Bài giảng kỹ thuật cảm biến phần 5 (tiếp) : Cảm biến điện trở lực căng

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài giảng kỹ thuật cảm biến phần 5 (tiếp) : Cảm biến điện trở lực căng

Text of Bài giảng kỹ thuật cảm biến phần 5 (tiếp) : Cảm biến điện trở lực căng

 • Bi ging

  K Thut Cm Bin (sensors)

  1

  Hoang Si Hong

  ----2011----

  Faculty of Electrical Eng., Hanoi Univ. of Science and Technology (HUST),

  Hanoi, VietNam

  Hoang Si Hong-HUST

  4

 • Ngun tham kho

  Note: Bi ging mn hc ny c tham kho, trch dn v lc dch t cc ngun sau:

  Sch

  - K thut o lng cc i lng in tp 1, 2- Phm Thng Hn, Nguyn Trng Qu.

  - Cc b cm bin trong o lng-L Vn Doanh

  - Cc b cm bin-Nguyn Tng Ph

  - o lng in v cc b cm bin: Ng.V.Ho v Hong S Hng

  - Sensor technology handbook (edited by JONWILSON)

  - Elements of Electronic Instrumentation and Measurement (Prentice-Hall Company)

  - Sch gii thch n v o lng hp php ca Vit Nam

  Bi ging v website:

  - Bi ging k thut cm bin-Hong S Hng-BKHN(2005)

  - Bi ging Cm bin v k thut o:P.T.N.Yn, Ng.T.L.Hng BKHN (2010)

  - Bi ging MEMs ITIMS BKHN

  - Mt s bi ging v cm bin v o lng t cc trng i hc KT khc Vit Nam

  - Website: sciendirect/sensors and actuators A and B

  Hoang Si Hong-HUST 2

 • Ni dung mn hc v mc ch

  Ni dung Chapter 1: Khi nim chung v Cm bin (2b)

  Chapter 2: Cm bin in tr (2b)

  Chng 3: Cm bin o nhit (2b)

  Chng 4: Cm bin quang (2b)

  Chng 5: Cm bin tnh in (2b)

  Chng 6: Cm bin Hall v ho in

  Chng 6: Cm bin v PLC(1b)

  Mc ch: nm c cu to, nguyn l hot ng v ng dng ca

  cc loi cm bin thng dng trong cng nghip v i sng. Nm

  c xu th pht trin chung ca cng ngh cm bin trn th gii.

  Hoang Si Hong-HUST 3

 • Hoang Si Hong-HUST 4

  Chng 3: Cm bin in tr

  Ni dung Cm bin in tr lc cng

  Bin tr

  Bao nhiu kg ?

 • Hoang Si Hong-HUST 5

  in tr lc cng (strain gage)-Cu to

  Cu to (dy in tr, mng mng kim loi)

  Dy mnh, l mng v mng mng

  Trn giy mng cch in, dn dy in tr (constantan, nicrom..) hnhrng lc ng knh 0.02 0.03 mm. Chiu di lo thng t 8-15 mm,

  chiu rng a0 3-10 mm. in tr ban u 800 1000 , lng thay i

  in tr khong 10-15

  l0

  a0

 • Hoang Si Hong-HUST 6

  Nguyn l

  Khi dy dn chu bin dng c kh th in tr ca n thay i, hin tng gi

  l hiu ng tenzo (piezoresitive). Chuyn i lm vic da trn hiu ng gi l

  chuyn i in tr lc cng

 • Hoang Si Hong-HUST 7

  Mt s tnh cht ca cm bin

  -Tu theo ng knh dy s c dng cho php i qua tng ng.

  -V d: ng knh = 12 mm th dng cho php l 15 mA

  - ng knh = 15 mm th dng cho php l 35 mA

  - Thng thng nhy theo l thuyt s khc so vi c tnh thc t. Do

  vy khi sn xut ngi ta s ch to hng lot. Sau cc cm bin s

  c hiu chun n chic tu tho ng dng thc t

  - H s nhit ca vt liu cn phi b hoc cn c b nhit trong mch

  o

  - Vt liu ch to dy in tr cn c in tr sut ln gim kch thc

  chuyn i

  - Tng di tc dng lo tng nhy

 • Hoang Si Hong-HUST 8

  Cch dn tenzo

  - K thut dn (hnh v): trc khi dn phi lm sch b mt vt liu bng ho cht->

  ph lp keo dn

  - Chn v tr dn: c bin dng ln nht tng nhy

 • Hoang Si Hong-HUST 9

  Mch o

 • Hoang Si Hong-HUST 10

  Mch o

 • Hoang Si Hong-HUST 11

  Cu 4 nhnh

 • Hoang Si Hong-HUST 12

  Mch phn p

 • Hoang Si Hong-HUST 13

  Sai s v ng dng

 • Hoang Si Hong-HUST 14

  Loadcell (ch to cn in t)

  - Cn t

  - Cn bng nh

  lng

  - Cn phi liu

 • Hoang Si Hong-HUST 15

  Loadcell

 • Hoang Si Hong-HUST 16

  ng dng hiu ng tenzo cho vic ch to cm

  bin o p sut (MEMS)

 • Hoang Si Hong-HUST 17

  ng dng hiu ng tenzo cho vic ch to cm

  bin o p sut (MEMS)

 • Cu hi v Lu

  Hoang Si Hong-HUST 18