of 18/18
atmoTEC pro turboTEC pro HR, SI, SCG

AtmoTEC TurboTEC Pro

  • View
    143

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of AtmoTEC TurboTEC Pro

atmoTEC pro turboTEC pro

HR, SI, SCG

Za korisnika

Upute za rukovanje

atmoTEC pro turboTEC pro

Zidni plinski ureaj za grijanje

VUW SOE 180/3-3M VUW SOE 182/3-3M VUW SOE 11/202/3-3M VUW SOE 240/3-3M VUW SOE 242/3-3M

HR

Sadraj

Sadraj1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 Napomene uz dokumentaciju ........................ 3 Pohrana dokumentacije .........................................3 Upotrijebljeni simboli .............................................3 Tipska oznaka i oznana ploica .........................3 Sigurnost.......................................................... 3 Napomene uz rad ureaja ..............................4 Tvorniko jamstvo ...................................................4 Namjensko koritenje .............................................4 Zahtjevi za mjesto postavljanja ...........................5 Njega ..........................................................................5 Recikliranje i zbrinjavanje otpada .......................5 Savjeti za tednju energije ....................................5 Rukovanje ......................................................... 7 Pregled upravljakih elemenata .........................7 Upravljaki elementi kod ureaja turboTEC pro i atmoTEC pro ...............................7 Mjere prije putanja u rad .....................................8 Otvaranje ureaja za blokadu ..............................8 Provjera pogonskog tlaka .....................................8 Putanje u rad ..........................................................9 Priprema tople vode ...............................................9 Podeavanje temperature tople vode ................9 Zaptivna mjesta tople vode ................................ 10 Postavke grijanja ................................................... 10 Podeavanje temperature u polaznom vodu (bez prikljuenog regulatora)................... 10 Podeavanje temperature polaznog voda (kod primjene regulatora) ...........................11 Iskljuivanje grijanja (ljetni rad) ..........................11 Podeavanje regulatora sobne temperature ili regulatora ovisnog o vremenskim uvjetima .............................................11 Prikazi stanja ureaja (za radove na odravanju i servisiranju sa strane instalatera) ..................................................12 Uklanjanje smetnji ..................................................13 Smetnje uslijed nedostatka vode .......................13 Smetnje kod postupka paljenja .......................... 14 Smetnje u dimovodu............................................. 14 Punjenje ureaja/pogona za grijanje ............... 14 Iskljuenje ureaja ................................................ 15 Zatita od niskih temperatura............................ 16 Funkcija zatite od smrzavanja .......................... 16 Zatita od smrzavanja pranjenjem ................. 16 Odravanje i servisna sluba .............................. 16

4.6

4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.8 4.9 4.9.1 4.9.2 4.10

2

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Napomene uz dokumentaciju 1 Sigurnost 21 Napomene uz dokumentaciju 2 Sigurnost

Sljedee napomene su vodi kroz cijelu dokumentaciju. Povezano s ovom uputom za uporabu vrijede sljedei dokumenti. Za tetu nastalu zbog nepotivanja ovih smjernica ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Dokumenti koji takoer vrijede Za ovlatenog servisera: Upute za instaliranje i odravanje turboTEC pro atmoTEC pro

Ponaanje u sluaju opasnosti

d Opasnost! Opasnost trovanja i eksplozije Miris plina!uslijed greke! Kod pojave mirisa plina ponaajte se na sljedei nain: Ne palite/gasite svjetla. Ne aktivirajte druge elektrine prekidae. Ne upotrebljavajte telefonski aparat u opasnom podruju. Ne koristite otvoreni plamen (npr. upalja, igice). Ne puite. Zatvorite zaporni plinski ventil. Otvorite vrata i prozore. Obavijestite sustanare. Napustite kuu. Obavijestite plinaru ili Va ovlateni servis. Sigurnosne upute Svakako obratite pozornost na slijedee sigurnosne upute i propise.

br. 0020029059 br. 0020029058

Prema potrebi vrijede i daljnje upute svih upotrijebljenih dijelova pribora i regulatora. 1.1 Pohrana dokumentacije Ove upute za upotrebu, kao i svu priloenu dokumentaciju, spremite tako da vam bude nadohvat u sluaju potrebe. Kod preseljenja ili prodaje ureaja predajte sve dokumente novom vlasniku. 1.2 Upotrijebljeni simboli Kod rukovanja ovim ureajem potujte sigurnosne napomene u ovoj uputi za uporabu!

d Opasnost!eksplozije zapaljivih smjesa plina i Opasnost

d Opasnost! opasnost za tijelo i ivot! Neposredna H Opasnost!od opeklina ili opeklina izazvanih Opasnostvrelom parom!

zraka! Ne koristite i ne skladitite eksplozivne ili lako zapaljive tvari (npr. benzin, boje itd.) u prostoriji u kojoj je postavljen ureaj. Opasnost! Opasnost trovanja i eksplozije uslijed greke! Sigurnosne naprave se ni u kom sluaju ne smiju stavljati izvan pogona, niti pokuavati poduzimati bilo kakve preinake na tim napravama, koje bi mogle utjecati na njihovo pravilno funkcioniranje. Opasnost! Opasnost od guenja! Nikada ne zatvarajte otvore za dovod zraka jer u suprotnom sluaju prijeti opasnost od guenja zbog nedostatka kisika.

a Pozor! opasna situacija za proizvod i okoli! Mogua h Napomena!u svezi uporabe. Preporuke Simbol za nune aktivnosti 1.3 Tipska oznaka i oznana ploica Tipsku oznaku ete nai na oznanoj ploici koja je tvorniki postavljena na donjoj strani ureaja.

Stoga ne smijete poduzimati nikakve izmjene: na ureaju, u okolini ureaja, na dovodnim vodovima za plin, dodatni zrak, vodu i struju, kao i na odvodnim vodovima za dimne/ispune plinove Zabrana izmjena vrijedi takoer i za graevinske dijelove u okolini ureaja, dok god bi isti mogli utjecati na njegovu pogonsku sigurnost.

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

3

2 Sigurnost 3 Napomene uz rad ureajaPrimjer za to je: Oblaganje ureaja poput ormara podlijee odgovarajuim propisima o izvoenju. O tome pitajte svog servisera, ukoliko elite jedno takvo oblaganje. Za izmjene na ureaju ili u njegovu okolnom podruju morate u svakom sluaju pozvati ovlateni servis, koji je za te poslove nadlean. Agregat za napajanje u sluaju nestanka struje Va serviser je spojio Va plinski zidni ureaj za grijanje kod instaliranja na elektrinu mreu. Ako elite da ureaj bude spreman za rad i u sluaju nestanka struje, morate ga prilagoditi tehnikim vrijednostima te mree (frekvenciji, naponu, uzemljenju) a odgovaraju barem potronji snage vaega ureaja. U vezi s tim obratite se za savjet ovlatenom strunom servisu. Slabo brtvljenje odn. proputanje vode U sluaju pojave pukotina u podruju vodova tople vode izmeu ureaja i zaptivnih mjesta odmah zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu i sve popravke pukotina prepustite ovlatenom serviseru.

a Pozor! od oteenja zbog neprikladnih Opasnost

izmjena! Ni pod kojim uvjetima ne poduzimajte sami zahvate ili preinake na zidnom plinskom ureaju za grijanje ili drugim dijelovima pogona. Nikada sami ne pokuavajte obavljati popravke ili radove na odravanju na vaem ureaju.

Ne unitavajte i ne uklanjajte nikakve plombe s komponenti. Plombirane ugradbene dijelove moe izmjenjivati samo ovlateni serviser i postprodajna korisnika sluba.

h Napomena! pro/turboTEC pro u opsegu Kod ureaja

isporuke nije sadran i zaporni ventil za hladnu vodu. Pitajte vaega ovlatenog servisera na kojem je mjestu montirao taj ventil.

H a

Opasnost! Opasnost od opeklina. Voda koja izlazi na slavini tople vode moe biti vrua. Pozor! Opasnost od oteenja! Ne primjenjujte rasprivae, otapala, sredstva za ienje koja sadre klor, boje, ljepila itd. u okolini ureaja. Ovi materijali mogu pod nepovoljnim okolnostima izazvati koroziju - i u sustavu ispunih plinova.

Zatita od niskih temperatura Osigurajte da tijekom vae odsutnosti pri niskim temperaturama ureaj ostane u pogonu i da prostorije budu propisno temperirane.

a Pozor! od oteenja! Opasnost

Kod nestanka struje ili kod prenisko namjetene temperature u pojedinim prostorijama, ne moe se iskljuiti mogunost da dio sustava grijanja ne bude oteen smrzavanjem. Svakako obratite pozornost na napomenu za zatitu od smrzavanja u odlomku 4.9.

Postavljanje i namjetanje Ugradnju ureaja smije obavljati samo ovlateni instalater. On takoer preuzima odgovornost za ispravno instaliranje i putanje u rad. Ovlateni serviser je ujedno mjerodavan za inspekciju/ odravanje i putanje u rad samog ureaja kao i za izmjene namjetenih koliina plina.

3

Napomene uz rad ureaja

3.1 Tvorniko jamstvo Tvorniko jamstvo vrijedi 2 godine uz predoenje rauna s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to poevi od dana prodaje na malo. Korisnik je duan obvezno potivati uvjete navedene u jamstvenom listu. 3.2 Namjensko koritenje Vaillantovi zidni plinski ureaji za grijanje atmoTEC pro/ turboTEC pro su izraeni prema najnovijem stanju tehnike i priznatim sigurnosno-tehnikim pravilima. Kod nestrune uporabe ipak mogu nastati tjelesne ozljede i opasnost po ivot za korisnika ili treu osobu tj. oteenje ureaja i drugih predmeta. Ureaji su predvieni kao generatori topline za zatvorene sustave toplovodnog centralnog grijanja i za sredinju pripremu tople vode. Pripremljen je za primjenu u solarnim sustavima samo za zagrijavanje pitke vode. Svaka druga upotreba izvan okvira navedene smatra se da nije u skladu s namjenom.

a Pozor! se smije trajno pokretati samo s Ureaj

propisno zatvorenom oplatom ureaja! U suprotnom moe pod nepovoljnim uvjetima rada doi do materijalne tete ili ak i opasnosti za tijelo i ivot.

Tlak punjenja sustava grijanja Provjerite u pravilnim vremenskim razmacima tlak vode sustava grijanja (vidi poglavlje 4.2.2).

4

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Napomene uz rad ureaja 3

Proizvoa/dobavlja ne odgovara za pritom nastalu tetu. Rizik snosi korisnik sam. Primjeni u skladu s propisima pripada takoer i potivanje Uputa za rukovanje i instaliranje, kao i svih daljnjih pripadnih dokumenata i pridravanje inspekcijskih pravila kao i pravila odravanja.

3.4 Njega Oplatu Vaeg ureaja oistite s vlanom krpom i malo sapuna.

h Napomena! sredstva za ienje ili ribanje, Ne primjenjujtekoja bi mogla posebno otetiti oplatu ili plastine armature. 3.5 Recikliranje i zbrinjavanje otpada Kako va Vaillantov zidni plinski ureaj za grijanje atmoTEC pro/turboTEC pro tako i pripadajua transportna ambalaa sastoje se najveim dijelom od sirovina prikladnih za recikliranje. Ureaj Va Vaillantov zidni plinski ureaj za grijanje atmoTEC pro/turboTEC pro kao i sav pribor ne spadaju u kune otpatke. Pobrinite se da stari ureaj i prema potrebi postojei dodatni pribor budu zbrinuti na prikladan nain. Pakiranje Zbrinjavanje transportne ambalae prepustite strunom servisu, koji je dotini ureaj ugradio.

a

Pozor! Svaka neprikladna primjena je nedoputena.

Ureaje mora ugraditi struni serviser, koji je odgovoran za potivanje postojeih pravila, standarda i propisa. 3.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja Vaillantovi zidni plinski ureaji za grijanje atmoTEC pro/turboTEC pro instaliraju se na zid vjeanjem tako da postoji mogunost za voenje dovodnih vodova (kod ureaja turboTEC) odn. vodova ispunog plina (kod ureaja atmoTEC- i turboTEC). Oni se mogu instalirati npr. u ostavama, vienamjenskim prostorijama ili stanovima. Pitajte ovlatenog servisera koji su vaei nacionalni propisi.

h

Napomena! Nije potreban razmak od dijelova koji su nainjeni od zapaljivih graevnih materijala, odn. od zapaljivih predmeta, jer se pri nazivnom toplinskom uinku ureaja ovdje javlja nia temperatura na povrini kuita ureaja od maksimalno doputene koja iznosi 85 C.

h Napomena! Obavezno potivanje svih nacionalnih, vaeih3.6 Savjeti za tednju energije

zakona, propisa, smjernica i dopuna vezanih uz navedenu tematiku.

Ugradnja regulacije grijanja ovisne o vremenskim uvjetima Regulacija grijanja voena prema vremenu regulira temperaturu grijanja polaznog voda u ovisnosti od vanjske temperature. Vie se nee stvarati vie topline nego to je potrebno. Pri tome se na regulatoru voenom prema vremenu mora namjestiti temperatura grijanja polaznog voda prema vanjskoj temperaturi. Ne smije se postaviti vilje nego to to zahtijeva poloaj grijaeg ureaja. O pravilnom postavljanju se brine ovlateni serviser. Pomou integriranih vremenskih programa, ukljuuju se i iskljuuju eljene faze grijanja i smanjenja grijanja (npr. nou). Regulacija grijanja voena prema vremenu povezana s termostatskim ventilima predstavlja ekonomian oblik regulacije grijanje.

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

5

3 Napomene uz rad ureaja

Pogon smanjenja sustava grijanja Spustite temperaturu prostorije za vrijeme vaeg nonog odmora i odsutnosti. To se najjednostavnije i najpouzdanije moe realizirati preko regulacijskih ureaja s individualno biranim vremenskim programima. Namjestite temperaturu prostorije tijekom vremena smanjenja za cca. 5 C manje nego tijekom vremena punog grijanja. Sputanje za vie od 5 C ne donosi daljnje utede energije jer e za svaki sljedei period punog grijanja biti potrebna poviena snaga grijanja. Samo kod duljih odsutnosti, npr. dopust, isplati se temperaturu dalje sniavati. Meutim, pazite zimi da ostane dostatna zatita od smrzavanja. Temperatura prostorije Temperaturu prostorije namjestite toliko visoko da odgovara vaem osjeaju udobnosti. Svaki stupanj preko toga znai povienu potronju energije od otprilike 6 %. Prilagodite temperaturu prostorije i odgovarajuoj namjenu toga prostora. Na primjer obino nije potrebno spavau sobu ili rijetko koritene prostorije zagrijavati na 20 C. Namjetanje naina rada U toplijim godinjim dobima, ako stan ne mora biti grijan, preporuujemo da grijanje postavite na ljetni nain rada. Grijanje se tada iskljuuje, a ureaj odn. sustav ipak ostaje pripravan za rad za pripremu tople vode. Ravnomjerno grijanje esto e se u stanu sa centralnim grijanjem zagrijavati samo jedna jedina prostorija. Preko povrina koje okruuju ove prostore, dakle zidovi, vrata, prozori, strop, pod, nekontrolirano e se zagrijavati negrijani susjedni prostori pa se neeljeno gubi toplinska energija. Snaga radijatora koje tako zagrijava prostoriju za takav nain rada nije vie dostatna. Posljedica je da se prostorija vie ne moe dostatno zagrijati pa moe nastati nelagodan osjeaj hladnoe (isti efekt uostalom nastaje, ako vrata izmeu zagrijanih i slabije ili nikako zagrijavanih prostora ostanu otvorena). To je lana tednja: grijanje radi i usprkos tome klima prostorije nije ugodno topla. Vei toplinski komfor i smisleniji nain rada e se ostvariti ako e se sve prostorije unutar stana zagrijavati ravnomjerno i prema njihovoj uporabi. Osim toga trpjeti moe i graevna tvar ako se dijelovi zgrade ne zagrijavaju ili zagrijavaju nedovoljno.

Termostatski ventili i regulator sobne temperature Danas bi trebalo biti samo po sebi razumljivo da se na sva grijaa tijela postave termostatski ventili. Jednom namjetenu temperaturu prostorije tako odravate istom. Pomou termostatskih ventila povezanih na regulator sobne temperature (ili regulator voen vremenskim prilikama) moete prilagoditi temperaturu prostorije vaim potrebama i postii ekonomian nain rada vaeg sustava grijanja. Neka su svi ventili grijaeg tijela u prostoriji u kojoj se nalazi va regulator prostorne temperature, uvijek sasvim otvoreni, tako da dvije regulacijske naprave ne bi utjecale jedna na drugu, i djelovale na kvalitetu regulacije. esto se moe opaziti sljedee ponaanje korisnika: im je prostorija pretopla, zavrnu termostatske ventile (ili se sobni termostat namjeta na malu temperaturu). Ako je nakon nekog vremena opet prehladno, opet e okrenuti termostatski ventil. To nije potrebno, jer termostatski ventil samostalno preuzima regulaciju temperature: Povisi li se temperatura u prostoriji iznad glavice osjetnika, termostatski ventil se automatski zatvara, a unoenjem podeene vrijednosti se ponovno otvara. Ne prekrivajte regulacijske ureaje Ne prekrivajte regulacijski ureaj pokustvom, zavjesama ili drugim predmetima. Mora se omoguiti dostatno neometano cirkuliranje zraka iz prostorije. Prekriveni termostatski ventili mogu biti opremljeni daljinskim osjetnikom, pa tako ostaju i dalje funkcionalni. Provjetravanje stambenih prostorija Prozore otvarajte tijekom razdoblje grijanja samo za provjetravanje, a ne za reguliranje temperature. Kratko impulsno provjetravanje je uinkovitije i energetski tedljivije nego dugo otvoreni preklopni prozor. Stoga preporuujemo da se prozori kratkotrajno potpuno otvore. Tijekom provjetravanja zatvorite sve termostatske ventile koji se nalaze u prostoriji tj. namjestite postojee sobne termostate na minimalnu temperaturu. Kroz ove mjere je osigurana dostatna izmjena zraka, bez nepotrebnog hlaenja i gubitka energije (npr. uslijed nepoeljnih ukljuenja grijanja tijekom provjetravanja). Primjerena temperatura tople vode Toplu vodu treba zagrijati samo koliko je nuno za uporabu. Svako daljnje zagrijavanje vodi do nepotrebnog potroka energije, a temperature tople vode vie od 60 C dovode osim toga do pojaanog taloenja kamenca.

6

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Napomene uz rad ureaja 3 Rukovanje 4Svjesno postupanje s vodom Svjesno postupanje s vodom moe znatno sniziti trokove potronje. Na primjer tuiranje umjesto kupanja u kadi: tijekom kupanja u kadi potroi se cca. 150 litara vode, a za moderne, vodom tedljive armature kojima su opremljeni tuevi, potrebna je otprilike samo treina ove koliine vode. Osim toga: slavina iz koje kapa voda potroi do 2000 litara vode, a propustan ispira nunika do 4000 litara vode godinje. Nasuprot tome, nova brtva kota tek nekoliko kuna. 4.1.1 Upravljaki elementi kod ureaja turboTEC pro i atmoTEC pro

10

1 2 3

9

4bar

44.1

RukovanjePregled upravljakih elemenata

8 7 6Sl. 4.2 Upravljaki elementi

5

Digitalni informacijski i analitiki sustav

1

Za otvaranje prednjeg poklopca zahvatite prihvat i otklopite ga prema dolje. Upravljaki elementi koji se zatim mogu prepoznati imaju sljedee funkcije (uspor. sl. 4.2 i 4.3): 1 Zaslon za prikazivanje aktualnog tlaka punjenja sustava grijanja, temperature ulaznog voda grijanja ili odreenih dodatnih informacija. Lampice za prikazivanje naina rada. Gumb i za pozivanje informacija. Ugradni regulator (pribor). Glavna sklopka za ukjluivanje i iskljuivanje ureaja Gumb + za listanje prikaza na zaslonu (za instalatera kod radova na podeavanju i traenja greaka). Gumb - za listanje prikaza na zaslonu unatrag (za instalatera kod radova na podeavanju i traenja greaka) i za preklapanje prikaza na aktualnu temperaturu polaznog voda grijanja. Gumb uklanjanje smetnji za brisanje odreenih smetnji. Zakretna sklopka za podeavanje temperature grijanja polaznog voda. Zakretna sklopka za podeavanje temperature izlaznog voda za toplu vodu.

bar

2 3 4 5 6

Sl. 4.1 Zaslon (tijekom isputanja koritene vode)

Ureaj atmoTEC pro/turboTEC pro je opremljen digitalnim informacijskim i analitikim sustavom. Ovaj sustav vam daje informacije preko pogonskog stanja vaega ureaja i pomae vam kod otklanjanja smetnji. Pri normalnom radu ureaja na zaslonu (1) se prikazuje aktualni tlak punjenja sustava grijanja (u primjeru 1,2 bara). U sluaju kvara prikaz tlaka punjenja se zamjenjuje pojedinim kodom greke.

7

8 9 10

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

7

4 Rukovanje

Viefunkcijski prikaz Ureaji atmoTEC pro/turboTEC pro su opremljeni viefunkcijskim prikazom. Kada je glavna sklopka ukljuena i ureaj normalno funkcionira, prikaz prikazuje aktualni tlak punjenja sustava grijanja (u primjeru 1,2 bar).

4.2 4.2.1

Mjere prije putanja u rad Otvaranje ureaja za blokadu

h Napomena!blokiranje nisu sadrani u opsegu Ureaji za

isporuke. Njih e na licu mjesta ugraditi va serviser. Neka vam struni djelatnici objasne poloaj i nain rukovanja tim dijelovima.

1bar

2 4 3

Otvorite plinski ventil instaliran na licu mjesta i plinski ventil na ureaju do fiksnog graninika. Kontrolirajte jesu li otvorene slavine za odravanje u polaznom vodu i povratnom vodu sustava grijanja. Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu. Za provjeru moete na slavini za hladnu vodu na mjestu oduzimanja isprobati izlazi li tamo voda. 4.2.2 Provjera pogonskog tlaka

1

Slika 4.3 Zaslon

1 Indikator aktualnog tlaka punjenja sustava grijanja, temperature grijanja polaznog voda ili prikaz ifre statusa ili greaka. 2 Zelena indikacijska aruljica za toplu vodu isklj.: Ne izlazi topla voda treperi: Izlazi topla voda. 3 uta indikacijska aruljica trajno ukljuena: Plamenik ukljuen. 4 Crvena indikacijska aruljica trajno ukljuena: ureaj ima smetnju, prikazuje se ifra greke. Samo su svezi s vrnetDIALOG: Sve dok se simbol pojavljuje na zaslonu, preko pribora vrnetDIALOG se zadaje temperatura grijanja polaznog voda i temperatura izlaznog voda za toplu vodu, t. j. ureaj radi s drugaijim temperaturama od namjetenih sa zakretnim sklopkama (9) i (10) na sl. 4.2 . Ovaj nain rada se moe zavriti samo: putem vrnetDIALOG ili mijenjanjem podeene temperature na zakretnim sklopkama (9) ili (10) na sl. 4.2 za vie od 5 K. Ovaj nain rada se ne moe zavriti: pritiskanjem tipke (8, sl. 4.2 ) uklanjanje smetnji ili iskljuivanjem ili ukljuivanjem ureaja.

bar

2

Sl. 4.4 Provjerite tlak vode sustava grijanja

Prije pokretanja ureaja provjerite tlak punjenja sustava na zaslonu (1) ili na manometru (2). Za besprijekoran rad sustava grijanja treba kod hladnog pogona kazaljka na manometru stajati u podruju izmeu 1,0 und 2,0 bara. Ako tlak punjenja iznosi manje od 0,8 bara, mora se prije stavljanju u rad doliti voda (vidi poglavlje 4.7.4).

h Napomena! prikaz i prikaz pogonskog tlaka Viefunkcijski

funkcioniraju samo ako je ureaj prikljuen na strujnu mreu i ukljuen!

8

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Rukovanje 4

h Napomena!izbjegli rad sustava s preniskom Kako biste

4.4 4.4.1

Priprema tople vode Podeavanje temperature tople vode

koliinom vode i time sprijeite mogue posljedine tete, va ureaj je opskrbljen osjetnikom pritiska. Pri prekoraenju potrebnog tlaka punjenja najprije treperi prikaz na zaslonu. Pri daljnjem padu tlaka prebacuje se ureaj na smetnju i na zaslonu se pojavljuje poruka o greci F.22, F.23 ili F.24. Da biste ponovno pokrenuli ureaj, morate u sustav napuniti vodu (vidi odjeljak 4.7.4).

2 3

Protee li se sustav grijanja kroz vie katova, mogu biti potrebne i vee vrijednosti tlaka vode u sustavu. U tom sluaju pitajte Vaeg servisera. 4.3 Putanje u radbar

2Sl. 4.6 Podeavanje temperature tople vode

bar

Ukljuite ureaj prema opisu u poglavlju 4.3. Zakretnu sklopku (3) za podeavanje temperature ispusta tople vode postavite na eljenu temperaturu. Pri tome odgovara: - lijevi graninik cca. 35 C - desni graninik maks. 65 C

1Sl. 4.5 Ukljuivanje ureaja

Glavnom sklopkom (1) ukljuujete i iskljuujete ureaj: I = uklj. 0 = isklj. Kada ukljuite ureaj, na zaslonu (2) se pojavljuje aktualni tlak punjenja sustava grijanja. Kako biste ureaj mogli prilagoditi Vaim potrebama, proitajte odlomke 4.4 i 4.5, u kojima su opisane mogunosti podeavanja grijanja i pripreme tople vode.

Kod podeavanja eljene temperature pojedinana pripadajua zadana vrijednost se prikazuje na zaslonu (2). Nakon cca. pet sekundi se ovaj prikaz gasi i na zaslonu se ponovno pojavljuje standardni prikaz (trenutni tlak punjenja sustava grijanja).

a Pozor! od kamenca. Opasnost

Kod tvrdoe vode vee od 20 dh namjestite zakretnu sklopku (3) maksimalnu u srednji poloaj.

a Pozor! od oteenja. Opasnost

Zatita od niskih temperatura i nadzorni sustav djeluju samo ako se glavna sklopka nalazi u poloaju "I" i ako nije odspojen prikljuak na strujnu mreu.

d Opasnost! zdravlja zbog stvaranja legionela. Ugroenost

Ako se ureaj primjenjuje za dogrijavanje u solarnom sustavu za zagrijavanje pitke vode, podesite temperaturu izlaznog voda za toplu vodu na zakretnoj sklopci (3) na najmanje 60 C.

Da ova funkcija ostane aktivna, trebalo bi Va plinski zidni ureaj za grijanje ukljuivati i iskljuivati putem regulatora (informacije o tome nai ete u odgovarajuoj uputi za uporabu). Kako svoj plinski zidni ureaj za grijanje moete staviti sasvim izvan pogona, nai ete u odlomku 4.8.

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

9

4 Rukovanje

4.4.2

Zaptivna mjesta tople vode

4.5 4.5.1

Postavke grijanja Podeavanje temperature u polaznom vodu (bez prikljuenog regulatora)

2 11

Sl. 4.7 Isputanje tople vodebar

Kod otvaranja slavine za toplu vodu (1) na mjestu istjecanja (umivaonik, tu, kada itd.) ureaj se samostalno ukljuuje i isporuuje toplu vodu. Ureaj samostalno iskljuuje pripremu tople vode prilikom zatvaranja vodovodnog ventila. Crpka e jo kratko vrijeme raditi.

Sl. 4.8 Namjetanje temperature polaznog voda bez regulacijskog ureaja

Ako vanjski regulator nije prikljuen, podesite temperaturu u polaznom vodu pomou zakretne sklopke (1) prema odgovarajuoj vanjskoj temperaturi. Preporuujemo slijedee postavke: poloaj lijevo (ali ne do graninika) u prijelaznom vremenu: vanjska temperatura cca. 10 do 20 C srednji poloaj kod umjerene hladnoe: vanjska temperatura cca. 0 do 10 C poloaj desno kod velike hladnoe: vanjska temperatura cca. 0 do 15 C Kod podeavanja temperature podeena e se vrijednost temperature prikazati na zaslonu (2). Nakon cca. pet sekundi se ovaj prikaz gasi i na zaslonu se ponovno pojavljuje standardni prikaz (trenutni tlak punjenja sustava grijanja). Obino se zakretnom sklopkom (1) moe kontinuirano podeavati temperatura polaznog voda do 75 C. Ako se na Vaem ureaju meutim mogu podesiti druge maksimalne vrijednosti, to znai da je Va serviser proveo odgovarajuu prilagodbu kako bi omoguio rad Vaeg sustava grijanja s odgovarajuim temperaturama u polaznom vodu.

10

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Rukovanje 4

4.5.2

Podeavanje temperature polaznog voda (kod primjene regulatora)

Okrenite u tu svrhu zakretnu sklopku (1) za podeavanje temperature u polaznom vodu grijanja do lijevog graninika. 4.5.4 Podeavanje regulatora sobne temperature ili regulatora ovisnog o vremenskim uvjetima

1

1bar

i

F

P

2 Sl. 4.9 Namjetanje temperature polaznog voda kod primjene regulacijskog ureaja

Ako je Va ureaj za grijanje opremljen regulacijom ovisnom o vremenskim uvjetima ili regulatorom sobne temperature, morate provesti sljedee podeavanje: Okrenite zakretnu sklopku (1) za podeavanje temperature u polaznom vodu grijanja do desnog graninika. Regulator e automatski namjestiti temperaturu u polaznom vodu (informacije o tome nalaze se u odgovarajuim Uputama za uporabu). 4.5.3 Iskljuivanje grijanja (ljetni rad)

Sl. 4.11 Namjetanje regulatora prostorne temperature/ regulatora ovisnog o vremenskim uvjetima

Podesite regulator sobne temperature (1), regulator ovisan o vremenskim uvjetima kao i termostatske ventile grijaa (2) u skladu s odgovarajuom uputom tih dijelova pribora.

1bar

Sl. 4.10 Iskljuenje grijanja (ljetni rad)

Ljeti se grijanje moe iskljuiti, a priprema tople vode ostaviti u radu.

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

11

4 Rukovanje

4.6

Prikazi stanja ureaja (za radove na odravanju i servisiranju sa strane instalatera)

2

bar

1

Sl. 4.12 Prikazi stanja ureaja

Prikazi stanja ureaja pruaju informacije o radnom stanju ureaja. Prikaze stanja aktivirajte uporabom tipke i (1). Nakon toga se na zaslonu (2) prikazuje odreen kod stanja, npr. S. 4 za rad plamenika. Znaenje najvanijih kodova stanja moete vidjeti u tablici 4.2. U fazama preklapanja, npr. kod ponovnog pokretanja zbog nestanka plamena, na zaslonu se nakratko prikazuje dojava stanja S. Ponovnim pritiskom na gumb i (1) zaslon se vraa na normalni nain prikazivanja.Prikaz Znaenje Prikazi tijekom rada grijanja S. 0 S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S.31 S.34 S.10 S.14 Nema potrebe za toplinom Grijanje polazni vod ventilatora (samo turboTEC) Grijanje polaznog voda crpke Grijanje paljenja Plamenik grijanja ukljuen Dodatni rad ventilatora i crpke Grijanje dodatni rad ventilatora (samo turboTEC) Grijanje za dodatni rad crpke Zaporno vrijeme plamenika nakon rada grijanja Ljetni nain rada aktivan Zatita od smrzavanja kod grijanja Prikazi u pogonu s toplom vodom Zahtjev tople vode Plamenik u pogonu tople vode ukljuen

Tab. 4.1 ifre stanja i njihovo znaenje (izbor)

12

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Rukovanje 4

4.7 Uklanjanje smetnji Ako pri radu Vaeg plinskog zidnog ureaja za grijanje nastanu problemi, moete samo provjeriti sljedee toke:Smetnja Uzrok Uklanjanje Otvorite oba plinska ventila (vidi odjeljak 4.2.1).

Ureaj ne zapoinje s Plinski ventil koji je instalater na licu mjesta ugradio radom: u dovodnom vodu i/ili plinski ventil na ureaju je nema tople vode, zatvoren. grijanje ostaje hladno. Zaporni ventil hladne vode je zatvoren. Napajanje strujom je prekinuto.

Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu (vidi poglavlje 4.2.1).

Provjerite je li nadleni sigurnosni automat ukljuen odn. je li osigura u redu i je li mreni utika pravilno utaknut u utinicu. Ureaj se automatski ponovno ukljuuje nakon povratka mrenog napona. Glavna sklopka na plinskom zidnom grijalu stoji na Okrenite glavnu sklopku (1, sl. 4.5) na I = Uklj. (vidi 0 = Isklj. odjeljak 4.3). Je li zakretna sklopka za podeavanje temperature u Ako ste prikljuili eksterni regulator: Okrenite zakretnu polaznom vodu na plinskom zidnom ureaju za sklopku za podeavanje temperature u polaznom vodu grijanje okrenuta do lijevog graninika, dakle grijanja do desnog graninika. postavljena na zatitu od smrzavanja (vidi odlomak Ako niste prikljuili eksterni regulator: 4.9)? vidi poglavlje 4.5.1. Tlak punjenja sustava grijanja nije dostatan (vidi U sustav grijanja dolijte vodu (vidi odjeljak 4.7.4). odjeljak 4.7.1). U sustavu grijanja se nalazi zrak. Pustite da Va serviser odzrai sustav grijanja. Postoji smetnja pri postupku paljenja. Za uklanjanje smetnje, pritisnite gumb za ponitavanje greaka najvie tri puta. Ako ureaj ni tada ne zapone s radom, morate zbog provjere i uklanjanje smetnje pozvati ovlateni struni servis. (vidi odjeljak 4.7.2). Pravilno podesite regulator (vidi odjeljak 4.5.4).

Pogon s toplom Jesu li eksterni regulatori (npr. regulator vodom bez smetnji; calorMATIC) pravilno prikljueni? grijanje ne zapoinje s radom. Tab. 4.2 Otklanjanje smetnji

a Pozor! od oteenja zbog neprikladnih Opasnost

izmjena! Ako Va plinski zidni ureaj za grijanje nakon uklanjanja smetnje jo uvijek besprijekorno ne radi, morate zbog provjere i uklanjanja smetnje pozvati ovlateni struni servis.

4.7.1 Smetnje uslijed nedostatka vode Ureaj se prebacuje na smetnju ako je tlak vode u sustavu grijanja prenizak. Ova smetnja e se prikazati kroz kodove greaka F.22 (suhi poar) odn. F.23 ili F.24. Ureaj se smije opet pustiti u rad tek ako se sustav grijanja dostatno napuni vodom (vidi odlomak 4.7.4).

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

13

4 Rukovanje

4.7.2

Smetnje kod postupka paljenja

4.7.4

Punjenje ureaja/pogona za grijanje

1 1

bar

2

bar

2Sl. 4.14 Provjerite pritisak punjenja sustava grijanja

Sl. 4.13 Uklanjanje smetnji

Ako se plamenik nije ukljuio niti nakon tri pokuaja paljenja, ureaj ne zapoinje s radom i prebacuje se na smetnju. To je vidljivo na zaslonu gdje se prikazuju kodovi greaka F.28 ili F.29 . Dodatno svijetli crvena aruljica prikaza (1). Novo automatsko paljenje moe uslijediti tek nakon runog uklanjanja smetnji. U takvom sluaju treba pritisnuti tipku za uklanjanje smetnji (2) i drati je pritisnutom otprilike jednu sekundu.

Prije pokretanja ureaja provjerite tlak punjenja sustava na zaslonu (1) ili na manometru (2). Za besprijekoran rad sustava grijanja treba kod hladnog pogona kazaljka na manometru stajati u podruju izmeu 1,0 und 2,0 bara. Ako tlak punjenja iznosi manje od 0,8 bara, mora se prije stavljanja u rad doliti voda.

h Napomena! Prikaz pogonskog tlaka funkcionira samo ako jeureaj prikljuen na strujnu mreu i ukljuen! Protee li se sustav grijanja kroz vie katova, mogu biti potrebne i vee vrijednosti tlaka vode u sustavu. O tome pitajte svog servisera.

a Pozor! od oteenja zbog neprikladnih Opasnost

izmjena! Ako se Va plinski zidni ureaj za grijanje ne ukljui niti nakon treeg pokuaja uklanjanja smetnje, obratite se ovlatenom servisu.

a Pozor! zbog promjena brtvila i zvukovi Propusnosti

4.7.3 Smetnje u dimovodu Ureaji atmoTEC pro opremljeni su senzorom dimnih/ ispunih plinova. Kod nepropisnog funkcioniranja dimovoda ureaj se iskljuuje. Na zaslonu se pojavljuje obavijest o greki F.36 kod ureaja atmoTEC pro i F.33 kod ureaja turboTEC pro.

u pogonu za grijanje zbog zatitnih sredstava protiv niskih temperatura i korozije u vodi za grijanje! Kod upotrebe inhibitora pod nazivima SENTINEL (osim tipa X200) i FERNOX do sada nisu zabiljeene nekompatibilnosti s naim ureajima. Ne preuzimamo odgovornost za kompatibilnost inhibitora i njihovu djelotvornost kod ostalih sustava grijanja.

a Pozor! od oteenja zbog neprikladnih Opasnost

izmjena! Kod ove dojave kvara morate pozvati ovlateni servis radi provjere.

Za punjenje i nadopunjavanje sustava grijanja moe se obino koristiti voda iz vodovodne mree. U iznimnim sluajevima mogu, meutim, postojati odstupanja u kvaliteti vode tako da se takva voda ne moe koristiti za punjenje sustava grijanja (voda velike korozivnosti ili velikog stupnja tvrdoe). U takvim sluajevima obratite se za pomo ovlatenom strunom servisu.

14

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

Rukovanje 4

Prilikom punjenja sustava grijanja vodom postupite kako slijedi: Otvorite sve ventile radijatora (termostatske ventile) sustava.

4.8

Iskljuenje ureaja

bar

1Sl. 4.16 Iskljuenje ureaja

1

Za iskljuivanje Vaeg plinskog zidnog radijatora okrenite glavnu sklopku (1) u poloaj 0.

Sl. 4.15 Slavina za punjenje

a Pozor! od niskih temperatura i nadzorni sustav Zatitadjeluju samo ako se glavna sklopka nalazi u poloaju "I" i ako nije odspojen prikljuak na strujnu mreu. Da bi ovi sigurnosni ureaji ostali aktivni, Va plinski zidni ureaj za grijanje bi se pri normalnom radu trebao ukljuivati i iskljuivati samo preko regulatora (informacije o tome nai ete u odgovarajuoj uputi za uporabu).

Okreite slavinu za punjenje (1) polako i dopunjavajte vodu toliko dugo dok se ne postigne potreban tlak u sustavu. Zatvorite slavinu za punjenje (1). Sustav grijanja odzraite na radijatorima. Zatim na zaslonu jo jednom provjerite tlak sustava i u sluaju potrebe ponovite postupak punjenja vodom.

h Napomena!razdoblja stavljanja sustava izvan Kod duih

pogona (npr. godinji odmor) trebalo bi dodatno zatvoriti plinski ventil i zaporni ventil za hladnu vodu. Pritom obratite pozornost na napomene u svezi zatite od niskih temperatura u odlomku 4.9. Napomena! Ureaji za blokiranje nisu sadrani u opsegu isporuke. Njih e na licu mjesta ugraditi va serviser. Neka vam struni djelatnici objasne poloaj i nain rukovanja tim dijelovima.

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro

HR

15

4 Rukovanje

4.9 Zatita od niskih temperatura Osigurajte se da u vremenu vae odsutnosti tijekom niskih temperatura sustav centralnog grijanja ostane u pogonu i da prostorije budu dovoljno temperirane.

4.10

Odravanje i servisna sluba

a Pozor! od niskih temperatura i nadzorni sustav Zatitadjeluju samo ako se glavna sklopka nalazi u poloaju "I" i ako nije odspojen prikljuak na strujnu mreu. 4.9.1 Funkcija zatite od smrzavanja Plinski zidni ureaj za grijanje je opremljen funkcijom zatite od smrzavanja: Ako temperatura polaznog voda grijanja kod ukljuene glavne sklopke padne ispod 5 C, ureaj zapoinje s radom i krug grijanja ureaja zagrijava na cca. 30 C.

Inspekcija/odravanje Preduvjet za kontinuiranu radnu pripravnost i sigurnost, pouzdanost i dug ivotni vijek godinja je inspekcija/ odravanje ureaja od strane instalatera.

d Opasnost!od materijalne i osobne tete uslijed Opasnost

a Pozor! smrzavanja dijelova cjelokupnog Opasnost

nestrunog rukovanja! Nikada sami ne pokuavajte obavljati radove na odravanju ili popravke na Vaem plinskom zidnom ureaju za grijanje. U tu svrhu sklopite ugovor s ovlatenim servisom. Predlaemo zakljuivanje ugovora o odravanju. Proputanje redovnog odravanja moe ugroziti spremnost na rad ureaja i izazvati materijalne i osobne tete.

pogona. Protok vode kroz cjelokupni ureaj se ne moe osigurati s funkcijom zatite od smrzavanja.

Redovito odravanje brine za optimalni stupanj iskoristivosti, a time i ekonominiji rad Vaeg plinskog zidnog ureaja za grijanje. Servisna sluba Korisnik je duan pozvati ovlateni servis za prvo putanje ureaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorniko jamstvo nije vaee. Sve eventualne popravke na ureaju smije obavljati iskljuivo ovlateni servis. Popis ovlatenih servisa mogue je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavnitvu tvrtke Vaillant GmbH, Planinska ul.11, Zagreb ili na internet stranici: www..vaillant.hr .

4.9.2 Zatita od smrzavanja pranjenjem Druga mogunost zatite od niskih temperatura se sastoji od potpunog pranjenja sustava grijanja i samog ureaja. Pritom se cjelokupni sustav i ureaj moraju potpuno isprazniti. Takoer se moraju isprazniti sve vodovodne cijevi hladne i tople vode u kui i ureaju. U svezi s time obratite se ovlatenom servisu.

16

Upute za rukovanje atmoTEC pro/turboTEC pro