Bai Giang 4 Cac Dang Toan Co Ban Ve Dao Dong Dieu Hoa Merged

  • View
    469

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bai Giang 4 Cac Dang Toan Co Ban Ve Dao Dong Dieu Hoa Merged

Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - DNG 1: BI TON TM THI GIAN CHT IM CHUYN NG (Trc tng hp thi gian) V d 1. Mt vt dao ng iu ha vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht khi vt a) i t VTCB n li x = A/2 l b) i t VTCB n li A 3x2=l c) i t li A 3x2=n li Ax2= l.d) i t li Ax2= n li A 2x2=l e) i t VTCB n li A 2x2=ln th hai l f) i t li A 2x2= n li x = A l .. V d 2. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh 2t x Acos .T 3| |= + |\ K t khi vt bt u dao ng, tm khong thi gian nh nht cho n khi vt qua li a) A 3x2=ln th hai. . b) A 2x2= ln th ba. . c) Ax2= ln th t. . V d 3. Mt vt dao ng iu ha vi bin A = 10 cm. Tnh chu k v tn s dao ng ca vt bit rng CC DNG TON C BN V DAO NG IU HA (TI LIU BI GING_Dng chung cho cc bi t 4 - 8) Gio vin: NG VIT HNG Ti liu c ng k bn quyn! ********WWW.EDUCATIONPVA.TKKha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - a) khi vt i t VTCB n li A 3x2=ht thi gian ngn nht l 2 (s). . b) i t VTCB n li x = A ht thi thi gian ngn nht l 0,5 (s). . c) khong thi gian ngn nht khi vt i t li A 3x2=n li x = A l 4 (s). . d) khi vt i t li Ax2= n li A 3x2=ln th 3 ht thi gian ngn nht l 15 (s). . e) ban u vt li x = A/2, khong thi gian ngn nht m vt i n li x = A ln th hai l 4 (s). . V d 4. Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = Asin(t + ) cm. Xc nh tn s gc , bin A ca dao ng bit rng, trong khong thi gian 1(s)60 u tin, vt i t li xo = 0 n li A 3x2=theo chiu dng v ti im cch VTCB mt khong 2 cm vt c vn tcv 40 3 =cm/s. . . p s: = 20 rad/s v A = 4 cm.DNG 2: BI TON TM QUNG NG, TC TRUNG BNH TRONG DAO NG IU HA 1) L thuyt c bn: Qung ng vt i c trong 1T l S = 4A qung ng vt i c trong nT l S = n.4A Qung ng vt i c trong T/2 l S = 2A qung ng vt i c trong nT/2 l S = n.2A Qung ng vt i c trong T/4 l S = A nu vt bt u i t{ } x 0; x A = = v S A khi vt bt u t cc v tr{ } x 0; x A . 2) Phng php gii: Gi s mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = Acos(t + ) cm. Tnh qung ng vt i c t thi im t1 n thi im t2 Tm chu k dao ng: 2T= Phn tch:( )2 1tt t t n k; k 1 t nT kT nT tT = = + < = + = + Khi qung ng vt i c lS n.4A S = + Nu qu trnh phn tch t chn, cho ta cc kt qu l nT; nT/2 hay nT/4 th ta c th dng cc kt qu trn tnh nhanh. Trong trng hp t khng c chn, ta thc hin tip bc sau + Tnh li v vn tc ti cc thi im t1; t2: ( )( )( )( )1 1 2 21 1 2 2x Acos t x Acos t ;v Asin t v Asin t = + = + = + = + + Vic tnh S chng ta s dng hnh v s cho kt qu nhanh gn nht. V d 1. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 5sin(2t) cm. Tnh qung ng vt i c t lc bt u dao ng (t = 0) n thi im a) t = 5 (s). . b) t = 7,5 (s). Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - . c) t = 11,25 (s). . p s: a) S = 100 cm. b) S = 150 cm.c) S = 225 cm. V d 2. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 10cos(5t) cm. Tnh qung ng vt i c t lc bt u dao ng (t = 0) n thi im a) t = 1 (s). . . b) t = 2 (s). . . c) t = 2,5 (s). . . p s: a) S = 100 cm b) S = 200 cmc) S = 250 cm V d 3. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 10sin(5t + /6) cm. Tnh qung ng vt i c t lc bt u dao ng (t = 0) n thi im a) t = 2 (s). . . b) t = 2,2 (s). . . c) t = 2,5 (s). . . p s: a) S = 200 cm b) S = 220 cmc) S = 246,34 cm V d 4. Mt vt dao ng iu ho theo phng trnh x = 12cos(50t /2) cm. Tnh qung ng m vt i c trong thi gian t ( s)12= , k t lc bt u dao ng (t = 0). . . p s: S = 102 cm. V d 5. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 6cos(4t /3) cm. Qung ng vt i c t thi im12t (s)3=n thi im 237t (s)12=l bao nhiu? . . . p s: S = 117 cm. V d 6. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 2cos(2t /12) cm. Qung ng vt i c t thi im 117t (s)24= n thi im 225t (s)8=l bao nhiu? . Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - . . p s: ( )S 21 3 cm = V d 7. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 8cos(4t +/6) cm. Tnh qung ng vt i c t thi im t1 = 2,375 (s) n thi im t2 = 4,75 (s). . . . p s: S 149 cm. V d 8. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 4cos(t /2) cm. Tnh qung ng vt i c trong 2,25 (s) u tin k t khi bt u dao ng (t = 0). . . . . p s: ( )S 16 2 2 cm = +V d 9. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 5cos(t + 2/3) cm. Qung ng vt i c t thi im t1 = 2 (s) n thi im 219t (s)3=l bao nhiu? . . . . p s: S = 42,5 cm. V d 10. Mt vt dao ng iu ho vi phng trnh x = 2cos(2t /2) cm. Tnh qung ng vt i c t thi im 11t ( s)12=n 211t (s)4= . . . . . p s: S = 21 cm. V d 11. Mt vt dao ng iu ha vi bin A v chu k dao ng l T. Tm cc biu thc v tc trung bnh ca vt trong khong thi gian ngn nht ma) vt i t VTCB n li x = A ln th hai. . b) vt i t li x = A/2 n li x = A ln th ba. . c) vt i t VTCB n li x = A/2 ln th ba. . DNG 3: BI TON TM QUNG NG LN NHT, NH NHT TH1: t < T/2 Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Qung ng ln nht: max 2S 2Asin , . t . t .2 T | |= = = |\ Qung ng nh nht: min 2S 2A 1 cos , . t . t .2 T | | | |= = = ||\ \ TH2: t > T/2 Ta phn tch T Tt n. t , t .2 2| | = + < |\ Khi maxS n.2A S = + Qung ng ln nht: max 2S n.2A 2Asin , . t . t .2 T | | = + = = |\ Qung ng nh nht: min 2S n.2A 2A 1 cos , . t . t .2 T | | | | = + = = ||\ \ V d 1. Mt vt dao ng iu ha vi bin A v chu k dao ng T. Tnh qung ng ln nht v nh nht m vt i c a) trong khong thi gian t = T/6. b) trong khong thi gian t = T/4. c) trong khong thi gian t = 2T/3. d) trong khong thi gian t = 3T/4. V d 2. Mt vt dao ng iu ha vi bin 6 cm. Qung ng nh nht m vt i c trong mt giy l 18 cm. Hi thi im kt thc qung ng th tc ca vt l bao nhiu? p s:v 5 3cm/s. = DNG 4: XC NH S LN VT QUA MT LI CHO TRC V d 1. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh dao ng l x = 4cos(t + /3) cm. a) Trong khong thi gian 4 (s) k t khi bt u dao ng (t = 0), vt qua li x = 2 cm bao nhiu ln? b) Trong khong thi gian 5,5 (s) k t khi bt u dao ng (t = 0), vt qua li x = 2 cm bao nhiu ln? c) Trong khong thi gian 7,2 (s) k t khi bt u dao ng (t = 0), vt qua li = x 2 2 cmbao nhiu ln? V d 2. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh dao ng l x = 10cos(4t + /6) cm. Trong khong thi gian 2 (s) k t khi bt u dao ng (t = 0), vt qua li x = xo bao nhiu ln bit Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - a) xo = 5 cm. b) xo = 7 cm c) xo = 3,2 cm. d) xo = 10 cm. V d 3. Mt vt dao ng iu ho dc theo trc Ox (O l v tr cn bng) c phng trnh x = 5sin(2t + /6) cm. Trong khong thi gian t thi im t = 1 (s) n thi im t = 13/6 (s) th a) vt i c qung ng c di bng bao nhiu? b) vt qua li x = 2 cm bao nhiu ln? c) vt qua li x = 4 cm bao nhiu ln? V d 4. Mt vt dao ng iu ha vi phng trnh x = 10cos(4t + /8) cm.a) Bit li ca vt ti thi im t l 4 cm. Xc nh li ca vt sau 0,25 (s). b) Bit li ca vt ti thi im t l 6 cm. Xc nh li ca vt sau 0,125 (s). c) Bit li ca vt ti thi im t l 5 cm. Xc nh li ca vt sau 0,3125 (s). V d 5 (Tng hp). Mt vt dao ng iu ha trn qu o di 10 cm theo phng trnh x = Asin(t + ). Bit trong thi gian 1 pht vt thc hin c 30 dao ng v ti thi im ban u (t = 0) vt li x = 2,5 cm v ang chuyn ng v pha v tr cn bng. a) Tnh chu k v bin dao ng. b) Tm to , vn tc v gia tc ca vt vo thi im t = 1,5 (s). c) Tnh vn tc v gia tc ca vt ti v tr vt c li x = 4 cm. d) Vt qua li x = 2,5 cm theo chiu dng vo nhng thi im no? Xc nh thi im vt qua li trn theo chiu m ln th hai tnh t lc vt bt u dao ng. e) Tm thi gian ngn nht vt c vn tc max1v v .2= V d 6 (Tng hp). Mt vt dao ng iu ha, c phng trnh l x = 5cos(2t + /6) cm. Kha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngBi ging Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - a) Hi vo thi im no th vt qua li x = 2,5 cm ln th 2 k t lc t = 0? b) Ln th 2011 vt qua v tr c li x = 2,5 cm l vo thi im no? c) nh thi im vt qua v tr x = 2,5 cm theo chiu m ln u tin k t t = 0? d) Tnh tc trung bnh ca vt i c t thi im t1 = 1 (s) n thi im t2 = 3,5 (s) ? e) Qung ng ln nht m vt c th i c trong khong thi gian 1/3 (s) ? Gio vin: ng Vit Hng Ngun: Hocmai.vn Ti liu c ng k bn quyn! ********WWW.EDUCATIONPVA.TKKha hc LTH mn Vt l Thy ngVit HngTrc nghim Dao ng c hc Hocmai.vn Ngi trng chung ca hc tr VitTng i t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Bi ton v thi gian: Cu 1: Vt dao ng iu ha, gi t1l thi gian ngn nht vt i t VTCB n li x = A/2 v t2 l thi gian vt i t li x = A/2 n bin dng (x = A). Ta c A. t1 = 0,5t2B. t1 = t2 C. t1 = 2t2 D. t1 = 4t2 Cu 2: Vt dao ng iu ha, gi t1l thi gian ngn nht vt i t VTCB n li x = A v t2 l thi gian vt i t li x = A/2 n bin dng (x = A). Ta cA. t1 = (3/4)t2B. t1 = (1/4)t2 C. t2 = (3/4)t1. D. t2 = (1/4)t2

Cu 3: Vt dao ng iu ha vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht vt i t VTCB n li x = A ln th hai lA. t = 5T/4.B. t = T/4. C. t = 2T/3. D. t = 3T/4.

Cu 4: Vt dao ng iu ha vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht vt i t li x = A/2 n thi im vt qua VTCB ln th hai lA. t = 5T/12.B. t = 5T/4. C. t = 2T/3. D. t = 7T/12. Cu 5: Vt dao ng iu ha vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht vt i t li A 2x2=n li x = A lA. t = T/12.B. t = T/4. C. t = T/6. D. t = T/8. Cu 6: Vt dao ng iu ha gi vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht vt i t li A 3x2= n li x = A/2 lA. t = 2T/3.B. t = T/4. C. t = T/6. D. t = 5T/12. Cu 7: Vt dao ng iu ha gi vi bin A v chu k T. Khong thi gian ngn nht vt i t li A 2x2= n li A 3x2= lA. t = 5T/12.B. t = 7T/24. C. t = T/3. D. t = 7T/12. Cu 8: Vt dao ng iu ha gi t1 l thi gian ngn nht vt i li x = A/2 n li A 3x2=v t2 l thi gian vt i t VTCB n li A 2x .2= Mi quan h gia t1 v t2 l A. t1 = 0,5t2B. t2 = 3t1 C. t2 = 2t1 D. 2t2 = 3t1 Cu 9: Mt vt dao ng iu ha vi bin A. Khong thi gian ngn nht vt i t li x = A/2 n li x = A l 0,5 (s). Chu k dao ng ca vt l A. T = 1 (s).B. T = 2 (s).C. T = 1,5 (s).D. T = 3 (s). Cu 10: Mt vt dao ng iu ha vi bin A. Khong thi gian ngn nht vt i t li A 2x2= n li x = A/2