A...Web viewobveznik poreza na dohodak (vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak) c) obveznik poreza na dohodak (paušalac) d) nije obveznik poreza na dohodak/dobit 1.4 OIB nositelja projekta 1.5 OIB odgovorne osobe M

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Obrazac A.

Prijavni obrazac

TIP OPERACIJE 1.3.1. Razvoj i unapreenje poslovanja malih poljoprivrednika

LAG Petrova Gora

Molimo Vas da prije ispunjavanja Prijavnog obrasca paljivo proitate 1.3.1. Razvoj i unapreenje poslovanja malih poljoprivrednika objavljen na mrenoj stranici www.lag-petrova-gora.hr

Prijavni obrazac popunite paljivo i to je mogue jasnije kako bi se mogla utvrditi tonost podataka. Ako se podatci razlikuju od podataka navedenih u dokumentaciji, kao relevantni e se uzeti podatci navedeni u priloenoj dokumentaciji.

Obratite pozornost da prijavni obrazac nakon popunjavanja mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren (OPG koji nema ig ne treba ovjeravati).

Molimo da obrazac popunite koritenjem raunala.

I. Osnovni podaci

1. Osnovni podatci o nositelju projekta / odgovornoj osobi

1.1 Naziv nositelja projekta ( slubeni naziv iz registra u sluaju trgovakog drutva upisati o kojem je obliku rije npr. j.d.o.)

1.2 Organizacijski oblik ( podebljati-bold organizacijski oblik )

a ) trgovako drutvo

b) zadruga

c) obrt

d) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

1.3 Porezni status ( podebljati bold porezni status)

a) obveznik poreza na dobit

b) obveznik poreza na dohodak (vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak)

c) obveznik poreza na dohodak (paualac)

d) nije obveznik poreza na dohodak/dobit

1.4 OIB nositelja projekta

1.5 OIB odgovorne osobe

1.6.Ime i prezime odgovorne osobe i dunost koju obavlja

1.7 Adresa odgovorne osobe

1.8 Spol odgovorne osobe ( oznaiti sa X )

M

1.9 MIBPG (poljoprivrednog gospodarstva)

1.10 MBO opine sjedita korisnika

1.11 MBO opine lokacije ulaganja

1.12 Datum i godina upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

1.13 Adresa elektronike pote ( ako je primjenjivo )

1.14 Poljoprivreda je glavna djelatnost (oznaite sa x):

DA

NE

1.15 Veliina poduzea:

(ispunjavaju svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva: OPG, obrt, trgovako drutvo, zadruga, sukladno Izjavi o veliini poduzea; oznaiti sa x):

MIKRO

MALO

1.16 Da li je u sustavu PDV-a

DA

NE

1.17 Nositelj/odgovorna osoba gospodarstva je(podebljati-bold toan odgovor, ako je va odgovor ostalo navedite na to se odnosi npr. student) ) :

*zaposlen

*nije zaposlen

*u mirovini

*ostalo

2. Kontakt podaci o osobi koja je popunjavala prijavu

2.1 Naziv poduzea /osobe

2.2 Osoba za kontakt

2.3 Telefon

2.4 e-mail

3. KRATKI OPIS PROJEKTA

3.1.Navedite ope informacije o korisniku ukljuujui obrazovanje i profesionalno radno iskustvo. Opiite postojee stanje poljoprivrednog gospodarstva ukljuujui povrinu oranica kultiviranih kultura i broj stoke, trenutano stanje materijalne imovine (oprema mehanizacija, staje za stoku, ostale zgrade za proizvodnju itd.); trenutnu situaciju koja se tie zaposlenika/radnika, postojeu proizvodnju, prihod od prodaje, postojeu trinu situaciju, lokaciju, ekonomsku veliinu, itd.

3.2. Opiite ulaganje koje je predmet prijave za dodjelu potpore iz EPFRR-a . Posebno oznaite one aktivnosti koje se odnosi na ulaganja u prioritetne sektore ( voe, povre i stoarstvo)

3.3. Opiite trenutnu situaciju u vezi zaposlenika, opiite postojeu organizacijsku strukturu (ukljuujui i broj zaposlenika), te opiite eventualne izmjene radne strukture (ukljuujui i eventualne promjene u broju zaposlenika) uzrokovane ulaganjem koje je predmet Vaeg zahtjeva.

3.4. Ukupni iznos investicije ( ne vei od 741.880,00 kn)

3.5. Iznos PDV-a

3.6. Ukupan iznos potpore ( ne manji od 111.282,00) :

a. Udio sufinanciranja EU ( u % )

b. Udio sufinanciranja HR ( u % )

c. Teaj po kojem se radio izraun:

4. IZVORI FINANCIRANJA

4.1.Vlastita sredstva korisnika

4.2. Krediti

5. EKONOMSKA VELIINA GOSPODARSTVA (upisati vrijednost u EUR )

a. 2.000 3.999

b. 4.000 7.999

c. Vrijednost gospodarstva u prioritetnim sektorima

6. PODACI O SJEDITU GOSPODARSTVA

upanija

Opina

Mjesto i potanski broj

Ulica i broj

Telefon/faks

E-mail adresa

II. Kriteriji odabira ( oznaiti sa ''X'' odgovarajui kriterij)

Status zaposlenja korisnika

Zaposlen po osnovi sektora ulaganja

Zaposlen po drugoj osnovi sa ostalim nezaposlenim lanovima gospodarstva

U mirovini sa ostalim nezaposlenim lanovima gospodarstva

U mirovini bez nezaposlenih lanova gospodarstva

Ostalo (navesti to)

Provedba aktivnosti dovodi do zaposlenja

Provedba aktivnosti dovodi do zapoljavanja ( minimalno sezonsko zapoljavanje 6 mjeseci godinje )

Provedba aktivnosti ne dovodi do zapoljavanja

Minimalno 50% priloene ekonomske vrijednosti gospodarstva odnosi se na prioritetne sektore ( voe, povre, stoarstvo)

Ulaganje se odnosi na prioritetne sektore ( minimalno 50% ulaganja )

Voarstvo ( jabuka, kruka , ljiva, marelica, breskva, lijeska, trenja , vinja)

Voarstvo : malina, jagoda, kupina

Voarstvo : ostalo

Povrtlarstvo ( uzgoj u zatienim prostorima - sve kulture)

Povrtlarstvo uzgoj na otvorenom ( paprika, paradajz, salata, krastavac )

Povrtlarstvo uzgoj na otvorenom ( luk, enjak, grah, tikve )

Stoarstvo ( mlijene krave, mlijene ovce, mlijene koze )

Stoarstvo ( tov junadi , uzgoj janjadi zbog mesa )

Stoarstvo ostalo

Gospodarstvo je osnovano

10 godina i vie

5 godina i vie

2 godine i vie

Broj lanova ( zaposlenih ) gospodarstva ( pored nositelja)

1 lan

2 lana

3 i vie lanova

Ciljevi ulaganja

Modernizacija

Modernizacija i poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

UKUPNO ZATRAENO BODOVA u t.o. 1.3.1

Ciljevi ulaganja

Modernizacija:

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose modernizaciji PG-a:

Modernizacija i poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose Modernizaciji i poveanju ekonomske vrijednosti gospodarstva:

Poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose poveanju ekonomske vrijednosti gospodarstva:

III. Struktura ulaganja i planirane aktivnosti:

Koliina( kg/kom/l )

Iznos( KN )

1) Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljita* (ukupne povrine u ha, k.o. i /ili naselje i /ili Opina )

0,00

0,00

Kratki opis aktivnosti br. 1) :

2) Kupnja domaih ivotinja, viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

0,00

0,00

a. Domae ivotinje ( kom)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje domaih ivotinja::

b. viegodinje bilje ( kom)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje viegodinjeg bilja:

c. Sjeme i sadni materijal ( kg)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje sjeme i sadni materijal:

3) Kupnja, graenje i/ili opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu PG-a

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje, graenja i/ili opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu PG-a:

4) Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Upiite NOVO ili RABLJENO

0,00

0,00

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme:

5) Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojeih viegodinjih nasada

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti podizanja novih i/ili restrukturiranje postojeih viegodinjih nasada :

6) Ureenje i poboljanje kvalitete poljoprivrednog zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti ureenja i poboljanje kvalitete polj.zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

7) Graenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost graenja i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe:

8) Stjecanje potrebnih strunih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda*

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti :

9) *Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva po iframa na koje se odnose 0901;0902;0903 :

UKUPNI IZNOS U KN

0,00

UKUPNI PRIHVATLJIVI IZNOS U KN

0,00

*Ulaganja pod tokom 8) i 9) ne mogu biti jedina aktivnosti u projektu

IV IZJAVE

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornou:

( podebljati - bold toan odgovor )

1.

Da nisam ostvario potporu unutar podmjere 6.3.1. u programskom razdoblju 2014.-2020.

DA

NE

2.

Da u redovno izvjetavati LAG svakih 6 mjeseci o poduzetim aktivnostima iz Poslovnog pl