BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2B

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2BBÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2B

Text of BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CHI ĐOÀN HÓA 2B

ON TRNG HSP HUCng ha x hi ch ngha Vit Nam

LIN CHI ON KHOA HAc lp T do Hnh phc

CHI ON HA 4A----------------

Hu, ngy.. thng..nm 2012

BO CO KIM IM CA BCH CHI ON HA 4ANHIM K 2011-2012

Knh tha i hi!

Ban chp hnh chi on Ha 4A nm hc 2011-2012 bu ra gm 3 ng ch: 1 ng ch b th, 1 ng ch ph b th, 1 ng ch y vin.Trong nhim k va qua BCH c gng trong hot ng v t chc sinh hot on ti c s, hon thnh nhim v m ngh quyt i hi thng qua, gp phn xy dng t chc on c s cng vi on cp trn ngy cng vng mnh.

Ti i hi ny, cn c vo iu l on thanh nin cng sn H Ch Minh, cc Ngh quyt ca on cp trn, Ngh quyt i hi Chi on nhim k 2012-2013.BCH C xin nghim tc kim im trc i hi nh sau:

1.u im:

-Trong nhim k va qua, BCH nghim tc trong vic trin khai n ton th on vin ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc, cc ni quy, quy ch ca Trng, ca Khoa v cc k hoch hot ng ca on cp trn.

-BCH tun th nguyn tc tp trung dn ch trong cc hot ng ca mnh. Thng xuyn quan tm v to iu kin pht huy vai tr ca tng c nhn, v pht huy tinh thn tp th.

-BCH quan tm to iu kin cho VTN tham gia hc tp, tham gia hot ng do on cp trn t chc

2.Khuyt im:

-BCH cha c k hoach c th, bin php tch cc trong hot ng on, cha i mi phng thc sinh hot on nhm nng cao cht lng on vin.

-Mt s thnh vin BCH cn thiu kinh nghim trong cng tc on v cha pht huy tinh thn trch nhim.

-Do tnh c th ca ngnh hc nn hot ng ca Chi on b hn ch rt ln v mt thi gian.

Trn tinh thn t ph bnh v ph bnh, BCH chi on xin nghim tc kim im trc i hi.