BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plu¤â€a
BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plu¤â€a
BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plu¤â€a
BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plu¤â€a

BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plu¤â€a

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom...

 • 48

  BOLESTI SRCA DIJAGNOSTIKOVANE STANDARDNIM RENDGENOGRAMOM PLUA I SRCA

  Rade R Babi 1, Mirko Burazor 2, Miroslav Krsti 2, Saa ivi 3, Nataa Markovi 4 i Ivana Burazor 2

  Radom se prikazuju bolesti srca koje se mogu dijagnostikovati na korektno nai-njenom standardnom rendgenogramu plua i srca. Radom se prikazuju: dekstrokardija, koarktacija aorte, izolovana stenoza plune arterije, sindrom Lutembacher, tetralogija Fallot, Ebtajnova anomalija srca, aneurizma torakalne aorte. U dijagnostikovanju anoma-lija srca rendgendijagnostika je metoda izbora. Acta Medica Medianae 2007;46(1):48-51.

  Kljune rei: bolesti srca, rendgenogram plua i srca, rendgenska slika

  Institut za radiologiju Klinikog centra u Niu 1 Klinika za kardiovaskularne bolesti Klinikog centra u Niu 2 Deja interna klinika Klinikog centra u Niu 3 Hirurka klinika Klinikog centra u Niu 4 Kontakt: Rade R Babi Institut za radiologiju Klinikog centra u Niu Bulevar dr Zorana Djindjia 48 18000 Ni, Srbija

  Uvod Rendgenskom eksploracijom grudnog koa,

  u prvom redu plua i srca, mogu se dijagnosti-kovati patoloka stanja i oboljenja srca i velikih krvnih sudova (aorte i pulmonalne arterije) (1-12). Rendgenoloki se srce i veliki krvni sudovi na rendgenogramu plua i srca prikazuju u vidu mekotkivne senke, tzv. kardiovaskularne senke (Shema 1).

  Kardiovaskularna senka ima svoje specifinosti, a odstupanja od nje mogu prikazati i dijagnostikovati neka od oboljenja srca i velikih krvnih sudova. Najee se bolesti srca i velikih krvnih sudova kliniki dijagnostikuju na roenju, dok manji broj oboljenja srca i velikih krvnih sudova kliniki protie asimptomatski, da bi se, za ivota, ve u pubertetu, kliniki manifestovali neki od simptoma (1,5,8,9). Kardinalni znak kod ovih bolesnika je cijanoza i um na srcu. Veina ovih oboljenja zahteva hirurki tretman. Rendge-nogram plua i srca kod ovih bolesnika treba nainiti u posteroanertiornoj (PA), kosoj i lateral-noj projekciji (2-4). Za odreivanje konfiguracije srca poeljno je da se naine rendgenogrami plua i srca nakon gutanja barijuma. Sa sigurnou se defekti na srcu i veli-kim krvnim sudovima dijagnostikuju angiokar-diografijom.

  Shema 1. Kardiovaskularna senka na rendgenogramu plua i srca, PA projekcije

  Na rad

  Rad se bazira na viegodinjem materijalu

  steenom radom u struci i literalnim saop-tenjima, a ima za cilj da ukae na bolesti srca koje se mogu prepoznati na korektno nainjenom standardnom rendgenogramu plua i srca.

  Rezultate rada prikazujemo ilustrativno Slikama 1,2,3,4,5,6,7.

  www.medfak.ni.ac.yu/amm

 • Acta Medica Medianae 2007,Vol.46 Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plua i srca

  49

  Slika 1. Dekstrokardia. Rendgenogram plua i srca u PA projekciji. Desnostrana pozicija srca. Vrh srca poloeno

  desno. Srani zaliv desno. Aortno dugme desno. eludani gasni mehur subfrenino levo, to ukazuje na

  parcijalni situs inverzus

  Slika 2. Koarktacija aorte. Rendgenogram plua i srca,

  posteroanteriorne (PA) projekcije. Srce urednog poloaja. Uzure na donjim konturama zadnih okrajaka

  rebara

  Slika 3a. Rendgenogram plua i srca, PA projekcije. Izolovana stenoza pluna arterije

  Slika 3b. Rendgenogram plua i srca, PA projekcije. Izolovana stenoza pluna arterije

  Slika 4. Sy. Lutembacher. Rendgnogram plua i srca u PA projekciji. Srana senka urednog poloaja, uveana.

  Srani zaliv ispunjen lukom pulmonalne arterije. Na pluima: pluna ara razgranata i naglaena

  Slika 5. Tetralogia Fallot. Rendgenogram plua i srca u PA projekciji (a) i laterogram sa kontrastnim prikazom

  jednjaka (b). Srana senka urednog poloaja, nije uveana, izgleda je drvene cipele. Vrh srca je zaobljen i iznad dijafragmalne kupole. Luk desnog ventrikula eleviran

 • Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plua i srca Rade R Babi i sar.

  50

  Slika 6. Ebtajnova anomalija srca. Rendgenogram plua i srca u PA projekciji. Srana senka urednog

  poloaja, uveana. Srana senka je vea od vaskularne peteljke. Luk leve komore elongiran

  Slika 7. Aneurizma aorte. Rendgenogram plua i srca u PA projekciji. Levo, mekotkivna senka dijametra oko 8

  cm, otro ocrtana, koja nalee na senku vaskularne peteljke

  Diskusija i zakljuak

  Procenjuje se da incidenca anomalije sr-anih oboljenja iznosi 6-8 obolelih na 1 000 i-voroene dece (1,2). U SAD se oko 25 - 30000 dece rode svake godine sa kongenitalnim sranim oboljenjima. Ako ova deca preive pe-riod odojadi, skoro polovina njih ima ili defekt ventrikularnog septuma ili pulmonalnu stenozu (1). Defekt atrijalnog septuma i aortnu ste-nozu ima 1/3 dece, a ostatak ima neku drugu vrstu srane mane.

  U cilju procene srca treba uvek zapoeti pregled rendgenskim pregledom plua. Rendge-

  noloki pregled plua i srca treba uvek zapoeti sa PA, I i II kosom i lateralnom projekcijom.

  Od izuzetne pomoi za prikaz konfigu-racije srca je rendgenogram plua i srca nakog peroralnog uzimanja kontrastnog sredstva barijuma, najbolje u vidu baritne paste. Od izuzetne vrednosti je angiokardiografija, kojom se uz primenu jodnog kontrastnog sredstva prikazuju srane upljine i veliki krvni sudovi.

  Radom smo dali osvrt na izvesna obolje-nja srca i velikih krvnih sudova koja se mogu dijagnostikovati na korektno nainjenom rend-genogramu plua i srca.

  Literatura

  1. Silver HK, Kempe CH, Bruyn HB. Prirunik iz pedi-jatrije. Beograd: Savremena administracija; 1989.

  2. Hodges FJ, Lampe I, Holt HF. Radiology for medical students. Zagreb: kolska knjiga; 1976

  3. Merka Z. Radiologija. Beograd: Nova Knjiga; 1978. 4. Swischuk EL. Emergency radiology of the acuteli ill

  or injured child. Baltimore-London-Los Angeles-Sydney: Williams&Wilkins; 1986.

  5. Way WL. Hirurgija savremena dijagnostika i lee-nje. Beograd: Savremena administracija; 1990.

  6. Mills J, Ho TM, Trunkey DD. Urgentna medicina savremena dijagnostika i leenje. Beograd: Savre-mena administracija; 1987.

  7. Danilovi V. Plune bolesti. Beograd/Zagreb: Medi-cinska knjiga; 1982.

  8. Velisavljev V, Kora D, Jureti M. Klinika pedi-jatrija. Beograd/Zagreb: Medicinska knjiga; 1988.

  9. Robbins LS. Patologijske osnove bolesti. Zagreb: kolska knjiga; 1985

  10. Popovac D. Bolesti plua. Beograd: Nauna knjiga; 1990.

  11. ievi S. Plune bolesti u dece. Beograd: Savre-mena administracija; 1990.

  12. ivadinovi R. Pedijatrijska itanka. Ni: Sven; 2003.

 • Acta Medica Medianae 2007,Vol.46 Bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom plua i srca

  51

  APPLICATION OF STANDARD CHEST X-RAY IN DETECTION OF HEART CONDITIONS

  Rade R Babic, Mirko Burazor, Miroslav Krstic, Sasa Zivic , Natasa Markovic and Ivana Burazor

  This paper focuses on heart conditions which can be diagnosed using a technically

  correct standard chest X-ray. The paper presents: dextrocardia, aortic coarctation, isolated stenosis of the pulmonary artery, Lutembacher syndrome, Fallots tetralogy, Ebsteins heart malformation and the aneurism of the thoracic aorta. Standard chest X-ray is the method of choice in diagnostics of heart anomalies. Acta Medica Medianae 2007;46(1):48-51.

  Key words: heart conditions, chest X-ray, radiograph