeju alu, i mislei da je sigurno postupati kao i FRATER PERDURABO.

  Ali mada se FRATER PERDURABO otvoreno smejao, On je u isto vreme potajno plakao; a u Sebi se On nije ni smejao ni plakao.

  Niti je On mislio ono to je On rekao.

  KKOOMMEENNTTAARR ((II))

  Naslov "Ljutenje luka" upuuje na dobro poznati sluaj iz "Per Ginta". Ovo poglavlje jako lii na Dipenovo objanjene toga kako je mogao pobediti u igri par-nepar.

  (Vidi Poovu priu o "Ukradenom pismu".) Ali ovo je jo ozbiljniji rad iz psihologije. U svom napredovanju ka shvatanju univerzuma, pojedinac radikalno menja taku gledita; to gotovo uvek vodi do obrtanja smera.

  Ovo je uzrok veine religioznih kontroverzija. Prvi odlomak je, u svakom sluaju, Frater Perdurabov iskaz njegovog opaanja univerzalne ale, takoe opisane u 34. poglavlju. Svaka individualna egzistencija je tragina. Opaanje ove injenice je sutina komedije. "Kuni-Bogovi" su pokuaj da se napie ista komedija. Euripidove "Bahatkinje" su drugi pokuaj.

  Pri kraju poglavlja se, meutim, vidi da se Majstoru Hrama suprotno opaanje javlja istovremeno, a da je on u sebi iznad ovoga.

  A u zadnjem odlomku se pokazuje da on shvata da je istina iznad bilo kakvog izraavanja.

  1155 KKEEAAHH IIEE

  CCEEVV PPIITTOOLLJJAA

  Mona i uspravna je ova Volja moja, ova ognjena Piramida iji se vrh gubi u Nebu. Na njemu sam spalio le svojih udnji.

  Moan i uspravan je ovaj moje Volje. Njegovo seme je Ono to sam nosio unutar sebe iz Venosti; a ono je izgubljeno u Telu Nae Dame Zvezda.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  19

  THE BOOK OF LIES

 • Ja nisam ja; ja sam samo uplja cev koja treba da prenese dole Oganj sa Neba. Mona i udesna je ova Slabost, ovo Nebo koje me vue u Njenu Matericu, ovaj Svod koji

  skriva, koji upija, Mene. Ovo je No u kojoj sam izgubljen, Ljubav pomou koje ja vie nisam ja.

  KKOOMMEENNTTAARR ((IIEE))

  Karta 15 u Tarotu je "avo", srednjevekovni izgovor za Pana. Naslov poglavlja upuuje na falus, koji je ovde poistoveen sa voljom. Grka re

  ima isti broj kao i . Ovo poglavlje je potpuno jasno, ali u zadnjem odlomku se moe opaziti nagovetaj prirode

  samadija. Kao to ovek gubi svoju linost u fizikoj ljubavi, tako i magiar ponitava svoju boansku

  linost u onome to je iznad. Formula samadija je ista, od najnieg do najvieg. Ruin krst je univerzalni klju. Ali, kako

  pojedinac napreduje, Krst postaje vei, dok ne postane As, a Rua, dok ne postane Re.

  1166 KKEEAAHH II

  JJEELLEENNAAKK Smrt podrazumeva promenu i osobenost; kad bi ti bio TO to je bez linosti, to je iznad

  promene, ak iznad nepromenljivosti, ta bi imao sa smru? Roenje osobenosti je ekstaza; takva je i njena smrt. U ljubavi je osobenost ubijena; ko ne ljubi ljubav? Ljubi stoga smrt, i udi strasno za njom. Umiri svakodnevno.

  KKOOMMEENNTTAARR ((II))

  Ovo lii na komentar prethodnog poglavlja; jelenak upuuje na Kefru, egipatskog Boga ponoi, koji prenosi sunce kroz podzemni svet; ali ono je nazvano "Jelenak" da bi se naglasili njegovi rogovi. Rogovi su univerzalni hijeroglif energije, naroito falike energije.

  esnaesti klju Tarota je "Srueni toranj". U ovom poglavlju smrt se posmatra kao oblik venanja. Dananji grki seljaci, esto, naginju verovanju Pagana, i nadaju se da e se u smrti sjediniti sa Boanstvom koje su veliali tokom ivota. To je "postignue koje treba pobono prieljkivati" (ekspir).

  U zadnjem odlomku Majstor pouruje uenike da dostiu samadi svaki dan.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  20

  ALEISTER CROWLEY

 • 1177 KKEEAAHH IIZZ

  LLAABBUUDD11

  Postoji Labud ije je ime Zanos; on leti sa Severnih Pustinja; on leti kroz plavet; on leti iznad pirinanih polja; na njegov dolazak ona zazelene. U itavom je Univerzumu jedino taj Labud nepomian: izgleda kao da se on kree, kao to izgleda da se Sunce kree; takva je slabost naeg vida. O ludo! vie li ti?

  Amen. Kretanje je prividno: (ne) postoji Nita to miruje. Odapeo sam strelu na tog Labuda; iz belih grudi potee krv.

  Ljudi me tukoe; zatim, videvi da sam ja bio samo ista Luda, pustie me da proem. Tako i nikako drugaije ja dospeh do Hrama Grala.

  KKOOMMEENNTTAARR ((IIZZ))

  Labud je Aum. Poglavlje je nadahnuto seanjem Fratera P. na divlje labudove koje je ustrelio na Tali-Fuu.

  U 3. i 4. odlomku se, ipak, priznaje da je ak i Aum nepostojan. Nema znaenja u rei mir, dok postoji kretanje.

  U bezgraninom univerzumu pojedinac uvek moe da uzme jednu taku, ma kako pokretnu, i da je smatra takom mirovanja, raunajui kretanje svih drugih taaka u odnosu na nju.

  Predzadnji odlomak pokazuje odnos Adepta prema oveanstvu. Njihova mrnja i prezir su neophodni koraci u njegovom sticanju vlasti nad njima.

  U mislima iskrsava pria o Evandelju i o Parsifalu. NAPOMENA

  (11) Ovo poglavlje se mora itati povezano sa Vagnerovim "Par-sifalom".

  1188 KKEEAAHH IIHH KKAAPPII RROOSSEE

  Zaista, ljubav je smrt, a smrt je budui ivot. ovek se ne vraa ponovo; reka ne tee uzbrdo; starog ivota vie nema; tu je novi ivot koji

  nije njegov. Ipak to je ivot njegove istinske sutine; to je vie On nego sve to on zove On. U tiini kapi rose je svaka tenja njegove due, i njegovog uma, i njegovog tela; to je Kvintesencija i Eliksir njegovog bia.

  U tome su siline koje su nainile njega i njegovog oca i oca njegovog oca pre njega. To je Rosa Besmrtnosti. Neka to napreduje slobodno, onako kako Ono hoe; ti nisi njegov gospodar, nego Njegov nosilac.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  21

  THE BOOK OF LIES

 • KKOOMMEENNTTAARR ((IIHH))

  Osamnaesti Tarot klju se odnosi na Mesec za koji se pretpostavljalo da kaplje rosu. Podesnost naslova poglavlja je oita.

  Ovo poglavlje se mora itati povezano sa poglavljima 1 i 16. U predzadnjem odlomku, Bindu je poistoveen sa Amritom, a u zadnjem odlomku uenik se

  opominje da ga pusti da ide svojim putem. Ono ima vlastitu volju koja je vie u skladu sa kosmikom Voljom, nego to je to ovekova, koji je njegov uvar i sluga.

  1199 KKEEAAHH II

  LLEEOOPPAARRDD II JJEELLEENN

  Leopardove pege su sunev sjaj na proplanku; ti kriom sledi jelena na svoje zadovoljstvo. Jelenove are su sunev sjaj na proplanku; skriven od leoparda ti se hrani na svoje

  zadovoljstvo. Nalikuj svemu to te okruuje; ipak budi Ti - i raduj se meu ivima. To je ono to je pisano - Vrebaj! - u Knjizi Zakona.

  KKOOMMEENNTTAARR ((II))

  Devetnaesti Adut je "Sunce", koje je predstavnik Boga u Makrokosmosu, kao to je falus u Mikrokosmosu.

  Postoji izvesna univerzalnost i prilagodljivost meu njegovim tajnim moima. Ovo poglavlje je uzeto iz Radijard Kiplingovih "Ba Takvih Pria".

  Majstor nagovara svoje uenike na izvesnu svetu potajnost, skrivanje stvarne svrhe njihovih ivota; na taj nain stvaraju ono to je najbolje u oba sveta. Ovi saveti o smeru aktivnosti se teko mogu razlikovati od licemerja; ali je razlika oita svakome ko jasno misli, mada ne ba tako i Frateru P.

  2200 KKEEAAHH KK

  SSAAMMSSOONN

  Univerzum je u ravnotei; stoga Onaj koji je izvan njega, pa makar mu snaga bila poput perceta, moe prevrnuti Univerzum.

  Nemoj se uhvatiti u tu mreu, O dete Slobode! Nemoj se zapetljati u toj univerzalnoj lai, O dete Istine!

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  22

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR ((KK)) Samson, hebrejski Herkul, je, kako kae legenda, sruio zidove zabavita gde je bio zaposlen

  "da pravi lakrdije za Filistejce", unitivi tako i njih i sebe. Milton je zasnovao poemu na ovoj prii.

  Prvi odlomak predstavlja zakljuak izveden na osnovu Njutnovog Prvog zakona kretanja. Klju za neograniene moi je dosegnuti Neroeno Onostrano.

  2211 KKEEAAHH KKAA SSLLEEPPII TTKKAA

  Nije nuno razumeti; dovoljno je oboavati. Bog moe biti od ilovae: oboavaj ga; postae BOG. Ne obaziremo se na ono to je nas stvorilo; oboavamo ono to mi stvaramo. Stvarajmo nita

  drugo ve BOGA! To to nas potie na stvaranje je na istinski otac i majka; stvaramo na nau vlastitu sliku koja je njihova. Stvarajmo zbog toga bez straha; jer ne moemo stvoriti nita to nije BOG.

  KKOOMMEENNTTAARR ((KKAA)) Dvadesetiprvi klju Tarota je nazvan "Univerzum", i pridodat je slovu Tau, falusu u

  manifestovanju; otuda naslov "Slepi tka". Univerzum je pojmljen onako kako su nam budisti, s jedne strane, a racionalisti s druge, bili

  predoili; koban i bez inteligencije. ak i tako, on moe biti divan za stvaraoca. Pouka ovoga poglavlja predstavlja stoga tumaenje zadnjeg odlomka 18. poglavlja. To je kritiki duh koji je avo i doputa rast pojavi zla.

  2222 KKEEAAHH KKBB

  DDEESSPPOOTT Konobari najboljih restorana se izruguju celom svetu; oni procene svaku muteriju po njenoj

  vlastitoj vrednosti. Ja to znam pouzdano, jer uvek postupaju prema meni s dubokim potovanjem. Tako su mi se

  ulagivali da bi ih zbog toga javno hvalio. Ipak to je istina; oni su pronicljivi jer slue, i zato to ne mogu imati lini interes u poslovima

  ljudi kojima slue. Apsolutni monarh trebao bi biti apsolutno mudar i dobar. Ali nema oveka dovoljno jakog da nema interesa. Zbog toga bi najbolji kralj bila ista

  Prilika. ista Prilika je ta koja vlada u Univerzumu; zato, i samo zato, ivot je dobar.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  23

  THE BOOK OF LIES

 • KKOOMMEENNTTAARR ((KKBB)) Komentar bi samo pokvario vrhunsku jednostavnost ovog poglavlja.

  2233 KKEEAAHH KK

  KKIIDDAAJJ

  Kom oveku je prijatno u njegovoj gostionici? Izai napolje. irok i hladan je svet. Izai napolje. Postao si in-icijant. Izai napolje. Ali ti ne moe da izie napolje putem kojim si uao. Put napolje je PUT. Izai napolje. Jer NAPOLJE je Ljubav i Mudrost i Mo.12 Izai NAPOLJE (OUT) Ako ti ve ima T, prvo steci UT.13 Potom steci O. I tako na kraju steci OUT.

  KKOOMMEENNTTAARR ((KK))

  Oba, "23" i "Skidoo" su ameriki izrazi koji znae "izai napolje". Ovo poglavlje opisuje Veliko Delo u liku oveka koji se reio svih svojih nezgoda.

  On prvo naputa udoban ivot; zatim svet uopte, i, na kraju, i posveenike. U etvrtom odeljku je prikazano kako nema povratka za onog koji je krenuo tim putem. Zatim je analizirana re OUT i obraena kao imenica. Pored objanjenja u napomeni, O je kteis; T, falus; i U, Hijerofant; 5. karta Tarota,

  Pentagram. Tako je to praktino istovetno sa IAO. Ostatak poglavlja je jasan iz napomena.

  NAPOMENE (12) O = j "avo Sabata". U = 8. Hijerofant ili Spasitelj. T -Snaga, Lav. (13) T, muevnost, znak krsta ili falusa. UT, Sveti Aneo uvar; UT, prvi slog Udgite, vidi

  Upaniade. O, Nita ili Nuit.

  2244 KKEEAAHH KK

  SSOOKKOO II SSLLEEPPII

  Ova knjiga bi htela da prevede Nad-Razumsko u re Razuma. Objasniti sneg onima koji su itelji Anda. Robovi razuma zovu ovu knjigu Zloupotreba Jezika: oni su u pravu.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  24

  ALEISTER CROWLEY

 • Jezik je nainjen za ljude koji jedu i piju, vode ljubav, trampe, umiru. Bogatstvo jezika se sastoji u njegovim Apstrakcijama; najsiromaniji jezici imaju bogatstvo Konkretnosti.

  Zbog toga Adepti hvale utanje; ono barem ne obmanjuje kao govor. Takoe, Govor je simptom Misli. Ipak, tiina je samo negativna strana Istine; pozitivna strana je dalje ak i od tiine. Meutim, Jedan Pravi Bog klike hriliu! I smeh zveketa Smrti je srodan.

  KKOOMMEENNTTAARR ((KK))

  Soko je simbol vida; Slepi, slepila. Oni koji su pod vlau razuma nazvani su slepima. U zadnjem odlomku je ponovo potvreno uenje iz poglavlja 1, 8, 16 i 18. Potrai

  objanjenje u "Liber 418".

  2255 KKEEAAHH KKEE

  RRUUBBIINNOOVVAA ZZVVEEZZDDAA

  Okrenut Istoku, u sreditu, uvuci duboko, duboko svoj dah, zatvorivi usta desnim kaiprstom pritisnutim preko donje usne. Zatim zamahni estoko rukom unazad i prema spolja, izdahnuvi snano vazduh, i krikni:

  AO ANTOC KAKOAIMONOC Istim kaiprstom dodirni elo, i kai COI, svoj ud, i kai AE,14 svoje desno rame, i

  kai ICXPO C, svoje levo rame, i kai EXA PICTOC; tada sklopi ruke, ispreplevi prste, i krikni IA.

  Idi na Istok. Zamisli snano, uspravan Pentagram na svome elu. Povukavi ruke do oiju, izbaci ih napred, inei znak Horusa, i zagrmi XAO C. Povuci ruke u znak Hoor pa krata.

  Idi kruno do Severa i ponovi to; ali vrisni BABAON. Idi kruno do Zapada i ponovi to; ali kai EC. Idi kruno do Juga i ponovi to; ali urlikni XH . Dovrivi kruenje ulevo, povuci se u centar, ali uzdigni svoj glas u Peah, sa reima IO AN

  i znacima N.O.X.-a. Rairi ruke u obliku Tau, i kai tiho ali jasno: PO MO IEC OIC MO

  TEETAPXAI EI EIA CNOXEC EA PICTEPA AIMONEC EEI AP EPI MO O ACTH TN ENTE KAI EN THI CTHHI O ACTHP TN E ECTHKE

  Ponovi kabalistiki Krst, kao gore, i zavri kao to si poeo.

  KKOOMMEENNTTAARR ((KKEE))

  Dvadesetipet je kvadrat od 5, a Pentagram ima crvenu boju Geburaha. Ovo poglavlje je nova i razraenija verzija terajueg Rituala Pentagrama.

  Daljnji komentar na slubeni ritual A.. A.. bio bi neprikladan. NAPOMENA

  (14) Tajni smisao ovih rei treba traiti u njihovoj numeraciji.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  25

  THE BOOK OF LIES

 • 2266 KKEEAAHH KKFF

  SSLLOONN II KKOORRNNJJAAAA

  Apsolutno i Uslovljeno zajedno ine Jedno Apsolutno. Drugo, koje je etvrto, Demijurg, koga sve nacije oveanstva zovu Prvi, je la nasaena na

  la, la umnoena laju. etvorostruk je On, Slon na kome je uravnoteen Univerzum: ali oklop Kornjae podupire i

  prekriva sve. Kornjaa je estostruka, Sveti Heksagram.15 Ovih est i etiri su deset, 10, ispoljeno Jedno koje se vraa u neispoljeno Nita. Sve-Moni, Sve-Vladaru, Sve-Znajui, Sve-Oe, od svih ljudi oboavan i od mene prezren, ti

  budi proklet, ti budi istrebljen, ti budi uniten, Amen!

  KKOOMMEENNTTAARR ((KKFF))

  Naslov poglavlja se odnosi na indijsku legendu. Prvi odlomak treba itati u vezi s naim prethodnim naznakama o broju 91. Broj poglavlja, 26, je broj Tetragramatona, Tvorca ispoljenog, Jehove. On je nazvan Drugi u odnosu na ono to je iznad Bezdana, obuhvaeno pod naslovom Prvi. Svetovnjaci ne opaaju nita iznad stvaraoca, i zbog toga ga zovu Prvi. On je zaista etvrti, bivajui u Hesedu, i naravno njegova priroda je etvorostruka. To etiri

  je prihvaeno kao dijada pomnoena sa dijadom; la potkrepljuje la. Trei odlomak uvodi novu koncepciju; kvadrat unutar heksagrama, univerzum obuhvaen

  zakonom falus-kteis. Pretposlednji odlomak prikazuje spasenje univerzuma pomou tog zakona. Brojka 10, poput rei 10, ponovo ukazuje na falus-kteis, pored usklika datog u tekstu. Zadnji odlomak proklinje univerzum koji nije spaen na taj nain. Jedanaest poetnih slova A u zadnjoj reenici ("The All-Mighty, the All-Ruler, the All-

  Knower, the All-Father, adored by all men and by me abhorred, be thou accursed, be thou abolished, be thou annihilated, Amen!'' u engleskom originalu, p.p.) su magiki Pentagrami, koji naglaavaju ovu kletvu.

  NAPOMENA (15) Po prirodi koranjaa ima 6 udova pod uglom od 60.

  2277 KKEEAAHH KKZZ AARROOBBNNJJAAKK

  arobnjak je moima svoje magike podjarmio sve stvari sebi. Da li bi on putovao? On moe

  leteti prostorom bre od zvezda. Da li bi on jeo, pio i uivao? Nema nikoga ko se ne bi smesta pokorio njegovom zapovedanju.

  U celom sistemu od deset miliona puta po deset miliona sfera na dva i dvadeset miliona planova on je ostvario svoju elju. I sa svim tim on je bio samo on sam. Avaj!

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  26

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR ((KKZZ))

  Ovo poglavlje pokazuje drugu stranu medalje; ono je suprotnost 15. poglavlju. arobnjaka ne treba poistovetiti s Bratom Leve Staze.

  2288 KKEEAAHH KKHH

  PPOOLLAARRNNAA ZZVVEEZZDDAA

  Ljubav je sva vrlina, poto je uitak ljubavi samo ljubav, i bol ljubavni je samo ljubav. Ljubav se ne obazire na ono to nije i ono to jeste. Neprisustvo pojaava ljubav, i prisustvo pojaava ljubav. Ljubav se uvek kree od vrhunca do vrhunca zanosa i nikad ne slabi. Krila ljubavi ne klonu s vremenom, niti oslabe za ivota ili u smrti. Ljubav unitava sopstvo, ujedinjujui sopstvo sa onim to je ne-sopstvo, tako da Ljubav raa

  Sve i Nita u Jednom. Nije li tako?... Ne?... Tada ti nisi izgubljen u ljubavi; ne govori o ljubavi. Ljubav Uvek Daje, Ljubav Uvek Osnauje. ...Moda: ovo piem samo da bih napisao Njeno ime.

  KKOOMMEENNTTAARR ((KKHH))

  Sada se uvodi glavni lik ove knjige, Lejla koja je krajnji enski simbol, koji treba tumaiti na svim planovima.

  Ali u ovom poglavlju malo je ukazano na bilo ta to je iznad fizike ljubavi. Nazvano je "Polarna zvezda", jer je Lejla jedini objekt oboavanja kojem se autor uvek okree.

  Zapazi uvoenje akrostiha imena Ljubljene u 15. redu. (Love Alway Yieldeth: Love Alway Hardeneth. p.p).

  2299 KKEEAAHH KK JJUUNNII KKRRSSTT

  Ljubavi, volim te! Noi, noi, pokri nas! Ti si no, O moja ljubavi; i nema zvezda osim tvojih

  oiju. Tamna noi, slatka noi, tako topla a opet tako svea, tako mirisna, tako sveta, prekri me,

  prekri me! Neka me ne bude vie! Neka budem Tvoj; neka budem Ti; neka ne budem ni Ti ni Ja; neka

  bude ljubav u noi i no u ljubavi. N.O.X. no Pana; i Lejla, no pred Njegovim pragom!

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  27

  THE BOOK OF LIES

 • KKOOMMEENNTTAARR ((KK))

  Poglavlje 29 nastavlja poglavlje 28. Zapazi da je Lejla arapska re za "no". Autor poinje da poistoveuje ljubljenu i N.O.X. o kojoj je ranije govoreno. Poglavlje je nazvano "Juni krst", jer, na materijalnom nivou, Lejla je Australijanka.

  3300 KKEEAAHH

  SSNNEENNII DDEEKKOO

  Snovi su nesavrenstvo spavanja; kao to je svesnost nesavrenstvo budnosti. Snovi su neistoe u optoku krvi; kao to je svesnost poremeaj ivota. Snovi su bez srazmera, bez zdravog razuma, bez istine; isto tako i svesnost. Buenjem iz sna, istina se spoznaje:16 buenjem iz budnosti, Istina je - Nepoznato.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Ovo poglavlje treba itati povezano sa 8. poglavljem, i takoe sa onim preanjim poglavljima u kojima je napadan razum.

  Aluzija u naslovu je oita. To je izraeno u srazmeri, san: budnost: budnost: Samadi je omiljeno uporeenje Fratera P., koji ga je esto primenjivao u svojim svetim

  predavanjima. NAPOMENA

  (16) T. j. istina da je on spavao.

  3311 KKEEAAHH AA

  GGAARROOTTAA

  ONO ide od kretanja u mirovanje, a odmara se od mirovanja u kretanju. Ovako ONO ini neprestano, jer vreme ne postoji. Tako da ONO ne ini nijednu od tih stvari. ONO ini TU jednu stvar koju moramo izraziti dvema stvarima od kojih nijedna nema bilo kakvog razumnog znaenja.

  Ipak delanje ONOGA, koje je ne-delanje, je prosto a opet sloeno, i nije ni slobodno ni nuno.

  Jer sve te ideje izraavaju Odnos; a ONO, obuhvatajui sve Odnose u SVOJOJ jednostavnosti, je van svih Odnosa ak i sa samim SOBOM.

  Sve to je istinito i lano; i istinito i lano je rei da je to istina i la. Napregni svoju Inteligenciju, O ovee, O vredni, O izabranie ONOGA, da shvati raspravu

  MAJSTORA; jer e tako tvoj razum najzad biti slomljen, kao to robu padnu okovi sa vrata.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  28

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR ((AA))

  Broj 31 se odnosi na hebrejsku re LA, koja znai "ne". Sada je uvedena nova osobina u naziv ONO (TI), I je tajno, a T je ispoljeno, falus. To je, ipak, samo jedan vid ONOGA (THAT), koje se moda moe odrediti kao Krajnja

  Stvarnost. ONO (IT) je oigledno uzvienija stvar nego TO (THAT). Ovo poglavlje treba uporediti s 11. poglavljem; taj metod unitenja razuma uoblienjem

  kontradikcije je sasvim pouan. Razum je smeten u Daatu koji odgovara vratu u ljudskoj anatomiji. Otuda naslov poglavlja,

  "Garota" (inkvizicijska sprava, elezni obru oko vrata za davljenje, p.p). Radi se o ideji da e uenik, prisiljavajui um da sledi i to je mogue vie ostvari jezik iznad

  Bezdana, uspeti da dovede svoj razum pod kontrolu. Onda kada je razum nadvladan, garota se uklanja; tada se uticaj vrhovnih (Keter, Hokmah,

  Binah), koji nije vie zapreen Daatom, moe spustiti na Tifaret, gde je smetena ljudska volja, i preplaviti ga neizrecivim svetlom.

  3322 KKEEAAHH BB

  PPLLAANNIINNAARR

  Svesnost je simptom bolesti. Sve to se kree zdravo, kree se bez volje. Sva spretnost, sav napor, svaka namera je suprotna lakoi. Izvedi hiljadu puta, i to postane teko; hiljadu hiljada i to postane lako; hiljadu hiljada puta

  hiljadu hiljada, i to vie nisi Ti koji to ini, ve Ono koje samo po sebi deluje kroz tebe. Sve to je dotad uinjeno nije dobro uinjeno.

  Tako je govorio FRATER PERDURABO dok je skakao s hridi na hrid morene a da nikako nije bacio pogled na tlo.

  KKOOMMEENNTTAARR ((BB))

  Ovaj naslov je puka aluzija na metaforu u zadnjem odlomku poglavlja. Frater P., kao to je dobro poznato, je planinar. Ovo poglavlje bi trebalo itati povezano sa 8. i 30. poglavljem. Ono je praktino uputstvo, ija sutina se lako razumeva kratkim praktikovanjem Mantra-

  joge. Mantra se ne izgovara pravilno sve dok ovek zna da je izgovara. Isto se odnosi i na sve

  ostale oblike Magike.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  29

  THE BOOK OF LIES

 • 3333 KKEEAAHH

  BBAAFFOOMMEETT

  Crni dvoglavi Orao je BOG; i Crni Trougao je On. U Svojim kandama On nosi ma; da, otar ma on dri u njima.

  Taj Orao je sagoreo na Velikoj Vatri; ipak nijedno pero nije spaljeno. Tog Orla je progutalo Veliko More; ipak nijedno pero nije pokvaeno. Tako On leti vazduhom i svetli nad zemljom na Svoje zadovoljstvo.

  Tako je govorio IACOBUS BURGUNDUS MOLENSIS17 Veliki Majstor Hrama; a o BOGU Magaree glave on se nije drznuo govoriti.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Tridesetitri je broj zadnjeg stepena Masonerije koji je bio dodeljen Frateru P. 1900. godine vulgarne ere od Don Hesusa de Medina-Sidonia u gradu Meksiku.

  Bafomet je tajno ime Boga Hramovnika. Orao opisan u 1. odlomku je hramovniki. Ovaj masonski simbol je, ipak, Fratera P. poistovetio sa pticom, koja je gospodar etiri

  elemenata, i stoga imena Tetragramaton. Jakobus Burgundis Molensis je umro muenikom smru u Parizu 1314. godine vulgarne ere. Tajne njegovog reda, ipak, nisu izgubljene, i jo uvek ih njegovi naslednici prenose

  dostojnima, kao to je saopteno u zadnjem odlomku, koji nasluuje znanje tajnog oboavanja, o kome Veliki Majstor nije govorio.

  Orao se moe poistovetiti, iako ne sasvim, sa sokolom o kome je prethodno govoreno. On je moda Sunce, egzoterijski objekt oboavanja svih razumnih kultova; ne sme se

  pomeati sa drugim objektima mistine krletke, kao to su: labud, feniks, pelikan, golub i tako dalje.

  NAPOMENA (17) Njegovi inicijali I.B.M. su poetna slova Triju Stubova Hrama, iji zbir iznosi 52, 13 x 4,

  BN, Sin.

  3344 KKEEAAHH

  PPAASS KKOOJJII PPUUII 18 Svako ovekovo delo je vrdanje i lukavstvo jednog zeca. Ljubav i Smrt su hrtovi koji ga love. Bog je uzgojio lovake pse i uiva u sportu. To je Panova Komedija da ovek misli da lovi, dok ti psi love njega. To je Tragedija oveka da kada se suoi sa Ljubavlju i Smru " on pone lajati. On vie nije

  zec ve vepar. Ne postoje druge komedije ili tragedije. Odbi zato da bude sprdnja Boga; ivi i umri u okrutnosti ljubavi i smrti!

  Tako e Njegov smeh biti potpuno proet Ekstazom.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  30

  ALEISTER CROWLEY

 • KKOOMMEENNTTAARR (())

  Naslov je objanjen u napomeni. Nema potrebe da se objanjava ovo poglavlje; ono prestavlja sasvim odreenu taku ivotnog

  gledita, i preporuuje put aktivnosti sraunat da lii tvorca njegovog okrutnog sporta. NAPOMENA

  (18) Ovo poglavlje je napisano da razjasni - , od koga je poteklo. FRATER PERDURABO je zapazio tu istinu, ili bolje reeno njenu prvu polovinu, komediju, na doruku kod "Au Chien qui Fume". ("Kod psa puaa", pariki restoran, p.p)

  3355 KKEEAAHH EE

  MMIILLOOSSKKAA VVEENNEERRAA

  ivot je tako ruan i nuan kao ensko telo. Smrt je tako lepa i nuna kao muko telo. Dua je iznad mukog i enskog kao to je iznad ivota i Smrti. Upravo kao to su Falus i Kteis samo razliit razvoj Jednog Organa, isto tako su ivot i Smrt

  samo dve faze Jednog Stanja. Isto tako su Apsolutno i Uslovljeno samo oblici TOGA. to ja volim? Ne postoji oblik, ne postoji bie, kojem se ne predajem potpuno. Neka me uzme, ko hoe!

  KKOOMMEENNTTAARR ((EE))

  Ovo poglavlje treba itati povezano sa poglavljima 1, 3, 4, 8, 15, 16, 18, 24, 28, 29. Zadnja reenica 4. odlomka takoe se povezuje sa prvim odlomkom 26. poglavlja. Naslov "Miloska Venera" je dokaz u prilog 1. i 2. odlomka; iz ovog zakljuka postaje oito

  da ensko telo postaje lepo u onoj meri u kojoj se pribliava mukom. Treba smatrati da je ensko telo bilo razdvojeno od mukog sa ciljem da stvori muko u

  viem obliku, apsolut, i da stvori uslove uoblienja apsoluta. U zadnja dva odlomka postoji opravdanje prakse koja moe biti nazvana sveta prostitucija. U uobiajenoj praksi meditacije nastoji se da se odbace svi utisci, ali ovde se radi o suprotnoj

  praksi, mnogo teoj, u kojoj se sve prihvata. To se uopte ne moe uopte uiniti sve dok ovek nije sposoban da izvoditi djanu barem na

  neku zamislivu stvar, pri opaanju druge; inae bi praksa bila obino vrludanje uma.

  3366 KKEEAAHH

  SSAAFFIIRRNNAA ZZVVEEZZDDAA

  Neka Adept bude naoruan svojim magikim Krstom (i opremljen svojom mistinom Ruom).

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  31

  THE BOOK OF LIES

 • U sreditu neka izvede znakove L.V.X.; ili ako ih zna, ako ih hoe i sme izvesti, i moe da uti o njima, znakove N.O.X. koje ine znakovi: Puer, Vir, Puella, Mulier. Izostavi znak I.R. Tada neka ode na istok, i naini Sveti Heksagram, govorei:

  PATER ET MATER UNUS DEUS ARARITA. Zatim neka ide kruno do juga, naini Sveti Heksagram, i kae:

  MATER ET FILIUS UNUS DEUS ARARITA. Neka ide kruno do zapada, naini Sveti Heksagram, i kae:

  FILIUS ET FILIA UNUS DEUS ARARITA. Neka ide kruno do severa, naini Sveti Heksagram, i tada kae:

  FILIA ET PATER UNUS DEUS ARARITA. Neka se zatim vrati u Centar, i tako u sredite Svega (inei RUIN KRST ako zna kako)

  govorei: ARARITA, ARARITA, ARARITA. (Pri tome treba da izvede Znakove Seta Pobednika i Bafometa. Takoe treba da se Set pojavi

  u Krugu. Neka pije Sakrament i neka se istim priesti). Zatim neka kae: OMNIA IN DUOS: DUO IN UNUM: UNUS IN NIHIL: HAEC NEC

  QUATUOR NEC OMNIA NEC DUO NEC UNUS NEC NIHIL SUNT. GLORIA PATRI ET MATRI ET FILIO ET FILIAE ET SPIRITUI SANCTO EXTERNO ET SPIRITUI SANCTO INTERNO UT ERAT EST ERIT IN SAECULA SAECULORUM SEX IN UNO PER NOMEN SEPTEM IN UNO ARARITA.

  Neka zatim ponovi znakove L.V.X., ali ne i znakove N.O.X.: jer to nije on koji e se pojaviti u Znaku radosne Izide.

  KKOOMMEENNTTAARR (())

  Safirna Zvezda je u korespondenciji sa Rubinovom Zvezdom iz 25. poglavlja; 36 je kvadrat od 6, kao to je 25 kvadrat od 5.

  Ovo poglavlje daje pravi i savren Ritual Heksagrama. Bilo bi neprimemo dalje tumaiti slubeni ritual A.. A..

  3377 KKEEAAHH ZZ

  ZZMMAAJJEEVVII

  Misao je sena pomraenja Meseca. Samadi je sena pomraenja Sunca. Mesec i zemlja su ne-ego i ego: Sunce je TO. Oba pomraenja su tama; oba su krajnje retka; sam Univerzum je Svetlost.

  KKOOMMEENNTTAARR ((ZZ))

  Na istoku se smatra da zmajevi uzrokuju pomraenja prodiranjem svetleih nebeskih tela. Moda postoji izvesno znaenje u broju poglavlja, koji je broj Jecidaha, najveeg jedinstva

  due.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  32

  ALEISTER CROWLEY

 • U ovom poglavlju data je ideja da su sva ogranienja i zlo izuzetno retki sluajevi: u celom sunevom sistemu ne moe biti noi, izuzev na retkim mestima, gde sama planeta baca senku. To je ozbiljna nesrea to nam se dogodilo da ivimo u siunom zakutku sistema, gde tama postie tako velik iznos od 50%.

  Isto vredi i za moralne i duhovne uslove.

  3388 KKEEAAHH HH

  JJAAGGNNJJEEAA KKOOAA

  Nametljive, kidaj! Straa! Zavetuj se da e sakrivati sve. To je misterija. ivot! Um je izdajica. Ubij um. Neka Le uma lei nepokopan na rubu Velikog Mora! Smrt! To je tajna. Straa! Nametljive, kidaj!

  KKOOMMEENNTTAARR ((HH))

  Ovo poglavlje e odmah biti razumljivo za E.A. Slobodne Zidare i ne moe se objasniti drugima.

  3399 KKEEAAHH

  ZZVVEEKKAANN

  Samo zvekani nalaze izvrsnost u ovim reima. Zamislivo je da je A ne-A; obrnuti to je nita drugo nego vratiti se u uobiajeno stanje. Ipak prisiljavanjem mozga da prihvati pretpostavke od kojih jedna tvrdi besmislicu, a druga

  opte priznatu istinu, ustanovljava se nova funkcija mozga. Nejasni i tajanstveni i sasvim neodreeni su sadraji te nove svesnosti; ipak oni su na neki

  nain neophodni. Upotrebom postaju jasni. Nerazumnost postaje Iskustvo. To podie olovnih-nogu Duu do Iskustva TOGA ega je Razum miljenje. Ali bez tog Iskustva ove rei su Lai Zvekana. Ipak tebi Zvekan, a meni Blesan, BOGU badalanski Rubin, neka je!

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  33

  THE BOOK OF LIES

 • KKOOMMEENNTTAARR (())

  Re Zvekan (Locby) se javlja u folkloru, a autor je u vreme pisanja ove knjige, to je inio daleko od bilo kakve referentne literature pretpostavljao da znai delimino "blesan", delimino "klipan". Prema tome, ta bi re bila slina znaenju rei "Parsifal".

  Odlomci 2-6 objanjavaju postupak koji je bio dat u 11. i 31. poglavlju. Taj postupak se u stvari javlja kroz celu knjigu na brojnim mestima, a i u samom ovom poglavlju je upotrebljen u zadnjim odlomcima.

  4400 KKEEAAHH MM

  HHIIMMOOGG19

  Crvena rua upija sve boje osim crvene; crvena je tako jedina boja koju ona nema. Ovaj Zakon, Razum, Vreme, Prostor, sva Ogranienja oslepljuju nas za Istinu. Sve to znamo o oveku, Prirodi, Bogu, je upravo ono to oni nisu; to je ono to oni

  odbacuju kao odvratno. HIMOG je vidljiv jedino onoliko koliko je On nesavren. Jesu li tada uzvieni svi oni koji ne

  izgledaju uzvieni, kao to je HIMOG Sve-uzvien Iznutra. Mogue da je tako. Kako tada razlikovati neuzvienog i savrenog HIMOGA od neuzvienog oveka zemlje? Ne razlikuj! Ali sebe Iz-gasi: HIMOG si ti, i HIMOG ti treba biti.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MM))

  Prvi odlomak je, naravno, dobro poznata nauna injenica. U 2. odlomku se analogno tome navodi da su sve zamislive stvari jednako slepe za

  nezamislivu stvarnost. Ocenjujui na taj nain sve stvari kao iluzije, pojavljuje se pitanje kako razlikovati iluzije;

  kako moemo rei da li je Sveti Prosvetljeni Boji ovek zaista takav kad ne moemo videti nita od njega osim njegove nesavrenosti. "Moe biti da je onaj prosjak Kralj".

  Takva razmatranja nisu tu da uznemiravaju onakav um kakav ima ela; neka se on radije posveti zadatku oslobaanja od svoje linosti; to, a ne kritikovanje njegovog svetog Gurua, treba da bude preokupacija njegovih dana i noi.

  NAPOMENA (19) HIMOG je notarikon rei Holy Illuminated Man of God (sveti prosvetljeni boji ovek,

  p.p).

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  34

  ALEISTER CROWLEY

 • 4411 KKEEAAHH MMAA

  GGOOVVEEDDIINNAA SS KKUUKKUURRUUZZOOMM20

  U V. V. V. V. V. je Veliko Delo savreno. Dakle nema nikog ko ne pripada V. V. V. V. V. U bilo kome on moe da se ispolji; ipak u jednom je izabrao da se ispolji; i taj jedan je dao

  Svoj prsten kao Peat Autoriteta za Rad A.. A.. preko drugova FRATERA PERDURABA. To se tie njih samih i njihove uprave; to se ne tie nikoga ispod ranga Osloboenog Adepta,

  a i takvog samo po nareenju. Takoe, poto je ispod Bezdana Razum Gospodar, neka ljudi trae eksperimentiui, a ne

  Zapitkujui.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MMAA))

  Naslov je samo delimino objanjen u napomeni; to znai da navodi u ovom poglavlju treba da budu shvaeni na najuobiajeni i najsvako-dnevniji nain, bez bilo kakvog mistinog znaenja.

  V. V. V. V. V. je moto Majstora Hrama (ili se On toliko razotkrio Osloboenim Adeptima), o kome se govori u "Liber LXI". On je taj koji je odgovoran za celokupan razvoj delovanja A.. A.. koje je bilo povezano sa izdavanjem "EKVINOKSA"; Njegov govor je sauvan u svetim spisima.

  Beskorisno je istraivati Njegovu prirodu; taj pokuaj vodi izvesnoj nevolji. Njegov autoritet se pokazuje, kad je nuno, pogodnim osobama, premda ni u kom sluaju bilo kome ispod ranga Osloboenog Adepta. Osoba koja istrauje takve stvari se utivo zamoli da radi, i da ne postavlja pitanja o stvarima koje se ni na koji nain ne odnose na nju.

  Broj 41 je broj Neplodne Majke. NAPOMENA

  (20) Tj. hrana prikladna za Amerikance.

  4422 KKEEAAHH MMBB

  AAVVOOLLII PPRRAAIINNEE

  U Vetru uma se uzdie vrtlog nazvan ja. Prolama se; sputa se pljusak neplodnih misli. Sav ivot je uguen. Ta pustinja je Bezdan u kome je Univerzum. Zvezde su samo korov u toj pustoi. Ipak ta pustinja je samo jedna prokleta mrlja u svetu blaenstva. S vremena na vreme Putnici prelaze pustinju; oni dolaze sa Velikog Mora, i ka Velikom

  Moru idu. Kako idu tako sipaju vodu; jednog dana e navodniti pustinju, te e ona procvetati. Pogledaj! pet otisaka Kamile! V. V. V. V. V.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  35

  THE BOOK OF LIES

 • KKOOMMEENNTTAARR ((MMBB))

  Ovaj broj 42 je veliki broj prokletstva. Pogledaj "Liber 418", "Liber 500", i "Esej o Kabali" u "Hramu kralja Solomona". Za ovaj broj je reeno da oznaava svu zbrku i prokletstvo.

  Poglavlje treba najpaljivije itati u vezi s 10. Etirom. Ono upuuje na to dramatino iskustvo. Um je nazvan "vetar", zbog njegove prirode; kako je bilo esto objanjavano, ideje i rei su

  istovetni. U toj slobodno-tekuoj materiji bez sredita uzdie se kovitlac; spirala gusto omotana oko

  same sebe. Ta teorija oblikovanja ega je indijska, i u njoj je ahamkara sam po sebi funkcija uma, iji ego

  stvara. Taj ego je potpuno boanski. Zoroaster opisuje Boga kao da ima glavu sokola, i kao spiralnu silinu. Bie teko razumeti

  ovo poglavlje bez nekog iskustva u pre-vrednovanju vrednosti koje se javlja kroz celu ovu knjigu u skoro svakoj drugoj reenici. Prevrednovanje vrednosti je samo moralni aspekt metode kontradikcije.

  Re "turbulence" (vrtlog, p.p) je upotrebljena za Ego da bi uputili na Francusku re "tourbillon", koja oznaava vazduni vrtlog, lani Ego ili avo praine.

  Za istinski ivot, ivot u kome ne postoji svest o "ja", se kae da je zadavljen tim lanim egom, ili pre mislima koje je stvorila njegova eksplozija. U 4. odlomku to je proireno na makrokosmiki nivo.

  Sada su uvedeni Majstori Hrama; oni su stanovnici, ali ne ove pustinje; njihovo boravite nije ovaj univerzum.

  Oni dolaze iz Velikog Mora, Binaha, Grada Piramida. V. V. V. V. V. je naznaen kao jedan od tih putnika; opisan je kao kamila, ne zbog konotacije francuskog oblika ove rei, ve zbog toga to je "kamila" na hebrejskom Gimel, a Gimel je staza koja vodi od Tifareta do Ketera, ime se spaja Mikroprosopus i Makroprosopus, tj. izvrava Veliko Delo.

  Karta Gimel u Tarotu je Prvosvetenica, Gospodarica Inicijacije; moglo bi se ak rei, Sveti Aneo uvar.

  4433 KKEEAAHH MM VVRRHHOOVVII DDUUDDAA

  Crna krv na oltaru! i iznad utanje anelovih krila! Crna krv slatkog voa, zgnjeenog, satrvenog cveta - i to daje zamah vrtlonom okretanju

  Toka. Smrt je veo ivota, a ivot Smrti; jer oboje su Bogovi. To je to, to je napisano: "Svetkovina za ivot, i jo vea svetkovina za Smrt!" u KNJIZI

  ZAKONA. Krv je ivot bia: stoga daruj krv!

  KKOOMMEENNTTAARR ((MM)) Naslov ovog poglavlja se odnosi na hebrejsku legendu o proroku koji je sluao "kretanje u

  vrhovima duda"; te na Brauvingovu frazu "zgnjeen, crno-okrvavljeni dud".

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  36

  ALEISTER CROWLEY

 • U tragediji sveta, kunim Bogovima, korpionu, i takoe prodirau Boga, italac moe prouavati mo silovanja, i rtvovanja krvi kao magikih formula. Krv i devianstvo su uvek bili najprihvaeniji darovi svim bogovima posebno, hrianskom Bogu.

  Smisao toga je objanjen u zadnjem odlomku; to je zato jer takve rtve spadaju pod veliki Zakon ruinog krsta, odricanja od individualnosti, kako je bilo objanjavano "ad nauseam" u prethodnim poglavljima. esto emo se vraati na ovu temu.

  S "vrtlonim okretanjem toka" se misli na ispoljavanje magike siline, spermatozoid u stoastom falusu. Za tokove vidi poglavlje 78.

  4444 KKEEAAHH MM

  FFEENNIIKKSSOOVVAA MMIISSAA

  Magiar, golih grudi, stoji pred oltarom na kojem se nalaze njegov Burin, Zvono, Gorionik i dva Kolaia Lui. U Znaku Ulazeeg on se prua na Zapad preko Oltara, i vikne:

  Zdravo Ra, kojeg barka Nosi u Peine Mraka! On daje znak Tiine, i uzima Zvono i Vatru u svoje ruke. Istono od Oltara vidi me gde

  stojim Sa Lui i Muzikom u rukama mojim! Udara Jedanaest puta u Zvono 333-55555-333 i stavlja Vatru u Gorionik. Udaram Zvonom:

  palim plam Tajanstveno Ime izgovaram. ABRAHADABRA

  Udara Jedanaest puta u Zvono. Sada poinjem moliti: Ti Dete, Sveto i neukaljano je Tvoje Ime! Tvoje je kraljevstvo dolo: vri se volja Tvoja. Ovde je Hleb: tu Krv je moja. Kroz pono do Sunca sada me vodi! Od Zla i od Dobra ti me oslobodi! Da od svih Deset jedna kruna Tvoja Ovde i sada postane moja. AMEN. Stavlja prvi Kolai na Vatru Gorionika. Mirisni kolai spaljujem, Oboavanje Tvog imena

  objavljujem. On ih priprema kao u "Liber Legis", i ponovo udara jedanaest puta u Zvono. Zatim Burinom

  pravi na svojim grudima odgovarajui znak. Pogledaj krvave grudi moje Na njima rane sakramenta stoje!

  KKOOMMEENNTTAARR ((MM))

  Ovo je posebno broj Horusa; to je na hebrejskom krv, a predstavlja proizvod 4 sa 11, brojem Magike, objanjava 4 u njegovom najfinijem smislu. Ali detaljnije vidi u izvetajima u "Ekvinoksu" 1, VII, o okolnostima u vezi ekvinoksa Bogova.

  Re "feniks" moe se uzeti kao da ukljuuje ideju "pelikana", ptice za koju legenda kae da hrani svoje mlade krvlju vlastitih grudi. Ipak te dve ideje, iako srodne, nisu istovetne, a "feniks "je mnogo precizniji simbol.

  Ovo poglavlje je objanjeno u 62. poglavlju.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  37

  THE BOOK OF LIES

 • Bilo bi neprimerno dalje tumaiti ritual koji je prihvaen kao slubeni od A.. A..

  4455 KKEEAAHH MMEE

  KKIINNEESSKKAA MMUUZZIIKKAA

  "Objasni taj dogaaj!" "On mora imati "prirodan" uzrok". Let "On mora imati 'natprirodan' uzrok". Neka ta dva magarca budu poslana da melju ito. Sme, moe, mora, treba, verovatno, moda, moemo sigurno pretpostaviti, trebalo bi, to je

  veoma sumnjivo, gotovo sigurno - ubogi najamni konji! neka budu isterani napolje na travu! Dokaz je jedino mogu u matematici, a matematika je samo stvar proizvoljnih dogovora. A ipak je sumnja dobar sluga ali je lo gospodar; savrena ljubavnica ali, mrzovoljna supruga. "Belo je belo", bi je nadzornika; "belo je crno" lozinka je roba. Gospodar ne obraa panju. Kinez ne moe misliti drugaije nego da oktava ima 5 tonova. to se neto neophodnije javlja u mom umu, to je sigurnije da ja samo potvrujem

  ogranienje. Spavao sam s Verom, a kad sam se probudio naao sam le u svom naruju; pio sam i plesao

  svu no sa Sumnjom a ujutro sam otkrio da je ona devica.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MMEE))

  Naslov ovog poglavlja je preuzet iz 7. odlomka. Sada, po prvi put, napadamo pitanje sumnje. U vezi sa ovim treba paljivo prouavati "Vojnik i Grbavac". Preporueni stav je skepticizam,

  ali skepticizam pod kontrolom. Sumnja spreava akciju onoliko koliko je vera sputava. Sve najbolje Pape su bili ateisti, ali moda najvei od njih je jednom primetio: "Quantum

  nobis prodest haec fabula Christi". Vladar potvruje injenice onakvim kakve one jesu; rob tako nema drugog izbora nego da ih

  strastveno porie, sa ciljem da izrazi svoje nezadovoljstvo. Otuda takve besmislice kao to su "Liberte, Egalite, Fraternite", "U Boga se uzdamo", i sline. Nalik tome, primeujemo da ljudi danas tvrde kako je ena nadmonija od mukarca, i da se svi ljudi raaju jednaki.

  Majstor (tehnikim jezikom Magus) nije zainteresovan za injenice; on ne brine da li je stvar istinita ili ne: on koristi istinu i la, bez razlike, da slue njegovim ciljevima. Robovi ga smatraju nemoralnim i u Hajd parku propovedaju protiv njega.

  U 7. i 8. odlomku nalazimo najvanije stanovite, praktian vid injenice da je svaka istina relativna, a u zadnjem odlomku vidimo kako skepticizam odrava um sveim, dok vera umire ba u snu koji je prouzrokovala.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  38

  ALEISTER CROWLEY

 • 4466 KKEEAAHH MMFF

  DDUUGGMMAADD II RROOZZEETTEE

  Uzrok patnje je udnja Jednog za Mnotvom, ili Mnotva za Jednim. To je takoe uzrok radosti.

  Ali udnja jednoga za drugim je sva tuga; njeno roenje je glad, a njena smrt je sitost. udnja moljca za zvezdom barem ga uva od presitosti. Ti udi, O ovee, za beskonanou: budi nezasitan i konanoga; tako na e na Kraju ti

  prodrati konano, i postati beskonano. Ti budi pohlepniji od morskog psa, puniji enje nego vetar meu borovima. Umorni hodoasnik se napree; prezasien hodoasnik staje. Staza kree uvis: sav zakon, sva priroda moraju se nadvladati. ini to pomou vrline TOGA u tebi pred kojim su zakon i priroda samo sene.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MMFF))

  Naslov ovog poglavlja se najbolje objanjava upuivanjem na Mistinjet i Majol (francuska

  glumica i glumac u zabavitima-varijeteima poetkom 20. veka, p.p). Teko je odluiti se, a to na sreu ne treba ni raspravljati, da li je odlika njihove umetnosti

  uzrok, rezultat, ili zajedniki uinak njihovih linih osobenosti. Preostaje injenica da u poroku, kao i u svemu ostalom, neke stvari zasiuju, druge

  osveavaju. Neka igra u kojoj se savrenstvo lako postie brzo prestaje da bude zabavna, iako je u poetku njena privlanost tako silna.

  O tome svedoi nagla, ali prolazna, moda ping-ponga i diabola. One igre u kojima je savrenstvo nemogue nikad ne prestaju biti privlane.

  Pouka poglavlja je tako; uvek od jela ustajati gladan, uvek prisiljavati svoju vlastitu prirodu. Nastavi da isprobava ono to je prirodno odvratno; to je neiscrpan izvor zadovoljstva, i povrh toga ima stvarnu prednost u unitavanju sankare, koje, kako god "dobre" po sebi u odnosu na druge sankare, su ipak prepreke na Stazi; one su preinaenje ega, i predstavljaju one stvari koje ga odvajaju od apsoluta.

  4477 KKEEAAHH MMZZ

  RREEII VVEETTRREENNJJAAEE

  Asana oslobaa od svesnosti Anatomije. Nevoljni Pranajama oslobaa od svesnosti Fiziologije. "Prekidi" Voljni Jama i Nijama oslobaaju od svesnosti Etike. "Prekidi" Pratjahara oslobaa od Objektivnog. Darana oslobaa od Subjektivnog. Djana oslobaa od Ega. Samadi oslobaa od Nadline Due.

  }}

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  39

  THE BOOK OF LIES

 • Asana unitava statiko telo (Nama). Pranajama unitava dinamiko telo (Rupa). Jama unitava oseanja. (Vedana). Nijama unitava strasti. Darana unitava opaanje (Sana). Djana unitava tenje (Sankara). Samadi unitava svesnost (Vinanam). Homard a la Termidor unitava probavu. Zadnja od ovih injenica je ona za koju sam najsigurniji.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MMZZ))

  Aluziija u naslovu nije sasvim jasna, iako se to moda povezuje sa predzadnjim odlomkom. Poglavlje se sastoji od dve take gledita sa kojih se promatra Joga, dve ode o dalekom

  izgledu hrama u Manduri, dve elegije o asuri od kua-trave. Predzadnji odlomak je uveden na leeran nain. Cinizam je pravi lek za prekomerno

  prouavanje. U ovoj knjizi postoji velika doza cinizma, na mnogim mestima. To treba posmatrati kao

  angostura bitters, za pojaavanje arome rasprave koja bi inae bila preslatka. To titi oveka od zapadanja u sentimentalnost.

  4488 KKEEAAHH MMHH

  UURRAANNIILLAA MMOOMMAA22

  Rana ptica hvata crva; a ambasadora privlai dvanaestogodinja kurva. Ne proputaj meditaciju u zoru! Najvie cene dostiu prva jaja vivka; cvet nevinosti na ceni je kod svodnika. Ne proputaj meditaciju u zoru! Rano leganje i rano ustajanje oveku daju zdravlje i mudrost i blagostanje: Ali kasno bdenje i molitva rana, kae se, vode ga preko Bezdana. Ne proputaj meditaciju u zoru!

  KKOOMMEENNTTAARR ((MMHH))

  Ovo poglavlje je savreno jednostavno, i ne treba mu nikakvo tumaenje. NAPOMENA

  (22) Mome raths (Uranila moma, p.p) se odnosi na stih Levisa Karola - "Mome raths outgrabe".

  Ali "mome" je pariki sleng za mladu devojku, a "rathe" staroengleski izraz za rano. "Rani jaglac" Milton.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  40

  ALEISTER CROWLEY

 • 4499 KKEEAAHH MM

  CCVVEETTOOVVII VVAARRAATTAAHHAA

  Sedam je velova na plesaici u haremu ONOGA. Sedam je imena, i sedam svetiljki pokraj Njenog kreveta. Sedam evnuha Nju uva sa isukanim maevima; Nijedan ovek ne moe doi blizu Nje. U Njenom vinskom kaleu su sedam tokova krvi od Sedam Duhova Boijih. Sedam glava ima ZVER koju Ona jae. Glava Anela: glava Sveca: glava Pesnika: glava ene Preljubnice: glava Hrabrog oveka:

  glava Satira: i glava Lav-Zmije. Sedam slova ima Njeno najsvetije ime; a ono je

  UU Ovo je Peat na Prstenu sa Kaiprsta ONOGA: i to je Peat na Grobnicama onih koje je Ona

  ubila. Ovde je Mudrost. Neka Onaj koji ima Razumevanje izrauna Broj Nae Gospe; jer to je Broj

  ene; a Njen Broj je Stotinu i Pedeset i est.

  KKOOMMEENNTTAARR ((MM))

  etrdesetidevet je kvadrat od 7. Sedam je pasivan i enski broj. Poglavlje treba itati povezano sa 31. poglavljem, jer ONO se sada ponovo pojavljuje. Naslov poglavlja, "Varatah", je raskoan skerletni cvet, est u Australiji, i to povezuje ovo

  poglavlje sa 28. i 29. poglavljem; ali to je samo jedna aluzija, jer predmet poglavlja je NAA GOSPA BABALON, koja je shvaena kao enski pandan ONOGA.

  To se ne slae sasvim dobro sa optom ili ortodoksnom teogonijom 11. poglavlja; ali to se objanjava ditirambinom prirodom ovog poglavlja.

  U 3. odlomku NIJEDAN OVEK je, naravno, NEMO, Majstor Hrama. "Liber 418" e objasniti veinu aluzija u ovom poglavlju.

  U 5. i 6. odlomku autor otvoreno poistoveuje sebe sa ZVERI koja se spominje i u ovoj knjizi, i u Apokalipsi, i u "LIBER LEGIS"-u. U 6. odlomku re "aneo" moe ukazivati na njegovu misiju, a re "lav-zmija" na sigil dekana njegovog ascendenta. (Tet = zmija = spermatozoid i Lav u zodijaku, koji poput samog Teta ima zmijski oblik. ranije pisan ! = falus-kteis i Sunce.)

  Sedmi odlomak objanjava teoloku potekou koja se tie gornjeg. Postoji samo jedan simbol, ali taj simbol ima mnogo imena: od tih imena BABALON je najsvetije. To je ime spomenuto u "Liber Legis", 1, 22.

  Treba zapaziti da je oblik, ili sigil, BABALON, peat na prstenu, a taj prsten je na kaiprstu ONOGA. Ovo dalje poistoveuje simbol sa sobom.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  41

  THE BOOK OF LIES

 • Moe se primetiti da je taj peat, sa izuzetkom ivice koja nedostaje, slubeni peat A.. A.. Uporedi sa 3. poglavljem.

  Takoe je reeno da je to peat na grobnicama onih koje je ona ubila, to jest Majstora Hrama. U vezi sa brojem 49, vidi "Liber 418", 22. Etir, kao i uobiajene autoritete.

  5500 KKEEAAHH NN

  BBDDEENNJJEE SSVV.. HHUUBBEERRTTAA

  U umi Bog sretne Jelenka. "Stani! Oboavaj me!" ree Bog. "Jer ja sam Sve-Vinji, Sve-Dobri, Sve Mudri... Zvezde su samo iskre iz kovanice Mojih kovaa..."

  "Da, uistinu i Amen", ree Jelenak, "sve ja to verujem, i to iskreno". "Zato Me tada ne oboava?" "Jer sam ja stvaran a ti si samo privida