of 6 /6
ÚY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÂ HÔI CHU NGHÏA VIÊT NAM HUYÊN TIEN PHlTÔC Dôc lâp - Tir do - Hanh phúc Sé: ¡SL /BC-UBND Tien Phuác, ngàyDl tháng 12 nam 2016 BÁO CÁO Kiêm diêm công tác chi dao, dieu hành nam 2016 Tâp thé UBND huyên Tiên Phuác nhiêm ky 2016 - 2021 duge HDND huyên bàu ra tai ky hop thú nhât vào ngày 21/6/2016 gôm có 14 thành viên: 13 nam, 01 nu (îhiêu 02 thành viên so vói quy âinh - Phòng Tu phàp và Phòng TNMT). Phát huy kêt quâ công tác chi dao, diêu hành cúa tâp thê UBND huyên, nhiêm ky 2011 - 2015, tâp thê UBND huyên nhiêm ky mài dà nhanh chóng xây dung Quy chê làm viêc, phân công nhiêm vu câc thành viên UBND; bám sát càc Nghi quyêt, Chuang trinh công tác cùa UBND Tînh và Nghi quyêt Huyên úy, HDND huyên chu dông xây dung, ban hành Kê hoach và tâp trung chi dao, diêu hành tô chue thuc hiên quyêt liêt nhiêm vu phàt triên kinh tê - xà hôi, dâm bâo ANQP trong nam 2016 dat duge mot sô kêt quâ quan trpng. I. CHI DAO, DIÈU HÀNH THlTC HIÊN NHIÊM VV PHÁT TRIÉN KINH TÉ - XÀ HÔI: 1. UBND huyên, Chu tjch UBND huyên dà tâp trung chi dao, diêu hành quyet liêt, dông bô các giâi pháp phát trien kinh te - xà hôi: Ban hành mot sô chú truong, bien phàp diêu hành kê hoach phàt triên kinh tê - xà hôi, du toàn thu - chi ngân sàch nam 2016 và cu thè hóa chi dao cùa tinh vê thu ngân sàch, quàn ly chi thuông xuyên, quân ly chi dâu tu xây dung. Xây dung và triên khai thuc hiên chuong trinh hành dông thuc hiên Nghi quyêt Dai hôi Dâng toàn quôc lân thú XII, Dai hôi Dâng bô tînh làn thú XXI, Dai hôi Dâng bô thuyên lân thú XVI; dông thòi chi dao càc phòng ban, don vi, dia phuong chû dông xây dung chuong trinh, ké hoach công tác phù hop vói tînh hình cûa môi dia phuong, don vi. Tâp trung chî dao quyêt liêt chù truong phàt triên nông nghiêp mot càch toàn diên, khai thàc càc thê manh vê KTV- KTTT và Chàn nuôi, dat duge mot sô kêt quâ quan trgng: xây dung Dê ân phàt triên Kinh té vuòn, Kinh té trang trai gàn vói phát triên Du lieh sinh thài làng quê xây dung huyên Tiên Phuôc mang dàc trung cùa Vùng Trung du Xú Quâng giai doan 2016-2025. Huy dông, long ghép nhiêu nguôn vôn dâu tu hô trg cho nông nghiêp, trong dô ho trg phát triên sân xuât 6,5 ty dông, thuc hiên moi duge 120 mô hình, trong dó KTV 110 mô hình; toàn huyên hiên có 220 mô hình già trai, trang trai nông nghiêp. Diên tich trông môi mot sô cây chù lue (Tiêu, Mang cut, Thanh trà, Lòn bon) tàng, nâng tông diên tich lên 478 ha. Tông diên tich cây công nghiêp lâu nam 112,8 ha; diên tich cây ân quâ càc loai 1.437 ha, tàng 239 ha so vói nam 2015.

BÁO CÁO Kiêm diêm công tác chi dao, dieu hành nam 2016tienphuoc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/VanBan3/bc192h.pdf · vào su dung tác dông tich eue dên phát triên KT-XH dia

 • Author
  lytu

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BÁO CÁO Kiêm diêm công tác chi dao, dieu hành nam...

 • Y BAN NHN DN CNG HA X HI CHU NGHA VIT NAM HUYN TIEN PHlTC Dc lp - Tir do - Hanh phc

  S: SL /BC-UBND Tien Phuc, ngyDl thng 12 nam 2016

  BO CO Kim dim cng tc chi dao, dieu hnh nam 2016

  Tp th UBND huyn Tin Phuc nhim ky 2016 - 2021 duge HDND huyn bu ra tai ky hop th nht vo ngy 21/6/2016 gm c 14 thnh vin: 13 nam, 01 nu (hiu 02 thnh vin so vi quy inh - Phng Tu php v Phng TNMT). Pht huy kt qu cng tc chi dao, diu hnh ca tp th UBND huyn, nhim ky 2011 - 2015, tp th UBND huyn nhim ky mi d nhanh chng xy dung Quy ch lm vic, phn cng nhim vu cc thnh vin UBND; bm st cc Nghi quyt, Chuang trinh cng tc ca UBND Tnh v Nghi quyt Huyn y, HDND huyn chu dng xy dung, ban hnh K hoach v tp trung chi dao, diu hnh t chue thuc hin quyt lit nhim vu pht trin kinh t - x hi, dm bo ANQP trong nam 2016 dat duge mot s kt qu quan trpng.

  I. CHI DAO, DIU HNH THlTC HIN NHIM VV PHT TRIN KINH T - X HI:

  1. UBND huyn, Chu tjch UBND huyn d tp trung chi dao, diu hnh quyet lit, dng b cc gii php pht trien kinh te - x hi:

  Ban hnh mot s ch truong, bien php diu hnh k hoach pht trin kinh t - x hi, du ton thu - chi ngn sch nam 2016 v cu th ha chi dao ca tinh v thu ngn sch, qun ly chi thung xuyn, qun ly chi du tu xy dung.

  Xy dung v trin khai thuc hin chuong trinh hnh dng thuc hin Nghi quyt Dai hi Dng ton quc ln th XII , Dai hi Dng b tnh ln th XXI , Dai hi Dng b thuyn ln th XVI ; dng thi chi dao cc phng ban, don vi, dia phuong ch dng xy dung chuong trinh, k hoach cng tc ph hop vi tnh hnh ca mi dia phuong, don vi.

  Tp trung ch dao quyt lit ch truong pht trin nng nghip mot cch ton din, khai thc cc th manh v KTV- KTTT v Chn nui, dat duge mot s kt qu quan trgng: xy dung D n pht trin Kinh t vun, Kinh t trang trai gn vi pht trin Du lieh sinh thi lng qu xy dung huyn Tin Phuc mang dc trung ca Vng Trung du X Qung giai doan 2016-2025. Huy dng, long ghp nhiu ngun vn du tu h trg cho nng nghip, trong d ho trg pht trin sn xut 6,5 ty dng, thuc hin moi duge 120 m hnh, trong d KTV 110 m hnh; ton huyn hin c 220 m hnh gi trai, trang trai nng nghip. Din tich trng mi mot s cy ch lue (Tiu, Mang cut, Thanh tr, Ln bon) tng, nng tng din tich ln 478 ha. Tng din tich cy cng nghip lu nam 112,8 ha; din tich cy n qu cc loai 1.437 ha, tng 239 ha so vi nam 2015.

 • Tip tue quan tm, theo di cng tc xy dung Chuong trinh NTM: ch dao duy tri v nng cao cht lugng cc tiu ch 03 x dat chun NTM giai doan 1 v ch dao XD NTM giai doan 2 tp trung 4 x Tin Lc, Tin Tho, Tin Chu, Tin Cm. Dn nay tng s tiu ch dat chun ca huyn l 172 tiu ch, s tiu ch dat chun binh qun/x l 12,9 tiu ch, 7 x dat tir 10-19 tiu ch, 7 xa dat 9 tiu ch. Ngoi ra c 38 tiu ch dat trn 70%.

  Cng tc ch dao pht trin CN-TTCN -TM-DV duge quan tm. Tich eue xc tin, tao mgi diu kin thun lgi thu ht du tu vo dia bn huyn. Hon thnh vic xy dung D n pht trin Thuong mai - Dich vu giai doan 2016-2020, xy dung D n pht trin thi trn Tin Ky dat chun vn minh d thi giai doan 2016 - 2020. Hoat dng thuong mai, dich vu ca huyn c nhiu chuyn bin tich eue, tng 16% so cng ky nm 2015.

  Tp trung ch dao quyt lit cng tc bi thung, GPMB, ti dinh cu, tho g ton tai, vung mc, pht sinh d trin khai cc cng trinh, du n trong dim trn dia bn huyn nhu: Du n m rng QL40B, Du n din ADB, m rng CCN Ti Da, Khu ph mi Phuc An, Khu d thi Nam Tin Ky, Dung giao thng sui Dua, Trung tm Hnh hnh chinh huyn...

  Trong diu kin kh khn v ngun vn du tu, ngoi ngun vn phn b theo k hoach ca tnh, UBND huyn d tich eue tranh th su h trg ca cc co quan tnh, UBND tnh, long ghp cc ngun vn d du tu cc cng trinh trgng dim, c y ngha thc dy pht trn kinh t - x hi: tng vn du tu nm 2016 dat 131 ty dng, trong d vn tnh b sung 85 ty dng, ngun khc 22,5 ty dng; xy mi, sua chua v thanh ton tr ng 52 cng trinh; hon thnh b tng 19 km dung GTNT, m rng 8 km dung GTNT v kin c ha 5 km mt dung DH; sua cha, xy mi h, dp, knh muong; xy dung thit ch vn ha theo Nghi quyt HDND huyn; xy mi, sua chua phng hgo... Cng tc du tu, qun ly, gim st thi cng cc cng trinh XDCB k hoach nm 2016 dng quy dinh v co bn dm bo tin d. Nhiu cng trinh hon thnh, bn giao dua vo su dung tc dng tich eue dn pht trin KT-XH dia phuong.

  2. Tng cirng lnh dao, ch dao diu hnh pht trin vn ha, gio duc v do tao, thuc hin tt cc chinh sch an sinh x hi:

  Tp trung ch dao trin khai, t chue chu do cc hoat dng nhn cc ngy l ln ca huyn: ky nim 100 nm thnh lp huyn Tin Phuc, 70 nm ngy thnh lp Dng b huyn, ky nim 140 nm ngy sinh Quyn Ch tich nuc Huynh Thc Khng, ky nim 55 nm Chin dich vut Sng Tranh gii phng Lnh - Ngoc,.... Thng qua cc hoat dng ny d pht dng manh me phong tro thi dua yu nuc lp thnh tich cho mirng cc su kin chinh tri ca qu huong, gp phn dng vin nhn dn, cn b chin s phn du n lue hon thnh cc ch tiu KTXH nm 2016, khoi dy nim tu ho v qu huong Tin Phuc, tao co s, dng lue cho phong tro ton dn don kt xy dung di sng vn ha gn vi xy dung nng thn mi duge dy manh v dat duge kt qu ngy cng

 • thit thuc. Dng thi, thng qua cc hoat dng, hnh nh Dt v Ngui Tin Phuc tip tue duge gii thiu qung b ra bn ngoi.

  Tp trung ch dao xy dung cc D n trn cc lnh vue VH-XH: Du dia ehi Tin Phuc, D n pht trin Du lich x Tin Cnh, Tin Chu; D n pht trin Gio duc Mm non, Tiu hpc, THCS giai doan 2016 - 2020; K hoach xy dung truong trong dim 3 cp hpc giai doan 2016 - 2020. Cng tc xy dung truong dat chun quc gia tip tue duge quan tm, dn nay ton huyn c 26/48 truong dat chun (t nay dn cuoi nm d nghi kim tra cng nhn thm 03 truong dat chun Quc gia); cht lugng kt qu ph cp gio duc ca huyn tip tue duge duy tri.

  Tip tue ch dao thuc hin tt cc chinh sch di vi ngui c cng, gii quyt cc h so lit sy, thuong binh con ton dpng; hon chnh h so th tue d nghi phong tng, truy tng Me VNAH v phn cng, nhn phung dung cc Me Vit Nam Anh hng, thuc hin chinh sch h trg v nh cho ngui c cng. Cng tc gim ngho tip tue duge quan tm, trin khai thuc hin dng b cc gii php gim ngho bn vung, dn nay ton huyn con 2.225 h ngho, ty le 12,28% (gim 2,05% so nm 2015); 1.969 h cn ngho, ty le 10,87% (gim 0,55% so vi nm 2015). Cng tc lao dng, vic lm dat kt qu tt, xut khu lao dng chuyn bin tich eue.

  3. Ch dao thuc hin cng tc quan ly bao v rirng, quan ly dat dai, bo v ti nguyn khong sn:

  Tp trung ch dao cng tc kim tra, qun ly bo v rng, ti nguyn khong sn trn dia bn, nht l khu vue gip ranh, cc dia phuong phc tap v tnh hnh khai thc khong sn, ph rng, ln chim dt lm nghip tri php; xy dung Phuong n chi dao quyt lit cc bien php thuc hin ch dao v tng cung cng tc QLBVR, ngn chn ln chim, ph rng tri php theo Ch thi so 14/CT-UBND ngy 16/5/2016, Chi thi s 17/CT-UBND ngy 18/5/2016 ca UBND tnh v tng cung cng tc qun ly, bo v rng v ti nguyn khong sn trn dia bn tnh giai doan 2016 - 2020.

  Tp trung r sot v xy dung l trinh gii quyt cc ton tai v dt dai. Chi dao tng cung qun ly dt cng, dt 5%, cp giy chng nhn quyn s dung dt, tp trung cp GCNQSDD lm nghip cho nhn dn.

  4. Ch dao dy manh cai cch th tue hnh chinh, xy dung chinh quyen, phng chng tham nhng; thuc hnh tit kim, chong lng phi v gii quyt khiu nai t co:

  Phi hgp ch dao t chc thnh cng cuc bu c dai biu Quc hi kha XIV v dai biu HDND cc cp nhim ky 2016 - 2021 din ra thnh cng, an ton, tit kim, thuc su l ngy hi ca ton dn. Kip thi cng c b my, cc chc danh ca cc phng ban chuyn mon, cc x, thi trn.

  Cng tc ci cch hnh chinh, ky lut ky cuong hnh chinh tip tue duge chi dao, UBND huyn d tham miru Huyn y Chuong trinh v dy manh ci cch hnh chinh giai doan 2016-2020. Chi dao tng cung ky cuong, ky lut hnh chinh theo Chi thi so 26/CT-UBND nsv 13/9/2016 ca UBND tnh ban hnh

 • Chi thi 06/CT-UBND ngy 05/7/2016 v sit chat ky lut, ky cirong hnh chinh, nng cao hiu qu su dung thai gian lm vic trong thuc thi cng vu ca CBCC, thnh lp T cng tc theo di, kim tra vic chp hnh ky lut, ky cuong hnh chinh v T cng tc kim tra vic thuc hin nhim vu, kt lun, chi dao ca UBND huyn, Ch tich UBND huyn. Nng cao trch nhim ca cc phng ban, don vi, dia phuong trong vic tham gia phi hop gii quyt cng vic. Tp trung x ly nhung vn d ni cm, du lun quan tm.

  Trin khai k hoach ph bin gio duc php lut; thuc hin tt vic di moi cng tc tip cng dn theo dng quy dinh; kip thi x ly v gii quyt don thu khiu nai, t co.

  A X A X

  5. Ch dao thuc hin tot nhim vu Quoc phng, An ninh, bo dam trt tu an ton x hi:

  Ch dao phn du hon thnh ton din cc nhim vu quc phng, cng

  tc qun su dia phuong, xy dung nn quc phng ton dn gn vi th trn an ninh nhn dn. Trt tu an ton x hi duge dm bo; cng tc du tranh phng chng toi pham duoc tng cung.

  Thuong xuyn theo di, nm tnh hnh v khiu nai, khiu kin d dm bo an ninh trt tu dia bn, nht l trong thi gian t chc cuc bu eu Quc hi v Hi dng nhn dn cc cp nhim ky 2016-2021 v cc hoat dng nhn ky nim cc ngy l Ion. Hon thnh ch tiu tuyn chon, goi cng dn nhp ng dm bo s lugng v cht lugng. Chi dao cng tc phng, chng ma ty; tng cung cng tc qun ly di tugng nghin v dua ngui nghin ma ty vo co s cai nghin bt buc, co s x hi.

  UL THlTC HIN QUY CH LM VIC:

  1. Ve Quy ch lm vic UBND huyn: Tp th UBND huyn bm st cc nhim vu trpng tm, trin khai quyt

  lit, dng b v c hiu qu cc lnh vue cng tc ch dao, diu hnh nhim vu pht trin kinh t - x hi nm 2016 dat duge kt qu tt. Ch tich, cc Ph Chu tich UBND huyn v cc y vin UBND huyn d thuc hin nghim nguyn tc tp trung dn ch, ch dng trong diu hnh x ly cng vic theo su phn cng; trin khai thuc hin hiu qu cc Nghi quyt v vn bn ch dao ca tnh, ca Huyn y, ca HDND huyn.

  Thuong xuyn di co s d tho g nhung kh khn, vung mc, ch dao cc phng ban, don vi, dia phuong thuc hin cc nhm gii php pht trin kinh t - x hi ca huyn. Kip thi phn cng nhim vu eu th tng thnh vin UBND huyn nhim ky 2016-2021; chi dao cc co quan, don vi, dia phuong thuc hin nghim quy ch lm vic ca UBND huyn.

  Duy tri xy dung Lich cng tc tun, Chuong trinh cng tc thng, Quy dm bo st thuc t. Cc phin hpp thuong ky ca UBND huyn, cc bui lm vic ca UBND huyn vi cc dia phuong, phng ban, don vi duge t chc dng thi gian, chun bi chu do v ni dung. Sau cc cuc hgp, hi nghi c thng bo kt lun giao nhim vu cho cc ngnh, dia phuong trin khai thuc hin; dng thi thuong xuyn theo di, kim tra, dn dc.

 • 2. Ve thuc hin su- ch dao ca Ban Thuxrng vu Huyn y, phi hop vi Thuong truc HDND huyn, U B M T T Q Vit Nam huyn v cc t chue chinh tri - x hi v To n nhn dn, Vin kim st nhn dn huyn:

  Chp hnh nghim tc ch dao ca Huyn y, BTV Huyn y, HDND huyn; gi" mi quan h chat ch, tich cire tham miru Thuong truc HDND huyn trong vic trin khai thuc hin cc Nghi quyt, Kt lun ca Huyn y, Nghi quyt ca HDND huyn. Chun bi dy d, chu do cc ni dung trinh Ban Thuong vu Huyn y, Hi nghi Huyn y, cc ky hop HDND huyn kha XI ; kip thi thng tin tinh hinh kinh t - x hi, cng tc ch dao, diu hnh v gii quyt cc y kin, kin nghi ca eu tri; chun bi tt cc ni dung gim st v phn bien x hi ca Uy ban Mat trn T quc Vit Nam huyn. Phi hop cht ch vi Thuong truc HDND huyn, UBMTTQ Vit Nam huyn trong chun bi ni dung v cc diu kin phuc vu Bu eu Quc hi v Hi dng nhn dn cc cp nhim ky 2016-2021.

  Tich eue phi hop vi cc Ban xy dung Dng, UBMTTQVN huyn, cc don th chinh tri trong vic vn dng nhn dn thuc hin cc ch truong pht trin kinh t x hi ca huyn. Xy dung quy ch phi hop vi UBMT, vi Ban Dn vn, Hi Nng dn, Hi LHPN huyn....

  Phi hop vi Vin Kim st nhn dn, Ta n nhn dn huyn trong vic phng, chng ti pham; t chc cc hoat dng tuyn truyn gio duc php lut trong nhn dn gp phn thuc hin thng loi cc mue tiu pht trin kinh t - x hi.

  Dnh gi chung: UBND huyn d ch dao diu hnh c trong tm, trong dim, linh hoat,

  kin quyt trin khai dng b cc gii php d phn du thuc hin hon thnh ton din, vugt mire cc nhim vu kinh t x hi, an ninh quc phng; ni bt d l: Trong 18 ch tiu Nghi quyt HDND huyn d ra c 14 ch tiu dat, vurt v 4 ch tiu cn dat k hoach; t chue thnh cng bu eu dai biu Quc hi v HDND cc cp nhim ky 2016-2021; t chue chu do cc hoat dng ky nim 100 nm thnh lp huyn, 70 nm ngy thnh lp Dng b huyn, 140 nm ngy sinh Quyn Ch tich Nuc Huynh Thc Khng gp phn rt ln qung b hinh nh Tin Phuc. Cc cng trinh trong dim hon thnh dua vo su dung pht huy hiu qu, ci thin dng k ha tng nng thn, thc dy pht trin KT-XH dia phuong. Cht lugng gio duc, y t, hoat dng vn ha, vn nghe, th duc th thao chuyn bin. Chinh sch an sinh duge ch dao trin khai thuc hin tt. Tinh hinh ANCT-TTATXH dm bo.

  Tuy nhin, trong ch dao diu hnh ca UBND huyn vn cn mot s ton tai han ch d l: Mot s ch truong, chinh sch v h trg pht trin nng nghip, chuyn di co cu cy trng, con vt nui, tng nng sut, hiu qu sn xut chua duge cc dia phuong tp trung ch dao quyt lit, chua tao duge su chuyn bin r nt. Cng tc ch dao xy dung NTM giai doan 2 chua duge vo cuc quyt lit, dng b. Ph rng, ln chim dt lm nghip van cn xy ra, chinh quyn mot so dia phuong thiu quyt lit, c du hiu bung long qun ly. Mot s ton tai trn lnh vue dt dai chm duge gii quyt. Thu ngn sch khne dat ch tiu KH. cnp tc GPMR cn pan nh n k h k h 5 n v i r n n

 • mc. Cht lugng chm sc sc khe nhn dn chua dp ng yu cu. Ty l hpc sinh b hgc cn cao, tin d xy dirng truong chun chm. T nan ma ty chua duge ngn chn hiu qu, c chiu hung phc tap, ngy cng tr ha. So ngui cht vi tai nan giao thng tng dt bin.

  Vic phi hop x ly cng vic ca cc phng, ban, don vi, dia phuong trong thuc hin ch dao ca UBND huyn, Ch tich UBND huyn chua dng b, mot s nhim vu cn ko di, chm duge gii quyt dt dim. Vic chun bi ni dung tham miru UBND huyn hpp gii quyt cng vic, tham muu v ban hnh van bn, xy dung cc d n trong chuong trinh cng tc ca UBND huyn chua dp ng yu cu; cng tc ci cch hnh chinh chua duge quan tm dng mc.

  Mot s phng, ban, don vi, dia phuong chua thuc hin nghim Quy ehe lm vic ca UBND huyn, nht l vic thuc hin cc y kin kt lun ca UBND huyn, Ch tich UBND huyn; chua ch dng bm st chc nng, nhim vu, quyn han duge giao d thuc hin theo thm quyn hoc tham muu, d xut thuc hin cc van bn ca cp trn ban hnh; chua tich eue phi hop vi cc co quan, don vi khc khi gii quyt cng vic c lin quan; cht lugng thm dinh, tham muu, d xut con han ch, nhiu vn d eu th tham muu, d xut cn chung chung, khng c quan dim, chinh kin ro rng; con c truong hop dn dy trch nhim ln co quan cp trn v co quan chuyn mon khc nhng vn d thuc nhim vu ca don vi minh; cn tinh trang c ngui du hgp thay khng d thm quyn tai bui lm vic ca Ch tich v cc Ph ch tich UBND huyn.

  Trn dy l Bo co cng tc ch dao, diu hnh ca UBND huyn nm 2016, kinh trinh HDND huyn. ft'

  Nai nhn TM. Y BAN NHN DN - UBND tinh (B/c); - TVHU, TTHBND huyn (B/c); - CT, cc PCT UBND huyn (B/c); - Cc Uy vin Uy ban; - Cc dai biu HDND huyn - Cc ca quan ban ngnh: - UBND cc x, thi trn; - CPVP-CVTH; - Luu VTVP, NV.

  L T r i Hiu