of 60 /60
Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Bakalářská diplomová práce 2015 Lucie Chmelařová

Bakalářská diplomová práce

 • Author
  buitu

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bakalářská diplomová práce

 • Masarykova univerzita

  Filozofick fakulta

  stav hudebn vdy

  Bakalsk diplomov prce

  2015 Lucie Chmelaov

 • Masarykova univerzita

  Filozofick fakulta

  stav hudebn vdy

  Sdruen umnovdn studia

  Lucie Chmelaov

  Fltnov koncertn tvorba

  W. A. Mozarta a C. P. Stamitze

  Bakalsk diplomov prce

  doc. PhDr. Lubomr Spurn, Ph.D., vedouc prce

  2015

 • Prohlauji, e jsem pedkldanou bakalskou prci vypracovala

  samostatn s vyuitm uvedench pramen a literatury.

  ...

  Podpis autora prce

 • Obsah:

  1. vod ............................................................................................................................... 1

  2. ivot a dlo W. A. Mozarta ............................................................................................ 3

  2.1. Kchelv seznam ................................................................................................. 7

  3. Doba a okolnosti vzniku Mozartovch fltnovch koncert ......................................... 9

  4. Charakteristika Mozartovch koncert pro fltnu ....................................................... 12

  4.1. Koncert pro fltnu a orchestr G dur K. 313 ....................................................... 13

  4.2. Koncert pro fltnu a orchestr D dur K. 314 ....................................................... 15

  4.3. Koncert pro fltnu a harfu C dur K. 299 ............................................................ 16

  5. ivot a dlo C. P. Stamitze ........................................................................................... 19

  6. Hudebn styl C. P. Stamitze ......................................................................................... 22

  6.1. Charakteristika fltnovho koncertu G dur op. 29 ............................................. 24

  7. Porovnn Mozartova koncertu G dur KV. 313 s fltnovm koncertem G dur op. 29

  od C. P. Stamitze .......................................................................................................... 29

  8. Nzory svtovch fltnist a pedagog ...................................................................... 33

  8.1. Frantiek Malotn ............................................................................................... 33

  8.2. Hansgeorg Schmeiser ......................................................................................... 37

  8.3. Philippe Bernold ................................................................................................ 39

  8.4. Philippe Boucly .................................................................................................. 42

  9. Diskografie ................................................................................................................... 44

  9.1. W. A. Mozart: Fltnov koncert G dur KV. 313 ............................................... 44

  9.2. C. P. Stamitz: Fltnov koncert G dur op. 29 .................................................... 50

  10. Zvr ............................................................................................................................. 52

  Resum ......................................................................................................................... 54

  Summary ...................................................................................................................... 54

  Pouit literatura a prameny ......................................................................................... 55

 • 1

  1. vod

  V tto bakalsk prci se zabvm fltnovou koncertn tvorbou Wolfganga Amadea

  Mozarta a Carla Philippa Stamitze. Mozartovy fltnov koncerty hraj nezastupitelnou roli

  v repertoru vech fltnist a pedstavuj vrcholn dlo zkomponovan pro tento nstroj. Jsou

  charakteristick svou virtuozitou a technickou obtnost. C. P. Stamitz zkomponoval celkem

  sedm koncert pro fltnu, ovem nejhranj z nich se stal Fltnov koncert G dur op. 29,

  kter je dky sv jednodu hudebn struktue vyuvn i v Zkladnch hudebnch kolch

  jako absolventsk repertor na konci studia. Jeliko jsem se s fltnovou tvorbou obou autor

  setkala ji pi studich na konzervatoi, rozhodla jsem se tomuto tmatu vce vnovat a

  detailnji pedstavit fltnov koncerty Wolfganga Amadea Mozarta KV. 313, 314, 299 a

  Fltnov koncert op. 29 Carla Philippa Stamitze z hlediska historickho i strukturlnho.

  Vzhledem k neobvykl podobnosti Mozartova koncertu KV. 313 se Stamitzovm

  koncertem op. 29, se mezi fltnisty asto spekuluje o vzjemn inspiraci tchto dvou

  skladatel. Hlavnm clem bakalsk prce je nalezen odpovdi na otzku, zda-li Stamitzv

  koncert pedstavoval pro Mozarta jaksi vodtko ke zkomponovn Fltnovho koncertu, i je

  podobnost dl pouze nhodn. Zrove provdm komparaci obou fltnovch koncert za

  elem znzornn vzjemnho vztahu. K nalezen odpovdi vyuvm notov partitury

  spolen s informacemi v CD bookletech uvedench v pouit literatue.

  Bakalsk prce je rozdlena na ti sti. V prvn kapitole se zabvm osobnost

  Wolfganga Amadea Mozarta. Jeliko existuje velk mnostv pramen detailnji popisujcch

  toto tma, uvdm zde pouze hlavn milnky jeho ivota spolen s chronologickm

  seznamem skladeb pro fltnu zdokumentovanch Ludwigem Ritterem von Kchelem.

  V dalch dvou kapitolch je pozornost vnovna vhradn Mozartovm fltnovm

  koncertm. Zde popisuji okolnosti vzniku, pro koho byly ureny, a detailnji je charakterizuji

  za pouit notovch ukzek z klavrnho partu.

  Druh st pedstavuje skladatele Carla Philippa Stamitze a jeho osobit skladatelsk

  styl, vznamn ovlivnn Mannheimskou kolou. Mnoho odborn literatury se zabv

  pedevm jeho otcem Janem Vclavem Stamitzem, eskm rodkem psobcm

  v Mannheimu a zakladatelem tyvt sontov formy. O jeho starm synovi Carlovi je

  znmo jen poskrovnu. I pesto je zde uveden ucelen ivotopisn pbh skladatele

  s charakteristickmi znaky jeho tvorby. Dle se zabvm jeho Fltnovm koncertem G dur

  op. 29, podobn jako tomu bylo v pedelch kapitolch s Mozartovmi fltnovmi koncerty,

 • 2

  k emu mi velmi pomohl booklet napsan Rkovou Danielou, CD Carl & Anton Stamitz:

  Concertos for Wind Instruments, a tak vlastn hrsk zkuenosti.

  Tet a nejpodstatnj st prce je ji ve zmnn komparace koncert KV. 313 a

  Op. 29. Velmi zajmavou shledvm nsledujc kapitolu s nzory a postehy vznamnch

  svtovch fltnist a pedagog: Frantika Malotna, Hansgeorga Schmeisera, Philippa

  Bouclyho a Philippa Bernolda, kter jsem osobn oslovila a kte mi sdlili mnoho

  zajmavch skutenost. V konen kapitole jsem sepsala seznam dostupnch CD

  s Fltnovm koncertem G dur KV. 314 a op. 29, vyskytujc se u spolenost Presto Classical,

  Supraphon a CD Universe.

  Ze seznamu literatury, kter je uvedena v zvru samotn prce, jsem nejvce

  vyuvala knihy autor Paula Johnsona, kter poutav l Mozartv ivot, spolen s knihou

  Z eskch luh do svta od Josefa Teichmana a ABC hudebnch sloh Jana Kouby.

  Nepostradatelnmi se mi tak staly CD booklety z koncertu Carla Philipa Stamitze, kter

  napsaly Plecnerov Lenka a Rkov Daniela.

  Tato bakalsk prce pin ucelen pohled na fltnov koncerty Wolfganga Amadea

  Mozarta a Carla Philippa Stamitze a je urena pro vechny fltnisty, hudebnky i posluchae

  vn hudby zajmajc se hloubji o toto tma.

 • 3

  2. ivot a dlo W. A. Mozarta

  Wolfgang Amadeus Mozart se stal jednm z nejznmjch a nejpopulrnjch

  skladatel klasick hudby 18. stolet a spolu s Josefem Haydnem a Ludwigem van

  Beethovenem tvo hudbu vdeskho klasicismu. Za svj krtk ivot zkomponoval 626

  hudebnch dl rznho charakteru. Vedle duchovnch skladeb (me, magnificat, chrmov

  sonty, kantty, oratoria), z nich zejm nejznmj se stala jeho nedokonen zdun

  me Requiem d moll (KV. 626), napsal dnes ji velmi oblben opery, symfonie, komorn

  hudbu a koncerty pro rzn nstroje. 1

  Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart se narodil, jako nejmlad ze

  sedmi sourozenc, 27. ledna roku 1756 v rakouskm Salcburku. Jmno Amadeus, pod kterm

  je pedevm znm, je latinsk peklad jeho tvrtho kestnho jmna Theophilus, nmecky

  Gottlieb, v etin Bohumil. Sm Mozart vak jmno Amadeus v tto podob nepouval,

  pouze si upravil sv pvodn jmna Wolfgangus a Theophilius na Wolfgang Amad. Jako

  Amadeus se oznaoval pouze v ertu ve svch dopisech.1

  Mozartovm prvnm uitelem hudby se stal jeho otec Leopold Mozart, kter psobil

  jako pedagog, houslista a hudebn skladatel, jeho autorstv se pedpokld u vce ne 250

  skladeb. Jeho nejvznamnjm dlem, kter ovlivnilo generace hudebnk, je bezesporu jeho

  houslov kola: Pokus o dkladnou kolu hry na housle. 2 Leopold se snail nadn svho

  syna co nejvce vyut a dostat jeho genialitu do povdom Evropy. U odmalika podal

  mal Wolfgang se svm otcem koncertn turn po cel Evrop. Prvn dleit cesta vedla do

  Vdn k csaskmu dvoru Marie Terezie, kde zahrl nesmrn obtnou skladbu od skladatele

  Georga Christopha Wagenseila.1 V jeho osmi letech nsledovaly cesty do Pae (zde sloil

  sv prvn Sonty pro cembalo a housle KV. 6-8), ale jeliko Pa mla v t dob ji dost

  svch zzranch dt, Mozartm se velkho ohlasu nedostalo. V Londn to bylo jin.

  Kdy sem roku 1764 dorazili, z Londna ji bylo bohat prmyslov msto pijmajc umlce

  pohostinn. Prv zde sloil sv dv symfonie KV. 16 a 19. 1 O rok pozdji nsledovala cesta

  do Holandska, kde pod jeho rukou vzniklo nkolik skladeb, napklad est Sont pro cembalo

  a housle KV. 26-31, objednan princeznou rodu Nassau-Weilberg.1

  1 JOHNSON, Paul. Mozart. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7485-025-7.

  s. 8-9, 7, 15, 18-19, 21 2 IKOV, Ingeborg. Djiny hudby. IV., Klasicismus. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012. 375 s. ISBN 978-80-

  249-1977-5. s. 47.

 • 4

  Ve trncti letech poprv navtvil Itlii, kde v Bologni poznal slavnho Giovanniho

  Battistu Martiniho (*24. 4. 1706, 4. 10.1784), italskho skladatele, teoretika a historika,

  komponujcho pevn chrmovou hudbu, symfonie, koncerty a oratoria.3 Prv u nho

  navtvoval Mozart hodiny kontrapunktu. Tak zde potkal svho budoucho ptele, eskho

  hudebnho skladatele Josefa Mysliveka (*9. 3. 1737, 4. 2. 1781) psobcho od roku 1763 v

  Itlii. Josef Mysliveek pvodn vystudoval matematiku a hydrauliku a po svm otci se stal

  dokonce mlynskm mistrem. Hudb se zaal vnovat v Praze u Seyerta, varhanka

  Tnskho chrmu. Po plronm studiu kontrapunktu a kompozice napsal est symfoni s

  nzvy 1.-6. msce (Januarius Juni). Po odchodu do Itlie, se vnuje pedevm psan oper.

  Mezi jeho nejznmj opery z t doby pat Il Belleferonte, Demetrius, Ezio, Olympiade a

  Armida.4

  Velk udlost vak ekala Mozarta pi cest zpt - milnsk objednvka opery seria.

  Mozart tto pleitosti vyuil a prvn ti pedstaven sv prvn opery dil sm. Opera

  Mitridate, r di Ponto na text Vittoria Amedea Cigny-Santiho sklidila velk spch, a tak

  nmu zskal Mozart objednvku na dal dv opery: Serenata Ascanio in Alba (provedena na

  podzim roku 1771) a jeho posledn skladbou pro Itlii byla opera Lucio Silla (uvedena o rok

  pozdji)5

  Po nvratu do Salcburku psobil Mozart jako koncertn mistr arcibiskupskho dvora u

  psnho Hieronyma von Colloreda, kter k Mozartm ji nebyl tak shovvav jako jeho

  pedchdce arcibiskup Sigismung Christof von Schrattenbach. Mozart v tto dob skldal

  pedevm hudbu instrumentln pro poteby salcbursk kapely. Mstn pomry ho vak

  ubjely, a tak dal von Colloreda o povolen odjet mimo msto.

  Do vyhlenho hudebnho centra Mannheimu odjd a roku 1777, poprv pouze se

  svou matkou Annou Mari, kde potkal teprve estnctiletou sopranistku Aloisii Weberovou,

  do kter se zamiloval a proil zde nkolik nejastnjch okamik ve svm ivot. Chtl

  s mladou Aloisi cestovat, avak Leopold tomu zabrnil a poruil Wolfgangovi a matce odjet

  do Pae. Zde prorazil se svou Symfoni D dur KV. 297 (300a), neboli Pask, a spolu

  s dalmi skladbami sloil napklad Koncert pro fltnu a harfu C dur KV. 299. I pes

  3 Pispvatel Wikipedie. Giovanni Battista Martini [online], c2015. Datum posledn revize

  26. 09. 2015, 00:21 UTC, [citovno 8. 11. 2015]. Dostupn z:

  4 NMEEK, Jan. Nstin esk hudby 18. stolet. 1. vyd. v SNKLHU. Praha: SNKLHU, 1955. 399, [1]

  s., 10 s. obr. pl. s.201-204. 5 IKOV, Ingeborg. Djiny hudby. IV., Klasicismus. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012. 375 s. ISBN 978-80-

  249-1977-5. s.220.

  https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Battista_Martini&oldid=12921401

 • 5

  pochvaln reference musel Wolfgang Pa opustit a vrtit se zpt. Dvodem byla smrt jeho

  matky, kter onemocnla a vzpt zemela.

  Leopold pochopil, e cel vprava skonila katastrofou a prosil tak arcibiskupa von

  Colloreda, aby pijal jeho syna zptky. Dal dva roky ve slubch arcibiskupa byla pro

  Mozarta velice plodn, a tak vznikla hudebn velmi sloit opera Idomeneo, jej proveden

  bylo umocnno nevdanm hrskm umem Mannheimskch hudebnk a zpvk.

  Wolfganga ale vidina stlho msta v Salcburku dsila stejn jako beznadj z arcibiskupovch

  vnch zkaz. Proto se rozhodl podat o proputn ze sluby.6

  Roku 1781 se vydal do Vdn pracovat jako nezvisl umlec. Po pjezdu opt potkal

  rodinu Weberovch, a jeliko hledal nov pste, nasthoval se k nim. Ke sv ltosti vak

  brzy zjistil, e Aloisie je ji vdan. Mozartovu pozornost upoutala jej mlad sestra

  Konstance, se kterou se roku 1782, i pes otcv zkaz, oenil.7

  Tou dobou se Wolfgangovi dailo dobe. Ml veobecn spch, ale angam, kter

  by mu pineslo stl pjem, nesehnal. Po krtk nvtv Lince, kde sloil velkou Symfonii C

  dur (KV. 425), tzv. Lineckou, byl pozvn roku 1786 do Prahy na uveden sv komick

  opery Figarova svatba. Zde zaznla velk Symfonie D dur . 38 (KV. 504) zvan Prask.

  V Praze dostal od mstnho impresria Pasquale Bondiniho objednvku na dal operu, Dona

  Giovanniho.

  Po odjezdu do Vdn vznikaj spolen s touto operou dal hudebn dla, mezi n

  pat nejznmj skladatelova serenda Eine kleine Nachtmusik (Mal non hudba, KV.

  525). Do Prahy se vrac koncem jna 1787 s dokonenou operou Dona Giovanniho. spch

  dla byl obrovsk a Mozart sm dil prvn tyi pedstaven. Ve Vdni vak byla pijata

  chladn.

  Rok 1788 byl pro Mozarta velmi tivm. Ve Vdni utichl zjem o jeho tvorbu a

  v dohlednu nebyla dn opern objednvka. Znan se zadluil a z finannch dvod byl

  nucen odsthovat se na pedmst Vdn. Po zemelm Ch. W. Gluckovi dostal vytouen

  msto u csaskho dvora, avak nestal se dvornm skladatelem, byl jmenovn pouhm

  komornm hudebnkem s mn ne polovinm platem.

  I pes nestl finann zzem Mozart piln skldal. Dalmi vznamnmi dly,

  vznikajcmi tho roku ve velmi krtkm asovm horizontu, se staly jeho posledn ti

  symfonie: Es dur (. 39, KV. 543), g moll (. 40, KV. 550) a C dur (. 41, KV. 551) znm

  pod nzvem Jupiter. Ve Vdni bhem jednoho tdne zkomponoval svou posledn operu na

  6 JOHNSON, Paul. Mozart. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7485-025-7.

  s.56-57, 34-35, 64-65.

 • 6

  libreto Lorenza da Ponteho Cosi fan tutte, kter vak mla po sv spn premie mlo

  reprz.7

  Po smrti Josefa II. 20. nora 1790 se Mozart uchzel o msto u dvora, ovem dn

  uspokojiv odpov nepila. Pochopil, e mus zskat pze novho csae, a tak se vydal do

  Frankfurtu nad Mohanem na korunovaci Leopolda II., aby zde uvedl svou novou operu La

  clemenza di Tito, objednanou eskmi stavy, a urenou pro tuto vznamnou udlost. K

  Mozartov smle se opera obecenstvu nelbila a vrokem csaovny, komentujc ji jako una

  porcheria tedesca (nmeck svinstvo), vstoupila do djin.

  Pi svm poslednm pobytu v Praze obdrel dal nabdku, tentokrt na napsn

  singspielu Kouzeln fltna. Krom tchto dvou skladeb ml ped sebou jet jednu posledn,

  dnes zejm nejznmj Mozartovu skladbu, Requiem. Tuto mi za zemel si u Mozarta

  potajmu objednal hrab Walseg-Stuppach, kter ml ve zvyku dla jinch skladatel uvdt

  jako sv vlastn. Avak kvli nemoci a fyzickmu vyerpn Mozart u nestihl dlo dokonit.

  Wolfgang Amadeus Mozart zemel 5. prosince 1791.7

  7 IKOV, Ingeborg. Djiny hudby. IV., Klasicismus. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012. 375 s. ISBN 978-80-

  249-1977-5. s.257, 265-266.

 • 7

  2.1. Kchelv seznam

  Ludwig Alois Ferdinand ryt von Kchel se narodil 14. ledna roku 1800 ve mst Stein

  ve trsku a zemel 3. ervence 1877 ve Vdni. Tento znm muzikolog, skladatel, spisovatel,

  prvnk, editor a vdec, trvil vtinu svho volnho asu botanickmi vzkumy. Jeho

  vdeck putovn ho zavedlo do Severn Afriky, Spojenho krlovstv, na Pyrenejsk

  poloostrov a mnoho dalch zem.8 Bez tdr finann odmny od rakouskho arcivvody

  Karla, kterou zskal jako podkovn za kvalitn patnctiletou vuku jeho ty syn, by si vak

  tyto cesty dovolit nemohl. Arcivvoda ovem nezstal pouze u finann odmny a za jeho

  uitelsk poin byl Kchel poven do rytskho du.9

  Kchelova pozornost byla vnovna i vd hudebn. V roce 1862 publikoval a

  katalogizoval tematick seznam dl W. A. Mozarta, tzv. Kchelv seznam, nmecky Das

  Kchelverzeichnis. Od tto doby nejsou Mozartovy skladby znaeny opusovm slem jako u

  ostatnch skladatel, nbr slem v Kchelov seznamu, jemu pedchz psmena KV,

  v anglitin pouze K. Cel nzev v nmin zn Chronologisch-thematisches Verzeichnis

  smtlicher Tonwerke Wolfgang Amad Mozarts (Chronologicko-tmatick seznam vech

  hudebnch dl Wolfganga Amadea Mozarta.)10

  Dalm jeho poinem bylo roztdn Mozartovch dl do dvaceti ty kategori, kter

  zveejnilo vydavatelstv Breitkopf & Hrtel v letech 1877-1910 v prvnm vdeckm vydn

  Mozartovch dl tzv. Alte Mozart-Ausgabe.8

  Kchelv seznam je rozlenn chronologicky podle doby a msta vzniku skladeb, co

  je ovem problm, jeliko nkter skladby byly psny v delm asovm seku a nkter byly

  objeveny a pozdji. Dky tomuto faktu se v seznamu objevuj pouze data, ve kterch byly

  skladby zkomponovny a zrove mly stejnho roku premiru.

  Od doby vydn prvnho seznamu vzniklo mnoho dalch edic s opravami. Tmto

  seznamem se zabval napklad i Albert Einstein, kter uveejnil 3. edici v roce 1937.7

  Nejnovj vydan edice je osm, z roku 1983. 9

  8 Pispvatel Wikipedie. Wikipedie: Oteven encyklopedie: Ludwig von Kchel [online]. Datum

  posledn revize 23. 03. 2015, 08:05 UTC, [cit. 24-09-2015]. Dostupn z:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Kchel 9 VLADISLAUS. Ludwig von Kchel [online]. BDB: eskoslovensk bibliografick databaze. c.

  2009-2015, [cit. 24-09-2015]. Dostupn z: http://www.cbdb.cz/autor-25069-ludwig-von-kochel 10

  W. A. Mozart: Dla: Kchelv seznam [online]. [cit. 2015-08-20] Dostupn z:

  http://webovky.www.mozart.xf.cz/kocheluv_seznam.html

  http://cs.wikipedia.org/wiki/14._ledenhttp://cs.wikipedia.org/wiki/1800http://cs.wikipedia.org/wiki/Breitkopf_%26_H%C3%A4rtelhttp://webovky.www.mozart.xf.cz/kocheluv_seznam.html

 • 8

  Cel Kchelv seznam zde uveden nen, jeliko obsahuje 626 skladeb a jeho veker

  obsah je dnes ji voln pstupn. Vypsny jsou zde pouze skladby komponovan vhradn

  pro fltnu, i dla v komornm obsazen s fltnou.

  KV. rok msto skladba

  10 1764 Londn Sonata No. 1 in B-flat major

  11 1764 Londn Sonata No. 2 in G major

  12 1764 Londn Sonata No. 3 in A major

  13 1764 Londn Sonata No. 4 in F major

  14 1764 Londn Sonata No. 5 in C major

  15 1764 Londn Sonata No. 6 in B-flat major

  87 1770 Symfonie pro 2 fltny, 2 hoboje, 2

  trumpety a smyce D dur

  100 1769 Salcburk Serenda .1 (Kasace-Finalmusik) s

  pochodem, 2 hoboje(fltny), 2 lesn rohy, 2

  trumpety a smyce D dur

  285 1777 Mannheim Kvartet pro fltnu a smyce . 1 D dur

  285a 1778 Mannheim Kvartet pro fltnu a smyce . 2(ztracen)

  G dur

  285b 1778 Mannheim Kvartet pro fltnu a smyce . 3 C dur

  296 1778 Mannheim Sonata in C

  298 1786 Vde Flute Quartet No. 4 in A major

  299 1778 Pa Pa Koncert pro fltnu a harfu C dur

  313 1778 Mannheim Koncert pro fltnu G dur

  314 1778 Mannheim Koncert pro fltnu (nebo hoboj) D dur

  315 1778 Mannheim Andante pro fltnu a orchestr C dur

  370(368b) 1781 Mnichov Kvartet pro fltny (hoboje) F dur

  389 1781-82 Vde Welch ngstliches Beben: 2 Tenors, Flute,

  Oboe, Bassoon, 2 Horns in E, Strings

  424 1783 Salzburg Duo No. 2 For Flute and Clarinet

 • 9

  3. Doba a okolnosti vzniku Mozartovch fltnovch koncert

  Oba Mozartovy fltnov koncerty (KV. 313, KV. 314) spolu s koncertem pro fltnu a

  harfu (KV. 299) mohou bt povaovny za pokus pekroit hranice jeho rodnho msta

  Salcburku. Bhem svho koncertnho turn po Evrop (Mnichov, Augsburk) odjel W. A.

  Mozart se svou matkou do Mannheimu, sdla knete Karla Theodora, kam dorazili

  v listopadu roku 1777. Pestoe se slavn epocha tzv. Mannheimsk koly v t dob ji chlila

  ke konci, byl Mannheim stle vyhlenm hudebnm centrem, kter mohlo milovnkm

  hudby mnoho nabdnout. Nen divu, e se zde Mozart ctil mnohem lpe ne doma. Nael

  mnoho hudebnch ptel, seznmil se s vynikajcm orchestrem a vznamnmi muzikanty.11

  Povra o Mozartov nechuti k fltn nebyla urena pmo nstroji jako takovmu.

  Uritou nelibost choval spe k samotnm fltnistm, kte se vyznaovali vzpurnost a

  neukznnost, pepracovvajc notov zpisy bez pedel domluvy s autorem.12

  Ke svmu

  tst zde potkal skladatele Johanna Baptistu Wendlinga (*1723, 1797), kter byl zrove

  jednm z nejlepch fltnist sv doby a jeho schopnosti inspirovaly mnoho dalch

  skladatel k napsn kompozic pro tento nstroj. Wendlingova laskavost dola tak daleko, e

  Mozarta seznmil s mimodn zmonm Holananem Ferdinandem de Jeanem.11

  De Jean, nebo jak mu tak Mozart s Wendlingem kodolib kali star Indin, byl

  vojenskm lkaem v Mnsteru. Ve vku 27 let odcestoval do Batlia, aby tam pracoval jako

  chirurg. Bohat diletant byl milovnkem vd i umn, a jeliko byl sm vnivm amatrskm

  fltnistou, nabdl Mozartovi sumu 200 zlatch, jestlie pro nj zkomponuje ti krtk a lehk

  koncerty pro fltnu. 11

  Mozart projevoval jakousi netenost k De Jeanovi a neml plinou

  zlibu ani ve fltn jako takov. To je zejm i v ryvku z jeho dopisu napsanho otci 14.

  nora 1778: Vy vte, e nemm energii, kdy mm pst pro nstroj, kter nemohu strpt

  13 Pesto v zakzce vidl vnou pleitost zajistit si rozumn pjem, a tak De Jeanovu

  nabdku pijal.

  De Jean byl vak velice chytr a zkuen, a tak dal Mozartovi na srozumnou, e

  nezaplat za hudbu pedem, jak bylo zvykem. Sv penze ml Mozart spatit a po odevzdn

  11

  ANDERSON, Keith. Mozart: Flute Concertos [CD booklet]. Patrik Galloise, flute. Naxos Rights,

  2004. 1 CD. 12

  JOHNSON, Paul. Mozart. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7485-025-7.

  s. 48. 13

  BARTO, Frantiek. Mozart v dopisech. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1991. 222 s. ISBN 80-

  7058-248-0. s.85-86, 87, 94.

 • 10

  vech objednanch partitur. Tato udlost se stala tak vnm tmatem v dopisech, kter si

  mezi sebou Leopold Mozart se svm synem poslali.

  Chci, aby jste mi ihned po obdren tohoto psan napsali, kolik penz mte u sebe.

  Doufm, e me urit potat s onmi 200 zl. Zhrozil jsem se, kdy jsi napsal, e chce te

  docela pohodln dokonit hudbu pro Mr. De Jeana,-a to jsi ji jet neodevzdal? a chtl jsi 15.

  nora odejet?... 13

  Do nora roku 1778 napsal Mozart oba fltnov koncerty, je znme, spolu se temi

  kvartety pro fltnu a smyce . 1 D dur (K.285), .2 G dur (K. 285a) ztracen, .3 C dur

  (285b).14

  Tet objednan koncert vak nebyl nikdy napsn a postupem asu vylo najevo, e i

  druh koncert pro fltnu a orchestr D dur (K. 314) nebyl originln prac. Kdy byly v roce

  1920 pezkoumny party Mozartova hobojovho koncertu dur, potvrdilo se, e tento fltnov

  koncert byl jednodue pepracovn. Mozart snad tmto zpsobem chtl rychle dodat alespo

  dva ze t slbench koncert.11

  Mozarta v Mannheimu u nic nedrelo. Pot, co od De Jeana obdrel mn ne

  polovinu honore, odjd s matkou 14. 3. 1778 do Pae. Tho roku se mu podailo zskat

  msto u knete De Guines, jeho dceru vyuoval kompozici a o n se zmnil tak svmu otci

  v dopise 14. kvtna 1778: Myslm, e v poslednm dopise jsem Vm ji napsal, e De

  Guines, jeho dceru um, hraje pekrsn na fltnu a ona skvle na harfu 13

  Ano, Mozart byl skuten okouzlen virtuozitou obou amatrskch hr a kne zase

  jm. Mon proto ji brzy obdrel Wolfgang od De Guinese zakzku na dva koncerty. Jeden

  pro fltnu a druh pro harfu. A tak Mozart, aby nemusel pst dva samostatn kusy, ale

  zrove chtl rychle vyhovt poadavku, zkomponoval jeden samostatn koncert, ve kterm

  se uplatnily oba nstroje. Koncert pro fltnu a harfu C dur KV. 299 vznikl v lt roku 1778 a

  pat mezi nejpvabnj koncert pro fltnu.15

  Jakkoli byl na zatku Mozart udiven interpretan schopnost knete a jeho dcery,

  v ervenci jeho spokojenost ochabla. Svmu otci pe, e kne u m koncert vce jak tyi

  msce a jet nezaplatil, a k tomu jet dv vyuovac hodiny jeho dcery zaplatil jako jednu.

  Tady pichz dal z praktickch rad Leopolda Mozarta vyadovat penze od nedbalch

  zkaznk ihned, ani by je urazil. To vak bylo umn, ktermu se Wolfgang postupn uil.11

  14

  Pispvatel Wikipedie. Wikipedie: Oteven encyklopedie: Ludwig von Kchel [online]. Datum

  posledn revize 23. 03. 2015, 08:05 UTC, [cit. 24-09-2015]. Dostupn z:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Kchel 15

  VERROUST, Denis. Mozart: Concertos pour flute et harpe et pour fute KV 299 et 313 [CD booklet].

  Jean-Pierre Rampal, flute. Erato Disques S. A., 1964. 1 CD.

 • 11

  I kdy zde sklidil nkolik pochvalnch referenc, tvo Pa smutnou kapitolu

  Mozartova ivota. Jeho matka v t dob tce onemocnla tyfosn horekou a za trnct dn,

  3. ervence, zemela. Wolfgangovi tak nezbylo nic jinho ne povolit Leopoldovu nalhn a

  nastoupit zpten cestu do Salcburku, kam se vrtil v lednu 1779. 16

  16

  JOHNSON, Paul. Mozart. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2014. 182 s. ISBN 978-80-7485-025-7.

  s.64-65.

 • 12

  4. Charakteristika Mozartovch koncert pro fltnu

  V 18. stolet se stal instrumentln koncert druhm rozshlm hudebnm tvarem po

  symfonii. Pln zformovn byl ji v dob baroka, v obdob klasicismu pebr tdlnou formu,

  kter je typick i pro Mozartovy Fltnov koncerty.17

  Ty jsou zkomponovny pro obvykl

  orchestrln osazen, pln melodickch invenc s jasnou hudebn texturou.18

  Koncert G dur KV. 313

  1. Allegro maestoso

  2. Adagio ma non troppo

  3. Rondo. Tempo di Menuetto

  Koncert D dur KV. 314

  1. Allegro aperto

  2. Andante ma non troppo

  3. Rondo. Allegretto

  Koncert pro fltnu a harfu C dur K. 299

  1. Allegro

  2. Andantino

  3. Rondo. Allegro

  17

  KOUBA, Jan. ABC hudebnch sloh: Od ranho stedovku k W. A. Mozartovi. 2.vyd. Praha: Edition

  Supraphon, 1988. 253 s. ISBN neuvedeno. 173.s. 18

  ANDERSON, Keith. Mozart: Flute Concertos [CD booklet]. Patrik Galloise, flute. Naxos Rights,

  2004. 1 CD.

 • 13

  4.1. Koncert pro fltnu a orchestr G dur KV. 313

  I pes zvsti, e Mozart zrovna neoplval lskou k fltn, nenajdeme v Koncert pro

  fltnu G dur nic, co by tuto teorii potvrzovalo. Hudba zde dostv vzneen, zmeck

  charakter, kter kadho posluchae okamit okouzl. Objednavatel se zrove zdl bt

  velice zkuenm amatrem, jeliko jednotliv vty jsou znan technicky nron. 19

  Rytmus v prvn vt Allegro maestoso naznauje vojenskou chzi, piem zatek

  hlavnho tmatu je v energickm forte, kter se vzpt ihned slab zopakuje o oktvu n.

  Tyto kontrasty Mozart individuln uv v prbhu celho koncertu. Prvn vta byla

  na mru zkomponovan potebm De Jeana, jako i radostn tet vta - finln Rondo.

  Problmy zaaly a pi druh vt Adagio non troppo, kter je zajmav tak svm

  orchestrlnm obsazenm - dva hoboje vystdaj dv fltny. Tady se Mozart setkal s prvnm

  nesouhlasem vi sv prci. Pro holandskho zkaznka se zdla bt tato vta pli nron

  ve veden slovho hlasu a hlavn v ladn. 19

  V zvru orchestrln pedehry pipravuj lesn

  rohy nstup fltny pti tny v poloze a2, piem samotn fltna navazuje na orchestr dalmi

  dvma tny a2 ve stejn poloze a navc v slab dynamice.

  19

  VERROUST,Denis. Mozart: Concertos pour flute et harpe et pour fute KV 299 et 313 [CD booklet].

  Jean-Pierre Rampal, flute. Erato Disques S. A., 1964. 1 CD.

 • 14

  Vyuit lesnch roh v orchestru bylo v tto dob obvykl. Wolfgang si jejich zvuk

  zamiloval v dob strvench v Pai, kde potkal slavnho Jana Vclava Sticha, vznamnho

  hornistu, pro kterho dokonce r. 1778 sloil koncertantn symfonii pro fltnu, hoboj, lesn roh,

  fagot a mal orchestr.20

  Takov zatek koncertu pro slovou fltnu s orchestrem je v ladn opravdu znan

  nron i pro zkuenho hre. Zde se meme pouze domnvat, jak sympatie Mozart

  pocioval k De Jeanovi, kdy mu nachystal toto mal a zken pekvapen.

  De Jean byl vak nestupn, a tak musel Mozart zkomponovat novou jednodu

  druhou vtu k tomuto koncertu, Andante C dur KV. 315, je mla pvodn Adagio non troppo

  nahradit. Dnes se vak Koncert G dur interpretuje s pvodn druhou vtou a Andante C dur se

  uvd jako samostatn hran kus. 19

  20

  NMEEK, Jan. Nstin esk hudby XVIII. stolet. 1.vyd. Praha: Sttn nakladatelstv krsn

  literatury, hudby a umn, 1955. 399 s. ISBN neuvedeno. s. 196..

 • 15

  4.2. Koncert pro fltnu a orchestr D dur KV. 314.

  Aby Mozart v rychlosti dodal druh ze t slbench koncert pro De Jeana,

  transponoval svj hobojov koncert C dur (KV. 314) o tn v, pvodn zkomponovan pro

  skvlho hobojistu Friedricha Ramma. Je proto mon pochopit De Jeanovo rozarovn a

  neochotu interpretovat skladbu, kter byla ji pouita. Jeliko Mozart nikdy nedodal tet

  koncert, a tm nebylo pvodn znn smlouvy naplnno, zkrtil De Jean Mozartovi honor na

  mn ne polovinu.21

  Koncert D dur napsan ve standartn sontov form nen pouhm pepracovanm

  hobojovm koncertem. Mozart v prvn vt Allegro aperto pouil jednotliv melodick seky

  ze svho houslovho koncertu . 5 A dur KV. 219, z klavrnho koncertu KV. 238 a tak

  z dalch opernch ri.

  Ve druh vt Andante ma non tropo, zkomponovan v subdominantn tnin G dur,

  se zamuje na lyrickou melodii, kterou umocuje zdobnost melodick linky.

  Opakujc se sti ze zvren vty Rondo Allegretto, pouil i v arii Welche Wonne,

  welche Lust z opery nos ze Serailu, uvedenou tyi roky po premie Koncertu D dur.

  Finle nm nabz velk mnostv svch melodi s pasemi, kter jsou charakteristick svou

  znanou virtuozitou a prv v tomto ohledu amatrsk fltnista dostal mon vc, ne za co

  zaplatil.16

  21

  FIFIELD, Christopher. Mozart, The Works for Flute. The Work of True Professional: Mozart and the

  Flute [CD booklet]. Philips Classic Productions, 1994. 2 CD. s. 5.

 • 16

  4.3. Koncert pro fltnu a harfu C dur KV. 299.

  Koncert pro fltnu a harfu C dur, napsan pro knete De Guines a jeho dceru, je

  skutenm mistrovskm dlem. Prvn vta Allegro je pozoruhodn pedevm svou lehkost,

  kdy v jejm zatku po zaznn tutti uchop slov nstroje hlavn tma, dle se varian a

  virtuzn roziujc. Omezen zvuk harfy podpr Mozart nadmru citliv pomoc

  doprovodnho orchestru.

  Proveden se pimen zk tematickch komplikac, kter byly doposud

  charakteristickm rysem jeho hudby. Naopak je zde pozornost vnovna modulanm a

  figurativnm obmnm tematickho materilu.22

  22

  VERROUST, Denis. Mozart: Concertos pour flute et harpe et pour fute KV 299 et 313 [CD booklet].

  Jean-Pierre Rampal, flute. Erato Disques S. A., 1964. 1 CD.

 • 17

  Ji brzy probh vloen reprza, ve kter se uplatuj rzn instrumentln sla.

 • 18

  Cel druh vta nese ndech prodn grcie, jednoduchosti a lehk vraznosti.

  V nsledujcm Andantinu dochz ke zvyovn napt jak ve vrazu, tak i ve vzjemnm

  zvukovm vztahu. Po krtkm vodu smyc se rozvinou slov nstroje, kdy smyce dvaj

  zvukov podklad k ndhernmu dialogu mezi fltnou a harfou.22

  Charakteristickou slokou v koncertech byla kadence, zpravidla vloen ped koncem

  jednotlivch vt. Byla to msta v hudb nechan pro slov hre bez orchestru, ve kterch

  mohli ukzat publiku svou technickou zrunost. Tyto kadence si hri vtinou skldali sami,

  uzpsoben svm technickm monostem.23

  Jeliko oba slist neumli improvizovat,

  vypracoval jim Mozart navc k dokonenm vtm kadence, kter se postupem asu ztratily.24

  23

  KOUBA, Jan. ABC hudebnch sloh: Od ranho stedovku k W. A. Mozartovi. 2 vyd. Praha: Edition

  Supraphon, 1988. 253 s. ISBN neuvedeno. 173.s. 24

  FIFIELD, Christopher. Mozart, The Works for Flute. The Work of True Professional: Mozart and the

  Flute [CD booklet]. Philips Classic Productions, 1994. 2 CD. s. 6.

 • 19

  5. ivot a dlo Carla Philippa Stamitze

  Martin Stamic, pradd C. P. Stamitze, piel s rodinou do ech v 17. stolet ze

  slovinskho Mariboru. Odtud pokraovala generace Stamitz do Nmeckho Brodu (dnes

  Havlkova Brodu), kam se kolem roku 1710 Antonn Ignc Stamic, syn Martina Stamitze,

  pesthoval. Zde se oenil s Rozinou Bomovou, kter mu porodila celkem 11 dt. Tetm

  z nich byl i Jan Vclav Antonn Stamic (nmecky Johann Stamitz), slavn esk skladatel a

  houslov virtuz, otec Carla Philippa Stamitze.25

  Carl Philipp Stamitz se narodil 7. kvtna 1745 v Mannheimu. Sv prvn hudebn lekce

  dostval, stejn jako W. A. Mozart, od svho otce Jana Vclava. Po jeho smrti pokraoval ve

  svch studich pod vedenm houslisty, kapelnka a hlavnho uitele kompozice v Mannheimu

  Franze Xavera Richtera (*1709, 1789), kter napsal teoretick dlo Pouen o harmonii, aneb

  dkladn nvod k hudebnmu umn a pravidel kompozice. Mezi dalmi Stamitzovmi

  uiteli byl rakousk skladatel a mannheimsk kapelnk Ignaz Holzbauer (*1711, 1783), pod

  jeho vedenm se stal dvorn mannheimsk orchestr jednm z nejvznamnjch v Evrop a Christian

  Cannabich (*173, 1798), houslista, kapelnk a skladatel, kter se spolen s Johannem

  Stamitzem podlel na utvoen orchestrln textury, je se stala zkladem Vdesk koly.26

  U v dtstv se stal virtuznm hudebnkem, kter skvle ovldal hru na housle, violu a

  violu damore. Ji v sedmncti letech zaal psobit v proslulm mannheimskm orchestru

  jako druh houslista, co mu umoovalo propracovat brilantn techniku ve he, zskat znalost

  vrcholn kultury orchestru i dobe zvldnout tehdej mannheimsk repertor.

  Ve svch ptadvaceti letech zahjil drhu houslovho virtuza a roku 1770 opustil

  Mannheim. Cesta ho zavedla do Pae, kde doshl velik popularity a seznmil se s mnohmi

  pednmi hudebnky, nap. s Gossekem, Leducem a Beerem. Stal se zde dvornm skladatelem

  vvody Luise de Noailles a nkdy i se svm bratrem Antonem Stamitzem pravideln

  vystupoval na Concerts Spirituels.27

  25

  NMEEK, Jan. Nstin esk hudby XVIII. stolet. 1.vyd. Praha: Sttn nakladatelstv krsn

  literatury, hudby a umn, 1955. 399 s. str.191. 26

  Wikipedia pispvatel. Carl Stamit: Wikipedie, oteven encyklopedie [online]. Posledn revise

  2015-08-16, [cit. 2015-09-22]. Dostupn z:

  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Stamitz&oldid=676313373 27

  RKOV, Daniela. Carl & Anton Stamitz: Concertos for Wind Instruments. Radomr Pivoda: Flute

  [CD booklet]. Editor: Rkov Daniela. Supraphon Music a. s., 2008. s.19.

 • 20

  Lta strven v Pai byla pro Carla Philippa Stamitze klidn a pomrn spn.

  Seznmil se zde s eskm rodkem, klarinetistou Josefem Beerem (nmecky znm jako

  Johann Joseph Beer). Tato spoluprce se zdla bt pnosn jak pro Stamitze, tak i pro Beera.

  Stamitz si mohl dky Beerovi prohloubit znalosti klarinetov hry a tak doclit pijateln

  technick obtnosti ve svch klarinetovch koncertech. Na jednom z nich (. 6- E dur) se na

  tituln strnce vdeskho rukopisu objevuj dokonce jmna obou umlc. Meme tedy

  pedpokldat, e Stamitz zkomponoval tento koncert spolen s Josefem Beerem, svm

  poradcem.19

  V tto dob byl nvtvnkem Pae i W. A. Mozart, kter si odtud odnesl

  naopak smutn vzpomnky. Zdali se spolu tito umlci setkali osobn, ji bohuel nevme.

  Po roce 1779 vystupoval v Hagu na dvoe Vilma V. Oranskho, kde si zahrl na

  koncert 23. 11. 1783 spolu se tinctiletm Ludwigem van Beethovenem.

  V letech 1785-1787 podnikl jako virtuz nkolik cest do Evropy a mezi msta, kter

  navtvil, pat napklad Frankfurt nad Mohanem, Augsburg, trasburk, Londn, Haag,

  Lbeck, Hamburk, Drany a Praha. Roku 1789 se stal editelem Liebhaberskch

  koncert.23

  V tto funkci setrval jeden rok, ne se pesthoval do Greizu, kde se oenil s Mari

  Josefou Pilzovou. Netrvalo dlouho a narodil se jim syn a o dal dva roky pozdji dcera. U

  proto bylo velmi nutn zskat stl msto u dvora Friedricha Franze I., kter nanetst

  nedostal, a tak byl nucen stle cestovat. Bohuel ani v Lipsku a Schwerinu se mu zskat jist

  zamstnn nepodailo. Proto podnikla cel rodina roku 1793 zpten cestu, tentokrt do

  rodnho Mannheimu, kde se stal kapelnkem a uitelem na tamj univerzit, ale jeho plat

  mu nestail na to, aby uivil sebe i sv dti.

  Mezi lety 1794 1795 se pesthovali do universitnho msteka Jena v Nmecku, kde

  se stal uitelem na tehdej akademii. Narodili se mu zde dal dva synov, kte zemeli

  v ranm vku, stejn jako jeho star syn a dcera. Podobn jako Mozart se i on musel ke konci

  ivota setkat s tm, e pansk pomry a poadavky brnily umlcm zskat poadovan

  postaven. Dsledkem bylo, e se do konce svho ivota znan zadluil.28

  Carl Philipp Stamitz vynikl jako znamenit instrumentalista a stal se prominentnm

  pedstavitelem druh generace mannheimsk koly. Hlavn tit jeho tvorby je

  v symfonich, kterch se dochovalo kolem padesti. Dal dleitou sloku v jeho tvorb

  zaujmaj koncerty pro klarinet (11 koncert, z nich alespo jeden byl zkomponovn

  spolen s Johannem Josephem Beerem), violoncello, fltnu, fagot, basetov roh, housle,

  violu damore a dalch kombinacch tchto hudebnch nstroj. Krom koncert pro rzn

  28

  Pevzato ze serveru misti klasicismu: Stamitz Carl Philip [online]. [cit. 2015-10-05]. Dostupn z:

  http://www.klasika.wz.cz/Zivotopisy/Stamic/Stamic.php

 • 21

  nstroje zkomponoval tak nejmn 28 koncertantnch symfoni, komorn hudbu a dv opery:

  Der verliebte Vormund (1787) a Dardanus (1780), je jsou ob povaovny za ztracen.

  Carl Philipp Stamitz zemel 9. listopadu 1801 v Jen.23

 • 22

  6. Vliv Mannheimu na hudebn styl C. P. Stamitze

  Carl Philipp Stamitz pat k nejkultivovanjm skladatelm 18. stolet. Byl

  pedstavitelem zralho klasicismu, jeho hudba vynikala lehkost a graciznost, kter

  ztlesuje galantn ru doby. Svj ivot i umleckou drhu spojil s Mannheimem, kde

  psobila mannheimsk kapela, obdivovan Mozartem. Prv zde zskal znalost vrcholn

  kultury orchestru.

  Mannheim je nyn soust Bdenska- Wrttenberska, avak v 18. stolet leelo msto

  na zem Falce. Prv sem, do lechtick kapely falckho kurfita Karla Theodora, odchzeli

  hudebnci za lepmi profesnmi i finannmi podmnkami. Mezi vznamn esk skladatele,

  podlejcch se na hudebnm mannheimskm ivot, patili F. X. Richter (*1709, 1789), A.

  Fils (*1729 nebo 1730, 1760), J.art (*1708, 1778) a dal. Nejvtho vznamu doshl

  orchestr po pchodu eskho skladatele Jana Vclava Stamitze roku 1745, otce Carla

  Philippa.24

  Dky pchodu hudebnk z rznch zem se v orchestru msilo mnoho kontrastnch

  styl hry, kter pinesly nov hudebn myleny a orchestr brzy zaal urovat nov smry

  instrumentln hudby i nov zpsob jej interpretace. Tm se i hudebn forma mn a stv se

  dramatickou. V tto dob hudba nebyla podzena vkusu aristokracie a vlivem eskch

  hudebnk psobcch v Mannheimu, se zaaly objevovat lidov prvky a vt uvolnnost.

  Zatmco za vldy Karla Filipa pevldaly vlivy italsk hudby, Karel Theodor udroval il

  styky s Franci a tm se pokrokov osvcensk doba dostala i do Mannheimu.29

  Velk tlak byl

  vyvjen pedevm na skladatele, kte ji museli sv skladby komponovat pro irok spektrum

  poslucha, kte nehledali v hudb jen zbavu a kratochvli. Obecenstvo si dalo nov

  skladby, v nich se bude vce uplatovat slov nstroj nesouc hlavn melodickou linku. Tak

  vznikaly skladby uren pedevm pro housle, kter nejvce pipomnaly lidsk hlas.30

  Mannheimsk kola nebyla pedagogicky koncipovan tak, jak to znme dnes, kdy

  funguje vztah: uitel k. Ve druh pol. 18. stol se vystdalo v kapele nkolik generac

  29

  NMEEK, Jan. Nstin esk hudby XVIII. stolet. 1.vyd. Praha: Sttn nakladatelstv krsn

  literatury, hudby a umn, 1955. 399 s. ISBN neuvedeno. str. 192-194, 222, 226. 30

  TEICHMAN, Josef. Zeskch luh do svta: Prkopnci esk hudby. 2. vyd. Praha: Sttn

  nakladatelstv krsn literatury, hudby a umn, 1959. 255 s. ISBN neuvedeno. str. 15-16.

 • 23

  hudebnk, kte navazovali na sv pedchdce, a tak se drela stylov soudrnost. Takovm

  dkazem je bezesporu i tvorba rodiny Stamitz.31

  Hlavnm pnosem J. V. Stamitze v Mannheimskm orchestru bylo pouvn novch

  nstroj, pedevm horn a klarinet, kter dodaly hudb zvltn zabarven, a dechov

  nstroje se tak staly nepostradatelnou skupinou v orchestru.17

  Tak ho velmi zajmalo

  souasn hudebn dn, do kterho se pokouel vnst nov mylenky a vraz. Jeho pozornost

  upoutala pedevm symfonie. Italov komponovali asto symfonie dvouvt, kdeto Nmci

  tvt.

  Carl Philipp Stamitz vak nepokrauje, po vzoru svho otce, v nov tyvt cyklick

  sontov form, kdy byl do pvodn tvtho schmatu vloen francouzsk tanec - menuet.

  tyvt schma orchestrln symfonie tak vypadalo takto: prvn vta mla dynamick

  charakter a tvoila nejzvanj st symfonie, ve kter se uplatovala sontov forma.

  Druh voln a klidn vta se vyznaovala odlinou tninou, nsledovala tet vta menuet s

  triem (po zaveden lesnch roh do orchestru zde mly svou slovou lohu) a ve tvrt

  zvren vt se mylenkov propojila cel skladba, kter se svou zvanost vyrovnv vt

  prvn.32

  Carl se ve svch symfonich inspiruje klasickm italskm vzorem tvt formy, tedy

  rychle-pomalu-rychle. Pouze tyi symfonie v sob zahrnuj menuet a trio a osm

  koncertantnch symfoni m skladbu pouze dvouvtou. Po vzoru Haydna m 12 symfoni

  pomal vod.23

  Plastinosti hudby doshl Stamitz stdnm tnin, melodickmi ozdobami

  (uplatovaly se pedevm tzv. mannheimsk vzdechy, sekundov prtahy, akcenty),

  zmnami temp, nhlmi dynamickmi kontrasty a vkldnm crescend. Tento zpsob prce s

  dynamikou se stal inspirac i pro W. A. Mozarta, kter po nvtv Mannheimu zkomponoval

  klavrn sontu C dur (KV. 309), vyuvajc Stamitzovy hudebn kontrasty. Nhl zrychlen a

  zpomalen v hudb bylo zrove velkou vzvou pro dirigenty, kte se ji stvaj skutenmi

  vdci orchestru.16

  Carl Philipp se jako pedstavitel druh generace skladatel Mannheimsk koly

  zamoval spe na technickou ulechtilost formy ne na mylenkovou npaditost. V dlech

  pouv pravidelnost interval s osobitmi pitalivmi melodiemi. Jeho skladby jsou

  31

  RKOV, Daniela. Carl & Anton Stamitz: Concertos for Wind Instruments [CD booklet]. Radomr

  Pivoda, flute. Editor: Rkov Daniela. Supraphon Music a. s., 2008. s.19. 32

  KOUBA, Jan. ABC hudebnch sloh: Od ranho stedovku k W. A. Mozartovi. 2.vyd. Praha: Editio

  Supraphon, 1988. 253 s. ISBN neuvedeno. s. 172.

 • 24

  stylisticky podobn skladbm Mozarta i Haydna, ovem oproti nim nejsou pli virtuzn

  veden. Tento fakt vak neubr na zajmavosti a pitalivosti jeho dl a zcela odpovd

  idelm novho galantnho slohu.33

  6.1. Charakteristika fltnovho koncertu G dur op. 29.

  Akoli bylo tit Stamitzovy tvorby v orchestrlnch skladbch, jasn stylov

  mannheimsk zklady, jako je plynulost, znalost orchestrln sazby, kantabilita terciovch

  pas a vzdech, se objevuj i v koncertnch dlech pro slov nstroje.34

  Stamitzv fltnov koncert G dur op. 29 je psn ve standardn koncertn form o tech

  vtch:

  1. Allegro

  2. Andante non troppo moderato

  3. Rondo. Allegro

  Prvn vta koncertu je konstruovna v sontov form s rozshlou expozic. Jej struktura

  m aditivn charakter a nevykazuje tematick vvoj, jen je povaovn za typick styl

  vdeskho klasicismu. Stamitz zahrnul nov inovace Mannheimsk koly i do svho dla, a

  tak nim je mono nahlet na koncert v novm odlinm svtle.

  33

  PLECNEROV, Lenka. Flute Concertos: Richter, Stamitz, Benda. [CD booklet]. Eugenia

  Zukerman,flute. Editor: Viera Chaloupkov. Bratislava: OPUS a. s. 1989. 34

  RKOV, Daniela. Carl & Anton Stamitz: Concertos for Wind Instruments. [CD booklet].

  Radomr Pivoda, flute. Editor: Rkov Daniela. Supraphon Music a. s., 2008. s. 20.

 • 25

  Napklad orchestr zde zan s 48 takty pedehry, ne nastoup fltna, kter pevezme

  onen majesttn, jakoby krlovsk fanfrov vod a hlavn mylenku. Tento slov nstup

  fltny je v klasicistnm koncertu kontrastn k baroknmu concerto grosso, kde spolen s tutti

  (cel orchestrln soubor, vtinou reprezentovn smycovm souborem s nkolika mlo

  dechy) zn i mal skupina slist (tzv. concertino), kter pokrauje i ve he spolen s tutti.35

  35

  KOUBA, Jan. ABC hudebnch sloh: Od ranho stedovku k W. A. Mozartovi. 2.vyd. Praha: Editio

  Supraphon, 1988. 253 s. ISBN neuvedeno. s. 113-114.

 • 26

  Druh vta Andante non troppo moderato vynik klidem a zpvnost ve fltnovm partu

  spolu s jemnmi pizzicatovmi figurami v orchestrlnm partu.

 • 27

  Zvren finln vta koncertu je ve francouzskm stylu Rondo, kde se stdaj dv

  zkladn tempa: Allegro a Grazioso. V tto vt najdeme mnoho hudebnch prvk

  z mannheimsk koly, napklad pouvn synkop.

 • 28

  Toto energick rondo pln ivota rozezn lehk part fltny, kter se vzpt rozvine

  v pln hlas housl. Tento varian kompozin postup s hlavnm tmatem se opakuje v cel

  skladb.

  Carl Philipp Stamitz byl oproti Mozartovi plodnjm skladatelem pro fltnu.

  Zkomponoval celkem sedm koncert a dal dla pro komorn seskupen. Jeho hudebn styl je

  typick pro klasick obdob, charakteristick dlouhmi pasemi, stupnicovmi bhy,

  intenzivnmi dynamickmi kontrasty, melodickmi ozdobami a rytmickmi stereotypy jakmi

  jsou synkopy a appogiatury. Struktura koncertu je rozsahov obdobou Baroque concerto

  grosso, avak nov je slista vidn jako vdce a je mu dna svobodn pleitost ukzat svou

  virtuozitu. Orchestr je vnmn vhradn jako doprovod a kadence, vloen brzy ke konci

  vty, je dal pleitost slistova individulnho pedveden.36

  36

  PLECNEROV, Lenka. Flute Concertos: Richter, Stamitz, Benda. [CD booklet]. Eugenia

  Zukerman,flute. Editor: Viera Chaloupkov. Bratislava: OPUS a. s. 1989.

 • 29

  7. Porovnn Mozartova koncertu G dur KV. 313 s fltnovm

  koncertem G dur op. 29 od C. P. Stamitze

  Stamitzv fltnov koncert op. 29 byl poprv uveejnn roku 1780. Tato doba byla

  bez jakkoli pochyby zlatm vkem pn fltny. Ta se jet ve sv barokn form vyskytla

  ve Francii koncem 17. stolet a ji kolem roku 1720 doshla vysok rovn dokonalosti za

  pispn nkterch genilnch vrobc instrument a fltnovch virtuz jakmi byl

  J. B. Wendling. Ovem mechanismus modern fltny, kter znme dnes, byl dotvoen

  Theobaldem Bhmem a roku 1832 a Bhmova fltna byla publiku poprv pedstavena roku

  1851 na vstav v Londn.37

  I pes mechanickou nedokonalost nstroje oplv koncert

  brilantnmi pasemi, m vzbuzuje obdiv a respekt ped umnm dobovch interpret.

  Ve svm Fltnovm koncert G dur op. 29 nm nabz Carl Philipp Stamitz mnoho

  vldnch a pjemnch melodi, kter jsou pro jeho hudbu typick. Koncert je, stejn jako

  Mozartv Fltnov koncert G dur KV. 313, psan v sontov form, co bylo v tto dob

  obvykl, stejn jako pouit stejn tniny. Monosti pn fltny byly i pes znan vvoj

  stle omezeny pedevm svm tlumenm zvukem a intonac, a tak skladatel asto sahali po

  tninch snadno hratelnch, co je vhodou i pro fltnisty v dnen dob. Jak pe Blkov

  Thmov:

  Fltna je jednm z nejdokonalejch a nejkrsnjch dechovch nstroj. M dobrou

  mechaniku, kter umouje velk skoky, vbornou chromatiku, hbit staccato a rychlost

  rozloench akord a stupnic. Mezi nedostatky pat men dynamick kla, obtnji znjc

  tny ve spodnm rejstku a nevelk manipulan prostor pi intonaci ve vysok poloze. 38

  Ovem pi peten obou partitur i poslechu Mozartova a Stamitzova koncertu se nm

  me zdt, e podobnost, kter mezi nimi je, nemus bt nhodn. Na povrch se tedy dostv

  otzka. Je mon, e Mozart hledal v Mannheimu hudebn inspiraci ve Stamitzov fltnovm

  koncert G dur, aby mohl co nejdve odevzdat slben koncert De Jeanovi, nebo naopak byl

  37

  Wikipedia pispvatel. Theobald Boehm: Wikipedie, oteven encyklopedie [online]. Posledn revise

  2015-09-13, [cit. 2015-09-22]. Dostupn z:

  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theobald_Boehm&oldid=680816695 38

  BLKOV TMOV, M. Povdn o he na pnou fltnu [online uebnice].Praha : 1994 [cit. 2009-

  02-27]. Dostupn z WWW: , s.14.

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DTheobald_Boehm%26oldid%3D680816695&usg=ALkJrhhm7bLUxXAWOzw7H5B0SZ6_ekR4PA

 • 30

  Stamitz okouzlen Mozartovou hudbou natolik, e podobn hudebn a melodick prvky pouil

  do sv skladby?

  Jist podobnost je zejm u v samotnm zatku prvnch vt. Stejn jako Mozart

  zan Stamitz svj koncert tekovanm rytmem. Cel prvn vta Allegro tak dostv

  podobn charakter jako Mozartovo Allegro maestoso.

  C. P. Stamitz

  W. A. Mozart

 • 31

  Zajmav je tak tvrt a pt takt ve druh vt Andante non troppo moderato ze

  Stamitzova koncertu v porovnn s druhm a tetm taktem v Mozartov Andante C dur

  (pvodn se hrlo jako druh vta v koncert G dur). Rytmus i smr pohybu slov fltny je

  zde skoro stejn.

  Carl Stamitz

  W. A. Mozart

  Tet vty obou skladatel jsou zkomponovny v rondov form ve taktu, kdy

  Stamitzovo Rondo allegro podobn jako Mozartovo Rondo Tempo di Minuetto vyuv stejn

  notov hodnoty vzan ligaturou, dky n jsou si tyto vty blzk.

  C. P. Stamitz

 • 32

  W. A. Mozart

  Kdy porovnm ve uveden ukzky, domnvm se, e je mon hledat spojitost

  mezi Stamitzovm Fltnovm koncertem G dur op. 29 a Mozartovm Fltnovm koncertem

  G dur KV. 313. Dla jsou napsan ve stejnm hudebnm duchu, jsou pln radosti, hravosti a

  zrove pomysln interpretan jednoduchosti. Oba skladatel byli ovlivnni inovacemi

  Mannheimsk koly, pedevm v drazu na galantn styl (tekovan figury, trioly

  v estnctinovch notch, appogiatury).

  Nicmn hlavn rozdl mezi tmito koncerty je v celkovm kompozinm pstupu.

  Stamitz zkomponoval svj koncert vce v symfonickm stylu obsahujcm dlouh, pojc se

  melodie s vraznm partem pro orchestr. Oproti tomu Mozart napsal koncert v jednodum

  elegantnm stylu, vybudovanm na melodick lince fltny a je vce zvraznn dialog mezi

  tutti a slistou.

  S dleitm pihldnutm k roku vzniku obou koncert jasn vyplv, kter skladatel

  se mohl inspirovat skladbou svho souasnka. Mozartv Fltnov koncert se datuje do roku

  1778 39

  , zatmco Stamitzv Fltnov koncert byl poprv uveejnn v roce 1780.

  39

  FIFIELD, Christopher. Mozart, The Works for Flute. The Work of True Professional: Mozart and the

  Flute [CD booklet]. Philips Classic Productions, 1994. 2 CD. s. 5.

 • 33

  8. Nzory svtovch fltnist a pedagog

  Oslovila jsem tyi uznvan fltnisty a vznamn svtov pedagogy, zdali by mi

  sdlili svj nzor na interpretaci Mozartovch fltnovch koncert a co se jim vybav, kdy si

  na tato dla vzpomenou. Jsem velmi poctna, e vechny ne uveden fltnisty jsem mla

  monost poznat osobn ji za svch studi a pozdji i pi osobnch nvtvch a dlouhch

  rozhovorech. K m radosti jsem se dozvdla mnoho zajmavch skutenost a samozejm

  tak veselch historek, je tato dla provzej. V nsledujcch dcch bych se chtla podlit o

  zajmav postehy tchto fltnist, kter mi byly osobn sdleny a ureny pouze pro tuto

  prci, a zrove piblit jejich koncertn a pedagogickou innost.

  Pspvky a ivotopisy vech zahraninch fltnist jsou uvedeny v eskm pekladu.

  Originln bibliografick znn je voln dostupn na internetovch strnkch uvedench

  v citacch.

  8.1 Frantiek Malotn.

  Zbr profesora prask konzervatoe Frantika Malotna (nar. 15. 11. 1929 v Barchvku) je

  nesmrn irok a zahrnuje nejednu oblast lidsk innosti spojenou s pnou fltnou.

  Pirozen pstup k hudb a zklady zdravho hudebnho ctn zskal ji ve svm roditi od

  venkovskch muzikant Fierovy kapely. Odbornho vzdln se mu dostalo na Prask

  konzervatoi ve td profesora Frantika echa. Nsledovala angam v Armdn opee,

  AUS VN, v Praskm komornm orchestru bez dirigenta a v SORu pod vedenm

  fdirigenta Aloise Klmy. Zde Malotn psobil jako prvn fltnista bezmla ticet let (1955-

  1984).

  Na Prask konzervatoi zaal vyuovat v roce 1964 a od roku 1968 psobil na tehdej LU

  (dnes ZU) ve Vorilsk ulici. Zde u v roce 1971 uvedl do praxe zahnutou hlavici pro

  zanajc fltnisty a francouzsk model fltny s pti otevenmi otvory v klapkch. V roce

  1980 zaal s vrobou fltnovch hlavic. O jedenct let pozdji spatily svtlo svta tak prvn

  stbrn a zlat fltna znaky Malotn. Malotnovo snaen nezstalo bez patin odezvy u

  k. Ti se mu postupn odvdili vtzstvmi v nrodnch i mezinrodnch soutch. Za

 • 34

  vechny jmenujme alespo opakovan vtzstvv soutch tehdej LU (dnes ZU) i

  konzervato, nkolik vtzstv v nrodn a dv prvenstv v mezinrodn souti Concertino

  Praga, prvn cenu v souti Pearl Flute Competition v Londn, tet cenu v souti Pacem in

  terris v Bayreuthu, prvn cenu v European Music Prize 2000 v Hannoveru, prvn cenu v

  Concours Europen de Musique v Picardii, Concours Lopold Bellau v Pai, Concours

  National de Jeunne Fltist v Pai, Rottary Club Prize v Norimberku a Special Prize Web

  Concert Hall Competition v New Yorku, dle vtzstv v konkurzu a pijet na Conservatoire

  Suprieur de Paris-CNR a nkolik dalch cen. Jeho ci zasedli v esk filharmonii,

  Symfonickm orchestru Karlovy Vary, Symfonickm orchestru eskho rozhlasu, v orchestru

  opery Nrodnho divadla a Komorn opery, v orchestru Syrinx-Czech Chamber Philharmonie

  i v Symfonickm orchestru hl. m. Prahy FOK a na mst profesora fltny na konzervatoch v

  Praze, Plzni a eskch Budjovicch a na Ostravsk univerzit. Uplatnili se tak v zahrani

  (Lyon, New York, Tokyo, Oslo, Pa, Linec, Bonn, Stuttgart, Dubaj, ecko, panlsko).

  Samostatnou a velkou kapitolou innosti Frantika Malotna je organizovn fltnovch kurz

  a semin. Nejznmj jsou letn fltnov kurzy v Jin, v Olomouci a v souasn dob v

  eskch Budjovicch (dosud 16 ronk). Malotn svou publikan innost zahjil vydnm

  orchestrlnch studi ze symfonickch dl Antonna Dvoka.

  Nsleduje sepsn celoivotnch pedagogickch zkuenost, jeho prvn st, Praktick

  metodika, vyla v roce 1998. Volnm pokraovnm je fltnov kola s pznanm nzvem

  Prvn doteky (vyla v Brenreiter Praha v roce 2005). Dlo zavruje Probouzen k dokonalosti,

  kter roziuje studijn ltku do celho tnovho rozsahu fltny a pin podrobn nvod k

  opravdovmu a dokonalmu cvien. Mezi dal oblasti innosti Frantika Malotna pat

  fotografovn (je lenem v klubu fotograf amatr Nekzanka, astn se fotografickch

  sout a pod vstavy), dle cvien jgy (v letonm roce zskal 2. cenu v souti sana

  09), je dlouholetm lenem Makrobioklubu v Dobruce a Military Car Clubu Plze a se svm

  jeepem se pravideln astn Convoy of Remembrance.40

  40

  MALOTN, Frantiek. Prvn doteky. K vydn pipravila Jindra ern. 1.vyd. Praha: Editio

  Brenreiter, spol. s. r. o., 2009. 136 s. ISBN 260103610.

 • 35

  Mozartv fltnov koncert G- dur.

  Jist nepehnm, kdy napi, e ho prvem meme povaovat za klenot ve fltnov

  literatue. Bylo o nm mnoho napsno a je tak nahrn mnoha fltnisty vech nrodnost. Ale

  myslm, e historky tkajc se pmo tohoto koncertu (na kter rd vzpomnm) snad dnes ji

  nikdo nezn, nebo jen mlokdo.

  Nkter pochz z vyprvn mho znmho fltnisty a dirigenta, kter byl zrove dvrnm

  ptelem vznanho francouzskho fltnisty jet nedvno ijcho v Pai.

  Ten ml ve III. vt zaklet jeden takt, kter mu vtinou nevyel. Kdy ji pestvalo bt

  tajemstvm, schzeli se na jeho koncertech fltnist z Pae a kodolib ekali na ono msto.

  Samotnho interpreta to nevyvdlo z jeho klidu, ale stle pemlel, jak zhada v tom me

  bt. Nhle se zaradoval: U jsem na to piel, v em to je. Musm si tam uvdomit fis!Pln

  dvry v dobr vyeen tajemn zhady se na ptm koncert opt dostv k onomu taktu.

  Ale jak pekvapen? To msto opt nevylo.

  Jin pbh, vztahujc se k Mozartovu koncertu G-dur vystihuje dslednost jinho fltnisty,

  kterho zaujalo v prvn vt msto v taktech 118 a 119.

 • 36

  Vznikla u nho domnnka, e to msto m bt shodn s pedelmi podobnmi takty 107 a 108

  a e tedy v obou ppadech by ml bt interval stejn.

  Po dlouhch vahch a studiu nabyl pevnho pesvden, e a1 v taktu 118 m bt

  kadopdn o oktvu ni a e i sm autor to tak zamlel. Povaoval to za velk objev a

  chtl pro jeho zveejnn udlat maximum. Celou vc nleit propagoval, nechal si vyrobit

  A-noku a uspodal koncert, na kter rozeslal mnoho pozvnek s upozornnm na dleitost

  taktu 118.

  Selo se etn publikum sloen zejmna ze znmch fltnist, kter chtlo slyet konen

  prvn vtu Mozarta v originle. Kdy zdrn probhly takty 107 a 108, zaalo vzrstat v sle

  napt a obecenstvo se ji pipravovalo na oekvan zitek. Ale jet vt napt vzrstalo i

  na interpreta a to se postupn zvyovalo do takov mry, e se a nakonec to oekvan a

  vbec neozvalo.41

  41

  MALOTN, Frantiek. Osobn rozhovor na tma: Mozartovy fltnov koncerty. Praha, 20. 2. 2015.

 • 37

  8.2 Hansgeorg Schmeiser

  Se studiem hudby a hrou na fltnu zaal na konzervatoi ve svm rodnm mst Grazu u

  profesora Gottfrieda Hechtla. Nsledovala studia u Alaina Mariona v Pai a u Wolfganga

  Schulze na Vysok hudebn kole ve Vdni. V roce 1982 s vyznamennm absolvoval. Dal

  hudebn vzdln zskal u Aurle Nicoleta, Alana Mariona, Peter-Lukase Grafa, Roberta

  Aitkena a Karl-Heinze Zoellera. Obdrel nkolik ocenn v rakouskch soutch mladch

  hudebnk. Od roku 1982 psob jako slofltnista vdesk Volksoper. V roce 1984 zaal

  vyuovat jako asistent Wolfganga Schulze na vdesk Vysok hudebn kole, kde zskal

  v roce 2000 titul univerzitnho profesora.

  Jeho poetn slov vystoupen i vystoupen v komornch souborech ho zavedla na cesty po

  Evrop, Severn a Jin Americe, do Japonska a Korey, kde tak pravideln vyuuje na

  mistrovskch kurzech. V roce 1995 poprv vyuoval na mistrovskch kurzech v Mozarteu

  v Salzburgu.

  Hansgeorg Schmeiser je pravidelnm hostem Vdeskch Filharmonik a krom toho tak

  lenem Vdeskho komornho orchestru, souboru Ensemble 20. Jahrhundert a souboru

  Ensembles die Reihe. Jako slista vystupoval s Vdeskm orchestrem Volksoper, se

  Zhebskmi slisty, s Vdeskou komorn filharmoni a s Rakousko - maarskou

  Haydn-Philharmonie.

  V roce 1993 zaloil dechov kvintet quintett.wien a v roce 1996 Mozart-Ensemble der

  Wiener Volksoper. CD s tmito soubory vydalo nakladatelstv Nimbus-Records(Velk

  Britnie), kter tak tohoto slovho umlce zastupuje. H. Schmeiser hraje na 24kt zlatou

  fltnu japonsk firmy Muramatsu. 42

  42

  Neuberger kulturtage. Seminars from July 16th

  to 26th

  2015: Teacher [online]. [cit. 2015- 09-16].

  Dostupn z: http://www.neuberger-kulturtage.org/seminare/schmeiser.pdf

 • 38

  Mozartovy koncerty jsou stylisticky pravdpodobn nejvt vzvou pro kadho

  fltnistu. Zan to tm, e tyto koncerty jsou hrny v pli tlm vku, kdy ci zcela

  automaticky kopruj bu uitele, nebo nahrvku, kterou maj k dispozici. Krom toho nebyla

  za doby mho studia k dostn dn urtextov vydn. Tehdy jsme byli odkzan na

  vydn, kter byla znetvoena romantickmi manry. Teprve velk vzestup a zjem o barokn

  hudbu, zpsoben takovmi umlci jako Nikolaus Harnoncourt nebo Gustav Leonhard,

  vyvolal potebu vt pravdivosti i u Mozartovch dl.

  Koncerty vznikl v dob, kdy Mozart psal ze zvltnch dvod pro fltnu, jsou

  kadopdn ve vech ohledech mistrovskmi dly. Vzpomeneme na hlavn tma koncertu G

  dur, melodie dnes znm jako Marseillaise, Mozart z tohoto dvodu ozna 1. Vtu jako

  Allegro MAESTOSO.

  Pomal vta, v orchestru obsazena podle tehdejho Mannheimskho zvyku dvma

  fltnami (msto dvou hoboj), nenala velkou oblibu v och vydavatel. Nsledovalo

  pekrsn, ale o dost jednodu Andante, jeho melodii pouil Mozart v jednodu form

  znovu na sklonku svho krtkho ivota, a to v Kouzeln fltn.

  Rondo Menuette s jeho jednoduchm tmatem najdeme tak v Graziosu Stamitzova

  koncertu, stejn tak oba vykazuj podobnost hlavnho tmatu v prvn a druh vt.

  Koncert D dur, jednodu, asi i radostnj, je tak siln ovlivnn operou: druh vta

  v dikci jako Taminova Bildnisarie, tet vta oslavn tma blondnek z opery nos ze

  Seraillu.

  patn vydn a neznalost klasicistnho pojet hudby byly astou pinou chybn

  interpretace tchto ndhernch koncert, bohuel se s nimi meme setkat i dnes. Jen pomalu

  se zan mluvit o tom, e tak u Mozartovy hudby jsou povaovny rukopisy za jeho odkaz

  (co se te interpretace a autenticity). Vechny zmny, do kterch se hr pust, se sm stt jen

  s dostatenmi znalostmi interpretace klasicistn hudby a s ohledem na klasickou hrskou

  tradici.

 • 39

  8.3. Philippe Bernold

  Philippe Bernold zapoal sv hudebn studia v rodnm mst Colmar nejprve studiem fltny

  a pozdji studoval dirigovn u Ren Mattera, ka legendrnho dirigenta Ch. Mnche.

  Pozdj studium fltny na Pask konzervatoi zakonil udlenm 1. ceny konzervatoe.

  Hned nsledujc rok, ve vku 23. let, byl jmenovn prvnm slo-fltnistou v l'Orchestre de

  l'Opra National de Lyon.

  V roce 1987 zvtzil v mezinrodn souti Concours International Jean-Pierre Rampal a

  zskal prvn cenu - le Premier Grand Prix. Toto vtzstv mu umonilo odstartovat slovou

  kariru a spoluprci s pednmi svtovmi umlci a orchestry jako M. Rostropovitch, J.-P.

  Rampal, M. Nordmann, B. Hendricks, lOrchestre de Paris, Budapesk komorn orchestr F.

  Liszta, Hall Orchestra v Manchesteru, Kolnsk filharmonie, Varavsk filharmonie, Tapiola

  Sinfonietta, lOrchestre national de Lyon, Tokijsk symfonick orchestr a dirigenty S.

  Bychkovem, J. E. Gardinerem, L. Maazelem, K. Naganem, Sir Y. Menuhinem, M. Inoum,

  T. Koopmanem

  Koncertoval na pednch svtovch scnch: londnsk Royal Festival Hall, la Salle Pleyel, le

  Thatre du Chtelet, Bunka Kaikan de Tokyo, Seoul Art Center, Velk koncertn sl

  moskevsk konzervatoe P.I. ajkovskhoPravidlen koncertuje na festivalech : Festival

  dAix-en-Provence, Cannes, Radio-France, Evian, Strasbourg, La Roque d'Anthron, Sao

  chant Mozart

  K dirigovn se vrac v roce 1994, kdy zakld na podnt Johna Eliota Gardinera hudebn

  tleso "Les Virtuoses de lOpra de Lyon". spch se dostavuje okamit. Od bretaskho

  orchestru lOrchestre de Bretagne dostv nabdku na post hostujcho dirigenta v sezn

  1999/2000. Dostv rovn nabdky k hostovn v tchto orchestrech: Sinfonia Varsovia ,

  Orchestr Bilbao, LOrchestre de Nantes, Varavsk nrodn orchestr, l'Orchestre de l'Opra

  National de Lyon (kter dil na mezinrodnm festivalu Festival International de Colmar a

  zrove i slov hrl na fltnu, Filharmonick orchestr Baden-Baden, lEnsemble Orchestral

  de Paris, le Bucheon Philharmonique Soul, l'Orchestre des Pays de Savoie, l'Orchestre de

  Picardie, l'Orchestre d'Auvergne, l'Orchestre de Cannes, lOrchestre Philharmonique de

  Marseille, la Cappella Istropolitana, kde je t stlm hostujcm dirigentem

 • 40

  Ve spoluprci s orchestrem Pask konzervatoe lOrchestre des Laurats du Conservatoire

  National Suprieur de musique de Paris uskutenil nkolik hudebnch projekt. Ve spoluprci

  s lEnsemble Orchestral de Paris natoil srii t CD pro spolenost Nouveaux horizont. Prvn

  z tchto CD vyjde v nejblich dnech. Nedvno ml rovn pleitost dirigovat v Caracasu

  znm orchestr Simona Bolivara, jeho fdirigentem je Gustavo Dudamel

  V roce 2008 pro televizn stanici Mezzo dirigoval Sinfonii Varsovia s hobojistou Alexejem

  Ogrintukem v mozartovskm programu.

  Za sv prvn CD zskal v roce 1989 cenu Grand Prix Akademie Ch. Crose (lAcadmie

  Charles Cros) Od t doby natoil Philippe Bernold vce jak dvacet Cd pro tyto spolenosti:

  Harmonia Mundi, EMI, Lyrinx (v duu s dnes ji zesnulou Catherine Collard). S klavristou

  Alexandrem Tharaudem realizoval nkolik nahrvek, kter zskaly ceny Choc (Monde de

  la Musique) a Diapason d'Or. Jeho posledn nahrvka s Ariane Jacob byla nominovna na

  Victoires de la musique.

  Philippe Bernold je v souasn dob profesorem fltny na Lyonsk konzervatoi a profesorem

  komorn hudby na Pask konzervatoi.43

  43

  Philippe Bernold. Biography.Philippe Bernold, flutist, conductor [online]. [cit. 2015-09-16].

  Dostupn z: http://0602.nccdn.net//000/000/0c7/f71/Bio--english--P.-Bernold-2015.pdf

 • 41

  Za svou profesionln kariru jste ml ji nkolikrt monost hrt Mozartv koncert G dur

  s rznmi dirigenty a orchestry. Nachzte v nm jet stle nov msta, kter Vs dok

  pekvapit?

  Zvltn, e pokad, kdy hraji tuto skladbu, jsem pekvapen. Zvlt ta st e moll v prvn

  vt, takt 46, ale tak neuviteln modulace v taktu 66. Mimochodem, dky ostatnm lenm v

  orchestru a dirigentovi, se mohou objevit nkter detaily, kter vzbud mj zjem, ba dokonce

  m pekvap. Jedn se o velikou skladbu, kter skrv spoustu cennost.

  Mozartovy koncerty pat bezesporu mezi hlavn literaturu pro fltnu. Myslm si, e Stamitzv

  koncert G dur op. 29 je velmi poveden a pesto mn hran. Jak je V nzor na Stamitzv

  koncert a pro le podle Vs tento koncert ve stnu Mozartova koncertu G dur KV 313?

  Protoe Stamitzv koncert je z pohledu harmonie jednodu, jeho proporce jsou skromnj,

  jeho pomal vta je mn propracovan. Finln vta je originln svm menuetem vloenm

  uprosted. Pestoe jej shledvm zajmavm, z pohledu struktury a obsahu je tento koncert

  dosti vzdlen od pirozen kvality toho Mozartova.

  Myslte si, e podobnost Mozartova koncertu se Stamitzovm je ist nhodn, i se

  piklnte k nzoru, e se Mozart tmto koncertem inspiroval?

  Prvn vta maestoso pochz ze spolen inspirace. Nemyslm si, e Mozart znal Stamitzv

  koncert, ale pravdpodobn bvala mda vypracovvat prvn vty prv tmto zpsobem.

  Jedn se tak tak trochu o zpsob, jak zachzet s fltnou ponkud netradin. Ve

  skutenosti obvykle oekvme tento nstroj v pvabnm stylu hudby, zatmco zde se jedn o

  tm vojensk nstroj.44

  44

  Bernold, Philippe. Re:questions. Message to: Lucie Chmelaov. 2015-03-18 [cit. 2015-09-20].

 • 42

  8.4. Philippe Boucly.

  Od roku 1988 psob jako slo fltnista v Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

  Od roku 1994 Philippe Boucly vyuuje na konzervatoi Richarda Strausse v Mnichov.

  Narodil se v rodin hudebnk v Mulhouse (Francie). Philippe Boucly studoval u

  renomovanch fltnist jako Marcel Moyse, Roger Boudin, Sir Jamese Galway a Michel

  Debost. Jako k Jean-Pierre Rampala zskal prvn cenu v roce 1980 na Conservatoire

  National Suprieur de Musique v Pai. "Vdycky stav svou oslnivou techniku a svj ist,

  tepl tn ve slubch svho velkho muzikantstv, aby je mohl odhalit v cel sv krse jako

  slista." napsal Jean-Pierre Rampal o vkonu svho studenta.

  Philippe Boucly zskal ocenn v rznch hudebnch soutch, jako napklad v roce 1976 v

  Pai, 1977 v Praze a v roce 1982 v Barcelon. V roce 1979 se stal hlavnm fltnistou v

  orchestru National du Capitole de Toulouse.

  V roce 1984 nastoupil do stejn pozice v orchestru Deutsche Oper v Berln. Od roku1988 psob

  Philippe Boucly jako slo fltnista v Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

  Tak hrl s vznamnmi orchestry jako Berlnsk filharmonie a Mnichovsk filharmonie pod

  taktovkou dirigent jakmi jsou Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Sir Georg Solti,

  Carlo Maria Giulini, Carlos Kleiber, Maazel, Claudio Abbado, Bernard Haitink, Zubin Mehta

  a Pierre Boulez.

  Vedle orchestrln innosti vystupuje Philippe Boucly v slovch i komornch koncertech

  jako len Linos Ensemble, kde psobil mnoho let.

  U pleitosti 80. narozenin Sira Georga Solti v roce 1992 byl Philippe Boucly pozvn

  princem Charlesem a princeznou Dianou, aby se zastnil spolu s takovmi umlci jako

  Mstislav Rostropovi, Plcido Domingo a Dame Janet Baker pamtnho koncertu v

  Buckinghamskm palci.

  Philippe Boucly dv pravideln mistrovsk kurzy doma i v zahrani (Evropa, Japonsko,

  Korea, atd.). V letech 1992 - 1995 psobil jako instruktor na Akademii hudby a mzickch

  umn ve Frankfurtu nad Mohanem, od roku 1994 do roku 2008 psobil na fltnov

  mnichovsk fakult Richarda Strausse. Jeho nov originln edice esti kvartet (. Hob 11)

 • 43

  pro fltnu, housle violu a violoncello Franze Josepha Haydna, byla vydna v roce 1999

  Edition Molinari v Regensburgu.45

  Koncert G dur KV 313 W. A. Mozarta je skladba, kter mi pipomn nkter vzcn

  vzpomnky, protoe to byl mj prvn koncert v mm profesnm ivot, kter jsem hrl jako

  slista.

  Bylo mi 23 let a to byla moje prvn zkuenost v doprovodu orchestru, kde jsem byl nedvno

  prvn slo fltnistou: l Orchestre National de Capitole de Toulouse.

  Volba hrt tuto skladbu se objevila spontnn proto, e na jedn stran pedstavuje pro

  jakhokoli fltnistu jeden z vrchol slistick literatury a repertor 18. stolet na stran

  druh.

  Jeho styl odr ducha asu a poukazuje na dechov nstroj, kter se til od zatku stolet

  velk oblib nejen ve Francii, ale i po cel Evrop.

  Je to nron elegantn psan skladba, kter nabz jakmukoli fltnistovi pleitost zazit,

  ukzat expresivn palety hry a virtuznost fltny.

  V pamti mm i jin vzpomnky, vetn koncert v Regensburgskm kostele karmelitn s

  bavorskm rozhlasovm orchestrem pod vedenm sira Colina Davise, pak, o nkolik let

  pozdji, v mimodnm prosted Csaskho slu v baroknm zmku Wrzburgu.46

  45

  SANKYO flute. Philippe Boucly: Profile [online]. [cit. 2015-09-24]. Dostupn z:

  http://sankyoflute.com/e/players/boucly.html 46

  Boucly, Philippe: Re:Lucy from Prag. Message to: Lucie Chmelaov. 2015-03-22 [cit. 2015-09-20].

  http://sankyoflute.com/e/players/boucly.html

 • 44

  9. Diskografie

  V tto kapitole uvdm dostupn nahrvky, ve kterch se vyskytuje Mozartv

  Fltnov koncert G dur KV. 313 a koncert G dur op. 29 Carla Philippa Stamitze.

  K jednotlivm titulm jsou pipsna jmna interpret, dirigent a orchestru, je jsou podle

  mho nzoru dleitm kritriem k ppadnmu poslechu i koupi vybranch titul. Vechna

  uveden CD jsou voln prodejn v internetovch obchodech i ve vybranch kamennch

  prodejnch, zamench na vnou hudbu. Ne vypsan nahrvky jsou zkompletovny z

  internetovch strnek spolenost: Supraphon, CD Universe a Presto Classical.

  9.1. W. A. Mozart: Fltnov koncert G dur KV. 313.

  1.

  Mozart: Flute

  Concertos: No. 1 in

  G, KV 313 / No. 2

  in D, KV 314 /

  Andante in C, KV

  315

  Leopold Hager (Conductor), Mozarteum-

  Orchester Salzburg (Orchestra), Wolfgang

  Schulz (Flut)

  2.

  Mozart: Concertos

  for Flute, Flute and

  Harp, Bassoon

  Wolfgang Schulz (Flute), Nicanor Zabaleta

  (Harp), Karl Bhm (Conductor), Karl

  Bhm (Conductor), Vienna Philharmonic

  Orchestra (Orchestra)

  3

  Mozart: Die

  Flotenkonzerte

  (The Flute

  Concerti), KV

  313/314 / Adante,

  KV 315

  James Galway (Flut), Rudolf Baumgartner

  (Conductor), Festival Strings Lucerne

  (Orchestra).

  4

  Mozart: Flute

  Concertos Nos. 1 &

  2 / Concerto for

  Flute & Harp, K.

  299, 313, 314

  Neville Marriner (Conductor), Academy of

  St. Martin-in-the-Fields (Orchestra), James

  Galway (Performer), Marisa

  Robles (Performer)

  http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Leopold+Hager&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Mozarteum-Orchester+Salzburg&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Mozarteum-Orchester+Salzburg&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Wolfgang+Schulz&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Wolfgang+Schulz&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Nicanor+Zabaleta+%5BHarp%5D&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Nicanor+Zabaleta+%5BHarp%5D&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Karl+B%C3%B6hm+%5BConductor%5D&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_6?ie=UTF8&field-artist=Karl+B%C3%B6hm&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_6?ie=UTF8&field-artist=Karl+B%C3%B6hm&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_7?ie=UTF8&field-artist=Vienna+Philharmonic+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_7?ie=UTF8&field-artist=Vienna+Philharmonic+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=James+Galway&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Festival+Strings+Lucerne&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Neville+Marriner&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Academy+of+St.+Martin-in-the-Fields&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Academy+of+St.+Martin-in-the-Fields&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=James+Galway&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=James+Galway&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=Marisa+Robles&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=Marisa+Robles&search-alias=music

 • 45

  5

  Mozart: Piano

  Concerto KV

  467/Flute Concerto

  KV 313

  Wolfgang Gonnenwein (Conductor),

  Francois-Rene Duchable (Piano), Robert

  Dohn (Flute), Orchester der Ludwigsburger

  Festspiele (Orchestra)

  6

  Fltenkonzerte KV

  313 Und KV 315,

  Oboenkonzert KV

  314

  Staatskapelle Dresden (Orchestra), Herbert

  Blomstedt (Conductor), Kurt Mahn (Oboe)

  Johannes Walter (Flute)

  7

  Fltenkonzerte KV

  313, 314

  Aurle Nicolet (Flute), David Zinman

  (Conductor), Concertgebouw-Orchestra

  Amsterdam (Orchestra)

  8

  Mozart: Flute

  Concertos Nos. 1 &

  2

  Emmanuel Pahud (flute), Berliner

  Philharmoniker (Orchestra), Claudio

  Abbado (Conductor)

  9

  Mozart - The

  Works for Flute

  David Zinman, Colin Davis, Neville

  Marriner (Conductor), Concertgebouw-

  Orchestra Amsterdam, London Symphony

  Orchestra, Academy of St Martin in the

  Fields, (Orchestra), Grumiaux Trio, Aurle

  Nicolet, Hubert Barwahser, William

  Bennett (flute), Osian Ellis (harp), Heinz

  Holliger (oboe), Hermann Baumann (horn),

  Klaus Thunemann (bassoon)

  10

  Mozart: Konzerte

  fr Blser /

  Concertos for

  Woodwind /

  KV313 Flute;

  KV495 French

  Horn; KV299 Flute

  & Harp; KV622

  Clarinet; KV314

  Oboe; KV191

  Bassoon Double

  CD

  Karl Bhm (Conductor),Wiener

  Philharmoniker / Vienna Philharmonic

  Orchestra (Orchestra), English Chamber

  Orchestra (Orchestra), Karlheinz Zoeller

  (Artist), Wolfgang Schulz (Artist), Nicanor

  Zabaleta (Artist), Gnter Hgner (Artist),

  Alfred Prinz (Artist), Gerhard Turetschek

  (Artist), Dietmar Zeman (Artist)

  http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Wolfgang+Gonnenwein&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Francois-Rene+Duchable+-+piano&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Robert+Dohn+-+flute&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Robert+Dohn+-+flute&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=Orchester+der+Ludwigsburger+Festspiele&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=Orchester+der+Ludwigsburger+Festspiele&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_1?ie=UTF8&field-artist=Kurt+Mahn%2C+Staatskapelle+Dresden%2C+Herbert+Blomstedt+Wolfgang+Amadeus+Mozart+-+Johannes+Walter&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_1?ie=UTF8&field-artist=Kurt+Mahn%2C+Staatskapelle+Dresden%2C+Herbert+Blomstedt+Wolfgang+Amadeus+Mozart+-+Johannes+Walter&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_1?ie=UTF8&field-artist=Kurt+Mahn%2C+Staatskapelle+Dresden%2C+Herbert+Blomstedt+Wolfgang+Amadeus+Mozart+-+Johannes+Walter&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Aur%C3%A9le+Nicolet&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=David+Zinman&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Concertgebouw-Orchestra+Amsterdam&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Concertgebouw-Orchestra+Amsterdam&search-alias=musichttp://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2423http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1182http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1182http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1004http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1004http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=David+Zinman&search-alias=musichttp://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1448http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2185http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2185http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Concertgebouw-Orchestra+Amsterdam&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_3?ie=UTF8&field-artist=Concertgebouw-Orchestra+Amsterdam&search-alias=musichttp://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2118http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2118http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1010http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1010http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1719http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Aur%C3%A9le+Nicolet&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Aur%C3%A9le+Nicolet&search-alias=musichttp://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4562http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4562http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4188http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1816http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1816http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4920http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_2?ie=UTF8&field-artist=Karl+B%C3%B6hm&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Wiener+Philharmoniker+%2F+Vienna+Philharmonic+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Wiener+Philharmoniker+%2F+Vienna+Philharmonic+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_4?ie=UTF8&field-artist=Wiener+Philharmoniker+%2F+Vienna+Philharmonic+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=English+Chamber+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_5?ie=UTF8&field-artist=English+Chamber+Orchestra&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_6?ie=UTF8&field-artist=Karlheinz+Zoeller&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_7?ie=UTF8&field-artist=Wolfgang+Schulz&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_8?ie=UTF8&field-artist=Nicanor+Zabaleta&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_8?ie=UTF8&field-artist=Nicanor+Zabaleta&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_9?ie=UTF8&field-artist=G%C3%BCnter+H%C3%B6gner&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_10?ie=UTF8&field-artist=Alfred+Prinz&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_11?ie=UTF8&field-artist=Gerhard+Turetschek&search-alias=musichttp://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_music_12?ie=UTF8&field-artist=Dietmar+Zeman&search-alias=musichttp://www.prestoclassical.co.uk/r/EMI/9659372

 • 46

  11

  Mozart: Flute

  Concertos

  Barthold Kuijken (transverse flute),La

  Petite Bande (Orchestra), Sigiswald

  Kuijken (Conductor)

  12

  Mozart:Flute

  Concertos

  Peter-Lukas Graf (flute), English Chamber

  Orchestra, Raymond Leppard (Conductor)

  13

  Wolfgang Amadeus

  Mozart: Concertos

  Frans Vester (flute), Mozart-Ensemble

  Amsterdam, Frans Brggen (Conductor)

  14

  Mozart: Flute

  Concertos

  Jacques Zoon (flute), Boston Baroque,

  Martin Pearlman (Conductor)

  15

  Mozart: Flute

  Concertos

  Thierry Fischer (flute), Matthew Wilkie

  (bassoon) & Charlotte Sprenkels (harp),

  Chamber Orchestra of Europe, Thierry

  Fischer & Sandor Vegh

  16

  Mozart: Flute

  Concertos

  William Bennet (flute) Werner Tripp (flute)

  Hubert Jellinek (harp), Wiener

  Philharmoniker, Karl Mnchinger

  (Conductor)

  17

  Mozart - Violin

  Concertos &

  Concertos for Wind

  Thomas Zehetmair , Vadim Repin (Violin),

  David Pyatt (Horn), Paul Hogne, Sharon

  Kam (Clarinet), Pierre Pierlot (Oboe), Jean-

  Pierre Rampal (Flut)& Lily Laskine (Harp)

  http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3921http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2026http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2026http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2015http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2015http://www.prestoclassical.co.uk/c/Mozarthttp://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1519http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1519http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2079http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1266http://www.prestoclassical.co.uk/c/Mozarthttp://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3117http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1227http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2451http://www.prestoclassical.co.uk/c/Mozarthttp://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1584http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1327http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1584http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/1584http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2981http://www.prestoclassical.co.uk/c/Mozarthttp://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/w/45558http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3059http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3059http://www.prestoclassical.co.uk/a/Conductor/2294http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/3108http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2567http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/2534http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1905http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/1905http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4613http://www.prestoclassical.co.uk/a/-/4613http://www.prestoclassical.co.uk/r/Deutsche+HM/88883754542http://www.prestoclassical.co.uk/r/Sony/88725463962http://www.prestoclassical.co.uk/r/Telarc/SACD60624http://www.prestoclassical.co.uk/r/COE+Records/CDCOE813http://www.prestoclassical.co.uk/r/Decca/4400802http://www.prestoclassical.co.uk/r/Warner+Classics/2564623332

 • 47

  18

  Mozart & M

  Haydn: Flute

  Concertos

  Hungarian State Orchestra, Ervin Lukacs

  (Conductor), Lorant Kovacs (flute)

  19

  Mozart: Flute

  Concertos

  Marten Root (flute) & Masumi Nagasawa

  (harp) Ensemble Schonbrunn

  20

  Mozart - Complete

  Works for Flute

  and Orchestra

  Sharon Bezaly (flute) & Julie Palloc

  (harp),Ostrobothnian Chamber Orchestra,

  Juha Kangas (Conductor)

  21

  Mozart: Flute

  Concerto No.1

  K.313; Concerto

  for Flute & Harp

  K.299; Andante

  K.315