Bemanningsanställdas anställningsvillkor på svensk arbetsmarknad

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS)

  Bemanningsanstlldasanstllningsvillkorpsvenskarbetsmarknad

  EndelavFASprojektetTvatypiskaanstllningsformer:Anstllningi

  bemanningsfretagochegenfretagande.Vadbetyderdefrutomeuropeiskainvandrare?

  Stina Petersson

  Working Paper 2013:2

  ISSN 1654-1189

 • 2

  Frord

  FASprojektetTvatypiskaanstllningsformer:Anstllningibemanningsfretagochegenfretagande.Vadbetyderdefrutomeuropeiskainvandrare?bestravtredelar.Iprojektetsfrstadelstuderashurolikaindividfaktorerpverkarsannolikhetenattfenanstllningibemanningsbranschenochattbliegenfretagare.Idenandradelenstuderashuruvidadetfinnslneskillnadermellananstlldaibemanningsfretagochanstlldadirektifretag.Iprojektetstredjedelstuderasvilkafaktorersompverkarettuttrdeurbemanningsbranschenochegenfretagande,ochvadsomhndermedindividernaefteruttrdet.Utrikesfddarverrepresenteradeibdebemanningsbranschenochblandegenfretagare,varfrspecifikfokusliggerpdennagruppiallatredelar.

  DennadelstudiefallerinunderFASprojektetsandradel.Ienstudiefrn2012observeradeAnderssonJoonaochWadensjattbemanningsanstlldar2008tjnade16till18procentmindrendirektanstlldaifretag.r2001varettsdantlnegapnrmastnoll.Syftetmeddennaintervjubaseradestudierattfrskaurskiljaorsakernatillutvecklingen.

 • 3

  Innehllsfrteckning

  Sammanfattning..5

  1.Inledning8

  1.1.Centralabegreppochbestmmelser..9

  2.Teoretiskbakgrund.13

  3.Syfteochmetod17

  3.1.Syfte.................17

  3.2.Metod.18

  4.Analys20

  4.1.verkvalificering.20

  4.2.Senioritet.23

  4.3.Deltid..23

  4.4.Deintervjuadesegnahypoteserkringdetkandelnegapet244.4.1.Bemanningsanstlldasomjobbarpentreprenad244.4.2.MissvisandelneinrapporteringtillStatistiskaCentralbyrn(SCB)26

  Referenser....27

  5.Appendix29

  5.1.Elteknikbranschenochskogsbranschen.295.1.1.HenrikOhlsson,affrsutvecklare,Manpowergroup,divisionElochTele.295.1.2.LarsGarneflt,ombudsman,SverigesIngenjrer.....335.1.3.ChristerCarlsson,ombudsman,SEKOEnergi..355.1.4.FredrikBckstrm,ombudsman,SEKOTele.................385.1.5.JankeJohansson,ombudsmanochMagnusLindberg,ombudsman,GSFacketfrskogs,trochgrafiskbransch405.2.Industriochlogistikbranschen.425.2.1.ChristerBergman,affrsutvecklingschef,ManpowerdivisionIndustriochLogistik,Manpowergroup425.2.2.KajSandholm,ombudsman,IFMetall47

  5.3.Vrdbranschen515.3.1.JohanSalminen,etableringsansvarig,Stafettlkarna..515.3.2.Intervju,KarinRhenman,chefsfrhandlare,Sverigeslkarfrbund....545.4.Byggbranschen.575.4.1.Intervju,JessicaLfstrm,VD,Expanderamera57

 • 4

  5.4.2.Intervju,MikaelKronzell,marknadsomrdeschef,Uniflex..605.4.3.Intervju,BjrnIngeBjrnberg,ombudsmanochKristofferArvidsson,utredare,SEKOVgochBan63

  5.5.Handelsbranschen.655.5.1.Intervju,FredrikSthlberg,ombudsman,Handelsanstlldasfrbund655.6.Hotellochrestaurangbranschen685.6.1.Intervju,JimmyGrevius,delgareochHRManager,Galobemanning685.6.2.Intervju,MikaelBerge,ombudsman,Hotellochrestaurangfacket..735.7.Transportbranschen.765.7.1.Intervju,MarieAhrnqvist,frsljningsansvarig,SBPBemanning765.7.2.Intervju,MartinViredius,tredjeviceordfrande,SvenskaTransportarbetarefrbundet.785.8.Samhllsorienteradebemanningsfretagochfackfrbund815.8.1.Intervju,JessicaGrip,rekryteringskonsult,Inhouse.......815.8.2.Intervju,AnnaBenerdalPersson,affrsutvecklingsochpersonalchef,Amendo845.8.3.Intervju,CeciliaTazewell,ombudsman,Jusek..865.9.Generellaintervjuer..925.9.1.Intervju,HelenaEriksson,cheffrpersonaluthyrning,Adecco925.9.2.Intervju,KentAckholt,ombudsman,Landsorganisationen(LO)iSverige.965.9.3.Intervju,JohnnyHkansson,ombudsman,Unionen995.9.4.Intervju,HenrikBckstrm,frbundsdirektr,BemanningsfretagenAlmega.104

 • 5

  Sammanfattning

  Istudienhartrehuvudsakligahypoteserkringdetkandelnegapetundersktsenkandeandelbemanningsanstlldasomrverkvalificeradefrsinaarbetsuppgifter,enkandeandelbemanningsanstlldasomarbetardeltidochfrkortadeinhyrningsperioder.Deintervjuadehardessutomgettsutrymmeattsjlvautvecklahypoteserkringlnegapet.

  Resultatetindikerarattdetkandelnegapetmellanbemanningsochdirektanstlldadelvisskullekunnafrklarasavenkandeverkvalificeringblandbemanningsanstllda.verkvalificeringenverkardockintevaraettresultatavatthgreutbildadekonsultertvingasambuleramellanuppdragmedvarierandekvalifikationskrav,eftersomambuleringmellanolikatyperavarbetsuppgifterochbranschomrdenfrmstverkarskeomuppdragengenomgendeharlgakvalifikationskrav.Detfinnsdockindikationerpattandrafaktorerharbidragittillenkandeverkvalificeringblandbemanningsanstllda.Skalladprecisionsbemanning,attfmngsysslandekonsulterattsysslaendastmedmindrekvalificeradearbetsuppgifter,harenligtFredrikBckstrm,ombudsmanvidSEKOTele,blivitvanligareochrenstrategifrnbemanningsfretagenssidaattsnkasinakostnader.Strateginpverkarrimligtvisdebemanningsanstlldaslnernegativt,eftersomdedfrlnienlighetmedettlgregenomsnittligtfrtjnstlge(GFL).VidaremenarJuseksombudsmanCeciliaTazewellattbemanningsfretagenikandeutstrckninganvndersigavskalladeuppdragstillgg,eftersomdermedvetnaomattuppdragenskvalifikationskravtrotsalltkanvariera.Bemanningsfretagenstterdrmeddeningendelneniunderkant,frattistlletjobbameduppdragstillggendastundermerkvalificeradeuppdrag.HelenaEricsson,rekryteringschefvidAdecco,menarocksattambulerandekonsultererbjudsalltmerkvalificeradeuppdragjulngredevaritanstlldaochhunnitvisasinafaktiskakvalifikationer.Dettaindikerarattnyanstlldakonsulteriblandrngotverkvalificeradefrsinaarbetsuppgifter,vilketrimligtvispverkarderaslnernegativt.Envissverkvalificeringverkarocksfrekommablandutrikesfddabemanningsanstllda,inomexempelvishotellochrestaurangbranschenochdelaravtransportbranschen.Detrdocksvrtattavgrahuruvidabemanningsanstlldautrikesfddaoftarerverkvalificeradendirektanstlldautrikesfdda.Motbakgrundavattutrikesfddarverrepresenteradeibemanningsbranscheniallmnhetrdetdockmjligtattsrfallet.

  Ingengenerelltrendgllandeinhyrningsperiodernasfrndradelngdunderdesenastetiorenkanmotbakgrundavgenomfrdaintervjuersknjas.Deftalaktrersomhvdatattinhyrningsperiodernanogharfrkortats,ssomManpowersaffrsutvecklareHenrikOhlssonochUnionensombudsmanJohnnyHkansson,hrlederutvecklingentilldenfrsmradekonjunkturen.Eftersombemanningsbranschenoftabenmnssommerkonjunkturknslignandrabranscherrdetocksrimligtattantaattbemanningsanstlldaslnerrmerkonjunkturknsligandirektanstlldaslner.Dettaskulledrmeddelviskunnafrklaradetkandelnegapetmellanbemanningsochdirektanstllda.Detfaktumattspassfavdeintervjuadeenshvdatattinhyrningsperiodernaslngdharfrkortatsgrdockattdessaindikationerralltfrvagafrattdrangonsdanslutsats.

  Fleraavdeintervjuadeframhllerattbemanningsanstlldamersllan,snararenoftare,arbetardeltidjmfrtmeddirektanstllda.Detkandelnegapetverkardrmedintekunnafrklarasavattandelendeltidsanstlldabemanningsanstlldakademernandelendeltidsanstlldadirektanstlldamellanr2001och2008.Detrdockmjligtattdetistatistikenframstrsomattsrfallet,mot

 • 6

  bakgrundavetttelefonsamtalmedenhandlggarevidStatistiskaCentralbyrn(SCB).Enligthandlggarenbaserasstatistikenkringanstllningsformerphurmngatimmararbetstagarnaarbetarunderenvissreferensvecka.Omarbetstagarenarbetarmern35timmarunderveckanifrgabrukardetklassificerassomheltid,venomdetgesutrymmefrtolkninghosdensomanvndersiffrorna.Dettainnebrattenpersonsomharenvisstidsellerbehovsanstllning,ochsomintearbetatmern35timmarunderreferensveckan,istatistikenserutattarbetadeltidvenomvisstidsanstllningenrpheltid.Fleraavdeintervjuadeframhllocksattandelenvisstidsochbehovsanstllningarrvanligajustibemanningsbranschen.StatistikenbaserasdessutompvadarbetstagarnasjlvasvaratpSCB:sfrgaArbetarduhelellerdeltid?Omdeenskildaarbetstagarnadefinierarsinavisstidsellerbehovsanstllningarsomdeltidsanstllningarpresenterasdealltssomsdanaistatistiken,venomdeinteuppfyllerdenformelladefinitionenfrdeltidsanstllningar.Dettaindikerarsammanfattningsvisattandelendeltidsanstlldabemanningsanstlldakanvaraverdrivenistatistiken.

  Deintervjuadeharocksgettsutrymmeattsjlvataupphypoteserdetrorkanfrklaradetkandelnegapet.Dessahypoteserverkarockshuvudsakligenkunnafrklaradetkandelnegapet.Enavdefrklaringsfaktorersomhuvudsakligentagitsupprattbemanningsfretagikandegradvengnarsigtentreprenadverksamhet.Deflestaframhllerocksattdennautvecklingbidragittillattdebemanningsanstlldaslnerharsjunkit.Antaganderattnrjobblggsutpentreprenaduppstrenkonkurrenssituationmellandefretagsomslssomanbuden,vilketledertillunderpriserianbuden.Nrjobbengrstillunderpriserkommerocksdearbetstagaresomjobbarpentreprenadenattbliunderbetalda.DettagllervenbemanningsanstlldasomjobbarpentreprenadinomLO:sbranscher,eftersomdetidessafallintefinnsngonregelomGFLsomhllerupplnenivn.Dennautvecklingverkarmedandraorddelviskunnafrklaradetkandelnegapetmellanbemanningsochdirektanstllda.

  vendenmissvisandelneinrapporteringentillStatistiskaCentralbyrn(SCB)hartagitsuppiintervjuerna.HenrikBckstrm,frbundsdirektrfrbranschocharbetsgivarorganisationenBemanningsfretagenAlmega,menarattdetoftardengaranteradelnensomangessommnadslnptjnstemannasidanochdenpersonligamnadslnenpLOsidan.Dessalneniverrdockendastennedresprrfrhurlgadebemanningsanstlldasmnadslnerfrbli,menattarbetstagarnasfaktiskamnadslnerliggerbetydligthgre.EnligtBckstrmrbemanningsanstlldapLOsidaniprinciputbokadeunderhelasinarbetstid,ddefrenlnienlighetmeddetgenomsnittligafrtjnstlgetpdetinhyrandefretagetifrga.EftersomGFLharentendensattdrivauppdetallmnnalnelgetfrdeambulerandeoftastlnersomliggerbetydligthgrendepersonligamnadslnersomrapporterasintillSCB.ventjnstemnnenkommerenligtBckstrmsnabbtuppiantaletarbetadetimmarsomdengaranteradelnenmotsvarar,vilketinnebrattderasfaktiskalnerliggerbetydligthgrendengaranteradelnen.JohnnyHkanssoninstmmeriBckstrmsresonemangochmenarattdetoftargarantilnen,venpLOsidan,somangessomdebemanningsanstlldasmnadsln.GarantilnenpLOsidanmotsvarar90procentavdetgenomsnittligafrtjnstlgetunderdensenastetremnadersperioden,vilketfrmnadslnernasattframstsomavsevrtlgrendefaktisktr.BckstrmsochHkanssonsresonemangindi