48

Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

2

Autoret Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani

Ekipi i Redaktoreumlve Betim Musliu Ehat Miftaraj Gzim Shala dhe Yll Zekaj

Asnjeuml pjeseuml e keumltij materiali nuk mund teuml printohet kopjohet shumeumlfishohet neuml ccedildo formeuml

elektronike ose teuml shtypur ose neuml ccedildo formeuml teuml shumeumlfishimit tjeteumlr pa pajtimin e Institutit teuml

Kosoveumls peumlr Drejteumlsi

Peumlrmbajtja e keumltij publikimi eumlshteuml peumlrgjegjeumlsi ekskluzive e Institutit teuml Kosoveumls peumlr Drejteumlsi -

IKD dhe ajo nuk pasqyron pikeumlpamjet e Byroseuml seuml Narkotikeumlve Ndeumlrkombeumltar dhe Ccedileumlshtjeve

teuml Zbatimit teuml Ligjit (INL) - Departamenti i Shtetit Amerikan dhe NED-it

RRETH IKD

IKD Instituti i Kosoveumls peumlr Drejteumlsi eumlshteuml

organizateuml jo-qeveritare dhe jo-fitimprureumlse

e politikave publike fabrikeuml e mendimeve

e specializuar neuml sektorin e drejteumlsiseuml

IKD

Rr Rrustem Statovci

Prishtineuml

E infokli-ksorg

wwwkli-ksorg

Maj 2020

Prishtineuml Republika e Kosoveumls

Peumlrkrahur nga a

3

Peumlrmbajtja

1 Peumlrmbledhje ekzekutive 5

2 Metodologjia 6

3 Korniza Ligjore 7

31 Procedura gjyqeumlsore administrative 8

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative 10

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml 13

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml Prishtineuml 13

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml-viti

2019 15

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019 18

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019 19

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019 20

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative 23

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative 27

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative 27

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative 29

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative 30

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve 32

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve 34

11 Rekomandime 48

4

Lista e shkurtesave

DCcedilA Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative

GjA Gjykata e Apelit

GjEDNj Gjykata Evropiane e teuml Drejtave teuml Njeriut

GjTh Gjykata Themelore

GjThP Gjykata Themelore Prishtineuml

IKD Instituti i Kosoveumls peumlr Drejteumlsi

KGJK Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls

KPK Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls

KPMSHCK Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml Kosoveumls

LKA Ligji peumlr Konfliktet Administrative

LPPA Ligji peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative

5

1 Peumlrmbledhje ekzekutive Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndeumlrtohet mbi parimin e mbrojtjes seuml teuml drejtave teuml njeriut

dhe lirive themelore peumlr teuml cilin parim janeuml peumlrcaktuar njeuml mori normash kushtetuese dhe

ligjore si dhe janeuml inkorporuar edhe instrumente ndeumlrkombeumltare qeuml neuml leteumlr thuhet se zbatohen

drejt peumlr seuml drejti neuml rendin juridik kosovar

Sa i peumlrket padive teuml qytetareumlve ndaj shtetit peumlrkateumlsisht ndaj institucioneve publike kjo fusheuml

rregullohet neuml parime nga Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls derisa sanksionimi specifik

beumlhet me aneuml teuml ligjeve qeuml duhet teuml jeneuml neuml peumlrputhje me keumlto parime kushtetuese

Me qeumlllim teuml garantimit teuml gjyqeumlsiseuml administrative Ligji peumlr Gjykatat i Republikeumls seuml Kosoveumls

i cili ka hyreuml neuml fuqi meuml 1 janar 2013 ka themeluar edhe Departamentin peumlr Ccedileumlshtje

Administrative (DCcedilA) i cili departament funksion neuml kuadeumlr teuml Gjykateumls Themelore neuml

Prishtineuml si shkalleuml e pareuml peumlr keumlto raste me kompetenceuml peumlr teumlreuml territorin e Kosoveumls por edhe

neuml Gjykateumln e Apelit si shkalleuml e dyteuml e cila shqyrton ankesat neuml keumlto raste

Nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor i Republikeumls seuml

Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml dy faktoreumlve

fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml leumlndeumlve siccedil do

teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml paku paraqet

shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa pikeumlrisht

kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr progres

Peumlrderisa si qeumlllim kryesor i sistemit gjyqeumlsor proklamohet teuml jeteuml ulja e numrit teuml leumlndeumlve

fundi i vitin 2019 i ka gjetur DCcedilA-teuml me numeumlr meuml teuml madh teuml leumlndeumlve se sa neuml fillim teuml keumltij

viti Peumlrderisa gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjA mesatarisht e kaneuml tejkaluar normeumln vjetore teuml kryerjes

seuml leumlndeumlve keumlteuml normeuml sipas mesatares nuk e kaneuml arritur gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

E drejta kushtetuese e qytetareumlve peumlr mjet efektiv ligjor vazhdon teuml mbetet njeuml normeuml

kushtetuese e shkelur neuml vazhdimeumlsi derisa meumlnyra e veprimit teuml DCcedilA-ve duke kthyer leumlndeumlt

peumlrseumlri neuml organet administrative eumlshteuml beumlreuml burim i zvarritjes seuml qytetareumlve peumlr realizimin e teuml

drejtave teuml tyre Peumlr meuml tepeumlr IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se kjo meumlnyreuml e veprimin tregon mos

arritje teuml qeumlllimit bazeuml teuml drejteumlsiseuml administrative e qeuml eumlshteuml futja e teuml gjitha institucioneve neumln

parimin e legalitetit sipas hierarkiseuml ligjore

Neuml aneumln tjeteumlr peumlrderisa standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira theksojneuml reumlndeumlsineuml e

aktgjykimit teuml arsyetuar IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml aplikim teuml metodeumls ldquocopy-pasterdquo neuml hartimin

e aktgjykimeve neuml rastet administrative

Po ashtu IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se peumlrballeuml obligimit teuml gjykatave qeuml teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet GjTh neuml Prishtineuml nuk ka publikuar gjithsej 2672 aktgjykime administrative

derisa GjA nuk ka publikuar gjithsej 696 aktgjykime

6

2 Metodologjia

IKD me qeumlllim qeuml teuml peumlrpilojeuml njeuml raport sa meuml gjitheumlpeumlrfshireumls dhe analitik neuml lidhje me

trajtimin e rasteve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative ka peumlrdorur metodologji teuml

peumlrzier teuml hulumtimit

Peumlr draftimin e keumltij hulumtimi IKD ka peumlrdorur dokumente teuml ndryshme zyrtare peumlrfshi

legjislacionin primar dhe sekondar raporte teuml KGJK-seuml si dhe teuml dheumlna teuml tjera teuml siguruara

nga institucionet gjyqeumlsore peumlrmes keumlrkesave peumlr qasje neuml dokumente publike

Peumlrpos keumltyre dokumenteve peumlrpilimi i keumltij raporti eumlshteuml bazuar neuml monitorimin e

drejtpeumlrdrejteuml teuml performanceumls seuml gjyqtareumlve neuml zbatimin e ligjit politikave dhe planeve teuml

veprimit peumlr trajtimin e rasteve neuml DCcedilA neuml GjTh-neuml Prishtineuml Peumlr teuml dheumlnat e grumbulluara

gjateuml procesit teuml monitorimit teuml sistemit teuml drejteumlsiseuml IKD-ja tanimeuml ka lansuar peumlr publikun

edhe Platformeumln e Monitorimit teuml Gjyqeumlsorit (httpsejudiciaryorg)

IKD bazuar neuml obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatoreuml teuml qarteuml peumlr matjen

e progresit dhe regresit teuml sistemit gjyqeumlsor

Ky raport peumlrfshin monitorimin e rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumls seuml

Apelit peumlr periudheumln kohore 1 janar 2018 ndash 30 qershor 2019 Peumlr teuml njeumljteumln periudheuml kohore

raporti i beumlneuml njeuml trajtim teuml veccedilanteuml disa prej rasteve meuml karakteristike teuml DCcedilA-seuml

Sa i peumlrket DCcedilA-seuml seuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumln e Apelit IKD neuml keumlteuml raport ka analizuar

ngarkeseumln me leumlndeuml teuml keumltij departamenti trendin e efikasitetit meumlnyreumln e zgjidhjes seuml leumlndeumlve

performanceumln individuale teuml gjyqtareumlve etj Peumlr teuml gjitha keumlto IKD neuml keumlteuml raport ka dheumlneuml

vlereumlsimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet teuml peumlrmireumlsohet efikasiteti dhe efektiviteti

neuml trajtimin e keumltyre rasteve

Neuml keumlteuml raport IKD ka analizuar gjetjet kryesore nga monitorimi sistematik i drejteumlsiseuml

administrative derisa neuml annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml trajtohen edhe raste teuml peumlrzgjedhura teuml

proceseve gjyqeumlsore administrative

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 2: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

3

Peumlrmbajtja

1 Peumlrmbledhje ekzekutive 5

2 Metodologjia 6

3 Korniza Ligjore 7

31 Procedura gjyqeumlsore administrative 8

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative 10

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml 13

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml Prishtineuml 13

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml-viti

2019 15

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019 18

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019 19

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019 20

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative 23

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative 27

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative 27

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative 29

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative 30

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve 32

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve 34

11 Rekomandime 48

4

Lista e shkurtesave

DCcedilA Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative

GjA Gjykata e Apelit

GjEDNj Gjykata Evropiane e teuml Drejtave teuml Njeriut

GjTh Gjykata Themelore

GjThP Gjykata Themelore Prishtineuml

IKD Instituti i Kosoveumls peumlr Drejteumlsi

KGJK Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls

KPK Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls

KPMSHCK Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml Kosoveumls

LKA Ligji peumlr Konfliktet Administrative

LPPA Ligji peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative

5

1 Peumlrmbledhje ekzekutive Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndeumlrtohet mbi parimin e mbrojtjes seuml teuml drejtave teuml njeriut

dhe lirive themelore peumlr teuml cilin parim janeuml peumlrcaktuar njeuml mori normash kushtetuese dhe

ligjore si dhe janeuml inkorporuar edhe instrumente ndeumlrkombeumltare qeuml neuml leteumlr thuhet se zbatohen

drejt peumlr seuml drejti neuml rendin juridik kosovar

Sa i peumlrket padive teuml qytetareumlve ndaj shtetit peumlrkateumlsisht ndaj institucioneve publike kjo fusheuml

rregullohet neuml parime nga Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls derisa sanksionimi specifik

beumlhet me aneuml teuml ligjeve qeuml duhet teuml jeneuml neuml peumlrputhje me keumlto parime kushtetuese

Me qeumlllim teuml garantimit teuml gjyqeumlsiseuml administrative Ligji peumlr Gjykatat i Republikeumls seuml Kosoveumls

i cili ka hyreuml neuml fuqi meuml 1 janar 2013 ka themeluar edhe Departamentin peumlr Ccedileumlshtje

Administrative (DCcedilA) i cili departament funksion neuml kuadeumlr teuml Gjykateumls Themelore neuml

Prishtineuml si shkalleuml e pareuml peumlr keumlto raste me kompetenceuml peumlr teumlreuml territorin e Kosoveumls por edhe

neuml Gjykateumln e Apelit si shkalleuml e dyteuml e cila shqyrton ankesat neuml keumlto raste

Nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor i Republikeumls seuml

Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml dy faktoreumlve

fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml leumlndeumlve siccedil do

teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml paku paraqet

shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa pikeumlrisht

kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr progres

Peumlrderisa si qeumlllim kryesor i sistemit gjyqeumlsor proklamohet teuml jeteuml ulja e numrit teuml leumlndeumlve

fundi i vitin 2019 i ka gjetur DCcedilA-teuml me numeumlr meuml teuml madh teuml leumlndeumlve se sa neuml fillim teuml keumltij

viti Peumlrderisa gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjA mesatarisht e kaneuml tejkaluar normeumln vjetore teuml kryerjes

seuml leumlndeumlve keumlteuml normeuml sipas mesatares nuk e kaneuml arritur gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

E drejta kushtetuese e qytetareumlve peumlr mjet efektiv ligjor vazhdon teuml mbetet njeuml normeuml

kushtetuese e shkelur neuml vazhdimeumlsi derisa meumlnyra e veprimit teuml DCcedilA-ve duke kthyer leumlndeumlt

peumlrseumlri neuml organet administrative eumlshteuml beumlreuml burim i zvarritjes seuml qytetareumlve peumlr realizimin e teuml

drejtave teuml tyre Peumlr meuml tepeumlr IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se kjo meumlnyreuml e veprimin tregon mos

arritje teuml qeumlllimit bazeuml teuml drejteumlsiseuml administrative e qeuml eumlshteuml futja e teuml gjitha institucioneve neumln

parimin e legalitetit sipas hierarkiseuml ligjore

Neuml aneumln tjeteumlr peumlrderisa standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira theksojneuml reumlndeumlsineuml e

aktgjykimit teuml arsyetuar IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml aplikim teuml metodeumls ldquocopy-pasterdquo neuml hartimin

e aktgjykimeve neuml rastet administrative

Po ashtu IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se peumlrballeuml obligimit teuml gjykatave qeuml teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet GjTh neuml Prishtineuml nuk ka publikuar gjithsej 2672 aktgjykime administrative

derisa GjA nuk ka publikuar gjithsej 696 aktgjykime

6

2 Metodologjia

IKD me qeumlllim qeuml teuml peumlrpilojeuml njeuml raport sa meuml gjitheumlpeumlrfshireumls dhe analitik neuml lidhje me

trajtimin e rasteve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative ka peumlrdorur metodologji teuml

peumlrzier teuml hulumtimit

Peumlr draftimin e keumltij hulumtimi IKD ka peumlrdorur dokumente teuml ndryshme zyrtare peumlrfshi

legjislacionin primar dhe sekondar raporte teuml KGJK-seuml si dhe teuml dheumlna teuml tjera teuml siguruara

nga institucionet gjyqeumlsore peumlrmes keumlrkesave peumlr qasje neuml dokumente publike

Peumlrpos keumltyre dokumenteve peumlrpilimi i keumltij raporti eumlshteuml bazuar neuml monitorimin e

drejtpeumlrdrejteuml teuml performanceumls seuml gjyqtareumlve neuml zbatimin e ligjit politikave dhe planeve teuml

veprimit peumlr trajtimin e rasteve neuml DCcedilA neuml GjTh-neuml Prishtineuml Peumlr teuml dheumlnat e grumbulluara

gjateuml procesit teuml monitorimit teuml sistemit teuml drejteumlsiseuml IKD-ja tanimeuml ka lansuar peumlr publikun

edhe Platformeumln e Monitorimit teuml Gjyqeumlsorit (httpsejudiciaryorg)

IKD bazuar neuml obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatoreuml teuml qarteuml peumlr matjen

e progresit dhe regresit teuml sistemit gjyqeumlsor

Ky raport peumlrfshin monitorimin e rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumls seuml

Apelit peumlr periudheumln kohore 1 janar 2018 ndash 30 qershor 2019 Peumlr teuml njeumljteumln periudheuml kohore

raporti i beumlneuml njeuml trajtim teuml veccedilanteuml disa prej rasteve meuml karakteristike teuml DCcedilA-seuml

Sa i peumlrket DCcedilA-seuml seuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumln e Apelit IKD neuml keumlteuml raport ka analizuar

ngarkeseumln me leumlndeuml teuml keumltij departamenti trendin e efikasitetit meumlnyreumln e zgjidhjes seuml leumlndeumlve

performanceumln individuale teuml gjyqtareumlve etj Peumlr teuml gjitha keumlto IKD neuml keumlteuml raport ka dheumlneuml

vlereumlsimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet teuml peumlrmireumlsohet efikasiteti dhe efektiviteti

neuml trajtimin e keumltyre rasteve

Neuml keumlteuml raport IKD ka analizuar gjetjet kryesore nga monitorimi sistematik i drejteumlsiseuml

administrative derisa neuml annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml trajtohen edhe raste teuml peumlrzgjedhura teuml

proceseve gjyqeumlsore administrative

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 3: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

4

Lista e shkurtesave

DCcedilA Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative

GjA Gjykata e Apelit

GjEDNj Gjykata Evropiane e teuml Drejtave teuml Njeriut

GjTh Gjykata Themelore

GjThP Gjykata Themelore Prishtineuml

IKD Instituti i Kosoveumls peumlr Drejteumlsi

KGJK Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls

KPK Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls

KPMSHCK Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml Kosoveumls

LKA Ligji peumlr Konfliktet Administrative

LPPA Ligji peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative

5

1 Peumlrmbledhje ekzekutive Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndeumlrtohet mbi parimin e mbrojtjes seuml teuml drejtave teuml njeriut

dhe lirive themelore peumlr teuml cilin parim janeuml peumlrcaktuar njeuml mori normash kushtetuese dhe

ligjore si dhe janeuml inkorporuar edhe instrumente ndeumlrkombeumltare qeuml neuml leteumlr thuhet se zbatohen

drejt peumlr seuml drejti neuml rendin juridik kosovar

Sa i peumlrket padive teuml qytetareumlve ndaj shtetit peumlrkateumlsisht ndaj institucioneve publike kjo fusheuml

rregullohet neuml parime nga Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls derisa sanksionimi specifik

beumlhet me aneuml teuml ligjeve qeuml duhet teuml jeneuml neuml peumlrputhje me keumlto parime kushtetuese

Me qeumlllim teuml garantimit teuml gjyqeumlsiseuml administrative Ligji peumlr Gjykatat i Republikeumls seuml Kosoveumls

i cili ka hyreuml neuml fuqi meuml 1 janar 2013 ka themeluar edhe Departamentin peumlr Ccedileumlshtje

Administrative (DCcedilA) i cili departament funksion neuml kuadeumlr teuml Gjykateumls Themelore neuml

Prishtineuml si shkalleuml e pareuml peumlr keumlto raste me kompetenceuml peumlr teumlreuml territorin e Kosoveumls por edhe

neuml Gjykateumln e Apelit si shkalleuml e dyteuml e cila shqyrton ankesat neuml keumlto raste

Nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor i Republikeumls seuml

Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml dy faktoreumlve

fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml leumlndeumlve siccedil do

teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml paku paraqet

shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa pikeumlrisht

kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr progres

Peumlrderisa si qeumlllim kryesor i sistemit gjyqeumlsor proklamohet teuml jeteuml ulja e numrit teuml leumlndeumlve

fundi i vitin 2019 i ka gjetur DCcedilA-teuml me numeumlr meuml teuml madh teuml leumlndeumlve se sa neuml fillim teuml keumltij

viti Peumlrderisa gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjA mesatarisht e kaneuml tejkaluar normeumln vjetore teuml kryerjes

seuml leumlndeumlve keumlteuml normeuml sipas mesatares nuk e kaneuml arritur gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

E drejta kushtetuese e qytetareumlve peumlr mjet efektiv ligjor vazhdon teuml mbetet njeuml normeuml

kushtetuese e shkelur neuml vazhdimeumlsi derisa meumlnyra e veprimit teuml DCcedilA-ve duke kthyer leumlndeumlt

peumlrseumlri neuml organet administrative eumlshteuml beumlreuml burim i zvarritjes seuml qytetareumlve peumlr realizimin e teuml

drejtave teuml tyre Peumlr meuml tepeumlr IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se kjo meumlnyreuml e veprimin tregon mos

arritje teuml qeumlllimit bazeuml teuml drejteumlsiseuml administrative e qeuml eumlshteuml futja e teuml gjitha institucioneve neumln

parimin e legalitetit sipas hierarkiseuml ligjore

Neuml aneumln tjeteumlr peumlrderisa standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira theksojneuml reumlndeumlsineuml e

aktgjykimit teuml arsyetuar IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml aplikim teuml metodeumls ldquocopy-pasterdquo neuml hartimin

e aktgjykimeve neuml rastet administrative

Po ashtu IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se peumlrballeuml obligimit teuml gjykatave qeuml teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet GjTh neuml Prishtineuml nuk ka publikuar gjithsej 2672 aktgjykime administrative

derisa GjA nuk ka publikuar gjithsej 696 aktgjykime

6

2 Metodologjia

IKD me qeumlllim qeuml teuml peumlrpilojeuml njeuml raport sa meuml gjitheumlpeumlrfshireumls dhe analitik neuml lidhje me

trajtimin e rasteve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative ka peumlrdorur metodologji teuml

peumlrzier teuml hulumtimit

Peumlr draftimin e keumltij hulumtimi IKD ka peumlrdorur dokumente teuml ndryshme zyrtare peumlrfshi

legjislacionin primar dhe sekondar raporte teuml KGJK-seuml si dhe teuml dheumlna teuml tjera teuml siguruara

nga institucionet gjyqeumlsore peumlrmes keumlrkesave peumlr qasje neuml dokumente publike

Peumlrpos keumltyre dokumenteve peumlrpilimi i keumltij raporti eumlshteuml bazuar neuml monitorimin e

drejtpeumlrdrejteuml teuml performanceumls seuml gjyqtareumlve neuml zbatimin e ligjit politikave dhe planeve teuml

veprimit peumlr trajtimin e rasteve neuml DCcedilA neuml GjTh-neuml Prishtineuml Peumlr teuml dheumlnat e grumbulluara

gjateuml procesit teuml monitorimit teuml sistemit teuml drejteumlsiseuml IKD-ja tanimeuml ka lansuar peumlr publikun

edhe Platformeumln e Monitorimit teuml Gjyqeumlsorit (httpsejudiciaryorg)

IKD bazuar neuml obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatoreuml teuml qarteuml peumlr matjen

e progresit dhe regresit teuml sistemit gjyqeumlsor

Ky raport peumlrfshin monitorimin e rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumls seuml

Apelit peumlr periudheumln kohore 1 janar 2018 ndash 30 qershor 2019 Peumlr teuml njeumljteumln periudheuml kohore

raporti i beumlneuml njeuml trajtim teuml veccedilanteuml disa prej rasteve meuml karakteristike teuml DCcedilA-seuml

Sa i peumlrket DCcedilA-seuml seuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumln e Apelit IKD neuml keumlteuml raport ka analizuar

ngarkeseumln me leumlndeuml teuml keumltij departamenti trendin e efikasitetit meumlnyreumln e zgjidhjes seuml leumlndeumlve

performanceumln individuale teuml gjyqtareumlve etj Peumlr teuml gjitha keumlto IKD neuml keumlteuml raport ka dheumlneuml

vlereumlsimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet teuml peumlrmireumlsohet efikasiteti dhe efektiviteti

neuml trajtimin e keumltyre rasteve

Neuml keumlteuml raport IKD ka analizuar gjetjet kryesore nga monitorimi sistematik i drejteumlsiseuml

administrative derisa neuml annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml trajtohen edhe raste teuml peumlrzgjedhura teuml

proceseve gjyqeumlsore administrative

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 4: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

5

1 Peumlrmbledhje ekzekutive Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndeumlrtohet mbi parimin e mbrojtjes seuml teuml drejtave teuml njeriut

dhe lirive themelore peumlr teuml cilin parim janeuml peumlrcaktuar njeuml mori normash kushtetuese dhe

ligjore si dhe janeuml inkorporuar edhe instrumente ndeumlrkombeumltare qeuml neuml leteumlr thuhet se zbatohen

drejt peumlr seuml drejti neuml rendin juridik kosovar

Sa i peumlrket padive teuml qytetareumlve ndaj shtetit peumlrkateumlsisht ndaj institucioneve publike kjo fusheuml

rregullohet neuml parime nga Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls derisa sanksionimi specifik

beumlhet me aneuml teuml ligjeve qeuml duhet teuml jeneuml neuml peumlrputhje me keumlto parime kushtetuese

Me qeumlllim teuml garantimit teuml gjyqeumlsiseuml administrative Ligji peumlr Gjykatat i Republikeumls seuml Kosoveumls

i cili ka hyreuml neuml fuqi meuml 1 janar 2013 ka themeluar edhe Departamentin peumlr Ccedileumlshtje

Administrative (DCcedilA) i cili departament funksion neuml kuadeumlr teuml Gjykateumls Themelore neuml

Prishtineuml si shkalleuml e pareuml peumlr keumlto raste me kompetenceuml peumlr teumlreuml territorin e Kosoveumls por edhe

neuml Gjykateumln e Apelit si shkalleuml e dyteuml e cila shqyrton ankesat neuml keumlto raste

Nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor i Republikeumls seuml

Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml dy faktoreumlve

fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml leumlndeumlve siccedil do

teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml paku paraqet

shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa pikeumlrisht

kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr progres

Peumlrderisa si qeumlllim kryesor i sistemit gjyqeumlsor proklamohet teuml jeteuml ulja e numrit teuml leumlndeumlve

fundi i vitin 2019 i ka gjetur DCcedilA-teuml me numeumlr meuml teuml madh teuml leumlndeumlve se sa neuml fillim teuml keumltij

viti Peumlrderisa gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjA mesatarisht e kaneuml tejkaluar normeumln vjetore teuml kryerjes

seuml leumlndeumlve keumlteuml normeuml sipas mesatares nuk e kaneuml arritur gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

E drejta kushtetuese e qytetareumlve peumlr mjet efektiv ligjor vazhdon teuml mbetet njeuml normeuml

kushtetuese e shkelur neuml vazhdimeumlsi derisa meumlnyra e veprimit teuml DCcedilA-ve duke kthyer leumlndeumlt

peumlrseumlri neuml organet administrative eumlshteuml beumlreuml burim i zvarritjes seuml qytetareumlve peumlr realizimin e teuml

drejtave teuml tyre Peumlr meuml tepeumlr IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se kjo meumlnyreuml e veprimin tregon mos

arritje teuml qeumlllimit bazeuml teuml drejteumlsiseuml administrative e qeuml eumlshteuml futja e teuml gjitha institucioneve neumln

parimin e legalitetit sipas hierarkiseuml ligjore

Neuml aneumln tjeteumlr peumlrderisa standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira theksojneuml reumlndeumlsineuml e

aktgjykimit teuml arsyetuar IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml aplikim teuml metodeumls ldquocopy-pasterdquo neuml hartimin

e aktgjykimeve neuml rastet administrative

Po ashtu IKD neuml keumlteuml raport gjeneuml se peumlrballeuml obligimit teuml gjykatave qeuml teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet GjTh neuml Prishtineuml nuk ka publikuar gjithsej 2672 aktgjykime administrative

derisa GjA nuk ka publikuar gjithsej 696 aktgjykime

6

2 Metodologjia

IKD me qeumlllim qeuml teuml peumlrpilojeuml njeuml raport sa meuml gjitheumlpeumlrfshireumls dhe analitik neuml lidhje me

trajtimin e rasteve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative ka peumlrdorur metodologji teuml

peumlrzier teuml hulumtimit

Peumlr draftimin e keumltij hulumtimi IKD ka peumlrdorur dokumente teuml ndryshme zyrtare peumlrfshi

legjislacionin primar dhe sekondar raporte teuml KGJK-seuml si dhe teuml dheumlna teuml tjera teuml siguruara

nga institucionet gjyqeumlsore peumlrmes keumlrkesave peumlr qasje neuml dokumente publike

Peumlrpos keumltyre dokumenteve peumlrpilimi i keumltij raporti eumlshteuml bazuar neuml monitorimin e

drejtpeumlrdrejteuml teuml performanceumls seuml gjyqtareumlve neuml zbatimin e ligjit politikave dhe planeve teuml

veprimit peumlr trajtimin e rasteve neuml DCcedilA neuml GjTh-neuml Prishtineuml Peumlr teuml dheumlnat e grumbulluara

gjateuml procesit teuml monitorimit teuml sistemit teuml drejteumlsiseuml IKD-ja tanimeuml ka lansuar peumlr publikun

edhe Platformeumln e Monitorimit teuml Gjyqeumlsorit (httpsejudiciaryorg)

IKD bazuar neuml obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatoreuml teuml qarteuml peumlr matjen

e progresit dhe regresit teuml sistemit gjyqeumlsor

Ky raport peumlrfshin monitorimin e rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumls seuml

Apelit peumlr periudheumln kohore 1 janar 2018 ndash 30 qershor 2019 Peumlr teuml njeumljteumln periudheuml kohore

raporti i beumlneuml njeuml trajtim teuml veccedilanteuml disa prej rasteve meuml karakteristike teuml DCcedilA-seuml

Sa i peumlrket DCcedilA-seuml seuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumln e Apelit IKD neuml keumlteuml raport ka analizuar

ngarkeseumln me leumlndeuml teuml keumltij departamenti trendin e efikasitetit meumlnyreumln e zgjidhjes seuml leumlndeumlve

performanceumln individuale teuml gjyqtareumlve etj Peumlr teuml gjitha keumlto IKD neuml keumlteuml raport ka dheumlneuml

vlereumlsimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet teuml peumlrmireumlsohet efikasiteti dhe efektiviteti

neuml trajtimin e keumltyre rasteve

Neuml keumlteuml raport IKD ka analizuar gjetjet kryesore nga monitorimi sistematik i drejteumlsiseuml

administrative derisa neuml annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml trajtohen edhe raste teuml peumlrzgjedhura teuml

proceseve gjyqeumlsore administrative

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 5: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

6

2 Metodologjia

IKD me qeumlllim qeuml teuml peumlrpilojeuml njeuml raport sa meuml gjitheumlpeumlrfshireumls dhe analitik neuml lidhje me

trajtimin e rasteve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative ka peumlrdorur metodologji teuml

peumlrzier teuml hulumtimit

Peumlr draftimin e keumltij hulumtimi IKD ka peumlrdorur dokumente teuml ndryshme zyrtare peumlrfshi

legjislacionin primar dhe sekondar raporte teuml KGJK-seuml si dhe teuml dheumlna teuml tjera teuml siguruara

nga institucionet gjyqeumlsore peumlrmes keumlrkesave peumlr qasje neuml dokumente publike

Peumlrpos keumltyre dokumenteve peumlrpilimi i keumltij raporti eumlshteuml bazuar neuml monitorimin e

drejtpeumlrdrejteuml teuml performanceumls seuml gjyqtareumlve neuml zbatimin e ligjit politikave dhe planeve teuml

veprimit peumlr trajtimin e rasteve neuml DCcedilA neuml GjTh-neuml Prishtineuml Peumlr teuml dheumlnat e grumbulluara

gjateuml procesit teuml monitorimit teuml sistemit teuml drejteumlsiseuml IKD-ja tanimeuml ka lansuar peumlr publikun

edhe Platformeumln e Monitorimit teuml Gjyqeumlsorit (httpsejudiciaryorg)

IKD bazuar neuml obligimet ligjore dhe planet e veprimit ka krijuar indikatoreuml teuml qarteuml peumlr matjen

e progresit dhe regresit teuml sistemit gjyqeumlsor

Ky raport peumlrfshin monitorimin e rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumls seuml

Apelit peumlr periudheumln kohore 1 janar 2018 ndash 30 qershor 2019 Peumlr teuml njeumljteumln periudheuml kohore

raporti i beumlneuml njeuml trajtim teuml veccedilanteuml disa prej rasteve meuml karakteristike teuml DCcedilA-seuml

Sa i peumlrket DCcedilA-seuml seuml GjTh neuml Prishtineuml dhe Gjykateumln e Apelit IKD neuml keumlteuml raport ka analizuar

ngarkeseumln me leumlndeuml teuml keumltij departamenti trendin e efikasitetit meumlnyreumln e zgjidhjes seuml leumlndeumlve

performanceumln individuale teuml gjyqtareumlve etj Peumlr teuml gjitha keumlto IKD neuml keumlteuml raport ka dheumlneuml

vlereumlsimet dhe rekomandimet konkrete se si duhet teuml peumlrmireumlsohet efikasiteti dhe efektiviteti

neuml trajtimin e keumltyre rasteve

Neuml keumlteuml raport IKD ka analizuar gjetjet kryesore nga monitorimi sistematik i drejteumlsiseuml

administrative derisa neuml annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml trajtohen edhe raste teuml peumlrzgjedhura teuml

proceseve gjyqeumlsore administrative

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 6: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

7

3 Korniza Ligjore

Drejteumlsia administrative neuml Kosoveuml rregullohet mbi bazeumln e parimeve dhe detyrimeve qeuml

rrjedhin nga Kushtetuta ligjet dhe aktet neumlnligjore peumlrkateumlse neuml keumlteuml fusheuml teuml cilat duhet teuml

jeneuml neuml harmoni mes vete duke respektuar parimin e hierarkiseuml juridike neuml rendin kushtetues

kosovar

Fillimisht Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton teuml drejteumln e mjeteve juridike e cila neuml

nenin 32 neumlnvizon se ldquoSecili person ka teuml drejteuml teuml peumlrdoreuml mjetet juridike kundeumlr vendimeve

gjyqeumlsore dhe administrative teuml cilat cenojneuml teuml drejtat ose interesat e sajtij neuml meumlnyreumln e

peumlrcaktuar me ligjrdquo

Krahas keumlsaj Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls garanton mbrojtjen gjyqeumlsore teuml teuml drejtave

ku neuml nenin 54 peumlrcakton se ldquoCcedildokush geumlzon teuml drejteumln e mbrojtjes gjyqeumlsore neuml rast teuml shkeljes

ose mohimit teuml ndonjeuml teuml drejte teuml garantuar me keumlteuml Kushtetuteuml ose me ligj si dhe teuml drejteumln

neuml mjete efektive ligjore neumlse konstatohet se njeuml e drejteuml e tilleuml eumlshteuml shkelurrdquo

Neuml keumlteuml meumlnyreuml Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls u ka dheumlneuml mundeumlsi gjitheuml qytetareumlve qeuml

teuml sfidojneuml vendimet e institucioneve publike peumlrmes procedurave gjyqeumlsore

Neuml aneumln tjeteumlr Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls ka inkorporuar teteuml instrumente

ndeumlrkombeumltare peumlr mbrojtjen e teuml drejtave dhe lirive themelore teuml cilat zbatohet drejt peumlr seuml

drejti neuml rendi juridik kosovar dhe teuml cilat kaneuml epeumlrsi ndaj ligjeve teuml tjera1

Neuml kuadeumlr teuml keumltyre instrumenteve ndeumlrkombeumltare ndeumlr meuml kryesoret eumlshteuml Konventa

Evropiane peumlr Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut dhe Protokollet e saj

Neni 13 i keumlsaj konvente garanton teuml drejteumln peumlr zgjidhje efektive neuml teuml cilin nen thuhet se

ldquoCcedildokush teuml cilit i janeuml shkelur teuml drejtat dhe liriteuml e peumlrcaktuara neuml keumlteuml Konventeuml ka teuml

drejteumln e njeuml zgjidhjeje efektive para njeuml organi kombeumltar pavareumlsisht se shkelja eumlshteuml kryer

nga persona qeuml veprojneuml neuml peumlrmbushje teuml funksioneve teuml tyre zyrtarerdquo

Neuml kuptim teuml nenit 53 teuml Kushtetuteumls seuml Republikeumls seuml Kosoveumls ky nen ashtu si edhe teuml gjitha

nenet e tjera qeuml kaneuml peumlr objekt teuml drejtat e njeriut dhe liriteuml themelore duhet teuml interpretohen

neuml harmoni me vendimet e GjEDNj-seuml2

Tutje Mjeti juridik efektiv garantohen edhe me Deklarateumln Universale peumlr teuml Drejtat e Njeriut

ku neni 8 i keumlsaj konvente peumlrcakton se ldquoGjithkush ka teuml drejteuml peumlr mjete juridike teuml frytshme

para gjykatave kompetente kombeumltare peumlr veprimet me teuml cilat shkelen teuml drejtat themelore teuml

garantuara nga kushtetuta ose ligjetrdquo

Peumlr meuml tepeumlr kjo ccedileumlshtje rregullohet edhe me nenin 231 teuml Paktit Ndeumlrkombeumltar peumlr teuml Drejtat

Civile dhe Politike ku neumlnvizohet se ldquoCcedildo shtet palё i keumltij Pakti zotohet tё siguroj qё ccedildo

person kur trsquoi shkelen tё drejtat dhe liritё e njohura neuml keumlteuml Pakt tё ketё tё drejtёn e njё mjeti

1 Kushtetuta e Republikeumls seuml Kosoveumls neni 22 2 Po aty Neni 53 ldquoTeuml drejtat njeriut dhe liriteuml themelore teuml garantuara me keumlteuml Kushtetuteuml interpretohen neuml

harmoni me vendimet gjyqeumlsore teuml Gjykateumls Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriutrdquo

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 7: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

8

juridik efektiv edhe atёherё kur shkeljen e kryejneuml personat me rastin e ushtrimit tё funksioneve

tё tyre zyrtarerdquo

Neuml aneumln tjeteumlr me qeumlllim teuml sendeumlrtimit praktik teuml keumltyre dispozitave kushtetuese Republika e

Kosoveumls ka miratuar njeuml mori ligjesh me qeumlllim teuml konsolidimit teuml procedureumls gjyqeumlsore

administrative apo konfliktit administrativ

Lidhur me kompetenceumln e institucioneve gjyqeumlsore peumlr trajtimin e padive ndaj akteve

administrative teuml institucioneve publike Ligji peumlr Gjykatat ka peumlrcaktuar themelimin e njeuml

departamenti teuml veccedilanteuml peumlr trajtimin e keumltyre rasteve

Neni 134 i Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton decidivisht se ldquoCcedileumlshtjet administrative

janeuml kompetenceuml ekskluzive e Gjykateumls Themelore teuml Prishtineumlsrdquo Ndeumlrsa sa i peumlrket

organizimit teuml brendsheumlm teuml Gjykatave ky ligj peumlrcakton se ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtjet

Administrative qeuml vepron neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml me juridiksion peumlr gjitheuml

territorin e Republikeumls seuml Kosoveumlsrdquo3

Po ashtu ligji neuml fjaleuml peumlrcakton edhe themelimin e keumltij departamenti peumlr kuadeumlr teuml Gjykateumls

seuml Apelit4 derisa peumlr mjetet e jashteumlzakonshme juridike kompetenceuml peumlr vendosje ka Gjykata

Supreme e Republikeumls seuml Kosoveumls5

31 Procedura gjyqeumlsore administrative

Ligji i cili rregullon procedureumln gjyqeumlsore administrative eumlshteuml Ligji Nr03L-202 peumlr

Konfliktet Administrative (LKA) i hyreuml neuml fuqi neuml neumlntor teuml vitit 2010 e qeuml ka peumlr qeumlllim

sigurimin e mbrojtjes gjyqeumlsore teuml teuml drejtave dhe interesave juridike teuml personave fizik juridik

dhe paleumlve teuml tjera teuml cilat teuml drejta dhe interesa janeuml cenuar me vendime individuale ose me

veprimet e organeve teuml administrateumls publike6

Inicimi i procedureumls praneuml organit administrativ beumlhet peumlrmes keumlrkeseumls seuml parashtruar nga pala

apo qytetari me aneuml teuml seuml cileumls keumlrkohet kryerja e ndonjeuml sheumlrbimi procedureuml kjo e cila

rregullohet me Ligjin nr05L031 peumlr Procedureumln e Peumlrgjithshme Administrative (LPPA)

Sipas LPPA-seuml kjo keumlrkeseuml duhet teuml shqyrtohet brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm kohor e parapareuml

kjo edhe neuml nenin 102 teuml keumltij ligji ku thuhet ldquoOrgani publik zhvillon procedureumln

administrative sa me teuml shpejteuml dhe me sa meuml pak shpenzime peumlr teuml dhe peumlr paleumln duke mos

cenuar ccedilfareuml eumlshteuml e nevojshme peumlr njeuml rezultat teuml ligjsheumlm e teuml peumlrshtatsheumlm teuml procedureumls

administrativerdquo

3 Ligjit nr 06L-054 peumlr Gjykatat neni 1313 4 Po aty neni 2415 5 Po aty neni 26 6 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 2

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 8: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

9

Ndaj ccedildo vendimi qeuml merret neuml procedureuml administrative ligji parasheh teuml drejteumln peumlr ankeseuml

si mjet i rregullt juridik Sipas LKA-seuml e gjitheuml kjo procedureuml duhet trsquoi paraprijeuml konfliktit

administrativ

Ccedildo qytetareuml i pa keumlnaqur me njeuml vendim administrativ peumlrmes ankeseumls mund teuml keumlrkoj

rishikimin e atij vendimi nga njeuml instanceuml meuml e larteuml apo peumlrmes padiseuml neuml gjykateuml neumlse ndaj

vendimit teuml shkalleumls seuml pareuml nuk lejohet ankesa

Shkalla e dyteuml brenda keumltij organi administrativ shqyrton ankesat teuml cilat mund trsquoi refuzoj si teuml

pabazuara duke leumlneuml neuml fuqi vendimin e shkalleumls seuml pareuml apo edhe mund teuml anuloj vendimin e

shkalleumls seuml pareuml dhe teuml vendoseuml se pala ka teuml drejteuml neuml keumlrkeseumln e beumlreuml

Kur edhe shkalla e dyteuml vendos neuml disfavor teuml paleumls LKA i garanton teuml drejteumln peumlr inicim teuml

konfliktit administrativ qeuml zhvillohet neuml Gjykateumln Themelore neuml Prishtineuml konkretisht neuml

Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative e cila ka kompetenceuml neuml teumlreuml territorin e Republikeumls

seuml Kosoveumls

Pas pranimit teuml leumlndeumls peumlrmes konfliktit administrativ DCcedilA mund ta aprovoj refuzoj apo teuml

kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ

Ndeumlrsa ndaj vendimit teuml Gjykateumls Themelore pala e pakeumlnaqur mund teuml ushtrojeuml ankeseuml neuml

Gjykateumln e Apelit keumlrkeseuml peumlr mbrojtje teuml ligjshmeumlriseuml neuml Gjykateumls Supreme teuml Republikeumls seuml

Kosoveumls dhe ankeseuml kushtetuese neuml Gjykateumls Kushtetuese sipas neni 1137 teuml Kushtetuteumls

Deri tek njeuml vendim peumlrfundimtar pa teuml drejteuml ankese neuml instanca tjeteumlr administrative apo

gjyqeumlsore numri i vendimeve mund teuml shkoj deri neuml gjashteuml dy vendime administrative dhe tri

vendime gjyqeumlsore dhe vendimi i Gjykateumls Kushtetuese I gjitheuml ky numeumlr i vendimeve mund

teuml shfaqet neumlse secili institucion vendos neuml meumlnyreuml meritore pasi kthimi i rastit neuml rivendosje

rrit numrin e vendimeve neuml njeuml rast teuml veteumlm

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departament kishte pranuara gjithsej 2216 leumlndeuml derisa

neuml vitin 2017 kishte pranuar 2380 leumlndeuml apo 164 leumlndeuml meuml shumeuml se sa neuml vitin paraprak Neuml

vitin 2018 ky departament kishte pranuar gjithsej 3008 leumlndeuml peumlrkateumlsisht 628 leumlndeuml meuml

shumeuml se sa neuml vitin paraprak derisa neuml vitin 2019 ky departament ka pranuar neuml puneuml gjithsej

3151 leumlndeuml apo 143 meuml shumeuml se sa neuml vitin 2018

Neuml keumlteuml meumlnyreuml shihet se rritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara si faktor i veteumlm peumlr ngritjen e

numrit teuml leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitit ka ndikuar veteumlm neuml vitin 2017 derisa keumlto

leumlndeuml nuk kaneuml qeneuml arsye teuml vetme neuml vitin 2018 dhe 2019 pasi gjateuml keumltyre dy viteve numri

i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml ngritur meuml shumeuml se sa ngritja e numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara

Neuml keumlteuml drejtim nga analiza e IKD-seuml del se trajtimi i padive ndaj shtetit nga sistemi gjyqeumlsor

i Republikeumls seuml Kosoveumls po merr tateumlpjeteumln vazhdimisht Kjo tateumlpjeteuml argumentohet me aneuml teuml

dy faktoreumlve fillimisht ngarkesa aktuale e keumltij departamenti nuk garanton trajtim efikas teuml

leumlndeumlve siccedil do teuml shihet meuml poshteuml Trajtimi i leumlndeumlve jo brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm meuml seuml

paku paraqet shkelje teuml kushtetuteumls Andaj gjendja aktuale nuk eumlshteuml njeuml gjendje solide Ndeumlrsa

pikeumlrisht kjo gjendje po vazhdon ende peumlrkeqeumlsimin duke mos dheumlneuml sinjale pozitive peumlr

progres

IKD i rikujton fillimisht KGJK-seuml mbi reumlndeumlsineuml e trajtimit efikas teuml leumlndeumlve administrative

ku KGJK duhet ta keteuml parasysh se nisur nga fakti se kemi teuml beumljmeuml me padi ndaj institucioneve

shteteumlrore peumlr rastet ku qytetareumlt konsiderojneuml shkelje teuml teuml drejtave teuml tyre trajtimi efikas dhe

efektiv i keumltyre rasteve mbroneuml teumlreuml rendin kushtetues dhe juridik neuml Republikeumln e Kosoveumls

Neuml aneumln tjeteumlr krahas teuml gjitha leumlndeumlve teuml tjera leumlndeumlt administrative dhe ekonomike janeuml teuml

centralizuara neuml njeuml departament teuml veteumlm neuml veteumlm njeuml GjTh Ky centralizimin i kompetenceumls

domosdoshmeumlrisht i jep mundeumlsi meuml teuml madhe KGJK-seuml qeuml ta skanoj situateumln dhe teuml ndeumlrhyjeuml

me koheuml Ndeumlrhyrja e KGJK-seuml neuml keumlteuml rast konsiston neuml disiplinimin e gjyqtareumlve teuml cileumlt nuk

e arrijneuml normeumln si dhe neuml ndeumlrmarrjen e masave objektive peumlr teuml sanuar keumlteuml gjendje teuml keumltij

departamenti e cila po vazhdon regresin

Peumlr meuml tepeumlr neuml kuptim teuml normeumls IKD vlereumlson se rregullorja aktuale e KGJK-seuml e cila

peumlrcakton normat e gjyqtareumlve neuml teuml gjitha fushat eumlshteuml njeuml rregullore e cila nuk adreson drejt

peumlrgjegjeumlsineuml e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml arritjes seuml objektivave teuml caktuar shtuar keumltu faktin

se e njeumljta rregullore zbatohet peumlrshtatshmeumlrisht pasi e njeumljta eumlshteuml miratuar neuml sistemin e

kaluar gjyqeumlsor para reformimit teuml teuml njeumljtit Peumlrpos ccedileumlshtjeve administrative kjo rregullore

mbi normat po vazhdon teuml shfaqet si pengeseuml neuml progresin e sistemit gjyqeumlsor edhe neuml fusha teuml

tjera gjyqeumlsore

Andaj peumlr keumlto arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml sa meuml shpejt teuml formojeuml njeuml grup punues

teuml peumlrbeumlreuml nga peumlrfaqeumlsues teuml KGJK-seuml gjyqtareuml eksperteuml dhe peumlrfaqeumlsues teuml shoqeumlriseuml civile

dhe teuml analizojeuml situateumln neuml teren dhe teuml draftojeuml e miratojeuml njeuml rregullore e cila peumlrcakton

objektiva teuml qarta peumlr secilin gjyqtar ku objektiv peumlrfundimtar i keumlsaj rregullore do teuml jeteuml

stabiliteti me leumlndeuml neuml sistemin gjyqeumlsor

15

Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ngritja e numrit teuml

leumlndeumlve teuml pazgjidhura ka ardhur si rezultat i pranimit teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve si dhe

mungeseumls seuml numrit teuml gjyqtareumlve

ldquoDepartamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative (DCcedilA) qeuml nga viti 2013 ka trasheumlguar dhe ka

pranuar neuml vazhdimeumlsi njeuml numeumlr teuml madh teuml leumlndeumlve nga Gjykata Supreme e Kosoveumls Gjykata

e Apelit dhe gjykatat e tjera regjionale neuml bazeuml teuml kompetencave teuml reja Ligji 03L-100 peumlr

Gjykata Veteumlm neuml vitin 2018 DCcedilA-Divizioni Fiskal ka pranuar meuml shumeuml se 300 leumlndeuml teuml

reja brenda 3 muajve nga Gjykata e Apelit peumlr ti gjykuar neuml rivendosje Gjateuml keumlsaj periudhe

kohore 2016-2019 DCcedilA peumlrveccedil leumlndeumlve teuml reja ka pranuar vazhdimisht edhe leumlndeuml nga

gjykatat tjera peumlr shkak teuml kompetenceumls leumlndore respektivisht ndryshimeve teuml struktureumls ligjore

Me ndryshimin e Ligjit peumlr Kundeumlrvajtje eumlshteuml rrit numri e leumlndeumlve ne DCcedilA e teuml cilat me

hereumlt kaneuml qeneuml neuml kompetenceuml Divizionit peumlr kundeumlrvajtjeje Veteumldijesimi i qytetareumlve peumlr

ta atakuar vendimet administrative te leumlshuar nga institucionet administrative ka ndikuar neuml

rritjen e leumlndeumlve- e qeuml kjo ndeumlrlidhet me besimin e gjyqeumlsorit peumlr vlereumlsimin e ligjshmeumlriseuml se

akteve administrative Gjithashtu rritja e numrit teuml leumlndeumlve neuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative eumlshteuml si pasoje e numrit teuml vogeumll teuml gjyqtareve teuml cileumlt janeuml teuml angazhuar neuml

keumlteuml departament pranimi i numrit teuml madhe teuml leumlndeumlve ku brenda muajit njeuml gjyqtar i pranon

peumlrafeumlrsisht 50 deri neuml 60 leumlndeuml - pra meuml shumeuml leumlndeuml pranohen neuml muaj se sa mund teuml punoj

njeuml gjyqtar brenda muajit - njeuml gjyqtareuml peumlrafeumlrsisht brenda njeuml muaji i punon 25 deri ne

30 leumlndeuml Peumlr me tepeumlr ende nuk kem nga KGJK Rregullore qe do te peumlrcaktonte normeumln

obliguese mujore peumlr gjyqtarrdquo18

Lidhur me rregullohen mbi normat orientuese peumlr gjyqtareuml IKD rithekson se rekomandimin se

kjo rregullore duhet teuml ndryshohet konform keumlrkesave teuml arsyetuara neuml keumlteuml raport por se deri

neuml ndryshimin e teuml njeumljteumln rregullorja aktuale e KGJK-seuml e miratuar meuml 14 shtator 2011

mbetet neuml fuqi

52 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml

Prishtineuml-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave 2929

apo 3168 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo 6831 eumlshteuml numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml

ngelur teuml pazgjidhura

18 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

16

Grafika 1 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml Gjykateumln

Themelore neuml Prishtineuml

Nga totali i leumlndeumlve qeuml DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml gjateuml vitit 2019 6093 leumlndeuml

janeuml trasheumlguar nga viti 2018 derisa janeuml gjateuml vitit 2019 janeuml pranuar edhe 3151 leumlndeuml teuml reja

Nga teuml gjitha leumlndeumlt qeuml ka pasur neuml puneuml ky departament ka zgjidhur 2929 leumlndeuml ndeumlrsa neuml

vitin 2020 ka bartur gjithsej 6315 leumlndeuml

Grafika 2 Numri i leumlndeumlve teuml trasheumlguara pranuara zgjidhura dhe pazgjidhura nga DCcedilA i GjTh neuml

Prishtineuml gjateuml vitit 2019

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten vit pas viti eumlshteuml

ngritur edhe peumlr 222 leumlndeuml Kjo peumlr arsye se peumlrballeuml numrit teuml leumlndeumlve teuml pranuara gjateuml vitit

2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml teuml njeumljtit vit ka zgjidhur 222 leumlndeuml meuml pak

Theumlneuml meuml ndryshe intenca e sistemit gjyqeumlsor peumlr teuml ulur numrin e leumlndeumlve teuml cilat barten nga

viti neuml vit gjateuml vitit 2019 neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml ka shkuar neuml drejtim teuml kundeumlrt dhe

32

68

Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

6315

2929

3151

6093

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

LEumlNDEumlT E PAZGJIDHURA NEuml FUND TEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E ZGJIDHURA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E PRANUARA GJATEuml VITIT 2019

LEumlNDEumlT E TRASHEumlGUARA NGA VITI 2018

17

kjo nisur nga fakti se ky departament meuml pak ka pasur leumlndeuml teuml pazgjidhura neuml fillim teuml vitit

2019 se sa neuml fund teuml teuml njeumljtit vit

18

6 Ngarkesa e departamentit peumlr ccedileumlshtje administrative neuml Gjykateumln e Apelit -viti 2019

Me qeumlllim teuml pasqyrimit teuml numrit teuml leumlndeumlve ndeumlr vite neuml DCcedilA teuml GjA IKD ka analizuar

statistikat zyrtare teuml KGJK-seuml peumlr keumlteuml departament sa i peumlrket vitit 2016 2017 2018 dhe vitit

2019

Neuml bazeuml teuml raporteve statistikore teuml gjykatave qeuml KGJK publikon ccedildo vit kalendarik DCcedilA i

Gjykateumls seuml Apelit gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 760 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 426 apo mbi 56 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa i kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 334 leumlndeuml apo afeumlr

44 teuml leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2017 ky departament gjithsej neuml puneuml ka pasur 890 leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml

zgjidhur 472 apo mbi 53 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 418 apo afeumlr 47 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ka pasur neuml puneuml 1083 leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml

zgjidhur 748 ose mbi 69 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 335 ose

afeumlr 31

Ndeumlrsa neuml vitin 2019 DCcedilA i keumlsaj gjykate ka pasur neuml puneuml 1369 leumlndeuml 825 prej teuml cilave

apo afeumlr mbi 60 janeuml zgjidhur kurse numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura eumlshteuml 544 apo afeumlr 40

Grafika 3 Peumlrqindja e leumlndeumlve teuml zgjidhura dhe teuml pazgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Departamentin peumlr

Ccedileumlshtje Administrative teuml Gjykateumln e Apelit

Nga statistikat e meumlsipeumlrme shihet se DCcedilA i Gjykateumls seuml Apelit ndeumlr vite ka ngritur numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura derisa kemi njeuml ngritje teuml lehteuml neuml numrin e leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml

vitin 2019

Por IKD gjeneuml se numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura neuml fund teuml vitin 2019 nuk vie si rezultat i uljes

seuml efikasitetit teuml gjyqtareumlve teuml DCcedilA-seuml neuml GjA por se kemi teuml beumljmeuml me ngritje teuml numrit teuml

leumlndeumlve teuml pranuara ku peumlr dallim nga viti 2018 gjateuml vitit 2019 neuml keumlteuml departament janeuml

pranuar 369 leumlndeuml meuml shumeuml

60

40Leumlndeumlt e zgjidhura

Leumlndeumlt e pa zgjidhura

19

7 Ngarkesa meuml leumlndeuml e Administrative neuml Gjykateumln Supreme gjateuml vitit 2019

IKD neuml raportin e kaluar mbi drejteumlsineuml administrative kishte gjetur se Gjykata Supreme e

Republikeumls seuml Kosoveumls ka arritur njeuml stabilitet me leumlndeuml i cili stabilitet i mundeumlson keumlsaj

gjykate qeuml teuml sigurojeuml trajtimin e rasteve administrative brenda njeuml afati teuml arsyesheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml veteumlm 3 leumlndeuml administrative teuml pranuara

sipas keumlrkeseumls peumlr mbrojtjen e ligjshmeumlriseuml ku po gjateuml vitit 2019 i ka zgjidhur keumlto tri leumlndeuml

Ndeumlrsa leumlndeuml administrative teuml pranuara sipas keumlrkeseumls peumlr rishqyrtim teuml jashteumlzakonsheumlm

Gjykata Supreme gjateuml vitit 2019 ka trasheumlguar nga viti 2018 veteumlm kateumlr (4) leumlndeuml derisa ka

pranuar edhe 153 leumlndeuml teuml tjera qeuml i bie se neuml total gjateuml vitit 2019 ka pasur neuml puneuml gjithsej

157 leumlndeuml teuml keumlsaj natyre Prej tyre Gjykata Supreme ka zgjidhur 156 leumlndeuml duke e peumlrfunduar

vitin me veteumlm njeuml leumlndeuml teuml bartur peumlr vitin pasues

Grafika 4 Leumlndeumlt e zgjidhura gjateuml vitit 2019 neuml Gjykateumln Supreme

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se deri meuml tani veteumlm Gjykata Supreme e Republikeumls seuml

Kosoveumls ka arritur teuml keteuml njeuml gjendje stabile teuml ngarkeseumls me leumlndeuml e cila gjendje i mundeumlson

keumlsaj gjykate qeuml teuml garantojeuml mjetin efektiv juridik

156

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

KEumlRKESEuml PEumlR RISHQYRTIM TEuml JASHTEumlZAKONSHEumlM

KEumlRKESEuml PEumlR MBROJTE TEuml LIGJSHMEumlRISEuml

20

8 Ngarkesa dhe performanca individuale e gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml dhe

GjA-viti 2019

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml

Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar

neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa 6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin

administrativ

Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027

leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml dyja divizionet si total

Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml Prishtineuml janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare

gjyqtareumlt e keumltij departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur

mesatarisht nga 36 leumlndeuml meuml pak

Lidhur me keumlteuml gjetje teuml IKD-seuml IKD ka deumlrguar keumlrkeseuml peumlr informata tek Kryetarja e Gjykateumls

Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlr keumlteuml pjeseuml pyetja e IKD-seuml ka qeneuml si neuml vijim

Gjateuml vitit 2019 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka qeneuml i ngarkuar me gjithsej 9244 leumlndeuml derisa

neuml keumlteuml departament janeuml zgjidhur 2929 leumlndeuml Neuml keumlteuml departament kaneuml qeneuml teuml angazhuar

gjithsej 9 gjyqtareuml 3 prej teuml cileumlve teuml angazhuar neuml divizionin fiskal teuml keumltij departamenti derisa

6 teuml tjereuml janeuml teuml angazhuar neuml divizionin administrativ Neuml keumlteuml meumlnyreuml gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtareuml mesatarisht ka qeneuml i ngarkuar me nga 1027 leumlndeuml mesatare kjo e peumlrllogaritur peumlr teuml

dyja divizionet si total Ndeumlrkaq sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

gjateuml vitit 2019 secili gjyqtar ka zgjidhur mesatarisht nga 3254 leumlndeuml Sipas Rregullores peumlr

Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml janeuml teuml

obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjedhin 329 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt e keumltij

departamenti nuk e kaneuml arritur normeumln e peumlrcaktuar nga KGJK duke zgjidhur mesatarisht nga

36 leumlndeuml meuml pak Si e vlereumlsoni keumlteumlrdquo

Kjo gjetje e IKD-seuml eumlshteuml kontestuar nga Kryetarja Bytyccedili e cila neuml peumlrgjigjen e saj eumlshteuml

kufizuar tek divizioni fiskal dhe jo tek DCcedilA si teumlreumlsi peumlrkundeumlr faktit se pyetja e IKD-seuml

neumlnvizonte faktin e peumlrllogaritjes seuml mesatares peumlr DCcedilA-neuml neuml teumlreumlsi

ldquoSa i peumlrket Divizionit Fiskal nuk qeumlndrojneuml teuml gjeturat e KDI lidhur me ngarkimin e leumlndeumlve

me mesatare 1027 leumlndeuml sepse 3 gjyqtaret e keumltij Divizioni i kaneuml aktualisht rreth 400 leumlndeuml

secili apo neuml total rreth 1250 leumlndeuml Ndeumlrsa leumlndeuml teuml kryera peumlr vitin 2019 janeuml meuml shumeuml se sa

leumlndeumlt e pranuara peumlr keteuml periudheuml dhe neuml keumlteuml meumlnyreuml edhe eumlshteuml zvogeumlluar numri i leumlndeumlve

teuml vjetra teuml cilat kaneuml pritur peumlr tu zgjidhur neuml gjykateumlrdquo

IKD i rikujton Kryetares seuml Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili se teuml gjitha teuml

dheumlnat statistikore janeuml marreuml nga raportet zyrtare teuml publikuara nga KGJK Neuml keumlteuml drejtim

21

analiza dhe peumlrllogaritja eumlshteuml beumlreuml peumlr departamentin si teumlreumlsi dhe jo teuml ndareuml neuml divizione

Arsye peumlr keumlteuml eumlshteuml se veteuml raportet e KGJK-seuml nuk japin teuml dheumlna teuml ndara peumlr dy divizionet

e DCcedilA-seuml por i pasqyrojneuml si teumlreumlsi teuml dheumlnat statistikore peumlr keumlteuml departament19

Neuml aneumln tjeteumlr gjateuml keumltij viti 2019 DCcedilA neuml Gjykateumln e Apelit ka pasur neuml puneuml gjithsej 1369

leumlndeuml prej teuml cilave kaneuml zgjidhur 825 leumlndeuml

Neuml DCcedilA teuml GjA kaneuml qeneuml teuml angazhuar 3 gjyqtareuml qeuml i bie se mesatarisht secili gjyqtar ka

pasur neuml puneuml nga 456 leumlndeuml Ndeumlrsa sa i peumlrket leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml vitit 2019 secili

gjyqtar i DCcedilA teuml GjA ka zgjidhur mesatarisht nga 275 leumlndeuml

Sipas Rregullores peumlr Caktimin e Normave teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve gjyqtareumlt e DCcedilA teuml GjTh

neuml GjA janeuml teuml obliguar qeuml gjateuml njeuml viti teuml zgjidhin 263 leumlndeuml qeuml i bie se neuml mesatare gjyqtareumlt

e DCcedilA teuml GjA gjateuml vitit 2019 kaneuml zgjidhur nga 12 leumlndeuml meuml shumeuml se sa norma e peumlrcaktuar

nga KGJK

Neuml aneumln tjeteumlr neuml fund teuml vitit 2018 KGJK kishte beumlreuml njeuml hap progresiv neuml fusheumln e

transparenceumls ku kishte publikuar Raportin Vjetor teuml Puneumls seuml Gjyqtareumlve peumlr vitin 2018 neuml teuml

cilin raport pasqyrohej puna e secilit gjyqtar neuml kuptim teuml numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura gjateuml

vitin 2018

Peumlr publikimin e keumltij raporti IKD neuml gjitha raportet nga seria ldquoligji VS praktikardquo kishte njohur

dhe vlereumlsuar keumlteuml progres teuml cilin veprim pozitiv teuml KGJK-seuml kishte keumlrkuar ta marreuml shembull

edhe KPK duke publikuar raportin vjetor teuml puneumls seuml prokuroreumlve

Por progresin e sheumlnuar neuml fund teuml vitit 2018 KGJK e ka kthyer peumlrseumlri neuml regres pasi raporti

vjetor mbi puneumln e gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 nuk eumlshteuml publikuar nga KGJK Peumlrkundeumlr

keumlrkesave teuml vazhdueshme teuml IKD-seuml neuml institucionet gjyqeumlsore ky raport nuk eumlshteuml siguruar

asnjeumlhereuml

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se KGJK dhe teuml gjitha institucionet e tjera gjyqeumlsore duhet ta

shtojneuml tempon dhe nivelin e progresit por se regresi nuk duhet teuml shfaqen neuml asnjeuml rast Andaj

teumlrheqja prapa e KGJK-seuml nga njeuml veprim shumeuml pozitiv neuml kuptim teuml transparenceumls paraqet

njeuml shembull me negativitet teuml theksuar

Duke u bazuar po neuml keumlteuml raport IKD kishte gjetur se neuml mes teuml gjyqtareumlve teuml njeuml departamenti

teuml caktuar ka disbalanc teuml madh sa i peumlrket numrit teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura ku IKD neuml keumlto

raport kishte pasqyruar edhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml madh teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

dhe tre (3) gjyqtareumlt me numrin meuml teuml vogeumll teuml leumlndeumlve teuml zgjidhura

Peumlrseumlritjen apo mos peumlrseumlritjen e keumlsaj dukurie gjateuml vitit 2019 KGJK e ka mbajtur teuml fshehur

duke mos publikuar raportin vjetor mbi puneumln e gjykateumlsve peumlr vitin 2019 teuml cilin raport e

kishte publikuar peumlr vitin 2018

19 Po aty

22

Andaj peumlr keumlteuml arsye IKD i rekomandon KGJK-seuml qeuml teuml publikojeuml raportin vjetor teuml puneumls seuml

gjyqtareumlve peumlr vitin 2019 dhe teuml njeumljtin raport ta publikojeuml vazhdimisht peumlr secilin vit duke

vazhduar shembullin e mireuml teuml treguar neuml fund teuml vitit 2018

23

9 Gjetjet e IKD-seuml mbi Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

IKD gjateuml periudheumls 1 janar 2019 ndash 31 dhjetor 2019 ka monitoruar gjithsej 185 seanca neuml DCcedilA

teuml GjTh neuml Prishtineuml

Grafika 5 ndash Seancat e monitoruara nga IKD

Nga 185 seanca teuml monitoruara 149 janeuml monitoruar neuml divizionin administrativ ndeumlrsa 36 neuml

divizionin fiskal

Sipas statistikave teuml siguruara nga monitorimit i IKD-seuml paditeuml meuml teuml shpeshta neuml gjykateuml gjateuml

vitit 2019 kaneuml qeneuml ndaj MPMS-seuml lidhur me keumlrkesat peumlr pensione dhe meuml teuml rralla ato me

teuml cilat kontestohen vendimet e Inspektoratit teuml Puneumls

Ndeumlrsa nuk mungojneuml rastet edhe ndaj KPMSHCK ku paleumlt e pakeumlnaqura me vendime lidhur

me vendet e tyre teuml puneumls kaneuml keumlrkuar nga Gjykata realizimin e teuml drejtave teuml tyre

Padi teuml shumta janeuml beumlreuml edhe ndaj Doganeumls seuml Kosoveumls dhe ATK-seuml raste me teuml cilat merret

divizioni fiskal neuml kuadeumlr teuml DCcedilA-seuml

Krahas seancave teuml monitoruara IKD gjateuml vitit 2019 ka mbledhur dhe analizuar afeumlrsisht 100

aktgjykime nga rastet administrative teuml trajtuara nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml

Nga analiza e aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat nuk peumlrmbajneuml arsyetim teuml

mjaftuesheumlm neuml ateuml meumlnyreuml qeuml paleumlt dhe publiku realisht teuml kuptojneuml dhe teuml binden peumlr arsyet

e vendosjes si neuml dispozitivin e njeuml aktgjykimi

Neuml keumlteuml drejtim siccedil tanimeuml eumlshteuml trajtuar neuml keumlteuml raport e drejta peumlr njeuml gjykim teuml drejteuml peumlrfshin

edhe teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml arsyetuar

149

36

DIVIZIONI ADMINISTRATIV DIVIZIONI FISKAL

Seancat e monitoruara

Seancat e monitoruara

24

ldquoDheumlnia e arsyetimit adekuat peumlr deumlnimin peumlrfundimtar eumlshteuml e reumlndeumlsiseuml pareumlsore Arsyetimi

dhe analizimi i qarteuml janeuml keumlrkesa thelbeumlsore teuml vendimeve gjyqeumlsore dhe njeuml aspekt i

reumlndeumlsisheumlm i seuml drejteumls neuml gjykim teuml drejteuml teuml parapareuml neuml nenin 6 teuml Konventeumls Evropiane peumlr

Mbrojtjen e teuml Drejtave dhe Lirive Themelore teuml Njeriut Cileumlsia e vendimeve gjyqeumlsore varet

kryesisht nga cileumlsia e arsyetimit teuml tyre Arsyetimi adekuat eumlshteuml domosdoshmeumlri e cila nuk

duhet neglizhuar neuml interes teuml shpejteumlsiseumlrdquo20

Keumlshilli Konsultativ i Gjyqtareumlve Evropianeuml peumlrmes opinionit nr11 teuml vitit 2008 ka keumlrkuar

qeuml vendimet gjyqeumlsore teuml jeneuml teuml arsyetuara pasi qeuml cileumlsia e vendimit varet nga kualiteti i

arsyetimit Arsyetimet e vendimeve gjyqeumlsore duhet teuml jeneuml konsistente teuml qarta jo

dykuptimshe dhe jo kontradiktore21

Disa prej aktgjykimeve teuml analizuara tregojneuml neuml meumlnyreuml teuml shkurteumlr kthimin e ccedileumlshtjes neuml

rivendosje neuml rastet kur aprovohet padia duke mos u leumlshuar neuml njeuml arsyetim konkret dhe neuml

rekomandime konkrete peumlr organin administrativ qeuml do teuml shqyrtojeuml rekomandimin e gjykateumls

kur rasti kthehet neuml rivendosje tek teuml njeumljtit

Neuml keumlteuml drejtim logjikisht kjo mungeseuml e arsyetimit teuml keumltyre aktgjykimeve krijon edhe

situateumln qeuml organi administrativ nuk e nxjerreuml vendimin e ri neuml peumlrputhje me vendimin gjyqeumlsor

peumlr arsye se i njeumljti eumlshteuml i paqarteuml dhe nuk i mundeumlson organit administrativ qeuml teuml parashikojeuml

sakteuml veprimet ccedilfareuml paraqet cenim teuml theksuar teuml elementeve kryesore teuml siguriseuml juridike Kjo

situateuml reumlndohet edhe meuml shumeuml kur kihet parasysh se sigurineuml juridike neuml keumlteuml rast e cenon

pikeumlrisht institucioni meuml i obliguar peumlr teuml mbrojtur pikeumlrisht sigurineuml juridike

Neuml keumlto aktgjykime zakonisht neuml paragrafeumlt e pareuml teuml tyre peumlrshkruhet kronologjia e

procedureumls padia peumlrgjigja neuml padi deklarimet gjateuml seancave peumlrshkruhen provat e

administruara ku neuml disa raste peumlr shkak teuml shablloneve teuml krijuara ka edhe leumlshime teknike

Sipas vlereumlsimit teuml IKD-seuml peumlrmbledhja e atyre ccedilka janeuml theumlneuml neuml seanceuml nuk peumlrbeumln arsyetim

teuml njeuml vendimi kur mungon arsyetimi i bazeumls mbi teuml cileumln eumlshteuml vendosur si neuml dispozitivin e

njeuml aktgjykimi

Tutje sikurse neuml raportin paraprak IKD ka gjetur se vazhdon teuml aplikohet mundeumlsia e lejuar

me ligj qeuml gjykateumlsit e keumltij departamenti rastet trsquoi kthejneuml neuml rivendosje dhe kjo sipas IKD-seuml

po iu mundeumlson atyre qeuml teuml vendosin neuml meumlnyreuml formale pa dheumlneuml njeuml arsyetim meritor peumlr

refuzimin apo aprovimin e padive

Gjykateumlsit e keumltij departamenti neuml shumeuml pak raste vendosin neuml meumlnyreuml meritore peumlr njeuml ccedileumlshtje

pa e deumlrguar fillimisht rastin neuml rivendosje

20 Udheumlzues peumlr Politikeumln Ndeumlshkimore Gjykata Supreme 15 shkurt 2018 f198

(httpwwwoakksorgrepositorydocsUdhezues_per_Politiken_Ndeshkimore_Shkurt_2018_346913pdf )

(Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 12 prill 2020) 21 Paragrafi 36 Opinion i nr11 (2008) i Keumlshillit Konsultativ teuml Gjyqtareumlve Evropian i Keumlshillit teuml Evropeumls lidhur

me kualitetin e vendimeve gjyqeumlsore

25

Sipas teuml dheumlnave qeuml IKD ka nxjerreuml pas analizimit teuml aktgjykimeve aprovuese eumlshteuml gjetur se

mbi 90 e keumltyre aktgjykimeve janeuml aktgjykime sipas teuml cilave rasti kthehet neuml rivendosje neuml

organin administrativ

Neuml keumlteuml drejtim IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e teuml vepruarit nga gjyqtareumlt eumlshteuml burimi kryesor

i shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut dhe lirive themelore pasi neuml keumlteuml proces zvarritja meuml e madhe

e procedureumls beumlhet gjateuml konfliktit administrativ nga DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml me praktikeumln

peumlr kthimin e rasteve neuml rivendosje

Peumlr keumlteuml pjeseuml ankesat dhe kritikat e vazhdueshme janeuml mos respektimi i vendimeve gjyqeumlsore

nga organet administrative duke vendosur peumlrseumlri neuml meumlnyreuml identike peumlr teuml njeumljti rast

Duke marr parasysh se njeumlri ndeumlr organet vendimet e teuml cilit atakohen meuml seuml shpeshti nga paleumlt

eumlshteuml Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS) IKD ka analizuar aktgjykimet neuml

keumlto raste

Nga analiza e keumltyre aktgjykimeve IKD ka gjetur se teuml njeumljtat arsyetohen veteumlm formalisht

duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i

shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo

Neuml keumlto situata teuml cilat janeuml shumeuml teuml shpeshta paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave

teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe meumlnyra e veprimit teuml gjykateumls neuml keumlto raste meuml pas

shndeumlrrohet neuml burim teuml vazhduesheumlm teuml zvarritjeve procedurale

Kjo pasi gjykata neuml rast teuml aprovimit teuml padiseuml keumlto ccedileumlshtje i kthen peumlrseumlri neuml rivendosje tek

organi administrativ e qeuml parimisht peumlr realizimin e keumlrkeseumls seuml saj paleumls i duhen edhe

minimumi 2 vite teuml tjera

Nga teuml dheumlnat e IKD-seuml teuml nxjerra nga monitorimi ditor i rasteve gjyqeumlsore administrative

MPMS-ja peumlrkundeumlr vendimit gjyqeumlsor merr vendim teuml njeumljteuml e si rezultat i keumlsaj gjykata veteumlm

se e prolongon realizimin e teuml drejteumls seuml paleumls peumlrmes kthimit neuml rivendosje

Peumlr meuml tepeumlr duke vepruar neuml keumlteuml meumlnyreuml DCcedilA-teuml peumlrpos se prolongojneuml vazhdimisht rastet

administrative teuml njeumljtat nuk ndeumlrtojneuml standarde juridike teuml cilat do teuml vlenin edhe neuml raste teuml

tjera teuml natyreumls seuml njeumljteuml duke nxitur ligjshmeumlrineuml neuml gjitha organet administrative

Neuml aneumln tjeteumlr nga monitorimi i DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD ka gjetur njeuml mbajtje

ldquoshabllonrdquo teuml seancave gjyqeumlsore duke mos beumlreuml qeuml teuml njeumljtat seanca teuml arrijneuml qeumlllimin peumlr njeuml

drejteumlsi meuml teuml mireuml

Neuml keumlteuml drejtim gjyqtareumlt e keumltij departamenti caktojneuml seancat gjyqeumlsore njeumlreumln pas tjetreumls

me njeuml diferenceuml prej 15 apo 30 minutave duke mos u dheumlneuml paleumlve koheuml teuml mjaftueshme peumlr

teuml paraqitur pretendimet e tyre

Monitorimi i IKD-seuml gjeneuml se ka raste kur gjykateumlsi veteumlm hyn neuml seanceuml pa hapur shqyrtimin

gjyqeumlsor fare pa konstatuar paleumlt dhe pa konstatuar objektin e shqyrtimit derisa evidentohen

26

edhe raste kur provat shkruhen neuml procesverbal jashteuml seanceumls nga sekretarja juridike dhe teuml

njeumljtat nuk administrohen fare gjateuml mbajtjes seuml seanceumls

Lidhur me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit ka pasur reagime nga ana e avokateumlve teuml cileumlt janeuml shprehur

teuml pakeumlnaqur me mos administrimin e provave gjateuml seanceumls por jo edhe paleumlt teuml cilat nuk kaneuml

pasur peumlrfaqeumlsues

Neuml keumlto raste rreziku qeuml teuml mos administrohen prova vendimtare eumlshteuml i madh e ccedilka determinon

edhe meumlnyreumln e vendosjes

Peumlr keumlto arsye IKD i rikujton gjykateumlsve neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml se seancat gjyqeumlsore

nuk janeuml njeuml procedureuml formale pa ndikim neuml meritat e rastit apo veprime procedurale ldquosa peumlr

tu beumlreumlrdquo por se peumlrmes teuml njeumljtave duhet teuml sigurohet parimi i barabareumlsiseuml seuml paleumlve dhe

mbrojtjes efektive teuml interesit publik e privat neuml meumlnyreuml qeuml drejteumlsia neuml fund teuml jeteuml meuml e mireuml

Andaj mbi keumlteuml IKD i rekomandon keumltyre gjykateumlsve qeuml seancat gjyqeumlsore teuml mbahen me njeuml

kujdes dhe veumlmendje teuml shtuar

Lidhur me keumlteuml ccedileumlshtje Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml

se zgjatja e seanceumls nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet nga Gjyqtareumlt por nga veteuml paleumlt

ldquoSa i peumlrket diferenceumls-zgjatjes seuml seancave gjyqeumlsoreuml neuml DCcedilA kjo nuk eumlshteuml ccedileumlshtje qeuml varet

nga gjyqtareumlt por koheumlzgjatja e mbajtjes seuml njeuml seance varet nga veprimet dhe deklarimet e

paleumlve si dhe administrimit teuml provave neuml seanceuml Gjyqtari neuml rastin e caktimit teuml seanceumls lidhur

me koheumlzgjatjen e peumlrcakton zgjatjen e seanceumls sipas kompleksitetit teuml leumlndeumls-neuml DCcedilA Vleneuml

teuml theksohet se ka leumlndeuml teuml cilat mund teuml kryhen peumlr njeuml koheuml meuml teuml shkurt e po ashtu ka leumlndeuml

qeuml janeuml meuml shumeuml komplekse dhe peumlr shqyrtimin e tyre nevojitet koheuml me gjateuml mireumlpo pa marr

parasysh edhe pse gjyqtari e ka caktuar kufirin neuml mes seancave kjo nuk ndikon qeuml paleumlt teuml

mos keneuml teuml drejt teuml mos deklarohen peumlr teuml drejtat e tyrerdquo22

Neuml aneumln tjeteumlr LKA peumlrcakton se ldquoneumlse neuml shqyrtim nuk vjen as paditeumlsi dhe as pala e paditur

ndeumlrsa shqyrtimi nuk shtyhet gjykata do teuml shqyrtojeuml konfliktin edhe pa pranineuml e paleumlverdquo23

Kjo dispoziteuml i peumlrshtatet edhe veteuml natyreumls seuml procedureumls administrative neuml meumlnyreuml qeuml teuml mos

pengohet administrimi i mireuml i drejteumlsiseuml derisa njeuml normeuml e tilleuml ligjore reumlndon poziteumln e paleumls

e cila mungon

Dukuria e mos paraqitjes neuml seanceuml eumlshteuml dukuri jashteumlzakonisht e shprehur neuml rastet kur teuml

paditura janeuml organet shteteumlrore e qeuml peumlrfaqeumlsohen nga Avokatura Shteteumlrore Ndeumlr teuml tjera

kjo dukuri ishte konstatuar edhe neuml raportin paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative

22 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 23 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Neni 412

27

91 Koheumlzgjatja e zgjidhjes seuml leumlndeumlve neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative

Sa i peumlrket koheumlzgjatjes seuml procedureumls peumlr zgjidhjen e leumlndeumlve neuml DCcedilA IKD ka peumlrdorur

formuleumln e cila aplikohet nga KGJK ndoneumlse njeuml formuleuml e tilleuml nuk eumlshteuml shumeuml e sakteuml dhe

nga monitorimi qeuml IKD i beumlneuml DCcedilA-ve beumlhet e ditur se njeuml formuleuml e tilleuml nuk pasqyron

koheumlzgjatjen reale teuml proceseve gjyqeumlsore neuml keumlteuml Departament24

Neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml sipas teuml dheumlnave statistikore teuml keumlsaj gjykate koheumlzgjatja e

trajtimit teuml njeuml rasti prej momentit kur padia paraqitet neuml gjykateuml e deri neuml diteuml kur merret

vendimi nga e njeumljta eumlshteuml 78695 diteuml pra qeuml sipas formuleumls seuml KGJK-seuml i bie qeuml ky

Departament ka zgjidhur leumlndeumlt me efikasitet prej 9295

Nga kjo mund teuml kuptojmeuml qeuml njeuml qytetareuml peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlrmes gjykateumls

duhet teuml pres minimumi dy vite e gjysmeuml gjithnjeuml sipas formuleumls matematikore seuml KGJK-seuml

Ndoneumlse LKA-ja nuk ka teuml caktuar afatin kohor brenda teuml cilit njeuml rast duhet teuml peumlrfundojeuml neuml

gjykateuml gjithmoneuml bazohet dhe vepron sipas parimin teuml efikasitetit qeuml njeuml leumlndeuml teuml zgjidhet neuml

koheuml teuml arsyeshme duke mos peumlrcaktuar afate specifike

Lidhur me koheumlzgjatjen e trajtimit teuml leumlndeumlve administrative Kryetarja e Gjykateumls Themelore

neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara

nga Gjykata Supreme dhe numrit teuml madh teuml leumlndeumlve teuml pranuara eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha

leumlndeumlt teuml procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml

ldquoSa i peumlrket pyetjes seuml prolongimit teuml rasteve gjyqeumlsore administrative DCcedilA peumlr shkak teuml

numrit teuml leumlndeumlve teuml trasheumlguara nga Gjykata Supreme dhe peumlr shkak teuml numrit teuml madh teuml

leumlndeumlve teuml pranuara nga ana keumltij departamenti eumlshteuml e pamundur qeuml teuml gjitha leumlndeumlt teuml

procedohen neuml teuml njeumljteumln koheuml mireumlpo gjykata procedon leumlndeumlt ndeumlrmerr veprimet peumlr

leumlndeumlt sipas arritjes se tyre neuml gjykateuml duke i ftuar paleumlt neuml seanceuml dhe duke shqyrtuar leumlndeumln

sipas dispozitave ligjore neuml fuqi Po ashtu gjykata i procedon leumlndeumlt sidomos ato te

cilat janeuml me prioritet (psh leumlndeumlt qeuml kaneuml teuml beumljneuml me ccedileumlshtjet sociale ndash personat me afteumlsi

te kufizuar personat paraplegjik dhe tetraplegjik ndihmat sociale etj kontestet e puneumls

dhe ato statusore - regjistrimi civil dhe gjendja civile) teuml peumlrcaktuar me ligjrdquo25

92 ldquoPing Pongurdquo me rastet neuml Drejteumlsineuml Administrative

IKD vazhdimisht ka adresuar problematikeumln e kthimit teuml ccedileumlshtjeve neuml rivendosje nga Gjykata

tek organi administrativ kjo peumlr faktin se nga praktika ka rezultuar qeuml kjo e fundit teuml merr

vendim teuml njeumljteuml peumlr ccedilka pala eumlshteuml detyruar qeuml peumlr hereuml teuml dyteuml peumlr ccedileumlshtjen e njeumljteuml ti drejtohet

gjykateumls

24 Sheumlnim neuml Annexin 1 teuml keumltij raporti do teuml paraqiten disa prej rasteve karakteristike ku do teuml trajtohet edhe

koheumlzgjatja e procedureumls neuml keumlto raste 25 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

28

Mundeumlsia ligjore qeuml gjykata teuml kthej rastin neuml rivendosje tek organi administrativ dhe teuml mos

vendos neuml meumlnyreuml meritore ka beumlreuml qeuml teuml keteuml zvarritje teuml procedureumls dhe pamundeumlsi qeuml paleumlt

teuml realizojneuml teuml drejtat e tyre neuml koheuml teuml arsyeshme

LKA peumlrcakton se ldquoNeumlse gjykata konstaton se konflikti administrativ nuk mund teuml shqyrtohet

neuml bazeuml teuml fakteve teuml veumlrtetuara neuml procedureumln administrative peumlr shkak se neuml pikeumlpamje teuml

fakteve teuml veumlrtetuara ekzistojneuml kontradikta neuml akte gjeuml qeuml neuml pikat esenciale nuk janeuml veumlrtetuar

ploteumlsisht e qeuml nga faktet e veumlrtetuara eumlshteuml nxjerreuml konkluzioni jo i drejteuml neuml pikeumlpamje teuml

gjendjes faktike ose konstaton se neuml procedureumln administrative nuk janeuml respektuar rregullat

e procedureumls qeuml do teuml kishin reumlndeumlsi peumlr zgjidhjen e ccedileumlshtjes gjykata do teuml anulojeuml me

aktgjykim aktin e kontestuar administrativ Neuml njeuml rast teuml tilleuml organi kompetent ka peumlr detyreuml

teuml veprojeuml ashtu si eumlshteuml caktuar neuml aktgjykim dhe teuml nxjerreuml akt teuml ri administrativrdquo26

Por peumlrkundeumlr keumlsaj ky ligj ka peumlrcaktuar edhe se ldquoKur gjykata konstaton se akti administrativ

i kontestuar duhet teuml anulohet mundet neumlse karakteri i ccedileumlshtjes e lejon dhe neumlse teuml dheumlnat dhe

faktet e administruara gjateuml procedureumls japin bazeuml teuml sigurt peumlr keumlteuml gjeuml me aktgjykim teuml

vendoseuml peumlr ccedileumlshtjen administrative Aktgjykimi e zeumlvendeumlson aktin e anuluarrdquo27

Neuml keumlto dy situata ideja e teuml cilave eumlshteuml qeuml neuml favor teuml administrimit teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

gjykateumlsit ti keneuml duart e lira teuml njeumljtit kaneuml zgjedhur njeuml situateuml sipas teuml cileumls leumlndeumlt kryhen meuml

shpejteuml por nuk beumlhet fjaleuml peumlr administrim teuml mireuml teuml drejteumlsiseuml

Kjo peumlr arsye se nga monitorimi sistematik IKD ka gjetur se gjyqtareumlt neuml mbi 90 teuml rasteve

veprojneuml sipas situateumls seuml pareuml peumlrkateumlsisht kthejneuml rastin neuml organin administrativ dhe nuk

nxjerrin aktgjykim sipas teuml cilit do teuml vendosnin mbi ccedileumlshtjen administrative neuml meumlnyreuml

meritore Neuml keumlteuml situateuml paleumls i duhet teuml kthehet peumlrseumlri neuml organin administrativ teuml shkalleumls

seuml dyteuml dhe potencialisht peumlrseumlri teuml filloj nga zero konfliktin administrativ neuml DCcedilA teuml GjTh neuml

Prishtineuml dhe potencialisht ky proces teuml zhvillohet edhe neuml DCcedilA teuml Gjykateumls seuml Apelit

Peumlrpos keumlsaj sipas veteuml gjykateumlsve teuml keumltij departamenti vendimet e organeve shteteumlrore janeuml

pothuajse identike edhe pas udheumlzimeve teuml gjykateumls se ccedilfareuml duhet teuml veprojneuml

Neuml aneumln tjeteumlr me keumlteuml meumlnyreuml teuml veprimit Gjyqtareumlt veteumlm sa i ikin peumlrgjegjeumlsiseuml seuml tyre si

aktereumlt kryesore peumlr veumlnien e drejteumlsiseuml administrative duke irsquoa leumlneuml keumlteuml neuml kompetenceuml

organit administrativ

IKD vlereumlson se Gjyqtareumlt e DCcedilA duhet teuml kujdesen neuml secilin rast qeuml teuml keteuml administrim teuml

mireuml teuml drejteumlsiseuml meumlnyra e kryerjes seuml teuml cilave raste si teumlreumlsi paraqet veteuml pasqyreumln e

mireumlkeq administrimit teuml drejteumlsiseuml

26 Ligji peumlr Konfliktet Administrative neni 432 27 Po aty neni 464

29

Sipas IKD-seuml peumlr keumlteuml situateuml tanimeuml teuml krijuar sipas teuml cileumls sistemi gjyqeumlsor nuk garanton njeuml

mjet efikas juridik neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative peumlrgjegjeumlsia primare bie tek veteuml

Gjyqtareumlt

Neuml aneumln tjeteumlr mbi keumlto defekte teuml funksionimit teuml drejteumlsiseuml administrative duhet teuml veprojeuml

KGJK peumlrkateumlsisht Komisioni peumlr Vlereumlsimin e Performanceumls seuml Gjyqtareumlve

Veteuml ideja e konceptit teuml vlereumlsimit teuml performanceumls eumlshteuml peumlrmireumlsimi i sistemit gjyqeumlsor duke

larguar veprimet dhe praktikat teuml cilat ndikojneuml negativisht neuml administrimin e mireuml teuml

drejteumlsiseuml Andaj ky komision duhet teuml veprojeuml neuml meumlnyreuml meritore efikase dhe efektive neuml

meumlnyreuml qeuml teuml parandalojeuml praktika teuml tilla teuml cilat neuml instanceuml teuml fundit deumlmtojneuml interesin juridik

teuml qytetareumlve teuml Republikeumls seuml Kosoveumls duke shkelur teuml drejtat e tyre kushtetuese

Lidhur me keumlteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili ka theumlneuml se ldquoneuml

bazeuml teuml Ligjit 03L-202 peumlr Konfliktet Administrative respektivisht neni 37 paragrafi 3 neuml

mungeseuml teuml provave teuml deumlrguara nga e paditura (e cila edhe pse eumlshteuml e obliguar ligjeumlrisht trsquoia

deumlrgoj gjykateumls provat e leumlndeumls) DCcedilA neuml mungeseuml teuml keumltyre provave eumlshteuml e obliguar teuml kthej

neuml rivendosje rastin peumlr shkak se nuk mund teuml bazoj vendimin e saj pa iu dheumlneuml mundeumlsia

paleumlve teuml deklarohen lidhur me provat e leumlndeumls Ndeumlrsa neni 43 i LKA-seuml parasheh qeuml kur

gjykata nuk mund ta veumlrtetoj gjendjen faktike ndeumlrsa pala konteston keumlteuml gjendje ateumlhereuml edhe

Ligji neuml shumiceumln e rasteve parasheh qeuml gjykata ta obligoj organin administrativ ta veumlrtetoj njeuml

gjendje teuml drejt faktike dhe teuml merr vendim konform ligjitrdquo28

93 Publikimi i aktgjykimeve teuml rasteve administrative

Neni 63 i Ligjit nr06L-054 peumlr Gjykatat peumlrcakton shprehimisht se ldquoGjykatat publikojneuml teuml

gjitha aktgjykimet neuml faqen e tyre zyrtare teuml internetit neuml afat prej gjashteumldhjeteuml (60)

diteumlsh nga data e nxjerrjes seuml aktgjykimit neuml pajtim me legjislacionin neuml fuqi Keumlshilli nxjerr

akte neumlnligjore peumlr zbatimin e keumltij nenirdquo

Lidhur me keumlteuml obligim ligjor teuml gjykatave IKD ka hulumtuar publikimin e aktgjykimeve

administrative nga GjTh neuml Prishtineuml dhe GjA ku analiza eumlshteuml beumlreuml pas muajit mars 2020

peumlrkateumlsisht neuml koheumln kur peumlrfundon edhe afati i fundit peumlr publikimin e aktgjykimeve teuml vitit

2019

Sipas statistikave zyrtare teuml publikuara nga KGJK-ja lidhur me puneumln e gjykateumls del se ky

departamenti gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur 2929 raste nga njeuml total prej 9244 rastesh sa neuml

teumlreumlsi ka qeneuml i ngarkuar ky departament

Nga 2929 raste teuml cilat janeuml zgjidhur nga DCcedilA 257 aktgjykime janeuml publikuar neuml ueb faqen e

Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml29

28 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 29 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml (Shih linkun httpsprishtinegjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020)

30

Lidhur me publikimin e aktgjykimeve Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml cikli i publikimit teuml aktgjykimeve neuml keumlteuml gjykateuml eumlshteuml duke vazhduar

ldquoPeumlrkitazi me pretendimin tuaj se pse nuk janeuml publikuar teuml gjitha aktgjykimet nga

Departamenti Administrativ edhe pse eumlshteuml keumlrkeseuml ligjore ju informojmeuml se cikli i

publikimeve eumlshteuml duke vazhduar dhe si i tilleuml nuk eumlshteuml njeuml proces i cili keumlrkon prerje teuml

aktiviteteve neuml baza teuml kalendarit vjetor qeuml i bie se neuml vazhdimeumlsi do teuml publikohen teuml gjitha

aktgjykimet e gjykateumls peumlrfshireuml edhe teuml DCcedilA-seuml Peumlr informimin tuaj Gjykata Themelore neuml

Prishtineuml mban numrin meuml teuml madh teuml aktgjykimeve teuml publikuara neuml peumlrgjitheumlsi neuml raport me

teuml gjitha gjykatat tjera neuml Republikeumln e Kosoveumlsrdquo30

Ndeumlrsa Gjykata e Apelit gjateuml vitit 2019 ka zgjidhur gjithsej 825 leumlndeuml nga 1369 sa kishte

pasur neuml puneuml neuml total gjateuml vitit 2019

Nga 825 leumlndeuml teuml peumlrfunduara neuml ueb faqen e keumlsaj gjykate janeuml publikuar veteumlm 129

aktgjykime31

Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala ka theumlneuml se arsyeja e mos publikimit teuml gjitha

aktgjykimeve neuml faqen zyrtare teuml Gjykateumls eumlshteuml mungesa e stafit pasi KGJK ende nuk e ka

hapur njeuml vend pune peumlr njeuml person i cili do ta kryente keumlteuml detyreuml

ldquoKrejt problem eumlshteuml qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor ende nuk e ka hap njeuml vend pune peumlr njeuml person i

cili kishte me kry keumlteuml puneuml ne keumlteuml puneuml e kryejmeuml me praktikanteuml me bashkeumlpuneumltoreuml

profesional me zyrtareuml ligjoreuml peumlr shkak se srsquokemi njeuml person teuml caktuar i cili do teuml merrej me

publikimin e aktgjykimeve Kjo eumlshteuml e vetmja arsye pse kemi njeuml numeumlr kaq teuml vogeumll teuml

aktgjykimeve teuml publikuara peumlr shkak se ato duhet me u peumlrpunu me u anonimizurdquo32

Po ashtu ka raste kur aktgjykimet e njeumljta janeuml publikuar meuml shumeuml se njeuml hereuml neuml keumlteuml ueb

faqe duke beumlreuml qeuml numri real i aktgjykimeve teuml publikuara teuml jeteuml edhe meuml i vogeumll

Gjateuml analizeumls seuml rasteve IKD ka gjetur se publikimi i aktgjykimeve eumlshteuml selektiv duke u

publikuar meuml shumeuml raste teuml cilat kaneuml teuml beumljneuml me anulimin e vendimeve lidhur me pensione

ndeumlrsa rastet meuml teuml vjetra dhe meuml teuml komplikuara publikohen meuml pak

94 Cileumlsia e aktgjykimeve teuml GjTh dhe GjA neuml rastet administrative

IKD me qeumlllim teuml ofrimit teuml rekomandimeve konkrete ka analizuar rreth 100 aktgjykime

administrative te GjTh dhe teuml GjA

Pa komentuar meumlnyreumln e vendosjes IKD ka gjetur se neuml disa prej aktgjykimeve teuml publikuara

mungon arsyetimi i detajuar lidhur me arsyet pse gjykata ka refuzuar apo ka aprovuar padineuml

30 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020 31 Ueb faqja zyrtare e Gjykateumls seuml Apelit (Shih linkun httpsapeligjyqesori-

rksorgpublikimetaktgjykimetr=M) (Qasur seuml fundi meuml 12 prill 2020) 32 Peumlrgjigje telefonike peumlr IKD nga Kryetari i Gjykateumls seuml Apelit Hasan Shala 07052020

31

Disa prej aktgjykimeve peumlr shkak teuml shablloneve ldquocopy ndash pasterdquo peumlrmbajneuml edhe gabime

teknike teuml tilla si gabime neuml emrin e vet gjykateumlsit teuml paleumlve neuml procedureuml apo gabime teuml tjera

Neuml raste teuml tjera gjykata konstaton se vendimi eumlshteuml i ligjsheumlm apo teuml kundeumlrteumln duke mos dheumlneuml

arsye teuml mjaftueshme teuml cilat e beumljneuml vendimin teuml paligjsheumlm apo njeuml gjeuml e tilleuml beumlhet me njeuml

paragraf teuml veteumlm

Neuml raste kur e paditeumlsi ushtron padi pas heshtjes administrative gjykata merr vendim me teuml

cilin e obligon organin administrativ teuml vendos neuml vend qeuml teuml vendos neuml meumlnyreuml meritore

ndoneumlse kjo eumlshteuml njeuml mundeumlsi konform LKA praktika deumlshmon se njeuml vendim i tilleuml veteumlm se

e zvarrit procedureumln dhe ti pamundeumlson paditeumlsit qeuml ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml koheuml teuml

arsyeshme

Ndeumlrsa neuml aktgjykimet e GjA veumlrehet njeuml arsyetim meuml i detajuar lidhur me aprovimin apo

refuzimin e pretendimeve ankimore teuml paleumlve

Arsyetimi i aktgjykimit eumlshteuml esencial peumlr sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml ai duhet teuml jeteuml i

qarteuml i sakteuml konciz dhe analitik i cili keumlrkon ndjekjen e njeuml forme teuml strukturuar dhe

kronologjike por jo peumlrshkrim

ldquoVendimi gjyqeumlsor nuk mund teuml dominohet nga peumlrshkrimet e deklaratave teuml paleumlve

deumlshmitareumlve ekspertizave dhe provave Eumlshteuml e reumlndeumlsishme qeuml gjyqtari teuml shpjegoj pse dhe

si ka arritur neuml peumlrfundim peumlr teuml cileumln ka vendosur pse iu ka besuar deumlshmitareumlve apo jo pse

i konsideron provat e caktuara teuml sakta teuml veumlrteta dhe teuml besueshme apo nuk janeuml teuml tillardquo33

GjEDNj peumlrmes vendimeve neuml disa prej rasteve teuml cilat do trsquoi theksojmeuml meuml poshteuml konsideron

se gjykatat peumlr vendimet e tyre duhet teuml japin arsye teuml mjaftueshme se neuml ccedilka i kaneuml bazuar

ato

GjEDNj neuml rastin Hadjianastassiou kundeumlr Greqiseuml konstaton se shtetet geumlzojneuml liri teuml

konsiderueshme neuml zgjedhjen e mjetet e peumlrshtatshme peumlr teuml siguruar qeuml sistemet e tyre

gjyqeumlsore peumlrputhen me keumlrkesat e nenit 6 teuml konventeumls Megjithateuml gjykatat kombeumltare duhet

teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme arsyet mbi teuml cilat ata bazojneuml vendimet e tyre

Njeuml shembull teuml tilleuml GjEDNj e jep edhe neuml aktgjykimin Tatishvili kundeumlr Rusiseuml e cila thoteuml

se gjykimet e gjykatave duhet teuml deklarojneuml neuml meumlnyreuml teuml duhur arsyet neuml teuml cilat ato kaneuml

bazuar vendimet e tyre konform nenit 6 teuml konventeumls34

Veccedil keumlsaj e drejta e marrjes seuml vendimit gjyqeumlsor neuml harmoni me ligjin peumlrfshin obligimin e

gjykatave teuml ofrojneuml arsye peumlr aktvendimet e tyre me baza teuml arsyeshme neuml nivel procedural

dhe material Sigurimi i arsyeve keumlrkon shpjegime bindeumlse dhe teuml ndeumlrtuara mireuml peumlr vendimin

33 BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 34 Gjykata Evropiane peumlr teuml Drejtat e Njeriut Vendimi Tatishvili kundeumlr Rusiseuml (Shih linkun httpswwwlegal-

toolsorgdoc95cc48pdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 5 maj 2020)

32

e marreuml neuml ccedildo rast individual i cili duhet teuml peumlrfshijeuml qeuml teuml dyja kriteret ligjore dhe elementet

faktike neuml mbeumlshtetje teuml vendimit 35

Duke u referuar neuml faktin se numri i rasteve teuml DCcedilA-seuml teuml kthyera neuml rigjykim nga instancat meuml

teuml larta gjyqeumlsore nuk eumlshteuml i larteuml Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita

Bytyccedili ka theumlneuml se aktgjykimet kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim teuml mjaftuesheumlm

ldquoSa i peumlrket aktgjykimeve neuml ccedileumlshtjet e konfliktit administrativ DCcedilA konsideron se vlereumlsimi

i peumlrmbajtjes seuml arsyetimit teuml aktgjykimeve janeuml kompetenceuml e instancave meuml teuml larta

gjyqeumlsore si Gjykata e Apelit dhe Supreme e Kosoveumls peumlr ti vlereumlsuar vendimet e DCcedilA Sipas

njeuml raporti vlereumlsues vendimet teuml cilat atakohen neuml Gjykateumln e Apelit dhe Supreme nga paleumlt

ankimore nuk eumlshteuml njeuml peumlrqindje e madhe e aktgjykimeve teuml DCcedilA qeuml anulohen- prishen nga

instancat e larta gjyqeumlsore qeuml do teuml thoteuml se aktgjykimet e DCcedilA kaneuml peumlrmbajtje dhe arsyetim

teuml mjaftuesheumlm ashtu siccedil eumlshteuml peumlrcaktuar me ligjet neuml fuqirdquo36

95 Zvarritja e procedureumls dhe ngarkesa e gjykateumls me rastet e pensioneve

Karakteristikeuml e Divizionit Administrativ teuml DCcedilA-seuml neuml GjTh neuml Prishtineuml eumlshteuml numri i madh

i padive me teuml cilat atakohen vendimet e Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale

respektivisht Departamentit teuml Administrateumls Pensionale

Kjo peumlr faktin se njeuml numeumlr i madh i leumlndeumlve teuml keumlsaj natyre kaneuml teuml beumljneuml me pensione teuml cilat

kryesisht i takojneuml kategoriseuml seuml personave me afteumlsi teuml kufizuara dhe neuml disa raste pensioneve

teuml dyfishta

IKD gjateuml keumltij hulumtimi ka analizuar edhe vendimet e keumlsaj ministrie ku gjateuml analizeumls ka

gjetur se keumlto vendime arsyetohen veteumlm formalisht duke u beumlreuml njeuml peumlrshkrim i rrjedheumls seuml

procedureumls dhe neuml fund duke u dheumlneuml njeuml konstatim i shkurteumlr se ldquopala nuk ka ofruar

dokumentacionin e mjaftuesheumlmrdquo ccedilfareuml paraqet shkelje teuml parimit teuml siguriseuml juridike dhe teuml

drejteumls qytetareumlve neuml vendime teuml arsyetuara

Mbi keumlteuml bazeuml mbi 90 e keumlrkesave teuml paleumlve refuzohen madje refuzohen edhe ankesat e tyre

duke leumlneuml konfliktin administrativ rrugeumln e vetme peumlr paleumlt

Paleumlt obligohen qeuml peumlr realizimin e keumlrkesave teuml tyre trsquoi drejtohen gjykateumls dhe kjo konsiston

neuml njeuml procedureuml e cila mund teuml shkoj nga 2 deri neuml 6 vite apo edhe meuml shumeuml

Gjateuml keumlsaj procedure paleumlve u shkaktohen shpenzime teuml shumta Peumlr meuml tepeumlr kjo krijon edhe

ngarkeseuml teuml gjykateumls me leumlndeuml

35BHyseni AZogaj FHasani ldquoDoracak i gjyqtareumlve peumlr shkrimin dhe arsyetimin ligjoreumlrdquo Korrik 2017

Prishtineuml USAID - JSSP f81 36 Kryetarja e Gjykateumls Themelore neuml Prishtineuml Afeumlrdita Bytyccedili Peumlrgjigje elektronike peumlr IKD 07052020

33

Neuml keumlteuml drejtim IKD ka gjetur qeuml peumlrpos ngarkeseumls shumeuml teuml madhe qeuml i shkaktohet gjykateumls

peumlrmes keumltyre leumlndeumlve pamundeumlsohet edhe realizimi i keumlrkesave teuml paleumlve neuml koheuml teuml

arsyeshme duke marr parasysh ndjeshmeumlrineuml e rasteve teuml keumlsaj kategorie

Paleumlt teuml cilat keumlrkojneuml realizimin e keumltyre te drejtave dhe teuml cileumlt janeuml neuml gjendje jo teuml mireuml

sheumlndeteumlsore obligohen qeuml teuml udheumltojneuml nga vende teuml ndryshme teuml Kosoveumls me ccedil lsquorast u

shkaktohen shpenzime teuml cilat nuk u kompensohen pasi qeuml sipas LKA-seuml shpenzimet

procedurale bien neuml barreuml teuml paleumlve37

Pra organi administrativ neuml keumlto raste ka mundeumlsi teuml konstatoj peumlrmes komisionit mjekeumlsor

gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paleumls dhe jo teuml prolongoj realizimin e keumlrkeseumls seuml paleumls pasi qeuml edhe

neuml rastet kur njeuml e drejteuml e tilleuml paleumls i njihet me vendim gjyqeumlsor ministria eumlshteuml e obliguar qeuml

pageseumln e pensioneve ta kryej neuml meumlnyreuml retroaktive

Pra IKD ka gjetur se peumlrpos zvarritjes procedurale neuml konflikt administrativ neuml keumlto raste nuk

eumlshteuml e nevojshme fare qeuml ccedileumlshtja teuml vijeuml neuml gjykateuml pasi qeuml peumlrmes njeuml ekzaminimi teuml mireumlfillteuml

mjekeumlsor pala mund ta realizoj teuml drejteumln e tij neuml procedureuml administrative

Por problematikeuml mbetet se DCcedilA nuk e adreson keumlteuml problem por siccedil u tha neuml rreshtat

paraprak neuml meumlnyreuml ldquoshabllonerdquo kthen neuml rivendosje keumlto leumlndeuml pikeumlrisht tek keumlto organe

administrative duke u dheumlneuml teuml njeumljtave ri-mundeumlsineuml qeuml teuml shkelin teuml drejtat e qytetareumlve

Andaj IKD vlereumlson se kjo meumlnyreuml e zhvillimit teuml procedurave administrative praneuml organeve

administrative eumlshteuml sinjal i fuqisheumlm se gjyqtareumlt e DCcedilA-ve duhet teuml marrin peumlrgjegjeumlsineuml dhe

teuml vendosin neuml secilin rast neuml meumlnyreuml meritore peumlrjashtimisht situatave kur specifikat e rastit

pamundeumlsojneuml keumlteuml meumlnyreuml teuml vendosjes

37 Ligji peumlr Konfliktet Administrative Hyreuml neuml fuqi neuml shtator 2010 ldquoNeni 64 Neuml konfliktin administrativ secila

paleuml i bart shpenzimet e vetardquo

34

10 ANNEX 1 Analizeuml e detajuar e rasteve karakteristike teuml DCcedilA-ve

1 Rasti i Sefadin Blakaj kundeumlr Odeumls seuml Notereumlve teuml Kosoveumls

Gjykateumls Hajriz Hoti

Paditeumls Sefadin Blakaj

E paditur Oda e Notereumlve teuml Kosoveumls (ONK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml ONK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 28072017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i shkalleumls seuml pareuml

Noteri Sefadin Blakaj neuml korrik teuml vitit 2017 i ishte drejtuar DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml nga e

cila kishte keumlrkuar qeuml teuml anuloj vendimin e Keumlshillit peumlr Arbitrazh dhe Disiplineuml (KAD) teuml Odeumls

seuml Notereumlve i cili kishte refuzuar ankeseumln teuml cileumln Blakaj e kishte ushtruar ndaj vendimit teuml

ONK-seuml

Sipas vendimit teuml ONK-seuml Blakaj peumlr shkak teuml shkeljeve disiplinore ishte deumlnuar me 4500 euro

gjobeuml si dhe peumlrkoheumlsisht i kishte pezulluar ushtrimi i funksionit teuml noterit me arsyetimin

se ai seuml bashku me bashkeumlshorten e tij kishin themeluar kompanineuml ldquoEurolexrdquo LLC si dhe

ldquoEuroLexampEstatesrdquo SHPK

Sipas vendimit ai po ashtu neuml meumlnyreuml teuml kundeumlrligjshme kishte ngarkuar paleumlt me pageseumln

shteseuml peumlr letrat e printuara

Lidhur me pretendimin se njeuml vendim i tilleuml ishte i kundeumlrligjsheumlm Blakaj keumlrkonte nga gjykata

anulimin e keumltij vendimi po ashtu ai kishte keumlrkuar edhe kompensimin moral ndaj tij neuml shumeuml

prej 200 mijeuml euro

Kjo pasi qeuml njeuml procedureuml teuml tilleuml disiplinore gjateuml shqyrtimit gjyqeumlsor teuml mbajtur meuml 14 janar

2020 Blakaj e konsideronte teuml orkestruar nga KAD-i duke keumlrkuar nga gjykata qeuml vendimin

e atakuar ta anulojeuml si teuml kundeumlrligjsheumlm

GjTh neuml Prishtineuml peumlrmes aktgjykimit teuml dateumls 14 janar 2020 kishte refuzuar si teuml pabazuar

padineuml e paditeumlsit

Gjykata kishte hedhur poshteuml si teuml palejueshme keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit me teuml cileumln ai

keumlrkonte kompensimin e deumlmit jo material teuml shkaktuar me vendimet e kontestuar neuml shumeuml

prej 200000euro

GjTh konstatoi se vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml i ligjsheumlm dhe keumlrkeseumlpadia e paditeumlsit eumlshteuml e

pabazuar

900 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

35

Ky gjykim peumlr dallim nga shumica e seancave eumlshteuml karakterizuar me seanca teuml gjata kjo duke

marr parasysh faktin qeuml seancat neuml DCcedilA zakonisht caktohen neuml orar prej gjysmeuml oreuml dhe rralleuml

hereuml nga njeuml oreuml

Gjykateumls seuml shkalleumls seuml pareuml peumlr trajtimin e keumltij rasti i janeuml dashur 900 diteuml pasi qeuml nga ushtrimi

i padiseuml e deri neuml vendosjen e rastit neuml shkalleuml teuml pareuml kaneuml kaluar meuml shumeuml se dy vite

Aktualisht ky rast gjendet neuml Gjykateumln e Apelit pasi qeuml paditeumlsi kishte qeneuml i pakeumlnaqur me

vendimin e shkalleumls seuml pareuml

36

2 Rasti i Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls kundeumlr Ministria

e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Sindikata e Bashkuar teuml Arsimit Shkenceumls dhe Kultureumls (SBASHK)

E paditur Ministria e Arsimit Shkenceumls dhe Teknologjiseuml (MASHT)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MASHT-it

Data e parashtrimit teuml padiseuml 04032019

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 14052019

Aktgjykimi Refuzues

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit 20092019

Aktgjykimi i Gjykateumls seuml Apelit Kthim i rastin neuml rigjykim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 30122019

Aktgjykimi i dyteuml i Gjykateumls Themelore Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e MASHT-it teuml marr nga ministri i ateumlhersheumlm i arsimit Shyqeri

Bytyqi peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml greveumls SBASHK-u kishte iniciuar

konflikt administrativ ndaj MASHT-it

Keumlrkesa e SBASHK-ut peumlrmes keumlsaj padie ishte anulimi i vendimit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve

teuml humbura me arsyetimin se njeuml vendim i tilleuml eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm dhe neuml kundeumlrshtim me

Ligjin peumlr Grevat dhe Kontrateumln Kolektive teuml Arsimit neuml Kosoveuml

Lidhur me keumlteuml padi neuml GjTh neuml Prishtineuml meuml 24 prill ishte mbajtur shqyrtimi gjyqeumlsor nga i

cili kishte rezultuar se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i ligjsheumlm dhe neuml peumlrputhje me dispozitat

ligjore

Sipas vendimit teuml GjTh neuml Prishtineuml teuml marr neuml maj teuml vitit 2019 padia e paditeumlsit ishte e

pabazuar dhe si e tilleuml ishte refuzuar

Neuml keumlteuml aktgjykim thuhej se vendimi i MASHT-it eumlshteuml i drejteuml dhe i ligjsheumlm dhe se

kompensimi i oreumlve teuml humbura me rastin e greveumls ka peumlr qeumlllim zhvillimin arsimor teuml nxeumlneumlsve

dhe afteumlsimin e tyre social dhe profesional kjo neuml peumlrputhje me parimet e peumlrgjithshme teuml

arsimit para universitar teuml peumlrcaktuara me Ligjin peumlr Arsimin Para universitar

Por pala paditeumlse nuk kishte qeneuml e keumlnaqur me vendimin e shkalleumls seuml pareuml peumlr ccedilka edhe

kishte ushtruar ankeseuml neuml Gjykateumln e Apelit

Gjykata e Apelit neuml shtator teuml vitit 2019 kishte marr vendim me teuml cilin kishte anuluar

aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rigjykim

301 diteuml deri

neuml aktgjykim

teuml formeumls seuml

prereuml

37

Pas kthimit neuml rigjykim meuml 12 dhjetor teuml vitit 2019 ishte mbajtur seanca gjyqeumlsore gjateuml teuml

cileumls SBASHK-u insistonte neuml kundeumlrligjshmeumlrineuml e vendimit teuml ministriseuml duke keumlrkuar

anulimin e tij

Por meuml 30 dhjetor 2019 GjTh neuml Prishtineuml seumlrish refuzoi si teuml pabazuar padineuml e SBASHK-ut

duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin e MASHT-it peumlr kompensimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml

greveumls

Padia peumlr keumlteuml rast ishte ushtruar pasi qeuml MASHT-i meuml 27 shkurt 2019 kishte marr vendim

peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve teuml humbura peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml peumlrkohshme teuml meumlsimit neuml

institucionet e arsimit para universitar publik si pasojeuml e greveumls

Neuml vendimin e MASHT-it thuhej se oreumlt e humbura do teuml zeumlvendeumlsohen peseuml diteuml gjateuml pushimit

pranveror peseuml diteuml gjateuml vitit shkollor dhe peumlr peseuml diteuml do teuml zeumlvendeumlsohen pas peumlrfundimit

teuml vitit shkollor

Por kundeumlr keumltij vendimi kishte qeneuml SBASHK-u ku peumlrmes padiseuml seuml ushtruar neuml gjykateuml meuml

4 mars 2019 kishte keumlrkuar anulimin e keumltij vendimi me pretendimin se ai eumlshteuml i

kundeumlrligjsheumlm

Ky gjykim ishte konsideruar me prioritet peumlr shkak teuml afatit peumlr zeumlvendeumlsimin e oreumlve i cili

ishte parapareuml neuml qershor nga ushtrimi i padiseuml e deri neuml vendosje kishin kaluar afro dy muaj

Pas ankeseumls Gjykata e Apelit kishte vendosur peumlr meuml pak se kateumlr muaj

Ndeumlrsa Themelorja hereumln e dyteuml kishte vendosur peumlr meuml pak se dy muaj

Rrjedhimisht oreumlt e parapara qeuml teuml zeumlvendeumlsohen nuk janeuml zeumlvendeumlsuar fare dhe vendimi

peumlrfundimtar eumlshteuml marr neuml dhjetor teuml citit 2019

38

3 Selatin Retkoceri kundeumlr Bordit teuml Drejtoreumlve teuml Kompaniseuml Rajonale teuml

Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Selatin Retkoceri

E paditur Kompania Rajonale e Ujeumlsjelleumlsit ldquoPrishtinardquo (KRU)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Bordit teuml (KRU)

Data e parashtrimit teuml padiseuml 14122015

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1072019

Vendimi Shpallet inkompetente

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Nga vitit 2015 paditeumlsi Selatin Retkoceri kishte nisur betejeumln gjyqeumlsore ndaj vendimit teuml Bordit

teuml KUR vendim me teuml cilin ishte shfuqizuar vendimi peumlr caktimin e paditeumlsit neuml poziteumln e

Kryeshefit Ekzekutiv

Por lidhur me keumlteuml padi tek neuml korrik teuml vitit 2019 gjykateumlsja e rastit kishte caktuar njeuml seanceuml

neuml teuml cileumln njoftoi paditeumlsin se gjykimi i keumlsaj ccedileumlshtje nuk bie neuml kompetenceuml teuml keumltij

departamenti me ccedil lsquorast kishte marr aktvendim peumlr shpallje inkompetente

Kjo peumlr faktin se e paditura KUR Prishtina ka statusin e ndeumlrmarrjes publike dhe te puneumlsuarit e

saj nuk janeuml kategori e sheumlrbyesve civil andaj kjo ccedileumlshtje u delegua neuml Departamentin e

Peumlrgjithsheumlm Divizionin Civil teuml GjTh neuml Prishtineuml

Por peumlrkundeumlr faktit se DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml nuk kishte qeneuml kompetent peumlr gjykimin e

keumlsaj ccedileumlshtje sipas peumlrgjigjes neuml padi rezulton se gjykateumlsja Luljeta Maxhuni meuml 30 maj 2018

kishte nxjerr aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi teuml cileumls meuml 18 korrik 2018 i ishte peumlrgjigjur e

paditura

Neuml keumlteuml rast gjykateumlsja Maxhuni kishte leumlshuar aktvendim peumlr peumlrgjigje neuml padi pa kontrolluar

fillimisht neumlse kjo ccedileumlshtje bie neumln kompetenceumln e DCcedilA

Dhe deri neuml vendosjen lidhur me kompetenceumln kaneuml kaluar 1322 diteuml pra meuml shumeuml se kateumlr

vite

Tashmeuml kaneuml kaluar kateumlr vite dhe paditeumlsi ende nuk ka arritur teuml realizoj keumlrkeseumln e tij lidhur

me anulimin e vendimit me teuml cilin ishte larguar nga pozita e Kryeshefit

1322 diteuml

peumlr tu

shpallur jo

kompetente

39

4 Kompania ldquoSa- Sallahurdquo kundeumlr Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale

Gjykateumls Arjeta Sadiku

Paditeumls Kompania ldquoSa- Sallahurdquo

E paditur Komisionit teuml Pavarur peumlr Miniera dhe Minerale (KPMM)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit KPMM

Data e parashtrimit teuml padiseuml 30112016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 18112019

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

E pakeumlnaqur me vendimin e KPMM-seuml teuml marr neuml tetor teuml vitit 2016 me teuml cilin kompaniseuml

ldquoSa-Sallahurdquo i ishte refuzuar ankesa ushtruar ndaj vendimit peumlr gjobeumln neuml shumeuml prej

2224703 euro kompania kishte iniciuar konflikt administrativ

Me pretendimin se e paditura eumlshteuml mbeumlshtetur neuml raportin e inspektimit i cili nuk ka beumlreuml

veumlrtetimin e drejteuml teuml gjendjes faktike ashtu qeuml duke beumlreuml veumlrtetim teuml gabuar teuml gjendjes faktike

ka beumlreuml edhe aplikim teuml gabuar teuml seuml drejteumls materiale kishte keumlrkuar nga gjykata teuml vlereumlsoj

ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ

Por peumlr trajtimin e keumltij rastit gjykateumls i janeuml dashur meuml shumeuml se tre vite ku meuml 18 neumlntor teuml

vitit 2019 kishte refuzuar si teuml pabazuar padineuml e paditeumlsit duke e leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi

gjobeumln e shqiptuar ndaj kompaniseuml

Peumlrmes aktgjykimit gjykata kishte konstatuar se neuml keumlteuml ccedileumlshtje administrative drejteuml ishte

veumlrtetuar gjendja faktike nga e paditura drejteuml janeuml zbatuar dispozitat e procedureumls

administrative dhe ligji material duke refuzuar keumlshtu ankeseumln e paditeumlsit

Pa marreuml parasysh vendosjes paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 1058 diteuml deri neuml marrjen e njeuml

vendimi nga gjykata e shkalleumls seuml pareuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

40

5 ldquoAlokardquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml Prokurimit

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo

E paditur Organi Shqyrtuesi Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23012017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 21012020

Aktgjykimi Refuzues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Spitali Special peumlr Kirurgji ldquoAlokardquo peumlrmes padiseuml seuml ushtruar meuml 23 janar 2017 kishte keumlrkuar

nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA teuml anuloj vendimin e OSHP-seuml me teuml cilin ajo pretendonte se i

ishte pamundeumlsuar fitimi i tenderit neuml projektin peumlr Policineuml e Kosoveumls me titull ldquoSheumlrbime

Mjekeumlsore Specialistikerdquo

Paditeumlsja peumlrmes padiseuml keumlrkonte nga gjykata qeuml ta obligoj teuml paditureumln qeuml trsquoi kompensoj edhe

deumlmin sipas ekspertizeumls financiare e cila do teuml peumlrpilohet gjateuml procedureumls

Kjo e pretendimin se e paditura me rastin e vendosjes kishte shkelur dispozitat procedurale

nuk janeuml aplikuar drejteuml dispozitat ligjore si dhe nuk kishte arritur teuml veumlrtetoj drejteuml gjendjen

faktike

Por njeuml keumlrkeseuml e tilleuml eumlshteuml refuzuar nga gjykata me arsyetimin se neuml keumlteuml ccedileumlshtje

administrative drejteuml eumlshteuml veumlrtetuar gjendja faktike nga i padituri dhe zbatuar dispozitat e

ligjit material

Veteumlm deri neuml aktgjykimin e shkalleumls seuml pareuml lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 1058 diteuml

1058 deri neuml

vendosje neuml

shkalleuml teuml

pareuml

41

6 Enis Haxhijaha kundeumlr Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Gjykateumls Anita Nikci - Morina

Paditeumls Enis Haxhijaha

E paditur Ministria e Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale (MPMS)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml MPMS

Data e parashtrimit teuml padiseuml 10072011

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 1801201713052019

Aktgjykimi Aprovues

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Paditeumlsi Enis Haxhijaha i pakeumlnaqur me vendimin e MPMS-seuml kishte keumlrkuar na GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e keumltij vendimi me teuml cilin atij i ishte refuzuar keumlrkesa peumlr njohjen e

teuml drejteumls seuml pensionit invalidor

Kjo keumlrkeseuml e tij ishte aprovuar neuml vitin 2017 nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA dhe ccedileumlshtja ishte

kthyer neuml rivendosje tek organi administrativ

Por peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls e paditura seumlrish kishte refuzuar keumlrkeseumln e

paditeumlsit peumlr njohjen e teuml drejteumls seuml pensionit me arsyetimin e mungeseumls seuml dokumentacionit teuml

nevojsheumlm

Neuml keumlteuml rast gjykata meqeneumlse po vendoste neuml meumlnyreuml meritore gjateuml keumltij gjykimi angazhoi

edhe ekspert teuml cileumlt konstatuan gjendjen sheumlndeteumlsore teuml paditeumlsit

Eksperti pas ekzaminimeve kishte konstatuar se shkalla e invaliditetit teuml paditeumlsit eumlshteuml mbi

50 e qeuml sipas tij paditeumlsi i peumlrmbush kushtet peumlr teuml qeneuml peumlrfitues i keumltij pensioni

Pas peumlrfundimit teuml gjykimit gjykata lidhur me keumlteuml rast mori aktgjykim me teuml cilin aprovoi

padineuml e paditeumlsit duke e obliguar ministrineuml qeuml trsquoia njoh paditeumlsit teuml drejteumln neuml pension dhe neuml

meumlnyreuml retroaktive trsquoi paguaj paditeumlsit pensionet e papaguara si pasojeuml e vendimit

Ndryshe paditeumlsi kishte filluar betejeumln e tij gjyqeumlsore neuml vitin 2011 ku peumlrmes padiseuml kishte

keumlrkuar teuml anulohet vendimi i ministriseuml dhe atij trsquoi njihet e drejta neuml pension

Por lidhur me keumlrkeseumln e tij ishte vendosur neuml vitin 2017 kur edhe gjykata kishte aprovuar

padineuml e tij dhe ccedileumlshtjen e kishte kthyer neuml rivendosje

Peumlrkundeumlr rekomandimeve teuml gjykateumls MPMS-ja nuk kishte marr asnjeuml veprim procedural

lidhur me keumlteuml rast dhe meqeuml kishin kaluar meuml shumeuml se tre muaj paditeumlsi kishte iniciuar seumlrish

konflikt administrativ

2864 diteuml deri neuml

momentin qeuml ccedileumlshtja

administrative ka

marreuml formeuml teuml prereuml

42

Sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 4 prill 2017 paditeumlsi Enis Haxhijaha kishte keumlrkuar nga Gjykata

Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje Administrative anulimin e vendimit teuml

Ministriseuml seuml Puneumls dhe Mireumlqenies Sociale me teuml cilin i ishte refuzuar e drejta neuml pensionin

peumlr persona me afteumlsi teuml kufizuara

Paditeumlsi eumlshteuml peumlrballur me njeuml proces gjyqeumlsor prej mbi 8 viteve dhe shpenzime procedurale

peumlr realizimin e teuml drejteumls seuml tij peumlr pensionin invalidor

43

7 Kompania ldquoMonimixrdquo kundeumlr Doganeumls seuml Kosoveumls

Gjykateumls Rexhep Gashi

Paditeumls Kompania ldquoMonimixrdquo

E paditur Dogana e Kosoveumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Doganeumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 07032016

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 15042019

Aktgjykimi Aprovues (rivendosje)

Faza e procedureumls Aktgjykim i formeumls seuml prereuml

Me pretendimin se malli i importuar gabimisht ishte vlereumlsuar nga Dogana e Kosoveumls sipas

metodeumls 6 teuml Kodit Doganor teuml Akcizave kompania ldquoMonimixrdquo kishte keumlrkuar nga GjTh neuml

Prishtineuml DCcedilA anulimin e vendimit teuml Doganeumls

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri neuml

1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

ldquoMonimixrdquo shpk kishte paraqitur padi meuml 7 mars 2016 ndaj vendimit teuml Doganeumls seuml Kosoveumls

me teuml cilin peumlr mallin e importuar ishte ngarkuar me vlereuml shteseuml

Sipas padiseuml ky subjekt kishte importuar rrjeta qelqi peumlr izolime sipas fatureumls me vlereuml deri

neuml 1037800 euro kurse peumlr keumlteuml vlereuml neuml doganeuml kishte paguar 1685770 euro ngarkeseuml shteseuml

si obligim doganor

Mireumlpo paditeumlsi konsideron qeuml kjo shumeuml ishte shumeuml e larteuml dhe metoda e vlereumlsimit gjashteuml

nuk kishte qeneuml metoda qeuml duhej peumlrdorur neuml vlereumlsim teuml keumltij malli

Andaj me aneuml teuml padiseuml ka keumlrkuar anulimin e vendimit teuml doganeumls teuml dateumls 1 shkurt 2016 me

teuml cilin atij i ishte refuzuar ankesa ndaj keumltij vlereumlsimi teuml mallit

Lidhur me keumlrkeseumlpadineuml e paditeumlsit GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA mori aktgjykim me teuml cilin

aprovoi si teuml bazuar padineuml e paditeumlsit dhe ccedileumlshtjen e ktheu neuml rivendosje

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsit i eumlshteuml aprovuar padia edhe ccedileumlshtja eumlshteuml kthyer neuml rivendosje

por peumlr teuml marr njeuml vendim teuml tilleuml kompania ldquoMonimixrdquo shpk ka pritur afro 1226 diteuml apo

mbi tre vite

1126 diteuml deri

neuml vendosje neuml

shkalleuml teuml pareuml

44

8 Florent Muccedilaj kundeumlr Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls

Gjykateumls Vjollca Limani

Paditeumls Florent Muccedilaj

E paditur Keumlshilli Prokurorial i Kosoveumls (KPK)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPK

Data e parashtrimit teuml padiseuml 23 neumlntor 2015

Faza e procedureumls Neuml procedureuml peumlr hereuml teuml pareuml neuml Gjykateuml Themelore

Edhe pak muaj beumlhen 5 vite prej kur ish-aneumltari i Keumlshillit Prokurorial teuml Kosoveumls nga radheumlt e

shoqeumlriseuml civile Florent Muccedilaj kishte ushtruar padi meuml teuml cileumln keumlrkonte anulimin e vendimit

teuml Keumlshillit me teuml cilin i ishte ndeumlrprereuml mandati i aneumltarit

Ai peumlrmes padiseuml po keumlrkon teuml kompensohet mbi 11 mijeuml euro peumlr pagesat e parealizuara peumlr

45 muaj si rezultat i ndeumlrprerjes seuml mandatit teuml tij

Sipas padiseuml thuhet se neuml vitin 2014 neuml meumlnyreuml unanime me votat e aneumltareumlve teuml KPK-seuml ishte

zgjedhur aneumltar ndeumlrsa njeuml vit meuml voneuml peumlrkateumlsisht neuml vitin 2015 ky institucion atij ia kishte

ndeumlrprereuml mandatin

Por njeuml vendim teuml tilleuml paditeumlsi po e konteston peumlr ccedilka edhe po keumlrkon anulimin e tij si dhe

kompensimin e pagave peumlr periudheumln sa i eumlshteuml ndeumlrprereuml mandati

Aktualisht lidhur me keumlteuml rast eumlshteuml aprovuar nxjerrja e ekspertizeumls financiare neuml meumlnyreuml qeuml teuml

peumlrllogariten pagat e papaguara nga Muccedilajt peumlr shkak teuml ndeumlrprerjes seuml mandatit

Paditeumlsi neuml keumlteuml rast eumlshteuml dashur teuml pres mbi 4 vite peumlr fillimin e shqyrtimit e padiseuml dhe

ccedileumlshtja eumlshteuml neuml procedureuml teuml marrjes seuml provave

Nga parashtrimi i

padiseuml deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 1499 diteuml

45

9 Leumlvizja Veteumlvendosje kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls

Gjykateumls Lirije Maksutaj

Paditeumls Leumlvizja Veteumlvendosje

E paditur Komuna e Kameniceumls

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml Komuneumls

Data e parashtrimit teuml padiseuml 21062013

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 09122019

Aktgjykimi Hudhet poshteuml

Faza e procedureumls Vendim i formeumls seuml prereuml

Me konstatimin se Leumlvizja ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk i kishte shtjerr teuml gjitha mjetet juridike para se

teuml ushtronte padi neuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml neuml dhjetor teuml vitit 2019 kishte hedhur poshteuml si

teuml parakohshme padineuml e keumltij subjekti politik teuml ushtruar neuml vitin 2013

Leumlvizja Veteumlvendosje dega neuml Kameniceuml neuml qershor teuml vitit 2013 kishte iniciuar konflikt

administrativ kundeumlr Komuneumls seuml Kameniceumls me pretendimin se nuk i ishte lejuar qasje neuml

dokumente publike respektivisht nuk i ishin ofruar teuml dheumlna peumlr teuml drejteumln proneumlsore lidhur me

njeuml ngasteumlr neuml Komuneumln e Kameniceumls

Por sipas gjykateumls ldquoVeteumlvendosjerdquo nuk kishte ushtruar ankeseuml ndaj vendimit peumlr moslejim teuml

qasjes neuml dokumente zyrtare me ccedil lsquorast nuk kishte shtjerr mjetet juridike siccedil eumlshteuml parapareuml

me Ligjin peumlr Procedureumln Administrative

Lidhur me keumlteuml rast paditeumlsja kishte ushtruar padi neuml vitin 2013 derisa gjykata kishte hedhur

poshteuml njeuml keumlrkeseuml teuml tilleuml si teuml palejueshme tek pas 2195 diteumlve

1195 diteuml deri

neuml vendosje

neuml shkalleuml teuml

pareuml

46

10 Halil Kurmehaj kundeumlr Keumlshillit teuml Pavarur Mbikeumlqyreumls peumlr Sheumlrbyesit Civil teuml

Kosoveumls

Gjykateumls Lirie Maksutaj

Paditeumls Halil Kurmehaj

E paditur KPMSHCK

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 2642017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore 29112019

Aktgjykimi Refuzim

Data e vendosjes neuml Gjykateuml teuml Apelit Paditeumlsi ka ushtruar ankeseuml

Faza e procedureumls Neuml procedureuml neuml Gjykateuml teuml Apelit

Me pretendimin se ishte diskriminuar gjateuml rekrutimit peumlr poziteumln e Zyrtarit Administrativ neuml

Kuvendin e Kosoveumls paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga GjTh neuml Prishtineuml DCcedilA

anulimin e vendimit teuml KPMSHCK-seuml

Sipas tij Kuvendi i Kosoveumls gjateuml procesit teuml rekrutimit nuk kishte zbatuar neuml meumlnyreuml teuml drejteuml

dhe transparente rregulloren peumlr rekrutimin e sheumlrbyesve Civil teuml nxjerr nga Qeveria e Kosoveumls

me ccedil lsquorast kishte anashkaluar testimin me shkrim

Por pretendimet e tij peumlrmes padiseuml i kishte konsideruar teuml pabazuara GjTh neuml Prishtineuml e cila

kishte marr aktgjykim me teuml cilin kishte refuzuar padineuml e paditeumlsit si teuml pabazuar

Ndryshe sipas padiseuml seuml ushtruar meuml 26 prill 2017 paditeumlsi Halil Kurmehaj kishte keumlrkuar nga

GjTh neuml Prishtineuml teuml anuloj vendimin e KPMSHCK-seuml pasi qeuml sipas tij procedura e rekrutimit

peumlr poziteumln kontestuese nuk kishte qeneuml transparente dhe se kishte qeneuml diskriminuese

Neuml keumlteuml rast paditeumlsit i janeuml dashur teuml pres 935 diteuml apo meuml afro tre vite neuml kontestin e tij teuml

puneumls

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml

31 dhjetor 2019

kaneuml kaluar 947

diteuml

47

11 ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo kundeumlr Organit Shqyrtues teuml

Prokurimit

Gjykateumls Luljeta Maxhuni

Paditeumls ldquoCampG DOOamp Komtel Project Engineeringrdquo

E paditur Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP)

Objekt shqyrtimi Anulimi i vendimit teuml OSHP-seuml

Data e parashtrimit teuml padiseuml 02082017

Data e vendosjes neuml Gjykateuml Themelore Neuml proces

Eumlshteuml mbajtur veteumlm seanca peumlrgatitore neuml rastin ku kompania ldquoCampG DOOamp Komtel Project

Engineeringrdquo po keumlrkon nga Gjykata Themelore neuml Prishtineuml Departamenti peumlr Ccedileumlshtje

Administrative teuml anulojeuml vendimin e Organit Shqyrtues teuml Prokurimit (OSHP) si teuml

kundeumlrligjsheumlm

Neuml padineuml e ushtruar meuml meuml 6 korrik 2017 thuhet se tenderi neuml aktivitetin e prokurimit

ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo kundeumlrligjsheumlm i eumlshteuml dheumlneuml

kompaniseuml ldquoNp Monten Dhe G3 Inxhinjeringrdquo

Kjo pasi qeuml sipas padiseuml vendimi i teuml paditureumls eumlshteuml nxjerr neuml kundeumlrshtim me dispozitat

ligjore teuml Ligjit peumlr Prokurimin Publik

Ndeumlrkaq OSHP-ja meuml 6 korrik 2017 kishte refuzuar si teuml pabazuar ankeseumln e keumlsaj kompanie

neuml aktivitetin e prokurimit ldquoInstalimi i grupeve mateumlse neuml kufirin neuml mes KOSTTKEKOSSHrdquo

Ajo kishte leumlneuml neuml fuqi vendimin mbi dheumlnien e tenderit kompaniseuml fituese ldquoNp Monten Dhe

G3 Inxhinjeringrdquo por me njeuml vendim teuml tilleuml nuk po pajtohet paditeumlsja e cila po keumlrkon

anulimin e keumltij vendimi si teuml kundeumlrligjsheumlm

Lidhur me keumlteuml rast kaneuml kaluar 2 vite e gjysmeuml nga ushtrimi i padiseuml por qeuml rasti i kompaniseuml

neuml fjaleuml ende nuk ka marreuml epilog

Nga parashtrimi i

padiseuml e deri meuml 31

dhjetor 2019 kaneuml

kaluar 881 diteuml

48

11 Rekomandime 1 MD me rastin e draftimit teuml ligjit teuml ri peumlr Konfliktet Administrative teuml peumlrcaktojeuml afate

teuml qarta procedurale peumlrmes teuml cilave zhvillohet procedura gjyqeumlsore neuml konflikt

administrativ

2 MD teuml peumlrcaktojeuml neuml meumlnyreuml taksative rastet kur Gjykata ka teuml drejteuml qeuml leumlndeumln ta kthejeuml

neuml rivendosje me qeumlllim teuml shmangies seuml praktikeumls seuml ldquoping-pongutrdquo neuml mes Gjykateumls

dhe organit teuml administrateumls

3 Sistemi gjyqeumlsor teuml angazhohet maksimalisht qeuml neuml drejteumlsineuml administrative teuml

sigurohet mjeti efektiv juridik ashtu siccedil edhe peumlrcaktohet me Kushtetuteuml KEDNj dhe

jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

4 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar peumlr ndaljen e regresit neuml kuptim teuml stabilitetit me

leumlndeuml teuml DCcedilA teuml GjTh neuml Prishtineuml

5 KGJK teuml beumljeuml njeuml analizeuml teuml detajuar lidhur me gjendjen e DCcedilA-ve qeuml e njeumljta teuml

sheumlrbejeuml peumlr ndeumlrmarrjen e masave adekuate peumlr stabilizimin e DCcedilA-ve

6 KGJK urgjentisht teuml fillojeuml draftimi e rregullores seuml re mbi peumlrcaktimin e normave teuml

puneumls seuml gjyqtareumlve

7 KGJK peumlrmes mekanizmave teuml saj teuml mbajeuml peumlrgjegjeumls gjyqtareumlt qeuml tregojneuml

performanceuml teuml pamjaftueshme

8 Peumlrjashtimisht rasteve kur prioriteti i shqyrtimit teuml leumlndeumls peumlrcaktohet me ligj apo me

vendime teuml KGJK-seuml leumlndeumlt neuml Departamentin peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml trajtohen

sipas radheumls seuml arritjes neuml Gjykateuml

9 Gjyqtareumlt e DCcedilA-ve teuml arsyetojneuml aktgjykimet neuml meumlnyreuml qeuml teuml respektojneuml teuml drejteumln e

qytetareumlve neuml njeuml vendim teuml arsyetuar

10 Gjyqtareumlt neuml aktgjykimet e tyre teuml aplikojneuml jurisprudenceumln e GjEDNj-seuml

11 Neuml rast se leumlnda kthehet neuml rivendosje aktgjykimet teuml peumlrmbajneuml rekomandime

konkrete dhe teuml qarta se si duhet teuml veproj organi administrativ peumlr meumlnjanimin e

shkeljeve

12 DCcedilA i GjTh teuml shqyrtojeuml mundeumlsineuml qeuml teuml vendoseuml neuml meumlnyreuml meritore neuml secilin rast

peumlrjashtimisht situatave kur kthimi i rastit neuml rivendosje imponohet nga specifikat e

leumlndeumls

13 Gjykata e Apelit teuml shqyrtojeuml maksimalisht mundeumlsineuml qeuml neuml rastet e saja teuml vendoseuml

veteuml dhe jo qeuml neuml teuml shumteumln e rasteve leumlndeumlt trsquoi kthejeuml neuml rigjykim

14 Gjykatat neuml peumlrputhje me Ligjin nr06L-054 peumlr Gjykatat teuml publikojneuml teuml gjitha

aktgjykimet

15 MPMS teuml trajtoj neuml meumlnyreuml teuml mireumlfillteuml rastet ku paleumlt keumlrkojneuml trsquou njihen teuml drejtat peumlr

pensionet nga skemat pensionale siccedil eumlshteuml parapareuml me ligj

16 MPMS teuml arsyetoj vendimet neuml rastet kur refuzon keumlrkesat e paleumlve teuml jap arsyeje teuml

bazuara lidhur me refuzimin e keumlrkesave si dhe Komisioni Mjekeumlsor i cili funksionon

neuml kuadeumlr teuml keumlsaj ministrie teuml shqyrtoj me seriozitet dhe profesionalizeumlm keumlrkesat e

paleumlve

17 Organet administrative teuml nxjerrin vendimet konform rekomandimeve teuml dheumlna nga

gjykata

Page 9: Autoret: Gzime Hashani dhe Tringa Ramadani...2020/05/12  · Rendi kushtetues dhe juridik kosovar ndërtohet mbi parimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore,

10

4 Standardet ndeumlrkombeumltare dhe praktikat e mira neuml fusheumln e drejteumlsiseuml administrative

Shqyrtimi gjyqeumlsor efektiv i akteve administrative neuml mbrojtjen e teuml drejtave dhe interesave teuml

paleumlve eumlshteuml njeuml element esencial i mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut7

Forcimi i shtetit teuml seuml drejteumls fillon me garantimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive

themelore teuml njeriut keumlshtu qeuml peumlrmes njeuml shqyrtimi gjyqeumlsor teuml akteve administrative

eliminohet mundeumlsia e shkeljes seuml teuml drejtave teuml njeriut me keumlto akte Neuml keumlteuml meumlnyreuml garantohet

edhe funksionimi neuml praktikeuml i shtetit ligjor

Standardi fundamental i mbrojteumls seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut eumlshteuml garantimi i njeuml procesi

teuml drejteuml gjyqeumlsor dhe teuml paansheumlm peumlrmes rishikimit gjyqeumlsor teuml akteve administrative

kontroll ky i cili shmang ushtrimin e paligjsheumlm teuml autoritetit nga pushteti ekzekutiv

Kontrolli gjyqeumlsor i akteve administrative konform standardeve ndeumlrkombeumltare ushtrohet me

qeumlllim teuml mbrojtjes seuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut neuml frymeumln e KEDNj dhe akteve teuml tjera

ndeumlrkombeumltare

Keumlto standarde konsistojneuml neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme teuml

drejteumln e paleumlve qeuml ccedileumlshtja e tyre teuml deumlgjohet neuml gjykateuml teuml drejteumln peumlr njeuml vendim teuml bazuar neuml

prova dhe fakte teuml qarteuml e teuml arsyetuar mireuml

Neuml keumlteuml drejtim Keumlshilli i Evropeumls ka nxjerr njeuml seumlreuml rezolutash e rekomandimesh me teuml cilat

kaneuml peumlr synim sigurimin e respektimit teuml teuml drejtave dhe lirive teuml njeriut peumlrmes kontrollit teuml

ligjshmeumlriseuml seuml akteve administrative

Sipas rekomandimit Rec(2004)20 teuml Keumlshillit teuml Evropeumls paleumlve duhet trsquoiu ipet mundeumlsia qeuml teuml

atakojneuml aktet administrative teuml cilat ndikojneuml drejtpeumlrseumldrejti neuml teuml drejtat dhe interesat e tyre

Ndeumlr teuml tjera rekomandohen shtetet aneumltare qeuml zgjidhja e rasteve meuml keumlrkeseumln peumlr rishikimin e

akteve administrative teuml beumlhet brenda afatit teuml arsyesheumlm kohoreuml Po ashtu rekomandohet qeuml

neuml rast se gjykata konstaton se njeuml akt administrativ eumlshteuml i kundeumlrligjsheumlm duhet teuml keteuml

kompetenca qeuml teuml korrigjoj aktin administrativ neuml meumlnyreuml qeuml teuml jeteuml neuml peumlrputhje me ligjin Neuml

meumlnyreuml specifike thekson kompetenceumln qeuml teuml prish aktin administrativ dhe neumlse eumlshteuml e

nevojshme ccedileumlshtjen trsquoua kthej autoriteteve administrative peumlr teuml marreuml njeuml vendim teuml ri qeuml

peumlrputhet me aktgjykimin

Neuml keumlteuml drejtim mbi parimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml bazohet edhe Karta e teuml Drejtave Themelore

teuml Bashkimit Evropian e cila neuml nenin 14 teuml saj ka siguruar se secili person ka teuml drejteumln qeuml

ccedileumlshtja e tij teuml deumlgjohet neuml meumlnyreuml teuml paanshme teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme

7 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4)

11

Mbi keumlto parime bazohet edhe Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike e cila neuml

nenin 14 teuml saj siguron gjykim teuml drejteuml e neuml koheuml teuml arsyeshme8

Standarde teuml larta neuml sigurimin e njeuml gjykimi teuml drejteuml dhe brenda njeuml kohe teuml arsyeshme ka

vendosur edhe Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut si dhe Karta Afrikane peumlr teuml

Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit 9

ldquoCcedildo individ do teuml keteuml teuml drejteuml ta deumlgjojeuml ccedileumlshtjen e tij Kjo peumlrfshin E drejta peumlr tu beumlreuml

thirrje organeve kompetente kombeumltare kundeumlr akteve teuml shkeljes seuml teuml drejtave teuml tij themelore

teuml njohura dhe teuml garantuara nga konventat ligjet rregulloret dhe zakonet neuml fuqi E drejta

peumlr tu gjykuar brenda njeuml kohe teuml arsyeshme nga njeuml gjykateuml ose gjykateuml e paanshmerdquo10

Gjykimi i drejteuml dhe neuml koheuml teuml arsyeshme eumlshteuml njeumlri ndeumlr parimet fundamentale teuml akteve

ndeumlrkombeumltare

Lidhur me afatin e arsyesheumlm praktika gjyqeumlsore e GjEDNj-seuml afatin e arsyesheumlm nuk e

konsideron veteumlm koheumln kur paraqitet konflikti administrativ neuml gjykateuml por prej momentit kur

pala keumlrkon njeuml mjet teuml brendsheumlm brenda administrateumls11

Peumlr zhvillimin e njeuml procedure teuml rregullt teuml konfliktit administrativ konsiderohet me reumlndeumlsi

respektimi i parimit teuml publicitetit dhe publikimit teuml vendimit gjyqeumlsor lidhur me aktin

administrativ teuml atakuar

Kjo peumlr faktin se teuml gjitheuml personave teuml interesuar do trsquou mundeumlsohej qasja neuml njeuml gjykim neuml teuml

cilin ata kaneuml njeuml interes teuml ligjsheumlm madje parashihet edhe fakti qeuml duhet teuml pasur neuml

konsiderateuml gjuheumln e cila duhet teuml jeteuml e kuptueshme peumlr paleumlt dhe qasja sa meuml e lehteuml neuml keumlto

vendime12

Njeuml reumlndeumlsi e veccedilanteuml i ipet arsyetimit teuml aktgjykimit teuml gjykateumls sipas praktikeumls gjyqeumlsore teuml

GjEDNj-seuml arsyetimi i aktgjykimit duhet teuml jeteuml i qarteuml arsyet e dheumlna duhet teuml jeneuml specifike

dhe teuml peumlrshtatshme peumlr faktet e ccedileumlshtjes pasi qeuml mungesa ose pamjaftueshmeumlria e arsyeve teuml

dheumlna mund teuml deumlmtojeuml gjykimin13

8 Konventa Evropiane peumlr teuml drejta Civile dhe Politike Neni 14 16 dhjetor 1966 (Shih Linkun

httpswwwohchrorgenprofessionalinterestpagesccpraspx) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 9 Konventa Amerikane peumlr teuml Drejta teuml Njeriut Neni 8 22 neumlntor 1969 (Shih linkun

httpswwwcidhoasorgbasicosenglishbasic3american20conventionhtm) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4

maj 2020) 10 Karta Afrikane peumlr teuml Drejtat e Njeriut dhe teuml Popullit Neni 7 27 qershor 1981 (Shih linkun

httpswwwachprorglegalinstrumentsdetailid=49) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 11Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian 16 janar 2004 Strasburg

(Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 12 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4g 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020) 13 Draft Memorandumi i rekomandimeve nga Keumlshilli i Ministrave te Keumlshillit Evropian Parimi 4h 16 janar

2004 Strasburg (Shih linkun httpsrmcoeint0900001680928e63) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj 2020)

12

ldquoArsyet duhet teuml jepen neuml aktgjykim Gjykatat duhet teuml tregojneuml me qarteumlsi teuml mjaftueshme

arsyet neuml teuml cilat ato mbeumlshtesin vendimet e tyrerdquo14

Po ashtu keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml keteuml kujdes neuml peumlrdorimin e terminologjiseuml gjateuml hartimit

teuml aktgjykimit pasi qeuml keumlrkohet nga gjykata qeuml teuml peumlrdoreuml terminologji teuml qarteuml dhe teuml

kuptueshme peumlr paleumln e cila paraqet padi15

GjEDNj neuml rastin ldquoZ dhe teuml tjereumltrdquo ka parapareuml qeuml gjykata ka juridiksion jo veteumlm qeuml teuml merret

me ligjshmeumlrineuml e aktit administrativ por edhe kur padia e paditeumlsit aprovohet kur eumlshteuml e

peumlrshtatshme trsquoi mundeumlsohet deumlmshpeumlrblimi si peumlr deumlmin material ashtu edhe peumlr deumlmin jo

material16

14 Rekomandimi Rec(2004)20 i Keumlshillit teuml Ministrave teuml Keumlshillit teuml Evropeumls peumlr rishikimin gjyqeumlsor teuml akteve

administrative Pika B Parimet h 15 dhjetor 2004 Shih linkun

(httpssearchcoeintcmPagesresult_detailsaspxObjectID=09000016805db3f4) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml

4 maj 2020) 15 Po aty 16 GjEDNj Aktgjykim ldquoZ dhe te tjereumlt kundeumlr Mbreteumlriseuml seuml Bashkuarrdquo 10 maj 2001 Paragrafi107 Shih linkun

(httpshudocechrcoeintfre22itemid22[22001-5945522]) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit meuml 4 maj

2020)

13

5 Ngarkesa e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative neuml GjTh neuml Prishtineuml

Meuml qeumlllim teuml krijimit teuml njeuml pasqyre sa meuml reale IKD ka analizuar numrin e leumlndeumlve qeuml

trasheumlgohen vit pas viti numrin e leumlndeumlve teuml pranuara numrin e leumlndeumlve neuml puneuml numrin e

leumlndeumlve teuml zgjidhura si dhe atyre teuml pazgjidhura neuml keumlteuml departament gjateuml vitit 2019

Analizimi i keumltyre statistikave nga IKD paraqet njeuml pasqyreuml teuml peumlrgjithshme teuml gjendjes seuml

DCcedilA-ve me aneuml teuml seuml cileumls pasqyreuml tregohet trendi performanca por edhe matet progresi dhe

regresi i sistemit teuml drejteumlsiseuml neuml trajtimin e padive ndaj shtetit

51 Ngarkesa ndeumlr vite e Departamentit peumlr Ccedileumlshtje Administrative teuml GjTh neuml

Prishtineuml

Me qeumlllim teuml pasqyrimit sa meuml teuml sakteuml teuml puneumls ndeumlr vite teuml DCcedilA-seuml teuml GjTh neuml Prishtineuml IKD

ka analizuar ngarkeseumln me leumlndeuml qeuml ky departament ka pasur nga viti 2016 deri meuml 31 dhjetor

201917

Bazuar neuml raportet statistikore teuml gjykatave qeuml Keumlshilli Gjyqeumlsor i Kosoveumls (KGJK) publikon

ccedildo vit kalendarik DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml gjateuml vitit 2016 ka pasur neuml puneuml gjithsej 7596

leumlndeuml prej teuml cilave i kaneuml zgjidhur 2404 apo rreth 32 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa teuml pazgjidhura kaneuml

mbetur 5192 leumlndeuml apo rreth 68 e tyre

Gjateuml vitit 2017 ky departament ka pasur neuml puneuml gjithsej 7572 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2268 apo 30 teuml leumlndeumlve ndeumlrsa kaneuml mbetur teuml pazgjidhura 5304 apo 70 teuml

leumlndeumlve

Gjateuml vitit 2018 DCcedilA i GjTh neuml Prishtineuml ka pasur neuml puneuml 8312 leumlndeuml prej teuml cilave i ka

zgjidhur 2219 ose rreth 27 ndeumlrsa numri i leumlndeumlve qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura eumlshteuml 6093

ose rreth 73 e tyre

Ndeumlrsa gjateuml vitit 2019 departamenti neuml fjaleuml ka pasur neuml puneuml 9244 leumlndeuml prej teuml cilave

2929 apo rreth 32 janeuml leumlndeuml teuml zgjidhura kurse 6315 apo rreth 68 eumlshteuml numri i leumlndeumlve

qeuml kaneuml ngelur teuml pazgjidhura

Sipas keumltyre gjetjeve numri i leumlndeumlve teuml zgjidhura ka peumlsuar reumlnie gjateuml viteve 2016-2018

ndeumlrkaq neuml vitin 2019 kur edhe numri i leumlndeumlve teuml pranuara ka sheumlnuar rritje leumlndeumlt e

pazgjidhura mbesin ende neuml numeumlr teuml madh dhe teuml njeumljtat barten vit pas viti

Neuml fund teuml vitit 2017 numri i leumlndeumlve teuml pazgjidhura teuml cilat barten neuml vitin pasues ishte ngritur

peumlr gjithsej 112 leumlndeuml Neuml vitin 2018 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 789 leumlndeuml derisa neuml

vitin 2019 ky numeumlr ishte ngritur peumlr gjithsej 222 leumlndeuml

17 Kjo analizeuml eumlshteuml po ashtu pjeseuml e raportit paraprak teuml IKD-seuml mbi drejteumlsineuml administrative por se eumlshteuml peumlr

periudheumln kohore teuml cileumls i referohet raporti neuml fjaleuml Shih peumlr meuml tepeumlr ldquoDrejteumlsia Administrative neuml Kosoveuml Ligji

VS Praktikardquo IKD Shtator 2019 f11-12 (Shih linkun httpskli-ksorgwp-

contentuploads201909DrejtC3ABsia-Administrative_Final-19092019-BMpdf) (Qasur peumlr hereuml teuml fundit

meuml 4 maj 2020)

14

Neuml aneumln tjeteumlr neuml DCcedilA neuml GjTh teuml Prishtineumls nga viti 2016 vazhdimisht eumlshteuml ngritur numri i

leumlndeumlve teuml pranuara Neuml vitin 2016 ky departam