Arias Montano- Humanae Salutis Monumenta

  • View
    117

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Arias Montano- Humanae Salutis Monumenta

m

MHHpniPiPil

^T^m^eta'

/tW.

n^'. 7

kEGIuE

CATHOL^ MA**'. PRIVATA LE G B BRVXELLIS ANNO D. clo. Id. LXX. SEPT. ID. MARTII LATA ET FIRMATA SVB GRAVI MVLCTA I. DE LANGHE CAVETVR NE C^VIS, CITRA CHRISTOPH. PLANTINI PROTOTYPOGR. REGII VOLVNTATEM, HiEC SALVTIS,

kVMAN^ MONVMENTA,

&CC.

PROX.

SEXENNIO VLLO MODO IMITETVR, IMPRIMAT , VEL Q^ O V I S MODODISTRAHAT.

ChristophorvsNVS

plantiS.

LECTORI

Vm omnes

ccgitittiones

^

fiu"

ditm^operam^ atq. adeo quid-

quidm nobis efi^ cadfde Leclor^ ad Typcoraphiam^ quXXXVI

NiCNlA

II.

Qm

R G I N E o fplendensinjkns irtfrodiitaluo, Atque ilUpL dedU templapudtcttia: iam vtenintaBtftupm N A T V R A tumorenf:, Nuncpauet infolitum Utnpuerperium. Atque nouummtratagenus , variis quoquegaudens,I

V

Blandidulosftrtur concinuijfe modos,Excellis mea iurapuer , quodgignerts,

aut quodes,

Nafceris ; at meus es quodpuer

& tener

Ergo mefiperas ,fne me qui nafceris infrns,

Opuer

Quhdfimefiperas , espuer ergo Deus, certe Deus , o mihi iungeris , vt te

&,

Tartthus excipiam , munerthusq^ meis.vere puer , o tihi iungor , vt auBa Amplimipfi tuo numineperficiar. Acciptes ex me curampuer atque Uhores,,

V Deui

&

jCiortis ontis (tihific quodpUcet) accipies.

A

te ego

,fidpacem Deus , acctpiam^filutem,

Etpojfe dterna rumfere vincU necis,

SOL

SOL

IVSTITI^

EXORIENS.

In tenehrisfulgens lumen diuina^ donx Simplich^scernit: non videtambitio.

H7MAN^

SORTIS SVSCEPTORI DEO HOMINI

S.

F

In

In tabulam circuncifi lefu.

OOE TRICOLOS TETRASTRdFHOS XXXIX.Qj^lsfeyfinBefiter^fieredoloribm

Afaturis docuit ? fitlicet dther^pefiendiffe mmhat,

Vt dtfcasgemitm noms\JScd tu

depatriujedihm omnium

Specbtorfoeras , qmsfatitHrgenm

NoBrumfidera fiibter ^/rumnA mifiros modos.Ergojponte venisprtzficiHi ,

& cufis

Htuos purpuretfimderefinguinisy JSfon vt ctuthus dthrA

*K(^men connumeres tuumy

(Nam tuperpetui rema tenes Dei:)Asi vtpropofitislegwusaudiens,Serui munerefinUus Adficribas homines polo.Ftesperpetuis ex

humtU loco

(Quemtujpontefiuhis) laudihus altior Calo ; terraj^ nomeyi-,Jnfirnmq^tremettHum..

tHA-

CHARITAS

NIHIL

R E C V S A N S.?/j

^tmtu hominupuro fanctur^ foederacordiHdcin carne tua commemoranda fubis.

PRINCIPI SVMM. PRO REIP. LIBERTAF TESERVIENTIS. Jat,

In tabulam adorationis Magorum.

ODE TRICOLOS TETRASTaOPHOSXi;Vt^

T^ifghdinaltisAthereimgM,

Selmonis mt de culmine candidiSurgentis aHrora, pLlnhrisConJpicitHr frior vfquefiilgor-, exf f quifquis errat iJallibns infmis,CaltgmojisnubihptiohJituSy.

^

Hic no^e in atta nefcit^amens^urfurei radios diei:

Sicdum Tjrannum cumfo-pulo le)tiTrdifentis

Sxercet amentem amhttto tmpia^ aduentumfalutis

JSfonSohmemalec^caJentit,

Sedqui remotos l^erfidosincoltt Tarthos^ traEius , hic altenior Svlendoris exortumpreniProjptcit ,

& veniens adorat,

Ofienfm aliri Utioraurei

Non antefiilgensflelltfro inpolcConlpeEii^ ignis , innouandi

^ufpicium refifehat

orhis,

ErtToferaEiis iam fpatiis vitt,

Contingit hojpes moenia nuntius,

Qui dtcat aduentffe regem,Gentthus&popultscolendum.

Quem mox refertum Uttor & MagtuMtratm,

vltra qukmjoleatfuer

Mortalis , oHendtffeJanEium

Vultum ocults animo^ cerntt.flincprouoluto peEiore

& ofculaGEN.

Infantisaddenstumpedihmnouii Terxatm aduenife numen,

Munere tergminoJalHtat^

GENTIVM

LVr.

^tucolit^ agmfcit^ Deum^fapientiaveraejl. ^uem latet hoc/udts efi,qualihet altafciat.^

D

E

O

I i\f

M O R T. H O M N LIBERATORII

I

VS.

E

RO R

E

G

I

In tabulamlofephi in ^gyptum commigramis.

Ope dicolos distrophosI c mihi quo tenefUm Virginem {nam virgtneHm confpicio decorem)

xli.

D

Frigorefamente, Hojpes inceJfzfAgiensfaproperante dticis?

Ouodpuendeconl^orr.en ell f curfirripis hunc athereo parenti?

Namque tmimpHellumMJJe mortalsge:icreprogenitum refatant Digna Deo tonante

Ora maiefiU^ oculis m teneris renidens.

Quam nemusdrjilentesVocis almf.

vim vtnerantttr , capiuntj^ fylua,hlandiJonofifHrro,

AttoniturrA^fumenSiBitviidft4pricere,

&

hitncpopHlis magiflYum.

hunc

,

qttem neqite alti confcia ntiminifnoflYtsq^ vlteriHs

NatHYa

modis

ViYttu Yefulgens

admmiflYum

'EffehominHmgeneYi YetaYdat.

Hicfe minoYifttbdidit hofl)iti

Amne ablmtdtim

y.purHi

^

innocenu

^ec ipfeqHamHisvjqttecompos,Idqttod eYaty tanwi effcYebat.

lUtim flupentiflHminis

aliteo,

Gattdens laYdenfttfcipit

hitmdi^

Complexus vlnis,

&

loquaci

MuYmHYeconcelebransfabitat:"Bt qtidfectmdopeYfltiit

agmine,

Sacrata denfo membra voltimineCtYcttndat

hmns ,

c^pYiorem

VndafeqnmspYemit imtidendo,

MO-

MODESTIiE

ORNAMENT.

Non decm ipfefmm iaBat natus-.pater ipfii^dfcribu: vera haic gloria^nnl/a frior*

CHRISTO DEI PILIO PRONVNGIATO

S.

In

In tabulam Tentationis.

Ode dicolos distrophosS YLVI s

iLV,

in mediis agmina

cditum

Cerneharnfamula^ adfroferantiumExercere vices Uta^ jiondis Menjtsfercula ponere, Duma^ ipje infiliti contremo muneris

Spe^tor ardens difcere maxim^. Caufam Utitia , cuij^ decm nouA,

CoenAprdnitcat ,rogo:

Vnus pennigerum de iuuenum choro,Scitanti h

& trahunt,

Etprodejfeetiamcamificipio^

iUumfi tamen efficax Fetmutare mtepnon refiigum crmn

IMPRO-

rMPROBITATIS

PERMISSiE

IMPOTENTrA.

Traditur Iferuo domintiSy cuinograuls efl tam

^mdfrodit^ quam quodproditor ipfepmt.

In tabulam Icfu in concilio damnatl.

OdE DICOLOSE H E V fcek^ls uca mensEtCHlfaairaconfciisl

i)ISTROPHOSmortalibHs

tvt.

Quidmn nefrndi concipitfrdcefs maU,

QmdSimul

c nminis

nonjufctfit?

tenebris obmlnta turbidis

Veri refiigit lnmina^

t blandienti captafirte commodiPrajentis infrdcefs rmt,

Namcf^ &pnator &facerdosaltior,Stfcriba legumj^ arbiter,

Erranteplebe doB;or infilentiorSeJefHos^perdidit,

Dum mijfa dono Patris almifignoraiAgitreamprolemDei,Salutisampla ^uifirebatpontifix

Tromiffa rebusefficax.

Hmcparricidis ortaturba viperis,Jlludtt indignis modis,

PoBquamfiirentis voce turpifiaminis,

Damnauit amens concio, Etora SolipercolendafidgidoVefana deturpatmanus:

Ac verba ridens mifcet infolentia,^UA

di^t infirnusfrror.

flK

yiRTVS

MVNDO INVISA,

Contemnit damnAt^ fuam mate fma fdutem Turba hominuyfofiquam decidit in tenebra^.

INNOCENTIPRO SCELERATISDEYOTOS.

H

5

In

In tafeulam Chrifti ad Pilatum dudki.

Ode dicolos distrophos

lvii,

QV o N AM2^am

fcelefia

turha non dignls virunt

Vinclis remnEiHmfroripisfneccicHt, temperator impHSy

I^eccadejkmojHs latro,ISlec quifarentis didihmfAmmas ttility

Tantosfiirores exciptt,

Vix iFiafiHafirt tHmultm inuidi Exempla qm negat Deum:,

Vel qui deomm ahominanda nummajiHfisprophanis confecrat,

QjiifinSki legis ahrogat volumina, His deh&t exclHdimodis,'

^Ji hicfilutis certus alma nuntiHS,jimicamensmortalihHs,

Hic expetitm ante cunBisfdiCHlis,'Promiffm atquevatihm'^

M^atura miffm nunc refirre tempora,FruElpuj^ dignospofcere-j

Hiutnaplantaratmanm\Heupermcacisfi-audegentis ,E.xclufus extra vineam,

& dolo

Vrfispremendm, &firisleonihmDilanctnandmtraditur,

Sed horret atroxgentis impid nefas, Fera ipfi , d" vrgetur tamen^,InuitaverbiscogiturminacihmSauire in agntminmxium,.

\

'

FELI-

FEIICITAS

REPVISA.

Vtrlque infamis populo cumfa6tui Jefus^ Curahatpofuli res vtriufque tame^.

ACNO

A LVPIS LEONI OBIECTO

S.

H

4

In

In tabulam Chrifli ad Herodem miflE

Ode tricolos tetrastrophosI

LViir,

V s T V M dr [mrumfrmdihpu inuidkfn mortis aBum crimen vt audiit,JSfonprtor audebat nefandoJudicio temerare lejum.

Exlex&atris no5iibus vndiqueSeptus Tj rannus , fas tamen injpicit

Et iura-perpenditprofknusPontificum melius cathedris,Ille innocentemferdere

transfrens,

DeclinataEitiudiciumreiy

Caufimj^ deuoluit tyranno

Quem GalitumpopuU timebant,Hunc necpaternA exemplafrociA,ISlectutanufquamcuratjrannidi^^

2\^r reg is illud nomen vnBi ludtcium temerare cogunt: ToftquamjHperbo iujferat ambitu,Etcuriofamentepopofcerat

SpeBator ac velletprobareSigna modis ceUbratn miris.

Sed ChnFius alt^fceptrapotentiaVultufeuerodejpiciens ,tncety

Et vana pofcentem flendoImprobat ,imperium^ temnit, Ergo Latini adiura Talatij FaFiidientis munere principis,Etvefiederifusnitenti

Opprobrium tuUt ipje nofirum.Trobrisa^ foedis preffus ,

& arduoN N O-

Senjiidolorum , non tamen immemor*T rodejfe , lungit dtjfidentes

NummeconctUatj^reges.I

INNOCENTIA

SPECTA

Search related