Biblijski kviz

  • View
    1.208

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mali biblijski kviz

Text of Biblijski kviz

BIBLIJSKI KVIZUkoliko eli provjeriti svoje poznavanje Svetoga pisma odgovori na slijedeih 60 pitanja. Toan odgovor napii na papir te na kraju provjeri rjeenja. Vrijeme za svako pitanje je ogranieno na 20 sekundi!

1

Jakovljev najmlai sin, sin njegove ljubljene ene Rahele. A. Barnaba B. Benjamin C. Josip D. Naftali

Vrijeme isteklo!

2

Navijestio da e se Spasitelj roditi u Betlehemu judejskom. A. Hagija B. Zaharija C. Mihael D. Mihej

Vrijeme isteklo!

3

Primio je krtenje, nakon to mu je Filip protumaio da Izaija govori o Isusu. A. Kanaanac B. Samarijanac C. Etiopljanin D. Rimljanin

Vrijeme isteklo!

4

Jedini je pomogao ranjenom ovjeku, kojega je sreo na putu prema Jerihonu. A. Levit B. Farizej C. Kanaanac D. Samarijanac

Vrijeme isteklo!

5

Kako se zvao prvi Izraelski kralj? A. David B. aul C. Salomon D. Samuel

Vrijeme isteklo!

6

Koji je car vladao za vrijeme Isusova roenja? A. Tiberije B. Cezar C. Neron D. August

Vrijeme isteklo!

7

S njom je Isus razgovarao na Jakovljevu zdencu A. Sunamka B. Sirijka C. Samarijanka D. Saducejka

Vrijeme isteklo!

8

Poinio je bratoubojstvo zbog ljubomore. A. Abel B. Kain C. et D. David

Vrijeme isteklo!

9

Bog mu se objavio u goruem grmu. A. Ilija B. Elizej C. Mojsije D. Aron

Vrijeme isteklo!

10

Zajedno sa Zaharijom zahtijevao je da Izraelci nakon povratka obnove hram. A. Obadija B. Nahum C. Hagaj D. Mihej

Vrijeme isteklo!

11

Pavlov suradnik, koji je kranima u Jeruzalemu donio sakupljene milodare. A. Bareba B. Barnaba C. Bartimej D. Baruh

Vrijeme isteklo!

12

Htio je slijediti Isusa, ali se na njegov zahtjev da sve ostavi, razoarao. A. mlai sin B. bogati mladi C. ozdravljeni slijepac D. obraeni carinik

Vrijeme isteklo!

13

Kako su se idovski kraljevi uvodili u slubu? A. Stavljanjem krune B. Stavljanjem plata C. Izlijevanjem ulja na glavu D. Davanjem ezla

Vrijeme isteklo!

14

Njezin sin se, dok je jo bio u utrobi, radovao Isusovu dolasku A. Ana B. Elizabeta C. Tamara D. Mirjam

Vrijeme isteklo!

15

Sin Adamov, koji je roen nakon ubojstva Abela. A. Henok B. et C. Metusalem D. Laban

Vrijeme isteklo!

16

Uveo je Izraelski narod u zemlju Kanaan. A. Jehoua B. Hoea C. Joua D. Jiael

Vrijeme isteklo!

17

Navijestio je sveani ulazak Isusa kao kralja u Jeruzalem. A. Sefanija B. Ezekiel C. Ezekija D. Zaharija

Vrijeme isteklo!

18

Ueni idov iz Aleksandrije, koji je u Efezu propovijedao da je Isus Mesija. A. Apolon B. Aleksandar C. Antioh D. Azarja

Vrijeme isteklo!

19

Koji je apostol poznat kao "apostol naroda"? A. Sv. Toma B. Sv Petar C. Sv.Pavao D. Sv. Ivan

Vrijeme isteklo!

20

Tko je pomazao prvoga izraelskog kralja? A. Mojsije B. David C. Jeremija D. Samuel

Vrijeme isteklo!

21

Prijevarom je podmetnula ljubimca Jakova Izaku za blagoslov prvoroenca A. Rahela B. Rebeka C. Ruta D. Rama

Vrijeme isteklo!

22

ena Ashaverova, koja je spasila svoj idovski narod od perzijskih neprijatelja. A. Estera B. Noemi C. Judita D. Tamara

Vrijeme isteklo!

23

Bio je neporoan ovjek. S njim je Jahve sklopio prvi savez. A. Abraham B. Mojsije C. Noa D. Adam

Vrijeme isteklo!

24

Mojsijev pomaga u izbavljenju Izraela iz Egipta. A. Amos B. Amasja C. Joua D. Aron

Vrijeme isteklo!

25

Naslijedio je proroka Iliju, koji mu je dao svoj proroki plat. A. Tobija B. Andrija C. Elizej D. Ezekiel

Vrijeme isteklo!

26

Bogati je kranin, kojemu je Pavao napisao poslanicu A. Onezim B. Filip C. Filemon D. Fest

Vrijeme isteklo!

27

Isusov prijatelj, kojeg je uskrisio od mrtvih. A. Ivan B. Lazar C. Kornelije D. imun

Vrijeme isteklo!

28

Apostol Pavao je poduzeo A. 5. misijskih putovanja B. 4. misijska putovanja C. 3. misijska putovanja D. 1. misijsko putovanjeVrijeme isteklo!

29

Smijala se kada joj je Bog obeao da e imati sina A. Saloma B. Suzana C. Sara D. Marija

Vrijeme isteklo!

30

Ljubomorna Sara ju je potjerala sa sinom Jimaelom od kue A. Hagara B. Halaka C. Hanuka D. Hagada

Vrijeme isteklo!

31

Mlai je sin Izakov, kojemu je otac dao blagoslov provoroenca. A. Jakov B. Jimael C. Juda D. Jotam

Vrijeme isteklo!

32

Sudac u Izraelu, ija je snaga bila u kosi. A. Salomon B. Samuel C. Samson D. Sisera

Vrijeme isteklo!

33

Njegova je zadnja knjiga u Starom zavjetu. A. Otkrivenje B. Matej C. Postanak D. Malahija

Vrijeme isteklo!

34

Tako se zvao prije nego to se obratio i postao kraninom. A. imun B. Savao C. Sila D. Aleksandar

Vrijeme isteklo!

35

Izmeu Jiajevih sinova Samuel je za novog izraelskog kralja odabrao... A. Eliaba B. Benjamina C. aula D. Davida

Vrijeme isteklo!

36

Koji je kralj htio pogubiti novoroenog Isusa? A. Pilat B. Herod C. August D. Kvirinije

Vrijeme isteklo!

37

Prva ena koja je, prema Djelima, postala kranka na europskom tlu A. Lara B. Laura C. Priscila D. Lidija

Vrijeme isteklo!

38

Sestra Mojsijeva, koja je predvodila pobjedniu pjesmu Jahvi u ast A. Marija B. Mirjam C. Mina D. Morija

Vrijeme isteklo!

39

Zajedno su s Noom preivjeli potop. A. em, Hem, Tam B. Jafet, Ham, tafet C. em, Ham, Jafet D. Ham, et, Jafa

Vrijeme isteklo!

40

Prorekao Davidu da e njegova loza ostati zauvijek. A. Matan B. Laban C. Natan D. aul

Vrijeme isteklo!

41

Bio je uenik Petrov i Pavlov, napisao je jedan biblijski spis. A. Tit B. Marko C. Matej D. Luka

Vrijeme isteklo!

42

Nije vjerovao da je Isus uskrsnuo dok ga nije vidio. A. Toma B. Natanael C. Ivan D. Petar

Vrijeme isteklo!

43

David je prakom pogodio... A. Samarijanca B. Egipanina C. Filistejca D. AmoncaVrijeme isteklo!

44

Ljubljena ena Jakovljeva, rodila mu je Josipa A. Rahela B. Rebeka C. Ruta D. Rafaela

Vrijeme isteklo!

45

Optuila pravednog Josipa da ju je napastovao A. ena Ramzesova B. ena Judina C. ena Potifarova D. ena Jisakarova

Vrijeme isteklo!

46

Vjerujui Jahvi uputio se u nepozantu zemlju. A. Aron B. Abalom C. Abimelek D. Abraham

Vrijeme isteklo!

47

Prorok koji je bio ljubomoran to su se graani Ninive obratili. A. Jeremija B. Joel C. Jona D. Jiaj

Vrijeme isteklo!

48

Djeak, kojega je Gospodin u snu zvao, postao nazirej, a kasnije i prorok. A. Samson B. Sadok C. Samuel D. Salomon

Vrijeme isteklo!

49

Obratio se na kranstvo, lijenik je, rodom iz Antiohije u Siriji. A. Barnaba B. Timotej C. Luka D. Marko

Vrijeme isteklo!

50

Carinik koji je postao Isusov apostol. A. Bartimej B. Matej C. Filip D. Timotej

Vrijeme isteklo!

51

Kako se zvala Marijina majka? A. Elizabeta B. Ana C. Mirjam D. MartaVrijeme isteklo!

52

Koje teke grijehe je poinio David kao kralj? A. Oholost i zavist B. Preljub i ubojstvo C. La i mrnju D. Krau i pohlepu

Vrijeme isteklo!

53

Iz kojega su grada Josip i Marija doli u Betlehem? A. iz Jeruzalema B. iz Jerihona C. iz Nazareta D. iz Kane Galilejske

Vrijeme isteklo!

54

ena koja je u Jerihonu sakrila izraelske uhode koji su doli izvidjeti grad A. Marija B. Estera C. Rahaba D. Moaba

Vrijeme isteklo!

55

Zbog runoga sna, nagovarala je mua da oslobodi Isusa od optubi A. ena Kajfina; B. ena Anina C. ena Herodova; D. ena Pilatova

Vrijeme isteklo!

56

Izakov polubrat, s majkom je bio protjeran u pustinju. A. Jotam B. Jimael C. Jakov D. Jeroboam

Vrijeme isteklo!

57

Navijetao je pravoga Boga Jahvu protiv poganskoga boga Baala. A. Elija B. Elizej C. Ilija D. Ezekiel

Vrijeme isteklo!

58

U knjizi Otkrivenja na kraju vremena pobjeuje zmaja. A. Rafael B. Mihael C. Gabrijel D. Daniel

Vrijeme isteklo!

59

Isus ga je postavio za stijenu Crkve. A. Andrija B. Filip C. imun D. Jakov

Vrijeme isteklo!

60

Mariji je navijestio roenje Emanuela. A. Mihael B. Rafael C. Gabriel D. Lucifer

Vrijeme isteklo!

Rjeenja u nastavku!

1 B

2 D

3 C

4 D

5 B

6 D

7 C

8 B

9 C

10 C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C B B C D A C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A C D C C B B C A

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D B D B D B C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A C A C D C C C B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B B C C D B C B C C