Click here to load reader

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5

 • Analiza czasu w procesach gospodarczych W 5

 • Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Kada praca odbywa si w okrelonym czasie i pochania czas. Jednake wikszo ludzi bierze to wyjtkowe, niewymierne i niezbdne bogactwo za co, co nie wymaga zastanowienia. I by moe nic innego nie wyrnia skutecznego menedera tak, jak jego czule miosna troska o czasPeter Drucker

 • Paradygmat konkurowania opartego o czynnik czasu:utrwali si w latach dziewidziesitych XX w.;u podstaw tego paradygmatu ley szybka reakcja na potrzeby klientw;oraz byskawiczne wprowadzanie na rynek nowych produktw wraz z zapewnieniem wysokiej jakoci i niskich kosztw;przedsibiorstwa dziaajce w ten sposb osigaj wymiern przewag nad konkurencj.

 • Korzyci z umiejtnego zarzdzania czasem:wysze zyski w stosunku do branowych konkurentw,wiksza efektywno dziki ograniczaniu czasu nie tworzcego wartoci dodanej do produktu,lepsza organizacja prac nad badaniami i rozwojem pozwala na szybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek,sprawne i efektywne systemy produkcji zapewniaj stosunkowo krtki czas wytwarzania produktu i nisk usterkowo produkcji,skrcenie czasu reakcji przedsibiorstw na potrzeby klienta, obnienie kosztw dziaania zwizanych z utrzymywaniem zapasw, zatrudnienia czy kosztw produkcji wadliwej.

 • rdo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

 • Kompresja czasu (time compression) - redukcja czasu traconego w biznesie, odnoszca si do wszystkich sektorw przemysowych.

  Kompresja czasu - to redukcja czasu konsumowanego przez procesy w biznesie osigana poprzez eliminacj czasu nie tworzcego wartoci dodanej.

 • Mwic o kompresji czasu nie sposb pomin zagadnie zwizanych z:

  koncepcj wartoci dodawanej, czy te dodanej (value added)

  podejciem procesowym.

 • Analiza czynnoci dodajcych warto wg Harringtonardo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

 • Przykady czynnoci, ktre tworz i nie tworz wartoci dodanej wg Handfieldardo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

 • Czas tworzcy warto i nie dodajcy wartocirdo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

  AutorPogldJ. Bower & T. HoutMniej ni 10% czasu mijajcego od otrzymania zamwienia do jego wysiania zajmuj dziaania dodajce warto.A. BeesleyPrzynajmniej 95% czasu konsumowanego wewntrz acucha dostaw jest czasem nie dodajcym wartoci.R. Handfielcl & E. NicholsOd 3 do 5 % czasu cyklu stanowi warto dodan.G. Stalk & T. HoutWikszo produktw i wiele usug otrzymuje warto w czasie stanowicym od 0,05 do 5 % czasu ich tworzenia przez przedsibiorstwo.R.Wikling & M. NewtonCzas tworzenia wartoci dodanej w produkcji stanowi 5% caego czasu procesu. W acuchu dostaw czas tworzcy warto dodan wynosi 1%o.

 • Proces to dziaanie lub te grupa dziaa, ktre dodaj warto do tego, co jest na wejciu" (input) i dostarczaj produkt na wyjciu" (output) do klienta wewntrznego lub zewntrznego. Procesy wykorzystuj zasoby organizacji w celu zapewnienia wynikw kocowych.

 • W ramach procesu moemy wyrni nastpujce rodzaje operacji:

  operacja produkt zmienia wygld lub zachodz w nim zmiany fizyczne bd chemiczne,

  przemieszczenie produkt zmienia pooenie,

  przechowywanie (magazynowanie, skadowanie) produkty s odkadane do momentu, gdy s potrzebne,

  oczekiwanie produkty s zatrzymywane, przetrzymywane,

  kontrola - testowanie jakoci produktu.

 • Zadanie

 • Kartografia (rozrysowanie procesw) - narzdzie pozwalajce na zrozumienie przebiegu procesw. Na jego podstawie tworzy si map procesw przedsibiorstwa oraz rozpoznaje si dziaania dodajce i nie dodajce wartoci.

  Do tworzenia map procesw wykorzystuje si schematy procesw (flowcharts).

 • Rodzaje schematw procesw:

  diagram blokowy (zobrazowanie w sposb uproszczony skomplikowanych procesw),

  schemat zgodny ze standardami ANSI (The American National Standard Institute),

  schemat funkcjonalny,

  schemat geograficzny (ledzenie przepywu dziaa z uwzgldnieniem planu sytuacyjnego obiektu/w).

 • Schemat blokowy (block diagram, flowchart) - narzdzie prezentujce kolejne czynnoci w projektowanym algorytmie (procedura, system). Skada si z figur geometrycznych poczonych liniami zgodnie z kolejnoci wykonywania czynnoci wynikajcych z przyjtego algorytmu rozwizania zadania

  strzaka - wskazuje jednoznacznie powizania i ich kierunek,

  operand - prostokt, do ktrego wpisywane s wszystkie operacje z wyjtkiem instrukcji wyboru,

  predykat - romb, do ktrego wpisywane s wycznie instrukcje wyboru,

  etykieta - owal sucy do oznaczania pocztku bd koca sekwencji schematu (kocz, zaczynaj lub przerywaj/przenosz schemat).

 • rdo: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LampFlowchart-pl.svg&filetimestamp=20090103140743

 • Schematy ANSI (The American National Standard Institute) pozwalaj na rozrysowanie procesu w sposb bardziej szczegowy ni za pomoc diagramw blokowych. Wykorzystuje si tu symbole zgodne ze standardami ANSI. Na tej podstawie uzyskuje si szczegowe informacje o efektywnoci projektu.

 • Symbole zgodne ze standardami ANSIrdo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

 • Przykadowy schemat procesw produkcyjnych przedstawiony, na planie warsztatu, za pomoc symboli zgodnych ze standardami ANSI

 • Schematy funkcjonalne - ilustruj przepywy pomidzy poszczeglnymi jednostkami funkcjonalnymi, pokazuj w jaki sposb funkcjonalna struktura organizacyjna wpywa na realizacj, przebiegajcych w poprzek procesw. Mog by one pomocne przy obliczaniu czasu cyklu.

 • rdo: A. Laskowska, Konkurowanie czasem strategiczna bro przedsibiorstwa, Difin, Warszawa 2001.Uproszczony schemat funkcjonalny

 • Czas cyklu to czas mijajcy od rozpoczcia do zakoczenia procesu. Skada si na niego:czas przetwarzania,czas oczekiwania,czas przesyania dokumentw,czas zajmowany przez czynnoci kontrolne.

  Faktyczny czas cyklu jest z reguy duszy od czasu przetwarzania (teoretycznego czasu cyklu)

  Rozbienoci pomidzy czasem przetwarzania a czasem cyklu powinny by eliminowane poprzez przeprojektowanie procesw.

 • Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniemABCzas operacji 7 minCzas operacji 3 minWyrb gotowy

 • Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniemABCzas cyklu 3,5 minCzas operacji 3 minWyrb gotowyACzas operacji 7 minCzas operacji 7 min

 • Schemat opisywania i przeprojektowania procesu:

  Spisanie wszystkich operacji w odpowiednimi porzdku,

  Kwalifikowanie kadego kroku stosownie do operacji: przemieszczanie, kontrola, opnienie, przechowywanie. Okrelenie czasu i odlegoci przesunicia w kadym kroku.

  Podsumowanie procesu przez dodanie liczby kadego typu dziaa, cakowitego czasu procesu, tempa robienia kadej operacji,

 • Schemat opisywania i przeprojektowania procesu:

  Krytyczne przeanalizowanie kadej operacji: Ktre dziaanie moemy wyeliminowa? Jak moemy udoskonali dan operacj? Czy moemy poczy operacje?

  Przejrzenie procesu na podstawie analizy. Upewnienie si, czy kada operacja moe wci dawa oczekiwany rezultat. Jeeli w procesie wystpuj tzw. wskie garda lub jeeli maszyny s wykorzystywane nieefektywne, to odpowiednie jego dostosowanie.

  Sprawdzenie nowego procesu, przygotowanie organizacji do zmian, przyuczenie zaogi i wprowadzenie zmian.

 • Wykres Gantta (ang. Gantt chart)

  H. L. Gantt twrca wykresu, po raz pierwszy zastosowa go w roku 1917, przedstawi on w formie graficznej plan produkcji.

  Wykres Gantta - jest graficznym sposobem planowania i kontroli (planowanie i koordynowanie przebiegu rnych czynnoci w przekroju czasowym odgrywa istotn rol w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji).

 • Wykresy Gantta mog suy do planowania dziaa wielopodmiotowych zarwno zespoowych, jak i grupowych.

  Przedstawiaj nastpstwo kolejnych zdarze, uwzgldniajc rwnie zadania wykonywane rwnolegle.

  Dziki tej technice mona take kontrolowa realizacj zaplanowanego przedsiwzicia (projektu).

 • Na typowym wykresie Gantta:wiersze - zawieraj stanowiska pracy (wzgldnie dziaania), kolumny - oznaczaj jednostki czasu.

  Ukad zdarze na wykresie przedstawiany jest najczciej:w wersji planowanej przed rozpoczciem dziaania,rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upywem czasu.

 • Za pomoc wykresu Gantta mona:

  planowa i kontrolowa wykonanie planu,

  uwzgldnia zmienno przebiegu wykonania zadania (poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznacze).

 • Etapy:I etap - rozoenie przedsiwzicia na cele etapowe lub cele szcztkowe,

  II etap - ustalenie czasu trwania przedsiwzicia i okrelenie czasw realizacji celw etapowych i czstkowych,

  III etap - ustalenie kolejnoci realizacji celw etapowych i czstkowych oraz wyznaczenie terminw ich rozpoczcia i zakoczenia,

  IV etap - okrelenie miejsca, w ktrym cele te maj by zrealizowane,

  V etap - wyraenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynnoci.

 • Gwn zalet wykresw Gantta jest moliwo biecej kontroli realizowanego przedsiwzicia i dokonywania odpowiednich korekt.

  Wad wykresw Gantta to m.in.:

  brak szczegowych informacji dotyczcych poszczeglnych zada (program Ganttproject umoliwia jednak dodawanie do nich opisw i komentarzy), pokazuje jedynie kolejno zada, nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobw.

 • Case study