of 60/60
atmoTEC plus turboTEC plus VU/VUW EELVLT 240/3-5 VU/VUW EELVLT 242/3-5 VU/VUW EELVLT 280/3-5 VU/VUW EELVLT 282/3-5 VUW EELVLT 322/3-5 VU/VUW EELVLT 362/3-5 EE, LV, LT

atmoTEC plus turboTEC plus - palspluss.pikomp.compalspluss.pikomp.com/wp-content/uploads/2013/03/atmotec-turbote… · atmoTEC plus/turboTEC plus paigaldatakse seinale rippasendis,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of atmoTEC plus turboTEC plus -...

 • atmoTEC plusturboTEC plus

  VU/VUW EELVLT 240/3-5

  VU/VUW EELVLT 242/3-5

  VU/VUW EELVLT 280/3-5

  VU/VUW EELVLT 282/3-5

  VUW EELVLT 322/3-5

  VU/VUW EELVLT 362/3-5

  EE, LV, LT

 • Kasutajale

  Kasutusjuhend

  atmoTEC plusturboTEC plus

  VU/VUW EELVLT 240/3-5

  VU/VUW EELVLT 242/3-5

  VU/VUW EELVLT 280/3-5

  VU/VUW EELVLT 282/3-5

  VUW EELVLT 322/3-5

  VU/VUW EELVLT 362/3-5

  Seinale paigaldatav gaasiküttekeha

  EE

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_012

  Sisukord

  Seadme omadused .....................................................2

  Soovitatavad lisaseadmed ........................................2

  1 Märkused dokumentatsiooni kohta ...............31.1 Dokumentide säilitamine .......................................31.2 Kasutatavad sümbolid ............................................31.3 Tüübi nimetus ja tüübisilt .....................................31.4 Juhendi kehtivusaeg ..............................................3

  2 Ohutus ..............................................................4

  3 Seadme kasutamise juhised ..........................53.2 Otstarbekohane kasutamine ................................53.3 Paigalduskohale esitatavad nõuded ...................53.4 Hooldus ......................................................................63.5 Taaskasutus ja tarbimisest kõrvaldamine .........63.6 Soovitused energiasäästuks .................................6

  4 Seadme teenindamine ....................................84.1 Ülevaade juhtelementidest ..................................84.2 Töölerakendamisele eelnevad toimingud ..........94.2.1 Sulgurseadmete avamine ......................................94.2.2 Seadmerõhu kontrollimine ....................................94.3 Töölerakendamine ................................................ 104.4 Vee soojendamine ................................................. 104.4.1 Soojavee temperatuuri seadistamine ............... 104.4.2 Soojastardi funktsiooni sisse- ja

  väljalülitamine (ainult integreeritud veesoojendusega atmoTEC/turboTEC plus seadmete korral) .....................................................11

  4.4.3 Kuuma vee saamine ..............................................114.5 Kütterežiimi seadistused ......................................124.5.1 Eelvoolu temperatuuri seadistamine

  (regulaator pole ühendatud) ...............................124.5.2 Eelvoolu temperatuuri seadistamine

  (regulaatori kasutamisel) .....................................124.5.3 Kütterežiimi väljalülitamine (suverežiim) .........124.5.4 Ruumitemperatuuri regulaatori või

  kliimaanduriga regulaatori seadistamine .........134.6 Olekunäidud (hooldus- ja teenindustööde

  läbiviimiseks tehniku poolt) .................................134.7 Rikete kõrvaldamine ............................................. 144.7.1 Veepuuduse tõttu tekkinud rikked .................... 144.7.2 Süüteprotsessi rikked ........................................... 154.7.3 Heitgaasitee rikked ............................................... 154.7.4 Seadme/küttesüsteemi täitmine ....................... 154.8 Väljalülitamine ........................................................ 164.9 Külmumiskaitse .......................................................174.9.1 Külmumiskaitse funktsioon ..................................174.9.2 Seadme tühjendamine külmumise

  vältimiseks ...............................................................174.10 Hooldus .....................................................................17

  Seadme omadused

  Vaillant atmoTEC plus/turboTEC plus-seadmed on kompaktsed seinale paigaldatavad gaasiküttekehad, mis on lisaks veel varustatud sisseehitatud veesoojendusseadmega.

  Soovitatavad lisaseadmed

  Vaillant pakub atmoTEC plus/turboTEC plus reguleerimiseks erinevaid regulaatoreid, mida saab ühendada ühenduslati või juhtpaneeli külge.Sobiva regulaatori leidmisel abistab teid teie kütteseadmete firma.

  SisukordSeadme omadusedSoovitavad lisaseadmed

 • 3Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  1 Märkused dokumentatsiooni kohta

  Järgmised nõuanded on teejuhiks läbi terve dokumentatsiooni.Koos käesoleva kasutusjuhendiga kehtivad täiendavad dokumendid.Kahjustuste eest, mis tekivad käesolevate juhendite mittejärgimise tulemusena, ei võta me endale mingit vastutust.

  Kehtivad dokumendidPaigaldusspetsialistile:Paigaldus- ja hooldusjuhendatmoTEC plus Nr. 0020056700turboTEC plus Nr. 0020056699Kehtivad ka muud lisavarustust ja regulaatoreid puudutavad juhised.

  1.1 Dokumentide säilitamineSäilitage seda kasutusjuhendit ja selle juurde kuuluvaid dokumente selliselt, et neid oleks võimalik vajadusel kasutada.Andke dokumentatsioon kolimisel või seadme müümisel uuele kasutajale edasi.

  1.2 Kasutatavad sümbolidJärgige seadme kasutamisel selles kasutusjuhendis olevaid ohutusjuhiseid!

  d Oht!Otsene oht elule ja tervisele!

  e Oht!Elektrilöögist tingitud eluohtlik olukord!

  H Oht!Põletusoht või auruga põletamise oht!

  a Tähelepanu!Võimalik ohtlik olukord tootele ja keskkonnale!

  h Märkus!Kasulik teave ja nõuanded.

  • Vajaliku tegevuse sümbol

  1.3 Tüübi nimetus ja tüübisiltTüübi nimetuse leiate tüübisildilt, mis on tootja poolt kinnitatud seadme alumisele küljele.

  1.4 Juhendi kehtivusaegSee juhend kehtib ainult järgmiste tootenumbritega seadmetele:

  Seadme tüüp Gaasi liik Tootenumber

  VU EELVLT 240/3-5 Erdgas 0010004003VUW EELVLT 240/3-5 Erdgas 0010004008VU EELVLT 280/3-5 Maagaas 0010003957VUW EELVLT 280/3-5 Maagaas 0010003945VU EELVLT 242/3-5 Maagaas 0010003342VUW EELVLT 242/3-5 Maagaas 0010003346

  VU EELVLT 282/3-5 Maagaas 0010003343

  VUW EELVLT 282/3-5MaagaasVedelgaas

  00100033470010003348

  VUW EELVLT 322/3-5 Maagaas 0010003349VU EELVLT 362/3-5 Maagaas 0010003344VUW EELVLT 362/3-5 Maagaas 0010003350

  Tab. 1.1 Seadme tüübid ja tootenumbrid

  Tootenumbri leiate seadme tüübisildilt.

  Märkused dokumentatsiooni kohta 1

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_014

  2 Ohutus

  Käitumine avariiolukorras

  d Oht!Gaasilõhn! Väärtalitluse tõttu tekkiv mürgitus- ja plahvatusoht!

  Gaasilõhna korral toimige palun järgnevalt:• Ärge lülitage sisse ega välja valgusteid.• Ärge vajutage ühtegi muud elektrilülitit.• Ärge kasutage ohupiirkonnas telefoni.• Ärge kasutage lahtist tuld (nt. välgumihklit, tikku).• Ärge suitsetage.• Sulgege gaasikraan.• Avage aknad ja uksed.• Hoiatage kaaselanikke.• Lahkuge hoonest.• Teavitage gaasifirmat või oma tunnustatud

  kütteseadmete firmat.

  OhutusjuhisedJärgige tingimata järgnevaid ohutusjuhiseid ja eeskirju.

  d Oht!Kergestisüttivate gaasi ja õhu segude plahvatusoht!Ärge kasutage või ladustage plahvatavaid või süttivaid aineid (nt bensiin, värvid) seadme paigaldusruumis.

  Oht!Väärtalitluse tõttu tekkiv mürgitus- ja plahvatusoht!Ohutusseadiseid ei tohi mitte mingil juhul kasutusest kõrvaldada ega nende funktsioone mingil viisil muuta.

  Oht!Lämbumisoht!Ärge sulgege kunagi õhu juurdevooluavasid, vastasel korral võib hapnikupuuduse tõttu tekkida lämbumisoht.

  Oht!Mürgituse oht heitgaaside võimaliku lekke tõttu!Kui antud kütteseadet kasutatakse üheaegselt koos õhuventilaatoriga (nt õhupuhasti) niiskuskindlates ruumides, siis tuleb kasutada Vaillant-lisavarustust (Art nr 0020017744). Mitme kihiga kaetud heitgaasikorstende ja samaaegse õhuventilaatori kasutamise puhul on lisaks vajalikud ka muud ehituslikud abinõud.Küsige informatsiooni vastava ala spetsialistilt!

  Seetõttu ei tohi modifitseerida:– seadet– seadme ümbrust– gaasi, õhu- ja veetorusid ning elektrijuhtmeid– heitgaasitorusidModifitseerimiskeeld kehtib ka seadet ümbritsevatele ehituslikele tingimustele, kui need võivad mõjutada seadme töökindlust.

  Näide selle kohta:– Seadme kapilaadsele korpusele kehtivad vastavad

  konstruktsiooninõuded. Juhul kui soovite sellist korpust, küsige selle kohta oma kütteseadmete firmalt.

  Seadme või selle ümbruse modifitseerimisel peate alati pöörduma volitatud kütteseadmete firma poole, kes sellega kompetentselt tegeleb.

  a Tähelepanu!Kahjustuste tekkimise oht asjatundmatute muudatuste tõttu!Ärge kunagi muutke seinale paigaldatava gaasiküttekeha ega selle seadme teiste osade funktsioone.Ärge kunagi püüdke seadme hooldus- või parandustöid ise teha.

  • Ärge lõhkuge ega eemaldage komponentide plomme. Plommitud komponente võivad muuta ainult tunnustatud paigaldustehnikud või tehase klienditeenindus.

  H Oht!Auruga kõrvetamise oht!Soojaveekraanist väljuv vesi võib olla tuline.

  a Tähelepanu!Kahjustuste oht!Ärge kasutage seadme juures pihusteid, lahusteid, kloori sisaldavaid puhastusvahendeid, värve, liime jms. Need võivad ebasoodsates tingimustes tekitada korrosiooni - ka heitgaasisüsteemis.

  Paigaldamine ja seadistamineSeadet tohib paigaldada ainult tunnustatud paigaldustehnik. Tehnik võtab endale ka vastutuse korrektse paigaldamise ja kasutuselevõtu eest.Tehnik vastutab ka seadme kontrollimise/hooldamise ja remontimise eest, samuti seadistatud gaasikoguse muutmise eest.

  a Tähelepanu!Seadet tohib pidevalt käigus hoida ainult nõuetekohaselt suletud seadme korpusega! Vastasel korral võivad ebasoodsate töötingimuste korral tekkida materiaalsed kahjud või isegi oht elule ja tervisele.

  2 Ohutus

 • 5Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  Kütteseadme täiterõhkKontrollige regulaarselt kütteseadme täiterõhku (vt. punkt 4.2.2).

  h Märkus! (ainult juurdeühendatud soojaveemahutiga atmoTEC/turboTEC seadmetele)Täiteseadeldis ei kuulu seadme standardvarustusse. Selle peab paigaldama teie paigaldustehnik!

  Avariivoolu genereerimineTeie paigaldustehnik ühendas teie gaasikütteseadme paigaldamise käigus vooluvõrku.Juhul kui soovite seadet voolukatkestuse korral varutoitesüsteemi abil kasutusvalmis hoida, peab see süsteem oma tehniliste andmete poolest (sagedus, pinge, maandus) vastama vooluvõrgu näitajatele ja vähemalt seadme voolutarbele. Küsige selle kohta nõu oma paigaldustehnikult/-firmalt.

  LekkedLekete korral sulgege viivitamatult soojaveetorude piirkonnas seadme ja kraani vahel külmaveeventiil ja laske leke oma paigaldustehnikul kõrvaldada.

  h Märkus!atmoTEC plus/turboTEC plus-seadmetel ei kuulu külmaveeventiil standardvarustusse. Küsige oma paigaldustehnikult, kuhu ta ventiili paigaldas.

  KülmumiskaitseVeenduge, et kütteseade jääb teie külmal perioodil äraoleku ajal tööle ning et ruume köetakse piisavalt.

  a Tähelepanu!Kahjustuste oht!Voolukatkestuste korral või mõnedes ruumides liiga madalaks reguleeritud ruumitemperatuuri korral võib juhtuda, et kütteseadme mõned osad saavad külmakahjustusi.Jälgige kindlasti külmumiskaitset puudutavaid nõuandeid lõigus 4.9

  3 Seadme kasutamise juhised

  3.1 Tehasepoolne garantiiSeadme omanikule anname me tehasepoolse garantii kasutusjuhendis nimetatud tingimustel.Garantiitöid teostab pohimotteliselt ainult meie tehase klienditeenindus. Seetottu saame me Teile kulud, mis voivad tekkida sedme juures garantiiajal teostatud tööde käigus, hüvitada ainult juhul, kui me oleme Teile vastava tellimuse andnud ning kui tegemist on garantiijuhtumiga.

  3.2 Otstarbekohane kasutamineVaillanti gaasi-seinakütteseadme atmoTEC ehitamisel on lähtutud tehnika tasemest ja üldtunnustatud ohutustehnika reeglitest. Siiski võib oskamatu või otstarbevastane kasutamine põhjustada ohtu kasutaja või kolmandate isikute elule ja tervisele või mõjutada seadet ja teisi materjale.Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, taju- või vaimsete võimetega (sh lapsed) isikute või piiratud kogemuste ja/või teadmistega isikute poolt, kui neid ei jälgi nende ohutuse eest vastutav isik või kui nad pole saanud sellelt isikult seadme kasutamiseks vajaminevaid juhiseid.Lapsed peavad olema järelevalve all, et välistada seadmega mängimine.Seadmed on suletud kuumavee-keskkütteseadmete ja tsentraalse kuumaveevalmistamise soojustootjad. Solaarseadmetes saab seadet kasutada ainult tarbevee soojendamiseks. Teistsugune kasutamine on otstarbevastane. Tootja/tarnija ei vastuta sellest tulenevate kahjustuste eest. Risk jääb ainuisikuliselt kasutaja kanda.Otstarbekohase kasutamise alla kuuluvad ka kasutus- ja paigaldusjuhendi ning muu juurdekuuluva dokumentatsiooni järgimine ning inspektsiooni- ja hoolduseeskirjade järgimine.

  a Tähelepanu!Igasugune kuritarvitav kasutamine on keelatud.

  Seadmed peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist, kes vastutab kehtivatest eeskirjadest, reeglitest ja direktiividest kinnipidamise eest.

  3.3 Paigalduskohale esitatavad nõudedVaillant Seinale paigaldatav gaasiküttekeha atmoTEC plus/turboTEC plus paigaldatakse seinale rippasendis, tingimusel, et oleks loodud võimalus tuua juurde õhu juurdevoolu torustik (turboTEC plus-seadmetel) või heitgaasitorustik (atmoTEC plus- ja turboTEC plus-seadmetel).Neid võib paigaldada nt. keldrisse, kõrval-, multifunktsionaalsetesse või eluruumidesse. Küsige oma paigaldustehnikult, milliseid kehtivaid riiklikke eeskirju tuleb täita.

  Ohutus 2Seadme kasutamise juhised 3

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_016

  d Oht!Lämbumise ja mürgituse oht ebapiisava õhu juurdevoolu korral!Antud kütteseadet tohib installeerida ja kasutada üksnes piisavalt õhutatud ruumides. Kui seda nõuet eiratakse, valitseb oht, et heitgaasid tungivad eluruumidesse. Kandke hoolt õhu takistamatu ja piisava juurdevoolu eest (nt vastavad õhutusavad ustes, laes, akendes, seintes või ventilatsioonisüsteemis).

  h Märkus!Seadet ei pea süttivatest ehitusmaterjalidest või detailidest eemal hoidma, sest seadme nimisoojusvõimsusel tekib korpuse pinnale madalam temperatuur kui maksimaalselt lubatav 85 °C.

  3.4 Hooldus• Puhastage seadme korpust niiske lapi ja vähese

  seebiga.

  h Märkus!Ärge kasutage küürimis- ja puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada korpust või plastmaterjalist armatuure.

  3.5 Taaskasutus ja tarbimisest kõrvaldamineNii teie Vaillant Seinale paigaldatav gaasikütteseade atmoTEC plus/turboTEC plus kui selle juurde kuuluv transportpakend koosnevad suuremas osas ümbertöödeldavatest toorainetest.

  SeadeTeie Vaillant Seinale paigaldatav gaasikütteseade atmoTEC plus/turboTEC plus nagu ka kogu lisavarustus ei ole tavaline olmeprügi. Kandke hoolt selle eest, et vana seade ja kaasasolev lisavarustus saaksid nõuetekohaselt kõrvaldatud.

  PakendTransportpakend laske kõrvaldada kütteseadmete firmal, kes seadme paigaldas.

  h Märkus!Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju.

  3.6 Soovitused energiasäästuks

  Kliimaanduriga kütteregulaatori paigaldamineKliimaanduriga regulaatorid reguleerivad kütte eelvoolutemperatuuri sõltuvalt välistemperatuurist. Soojust toodetakse just nii palju kui parasjagu vaja. Selleks tuleb kliimaanduriga regulaatoril seadistada välistemperatuuridele vastavad kütte eelvoolu-temperatuurid. See seadistus ei tohi olla suurem, kui on vajalik küttesüsteemi seadistuse jaoks.Tavaliselt teostab õige seadistuse teie paigaldusspetsialist. Integreeritud ajaprogrammide abil lülitatakse soovitud kütmisetapid ja temperatuuri alandamise etapid (nt öösiti) automaatselt sisse ja välja.Ilmastikutingimuste järgi juhitavad kütteregulaatorid moodustavad koos termostaatventiilidega kõige ökonoomsema küttereguleerimise vormi.

  Küttesüsteemi vähendamisrežiimVähendage ruumi temperatuuri magamise ja eemalviibimise ajaks. Seda on kõige lihtsam reguleerida eraldi valitavate programmidega regulaatorite abil.Seadistage temperatuuri alandamise ajaks ruumi temperatuur umbes 5 °C võrra väiksemaks kui kütmise ajal. Temperatuuri vähendamine enam kui 5 °C võrra ei too endaga täiendavat energiasäästu, kuna siis on järgmise kütmise ajal vajalik kütmisvõimsuse suurendamine. Vaid pikemaajalise eemalviibimise korral, nt puhkuse ajal tasub temperatuuri rohkem vähendada. Pöörake aga talvel tähelepanu sellele, et oleks tagatud piisav kaitse külmumise eest.

  Ruumi temperatuurSeadke ruumi temperatuur täpselt nii kõrgeks, et te tunneksite ennast parajalt mugavalt. Iga liigne soojakraad suurendab energiatarvet umbes 6% võrra.Kohandage ruumi temperatuur ruumi otstarbele. Näiteks ei ole tavaliselt vaja magamistuba või harva kasutatavaid ruume kütta üle 20 °C.

  Töörežiimi seadistamineSoojematel aastaaegadel, kui korterit ei ole vaja kütta, soovitame teil kütte lülitada suverežiimile. Küte on sellisel juhul välja lülitatud, kuid seade on valmis tootma sooja vett.

  3 Seadme kasutamise juhised

 • 7Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  Ühtlane kütmineSageli köetakse keskküttega korteris vaid ühte ruumi. Selle ruumi ühenduspindade, st. seinte, uste, akende, lae, põranda kaudu köetakse mitteköetavaid naaberruume kontrollimatult kaasa ning soojusenergia läheb soovimatult kaotsi. Köetava ruumi küttekeha võimsusest sellise töörežiimi korral enam ei piisa.Tagajärjeks on see, et ruumi ei saa enam piisavalt kütta ning tekib ebamugav külmatunne (sama efekt tekib ka siis, kui hoida köetavate ja mitteköetavate või osaliselt köetavate ruumide vahel uksi lahti).See säästmine ei tasu ära: Küte on sees ja sellest hoolimata ei ole ruumi kliima mõnusalt soe. Suurem mugavus ja ökonoomsem töörežiim saavutatakse, kui korteri kõiki ruume köetakse ühtlaselt ja vastavalt nende kasutusele.Muuhulgas võib kannatada saada ka ehitusmaterjal, kui hoone osasid ei köeta või köetakse ebapiisavalt.

  Termostaatventiilid ja ruumitemperatuuri regulaatorTänapäeval peaks olema iseenesestmõistetav, et kõikidele radiaatorile lastakse paigaldada termostaatventiilid. Need hoiavad täpselt seadistatud ruumitemperatuuri. Termostaatventiilide ja ruumitemperatuuri regulaatori (või kliimaanduriga regulaatori) abil saab ruumi temperatuuri oma vajadustele kohandada ning tulemuseks on kütteseadme ökonoomne töörežiim.Jätke toas, kus ruumitemperatuuri regulaator asub, kõik küttekeha ventiilid täielikult lahti, sest kaks regulaatorseadist mõjutavad vastasel korral teineteist ja võivad reguleerimise kvaliteeti halvendada.Sageli toimivad kasutajad selliselt: Niipea kui ruumis muutub liiga soojaks, keeratakse termostaatventiilid kinni (või seatakse ruumitermostaat madalamale temperatuurile). Kui mõne aja pärast muutub uuesti liiga külmaks, keeratakse termostaatventiil jälle lahti.See ei ole vajalik, sest termostaatventiil reguleerib temperatuuri ise: Kui ruumitemperatuur tõuseb üle anduril seatud väärtuse, sulgub termostaatventiil automaatselt, seadistatud väärtusest allapoole langemisel avaneb ventiil uuesti.

  Regulaatoreid ei tohi kinni kattaÄrge katke regulaatorit kinni mööbli, kardinate või muude esemetega. Regulaatori juures peab ruumi õhk vabalt ringelda saama. Kinni kaetud termostaatventiilid võib varustada kauganduritega ning regulaator jääb endiselt funktsioneerimisvõimeliseks.

  Eluruumide tuulutamineAvage kütteperioodil aknad vaid tuulutamiseks ja mitte temperatuuri reguleerimiseks. Lühiajaline tuulutamine on tõhusam ja säästab rohkem energiat kui pikalt kaldasendis avatud aken. Soovitame seetõttu aknaid teha lühiajaliselt täielikult lahti. Sulgege õhutamise ajaks kõik ruumis olevad termostaatventiilid ja seadke ruumitemperatur miinimumile.Selliste meetmete abil on tagatud piisav õhuvahetus ilma ebavajaliku jahutamise ja energiakaota (nt kütte soovimatu sisselülitumine tuulutamise ajal).

  Kohane soojavee temperatuurSooja vett tuleks soojendada ainult sellise temperatuurini nagu seda kasutamiseks on vaja. Sellest kõrgemale temperatuurile soojendamine raiskab tarbetult energiat, lisaks suurendab üle 60 °C vesi katlakivi teket.

  Teadlik veekasutusTeadlik veekasutus võib samuti märkimisväärselt vähendada tarbimiskulusid.Näiteks pesemine duši all, mitte vannis: Vanniskäiguks on vaja umbes 150 l vett; moodne, vett säästvate armatuuridega dušš tarbib aga vaid kolmandiku sellest.Muide: tilkuv veekraan kulutab kuni 2000 liitrit vett, ebatihe WC-loputuspott kuni 4000 liitrit vett aastas. Seevastu maksab üks uus tihend vaid mõne krooni.

  Soojastardi funktsiooni reguleerimine (ainult integreeritud veesoojendusseadmega atmoTEC/turboTEC)Soojastardi funktsioon varustab teid soovitud temperatuuril sooja veega, ilma et peaksite ootama vee soojenemist. Selleks hoitakse soojavee soojusvahetit eelvalitud temperatuuritasemel. Energiakao vältimiseks ärge seadke temperatuuriregulaatorit kõrgemale temperatuurile kui vaja. Juhul kui te ei vaja pikema aja jooksul sooja vett, soovitame energia säästmiseks soojashoidmise funktsioon välja lülitada.

  Seadme kasutamise juhised 3

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_018

  4 Seadme teenindamine

  4.1 Ülevaade juhtelementidest

  19

  8

  7

  6

  5

  2

  3

  4

  Joon. 4.1 Juhtelemendid

  Esiklapi avamiseks võtke kinni nõgusast käepidemest ja liigutage see alla. Nüüd näha olevatel juhtelementidel on järgmised funktsioonid (vrd jn: 4.1):

  1 Ekraan kütteseadme tegeliku täiterõhu, kütte eelvoolutemperatuuri või teatava lisainfo kuvamiseks.

  2 Klahv "i" info esilekutsumiseks.3 Integreeritav regulaator (lisavarustus).4 Pealüliti seadme sisse- ja väljalülitamiseks.5 Klahv "+" ekraaninäidu edasilehitsemiseks

  (paigaldustehnikule seadistustöödeks ja rikke otsimiseks) ning näidu ümberlülitamiseks tegelikule kütte-eelvoolutemperatuurile.

  6 Klahv "-" ekraaninäidu tagasilehitsemiseks (paigaldustehnikule seadistustöödeks ja rikke otsimiseks).

  7 Klahv "Rikke kõrvaldamine" teatud rikete nullimiseks.8 Pöördnupp kütte-eelvoolutemperatuuri seadistamiseks.9 Ainult integreeritud veesoojendusseadmega

  atmoTEC/turboTEC seadmetel: Pöördnupp sooja vee väljavoolutemperatuuri reguleerimiseks.Ainult juurdeühendatud soojaveemahutiga atmoTEC/turboTEC seadmetel: Ainult juurdeühendatud soojaveemahuti korral: Pöördnupp salvestustemperatuuri seadistamiseks

  Digitaalne informatsiooni- ja analüüsisüsteem

  2

  3

  1

  Joon. 4.2 Ekraan (tarbevee väljalaskmise ajal)

  Seade atmoTEC plus/turboTEC plus on varustatud digitaalse informatsiooni- ja analüüsisüsteemiga. Nimetatud süsteem annab teile infot seadme tööseisukorrast ning on abiks rikete kõrvaldamisel.Normaalsel seadme töörežiimil näidatakse ekraanil (3) kütteseadme tegelikku täiterõhku (toodud näites 1,2 baari). Vea tekkimise korral asendatakse täiterõhu näit vastava veakoodiga.

  4 Seadme teenindamine

 • 9Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  Lisaks kuvatud sümbolitele saate vaadata järgmist teavet:

  Ekraan(3)

  Kütteseadme tegeliku täiterõhu, kütte-eelvoolutemperatuuri või ka oleku- või veakoodi kuvamine.

  pidev: Tõrge sissepuhke-väljatõmbeventilatsioonis.

  vilgub: Automaatne torupikkuse sobitus on aktiivne.

  Niikaua kui sümbol on ekraanil, annab lisaseade vrnetDIALOG kütte eelvoolu ja väljuva soojavee temperatuuri ette, st seade töötab muudel temperatuuridel kui pöördnuppudega (1) ja (2) seadistatud temperatuurid.

  Kütterežiim aktiivne:pidev: Töövorm: Kütterežiim.vilgub: Põleti piiranguaeg aktiivne.

  Vee soojendamine aktiivne:VUW*: pidev: Sooja vett lastakse välja. väljas: Sooja vett ei lasta välja.VU**: pidev: Soojaveemahuti on ühendatud vilgub: mahuti laadimine aktiivne

  Soojastardi funktsioon on aktiivne:pidev: Soojastardi funktsioon on

  valmisolekus.vilgub: Soojastardi funktsioon on töös,

  põleti sees.Küttepump on töös

  Sisemist gaasiventiili juhitakse.

  Leek ristiga:tõrge põleti režiimis; seade on lülitatud rikkele

  Leek ilma ristita:nõuetekohane põletirežiim

  Tbl 4.1 Ekraanil olevate sümbolite tähendus

  * Ainult integreeritud veesoojendusseadmega atmoTEC/turboTEC seadmetel:

  ** Ainult juurdeühendatud soojaveemahutiga atmoTEC/turboTEC seadmetel:

  h Märkus!Vajutage klahvi "-" umbes 5 sekundit, et minna ekraanil eelvoolutemperatuuri näidult seadmerõhu näidule või vastupidi.

  4.2 Töölerakendamisele eelnevad toimingud

  4.2.1 Sulgurseadmete avamine

  h Märkus!Sulgurid ei kuulu seadme standardvarustusse. Need paigaldab kohapeal teie paigaldustehnik. Laske tal selgitada kraanide asukohta ja kasutamist.

  • Avage lõpuni paigaldamisel installeeritud gaasikraan ja seadme gaasikraan.

  • Kontrollige, kas kütteseadme eelvoolu ja järeljooksu hoolduskraanid on avatud.

  • Avage külma vee sulgurventiil. Kontrollimiseks võite proovida mõnda soojaveekraani, kas sealt vett tuleb.

  4.2.2 Seadmerõhu kontrollimine

  1

  Joon. 4.3 Kütteseadme täiterõhu kontrollimine

  • Kontrollige enne kasutuselevõttu ekraanilt seadme täiterõhku (1). Kütteseadme laitmatu töö tagamiseks peab külma seadme täiterõhu näit ekraanil olema 1,0 ja 2,0 baari vahel. Kui täiterõhk on väiksem kui 0,8 baari, peab enne kasutuselevõttu vett juurde laskma. (vt lõik 4.7.4).

  h Märkus!Multifunktsiooni näit nagu ka seadmerõhu näit funktsioneerivad ainult siis, kui seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud!

  Seadme teenindamine 4

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0110

  h Märkus!Seadme käitamise vältimiseks liiga vähese veekogusega ja seega võimalike kahjude vältimiseks on seadmel rõhuandur. Kui täiterõhk jääb alla nõutava piiri, hakkab esmalt vilkuma ekraani näit. Rõhulanguse jätkumisel lülitub seade rikkele ning ekraanil ilmub veateade "F.22". Et seadet uuesti kasutusse võtta, tuleb see veega täita. (vt lõik 4.7.4).

  Kui kütteseade asub mitmel korrusel, võib olla vajalik seadme kõrgem täiterõhk. Küsige selleks oma paigaldustehnikult täpsemat infot.

  h Märkus!Vajutage klahvi "-" umbes 5 sekundit, et minna ekraanil eelvoolutemperatuuri näidult seadmerõhu näidule või vastupidi.

  4.3 Töölerakendamine

  2

  1

  Joon. 4.4 Seadme sisselülitamine

  • Pealülitist (1) saab seadet sisse- ja välja lülitada:"I" = sees"0" = väljas.

  Seadme sisselülitamisel ilmub ekraanil (2) kütteseadme tegelik täiterõhk.

  Seadme seadistamiseks oma vajadustele vastavaks lugege punkte 4.4 ja 4.5, kus on kirjeldatud soojavee valmistamise ja kütterežiimi seadistusvõimalusi.

  a Tähelepanu!Kahjustuste oht.Külmumiskaitse ja jälgimisseadmed on aktiivsed vaid siis, kui seadme pealüliti on asendis "I" ja seadet ei ole vooluvõrgust lahutatud.

  Selleks et need ohutusseadised töötaksid, tuleb seinale paigaldatav gaasikütteseade regulaatorist sisse ja välja lülitada (infot selle kohta leiate vastavast kasutusjuhendist).Seinale paigaldatava gaasikütteseadme täielikuks kasutusest kõrvaldamiseks lugege punkti 4.8.

  4.4 Vee soojendamine

  4.4.1 Soojavee temperatuuri seadistamine

  2

  3

  Joon. 4.5 Soojavee temperatuuri seadistamine

  Lülitage seade sisse, nagu punktis 4.3 on kirjeldatud.• Seadke pöördnupp (3) sooja vee

  väljumistemperatuuri (VUW)/salvestustemperatuuri (VU) seadistamiseks soovitud väärtusele.Ainult integreeritud veesoojendusseadmega atmoTEC/turboTEC (sooja vee väljavoolutemperatuur): – vasakpoolne lõppasend umbes 35 °C– parempoolne lõppasend maks. 65 °C.Ainult juurdeühendatud soojaveemahutiga atmoTEC/turboTEC seadmetel (salvestustemperatuur): – vasakpoolne lõppasend umbes 15 °C– parempoolne lõppasend maks. 75 °C.

  Soovitud temperatuuri seadistamisel kuvatakse ekraanil (2) vastav ettenähtud temperatuur.Umbes viie sekundi pärast kustub see näit ja ekraanile ilmub uuesti standardnäit (tegelik kütteseadme täiterõhk).

  d Oht!Tervisekahjustuse oht legionellabakterite tõttu.Kui seadet kasutatakse järelsoojendamiseks päikeseenergiaga töötavas joogivee soojendusseadmes, seadke küttesüsteemi temperatuur pöördnupust (3) vähemalt 60 °C-le.

  a Tähelepanu!Katlakivioht.Vee kareduse korral üle 20 °dh keerake pöördnupp (3) maksimaalselt keskmisse asendisse.

  4 Seadme teenindamine

 • 11Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  4.4.2 Soojastardi funktsiooni sisse- ja väljalülitamine (ainult integreeritud veesoojendusega atmoTEC/turboTEC plus seadmete korral)

  Soojasstardi funktsioon varustab teid soovitud temperatuuril sooja veega, ilma et peaksite ootama vee soojenemist. Selleks hoitakse turboTEC plus või atmoTEC plus seadme soojavee-soojusvaheti eelvalitud temperatuuril.

  b

  c

  b

  a

  1

  1

  Joon. 4.6 Soojastardi funktsiooni sisse ja välja lülitamine

  Soojastardi funktsiooni saate aktiveerida, kui keerate pöördnuppu (1) korraks lõpuni (seadistus a) paremale.

  Seejärel valige soovitud sooja vee temperatuur, nt seadistus b, vt punkt 4.4.1. Seade kohandab soojashoiutemperatuuri automaatselt seadistatud sooja vee temperatuuriga. Reguleeritud temperatuuriga vesi on otse soojavee kraanis teie käsutuses; Ekraanil vilgub sümbol .

  Soojashoidmise funktsiooni saate välja lülitada, kui keerate pöördnuppu (1) korraks lõpuni (seadistus c) vasakule. Sümbol kustub. Järgnevalt valige taas soovitud sooja vee väljavoolutemperatuur, nt seadistus b.

  4.4.3 Kuuma vee saamine

  1

  Joon. 4.7 Kuuma vee saamine

  Ainult integreeritud veesoojendusseadmega atmoTEC/turboTEC seadmetel: Soojaveekraani (1) avamisel mõnes tarbimiskohas (kraanikauss, dušš, vann jne) lülitub seade iseseisvalt tööle ja varustab teid sooja veega.Tarbimiskoha kraani sulgemisel lülitab seade veesoojenduse ise välja. Pump töötab veel mõnda aega.

  Ainult juurdeühendatud soojaveesalvestiga atmoTEC/turboTEC seadmetel: Kui soojavee mahutist võetakse vett välja või langeb mahuti temperatuur alla seadistatud väärtust, lülitub seade iseseisvalt tööle ja soojendab mahutis leiduva vett.Kui seadistatud mahutitemperatuur on saavutatud, lülitub seade iseseisvalt välja. Pump töötab veel mõnda aega.

  Seadme teenindamine 4

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0112

  4.5 Kütterežiimi seadistused

  4.5.1 Eelvoolu temperatuuri seadistamine (regulaator pole ühendatud)

  2

  1

  Joon. 4.8 Eelvoolu temperatuuri seadistamine ilma

  regulaatorita

  Juhul kui välist regulaatorit ei ole, seadke kütte eelvoolutemperatuur pöördnupu abil (1) vastavalt välistemperatuurile. Sealjuures soovitame järgmisi seadistusi:– Vasakpoolne asend (kuid mitte päris lõpus)

  üleminekuajal: välistemperatuur umbes 10 kuni 20 °C– Positsioon Keskel keskmise külma korral:

  Välistemperatuur umbes 0 kuni 10 °C– Positsioon parempoolne külma ilma korral:

  Välistemperatuur umbes 0 kuni –15 °C

  Temperatuuri seadistamisel kuvatakse ekraanil (2) soovitud temperatuur. Umbes viie sekundi pärast kustub see näit ja ekraanile ilmub uuesti standardnäit (tegelik kütteseadme täiterõhk).

  Tavaliselt saab pöördnuppu (1) sujuvalt kuni kütte eelvoolutemperatuurini 75 °C seada. Juhul kui teie seadmel saab seada kõrgemaid väärtusi, on teie paigaldustehnik teinud vastava reguleerimise, et teie kütteseade saaks töötada kõrgemal eelvoolutemperatuuril.

  4.5.2 Eelvoolu temperatuuri seadistamine (regulaatori kasutamisel)

  1

  Joon. 4.9 Kütte eelvoolutemperatuuri seadistamine regulaatori

  kasutamisel

  Kui teie kütteseade on varustatud kliimaanduriga regulaatoriga või ruumitemperatuuri regulaatoriga, tuleb teha järgmine seadistus:• Keerake pöördlüliti (1) kütte pealevoolutemperatuuri

  seadistamiseks paremale lõpuni.

  Regulaator seadistab kütte pealevoolutemperatuuri automaatselt (infot selle kohta leiate vastavast kasutusjuhendist).

  4.5.3 Kütterežiimi väljalülitamine (suverežiim)

  1

  Joon. 4.10 Kütterežiimi väljalülitamine (suverežiim)

  Suvel saate kütterežiimi välja lülitada, kuumaveetootmise aga endiselt tööle jätta.• Keerake pöördlüliti (1) kütte pealevoolutemperatuuri

  seadistamiseks vasakule lõpuni.

  4 Seadme teenindamine

 • 13Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  4.5.4 Ruumitemperatuuri regulaatori või kliimaanduriga regulaatori seadistamine

  i F P

  2

  1

  Joon. 4.11 Ruumitemperatuuri regulaatori/ kliimaanduriga

  regulaatori seadistamine

  • Seadistage ruumitemperatuuri regulaator (1), kliimaanduriga regulaator ja küttekeha termostaatventiilid (2) vastavate juhendite järgi.

  4.6 Olekunäidud (hooldus- ja teenindustööde läbiviimiseks tehniku poolt)

  2

  1

  Joon. 4.12 Olekunäidud

  Olekunäidud annavad infot seadme tööseisundi kohta.• Aktiveerige olekunäidud, vajutades klahvi "i" (1).Ekraanil (2) järgneb nüüd vastava staatuskoodi näit, nt "S. 4" põletirežiimi jaoks. Tähtsaimate olekukoodide tähendust saate vaadata alltoodud tabelist 4.2.

  Ümberlülitusfaasides, nt. taaskäivitumisel leegi ärakadumise tõttu kuvatakse korraks olekuteade "S.".• Lülitage ekraan klahvi "i" (1) veelkord vajutades tagasi

  normaalrežiimile.

  Näit Tähendus

  Kütterežiimi näidud

  S. 0 Soojavajadus puudub

  S. 1 Küte Ventilaatori pealevool (ainult turboTEC plus)

  S. 2 Küte Pumba pealevool

  S. 3 Küte Süüde

  S. 4 Küte Põleti sees

  S. 5 Ventilaatori ja pumba järgnemine

  S. 6 Küte Ventilaatori järgnemine (ainult turboTEC plus)

  S. 7 Küte Pumba järgnemine

  S. 8 Järelejäänud kütte jõudeaeg

  S.31 Suverežiim aktiivne

  S.34 Küte Külmumiskaitse

  Soojaveerežiimi näidud

  S.10 Soojaveevajadus

  S.14 Soojaveerežiim, põleti sees

  Soojashoiurežiimi näidud / soojavee mahuti ühendatud

  S.20 Mahuti laadimise vajadus

  S.24 Mahuti laadimine, põleti sees

  Tbl 4.2 Oleku kood ja selle tähendus (valik)

  Seadme teenindamine 4

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0114

  4.7 Rikete kõrvaldamineJuhul kui teie gaasikütteseadme töö ajal tekib probleeme, võite seadet järgmiste punktide alusel ise kontrollida:

  Rike Põhjus Kõrvaldamine

  Seade ei hakka tööle:Soe vesi puudub, küte jääb külmaks.

  Paigaldustehniku poolt ülespanekul paigaldatud gaasisulgurkraan torupoolsel ja/või seadmepoolsel küljel on suletud.

  Avage mõlemad gaasikraanid (vt punkt 4.2.1).

  Külmavee sulgurkraan on suletud. Avage külmavee kraan (vt punkt 4.2.1).

  Hoonepoolne vooluvarustus on katkenud. Kontrollige, kas vastav automaatkaitse on sisse lülitatud või kas kaitse on korras ning kas pistik asub korralikult pistikupesas. Seade lülitub võrgupinge taastumisel automaatselt jälle sisse.

  Gaasikütteseadme pealüliti on asendis "0" = Väljas. Keerake pealüliti (4, jn 4.1) asendisse "I" = Sees (vt punkt 4.3).

  Kas eelvoolu temperatuuriseadistuse pöördnupp ei ole gaasikütteseadmel kuni lõpuni vasakule keeratud, st. külmumiskaitsele seatud (vt. punkt 4.9)?

  Kui olete ühendanud eraldiasuva reguleerimisseadme: Keerake pöördnuppu kütte eelvoolutemperatuuri reguleerimiseks paremale lõpuni.Kui te pole külge ühendanud ühtki eraldiasuvat reguleerimisseadet: vt punkt 4.5.1.

  Kütteseadme täiterõhk pole piisav (vt. punkt 4.7.1)? Täitke kütteseade veega (vt punkt 4.7.4).

  Kütteseadmes on õhk. Laske paigaldustehnikul kütteseadmest õhk välja lasta.

  Süütetoimingus on rike. Rikke kõrvaldamiseks vajutage rikke kõrvaldamise nuppu maksimaalselt kolm korda. Kui seade seejärel tööle ei hakka, peate kontrollimiseks ja vea kõrvaldamiseks pöörduma tunnustatud paigaldusfirma poole. (vt punkt 4.7.2).

  Soojaveerežiim tõrgeteta; Küte ei hakka tööle.

  Kas välised regulaatorid / kontrollseade (nt regulaator calorMATIC) on õigesti seadistatud.

  Seadistage regulaator õigesti (vt punkt 4.5.4).

  Tbl 4.3 Rikete kõrvaldamine

  a Tähelepanu!Kahjustuste tekkimise oht asjatundmatute muudatuste tõttu!Kui teie gaaskütteseade peale rikke kõrvaldamist ei tööta siiski laitmatult, peate kontrollimiseks ja rikke kõrvaldamiseks pöörduma tunnustatud kütteseadmete firma poole.

  4.7.1 Veepuuduse tõttu tekkinud rikkedSeade lülitub režiimile Rike, kui kütteseadme täiterõhk on liiga madal. Seda riket näitab veakood "F.22" (kuivpõlemine) või "F.23" või "F.24".

  Seadet saab alles siis uuesti kasutusele võtta, kui kütteseade on piisavalt veega täidetud (vt punkt 4.7.4).

  4 Seadme teenindamine

 • 15Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  4.7.2 Süüteprotsessi rikked

  2

  1

  Joon. 4.13 Rikke kõrvaldamine

  Kui põleti ei ole kolme süütekatse järel süttinud, ei hakka seade tööle ja lülitub režiimile "Rike. Seda kuvatakse ekraanil veakoodidena "F.28" või "F.29". Lisaks ilmub ekraanile sümbol läbikriipsutatud leegiga (1). Uus automaatne süüde toimub alles pärast rikke käsitsi kõrvaldamist.• Vajutage rikke kõrvaldamiseks rikke kõrvaldamise

  nuppu (2) ja hoidke seda umbes 1 sekund all.

  a Tähelepanu!Kahjustuste tekkimise oht asjatundmatute muudatuste tõttu!Kui teie gaasikütteseade ei hakka pärast kolmandat rikke kõrvaldamise katset ikka tööle, tuleb abi saamiseks pöörduda tunnustatud kütteseadmete firma poole.

  4.7.3 Heitgaasitee rikkedKõik atmoTEC/turboTEC-seadmed on varustatud heitgaasitee kontrollseadmega. Kui heitgaasitee funktsioon ei toimi nõuetekohaselt, lülitub seade välja.- Seadmete atmoTEC/turboTEC plus ekraanil ilmuvad

  siis sümbolid ja .- Kõikidel seadmetel ilmub veateade:

  atmoTEC: F.36turboTEC: F.33

  a Tähelepanu!Kahjustuste tekkimise oht asjatundmatute muudatuste tõttu!Sellise veateate korral peate pöörduma abi saamiseks tunnustatud kütteseadmete firma poole.

  4.7.4 Seadme/küttesüsteemi täitmine

  1

  Joon. 4.14 Kütteseadme täiterõhu kontrollimine

  • Kontrollige enne kasutuselevõttu ekraanilt seadme täiterõhku (1). Kütteseadme laitmatu töö tagamiseks peab külma seadme täiterõhu näit ekraanil olema 1,0 ja 2,0 baari vahel. Kui täiterõhk on väiksem kui 0,8 baari, peab enne kasutuselevõttu vett juurde laskma.

  h Märkus!Seadmerõhu näit funktsioneerib ainult siis, kui seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud!

  Märkus! (ainult juurdeühendatud soojaveemahutiga atmoTEC/turboTEC seadmetele)Täiteseade ei kuulu seadme varustuse hulka. Selle peab paigaldama teie paigaldustehnik!

  Kui kütteseade asub mitmel korrusel, võib olla vajalik seadme kõrgem täiterõhk. Küsige nõu oma paigaldusettevõttelt.

  a Tähelepanu!Gaasiküttekeha kahjustuste oht.Kasutage küttesüsteemi täitmiseks vaid puhast kraanivett.Keemilisi aineid, nagu nt antifriisi või korrosioonitõrjevahendeid (inhibiitorid), ei ole lubatud kasutada.Need võivad muuta tihendeid ja membraane ning tekitada helisid küttesüsteemis.Sellel põhjusel tekkivate võimalike kahjude eest meie ei vastuta.

  Seadme teenindamine 4

 • Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0116

  Küttesüsteemi täitmiseks ja vee lisamiseks võite kasutada tavaliselt kraanivett. Erandjuhtudel võib vesi olla kvaliteediga, mis ei sobi kütteseadmes kasutamiseks (tugevalt korrodeeriv või palju katlakivi sisaldav vesi). Pöörduge palun nimetatud olukorras tunnustatud paigaldusettevõtte poole.Süsteemi täitmiseks toimige järgnevalt:• Avage kõik seadme küttekeha ventiilid (termostaadi

  ventiilid).

  1

  Joon. 4.15 Täitekraan

  • Keerake täitekraan (1) aeglaselt lahti ja laske sinna niikaua vett, kuni ekraanile ilmub vajalik seadme rõhk.

  • Sulgege täitekraan (1).• Õhustage kõik radiaatorid.• Seejärel kontrollige ekraanilt seadme rõhku ja lisage

  vajadusel veelkord vett.

  4.8 Väljalülitamine

  1

  Joon. 4.16 Seadme väljalülitamine

  • Seadme täielikult kasutusest kõrvaldamiseks lülitage pealüliti (1) asendisse "0".

  a Tähelepanu!Külmumiskaitse ja jälgimisseadmed on aktiivsed vaid siis, kui seadme pealüliti on asendis "I" ja seadet ei ole vooluvõrgust lahutatud.

  Selleks et need ohutusseadised töötaksid, tuleb seinale paigaldatav gaasikütteseade normaalrežimis ainult regulaatorist sisse ja välja lülitada (infot selle kohta leiate vastavast kasutusjuhendist).

  h Märkus!Pikemaajalisel kasutusest väljajätmisel (nt puhkus) peate lisaks sulgema gaasi-sulgurventiili ja külma vee sulgurventiili.Jälgige sellega seoses ka nõuandeid külmumiskaitseks lõigus 4.9

  Märkus!Sulgurid ei kuulu seadme standardvarustusse. Need paigaldab kohapeal teie paigaldustehnik. Laske tal selgitada kraanide asukohta ja kasutamist.

  4 Seadme teenindamine

 • 17Kasutusjuhend atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 EE

  4.9 KülmumiskaitseKütteseade ja veetorud külmumise eest piisavalt kaitstud, kui kütteseade jääb ka külmal aastaajal teie äraolekul tööle ja ruume köetakse piisavalt.

  a Tähelepanu!Külmumiskaitse ja jälgimisseadmed on aktiivsed vaid siis, kui seadme pealüliti on asendis "I" ja seadet ei ole vooluvõrgust lahutatud.

  4.9.1 Külmumiskaitse funktsioonGaasikütteseade on varustatud külmumiskaitse funktsiooniga:Kui kütte-pealevoolutemperatuur langeb seadme sisselülitatud pealüliti korral alla 5 °C, lülitub seade tööle ja soojendab sisemise ringluse umbes 30 °C-le.

  a Tähelepanu!Seadme osade külmumise oht.Kogu kütteseadme läbivoolu ei saa külmumiskaitse funktsiooniga tagada.

  4.9.2 Seadme tühjendamine külmumise vältimiseksTeine võimalus seadet külmumise eest kaitsta on kütteseade tühjendada. Sealjuures tuleb veenduda, et kogu seade tühjeneks täielikult.Tühjendada tuleb ka kõik hoones ja seadmes olevad külma- ja soojaveetorud.Pöörduge nõu saamiseks oma kütteseadmete firma poole.

  4.10 HooldusÜlevaatus/hooldusPideva töövalmiduse ja töökindluse, usaldusväärsuse ja pika eluea tagamiseks peab seadet kontrollima/hooldama kord aastas tehnik.

  d Oht!Asjatundmatu tegutsemine on ohtlik seadmetele ja inimestele!Ärge kunagi püüdke ise teostada hooldus- või remonditöid oma kütteseadmel.Tellige need tööd tunnustatud paigaldusfirmalt. Soovitame sõlmida hoolduslepingu.Tegemata jäänud hooldus võib mõjutada seadme töökindlust ning põhjustada materiaalset kahju või inimeste vigastusi.

  Regulaarne hooldus tagab optimaalse toime ja seega ka seadme ökonoomsema töö.

  Seadme teenindamine 4

 • Lietotājam

  Lietošanas instrukcija

  atmoTEC plusturboTEC plus

  VU/VUW EELVLT 240/3-5

  VU/VUW EELVLT 242/3-5

  VU/VUW EELVLT 280/3-5

  VU/VUW EELVLT 282/3-5

  VUW EELVLT 322/3-5

  VU/VUW EELVLT 362/3-5

  Sienas gāzes apkures iekārta

  LV

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_012

  Satura rādītājs

  Iekārtas īpašības ........................................................2

  Ieteicamie piederumi .................................................2

  1 Norādījumi attiecībā uz dokumentāciju .......31.1 Dokumentu glabāšana ...........................................31.2 Izmantotie simboli ...................................................31.3 Iekārtas modeļa apraksts un datu plāksnīte .....31.4 Instrukcijas derīgums .............................................3

  2 Drošība .............................................................4

  3 Norādījumi par iekārtas lietošanu ................53.1 Rūpnīcas garantija ..................................................53.2 Noteikumiem atbilstoša izmantošana ................53.3 Prasības uzstādīšanas vietai ................................63.4 Kopšana .....................................................................63.5 Utilizācija un otrreizēja pārstrāde ......................63.6 Padomi enerģijas taupīšanai ................................6

  4 Iestatīšana .......................................................84.1 Vadības elementu pārskats ..................................84.2 Iekārtas ekspluatācijas uzsākšana ......................94.2.1 Noslēgierīču atvēršana ..........................................94.2.2 Iekārtas spiediena pārbaude ................................94.3 Iekārtas lietošana .................................................. 104.4 Ūdens sildīšana ...................................................... 104.4.1 Karstā ūdens temperatūras iestatīšana ........... 104.4.2 Karstās palaides funkcijas ieslēgšana un

  izslēgšana (tikai atmoTEC/turboTEC plus ar integrētu ūdens sildīšanas sistēmu) ...................11

  4.4.3 Karstā ūdens lietošana .........................................114.5 Apkures režīma iestatījumi ..................................124.5.1 Turpteces temperatūras iestatīšana

  (nav pievienota regulēšanas ierīce) ...................124.5.2 Turpteces temperatūras iestatīšana

  (izmantojot regulēšanas ierīci) ...........................124.5.3 Apkures režīma izslēgšana (vasaras režīms) ...124.5.4 Telpas temperatūras regulētāja vai laika

  apstākļu vadīta regulētāja iestatīšana ..............134.6 Stāvokļa indikācijas (apkopes un servisa

  darbiem, ko veic speciālists) ................................134.7 Traucējumu novēršana ........................................ 144.7.1 Ūdens trūkums ....................................................... 144.7.2 Traucējumi aizdedzināšanas procesā ............... 154.7.3 Izplūdes gāzes vada bojājumi ............................. 154.7.4 Ierīces/apkures iekārtas uzpildīšana ................ 154.8 Izņemšana no ekspluatācijas ............................. 164.9 Aizsardzība pret salu .............................................174.9.1 Funkcija aizsardzībai pret salu ............................174.9.2 Ierīces iztukšošana aizsardzībai pret salu ........174.10 Apkope ......................................................................17

  Iekārtas īpašības

  Vaillant atmoTEC plus/turboTEC plus ierīces ir kompaktas sienas gāzes apkures iekārtas, kas papildus aprīkotas ar integrētu boileri.

  Ieteicamie piederumi

  atmoTEC plus/turboTEC plus iestatīšanai Vaillant piedāvā dažādus regulatora modeļus, kuri paredzēti pieslēgšanai rīkjoslai vai pievienošanai pie vadības aizvara.Atbilstoši sertificēts uzņēmums Jums ieteiks iekārtai piemērotu regulēšanas ierīci.

  Satura rādītājsIekārtas īpašībasIeteicamie piederumi

 • 3Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  1 Norādījumi attiecībā uz dokumentāciju

  Turpmākie norādījumi palīdzēs Jums labāk orientēties iekārtas dokumentācijā.Saistībā ar šo ekspluatācijas instrukciju spēkā ir arī citi dokumenti.Par bojājumiem, kas rodas, neievērojot šo instrukciju, mēs neuzņemamies atbildību.

  Papildus spēkā esošie dokumentiSpeciālistam:Instalācijas un apkopes instrukcijaatmoTEC plus Nr. 0020056700turboTEC plus Nr. 0020056699Tāpat spēkā ir visu izmantoto piederumu detaļu un regulētāju instrukcijas.

  1.1 Dokumentu glabāšanaGlabājiet lūdzu šo instrukciju, kā arī citus spēkā esošos dokumentus tā, lai vajadzības gadījumā tie būtu Jūsu rīcībā.Pārceļoties uz citu vietu vai iekārtu pārdodot, nododiet dokumentus nākamajam īpašniekam.

  1.2 Izmantotie simboliEkspluatējot iekārtu, lūdzu ievērojiet šīs instrukcijas drošības norādījumus!

  d Bīstami!Tieši draudi veselībai un dzīvībai!

  e Bīstami!Apdraudēta dzīvība strāvas trieciena rezultātā!

  H Bīstami!Apdedzināšanās vai applaucēšanās risks!

  a Uzmanību!Iespējams kaitējums iekārtai vai apkārtējai videi!

  h Norādījums!Noderīga informācija un norādījumi.

  • Nepieciešamās rīcības simbols

  1.3 Iekārtas modeļa apraksts un datu plāksnīteIekārtas modeļa aprakstu atradīsiet uz datu plāksnītes, kas piestiprināta ierīces apakšpusē.

  1.4 Instrukcijas derīgumsŠī instrukcija attiecas tikai uz iekārtām ar šādiem preces numuriem:

  Iekārtas modelis Gāzes veids preces numurs

  VU EELVLT 240/3-5 Erdgas 0010004003VUW EELVLT 240/3-5 Erdgas 0010004008VU EELVLT 280/3-5 Dabasgāze 0010003957VUW EELVLT 280/3-5 Dabasgāze 0010003945VU EELVLT 242/3-5 Dabasgāze 0010003342VUW EELVLT 242/3-5 Dabasgāze 0010003346VU EELVLT 282/3-5 Dabasgāze 0010003343

  VUW EELVLT 282/3-5DabasgāzeSašķidrinātā gāze

  00100033470010003348

  VUW EELVLT 322/3-5 Dabasgāze 0010003349VU EELVLT 362/3-5 Dabasgāze 0010003344VUW EELVLT 362/3-5 Dabasgāze 0010003350

  Tab. 1.1 Iekārtas modeļi un preces numuri

  Iekārtas preces numuru skatīt uz datu plāksnītes.

  Norādījumi attiecībā uz dokumentāciju 1

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_014

  2 Drošība

  Rīcība ārkārtas gadījumā

  d Bīstami!Gāzes smaka! Sakarā ar kļūdainu funkciju saindēšanās un eksplozijas draudi!

  Sajūtot gāzes smaku, lūdzu, rīkojieties sekojoši:• Neieslēdziet un neizslēdziet gaismu.• Neieslēdziet citus elektriskos slēdžus.• Neizmantojiet telefonu briesmu zonā.• Neizmantojiet atklātu liesmu (piem. šķiltavas,

  sērkociņus).• Nesmēķējiet.• Aizveriet gāzes noslēgkrānu.• Atveriet logus un durvis.• Brīdiniet kaimiņus.• Atstājiet māju.• Paziņojiett gāzes apgādes uzņēmumam vai atbilstoši

  sertificētam uzņēmumam.

  Drošības norādījumiLūdzu bez ierunām izpildiet sekojošos drošības norādījumus un instrukcijas.

  d Bīstami!Gāzes un gaisa degmaisījuma uzliesmojuma draudi!Iekārtas uzstādīšanas telpā nelietojiet un neuzglabājiet sprādzienbīstamus vai viegli uzliesmojošus materiālus (piem. benzīns, krāsas utt.).

  Bīstami!Sakarā ar kļūdainu funkciju saindēšanās un eksplozijas draudi!Nekādā gadījumā neizslēdziet drošības ierīces un nemēģiniet veikt manipulācijas ar šīm ierīcēm, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt to pienācīgu funkciju.

  Bīstami!Nosmakšanas draudi!Nekad nenoslēdziet ventilācijas atveres, pretējā gadījumā pastāv nosmakšanas draudi skābekļa trūkuma dēļ.

  d Bīstami!Saindēšanās risks izplūdes gāzu noplūdes gadījumā! Ja šī sildierīce blīvi nopakotās telpās tiek ekspluatēta vienlaikus ar nostrādātā gaisa ventilatoru (piem., ventilācijas dūmtveri), ir jāizmanto Vaillant armatūra VCR (art. nr. 0020017744). Ja izplūdes gāzu skursteņa apšuvumam ir vairākas kārtas un vienlaikus tiek izmantoti nostrādātā gaisa ventilatori, ir nepieciešami papildu konstruktīvi uzlabojumi.Konsultējieties ar profesionālu speciālistu!

  Tāpēc Jūs nedrīkstat izdarīt izmaiņas:– ierīcē– ierīces apkārtnē– gāzes, ventilācijas, ūdens, strāvas pievadu sistēmās– kā arī izplūdes gāzu izvada sistēmāsAizliegums veikt izmaiņas attiecas arī uz konstruktīvajiem elementiem iekārtas tuvumā, ja tie var ietekmēt iekārtas lietošanas drošību.

  Piemērs:– Iebūvētas iekārtas korpuss atbilst attiecīgajiem tā

  uzstādīšanas noteikumiem. Jautājiet atbilstoši sertificētam uzņēmumam, ja vēlaties ierīci iebūvēt skapī.

  Lai viektu izmaiņas ierīcē vai tās tuvumā, Jums noteikti jāpieaicina atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālists, kurš ir kompetents šajos jautājumos.

  a Uzmanību!Bojājumu risks nelietpratīgu izmaiņu veikšanas dēļ!Nekādā gadījumā neveiciet nekādas operācijas vai manipulācijas ar sienas gāzes apkures iekārtu vai tās detaļām pašrocīgi.Nekad nemēģiniet veikt iekārtas apkopi vai remontu saviem spēkiem.

  • Nebojājiet vai nenoņemiet detaļu plombējumus. Tikai sertificēti speciālisti un ražotāja klientu apkalpošanas dienests ir pilnvaroti mainīt plombētas detaļas.

  H Bīstami!Applaucēšanās draudi.No karstā ūdens krāna tekošais ūdens var būt karsts.

  a Uzmanību!Bojājumu risks!Iekārtas tuvumā nelietojiet aerosolus, šķīdinātājus, hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus, krāsas, līmes utt. Šīs vielas nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt koroziju - arī izplūdes gāzes iekārtā.

  2 Drošība

 • 5Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  Uzstādīšana un iestatīšanaIekārtas instalāciju drīkst veikt tikai sertificēts speciālists. Šis speciālists uzņemas atbildību arī par pienācīgu iekārtas uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā.Speciālists tāpat ir kompetents veikt iekārtas pārbaudi/apkopi un remontu, kā arī iestatīt gāzes daudzuma izmaiņas.

  a Uzmanību!Ilgstoši ierīci drīkst lietot tikai ar pienācīgi aizvērtu ierīces pārsegu! Pretējā gadījumā nelabvēlīgos darba apstākļos tas var izraisīt mantas bojājumus vai pat radīt draudus veselībai un dzīvībai.

  Apkures iekārtas iepildes spiediensRegulāri pārbaudiet apkures iekārtas iepildes spiedienu (skat. 4.2.2 nodaļu).

  h Norādījums! (attiecas tikai uz atmoTEC/turboTEC ar pievienotu boileru)Ūdens uzpildes ierīce neietilpst iekārtas komplektācijā. Tās instalāciju veic klienta pieaicināts atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālists!

  Rezerves barošanas agregātsInstalējot Jūsu sienas gāzes apkures iekārtu, speciālists to ir pieslēdzis strāvas tīklam.Ja strāvas pārtraukuma gadījumā Jūs vēlaties uzturēt iekārtu lietošanas gatavībā ar rezerves barošanas agregātu, tad šī agregāta tehniskajām vērtībām (frekvence, spriegums, sazemējums) jāsakrīt ar strāvas tīkla tehniskajām vērtībām un jāatbilst vismaz Jūsu iekārtas jaudas patēriņam. Šajā jautājumā konsultējieties ar atbilstoši sertificēta uzņēmuma pārstāvi.

  NoplūdesJa starp iekārtu un krānu radusies karstā ūdens noplūde, nekavējoties noslēdziet aukstā ūdens noslēgvārstu un izsauciet speciālistu noplūdes novēršanai.

  h Norādījums!atmoTEC plus/turboTEC plus ierīču komplektācijā neietilpst aukstā ūdens noslēgvārsts. Pajautājiet savam speciālistam par šāda vārsta montāžu.

  Aizsardzība pret saluNodrošiniet, lai Jūsu prombūtnes laikā sala periodā apkures iekārta darbotos un telpās tiktu uzturēta pietiekama temperatūra.

  a Uzmanību!Bojājumu risks!Strāvas pārtraukuma gadījumā vai arī, ja atsevišķās telpās iestatīta pārāk zema telpas temperatūra, var gadīties, ka sala rezultātā tiek bojāti atsevišķi apkures iekārtas posmi.Noteikti ievērojiet pretsala aizsardzības norādījumus 4.9 nodaļā.

  3 Norādījumi par iekārtas lietošanu

  3.1 Rūpnīcas garantijaPamatojoties uz ekspluatācijas instrukcijā izklāstītajiem noteikumiem, mēs šīs ierīces īpašniekam sniedzam rūpnīcas garantiju.Garantijas laikā servisa darbus pamatā veic tikai rūpnīcas Vaillant klientu apkalpes dienesta speciālisti. Tādējādi iespējamās izmaksas, kas radušās, garantijas laikā veicot kādus ierīces remontdarbus, mēs Jums varam segt tikai tad, ja mēs Jums esam snieguši atbilstošu darbu veikšanas uzdevumu un konkrētajā gadījumā runa ir par darbiem garantijas laika ietvaros.

  3.2 Noteikumiem atbilstoša izmantošanaPie sienas stiprināmās Vaillant gāzes apkures iekārtas atmoTEC ir izgatavotas saskaņā ar jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un citiem atzītiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr nepareizas vai noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā var pastāvēt briesmas lietotāja vai trešo personu veselībai un dzīvībai vai iekārtas un citu materiālo vērtību bojājumi.Šī iekārta nav paredzēta, lai to lietotu personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, ja vien tās neuzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai no šīs personas nav saņēmušas norādījumus par iekārtas lietošanu.Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.Iekārtas ir paredzētas izmantošanai kā siltuma ģeneratori slēgtās karstā ūdens centrālapkures sistēmās un centrālai ūdens uzsildīšanai. Solārās sistēmās tā ir paredzēta tikai dzeramā ūdens uzsildīšanai. Cits pielietojums vai pielietojums, kas ir ārpus norādītā, uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Par no tā izrietošiem zaudējumiem ražotājs/piegādātājs nav atbildīgs. Risku uzņemas tikai un vienīgi lietotājs.Pie noteikumiem atbilstošas izmantošanas pieder arī lietošanas un instalācijas instrukcijas, kā arī visu citu komplektā piegādāto dokumentu un pārbaužu, un apkopes noteikumu ievērošana.

  a Uzmanību!Aizliegts jebkāds neadekvāts pielietojums.

  Iekārtas ir jāinstalē kvalificētam speciālistam, kurš ir atbildīgs par pastāvošo noteikumu, standartu un direktīvu ievērošanu.

  Drošība 2Norādījumi par iekārtas lietošanu 3

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_016

  3.3 Prasības uzstādīšanas vietaiVaillant sienas gāzes apkures iekārtas atmoTEC plus/turboTEC plus tiek instalētas pie sienas tā, lai būtu iespējams tām pievienot ventilācijas pievadus (turboTEC plus ierīcēm) vai izplūdes gāzu izvadus (atmoTEC plus un turboTEC plus ierīcēm).Tās var instelēt, piemēram, pagrabos, pieliekamajos, daudzfunkcionālās vai dzīvojāmās telpās. Pajautājiet savam speciālistam, kādi reģionālie spēkā esošie noteikumi ir jāievēro.

  d Bīstami!Nosmakšanas un saindēšanās risks degšanas zonā ieplūstošā gaisa nepietiekamas pievades gadījumā!Šo sildierīci atļauts instalēt un ekspluatēt tikai telpās ar pietiekamu ventilāciju. Ja to nav iespējams nodrošināt, pastāv risks, ka izplūdes gāzes var iekļūt dzīvojamajās telpās. Jānodrošina netraucēta un pietiekama degšanas zonā ieplūstošā gaisa padeve (piem., ar ventilācijas un vēdināšanas atverēm durvīs, griestos, logos, sienās vai istabas gaisa savienojošajām caurulēm).

  h Norādījums!Nav nepieciešams novietot iekārtu atstatus no degošu materiālu saturošām detaļām vai objektiem, jo iekārtas nominālā siltuma atdeves temperatūra uz korpusa virsmas ir zemāka par maksimāli pieļaujamo 85 °C.

  3.4 Kopšana• Tīriet savas iekārtas korpusu ar mitru drānu un

  nedaudz ziepēm.

  h Norādījums!Nelietojiet abrazīvus vai tīrīšanas līdzekļus, kuri varētu sabojāt iekārtas korpusu vai plastmasas armatūras.

  3.5 Utilizācija un otrreizēja pārstrādeJūsu Vaillant sienas gāzes apkures iekārta atmoTEC plus/turboTEC plus kā arī tās transporta iepakojums lielākoties sastāv no otrreizēji pārstrādājamiem izejmateriāliem.

  IekārtaJūsu Vaillant sienas gāzes apkures iekārta atmoTEC plus/turboTEC plus kā arī visi tās piederumi neatbilst sadzīves atkritumiem. Parūpējieties par to, lai nolietotā iekārta un esošie piederumi tiktu savākti un pārstrādāti atbilstoši noteikumiem.

  IepakojumsTransporta iepakojuma aizvākšanu, lūdzu, uzticiet atbilstoši sertificētam uzņēmumam, kurš ir uzstādījis Jūsu iekārtu.

  h Norādījums!Ievērojiet spēkā esošo valsts likumdošanu!

  3.6 Padomi enerģijas taupīšanai

  Apkures regulatora iebūve, kurš darbojas atkarībā no laika apstākļiemLaika apstākļu vadītie apkures regulatori regulē apkures turpteces temperatūru atkarībā no attiecīgās āra temperatūras. Siltums netiek ražots vairāk, nekā ir nepieciešamas. Šim nolūkam laika apstākļu vadītajā regulatorā jāiestata attiecīgai āra temperatūrai atbilstoša apkures turpteces temperatūra. Iestatītajai vērtībai nevajadzetu būt augstākai par apkures iekārtas konstrukcijas paredzēto vērtību.Parasti pareizo iestatījumu veic atbilstoši sertificēts uzņēmums. Pateicoties integrētajām laika programmām, automātiski tiek ieslēgtas un izslēgtas vēlamās apkures un temperatūras samazināšanas fāzes (piem. naktī).Laika apstākļu vadītie apkures regulatori savienojumā ar termostata vārstiem ir apkures regulēšanas ekonomiskākā forma.

  Apkures iekārtas temperatūras pazemināšanas režīmsPazeminiet telpas temperatūru naktī un Jūsu prombūtnes laikā. To visvienkāršāk un drošāk veikt ar regulēšanas ierīcēm, kurām ir individuāli iestatāmas laika programmas.Iestatiet reducētās apkures laikā telpas temperatūru par apm. 5 °C zemāku nekā pilna apjoma apkures laikā. Temperatūras pazemināšana vairāk par 5 °C neekonomē enerģiju, jo tādā gadījumā katram nākošam pilna apjoma apkures periodam būtu nepieciešama paaugstināta uzsildīšanas jauda. Tikai ilgākas prombūtnes gadījumā, piem., atvaļinājuma laikā, atmaksājas lielāka temperatūras pazemināšana. Ziemā pievērsiet uzmanību tam, lai tiktu nodrošināta pietiekama pretsala aizsardzība.

  Telpas temperatūraIestatiet telpas temperatūru tikai tik augstu, lai pietiktu mājīguma sajūtai. Katrs grāds virs šī līmeņa nozīmē enerģijas patēriņa palielinājumu par apm. 6 %.Piemērojiet telpas temperatūru attiecīgajiem telpas izmantošanas nolūkiem. Piemēram, parasti nav vajazdīgs guļamistabā vai reti lietojamās telpās uzturēt 20 °C temperatūru.

  Darbības režīma iestatīšanaSiltākajā gada laikā, kad dzīvoklis nav jāapkurina, ieteicams pārslēgt apkuri uz vasaras darbības režīmu. Apkures režīms ir izslēgts, taču iekārta joprojām ir gatava ūdens sildīšanai.

  Vienmērīga apkureBieži vien ar centrālapkuri tiek apkurināta tikai dzīvokļa viena istaba. Caur šīs telpas apkārtējām virsmām, tātad sienām, durvīm, logiem, griestiem, grīdu tiek

  3 Norādījumi par iekārtas lietošanu

 • 7Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  nekontrolēti sildītas arī neapkurinātās blakustelpas, un negribot rodas siltumenerģijas zudumi. Protams, ka šīs vienas apkurinātās telpas sildķermeņa siltuma jauda nav pietiekama šādam darbības veidam.Sekas ir tādas, ka telpu nav iespējams pietiekami apsildīt un rodas nemājīga aukstuma sajūta (starp citu tāds pat efekts ir vērojams tad, kad durvis starp neapkurinātām telpām vai ierobežoti apkurinātām telpām nav aizvērtas).Tā ir nepareiza taupīšana: Apkure darbojas, bet, neraugoties uz to, telpas klimats nav mājīgi silts. Lielāks apkures komforts un saprātīgāks darbības režīms tiek sasniegts tad, kad visas dzīvokļa telpas tiek apkurinātas vienmērīgi un atbilstoši to izmantošanai.Bez tam, ja ēkas daļas netiek apkurinātas vai tiek nepietiekami apkurinātas, var rasties ēkas konstrukciju bojājumi

  Termostata vārsti un telpas temperatūras regulētājiMūsdienu apstākļos būtu pašsaprotami pie visiem sildķermeņiem ierīkot termostata vārstus. Tie precīzi uztur sākotnēji iestatīto temperatūru. Izmantojot termostatu vārstus savienojumā ar telpas temperatūras regulētāju (vai laika apstākļu vadītu regulatoru), telpu temperatūru var pielāgot individuālajām vajadzībām un panākt ekonomisku apkures iekārtas darbību.Tajā istabā, kur atrodas Jūsu telpas temperatūras regulētājs, vienmēr atstājiet visus sildķermeņu vārstus pilnīgi atvērtus, jo citādi tie savstarpēji ietekmē viens otru un iespaido regulēšanas kvalitāti.Bieži ir novērojama šāda lietotāja rīcība: Tiklīdz telpā kļūst par siltu, tiek aizgriezti termostata vārsti (vai telpas termostats tiek iestatīts uz zemāku temperatūru). Ja pēc kāda laiciņa atkal kļūst par aukstu, termostata vārsts tiek atkal atvērts.Tas nav nepieciešams, jo termostata vārsts pats veic temperatūras regulēšanu. Ja telpas temperatūra pārsniedz uz devēja galviņas iestatīto vērtību, termostata vārsts automātiski aizveras, ja temperatūra noslīd zem iestatītās vērtības, tas atkal atveras.

  Neaizklājiet regulēšanas ierīcesNeaizsedziet regulēšanas ierīci ar mēbelēm, aizkariem vai citiem priekšmetiem. Tai vajag netraucēti uztvert cirkulējošo telpas temperatūru. Aizklātus termostata vārstus var aprīkot ar distances uztvērējiem un tādējādi tie saglabā funkcionēšanas spēju.

  Dzīvojamo telpu vēdināšanaApkures perioda laikā atveriet logus tikai vēdināšanai, bet ne temperatūras regulēšanai. Neliela piespiedu ventilācija ir efektīvāka un patērē mazāk enerģijas nekā ilgu laiku atvērti atvāžamie logi. Tāpēc mēs iesakām uz īsu laiku pilnībā atvērt logus. Vēdināšanas laikā aizveriet visus telpā esošos termostata vārstus vai iestatiet vienu telpā esošo telpas termostatu uz minimālo temperatūru.Tādā veidā tiek nodrošināta pietiekama gaisa apmaiņa bez liekas atdzesēšanas un nevajadzīgiem enerģijas zudumiem (piem. negribēta apkures ieslēgšanās vēdināšanas laikā).

  Piemērota karstā ūdens temperatūraKarsto ūdeni vajadzētu uzsildīt tikai tik karstu, cik nepieciešams lietošanai. Jebkura tālāka uzsildīšana nevajadzīgi patērē enerģiju, turklāt karstā ūdens temperatūra, kas pārsniedz 60 °C, pastiprināti izraisa kaļķa nosēšanos.

  Apdomīga ūdens izmantošanaApdomīga ūdens izmantošana var ievērojami pazemināt patēriņa izmaksas.Piemēram, vannas vietā izmantojiet dušu: Lai nomazgātos vannā, nepieciešams apm. 150 l ūdens, bet dušā, kura aprīkota ar modernām, ūdeni ekonomējošām armatūrām, tikai viena trešdaļa no šī ūdens daudzuma.Starp citu: Pilošs ūdens krāns izšķērdē līdz 2000 litriem ūdens gadā, neblīva tualetes skalojamā kaste līdz 4000 litriem ūdens gadā. Turpretī jaunas blīves maksā tikai dažus centus.

  Karstās palaides funkcijas iestatīšana (tikai atmoTEC/turboTEC ar integrētu boileri)Karstās palaides funkcija nekavējoties nodrošina ar karstu ūdeni vēlamajā temperatūrā, netērējot laiku ūdens uzsildīšanai. Turklāt karstā ūdens siltummainis saglabā ūdens temperatūru izvēlētajā temperatūras līmenī. Iestatiet temperatūras pārslēgu uz nepieciešamo temperatūru, ne augstāk, lai izvairītos no enerģijas zuduma. Ja Jūs ilgāku laiku nelietojat karsto ūdeni, iesakām Jums enerģijas taupīšanas nolūkos izslēgt karstās palaides funkciju.

  Norādījumi par iekārtas lietošanu 3

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_018

  4 Iestatīšana

  4.1 Vadības elementu pārskats

  19

  8

  7

  6

  5

  2

  3

  4

  Att. 4.1 Vadības elementi

  Lai atvērtu priekšējo aizvaru, satveriet rokturi un nospiediet to uz leju. Redzamajiem vadības elementiem ir sekojošas funkcijas (sal. att. 4.1):

  1 Displejs apkures iekārtas aktuālā iepildes spiediena, apkures turpteces temperatūras un citas papildus informācijas indikācijai.

  2 Taustiņš "i" informācijas datu nolasīšanai3 Iemontējams regulētājs (piederumi)4 Galvenais slēdzis iekārtas ieslēgšanai un izslēgšanai5 Taustiņš "+" pāriešanai uz nākošo displeja indikāciju

  (speciālistam veicot iestatījumus un meklējot bojājumus) un indikācijas pārslēgšanai uz aktuālo apkures turpteces temperatūru.

  6 Taustiņš "-" pāriešanai uz iepriekšējo displeja indikāciju (speciālistam veicot iestatījumus un meklējot bojājumus).

  7 Taustiņš "Traucējumu novēršana" noteiktu traucējumu iestatījumu atgriešanai sākuma stāvoklī.

  8 Grozāma poga apkures turpteces temperatūras iestatīšanai

  9 Tikai atmoTEC/turboTEC ar integrētu boileri: Grozāmā poga siltā ūdens izvades temperatūras iestatīšanai.Tikai atmoTEC/turboTEC ar pievienotu boileri: Tikai ar pievienotu boileri: Grozāmā poga boilera temperatūras iestatīšanai

  Digitālā informācijas un datu analīzes sistēma

  2

  3

  1

  Att. 4.2 Displejs (notekūdeņu noliešanas laikā)

  Iekārta atmoTEC plus/turboTEC plus ir aprīkota ar digitālu informācijas un datu analīzes sistēmu. Šī sistēma sniedz Jums informāciju par Jūsu iekārtas darba stāvokli un palīdz Jums novērst traucējumus.Parasti lietojot iekārtu displejā (3) redzams aktuālais apkures iekārtas iepildes spiediens (piemērā 1,2 bar). Bojājumu gadījumā iepildes spiediena indikācija tiks aizstāta ar attiecīgu kļūdas kodu.

  4 Iestatīšana

 • 9Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  Bez tam indikāciju simboli sniedz sekojošu informāciju:

  Displejs(3)

  Apkures iekārtas aktuālā iepildes spiediena, apkures turpteces temperatūras indikators un iekārtas statusa vai kļūdas koda indikators.

  nepārtraukti ieslēgts: Ventilācijas/izplūdes gāzu izvada bojājums.

  mirgo: Automātiskā cauruļu garuma pielāgošana aktivizēta.

  Tiklīdz displejā parādās simbols, ar piederuma vrnetDIALOG starpniecību tiek nodrošināta apkures turpteces un siltā ūdens izvades temperatūra, t.i. iekārta strādā ar citu temperatūru, neraugoties uz grozāmo pogu (1) un (2) iestatījumiem.

  Apkures režīms aktivizēts:nepārtraukti ieslēgts: Apkures režīma darbības veids.mirgo: Degļa bloķēšanas laiks aktivizēts.

  Ūdens sildīšana aktivizēta:VUW*: nepārtraukti ieslēgts: Tek siltais ūdens. izslēgts: Siltais ūdens netek.VU**: nepārtraukti ieslēgts: Boileris pievienots. mirgo: Boilera uzpilde aktivizēta.

  Karstās palaides funkcija aktivizēta:nepārtraukti ieslēgts: Karstās palaides funkcija gatava

  darbam.mirgo: Karstās palaides funkcija

  darbojas, deglis ieslēgts.Apkures sūknis darbojas.

  Tiek darbināts iekšējais gāzes vārsts.

  Liesma ar krustu:Traucējums degļa darba režīma laikā; Traucējuma dēļ iekārta izslēgta.

  Liesma bez krusta:Pienācīgs degļa darba režīms.

  Tab. 4.1 Displejā redzamo simbolu nozīme

  * Tikai atmoTEC/turboTEC ar integrētu boileri: ** Tikai atmoTEC/turboTEC ar pievienotu boileri:

  h Norādījums!Nospiediet taustiņu "-" uz apm. 5 sekundēm, lai pārietu no turpteces temperatūras displeja indikācijas uz iekārtas spiediena indikāciju - vai otrādi.

  4.2 Iekārtas ekspluatācijas uzsākšana

  4.2.1 Noslēgierīču atvēršana

  h Norādījums!Noslēgierīces neietilpst Jūsu iekārtas piegādes komplektācijā. Tās pēc klienta vēlmēm instalē speciālists. Palūdziet, lai viņš izskaidro Jums šo detaļu stāvokli un kā ar tām rīkoties.

  • Atveriet telpā instalēto gāzes noslēgkrānu un iekārtas gāzes noslēgkrānu līdz pat atdurei.

  • Pārbaudiet, vai apkures iekārtas turpteces un atteces apkopes krāni ir atvērti.

  • Atveriet aukstā ūdens noslēgvārstu. Pārbaudei varat atvērt siltā ūdens krānu un pārliecināties, vai no tā tek ūdens.

  4.2.2 Iekārtas spiediena pārbaude

  1

  Att. 4.3 Apkures iekārtas iepildes spiediena pārbaude

  • Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet iekārtas iepieldes spiedienu displejā (1). Lai apkures iekārta darbotos nevainojami, aukstas iekārtas displejā jāparādās iepildes spiedienam no 1,0 līdz 2,0 bāriem. Ja iepildes spiediens ir mazāks par 0,8 bāriem, pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas, tajā jāiepilda ūdens (skat. 4.7.4.nodaļu).

  h Norādījums!Multifunkcionālā indikācija kā arī iekārtas spiediena indikācija funkcionē tikai tādā gadījumā, ja iekārta ir pievienota strāvai un ieslēgta!

  Norādījums!Lai izvairītos no iekārtas lietošanas ar pārāk mazu ūdens daudzumu un tādējādi novērstu iespējamo bojājumu rašanos, Jūsu iekārtai ir spiediena sensors. Pazeminoties nepieciešamajam iepildes spiedienam, vispirms mirgo displeja indikācija. Ja spiediens turpina kristies, iekārta pārslēdzas bojājumu režīmā un displejā parādās ziņojums par bojājumu "F.22". Lai atjaunotu iekārtas darbību, iepildiet tajā ūdeni (skat. 4.7.4.nodaļu).

  Iestatīšana 4

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0110

  Ja apkures iekārta aptver vairākus stāvus, tad iespējams, ka nepieciešams augstāks iepildes spiediens. Šinī jautājumā konsultējieties ar Jūsu speciālistu.

  h Norādījums!Nospiediet taustiņu "-" uz apm. 5 sekundēm, lai pārietu no turpteces temperatūras displeja indikācijas uz iekārtas spiediena indikāciju - vai otrādi.

  4.3 Iekārtas lietošana

  2

  1

  Att. 4.4 Iekārtas ieslēgšana

  • Ar galveno slēdzi (1) ieslēdziet un izslēdziet iekārtu:"I" = Ieslēgt"0" = Izslēgt.

  Ieslēdzot iekārtu displejā (2) parādās apkures iekārtas aktuālais iepildes spiediens.

  Lai iestatītu iekārtu atbilstoši Jūsu vajadzībām, izlasiet 4.4. un 4.5. nodaļas, kurās ir aprakstītas ūdens sildīšanas un apkures režīma iestatīšanas iespējas.

  a Uzmanību!Bojājumu risks.Pretsala aizsardzības un kontroles ierīces ir aktīvas tikai tad, kad iekārtas galvenais slēdzis atrodas "I" stāvoklī un nav pārtraukta strāvas padeve.

  Lai šīs drošības ierīces paliktu aktīvas, ar regulēšanas ierīci ieslēdziet un izslēdziet Jūsu sienas gāzes apkures iekārtu (informāciju par to atradīsiet atbilstošajā lietošanas instrukcijā).Kā Jūsu sienas gāzes apkures iekārtas ekspluatāciju iespējams pilnīgi pārtraukt, izlasīsiet 4.8 nodaļā.

  4.4 Ūdens sildīšana

  4.4.1 Karstā ūdens temperatūras iestatīšana

  2

  3

  Att. 4.5 Karstā ūdens temperatūras iestatīšana

  • Ieslēdziet iekārtu kā aprakstīts 4.3.nodaļā.• Ar grozāmo pogu (3) iestatiet

  vēlamo karstā ūdens izvades temperatūru (VUW)/boilera temperatūru (VU).Tikai atmoTEC/turboTEC ar integrētu boileri (siltā ūdens izvades temperatūra): – kreisās puses atdure apm. 35 °C– labās puses atdure maks. 65 °C.Tikai atmoTEC/turboTEC ar pievienotu boileri (boilera temperatūra): – kreisās puses atdure apm. 15 °C– labās puses atdure maks. 75 °C.

  Iestatot vēlamo temperatūru, attiecīgā nominālvērtība tiek parādīta displejā (2).Pēc apm. piecām sekundēm šī indikācija nodziest un displejā atkal parādās standarta rādījums (apkures iekārtas aktuālais iepildes spiediens).

  a Uzmanību!Apkaļķošanās draudi.Ja ūdens cietība lielāka par 20 °dh, iestatiet, lūdzu, grozāmo pogu (3) maksimāli vidējā pozīcijā.

  d Bīstami!Veselību apdraud legionellu veidošanās.Ja iekārtas pēcuzsildei tiek izmantota solārā dzeramā ūdens sildīšanas iekārta, iestatiet karstā ūdens izvades temperatūru/ boilera temperatūru ar grozāmo slēdzi (3) uz vismaz 60 °C.

  4 Iestatīšana

 • 11Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  4.4.2 Karstās palaides funkcijas ieslēgšana un izslēgšana (tikai atmoTEC/turboTEC plus ar integrētu ūdens sildīšanas sistēmu)

  Karstās palaides funkcija nekavējoties nodrošina ar karstu ūdeni vēlamajā temperatūrā, netērējot laiku ūdens uzsildīšanai. Turklāt iekārtas turboTEC plus vai atmoTEC plus karstā ūdens siltummaiņas temperatūra tiek saglabāta vēlamajā līmenī.

  b

  c

  b

  a

  1

  1

  Att. 4.6 Karstās palaides funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

  Karstās palaides funkciju varat aktivizēt īsi pagriežot grozāmo pogu (1) pa labi līdz atdurei (iestatījums a).

  Pēc tam izvēlieties nepieciešamo karstā ūdens izvades temperatūru, piem., iestatījumu b, skat. 4.4.1. nodaļu. Iekārta automātiski pielāgo karstā ūdens pēcsildes temperatūru iestatītajai karstā ūdens temperatūrai. Ūdens noregulētajā temperatūrā ir gatavs lietošanai; displejā mirgo simbols .

  Karstās palaides funkciju varat izslēgt īslaicīgi pagriežot grozāmo pogu (1) pa kreisi līdz atdurei (iestatījums c). Simbols nodziest. Pēc tam vēlreiz izvēlieties nepieciešamo karstā ūdens izvades temperatūru, piem., iestatījumu b.

  4.4.3 Karstā ūdens lietošana

  1

  Att. 4.7 Karstā ūdens lietošana

  Tikai atmoTEC/turboTEC ar integrētu boileri: Atverot jebkuru karstā ūdens krānu (1) (izlietne, duša, vanna utt.) iekārta auromātiski ieslēdzas un sniedz Jums karstu ūdeni.Aizverot krāna vārstu, iekārta automātiski izslēdz boileri. Īsu brīdi sūknis turpina darboties.

  Tikai atmoTEC/turboTEC ar pieslēgtu boileri: Ja no boilera tiek ņemts ūdens vai rezervuāra temperatūra nokrītas zem iestatītās vērtības, iekārta automātiski ieslēdzas un uzsilda rezervuārā esošo ūdeni.Kad sasniegta iestatītā rezervuāra temperatūra, iekārta automātiski izslēdzas. Īsu brīdi sūknis turpina darboties.

  Iestatīšana 4

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0112

  4.5 Apkures režīma iestatījumi

  4.5.1 Turpteces temperatūras iestatīšana (nav pievienota regulēšanas ierīce)

  2

  1

  Att. 4.8 Turpteces temperatūras iestatīšana bez regulēšanas

  ierīces

  Ja nav ārējās regulēšanas ierīces, tad ar grozāmo pogu (1) iestatiet turpteces temperatūru atbilstoši āra temperatūrai. Mēs iesakām sekojošus iestatījumus:– Pozīcija pa kreisi (bet ne līdz atdurei) pārejas laikā:

  āra temperatūra apm. 10 līdz 20 °C– Vidus pozīcija pie mērena aukstuma:

  āra temperatūra apm. 0 līdz 10 °C– Pozīcija pa labi pie stipra sala:

  āra temperatūra apm. 0 līdz –15 °C

  Iestatot temperatūru, iestatītā vērtība tiek parādīta displejā (2). Pēc apm. piecām sekundēm šī indikācija nodziest un displejā atkal parādās standarta rādījums (apkures iekārtas aktuālais iepildes spiediens).

  Parasti ar grozāmās pogas (1) palīdzību turpteces temperatūru var pakāpeniski iestatīt līdz 75 °C. Ja jūsu iekārtai iespējams iestatīt citas maksimālās vērtības, tad jūsu speciālists ir veicis atbilstošu kalibrēšanu, lai apkures iekārtas darba režīma turpteces temperatūra varētu būt augstāka.

  4.5.2 Turpteces temperatūras iestatīšana (izmantojot regulēšanas ierīci)

  1

  Att. 4.9 Turpteces temperatūras iestatīšana, izmantojot

  regulēšanas ierīci

  Ja Jūsu sildierīce ir aprīkota ar laika apstākļu vadītu regulēšanas sistēmu vai telpas temperatūras regulatoru, Jums jāveic sekojoši iestatījumi:• Lai iestatītu apkures sistēmas turpteces temperatūru,

  pagrieziet grozāmo pogu (1) pa labi līdz atdurei.

  Regulēšanas ierīce automātiski iestata turpgaitas temperatūru (informāciju par to Jūs atradīsiet attiecīgajā lietošanas instrukcijā).

  4.5.3 Apkures režīma izslēgšana (vasaras režīms)

  1

  Att. 4.10 Apkures režīma izslēgšana (vasaras režīms)

  Jūs varat vasarā izslēgt apkures režīmu, bet ūdens sildīšanas sistēmu atstāt darba režīmā.• Lai iestatītu apkures sistēmas turpteces temperatūru,

  pagrieziet grozāmo pogu (1) pa kreisi līdz atdurei.

  4 Iestatīšana

 • 13Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  4.5.4 Telpas temperatūras regulētāja vai laika apstākļu vadīta regulētāja iestatīšana

  i F P

  2

  1

  Att. 4.11 Telpas temperatūras regulētāja vai laika apstākļu

  vadīta regulētāja iestatīšana

  • Iestatiet telpas temperatūras regulētāju (1), laika apstākļu vadīto regulētāju, kā arī sildķermeņa termostata vārstus (2) saskaņā ar šo piederumu detaļu attiecīgajām instrukcijām.

  4.6 Stāvokļa indikācijas (apkopes un servisa darbiem, ko veic speciālists)

  2

  1

  Att. 4.12 Stāvokļa indikācijas

  Stāvokļa indikācijas sniedz informāciju par iekārtas darba stāvokli.• Aktivizējiet stāvokļa indikācijas, nospiežot taustiņu

  "i" (1).Displejā (2) parādās attiecīgā stāvokļa koda rādījums, piem. "S.4" degļa darba režīms. Svarīgāko stāvokļa kodu nozīmi Jūs varat uzzināt 4.2. tabulā.

  Pārslēgšanas fāzēs, piem., atkārtoti ieslēdzot bez liesmas, uz īsu brīdi parādās stāvokļa rādījums "S.".• Pārslēdziet displeju atpakaļ standarta režīmā vēlreiz

  nospiežot taustiņu "i" (1).

  Rādījums Nozīme

  Apkures darba režīma rādījumi

  S. 0 Siltums nav nepieciešams

  S. 1 Apkure izmantojot ventilatoru (tikai turboTEC plus)

  S. 2 Apkure, sūkņa turptece

  S. 3 Apkure, aizdedze

  S. 4 Apkure, deglis ieslēgts

  S. 5 Ventilatora un sūkņa inerces darbība

  S. 6Apkure izmantojot ventilatora inerci (tikai turboTEC plus)

  S. 7 Apkure, sūkņa darbība pēc izslēgšanas

  S. 8 Apkure, atlikušais bloķēšanas laiks

  S. 31 Aktīvs vasaras režīms

  S. 34 Apkure, pretsala aizsardzība

  Karstā ūdens režīma indikācijas

  S. 10 Karstā ūdens pieprasījums

  S. 14 Karstā ūdens režīms, deglis ieslēgts

  Karstā ūdens izvades / pievienota boilera indikācijas

  S. 20 Boilera uzpildes pieprasījums

  S. 24 Boilera uzpildīšana, deglis ieslēgts

  Tab. 4.2 Stāvokļa kodi un to nozīme (izvēle)

  Iestatīšana 4

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0114

  4.7 Traucējumu novēršanaJa Jūsu sienas gāzes apkures iekārtas ekspluatācijas laikā rodas problēmas, sekojošus punktus Jūs varat pārbaudīt saviem spēkiem:

  Traucējums Cēlonis Novēršana

  Ierīce nesāk darboties:Nav karstā ūdens, apkure ir auksta.

  Speciālista telpā instalētais gāzes pievada noslēgkrāns un/vai iekārtas gāzes noslēgkrāns ir aizvērts.

  Atveriet abus gāzes noslēgkrānus (skat. 4.2.1.nodaļu).

  Aukstā ūdens noslēgvārsts ir aizvērts. Atveriet aukstā ūdens noslēgvārstu (skat. 4.2.1.nodaļu).

  Strāvas padeve telpā ir partraukta. Pārbaudiet, vai ir ieslēgti attiecīgie drošinātāji, vai šie drošinātāji nav bojāti un vai tīkla spraudnis ir kārtīgi iestiprināts kontaktligzdā. Atjaunojoties strāvas padevei iekārta automātiski atkal ieslēgsies.

  Sienas gāzes apkures iekārtas galvenais slēdzis iestatīts uz "0" = Izslēgts.

  Pagrieziet galveno slēdzi (4, att. 4.1) uz "I" = Ieslēgts (skat. 4.3.nodaļu).

  Pārliecinieties vai sienas gāzes apkures iekārtas turpteces temperatūras grozāmā poga ir pagriezta pa kreisi līdz atdurei, tātad iestatīta aizsardzībai pret salu (skat. 4.9.nodaļu).

  Ja pieslēgta ārējā regulēšanas ierīce: Pagrieziet turpteces temperatūras iestatīšanas grozāmo pogu pa labi līdz atdurei.Ja ārējā regulēšanas ierīce nav pieslēgta:skat. 4.5.1.nodaļu.

  Apkures iekārtas iepildes spiediens ir nepietiekams (skat. 4.7.1.nodaļu).

  Iepildiet ūdeni apkures iekārtā (skat. 4.7.4.nodaļu).

  Apkures iekārtā ir gaiss. Lieciet speciālistam atgaisot apkures iekārtu.

  Traucējums aizdedzinot. Lai novērstu traucējumu, nospiediet traucējumu novēršanas pogu ne vairāk kā 3 reizes. Ja ierīce tomēr nedarbojas, traucējumu pārbaudei un novēršanai izsauciet sertificēta uzņēmuma speciālistu. (skat. 4.7.2.nodaļu).

  Karstā ūdens režīms bez traucējumiem; Apkure nesāk darboties

  Ārējie regulatori nav pareizi iestatīti (piem., regulators calorMATIC).

  Iestatiet regulatorus pareizi (skat. 4.5.4.nodaļu).

  Tab. 4.3 Traucējumu novēršana

  a Uzmanību!Bojājumu risks nelietpratīgu izmaiņu veikšanas dēļ!Ja pēc traucējumu novēršanas Jūsu sienas gāzes apkures iekārta tomēr nedarbojas nevainojami, traucējumu pārbaudei un novēršanai izsauciet atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālistu.

  4.7.1 Ūdens trūkumsIekārta uzrāda traucējumu, ja apkures iekārtas iepildes spiediens ir pazemināts. Par šo traucējumu ziņo kļūdas kods "F.22" (sausā darbība) vai "F.23" vai "F.24".

  Iekārtu drīkst lietot tikai pēc tam, kad apkures iekārta pietiekami piepildīta ar ūdeni (skat. 4.7.4.nodaļu).

  4 Iestatīšana

 • 15Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_01 LV

  4.7.2 Traucējumi aizdedzināšanas procesā

  2

  1

  Att. 4.13 Traucējuma novēršana

  Ja deglis pēc trim aizdedzināšanas mēģinājumiem neaizdegas, iekārta nedarbojas un uzrāda bojājumu. Displeja indikatorā par to ziņo kļūdas kods "F.28" vai "F.29". Papildus displejā parādās pārsvītrots liesmas simbols (1). Automātiskā aizdedzināšana no jauna iespējama tikai pēc manuālas traucējumu novēršanas.• Lai novērstu traucējumu, nospiediet traucējumu

  novēršanas pogu (2) un turiet to nospiestu apm. vienu sekundi.

  a Uzmanību!Bojājumu risks nelietpratīgu izmaiņu veikšanas dēļ!Ja Jūsu sienas gāzes apkures iekārta pēc trešā traucējumu novēršanas mēģinājuma joprojām nedarbojas, traucējumu pārbaudei piesaistiet atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālistu.

  4.7.3 Izplūdes gāzes vada bojājumiVisas iekārtas atmoTEC/turboTECr aprīkotas ar izplūdes gāzes vada kontroles ierīci. Ja izplūdes gāzes vads nedarbojas pienācīgi, iekārta izslēdzas.- Tādā gadījumā iekārtu atmoTEC/turboTEC plus

  displejā parādās simboli un .- Visu iekārtu displejos parādās ziņojumi par bojājumu:

  atmoTEC: F.36turboTEC: F.33

  a Uzmanību!Bojājumu risks nelietpratīgu izmaiņu veikšanas dēļ!Šāda bojājumu ziņojuma gadījumā tā pārbaudei izsauciet atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālistu.

  4.7.4 Ierīces/apkures iekārtas uzpildīšana

  1

  Att. 4.14 Apkures iekārtas iepildes spiediena pārbaude

  • Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet iekārtas iepildes spiedienu displejā (1). Lai apkures iekārta darbotos nevainojami, aukstas iekārtas displejā jāparādās iepieldes spiedienam no 1,0 līdz 2,0 bāriem. Ja iepildes spiediens ir mazāks par 0,8 bāriem, pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas, tajā jāiepilda ūdens.

  h Norādījums!Iekārtas spiediena indikācija funkcionē tikai tādā gadījumā, ja iekārta ir pievienota strāvai un ieslēgta!

  Norādījums! (attiecas tikai uz atmoTEC/turboTEC ar pievienotu boileri)Ūdens uzpildes ierīce nav iekārtas sastāvdaļa. Tās instalāciju veic klienta pieaicināts atbilstoši sertificēta uzņēmuma speciālists!

  Ja apkures iekārta aptver vairākus stāvus, tad iespējams, ka nepieciešams augstāks iepildes spiediens. Šajā jautājumā konsultējieties atbilstoši sertificētā uzņēmumā.

  a Uzmanību!Risks sabojāt sienas gāzes apkures iekārtu.Apkures iekārtas uzpildīšanai izmantojiet tikai tīru ūdensvada ūdeni.Nav pieļaujami ķīmisko līdzekļu piemaisījumi, piem., aizsardzības līdzekļi pret salu un koroziju (inhibitori).To dēļ var rasties blīvju un membrānu bojājumi, kā arī trokšņi apkures darbības laikā.Mēs nevaram uzņemties atbildību par šiem, kā arī par iespējamiem citiem netiešiem bojājumiem.

  Iestatīšana 4

 • Lietošanas instrukcija atmoTEC plus, turboTEC plus 0020056701_0116

  Apkures iekārtas uzpildīšanai un papildināšanai varat izmantot ūdensvada ūdeni. Izņēmuma gadījumos ir arī tādas kvalitātes ūdens, kas zināmos apstākļos nav piemērots apkures iekārtas uzpildīšanai (spēcīgi korozīvs vai ļoti kaļķains ūdens). Šādos gadījumos vērsieties atbilstoši sertificētā uzņēmumā.Iekārtas uzpildīšanu veiciet sekojoši:• Atveriet visus iekārtas sildelementu vārstus

  (termostata vārstus).

  1

  Att. 4.15 Uzpildes krāns

  • Lēnām atgrieziet uzpildes krānu (1) un tik ilgi iepildiet ūdeni, līdz displejā ir sasniegts nepieciešamais iekārtas spiediens.

  • Aizveriet uzpildes krānu (1).• Atgaisojiet visus sildķermeņus.• Pārbaudiet displejā iekārtas spiedienu un vajadzības

  gadījumā iepildiet vēl ūdeni.

  4.8 Izņemšana