of 7 /7
Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD 3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES IES CAN MAS DE RIPOLLET. 2ON CURS. Nom : …………………………………, Cognoms : ……………………………………. Grup : ………………………, Curs :… 2009 - 2010….. Professor/a :…Julio Carrasco ..... http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Embed Size (px)

Text of apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Page 1: apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

UD 3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

IES CAN MAS DE RIPOLLET.

2ON CURS.

Nom : …………………………………, Cognoms : …………………………………….

Grup : ………………………, Curs :… 2009 - 2010…..

Professor/a :…Julio Carrasco .....

http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

Page 2: apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

1. Magnituds elèctriques bàsiques

Hi ha tres magnituds elèctriques bàsiques que cal tenir en compte en un circuit elèctric: la Intensitat de corrent, la tensió i la resistència.

La intensitat de corrent, és la quantitat de càrregues elèctriques que circulen per la secció d’un conductor en una unitat de temps. Es designa per la lletra I, es mesura en Amperis (A). Quan els valors de la intensitat són petits, s´utilitzen el mil·liamper (mA) i el microamper (μA)

La Diferència de potencial, és la força encarregada de fer que es desplacin els electrons a través del conductor. Es designa per la lletra V, es mesura en Volts (V)

La resistència és la dificultat que enfereixen els diferents materials al pas del corrent, la seva mesura és l´ohm (W) . Si els valors de la resistència són grans s’utilitzen el quiloohm (KW) i el megaohm (MW)

1KW = 1000W = 103W

1MW = 1000000W = 106W

http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

Page 3: apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

2. Mesura de magnituds elèctriques

TENSIÓ

La tensió d´un circuit es mesura amb un instrument anomenat Voltímetre. Cal connectar-lo en paral·lel. La seva unitat és el Volt (V).

INTENSITAT

La intensitat elèctrica es mesura amb un instrument anomenat Amperímetre. Cal connectar-lo en sèrie amb els components del circuit, ja que d’aquesta manera, el corrent elèctric passarà a traves del amperímetre. La seva unitat de mesura és l´Amper (A).

RESISTÉNCIA

La resistència es pot mesurar gràcies a un aparell anomenat Òhmmetre, per utilitzar-ho cal desconnectar l’element que es vol mesurar.

http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

Page 4: apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

EL MULTÍMETRE

Multímetre o tester, és un aparell que integra els tres aparells abans esmenats, és a dir, serveix per a mesurar intensitat, tensió i resistència elèctrica, a més d’altres magnituds.

3. Càlcul de la resistència

Si agafem un cilindre de ferro i un cilindre de coure, de mides idèntiques, i en mesurem la resistència amb l’òhmmetre, comprovarem que els valors són diferents . Així mateix, si agafem dos trossos de coure de dimensions diferents comprovarem que tenen resistències diferents. La resistència elèctrica que presenten els materials depèn per tant de la seva naturalesa i de les seves dimensions.

Es pot expressar matemàticament

http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

Page 5: apunts LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES UD3

Departament de Tecnologia de l´IES Can Mas de Ripollet 2n ESO UD3 LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES

4. Llei d´Ohm

A principis del segle XIX, el físic alemany Georg Simon Ohm va estudiar la relació que hi ha entre les magnituds elèctriques bàsiques. Va comprovar que, en augmentar la tensió en un circuit elèctric, també augmentava la corrent, però si en lloc d’augmentar la tensió augmentava la resistència, el corrent disminuïa.

La llei d’ohm es pot formalitzar mitjançant l’expressió matemàtica següent.

El triangle de tensió, resistència i intensitats ens ajudarà a treballar les relacions.

Múltiples del Sistema Internacional per al ohm (Ω)

Submúltiples Múltiples

Valor Simbol Nom Valor Símbol Nom

10–3 Ω mΩ milliohm 103 Ω kΩ kiloohm

10–6 Ω µΩ microohm 106 Ω MΩ megaohm

10–9 Ω nΩ nanoohm 109 Ω GΩ gigaohm

http://blocs.xtec.cat/tecnocanmas

I= intensitat de corrent

V= tensió o diferencia de potencial

R= resistència elèctrica

I= V/R